קיצורי מקלדת ב- Word עבור Mac

קיצורי מקלדת ב- Word עבור Mac

עבור משתמשים בעלי ליקויי תנועה או מוגבלויות ראייה, קיצורי מקשים הם חלופה חיונית לשימוש בעכבר.

הערות: 

 • קיצורי המקשים בנושא זה מתייחסים לפריסת לוח המקשים של ארצות הברית. ייתכן שמקשים בפריסות אחרות לא יתאימו בדיוק למקשים בלוח המקשים של ארצות הברית.

 • פקודות הדורשות ממך להקיש ולשחרר מקשים מרובים יחד מצוינות באמצעות סימן חיבור (+). פקודות הדורשות ממך להקיש מקשים מרובים לפי הסדר מצוינות באמצעות סימן פסיק (,).

 • ההגדרות בגירסאות מסוימות של מערכת ההפעלה של Mac (OS) ויישומי שירות מסוימים עשויים להתנגש עם קיצורי מקשים ופעולות מפתח פונקציה ב- Office עבור Mac. לקבלת מידע אודות שינוי הקצאת המקשים עבור קיצור מקלדת, עיין בעזרה של Mac עבור הגירסה של Mac OS שבה אתה משתמש או חפש ביישום כלי העזר המשמש אותך. ראה גם התנגשויות של קיצורי דרך בהמשך נושא זה.

בנושא זה

קיצורי דרך נפוצים

טבלה זו מספקת את קיצורי הדרך הנפוצים ב- Word 2016 עבור Mac.

לביצוע פעולה זו

הקש

ביטול הפעולה האחרונה

COMMAND + z או Control + z

גזירת הטקסט או הגרפיקה שנבחרו

COMMAND + X או Control + X

העתקת הטקסט או הגרפיקה שנבחרו ללוח

COMMAND + C או Control + C

הדבקת תוכן הלוח

COMMAND + V או Control + V

בחירה בפקודה 'מעבר אל' (תפריט 'עריכה')

Option + COMMAND + G

פתיחת תיבת הדו-שיח 'בדיקת איות ודקדוק'

Option + COMMAND + L

הרחבת הבחירה

F8

מעבר אל החלון הבא

COMMAND + הדגשה חמורה (')

בחירה בפקודה 'שמור בשם' (תפריט 'קובץ')

COMMAND + Shift + S

העתקת הטקסט שנבחר

Shift + F2

שינוי האותיות לאותיות רישיות, לאותיות קטנות או לאותיות מעורבות

Shift + F3

חיפוש או חיפוש והחלפה

Control + F עבור חיפוש; ממקם את המוקד בתיבת החיפוש

Control + H עבור חיפוש והחלפה

הדפסת מסמך

COMMAND + P או Control + P

מעבר לנקודת הכניסה הקודמת

Shift + F5

מעבר אל החלון הקודם.

COMMAND + Shift + `

פתיחת החלונית 'אוצר מילים'

Shift + F7

כיווץ בחירה

Shift + F8

מעבר בין קוד שדה לבין התוצאה שלו.

Shift + F9

גזירת הקטע הנבחר אל הדקר

COMMAND + F3

סגירת החלון.

COMMAND + F4

הרחבה או מזעור של הסרט

Option + COMMAND + R

עריכת סימניה.

COMMAND + Shift + F5

חיפוש שגיאת האיות או הדקדוק הבאה. תיבת הסימון בדוק איות בעת ההקלדה צריכה להיות מסומנת (תפריט Word, הפקודה העדפות, בדיקת איות ודקדוק).

Option + F7

חיפוש הטקסט שנבחר באינטרנט

COMMAND + Shift + L

תחילת העבודה

לקבלת החוויה הטובה ביותר באמצעות לוח המקשים באמצעות רצועת הכלים, נסה להחליף את הגדרות לוח המקשים לכל הפקדים, באופן הבא:

 1. פתח את העדפות המערכת ( COMMAND + Space, הקלד את העדפת המערכת והקש Enter).

 2. עבור אל הגדרות לוח המקשים (הקלד לוח מקשים והקש Enter).

 3. עבור אל קיצורי דרך (הקש Tab ולאחר מכן לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני שלוש פעמים ולאחר מכן על רווח).

