קיצורי מקשים עבור Microsoft Office Project 2007

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

קיצורי המקשים המתוארים בנושא עזרה זה מתייחסים לפריסת לוח המקשים האנגלי. מקשים בפריסות אחרות עשויים שלא להתאים למקשים בלוח מקשים אנגלי.

עבור קיצורי מקשים שבהם אתה מקיש על שני מקשים או יותר בו-זמנית, המקשים עליהם יש להקיש מופרדים בסימן חיבור (+) בעזרה של Microsoft Office Project 2007. עבור קיצורי מקשים בהם אתה מקיש על מקש אחד מיד לאחר מקש אחר, המקשים עליהם יש להקיש מופרדים בפסיק (,).

הערה: לשם הדפסת נושא זה, הקש TAB כדי לבחור באפשרות הצג הכל, הקש ENTER ולאחר מכן הקש CTRL+P.

עזרה מקוונת

שימוש בחלון העזרה

חלון העזרה מספק גישה לכל תוכן העזרה של Office. חלון העזרה מציג נושאים ותוכן עזרה אחר.

בחלון 'עזרה'

לשם

הקש

פתיחת חלון העזרה.

F1

סגירת חלון העזרה.

ALT+F4

מעבר בין חלון העזרה לתוכנית הפעילה.

ALT+TAB

חזרה אל דף הבית של שם התוכנית.

ALT+HOME

בחירת הפריט הבא בחלון העזרה.

TAB

בחירת הפריט הקודם בחלון העזרה.

SHIFT+TAB

ביצוע הפעולה עבור הפריט שנבחר.

ENTER

במקטע עיון בעזרה של שם התוכנית של חלון העזרה, בחירת הפריט הבא או הקודם, בהתאמה.

TAB או SHIFT+TAB

במקטע עיון בעזרה של שם תוכנית של חלון העזרה, הרחבה או כיווץ של הפריט שנבחר.

ENTER

בחירת הטקסט המוסתר או ההיפר-קישור הבאים, לרבות הצג הכל או הסתר הכל בראש נושא.

TAB

בחירת הטקסט המוסתר או ההיפר-קישור הקודמים.

SHIFT+TAB

ביצוע הפעולה עבור הצג הכל, הסתר הכל, טקסט מוסתר או היפר-קישור שנבחרו.

ENTER

חזרה לנושא העזרה הקודם (לחצן אחורה).

ALT+חץ שמאלה או BACKSPACE

מעבר לנושא העזרה הבא (לחצן קדימה).

ALT+חץ ימינה

גלילת כמויות קטנות למעלה ולמטה, בהתאמה, בתוך נושא העזרה המוצג כעת.

חץ למעלה או חץ למטה

גלילה מהירה יותר מעלה או מטה, בהתאמה, בתוך נושא העזרה המוצג כעת.

PAGE UP או PAGE DOWN

שינוי ההגדרה אם חלון העזרה יופיע כאשר הוא מחובר (מעוגן) לתוכנית הפעילה או נפרד ממנה (צף).

ALT+U

הצגת תפריט פקודות עבור חלון העזרה. פעולה זו דורשת שלחלון העזרה יהיה מוקד פעיל (לחץ בחלון העזרה).

SHIFT+F10

עצירת הפעולה האחרונה (לחצן עצור).

ESC

עדכן את החלון (לחצן 'רענן').

F5

הדפסת נושא העזרה הנוכחי.

הערה: אם הסמן אינו בחלון העזרה הנוכחי, הקש F6 ולאחר מכן הקש CTRL+P.

CTRL+P

שינוי מצב החיבור.

F6, חץ למטה

הקלדת טקסט בתיבה הקלד מילים לחיפוש.

F6, חץ למטה

מעבר בין אזורים בחלון העזרה. לדוגמה, מעבר בין סרגל הכלים לתיבה הקלד מילים לחיפוש ולרשימה חפש.

