קיצורי מקשים עבור Microsoft Office InfoPath

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

מאמר 'עזרה' זה מתאר קיצורי מקשים עבור משימות נפוצות ב- Microsoft Office InfoPath 2007, כגון משימות בעת עיצוב תבניות טפסים. מקשי קיצור אלה מתייחסים לפריסת לוח המקשים האמריקאית. ייתכן שמקשים בפריסות לוח מקשים אחרות לא יתאימו בדיוק למקשים בלוח המקשים האמריקאי.

עבור קיצורי מקשים שבהם תקיש על שני מקשים או יותר בו-זמנית, המקשים מופרדים בסימן החיבור (+). עבור מקשי קיצור שבהם תקיש על מקש אחד ומיד לאחר מכן על מקש נוסף, המקשים מופרדים בפסיק (,).

כדי להדפיס מאמר זה, הקש TAB כדי לבחור את הצג הכל, הקש ENTER ולאחר מכן הקש CTRL+P.

בנושא זה

עיצוב תבניות טפסים

קבלת עזרה

בחלון העזרה

שימוש בתפריטים, סרגלי כלים וחלוניות משימות

שימוש בתיבות דו-שיח

היסודות של Microsoft Office

עיצוב תבניות טפסים

פיתוח תבניות טפסים

לשם

הקש

עיצוב תבנית טופס חדשה.

CTRL+SHIFT+D

הערה: אם תיבת הדו-שיח תחילת העבודה פתוחה, הקש TAB עד שעיצוב תבנית טופס מסומן ולאחר מכן הקש ENTER.

פתיחת תיבת הדו-שיח פתיחה במצב עיצוב.

CTRL+O או CTRL+F12

הצגת חלונית המשימות משימות עיצוב.

ALT+N

תצוגה מקדימה של תבנית הטופס הנוכחית.

CTRL+SHIFT+B

מציאת מילה או צירוף מילים.

CTRL+F

החלפת מילה או צירוף מילים.

CTRL+H

גזירת הטקסט או הפריט הנבחר.

CTRL+X

העתקת הטקסט או הפריט הנבחר.

CTRL+C

הדבקת טקסט או פריט.

CTRL+V

הדפסת תבנית הטופס הנוכחית.

CTRL+P

הצגת המאפיינים של הפקד הנבחר.

ALT+ENTER

הוספת פקד.

ALT+I, C

בחירת הפקד הקודם.

CTRL+<‎ (סימן קטן) או SHIFT+TAB

בחירת הפקד הבא.

CTRL+>‎ (סימן גדול) או TAB

פתיחת Microsoft Script Editor (MSE)‎.

ALT+SHIFT+F11

פתיחת אתר האינטרנט Microsoft Office Developer Center בדפדפן אינטרנט.

ALT+H, I

הוספת היפר-קישור.

CTRL+K

בחירה עד להתחלת הפיסקה.

CTRL+SHIFT+חץ למעלה

בחירה עד לסוף הפיסקה.

CTRL+SHIFT+חץ למטה

בחירת הטקסט, הגרפיקה או השדה קו אחד למעלה או למטה.

SHIFT+חץ למעלה או SHIFT+חץ למטה

הוספת מעבר שורה.

SHIFT+ENTER

הוספת סימן האירו.

CTRL+ALT+E

עיצוב טקסט

לשם

הקש

הסרת כל העיצובים.

CTRL+מקש רווח

החלה או הסרה של עיצוב מודגש מהטקסט הנבחר.

CTRL+B

החלה או הסרה של עיצוב נטוי מהטקסט הנבחר.

CTRL+I

החלה או הסרה של קו תחתון מהטקסט הנבחר.

CTRL+U

החלה או הסרה של קו חוצה בטקסט הנבחר.

ALT+SHIFT+K

החלה או הסרה של עיצוב כתב עילי בטקסט הנבחר.

CTRL+SHIFT+סימן השוויון

החלה או הסרה של עיצוב כתב תחתי בטקסט הנבחר.

CTRL+סימן השוויון

החלה או הסרה של סגנון 'רגיל' בטקסט הנבחר.

CTRL+SHIFT+N

החלה או הסרה של הסגנון כותרת1 מהטקסט שנבחר.

ALT+CTRL+1

החלה או הסרה של סגנון 'כותרת 2' בטקסט הנבחר.