 4. שינוי הגדרת הגישה המלאה של מקלדת מתיבות טקסט ורשימות רק לכל הפקדים (פקד + F7)

מקלדות רבות מקצות פונקציות מיוחדות למקשים ייעודיים כברירת מחדל. כדי להשתמש במקש הייעודי למטרות אחרות, עליך להקיש Fn+המקש הייעודי. לקבלת מידע נוסף אודות אופן ההפעלה של מקשים ייעודיים ושימוש בהם מבלי להקיש Fn, ראה שימוש בקיצורי דרך של מקשים ייעודיים בהמשך נושא זה.

התנגשויות של קיצורי דרך

קיצורי מקלדת מסוימים של Windows עשויים להתנגש עם קיצורי המקלדת המקבילים של Mac OS המהווים ברירת מחדל. כדי להשתמש בקיצורי דרך אלה, ייתכן שתצטרך לשנות את הגדרות המקלדת של Mac כדי לשנות את קיצור הדרך להצגת המכתבה עבור המקש.

שינוי העדפות המערכת עבור קיצורי מקלדת באמצעות העכבר

 1. בתפריט ‎Apple‏, הקש על System Preferences (העדפות מערכת).

 2. לחץ על Keyboard (מקלדת).

 3. הקש על הכרטיסיה Shortcuts (קיצורי דרך).

 4. לחץ על Mission Control (בקרת משימות).

 5. נקה את תיבת הסימון עבור קיצור המקלדת שבו ברצונך להשתמש.

לביצוע פעולה זו

הקש

מעבר תו אחד שמאלה

חץ שמאלה

מעבר תו אחד ימינה

חץ ימינה

מעבר מילה אחת שמאלה

Option + חץ שמאלה

מעבר מילה אחת ימינה

Option + חץ ימינה

מעבר פיסקה אחת למעלה

COMMAND + חץ למעלה

מעבר פיסקה אחת למטה

COMMAND + חץ למטה

מעבר תא אחד ימינה (בטבלה)

Shift + Tab

מעבר תא אחד שמאלה (בטבלה)

Tab

מעבר שורה אחת למעלה

חץ למעלה

מעבר שורה אחת למטה

חץ למטה

מעבר לסוף שורה

COMMAND + חץ שמאלה או End

מעבר לתחילת שורה

COMMAND + חץ ימינה או Home

מעבר מסך אחד למעלה (גלילה)

Page Up

מעבר מסך אחד למטה (גלילה)

Page Down

מעבר לראש העמוד הבא

COMMAND + Page Down

מעבר לראש העמוד הקודם

COMMAND + Page Up

לסוף המסמך

COMMAND + End

במקלדת MacBook:
COMMAND + FN + חץ ימינה

לתחילת המסמך

COMMAND + Home

במקלדת MacBook:
COMMAND + FN + חץ שמאלה

אל נקודת הכניסה הקודמת

Shift + F5

עצה: אם אתה מכיר את צירוף המקשים להזזת הסמן, בדרך כלל באפשרותך לבחור את הטקסט באמצעות אותו צירוף מקשים תוך החזקת מקש Shift לחוץ. לדוגמה, הצירוף COMMAND + חץ שמאלה מזיז את הסמן אל המילה הבאה, והצירוף COMMAND + Shift + חץ שמאלה בוחר את הטקסט מהסמן עד תחילת המילה הבאה.

לביצוע פעולה זו

הקש

בחירת פריטים מרובים שאינם סמוכים זה לזה

בחר את הפריט הראשון הרצוי, החזק את מקש COMMAND לחוץ ולאחר מכן בחר פריטים נוספים

בחירת תו אחד ימינה

Shift + חץ ימינה

בחירת תו אחד שמאלה

Shift + חץ שמאלה

בחירת מילה אחת ימינה

Shift + Option + חץ ימינה

בחירת מילה אחת שמאלה

Shift + Option + חץ שמאלה

בחירה עד לסוף השורה

COMMAND + Shift + חץ שמאלה או Shift + End

בחירה עד לתחילת השורה

COMMAND + Shift + חץ ימינה או Shift + Home

בחירת שורה אחת למטה

Shift + חץ למטה

בחירת שורה אחת למעלה

Shift + חץ למעלה

בחירה עד לסוף הפיסקה

COMMAND ‏ + Shift + חץ למטה

בחירה עד לתחילת הפיסקה

COMMAND ‏ + Shift + חץ למעלה

בחירת מסך אחד למטה

Shift + Page Down

בחירת מסך אחד למעלה

Shift + Page Up

בחירה עד לתחילת המסמך

COMMAND + Shift + Home

בחירה עד לסוף המסמך

COMMAND + Shift + End

בחירה עד לסוף החלון

Option + COMMAND + Shift + Page Down

בחירת המסמך כולו

COMMAND + A

בחירת בלוק אנכי של טקסט

COMMAND + Shift + F8 ולאחר מכן השתמש במקשי החצים; הקש Esc כדי לבטל את מצב בחירה

בחירה עד למיקום מסוים במסמך

F8 ולאחר מכן השתמש במקשי החצים; הקש Esc כדי לבטל את מצב בחירה

לביצוע פעולה זו

הקש

בחירת תוכן התא הבא.