F6

בתוכן עניינים בתצוגת עץ, בחירת הפריט הבא או הקודם, בהתאמה.

חץ למטה או חץ למעלה

בתוכן עניינים בתצוגת עץ, הרחבה או כיווץ של הפריט שנבחר, בהתאמה.

חץ שמאלה או חץ ימינה

היסודות של Microsoft Office

הצגת חלונות ושימוש בהם

לשם ביצוע פעולה זו

הקש

מעבר לחלון הבא.

ALT+TAB

מעבר לחלון הקודם.

ALT+SHIFT+TAB

סגירת החלון הפעיל.

CTRL+W או CTRL+F4

שחזור גודלו של החלון הפעיל לאחר שהוגדל.

CTRL+F5

מעבר לחלונית משימות מחלונית אחרת בחלון התוכנית (עם כיוון השעון). ייתכן שיהיה עליך להקיש F6 יותר מפעם אחת.

הערה: אם הקשה על F6 אינה מביאה להצגת חלונית המשימות הרצויה, נסה להקיש ALT כדי למקם את המוקד בשורת התפריטים או ברצועת הכלים, המהווה חלק מ- ממשק המשתמש של Microsoft Office Fluent, ולאחר מכן להקיש CTRL+TAB כדי לעבור אל חלונית המשימות.

F6

מעבר לחלונית מחלונית אחרת בחלון התוכנית (נגד כיוון השעון).

SHIFT+F6

כאשר יותר מחלון אחד פתוח, מעבר לחלון הבא.

CTRL+F6

מעבר לחלון הקודם.

CTRL+SHIFT+F6

כשחלון של מסמך אינו מוגדל, ביצוע הפקודה הזז (בתפריט בקרה של החלון). הקש על מקשי החצים כדי להזיז את החלון. בסיום, הקש ESC.

CTRL+F7

כאשר חלון מסמך אינו מוגדל, ביצוע הפקודה שנה גודל (בתפריט בקרה של החלון). הקש על מקשי החצים כדי לשנות את גודל החלון. בסיום, הקש ESC.

CTRL+F8

מזעור חלון לסמל (נכון לגבי תוכניות מסוימות של Microsoft Office בלבד).

CTRL+F9

מזעור או שחזור חלון שנבחר.

CTRL+F10

העתקת תמונה של המסך אל הלוח.

PRINT SCREEN

העתקת תמונה של החלון הנבחר אל הלוח.

ALT+PRINT SCREEN

שינוי הגופן או שינוי גודל הגופן

לשם

הקש

שינוי הגופן.

CTRL+SHIFT+F

שינוי גודל הגופן.

CTRL+SHIFT+P

הגדלת גודל הגופן של הטקסט הנבחר.

CTRL+SHIFT+>‎

הקטנת גודל הגופן של הטקסט הנבחר.

CTRL+SHIFT+<‎

מעבר בטקסט או בתאים

לשם ביצוע פעולה זו

הקש

מעבר תו אחד שמאלה.

חץ שמאלה

מעבר תו אחד ימינה.

חץ ימינה

מעבר שורה אחת למעלה.

חץ למעלה

מעבר שורה אחת למטה.

חץ למטה

מעבר מילה אחת שמאלה.

CTRL+חץ שמאלה

מעבר מילה אחת ימינה.

CTRL+חץ ימינה

מעבר לסוף שורה.

END

מעבר לתחילת שורה.

HOME

מעבר פיסקה אחת למעלה.

CTRL+חץ למעלה

מעבר פיסקה אחת למטה.

CTRL+חץ למטה

מעבר לסוף תיבת טקסט.

CTRL+END

מעבר לתחילת תיבת טקסט.

CTRL+HOME

חזרה על פעולת החיפוש הקודמת.

SHIFT+F4

מעבר ועבודה בטבלאות

לשם ביצוע פעולה זו

הקש

מעבר לתא הבא.

TAB

מעבר לתא הקודם.

SHIFT+TAB

מעבר לשורה הבאה.

