קיצורי מקשים עבור Microsoft Visio 2010

קיצורי המקשים המתוארים בנושא עזרה זה מתייחסים לפריסת לוח המקשים של ארצות הברית. ייתכן שמקשים בפריסות אחרות לא יתאימו בדיוק למקשים שבלוח מקשים של ארצות הברית.

לשם הדפסת נושא זה, הקש TAB כדי לבחור באפשרות הצג הכל, הקש ENTER ולאחר מכן הקש CTRL+P.

עזרה מקוונת

קיצורי מקשים עבור שימוש בחלון העזרה

חלון העזרה מספק גישה לכל תוכן העזרה של Office. חלון העזרה מציג נושאים ותוכן עזרה אחר.

בחלון 'עזרה'

לביצוע פעולה זו

הקש

פתיחת חלון העזרה.

F1

סגירת חלון העזרה.

ALT+F4

מעבר בין חלון העזרה לתוכנית הפעילה.

ALT+TAB

מעבר חזרה לדף הבית של Microsoft Visio 2010.

ALT+HOME

בחירת הפריט הבא בחלון העזרה.

TAB

בחירת הפריט הקודם בחלון העזרה.

SHIFT+TAB

ביצוע הפעולה עבור הפריט שנבחר.

ENTER

בחירת הטקסט המוסתר או ההיפר-קישור הבאים, לרבות הצג הכל או הסתר הכל בראש נושא.

TAB

בחירת הטקסט המוסתר או ההיפר-קישור הקודמים.

SHIFT+TAB

ביצוע הפעולה עבור הצג הכל, הסתר הכל, טקסט מוסתר או היפר-קישור שנבחרו.

ENTER

חזרה לנושא העזרה קודם (לחצן אחורה).

ALT+חץ שמאלה

מעבר לנושא העזרה הבא (לחצן קדימה).

ALT+חץ ימינה

גלילה למעלה ולמטה במקטעים קטנים, בהתאמה, בתוך נושא העזרה המוצג הנוכחי.

חץ למעלה או חץ למטה

גלילה למעלה ולמטה במקטעים גדולים, בהתאמה, בתוך נושא העזרה המוצג הנוכח.

PAGE UP או PAGE DOWN

הצגת תפריט פקודות עבור חלון העזרה. פעולה זו מחייבת שהמוקד הפעיל יהיה על חלון העזרה (לחץ בחלון העזרה).

SHIFT+F10

עצירת הפעולה האחרונה (לחצן עצור).

ESC

רענון החלון (לחצן רענן).

F5

מעבר בין אזורים בחלון העזרה; לדוגמה, מעבר בין סרגל הכלים, שורת הכתובת והרשימה חיפוש.

F6

בתוכן עניינים בתצוגת עץ, בחירת הפריט הבא או הקודם, בהתאמה.

חץ למעלה או חץ למטה

בתוכן עניינים בתצוגת עץ, הרחבה או כיווץ של הפריט שנבחר, בהתאמה.

חץ שמאלה או חץ ימינה

היסודות של Microsoft Office

הצגת חלונות ושימוש בהם

לביצוע פעולה זו

הקש

מעבר לחלון הבא.

ALT+TAB

מעבר לחלון הקודם.

ALT+SHIFT+TAB

סגירת החלון הפעיל.

ALT+F4

מעבר לחלונית משימות מחלונית אחרת בחלון התוכניות (בכיוון השעון). ייתכן שתצטרך להקיש על F6 יותר מפעם אחת.

הערה: אם הקשה על F6 אינה מציגה את חלונית המשימות הרצויה, נסה להקיש על ALT כדי להעביר את המוקד לרצועת הכלים.

F6

הגדלת חלון שנבחר.

CTRL+F10

שחזור הגודל של חלון התוכנית של Visio לאחר שהגדלת אותו.

CTRL+F5

העתקת תמונה של המסך ללוח.

PRINT SCREEN

העתקת תמונה של החלון הנבחר ללוח.

ALT+PRINT SCREEN

עבור חלון עם סמל בפס הכותרת שלו (לדוגמה, חלון צורות), הצגת תפריט הקיצור של החלון.

ALT+מקש רווח

פתיחת תיבת הדו-שיח דף.