Tab

בחירת תוכן התא הקודם.

Shift + Tab

הרחבת הקטע הנבחר לתאים סמוכים.

החזק את מקש Shift לחוץ והקש מספר פעמים על מקש חץ

בחירת עמודה

לחץ בתוך התא העליון או התחתון של העמודה. החזק את מקש Shift לחוץ והקש מספר פעמים על מקש חץ למעלה או חץ למטה

הרחבת בחירה או בלוק.

COMMAND + Shift + F8 ולאחר מכן השתמש במקשי החצים; הקש Esc כדי לבטל את מצב בחירה

צמצום הבחירה

Shift + F8

בחירת תאים, עמודות או שורות מרובים שאינם סמוכים זה לזה

בחר את הפריט הראשון הרצוי, החזק את מקש COMMAND לחוץ ולאחר מכן בחר פריטים נוספים

לביצוע פעולה זו

הקש

הפעלת מצב הרחבה

F8

במצב בחירה מורחבת, לחיצה על מיקום במסמך מרחיבה את הבחירה הנוכחית עד למיקום זה.

בחירת תו אחד שמאלה

F8, חץ שמאלה

בחירת התו הסמוך ביותר מימין

F8, חץ ימינה

הרחבת הבחירה

הקש F8 מספר פעמים כדי להרחיב את הבחירה למילה, למשפט, לפיסקה, למקטע ולמסמך שלמים.

הקטנת בחירה.

Shift + F8

ביטול מצב הרחבה

Esc

לביצוע פעולה זו

הקש

העתקת טקסט או גרפיקה

COMMAND + C או F3

העתקת סגנון

COMMAND + Shift + C

הדבקת סגנון

COMMAND + Shift + V

העתקת טקסט או גרפיקה אל ה- Scrapbook

Control + Option + C

גזירת הטקסט שנבחר ללוח

COMMAND + X או F2

הזזת טקסט או גרפיקה.

COMMAND + X או F2 (לאחר מכן הזז את הסמן והקש COMMAND + V או F4)

יצירת טקסט אוטומטי

Option + F3

הוספת טקסט אוטומטי

COMMAND + Option + Shift + V

הדבקת תוכן הלוח

COMMAND + V או F4

הדבקה מיוחדת

COMMAND + Control + V

הדבקה והתאמה לעיצוב של הטקסט המקיף

COMMAND + Option + Shift + V

הדבקת תוכן הדקר

COMMAND + Shift + F3

מחיקת תו אחד אחורה

Delete

מחיקת מילה אחת אחורה.

COMMAND + Delete

מחיקת תו אחד קדימה

COMMAND או Clear

מחיקת מילה אחת קדימה.

COMMAND + COMMAND

גזירת הטקסט שנבחר ללוח

COMMAND + X או F2

ביטול הפעולה האחרונה

COMMAND + Z

ביצוע חוזר של הפעולה האחרונה.

COMMAND + Y

גזירה אל הדקר

COMMAND + F3

לביצוע פעולה זו

הקש

החלפת מצב ציור

COMMAND + Control + Z

לביצוע פעולה זו

הקש

מרכוז פיסקה

COMMAND + E

יישור פיסקה לשני הצדדים

COMMAND + J

יישור פיסקה לשמאל

COMMAND + L

יישור פיסקה לימין

COMMAND + R

הוספת כניסה לפיסקה מימין.

Control + Shift + M

הסרת כניסה לפיסקה מימין.

COMMAND + Shift + M

יצירת כניסה תלויה

COMMAND + T

הסרת כניסה תלויה

COMMAND + Shift + T

הפעלת עיצוב אוטומטי.

COMMAND + Option + K

החלת סגנון רגיל.

COMMAND + Shift + N

החלת הסגנון כותרת 1.

COMMAND + Option + 1

החלת הסגנון כותרת 2.

COMMAND + Option + 2

החלת הסגנון כותרת 3.