חץ למטה

מעבר לשורה הקודמת.

חץ למעלה

הוספת כרטיסיה בתא.

CTRL+TAB

התחלת פיסקה חדשה.

ENTER

הוספת שורה חדשה בתחתית הטבלה.

TAB בסוף השורה האחרונה

גישה לחלוניות משימות ושימוש בהן

לשם ביצוע פעולה זו

הקש

מעבר לחלונית משימות מחלונית אחרת בחלון התוכנית. (ייתכן שיהיה עליך להקיש F6 יותר מפעם אחת).

הערה: אם הקשת F6 אינה מציגה את חלונית המשימות הרצויה, נסה להקיש ALT כדי למקם את המוקד בשורת התפריטים ולאחר מכן להקיש CTRL+TAB כדי לעבור לחלונית המשימות.

F6

כאשר תפריט או סרגל כלים פעילים, מעבר לחלונית משימות. (ייתכן שיהיה עליך להקיש CTRL+TAB יותר מפעם אחת).

CTRL+TAB

כשחלונית משימות פעילה, בחירה באפשרות הבאה או הקודמת בחלונית המשימות, בהתאמה.

TAB או SHIFT+TAB

הצגת סדרת הפקודות המלאה בתפריט חלונית המשימות.

CTRL+חץ למטה

מעבר בין אפשרויות בתפריט משנה נבחר; מעבר בין אפשרויות מסוימות בקבוצת אפשרויות בתיבת דו-שיח.

חץ למטה או חץ למעלה

פתיחת התפריט שנבחר, או ביצוע הפעולה שהוקצתה עבור הלחצן שנבחר.

מקש רווח או ENTER

פתיחת תפריט קיצור; פתיחת תפריט נפתח עבור הפריט שנבחר מהגלריה.

SHIFT+F10

כאשר תפריט או תפריט משנה גלויים, בחירת הפקודה הראשונה או האחרונה, בהתאמה, בתפריט או בתפריט המשנה.

HOME או END

גלילה למעלה או למטה, בהתאמה, ברשימת הגלריה שנבחרה.

PAGE UP או PAGE DOWN

מעבר לחלק העליון או התחתון, בהתאמה, של רשימת הגלריה שנבחרה.

CTRL+HOME או CTRL+END

פתיחת חלונית המשימות מחקר.

ALT+לחיצה

גישה לתגיות חכמות ושימוש בהן

לשם

הקש

הצגת התפריט או ההודעה עבור תגית חכמה. אם מצויה יותר מתגית חכמה אחת, מעבר לתגית החכמה הבאה והצגת התפריט או ההודעה שלו.

ALT+SHIFT+F10

בחירה בפריט הבא בתפריט תגית חכמה.

חץ למטה

בחירה בפריט הקודם בתפריט תגית חכמה.

חץ למעלה

ביצוע הפעולה עבור הפריט שנבחר בתפריט תגית חכמה.

ENTER

סגירת התפריט או ההודעה של התגית החכמה.

ESC

עצות

 • באפשרותך לקבל דיווח באמצעות צליל בכל פעם שמופיע תגית חכמה. כדי לשמוע רמזי אודיו, עליך להתקין כרטיס קול. עליך גם להתקין במחשבך את Microsoft Office Sounds.

 • אם יש לך גישה ל- World Wide Web, באפשרותך להוריד Microsoft Office Sounds מאתר האינטרנט Microsoft Office Online.

שינוי גודל והעברה של סרגלי כלים, תפריטים וחלוניות משימות

 1. הקש ALT כדי לבחור את שורת התפריטים.

 2. הקש מספר פעמים על CTRL+TAB כדי לבחור את סרגל הכלים או חלונית המשימות הרצויים.

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  שינוי גודל של סרגל כלים

  1. בסרגל הכלים, הקש CTRL+מקש רווח כדי להציג את התפריט אפשרויות סרגל כלים.

  2. לחץ על הפקודה שנה גודל ולאחר מכן הקש ENTER.