SHIFT+F4

פתיחת תיבת הדו-שיח סידור מחדש של דפים.

CTRL+ALT+P

העברת המוקד באופן מחזורי בין ציורים פתוחים.

CTRL+TAB או CTRL+F6

העברת המוקד באופן מחזורי בין ציורים פתוחים בסדר הפוך.

CTRL+SHIFT+TAB או CTRL+SHIFT+F6

העברת המוקד באופן מחזורי בין דפים בציור, כולל שכבות-על גלויות של סימון.

CTRL+PAGE DOWN

העברת המוקד באופן מחזורי בין דפים בציור בסדר הפוך.

CTRL+PAGE UP

כאשר חלונית משימות פעילה, בחירת האפשרות הבאה או הקודמת בחלונית המשימות.

TAB או SHIFT+TAB

שינוי הגופן או שינוי גודל הגופן

לביצוע פעולה זו

הקש

הגדלת גודל הגופן של הטקסט הנבחר.

CTRL+SHIFT+>‎

הקטנת גודל הגופן של הטקסט הנבחר.

CTRL+SHIFT+<‎

מעבר בטקסט או בתאים

לביצוע פעולה זו

הקש

מעבר תו אחד שמאלה.

חץ שמאלה

מעבר תו אחד ימינה.

חץ ימינה

מעבר שורה אחת למעלה.

חץ למעלה

מעבר שורה אחת למטה.

חץ למטה

מעבר מילה אחת שמאלה.

CTRL+חץ שמאלה

מעבר מילה אחת ימינה.

CTRL+חץ ימינה

מעבר לסוף שורה.

END

מעבר לתחילת שורה.

HOME

מעבר פיסקה אחת למעלה.

CTRL+חץ למעלה

מעבר פיסקה אחת למטה.

CTRL+חץ למטה

מעבר לסוף תיבת טקסט.

CTRL+END

מעבר לתחילת תיבת טקסט.

CTRL+HOME

גישה אל חלוניות המשימות ושימוש בהן

לביצוע פעולה זו

הקש

מעבר לחלונית משימות מתוך חלונית אחרת בחלון התוכנית. (ייתכן שיהיה עליך להקיש F6 יותר מפעם אחת).

הערה: אם הקשה על F6 אינה מביאה להצגת חלונית המשימות הרצויה, נסה להקיש על ALT כדי להתמקד ברצועת הכלים ולאחר מכן להקיש על F6 כדי לעבור לחלונית המשימות.

F6

כאשר חלונית משימות פעילה, בחירת האפשרות הבאה או הקודמת בחלונית המשימות.

TAB או SHIFT+TAB

מעבר בין אפשרויות בתפריט משנה שנבחר; מעבר בין אפשרויות מסוימות בקבוצת אפשרויות בתיבת דו-שיח.

חץ למטה או חץ למעלה

פתיחת התפריט שנבחר או ביצוע הפעולה שהוקצתה עבור הלחצן שנבחר.

מקש רווח או ENTER

פתיחת תפריט קיצור

SHIFT+F10

כאשר תפריט או תפריט משנה גלויים, בחירת הפקודה הראשונה או האחרונה, בהתאמה, בתפריט או בתפריט המשנה.

HOME או END

הצפה או עיגון של חלוניות משימות

 1. הקש F6 כמה פעמים כדי לבחור את חלונית המשימות הרצויה.

 2. הקש ALT+מקש רווח כדי לפתוח את התפריט של חלונית משימות זו.

 3. הקש על מקש חץ למטה כדי לבחור בפקודה הצף חלון ולאחר מכן הקש ENTER.

שימוש בתיבות דו-שיח

לביצוע פעולה זו

הקש

מעבר אל האפשרות הבאה או אל קבוצת האפשרויות הבאה.

TAB

מעבר לאפשרות הקודמת או לקבוצת האפשרויות הקודמת.

SHIFT+TAB

מעבר לכרטיסיה הבאה בתיבת דו-שיח.

CTRL+TAB

מעבר לכרטיסיה הקודמת בתיבת דו-שיח.

CTRL+SHIFT+TAB

מעבר בין אפשרויות ברשימה נפתחת פתוחה או בין אפשרויות בקבוצת אפשרויות.