COMMAND + Option + 3

החלת סגנון הרשימה כאשר הסמן נמצא בתחילת שורה

COMMAND + Shift + L

הוספת רווח קשיח

Option + מקש רווח

לביצוע פעולה זו

הקש

הגדרת שורות עם רווח בודד

COMMAND + 1‏

הגדרת שורות עם רווח כפול

COMMAND + 2‏

הגדרת שורות עם רווח של 1.5 שורות

COMMAND + 5

הוספה או הסרה של שורת רווח אחת לפני פיסקה

COMMAND + אפס (0)

לביצוע פעולה זו

הקש

שינוי הגופן

COMMAND + Shift + F

הגדלת הגופן

COMMAND + Shift + >

הקטנת הגופן

COMMAND + Shift + <

הגדלת הגופן בנקודה אחת.

COMMAND + [

הקטנת הגופן בנקודה אחת.

COMMAND + ]

שינוי העיצוב של תווים (הפקודה 'גופן', תפריט 'עיצוב')

COMMAND + D

שינוי הרישיות של אותיות.

Shift + F3

עיצוב כל האותיות כרישיות

COMMAND + Shift + A

החלת עיצוב מודגש

COMMAND + B

החלת קו תחתון

COMMAND + U

סימון מילים בקו תחתון, אך לא רווחים.

COMMAND + Shift + W

סימון טקסט בקו תחתון כפול.

COMMAND + Shift + D

החלת עיצוב נטוי

COMMAND + I

עיצוב כל האותיות כאותיות קטנות

COMMAND + Shift + K

החלת עיצוב של כתב תחתי (מרווח אוטומטי).

COMMAND + סימן שוויון

החלת עיצוב של כתב עילי (מרווח אוטומטי).

COMMAND + Shift + סימן שוויון

החלת עיצוב עם קו חוצה

COMMAND + Shift + X

לביצוע פעולה זו

הקש

הוספת שדה ריק.

COMMAND + F9

הוספת מעבר שורה.

Shift + Return

הוספת מעבר עמוד

COMMAND + Enter

הוספת מעבר טור

COMMAND + Shift + Return

הוספת מקף קשיח

COMMAND + Shift + מקף

הוספת סימן זכויות יוצרים

Option + G

הוספת סימן סמל מסחרי רשום

Option + R

הוספת סימן סמל מסחרי

Option + 2

הוספת שלוש נקודות

Option + נקודה-פסיק

לביצוע פעולה זו

הקש

הוספת שדה DATE

Control + Shift + D

הוספת שדה LISTNUM

COMMAND + Option + Shift + L

הוספת שדה PAGE

Control + Shift + P

הוספת שדה TIME

Control + Shift + T

הוספת שדה ריק.

COMMAND + F9

עדכון שדות נבחרים.

F9

ביטול קישור של שדה.

COMMAND + Shift + F9

מעבר בין קוד שדה לבין התוצאה שלו.

Shift + F9

מעבר בין כל קודי השדה לבין תוצאותיהם.

Option + F9

הפעלת GOTOBUTTON או MACROBUTTON מתוך השדה המציג את תוצאות השדה.

Option + Shift + F9

מעבר לשדה הבא.

F11

מעבר לשדה הקודם.

Shift + F11

נעילת שדה.

COMMAND + F11

ביטול נעילת שדה.

COMMAND + Shift + F11

לביצוע פעולה זו

הקש

קידום פיסקה.

Control + Shift + חץ שמאלה

הסגת פיסקה.

Control + Shift + חץ ימינה

הסגה לגוף הטקסט.

COMMAND + Shift + N

הזזת פיסקאות שנבחרו למעלה.

קיצור מקלדת זה מתנגש עם מקש ברירת מחדל של Mission Control. כדי להשתמש בקיצור מקלדת זה של Office, עליך לשנות תחילה את קיצור הדרך של Mission Control עבור מקש זה. בתפריט Apple, לחץ על העדפות מערכת > בקרת המשימה. תחת מקלדת ועכבר, בחר קיצור דרך אחר עבור Mission Control, או בחר בסימן - (סימן חיסור) כדי לבטל אותו.

Control + Shift + חץ למעלה

הזזת פיסקאות שנבחרו למטה.

קיצור מקלדת זה מתנגש עם מקש ברירת מחדל של Mission Control. כדי להשתמש בקיצור מקלדת זה של Office, עליך לשנות תחילה את קיצור הדרך של חלונות יישומים עבור מקש זה. בתפריט Apple, לחץ על העדפות מערכת > בקרת המשימה. תחת מקלדת ועכבר, בחר קיצור דרך אחר עבור חלונות יישומים או בחר בסימן - (סימן חיסור) כדי לבטל אותו.