ALT+CTRL+2

החלה או הסרה של הסגנון כותרת3 מהטקסט שנבחר.

ALT+CTRL+3

החלה או הסרה של עיצוב רשימה עם תבליטים בפיסקה הנבחרת.

CTRL+SHIFT+L

הוספת כניסה לפיסקה מימין.

CTRL+M

הסרת כניסה לפיסקה מימין.

CTRL+SHIFT+M

יישור לשני הצדדים של הפיסקה שנבחרה.

CTRL+J

יישור לימין של הפיסקה הנבחרת.

CTRL+R

מרכוז הפיסקה הנבחרת.

CTRL+E

יישור לשמאל של הפיסקה הנבחרת.

CTRL+L

הגדלת גודל הגופן עבור הטקסט הנבחר.

CTRL+SHIFT+פסיק

הקטנת גודל הגופן עבור הטקסט הנבחר.

CTRL+SHIFT+נקודה

פתיחת חלונית המשימות גופן.

CTRL+D

עבודה עם טבלאות

לשם

הקש

הוספת טבלה חוזרת.

ALT+I, G

שינוי רוחב העמודה שמשמאל לגבול ללא שינוי רוחב העמודות האחרות.

החזק את SHIFT לחוץ בעת גרירת גבול העמודה.

שינוי גובה השורה מעל או מתחת לגבול ללא שינוי גובה השורות האחרות.

הערה: עבור שורות שגודלן נקבע לגובה המזערי, קיצור זה משנה את גובה השורה מעל לגבול. הגובה המזערי של שורה נקבע לפי מספר גורמים, כולל אם היא מכילה טקסט או פקדים.

החזק את SHIFT לחוץ בעת גרירת גבול השורה.

שינוי גודל של כל השורות הנבחרות לגובה או רוחב זהה.

החזק את ALT לחוץ בעת גרירת גבול השורה או העמודה.

מעבר בין התא הבא או הקודם בטבלה.

TAB או SHIFT+TAB
TAB מוסיף שורה חדשה לטבלה אם תקיש עליו בזמן שהסמן הוא בתא האחרון של השורה האחרונה.

בחירה או ביטול בחירה של תא טבלה.

F2

ביצוע תיקונים ושמירת שינויים

לשם

הקש

מציאת שגיאת האיות או הדקדוק הבאה.

הערה: על תיבת הסימון בדוק איות בעת ההקלדה להיות מסומנת (הקש ALT+T ולאחר מכן הקש O).

ALT+F7

שמירה או פרסום של תבנית הטופס הנוכחית.

הערה: קיצור זה פותח תיבת דו-שיח המציעה בחירה בין שמירה ופרסום של תבנית הטופס שלך. אם תבחר להסתיר את תיבת דו-שיח זו בעתיד, הקשה על ALT+SHIFT+F2 תציג את תיבת הדו-שיח שמירה בשם.

ALT+SHIFT+F2

ביטול הפעולה האחרונה.

CTRL+Z

ביצוע הפעולה האחרונה שוב.

CTRL+Y

שמירת תבנית הטופס הנוכחית.

SHIFT+F12

תצוגה מקדימה של תבנית טופס לפני הדפסה

לשם

הקש

הצגת תיבת הדו-שיח הצגה לפני הדפסה.

ALT+F, V

מעבר לדף הבא.

ALT+חץ ימינה

מעבר לדף הקודם.

ALT+חץ שמאלה

הגדלת המרחק מהתצוגה כדי לקבל תצוגה מקרוב של תבנית הטופס.

ALT+סימן השוויון

הקטנת המרחק מהתצוגה כדי לראות יותר מתבנית הטופס בגודל מוקטן.

ALT+מקף

לראש הדף

קבלת סיוע

שימוש בחלון העזרה

החלון 'עזרה' מספק גישה לכל תוכן ה'עזרה' של Microsoft Office. החלון 'עזרה' מציג נושאים ותוכן 'עזרה' אחר.

בחלון 'עזרה'

לשם

הקש

פתיחת חלון העזרה.

F1

סגירת חלון העזרה.

ALT+F4

מעבר בין חלון העזרה לתוכנית הפעילה.

ALT+TAB

חזרה לדף הבית כיצד לבצע ועזרה של InfoPath 2007.