מקשי חצים

ביצוע הפעולה שהוקצתה ללחצן שנבחר; בחירה או ניקוי של תיבת הסימון שנבחרה.

מקש רווח

פתיחת הרשימה אם היא סגורה ומעבר לאפשרות זו ברשימה.

האות הראשונה של אפשרות ברשימה נפתחת

בחירת אפשרות; בחירה או ניקוי של תיבת סימון.

ALT+האות המסומנת בקו תחתון באפשרות

פתיחת רשימה נפתחת שנבחרה.

ALT+חץ למטה

סגירת רשימה נפתחת שנבחרה; ביטול פקודה וסגירת תיבת דו-שיח.

ESC

ביצוע הפעולה שהוקצתה ללחצן ברירת מחדל בתיבת דו-שיח.

ENTER

שימוש בתיבות עריכה בתוך תיבות דו-שיח

תיבת עריכה היא תיבה ריקה שבה אתה מקליד או מדביק ערך, כגון שם המשתמש שלך או נתיב של תיקיה.

לביצוע פעולה זו

הקש

מעבר לתחילת הערך.

HOME

מעבר לסוף הערך.

END

מעבר תו אחד שמאלה או ימינה.

חץ שמאלה או חץ ימינה

מעבר מילה אחת שמאלה.

CTRL+חץ שמאלה

מעבר מילה אחת ימינה.

CTRL+חץ ימינה

בחירה או ביטול בחירה של תו אחד שמאלה.

SHIFT+חץ שמאלה

בחירה או ביטול בחירה של תו אחד ימינה.

SHIFT+חץ ימינה

בחירה או ביטול בחירה של מילה אחת שמאלה.

CTRL+SHIFT+חץ שמאלה

בחירה או ביטול בחירה של מילה אחת ימינה.

CTRL+SHIFT+חץ ימינה

בחירה מנקודת הכניסה עד לתחילת הערך.

SHIFT+HOME

בחירה מנקודת הכניסה עד לסוף הערך.

SHIFT+END

שימוש בתיבות הדו-שיח פתיחה ושמירה בשם

לביצוע פעולה זו

הקש

מעבר אל האפשרות הבאה או אל קבוצת האפשרויות הבאה.

TAB

מעבר לאפשרות הקודמת או לקבוצת האפשרויות הקודמת.

SHIFT+TAB

מעבר בין אפשרויות ברשימה נפתחת פתוחה או בין אפשרויות בקבוצת אפשרויות.

מקשי חצים

ביצוע הפעולה המוקצית ללחצן הנבחר

ENTER, מקש רווח

מעבר אל הרשימה שמירה כסוג בתיבת הדו-שיח שמירה בשם

ALT+T

מעבר אל התיבה שם קובץ

ALT+N

מעבר אל רשימת סוגי הקבצים בתיבת הדו-שיח פתיחה

ALT+T

פתיחת קובץ שנבחר בתיבת הדו-שיח פתיחה

ALT+O

שמירת הקובץ הנוכחי בתיבת הדו-שיח שמירה

ALT+S

פתיחת רשימה נפתחת שנבחרה.

ALT+חץ למטה

סגירת רשימה נפתחת שנבחרה; ביטול פקודה וסגירת תיבת דו-שיח.

ESC

עדכון רשימת הקבצים

F5

הצגת תפריט קיצור עבור פריט נבחר כגון תיקיה או קובץ

SHIFT+F10

טקסט

עריכת טקסט

לביצוע פעולה זו

הקש

מעבר לתו הבא או הקודם, בהתאמה, בשורת טקסט.

חץ שמאלה או חץ ימינה

מעבר לשורת הטקסט הבאה או הקודמת, בהתאמה.

חץ למטה או חץ למעלה

מעבר למילה הבאה או הקודמת, בהתאמה, בשורת טקסט.

CTRL+חץ ימינה או CTRL+חץ שמאלה

מעבר לפיסקה הבאה או הקודמת, בהתאמה.

CTRL+חץ למטה או CTRL+חץ למעלה

בחירת כל הטקסט בבלוק טקסט.

CTRL+A

בחירת התו הבא או הקודם, בהתאמה.