Control + Shift + חץ למטה

הרחבת טקסט מתחת לכותרת.

Control + Shift + סימן חיבור

כיווץ טקסט מתחת לכותרת.

Control + Shift + סימן חיסור

הרחבת כל גוף הטקסט והכותרות או כיווץ כל גוף הטקסט

Control + Shift + A

הצגה של השורה הראשונה של גוף הטקסט או של גוף הטקסט כולו.

Control + Shift + L

הצגת כל הכותרות ברמת הכותרת שצוינה

Control + Shift + <רמת כותרת>

לביצוע פעולה זו

הקש על

הוספת הערה

COMMAND + Option + A

הפעלה או ביטול של מעקב אחר שינויים

COMMAND + Shift + E

מעבר לתחילת הערה

Home

מעבר לסוף הערה

End (מקש End אינו זמין בכל לוחות המקשים)

מעבר אל תחילת רשימת ההערות בתוך חלונית הסקירה

COMMAND + Home

מעבר אל סוף רשימת ההערות בתוך חלונית הסקירה

COMMAND + End

לשם

הקש

הדפסת מסמך

COMMAND + P

לביצוע פעולה זו

הקש על

מעבר לתא הבא

Tab (אם הסמן נמצא בתא האחרון של הטבלה, הקשת Tab מוסיפה שורה חדשה)

מעבר לתא הקודם

Shift + Tab

מעבר אל השורה הקודמת או הבאה

חץ למעלה או חץ למטה

מעבר אל התא הראשון בשורה

Control + Home

מעבר אל התא האחרון בשורה

Control + End

מעבר אל התא הראשון בעמודה

Control + Page Up

מעבר אל התא האחרון בעמודה

Control + Page Down

התחלת פיסקה חדשה.

Return

הוספת שורה חדשה בתחתית הטבלה

Tab בסוף השורה האחרונה

הוספת טקסט לפני טבלה בתחילת מסמך

Return בתחילת התא הראשון

הוספת שורה

COMMAND + Control + I

באמצעות הסרגל

לביצוע פעולה זו

הקש על מקשי הקיצור ו לאחר מכן גרור גבול עמודה

הזזת שורת עמודה בודדת

שימור רוחב טבלה

Shift

שינוי הגודל של כל העמודות מימין באופן שווה

שימור רוחב טבלה

COMMAND + Shift

שינוי הגודל של כל העמודות מימין באופן יחסי

שימור רוחב טבלה

COMMAND

עצות: 

 • כדי להציג בסרגל את המידות של עמודה בעת שינוי גודל העמודה, הקש Option יחד עם מקשי קיצור אלה.

 • כדי לבצע כוונון עדין של רוחב עמודה, בטל את פונקציונליות 'הצמד אל' על-ידי הקשת Option עם מקשי הקיצור.

לביצוע פעולה זו

הקש על מקשי הקיצור ו לאחר מכן גרור גבול עמודה

הזזת שורת עמודה בודדת

שימור רוחב טבלה

אין מקש

שימור גדלי עמודות מימין

שינוי רוחב טבלה

Shift

שינוי הגודל של כל העמודות מימין באופן שווה

שימור רוחב טבלה

COMMAND + Shift

שינוי הגודל של כל העמודות מימין באופן יחסי

שימור רוחב טבלה

COMMAND

לביצוע פעולה זו

הקש

הוספת פיסקה חדשה בתוך תא

Return

הוספת תו טאב בתוך תא

Option + Tab

לביצוע פעולה זו

הקש

הוספת הערת שוליים

COMMAND + Option + F

הוספת הערת סיום

COMMAND + Option + E

Word תומך בפונקציונליות מימין לשמאל עבור שפות הפועלות בסביבה מימין לשמאל, או בסביבה משולבת מימין לשמאל ומשמאל לימין, לצורך כתיבה, עריכה והצגה של טקסט. בהקשר זה, המונח שפות מימין לשמאל מתייחס לכל מערכת כתיבה הנכתבת מימין לשמאל, וכולל שפות הדורשות עיצוב תלוי-הקשר, כגון ערבית, ושפות שאינן דורשות זאת.

כדי שתוכל להשתמש בקיצורי מקלדת אלה, עליך לוודא שקיצורי מקלדת זמינים עבור השפה שבה אתה משתמש:

 1. עבור אל Apple ‏>‏ System Preferences (העדפות מערכת) > Keyboard (מקלדת).