ALT+HOME

בחירת הפריט הבא.

TAB

בחירת הפריט הקודם.

SHIFT+TAB

ביצוע פעולת ברירת המחדל עבור הפריט הנבחר.

ENTER

במקטע עיון בעזרה של שם תוכנית, בחר את הפריט הבא או הקודם, בהתאמה.

TAB או SHIFT+TAB

במקטע עיון בעזרה של שם תוכנית, הרחבה או כיווץ של הפריט שנבחר, בהתאמה.

ENTER

בחירת הטקסט המוסתר או ההיפר-קישור הבאים, לרבות הצג הכל או הסתר הכל בראש נושא.

TAB

בחירת הטקסט המוסתר או ההיפר-קישור הקודמים.

SHIFT+TAB

ביצוע הפעולה עבור הצג הכל, הסתר הכל, טקסט מוסתר או היפר-קישור שנבחרו.

ENTER

חזרה לנושא העזרה הקודם (לחצן אחורה).

ALT+חץ שמאלה או BACKSPACE

מעבר לנושא העזרה הבא (לחצן קדימה).

ALT+חץ ימינה

גלילה בכמויות קטנות למעלה או למטה, בהתאמה, בתוך נושא העזרה המוצג כעת.

חץ למעלה, חץ למטה

גלילה בכמויות גדולות יותר למעלה או למטה, בהתאמה, בתוך נושא העזרה המוצג כעת.

PAGE UP, PAGE DOWN

הצגת פריט פקודות עבור החלון 'עזרה'. פעולה זו דורשת שחלון 'עזרה' יהיה בעל המוקד הפעיל (הקש F1).

SHIFT+F10

עצירת הפעולה האחרונה (לחצן עצור).

ESC

רענון החלון (לחצן רענן).

F5

הדפסת נושא העזרה הנוכחי.

הערה: אם נושא העזרה הנוכחי אינו החלון הפעיל, הקש F6 ולאחר מכן הקש CTRL+P.

CTRL+P

שינוי מצב החיבור.

F6, חץ למטה

הקלד טקסט בתיבה הקלד מילים לחיפוש.

F6, חץ למטה (הקש מספר פעמים)

מעבר בין אזורים בחלון 'עזרה'; לדוגמה, מעבר בין סרגל הכלים, התיבה הקלד מילים לחיפוש והרשימה חפש.

F6

בתוכן העניינים בתצוגת עץ, בחירה בפריט הבא או בפריט הקודם, בהתאמה.

חץ למעלה או חץ למטה

בתוכן העניינים בתצוגת עץ, הרחבה או כיווץ של הפריט הנבחר, בהתאמה.

חץ שמאלה או חץ ימינה

בחירה בהיפר-קישור הבא, או בחירה בהצג הכל או בהסתר הכל בראש הנושא.

TAB

בחירת ההיפר-קישור הקודם.

SHIFT+TAB

ביצוע הפעולה עבור ההיפר-קישור הנבחר, הצג הכל או הסתר הכל.

ENTER

הדפסת נושא העזרה הנוכחי.

CTRL+P

הקלדת שאלת חיפוש

לפני שתוכל להקליד שאלת חיפוש, עליך לבחור בתיבה הקלד שאלה למתן עזרה.

אופן

 1. הקש ALT כדי לבחור את שורת התפריטים.

 2. הקש על מקש TAB מספר פעמים עד שהסמן יופיע בתיבה הקלד שאלה למתן עזרה.

 3. הקלד את השאלה שלך.

 • כדי לשלוח את שאלת החיפוש שהקלדת בתיבה הקלד שאלה למתן עזרה, הקש ENTER.

לראש הדף

שימוש בתפריטים, בסרגלי כלים ובחלוניות משימות

גישה ושימוש תפריטים ובסרגלי

לפני שתוכל להזיז או לשנות את הגודל של סרגל כלים, עליך ראשית לבחור בו.

אופן

 1. הקש ALT כדי לבחור את שורת התפריטים.

 2. הקש CTRL+TAB מספר פעמים כדי לבחור סרגל כלים.

 3. הקש CTRL+מקש רווח כדי להציג את תפריט אפשרויות סרגל כלים.

 4. הקש על S או M כדי לבחור את הפקודה הזז או שנה גודל.