SHIFT+חץ ימינה או SHIFT+חץ שמאלה

בחירת המילה הבאה או הקודמת, בהתאמה.

CTRL+SHIFT+חץ ימינה או CTRL+SHIFT+חץ שמאלה

בחירת השורה הבאה או הקודמת, בהתאמה.

SHIFT+חץ למטה או SHIFT+חץ למעלה

בחירת הפיסקה הבאה או הקודמת, בהתאמה.

CTRL+SHIFT+חץ למטה או CTRL+SHIFT+חץ למעלה

מחיקת המלה הקודמת.

CTRL+BACKSPACE

החלפת הטקסט הנבחר בגובה השדה. אם לא נבחר טקסט, החלפת כל הטקסט בגובה השדה עבור הצורה שנבחרה.

CTRL+SHIFT+H

עיצוב טקסט

לביצוע פעולה זו

הקש

הפעלה או ביטול של עיצוב מודגש ( תמונת לחצן ).

CTRL+B

הפעלה או ביטול של עיצוב נטוי ( תמונת לחצן ).

CTRL+I

הפעלה או ביטול של עיצוב קו תחתון ( תמונת לחצן ).

CTRL+U

הפעלה או ביטול של עיצוב קו תחתון כפול.

CTRL+SHIFT+D

הפעלה או ביטול של שימוש באותיות רישיות בלבד.

CTRL+SHIFT+A

הפעלה או ביטול של רישיות מוקטנות.

CTRL+SHIFT+K

הפעלה או ביטול של כתב תחתי ( תמונת לחצן ).

‎CTRL+=‎

הפעלה או ביטול של כתב עילי ( תמונת לחצן ).

‎CTRL+SHIFT+=‎

הגדלת גודל הגופן של הטקסט הנבחר.

CTRL+SHIFT+>‎

הקטנת גודל הגופן של הטקסט הנבחר.

CTRL+SHIFT+<‎

יישור טקסט

לביצוע פעולה זו

הקש

יישור טקסט לשמאל.

CTRL+SHIFT+L

מרכוז אופקי של טקסט.

CTRL+SHIFT+C

יישור טקסט לימין.

CTRL+SHIFT+R

יישור אופקי של הטקסט לשני הצדדים.

CTRL+SHIFT+J

יישור אנכי של טקסט למעלה.

CTRL+SHIFT+T

מרכוז אנכי של טקסט.

CTRL+SHIFT+M

יישור אנכי של טקסט למטה.

CTRL+SHIFT+V

שינוי גודל תצוגה וניווט

ניווט ברצועת הכלים

 1. הקש ALT.

  תיאורי המקשים מוצגים מעל כל תכונה זמינה בתצוגה הנוכחית.

  רצועת הכלים של Visio 2010, עם תיאורי מקשים מוצגים.

 2. הקש על האות המוצגת בתיאור המקש מעל התכונה שבה ברצונך להשתמש.

 3. בהתאם לאות שעליה אתה מקיש, ייתכן שיוצגו תיאורי מקשים נוספים. לדוגמה, אם הכרטיסיה בית פעילה ותקיש N, הכרטיסיה הוספה תוצג, יחד עם תיאורי המקשים של הקבוצות בכרטיסיה זו.

 4. המשך להקיש על אותיות עד שתקיש על האות של הפקודה או הפקד שבהם ברצונך להשתמש. במקרים מסוימים, עליך להקיש תחילה על האות של הקבוצה המכילה את הפקודה. לדוגמה, אם הכרטיסיה בית פעילה, הקשת ALT+H‏, F‏, S תעביר אותך אל תיבת הרשימה גודל בקבוצה גופן.

  הערה: כדי לבטל את הפעולה שאתה מבצע ולהסתיר את תיאורי המקשים, הקש ALT.

שינוי גודל תצוגה

לביצוע פעולה זו

הקש

הגדלת התצוגה.

ALT+F6

הקטנת התצוגה.

ALT+SHIFT+F6

התאמה לחלון

CTRL+SHIFT+W

מעבר בתצוגת מסך מלא

השתמש בקיצורי מקשים אלה כדי לעבור בין Visio לבין תוכנית אחרת או דף אחר כאשר אתה עובד בתצוגה במסך מלא.