 2. בכרטיסיה Input Sources (מקורות קלט), בחר את השפה שעבורה ברצונך לאפשר קיצורים.

 3. בצד הימני של הכרטיסיה, בחר את תיבת הסימון עבור Enable keyboard shortcuts (הפעל קיצורי מקלדת).

כדי להחליף

הקש

את כיוון הפיסקה ל: מימין לשמאל

Control + COMMAND + חץ שמאלה

את כיוון הפיסקה ל: משמאל לימין

Control + COMMAND + חץ ימינה

שימוש בקיצורי דרך של מקשים ייעודיים

Word עבור Mac משתמש במקשי הפונקציה עבור פקודות נפוצות, כולל העתקה והדבקה. לקבלת גישה מהירה לקיצורי דרך אלה, באפשרותך לשנות את העדפות מערכת Apple כדי שלא תצטרך להקיש על מקש Fn בכל פעם שתשתמש בקיצור דרך של מקש ייעודי.

הערה: שינוי העדפות המקשים הייעודיים של המערכת משפיעה על אופן פעולתם של המקשים הייעודיים ב- Mac, ולא רק עבור Word. לאחר שינוי הגדרה זו, תוכל עדיין לבצע את התכונות המיוחדות שמודפסות על-גבי המקשים הייעודיים. פשוט הקש על מקש Fn. לדוגמה, כדי להשתמש במקש F12 כדי לשנות את עוצמת הקול, הקש Fn+F12.

 1. בתפריט ‎Apple‏, הקש על System Preferences (העדפות מערכת).

 2. בחר Keyboard (מקלדת).

 3. בכרטיסיה Keyboard (מקלדת), בחר בתיבת הסימון Use all F1, F2, etc. keys as standard function keys (השתמש בכל המקשים F1‏, F2 וכן הלאה כמקשים ייעודיים רגילים).

לביצוע פעולה זו

הקש

ביטול הפעולה האחרונה

F1

גזירת הטקסט או הגרפיקה שנבחרו

F2

העתקת הטקסט או הגרפיקה שנבחרו ללוח

F3

הדבקת תוכן הלוח

F4

בחירה בפקודה 'מעבר אל' (תפריט 'עריכה')

F5

פתיחת תיבת הדו-שיח 'בדיקת איות ודקדוק'

F7

הרחבת הבחירה

F8

עדכון שדות נבחרים.

F9

מעבר אל החלון הבא.

COMMAND + F6

העתקת הטקסט שנבחר

Shift + F2

שינוי האותיות לאותיות רישיות, לאותיות קטנות או לאותיות מעורבות

Shift + F3

חזרה על הפעולה 'חיפוש' או 'מעבר אל'

Shift + F4 או COMMAND + Shift + f4

מעבר לנקודת הכניסה הקודמת

Shift + F5

פתיחת החלונית 'אוצר מילים'

Shift + F7

כיווץ בחירה

Shift + F8

מעבר בין קוד שדה לבין התוצאה שלו.

Shift + F9

מעבר לשדה הקודם.

קיצור מקלדת זה מתנגש עם מקש ברירת מחדל של Mission Control עבור הצגת המכתבה. כדי להשתמש בקיצור מקלדת זה של Office, עליך לשנות תחילה את קיצור הדרך של הצגת המכתבה עבור מקש זה. בתפריט Apple, לחץ על העדפות מערכת > Mission Control. תחת מקלדת ועכבר, בחר קיצור דרך אחר עבור הצגת המכתבה או בחר - (סימן חיסור) כדי לבטל אותו.

Shift + F11

גזירת הקטע הנבחר אל הדקר

COMMAND + F3

סגירת החלון.

COMMAND + F4

מעבר אל החלון הבא.

COMMAND + F6

הוספת שדה ריק.

COMMAND + F9

נעילת שדה.

COMMAND + F11

הוספת תוכן הדקר.

COMMAND + Shift + F3

עריכת סימניה.

COMMAND + Shift + F5

עדכון מידע מקושר ממסמך מקור של Word

COMMAND + Shift + F7

הרחבת הקטע הנבחר כבחירת בלוק

COMMAND + Shift + F8, מקש חץ

ביטול קישור של שדה.

COMMAND + Shift + F9

ביטול נעילת שדה.

COMMAND + Shift + F11

יצירת ערך טקסט אוטומטי

Option + F3

חיפוש שגיאת האיות או הדקדוק הבאה

Option + F7

הפעלת מאקרו

Option + F8

מעבר בין כל קודי השדה לבין תוצאותיהם.