לשם

הקש

הזזת סרגל כלים.

CTRL+מקשי החצים

ביטול עיגון סרגל כלים.

חץ למטה (הקש מספר פעמים)

עגינת סרגל כלים באופן אנכי בצד שמאל או ימין של המסך.

חץ שמאלה או חץ ימינה (הקש מספר פעמים)

בחירת שורת תפריטים, או סגירת תפריט פתוח ותפריט משנה בו-זמנית.

ALT או F10

בחירת חלונית משימות או סרגל כלים לאחר הקשה על F10 או ALT כדי לבחור את שורת התפריטים. הקש על המקשים מספר פעמים כדי להעביר את המוקד בין סרגלי הכלים, שורות התפריטים וחלוניות המשימות הפתוחים.

CTRL+TAB או CTRL+SHIFT+TAB

כאשר סרגל כלים או שורת תפריטים נבחרים, בחירת הלחצן או התפריט הבא בסרגל הכלים.

TAB או חץ ימינה

כאשר סרגל כלים או שורת תפריטים נבחרים, בחירת הלחצן או התפריט הקודם בסרגל הכלים.

SHIFT+TAB או חץ שמאלה

פתיחת התפריט הנבחר, או ביצוע הפעולה עבור הלחצן או הפקודה הנבחרים.

ENTER

הצגת תפריט הקיצור עבור הפריט הנבחר.

SHIFT+F10

הצגת תפריט הקיצור של פס הכותרת.

ALT+מקש רווח

כאשר תפריט או תפריט משנה פתוחים, בחירת הפקודה הבאה.

חץ למטה

כאשר תפריט או תפריט משנה פתוחים, בחירת הפקודה הקודמת.

חץ למעלה

בחירת התפריט מצד שמאל. כאשר תפריט משנה פתוח, מעבר בין התפריט הראשי ותפריט המשנה.

חץ שמאלה

בחירת התפריט מצד ימין. כאשר תפריט המשנה פתוח, מעבר בין התפריט הראשי ובין תפריט המשנה.

חץ ימינה

בחירת הפקודה הראשונה בתפריט או בתפריט המשנה.

HOME

בחירת הפקודה האחרונה בתפריט או בתפריט המשנה.

END

סגירת תפריט פתוח. כאשר תפריט משנה פתוח, סגירת תפריט המשנה בלבד.

ESC

פתיחת התפריט הנבחר.

SHIFT+חץ למטה

כאשר תפריט מקוצר פתוח, הצגת ערכת הפקודות המלאה.

CTRL+חץ למטה

מעבר בין חלונית המשימות ותבנית הטופס הפעילה.

F6

בחירת הפריט הבא בחלונית המשימות.

TAB

בחירת הפריט הקודם בחלונית המשימות.

SHIFT+TAB

הערה: באפשרותך להשתמש בלוח המקשים כדי לבחור כל פקודה בשורת התפריטים. הקש ALT כדי לבחור את שורת התפריטים. הקש על האות בעלת הקו התחתון בשם פריט של התפריט המכיל את הפקודה הרצויה.

גישה ושימוש חלוניות משימות

לפני שתוכל לעבוד עם חלונית משימות, עליך ראשית לפתוח אותה ולאחר מכן לבחור אותה.

אופן

 1. הקש CTRL+F1 כדי לפתוח חלונית משימות.

 2. הקש F6 כדי לבחור את שורת התפריטים.

 3. הקש CTRL+מקש רווח כדי להציג את התפריט של אפשרויות חלונית משימות.

 4. הקש M או S כדי לבחור את הפקודה הזז או שנה גודל.

לשם

הקש

הצגת חלונית המשימות משימות עיצוב.

ALT+N

העברת חלונית משימות מחלונית אחרת לחלון התוכנית (בכיוון השעון). ייתכן שתצטרך להקיש F6 יותר מפעם אחת.

הערה: אם הקשה על F6 אינה מציגה את חלונית המשימות הרצויה, נסה להקיש ALT כדי למקם מוקד בשורת התפריטים ולאחר מכן להקיש CTRL+TAB כדי לעבור לחלונית המשימות.

F6

מעבר לחלונית המשימות מתוך חלונית אחרת בחלון התוכנית (בכיוון השעון).