לביצוע פעולה זו

הקש

כניסה לתצוגת מסך מלא

F5

יציאה מתצוגת מסך מלא

ESC

פתיחת הדף הבא בציור.

PAGE DOWN

חזרה לדף הקודם בציור.

PAGE UP

מעבר בציור בדף אינטרנט

לביצוע פעולה זו

הקש

מעבר מחזורי של המוקד בין המסגרת הימנית, הציור והצורות בציור המכילות נתוני צורה, היפר-קישורים ואת שורת הכתובת.

TAB

הפעלה של ההיפר-קישור עבור הצורה או ההיפר-קישור בציור שעליהם נמצא המוקד.

ENTER

משימות ייחודיות ל- Visio

עיצוב טקסט

לביצוע פעולה זו

הקש

פתיחת הכרטיסיה בית ברצועת הכלים

ALT+H

פתח את הכרטיסיה גופן בתיבת הדו-שיח טקסט.

F11

פתח את הכרטיסיה פיסקה בתיבת הדו-שיח טקסט.

SHIFT+F11

פתח את הכרטיסיה טאבים בתיבת הדו-שיח טקסט.

CTRL+F11

פתיחת תיבת הדו-שיח מילוי עבור הצורה שנבחרה.

F3

פתיחת תיבת הדו-שיח קו.

SHIFT+F3

שימוש בתכונות הצמדה והדבקה

לביצוע פעולה זו

הקש

פתיחת הכרטיסיה כללי בתיבת הדו-שיח הצמדה והדבקה.

ALT+F9

בחר או נקה את תיבת הסימון הצמד בכרטיסיה כללי שבתיבת הדו-שיח הצמדה והדבקה; הצמדת צורות לפריטים שנבחרו במקטע הצמד אל של תיבת הדו-שיח.

S

בחר או נקה את תיבת הסימון הדבק בכרטיסיה כללי שבתיבת הדו-שיח הצמדה והדבקה; הדבקת צורות לפריטים שנבחרו במקטע הדבק אל של תיבת הדו-שיח (תפריט כלים, הצמדה והדבקה).

G

קיבוץ, סיבוב והיפוך של צורות

לביצוע פעולה זו

הקש

קיבוץ הצורות שנבחרו.

CTRL+G או CTRL+SHIFT+G

פירוק קבוצה של צורות בקבוצה שנבחרה.

CTRL+SHIFT+U

הבאת הצורה שנבחרה לקידמה.

CTRL+SHIFT+F

שליחת הצורה שנבחרה לרקע.

CTRL+SHIFT+B

סיבוב הצורה הנבחרת לשמאל.

CTRL+L

סיבוב הצורה הנבחרת לימין.

CTRL+R

היפוך אופקי של הצורה שנבחרה.

CTRL+H

היפוך אנכי של הצורה שנבחרה.

CTRL+J

פתיחת תיבת הדו-שיח יישור צורות עבור הצורה שנבחרה.

F8

הצגת חלונות ציור

לביצוע פעולה זו

הקש

הצגת חלונות הציור הפתוחים כשהם פרושים באופן אנכי.

SHIFT+F7

הצגת חלונות הציור הפתוחים כשהם פרושים באופן אופקי.

CTRL+SHIFT+F7

הצגת חלונות הציור הפתוחים כך שניתן יהיה לראות את הכותרת של כל חלון.

ALT+F7 או CTRL+ALT+F7

סרגלי כלים ייחודיים ל- Visio

בחירת כלים

לביצוע פעולה זו

הקש

הפעלה או ביטול של הכלי מברשת עיצוב ( תמונת לחצן ).

CTRL+SHIFT+P

בחירת כלי המצביע ( לחצן מצביע ).

CTRL+1

בחירת הכלי מחבר ( תמונת לחצן ).

CTRL+3

בחירה בכלי 'נקודת חיבור'

CTRL+SHIFT+1

בחירת כלי הטקסט ( לחצן כלי טקסט ).

CTRL+2

בחירת כלי תיבת הטקסט ( תמונת לחצן ).

CTRL+SHIFT+4

בחירת כלי הציור

לביצוע פעולה זו

הקש

בחירת כלי המלבן ( תמונת לחצן ).