Option + F9

חיפוש הטקסט שנבחר באינטרנט

COMMAND + Shift + L

הפעלת GOTOBUTTON או MACROBUTTON מתוך השדה המציג את תוצאות השדה.

Option + Shift + F9

באפשרותך לבצע משימות במהירות באמצעות קיצורי מקשים - מקש אחד או יותר שאתה מקיש עליהם בלוח המקשים כדי להשלים משימה. לדוגמה, כאשר אתה מקיש COMMAND + P תיבת הדו-שיח Print נפתחת.

הערות: 

 • תיאורי קיצור המקשים מתייחסים לפריסת לוח המקשים של ארצות הברית. ייתכן שמקשים בפריסות אחרות לא יתאימו למקשים שבלוח המקשים של ארצות הברית. קיצורי מקשים של מחשבים נישאים עשויים גם הם להיות שונים.

 • ההגדרות בגירסאות מסוימות של מערכת ההפעלה Macintosh וחלק מיישומי השירות עשויים להתנגש עם פעולות קיצורי המקשים ומקש הפונקציה ב- Office. לקבלת מידע אודות שינוי הקצאת המקשים עבור קיצור מקשים, עיין בעזרה של Mac עבור הגירסה של מערכת ההפעלה של Macintosh בה אתה משתמש או חפש ביישום כלי העזר המשמש אותך.

 • הרשימה הבאה כוללת קיצורי מקלדת עבור המשימות הנפוצות ביותר בלבד. כדי להציג ברשימה את כל הפקודות וקיצורי המקלדת, בתפריט כלים, הצבע על מאקרו ולאחר מכן לחץ על פקודות מאקרו. בתפריט המוקפץ פקודות מאקרו ב:, לחץ על פקודות Word ולאחר מכן, בתיבה שם מאקרו, הקלד ListCommands, לחץ על הפעל ולאחר מכן בחר את האפשרויות הרצויות.

בנושא זה

מקשי פעולה

הערה: אם אתה משתמש ב- MacBook, כדי להשתמש במקש ייעודי, עליך ללחוץ בו-זמנית על מקש fn (המקש בפינה השמאלית התחתונה של המקלדת).

לשם

הקש

ביטול הפעולה האחרונה

F1

גזירת טקסט או גרפיקה

F2

העתקת טקסט או גרפיקה

F3

הדבקת תוכן הלוח

F4

בחירה בפקודה מעבר אל (תפריט עריכה)

F5

מעבר אל החלונית או המסגרת הבאה.

F6

בחירת הפקודה בדיקת איות ודקדוק (תפריט כלים)

F7

הרחבת בחירה

קיצור מקשים זה מתנגש עם משימת מפתח ברירת מחדל של Mac OS X. כדי להשתמש בקיצור מקשים זה של Office, תחילה עליך לבטל את קיצור המקשים של Mac OS X עבור מפתח זה. בתפריט ‎Apple‏, לחץ על System Preferences (העדפות מערכת). תחת Hardware (חומרה), לחץ על Keyboard (מקלדת). לחץ על הכרטיסיה קיצורי מקשים ולאחר מכן נקה את תיבת הסימון ב עבור משימת המפתח שברצונך לבטל.

F8

עדכון שדות נבחרים.

קיצור מקלדת זה מתנגש עם הקצאת מקש של Exposé המוגדרת כברירת מחדל ב- Mac OS X בגירסאות 10.3 ואילך. כדי להשתמש בקיצור מקלדת זה של Office, תחילה עליך לבטל את קיצור המקלדת המוקצה למקש Exposé. בתפריט ‎Apple‏, לחץ על System Preferences (העדפות מערכת). תחת Personal (אישי), לחץ על Exposé & Spaces. תחת Keyboard and Mouse Shortcuts (קיצורי מקלדת ועכבר), בתפריט המוקפץ של קיצור המקלדת שברצונך לבטל, לחץ על .

F9

מעבר לשדה הבא.

קיצור מקלדת זה מתנגש עם הקצאת מקש Exposé המוגדרת כברירת מחדל ב- Mac OS X בגירסאות 10.3 ואילך. כדי להשתמש בקיצור מקלדת זה של Office, תחילה עליך לבטל את קיצור המקלדת המוקצה למקש Exposé. בתפריט ‎Apple‏, לחץ על System Preferences (העדפות מערכת). תחת Personal (אישי), לחץ על Exposé & Spaces. תחת Keyboard and Mouse Shortcuts (קיצורי מקלדת ועכבר), בתפריט המוקפץ של קיצור המקלדת שברצונך לבטל, לחץ על .