SHIFT+F6

שינוי גודל חלונית המשימות (לאחר בחירת הפקודה שנה גודל).

מקשי החצים

הזזת חלונית משימות (לאחר בחירת הפקודה הזז).

מקשי החצים

פתיחת חלונית המשימות או הסתרה של חלונית המשימות הנוכחית.

CTRL+F1

העברה לחלונית משימות מחלון התוכנית הפעיל. (ייתכן שתאלץ להקיש F6 יותר מפעם אחת).

F6

כאשר תפריט או סרגל כלים פעילים, מעבר לחלונית משימות. (ייתכן שיהיה עליך להקיש CTRL+TAB יותר מפעם אחת).

CTRL+TAB

פתיחת התפריט של אפשרויות חלונית המשימות.

CTRL+מקש רווח

סגירת תפריט אם יש תפריט פתוח, או חזרה לתבנית הטופס.

ESC

כאשר חלונית משימות היא פעילה, בחירת האפשרות הבאה בחלונית המשימות.

TAB

כאשר חלונית משימות היא פעילה, בחירת האפשרות הקודמת בחלונית המשימות.

SHIFT+TAB

מעבר למעלה בין אפשרויות בתפריט משנה נבחר, או מעבר בין אפשרויות בקבוצת אפשרויות.

חץ למעלה

מעבר למטה בין אפשרויות בתפריט משנה נבחר, או מעבר בין אפשרויות בקבוצת אפשרויות.

חץ למטה

פתיחת התפריט הנבחר, או ביצוע הפעולה שהוקצתה ללחצן הנבחר.

ENTER

פתיחת תפריט קיצור בתבנית טופס, או פתיחת תפריט נפתח עבור פריט חלונית המשימות הנבחר.

SHIFT+F10

כאשר תפריט או תפריט משנה גלויים, בחירת הפקודה הראשונה בתפריט או בתפריט המשנה.

HOME

כאשר תפריט או תפריט משנה גלויים, בחירת הפקודה האחרונה בתפריט או בתפריט המשנה.

END

מעבר לראש רשימת חלונית המשימות הנבחרת.

CTRL+HOME

מעבר לתחתית רשימת חלונית המשימות הנבחרת.

CTRL+END

לראש הדף

שימוש בתיבות דו-שיח

גישה ובחירת אפשרויות בתיבות דו-שיח

לשם

הקש

פתח את תיבת הדו-שיח פתיחה במצב עיצוב.

CTRL+O או CTRL+F12

מעבר מתיבת דו-שיח פתוח חזרה לתבנית הטופס, עבור תיבות דו-שיח שתומכות באופן פעולה זה.

ALT+F6

מעבר לאפשרות הבאה.

TAB

מעבר לאפשרות הקודמת.

SHIFT+TAB

מעבר לכרטיסיה הבאה.

CTRL+TAB

מעבר לכרטיסיה הקודמת.

CTRL+SHIFT+TAB

מעבר לקטגוריה הבאה.

TAB

הערה: לאחר בחירת קטגוריה, השתמש במקשי החצים כדי לעבור אל שם הקטגוריה הרצוי.

מעבר לקטגוריה הקודמת.

SHIFT+TAB

הערה: לאחר בחירת קטגוריה, השתמש במקשי החצים כדי לעבור אל שם הקטגוריה הרצוי.

מעבר בין אפשרויות ברשימה או בקבוצה של אפשרויות.

מקשי החצים

ביצוע הפעולה שהוקצתה ללחצן הנבחר, או בחירה וניקוי של תיבת סימון נבחרת.

מקש רווח

פתיחת הרשימה אם היא סגורה והעברה לאפשרות ספיציפית ברשימה.

אות ראשונה של אפשרות ברשימה נפתחת

בחירת אפשרות, או בחירה וניקוי של תיבת סימון.

ALT+ האות המסומנת בקו תחתון באפשרות

פתיחת הרשימה הנפתחת הנבחרת.

חץ למטה

סגירת הרשימה הנפתחת הנבחרת, או ביטול פקודה ולאחר מכן סגירת תיבת הדו-שיח.

ESC

הפעלת הפקודה הנבחרת.

ENTER

מעבר לתיקיה הקודמת.

ALT+1

פתיחת התיקיה רמה אחת מעל לתיקיה הנבחרת.