  3. הקש על מקשי החצים כדי לשנות גודל של סרגל הכלים. הקש CTRL + מקש חץ כדי לשנות גודל של פיקסל אחד בכל פעם.

  הזזת סרגל כלים

  1. בסרגל הכלים, הקש CTRL+מקש רווח כדי להציג את התפריט אפשרויות סרגל כלים.

  2. לחץ על הפקודה הזז לאחר מכן הקש ENTER.

  3. הקש על מקשי החצים כדי למקם את סרגל הכלים. הקש CTRL + מקש חץ כדי להזיז פיקסל אחד בכל פעם. כדי לבטל את עגינת סרגל הכלים, הקש על החץ למטה שוב ושוב. כדי לעגן את סרגל הכלים אנכית בצד שמאל או ימין, הקש על חץ שמאלה או חץ ימינה, בהתאמה, כאשר סרגל הכלים עד שמאל או ימין.

  שינוי גודל של חלונית משימות

  1. בחלונית המשימות, הקש CTRL+מקש רווח כדי להציג תפריט של פקודות נוספות.

  2. הקש על מקש חץ למטה כדי לבחור בפקודה הזז ולאחר מכן הקש ENTER.

  3. הקש על מקשי החצים כדי לשנות גודל של חלונית המשימות. הקש CTRL + מקש חץ כדי לשנות גודל של פיקסל אחד בכל פעם.

  הזזת חלונית משימות

  1. בחלונית המשימות, הקש CTRL+מקש רווח כדי להציג תפריט של פקודות נוספות.

  2. הקש על חץ למטה כדי לבחור בפקודה הזז ולאחר מכן הקש ENTER.

  3. הקש על מקשי החצים כדי למקם את חלונית המשימות. הקש CTRL + מקש חץ כדי להזיז פיקסל אחד בכל פעם.

 4. לאחר סיום ההעברה או שינוי הגודל, הקש ESC.

שימוש בתיבות דו-שיח

לשם ביצוע פעולה זו

הקש

מעבר לאפשרות או לקבוצת האפשרויות הבאה.

TAB

מעבר לאפשרות או לקבוצת האפשרויות הקודמת.

SHIFT+TAB

מעבר לכרטיסיה הבאה בתיבת דו-שיח.

CTRL+TAB

מעבר לכרטיסיה הקודמת בתיבת דו-שיח.

CTRL+SHIFT+TAB

מעבר בין אפשרויות ברשימה נפתחת פתוחה או בין אפשרויות בקבוצת אפשרויות.

מקשי חצים

ביצוע הפעולה שהוקצתה עבור הלחצן שנבחר; בחירה או ניקוי תיבת הסימון שנבחרה.

מקש רווח

פתיחת הרשימה אם היא סגורה ומעבר לאפשרות הזו ברשימה.

האות הראשונה של אפשרות ברשימה נפתחת

בחירת אפשרות; בחירה או ניקוי של תיבת סימון.

ALT+ האות המסומנת בקו תחתון באפשרות

פתיחת רשימה נפתחת שנבחרה.

ALT+חץ למטה

סגירת רשימה נפתחת שנבחרה; ביטול פקודה וסגירת תיבת דו-שיח.

ESC

ביצוע הפעולה שהוקצתה ללחצן ברירת מחדל בתיבת דו-שיח.

ENTER

שימוש בתיבות עריכה בתוך תיבות דו-שיח

תיבת עריכה היא תיבה ריקה בה מוקלד או מודבק ערך, כגון שם המשתמש שלך או נתיב אל תיקיה.

לשם

הקש

מעבר לתחילת הערך.

HOME

מעבר לסוף הערך.

END

מעבר של תו אחד שמאלה או ימינה, בהתאמה.

חץ שמאלה או חץ ימינה

מעבר מילה אחת שמאלה.

CTRL+חץ שמאלה

מעבר מילה אחת ימינה.