CTRL+8

בחירת כלי האליפסה ( תמונת לחצן ).

CTRL+9

בחירת כלי הקו ( תמונת לחצן ).

CTRL+6

בחירת כלי הקשת ( תמונת לחצן ).

CTRL+7

בחירת כלי הצורה החופשית ( תמונת לחצן ).

CTRL+5

בחירת כלי העיפרון ( תמונת לחצן ).

CTRL+4

חיתוך תמונה

לביצוע פעולה זו

הקש

בחירת הכלי חיתוך ( תמונת לחצן ).

CTRL+SHIFT+2

צורות וסטנסילים של Visio

מעבר מצורה לצורה בדף ציור

לביצוע פעולה זו

הקש

מעבר מצורה לצורה בדף הציור. מלבן מנוקד מציין את הצורה שהמוקד נמצא עליה.

הערה: אין באפשרותך לעבור לצורות המוגנות מפני בחירה או לצורות בשכבה נעולה.

TAB

מעבר מצורה לצורה בדף הציור בסדר הפוך.

SHIFT+TAB

בחירת צורה שעליה נמצא המוקד.

הערה: כדי לבחור צורות מרובות, הקש על מקש TAB כדי להעביר את המוקד לצורה הראשונה שברצונך לבחור ולאחר מכן הקש ENTER. החזק את מקש SHIFT לחוץ בעת הקשה על מקש TAB כדי להעביר את המוקד לצורה אחרת. כאשר מלבן המוקד יהיה מעל לצורה הרצויה, הקש ENTER כדי להוסיף את הצורה לבחירה. חזור על פעולות אלה עבור כל צורה שברצונך לבחור.

ENTER

ניקוי בחירת צורה או ניקוי המוקד מעליה.

ESC

מעבר בין מצב עריכת טקסט לבין מצב בחירת צורה בצורה שנבחרה.

F2

הסטת צורה שנבחרה.

מקשי חצים

הסטת צורה שנבחרה פיקסל אחד בכל פעם.

הערה: מקש SCROLL LOCK חייב להיות כבוי.

SHIFT+מקשי החצים

עבודה עם צורות בסיס בסטנסיל

לביצוע פעולה זו

הקש

מעבר בין צורות בסיס בסטנסיל.

מקשי חצים

מעבר לצורת הבסיס הראשונה בשורה של סטנסיל.

HOME

מעבר לצורת הבסיס האחרונה בשורה של סטנסיל.

END

מעבר לצורת הבסיס הראשונה בעמודה של סטנסיל.

PAGE UP

מעבר לצורת הבסיס האחרונה בעמודה של סטנסיל.

PAGE DOWN

העתקת צורות הבסיס שנבחרו אל הלוח.

CTRL+C

הדבקת תוכן הלוח בסטנסיל חדש.

הערה: הסטנסיל החדש חייב תחילה להיות פתוח לעריכה.

CTRL+V

בחירת כל צורות הבסיס בסטנסיל.

הערה: כדי לבחור צורות בסיס מרובות, הקש על מקשי החצים כדי להעביר את המוקד לצורת הבסיס הראשונה הרצויה. החזק את מקש SHIFT לחוץ בעת הקשה על מקשי החצים כדי להעביר את המוקד לצורת בסיס אחרת. כאשר מלבן המוקד יהיה מעל צורת הבסיס הרצויה, הקש ENTER כדי להוסיף את צורת הבסיס לבחירה. חזור על פעולות אלה עבור כל צורת בסיס שברצונך לבחור.

CTRL+A

בחירה או ביטול בחירה של צורת בסיס שהמוקד נמצא עליה.

SHIFT+ENTER

ביטול הבחירה בצורות בסיס בסטנסיל.

ESC

הוספת צורות הבסיס שנבחרו לתוך הציור.

CTRL+ENTER

עבודה עם סטנסילים במצב עריכה

לביצוע פעולה זו

הקש

מחיקת צורת הבסיס שנבחרה.

DELETE

גזירת צורת הבסיס שנבחרה מהסטנסיל המותאם אישית ומיקומה בלוח.

CTRL+X

שינוי השם של צורת הבסיס שנבחרה.

F2

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×