ALT+2

מחיקת התיקיה או הקובץ הנבחרים.

ALT+3

יצירת תיקיית משנה חדשה בתיקיה פתוחה.

ALT+4

מעבר בין התצוגות תמונות ממוזערות, משבצות, סמלים, רשימה, פרטים, מאפיינים ותצוגה מקדימה.

ALT+5

הצגת תפריט קיצור עבור התיקיה או הקובץ הנבחרים.

SHIFT+F10

פתיחת הרשימה חפש ב או שמור ב (נקראת שורת הכתובת ב- Windows Vista).

F4

עדכון רשימת התיקיות והקבצים בתיבות הדו-שיח פתיחה, פתיחה במצב עיצוב או שמירה בשם.

F5

שימוש בתיבות עריכה בתוך תיבות דו-שיח

תיבת עריכה היא שדה שלתוכו באפשרותך להקליד או להדביק ערך, כגון שם המשתמש שלך או הנתיב לתיקיה.

לשם

הקש

מעבר לתחילת הערך.

HOME

מעבר לסוף הערך.

END

מעבר תו אחד שמאלה.

חץ שמאלה

מעבר תו אחד ימינה.

חץ ימינה

מעבר מילה אחת שמאלה.

CTRL+חץ שמאלה

מעבר מילה אחת ימינה.

CTRL+חץ ימינה

בחירה או ביטול בחירה של תו אחד שמאלה.

SHIFT+חץ שמאלה

בחירה או ביטול בחירה בתו אחד לימין.

SHIFT+חץ ימינה

בחירה או ביטול בחירה במילה אחת לשמאל.

CTRL+SHIFT+חץ שמאלה

בחירה או ביטול בחירה במילה אחת לימין.

CTRL+SHIFT+חץ ימינה

בחירה מנקודת הכניסה עד לתחילת הערך.

SHIFT+HOME

בחירה מנקודת הכניסה עד לסוף הערך.

SHIFT+END

לראש הדף

היסודות של Microsoft Office

הצגת חלונות ושימוש בהם

לשם ביצוע פעולה זו

הקש

מעבר לחלון הבא.

ALT+TAB

מעבר לחלון הקודם.

ALT+SHIFT+TAB

סגירת החלון הפעיל.

CTRL+W או CTRL+F4

שחזור גודל החלון הפעיל לאחר שמזערת אותו או הגדלת אותו.

CTRL+F5

כאשר יותר מחלון אחד פתוח, מעבר לחלון הבא.

CTRL+F6

כאשר יותר מחלון אחד פתוח, מעבר לחלון הקודם.

CTRL+SHIFT+F6

כאשר חלון מסמך אינו מוגדל, ביצוע הפקודה הזז (בתפריט בקרה עבור החלון). השתמש במקשי החצים כדי להזיז את החלון ולאחר מכן הקש ESC כשתסיים.

CTRL+F7

כאשר חלון מסמך אינו מוגדל, ביצוע הפקודה שנה גודל (בתפריט בקרה עבור החלון). הקש על מקשי החצים כדי לשנות את גודל החלון ולאחר מכן הקש ESC כשתסיים.

CTRL+F8

מזעור חלון לסמל (נכון לגבי תוכניות מסוימות של Microsoft Office בלבד).

CTRL+F9

הגדלה או שחזור חלון נבחר שגודלו השתנה.

CTRL+F10

העתקת תמונה של המסך אל הלוח.

PRINT SCREEN

העתקת תמונה של החלון הנבחר אל הלוח.

ALT+PRINT SCREEN

מעבר בטקסט

לשם ביצוע פעולה זו

הקש

מעבר תו אחד שמאלה.

חץ שמאלה

מעבר תו אחד ימינה.

חץ ימינה

מעבר שורה אחת למעלה.

חץ למעלה

מעבר שורה אחת למטה.

חץ למטה

מעבר מילה אחת שמאלה.

CTRL+חץ שמאלה

מעבר מילה אחת ימינה.

CTRL+חץ ימינה

מעבר לסוף השורה.

END

מעבר לתחילת השורה.

HOME

מעבר פיסקה אחת למעלה.

CTRL+חץ למעלה

מעבר פיסקה אחת למטה.

CTRL+חץ למטה

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×