CTRL+חץ ימינה

בחירה או ביטול בחירה של תו אחד שמאלה.

SHIFT+חץ שמאלה

בחירה או ביטול בחירה של תו אחד ימינה.

SHIFT+חץ ימינה

בחירה או ביטול בחירה של מילה אחת שמאלה.

CTRL+SHIFT+חץ שמאלה

בחירה או ביטול בחירה של מילה אחת ימינה.

CTRL+SHIFT+חץ ימינה

בחירה מנקודת הכניסה עד לתחילת הערך.

SHIFT+HOME

בחירה מנקודת הכניסה עד לסוף הערך.

SHIFT+END

שימוש בתיבות הדו-שיח פתיחה ושמירה בשם

לשם ביצוע פעולה זו

הקש

מעבר אל התיקיה הקודמת. . תמונת לחצן

ALT+1

הלחצן רמה אחת למעלה תמונת לחצן : פתיחת התיקיה רמה אחת מעל התיקיה הפתוחה.

ALT+2

חיפוש באינטרנט לחצן תמונת לחצן : סגירת תיבת הדו-שיח ופתיחת דף החיפוש באינטרנט.

ALT+3

לחצן Delete תמונת לחצן : מחיקת התיקיה או הקובץ הנבחרים.

ALT+3

לחצן יצירת תיקיה חדשה תמונת לחצן : יצירת תיקיה חדשה.

ALT+4

לחצן תצוגות תמונת לחצן : מעבר בין תצוגות תיקיה זמינות.

ALT+5

לחצן כלים: הצגת תפריט כלים.

ALT+L

הצגת תפריט קיצור עבור פריט נבחר, כגון תיקיה או קובץ.

SHIFT+F10

מעבר בין אפשרויות או אזורים בתיבת הדו-שיח.

TAB

פתיחת הרשימה חפש ב.

F4 או ALT+I

עדכון רשימת הקבצים.

F5

Microsoft Office Project

השתמש בתצוגת תרשים רשת

לשם

הקש

מעבר לתיבת 'תרשים רשת' שונה.

מקשי חצים

הוספת תיבות 'תרשים רשת' לפריטים הנבחרים.

SHIFT+מקשי החצים

הזזת תיבת 'תרשים רשת'.

הערה: מיקום ידני יש להגדיר תחילה. לחץ על פריסה בתפריט עיצוב ולאחר מכן לחץ על אפשר מיקום תיבות ידני.

CTRL+מקשי החצים

מעבר לתיבת תרשים הרשת העליונה ביותר בתצוגה או בפרוייקט.

CTRL+HOME או SHIFT+CTRL+HOME

מעבר לתיבת תרשים הרשת התחתונה ביותר בפרוייקט.

CTRL+END או SHIFT+CTRL+END

מעבר לתיבת תרשים הרשת הימנית ביותר בפרוייקט.

HOME או SHIFT+HOME

מעבר לתיבת תרשים הרשת השמאלית ביותר בפרוייקט.

END או SHIFT+END

מעבר מעלה בגובה של חלון אחד.

PAGE UP או SHIFT+PAGE UP

מעבר מטה בגובה של חלון אחד.

PAGE DOWN או SHIFT+PAGE DOWN

מעבר שמאלה ברוחב של חלון אחד.

CTRL+PAGE UP או SHIFT+CTRL+PAGE UP

מעבר ימינה ברוחב של חלון אחד.

CTRL+PAGE DOWN או SHIFT+CTRL+PAGE DOWN

בחירת השדה הבא בתיבת תרשים הרשת.

ENTER

בחירת השדה הקודם בתיבת תרשים הרשת.

SHIFT+ENTER

ניווט בתצוגות ובחלונות

לשם

הקש

הפעלת תפריט בקרה.

ALT+מקש רווח

הפעלת שורת ההזנה לעריכת טקסט בשדה.

F2

הפעלת שורת התפריטים.

ALT או F10

הפעל את תפריט הבקרה של הפרוייקט.

ALT+מקף

הפעלת פס הפיצול.

SHIFT+F6

סגירת חלון התוכנית.

ALT+F4

הצגת כל הפעילויות המסוננות או את כל המשאבים המסוננים.

F3

הצגת תיבת הדו-שיח הגדרת עמודה.

ALT+F3

פתחת חלון חדש.

SHIFT+F11

צמצום בחירה לשדה יחיד.

SHIFT+BACKSPACE

איפוס סדר המיון לסדר לפי מזהה.

SHIFT+F3

בחירת אובייקט ציור.

F6

הצגת מידע אודות פעילויות.

SHIFT+F2

הצגת מידע אודות משאבים.

SHIFT+F2

הצגת מידע אודות הקצאות.

SHIFT+F2

הפעלה או ביטול מצב 'הוסף לבחירה'.

SHIFT+F8

הפעלה או ביטול חישוב אוטומטי.

CTRL+F9

הפעלה או ביטול מצב 'הרחב בחירה'.

F8

מעבר שמאלה, ימינה, למעלה או למטה כדי להציג עמודים שונים בחלון 'הצג לפני הדפסה'.

ALT+מקשי חצים

חלוקת פרוייקט לרמות

לשם

הקש

הסתרת תת-פעילויות.

SHIFT+ALT+מקף או SHIFT+ALT+סימן חיסור (סימן חיסור במקלדת הנומרית)

הסטה פנימה של הפעילות שנבחרה.

ALT+SHIFT+חץ ימינה

הצגת תת-פעילויות.

ALT+SHIFT+=‎ או SHIFT+ALT+סימן חיבור (סימן חיבור במקלדת הנומרית)

הצגת כל הפעילויות.

‎ALT+SHIFT+*‎ (כוכבית במקלדת הנומרית)

הסטה החוצה של הפעילות הנבחרת.

ALT+SHIFT+חץ שמאלה

בחירה ועריכה בתיבת דו-שיח

לשם

הקש

מעבר בין שדות בחלקו התחתון של טופס.

מקשי חצים

מעבר לטבלאות בחלקו התחתון של טופס.

ALT+1 (שמאלה) או ALT+2 (ימינה)

מעבר לפעילות או למשאב הבאים.

ENTER

מעבר לפעילות או למשאב הקודמים.

SHIFT+ENTER

בחירה ועריכה בתצוגת גיליון

עריכה בתצוגה

לשם

הקש

ביטול הזנה.

ESC

ניקוי השדה הנבחר או ביצוע איפוס עבורו.

CTRL+DELETE

העתקת הנתונים שנבחרו.

CTRL+C

גזירת הנתונים שנבחרו.

CTRL+X

מחיקת הנתונים שנבחרו.

DELETE או CTRL + סימן חיסור (במקלדת הנומרית)

ביצוע מילוי כלפי מטה.

CTRL+D

הצגת תיבת הדו-שיח חיפוש.

CTRL+F או SHIFT+F5

בתיבת הדו-שיח חיפוש, המשך למופע הבא של תוצאות החיפוש.

SHIFT+F4

שימוש בפקודה מעבר אל (תפריט עריכה).

F5

קישור בין פעילויות.

CTRL+F2

הדבקת הנתונים שהועתקו או שנגזרו.

CTRL+V

צמצום הבחירה לשדה אחד.

SHIFT+BACKSPACE

ביטול הפעולה האחרונה.

CTRL+Z

ביטול קישור של פעילויות.

CTRL+SHIFT+F2

ניווט בתוך תצוגה

לשם

הקש

מעבר לתחילת פרוייקט (ציר זמן).

ALT+HOME

מעבר לסוף פרוייקט (ציר זמן).

ALT+END

הזזת ציר הזמן שמאלה.

ALT+חץ שמאלה

הזזת ציר הזמן ימינה.

ALT+חץ ימינה

מעבר לשדה הראשון בשורה.

HOME או CTRL+חץ שמאלה

מעבר לשורה הראשונה.

CTRL+חץ למעלה

מעבר לשדה הראשון בשורה הראשונה.

CTRL+HOME

מעבר לשדה האחרון בשורה.

END או CTRL+חץ ימינה

מעבר לשדה האחרון של השורה האחרונה.

CTRL+END

מעבר לשורה האחרונה.

CTRL+חץ למטה

ניווט בתוך החלונית הצדדית

לשם

הקש

העברת המוקד בין החלונית הצדדית לתצוגה בצד שמאל.

CTRL+TAB או CTRL+SHIFT+TAB

בחירת פקדים שונים בחלונית הצדדית אם המוקד נמצא בה.

TAB

בחירה או ניקוי תיבות סימון ולחצני אפשרויות אם המוקד נמצא בחלונית הצדדית.

מקש רווח

עדכן את מדריך פרוייקט.

CTRL+R

בחירה בתצוגה

לשם

הקש

הרחבת הבחירה דף אחד למטה.

SHIFT+PAGE DOWN

הרחבת הבחירה לדף שמעל.

SHIFT+PAGE UP

הרחבת הבחירה לשורה שמתחת.

SHIFT+חץ למטה

הרחבת הבחירה לשורה שמעל.

SHIFT+חץ למעלה

הרחבת הבחירה לשדה הראשון בשורה.

SHIFT+HOME

הרחבת הבחירה לשדה האחרון בשורה.

SHIFT+END

הרחבת הבחירה אל תחילת המידע.

CTRL+SHIFT+HOME

הרחבת הבחירה אל סוף המידע.

CTRL+SHIFT+END

הרחבת הבחירה לשורה הראשונה.

CTRL‏+SHIFT+חץ למעלה

הרחבת הבחירה לשורה האחרונה.

CTRL‏+SHIFT+חץ למטה

הרחבת הבחירה לשדה הראשון של השורה הראשונה.

CTRL+SHIFT+HOME

הרחבת הבחירה לשדה האחרון של השורה האחרונה.

CTRL+SHIFT+END

בחירת כל השורות ואת כל העמודות.

CTRL+SHIFT+מקש רווח

בחירת עמודה.

CTRL+מקש רווח

בחירת שורה.

SHIFT+מקש רווח

מעבר שדה אחד למטה בתוך בחירה.

ENTER

מעבר שדה אחד למעלה בתוך בחירה.

SHIFT+ENTER

מעבר שדה אחד ימינה בתוך בחירה.

TAB

מעבר שדה אחד שמאלה בתוך בחירה.

SHIFT+TAB

בחירה ועריכה בתוך שורת ההזנה

לשם

הקש

קבלת הזנה.

ENTER

ביטול הזנה.

ESC

מחיקת תו אחד אחורה.

BACKSPACE

מחיקת תו אחד קדימה.

DELETE

מחיקת מילה אחת קדימה.

CTRL+DELETE

הרחבת הבחירה עד לסוף הטקסט.

SHIFT+END

הרחבת הבחירה עד לתחילת הטקסט.

SHIFT+HOME

הפעלה או ביטול מצב הקלדה על טקסט קיים.

INSERT

שימוש בציר זמן

לשם

הקש

הזזת ציר הזמן עמוד אחד שמאלה.

ALT+PAGE UP

הזזת ציר הזמן עמוד אחד ימינה.

ALT+PAGE DOWN

הזזת ציר הזמן לתחילת הפרוייקט.

ALT+HOME

הזזת ציר הזמן לסוף הפרוייקט.

ALT+END

גלילת ציר הזמן שמאלה.

ALT+חץ שמאלה

גלילת ציר הזמן ימינה.

ALT+חץ ימינה

הצגת יחידות זמן קטנות יותר.

CTRL+ / (קו נטוי במקלדת הנומרית)

הצגת יחידות זמן גדולות יותר.

CTRL+* (כוכבית במקלדת הנומרית)

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×