F11

בחירה בפקודה שמירה בשם (תפריט קובץ).

COMMAND + SHIFT + S

העתקת טקסט.

SHIFT + F2

שינוי האותיות לאותיות רישיות, לאותיות קטנות או לאותיות מעורבות

SHIFT + F3

חזרה על פעולת חיפוש או מעבר אל.

SHIFT + F4

מעבר לנקודת הכניסה הקודמת

SHIFT+F5

מעבר לחלונית או למסגרת הקודמת

SHIFT+F6

בחירה בפקודה אוצר מילים (תפריט כלים)

SHIFT + F7

כיווץ בחירה

קיצור מקלדת זה מתנגש עם הקצאת מקש Exposé המוגדרת כברירת מחדל ב- Mac OS X בגירסאות 10.3 ואילך. כדי להשתמש בקיצור מקלדת זה של Office, תחילה עליך לבטל את קיצור המקלדת המוקצה למקש Exposé. בתפריט ‎Apple‏, לחץ על System Preferences (העדפות מערכת). תחת Personal (אישי), לחץ על Exposé & Spaces. תחת Keyboard and Mouse Shortcuts (קיצורי מקלדת ועכבר), בתפריט המוקפץ של קיצור המקלדת שברצונך לבטל, לחץ על .

SHIFT + F8

מעבר בין קוד שדה לבין התוצאה שלו.

קיצור מקלדת זה מתנגש עם הקצאת מקש Exposé המוגדרת כברירת מחדל ב- Mac OS X בגירסאות 10.3 ואילך. כדי להשתמש בקיצור מקלדת זה של Office, תחילה עליך לבטל את קיצור המקלדת המוקצה למקש Exposé. בתפריט ‎Apple‏, לחץ על System Preferences (העדפות מערכת). תחת Personal (אישי), לחץ על Exposé & Spaces. תחת Keyboard and Mouse Shortcuts (קיצורי מקלדת ועכבר), בתפריט המוקפץ של קיצור המקלדת שברצונך לבטל, לחץ על .

SHIFT + F9

הצגת תפריט קיצור.

קיצור מקלדת זה מתנגש עם הקצאת מקש Exposé המוגדרת כברירת מחדל ב- Mac OS X בגירסאות 10.3 ואילך. כדי להשתמש בקיצור מקלדת זה של Office, תחילה עליך לבטל את קיצור המקלדת המוקצה למקש Exposé. בתפריט ‎Apple‏, לחץ על System Preferences (העדפות מערכת). תחת Personal (אישי), לחץ על Exposé & Spaces. תחת Keyboard and Mouse Shortcuts (קיצורי מקלדת ועכבר), בתפריט המוקפץ של קיצור המקלדת שברצונך לבטל, לחץ על .

SHIFT + F10

מעבר לשדה הקודם.

קיצור מקלדת זה מתנגש עם הקצאת מקש Exposé המוגדרת כברירת מחדל ב- Mac OS X בגירסאות 10.3 ואילך. כדי להשתמש בקיצור מקלדת זה של Office, תחילה עליך לבטל את קיצור המקלדת המוקצה למקש Exposé. בתפריט ‎Apple‏, לחץ על System Preferences (העדפות מערכת). תחת Personal (אישי), לחץ על Exposé & Spaces. תחת Keyboard and Mouse Shortcuts (קיצורי מקלדת ועכבר), בתפריט המוקפץ של קיצור המקלדת שברצונך לבטל, לחץ על .

SHIFT + F11

גזירה אל דקר

COMMAND + F3

סגירת החלון.

COMMAND + F4

מעבר אל החלון הבא.

COMMAND + F6

הרחבה או מזעור של הסרט

OPTION + COMMAND + R

הוספת שדה ריק.

COMMAND + F9

נעילת שדה.

COMMAND + F11

הוספת תוכן הדקר

COMMAND + SHIFT + F3

חזרה על פעולת חיפוש או מעבר אל.

COMMAND + SHIFT + F4

עריכת סימניה.

COMMAND + SHIFT + F5

מעבר אל החלון הקודם.

COMMAND + SHIFT + F6

עדכון מידע מקושר ממסמך מקור של Word

COMMAND + SHIFT + F7

הרחבת בחירה או בלוק (לאחר מכן הקשה על מקש חץ)

COMMAND + SHIFT + F8

ביטול קישור של שדה.

COMMAND + SHIFT + F9

ביטול נעילת שדה.

COMMAND + SHIFT + F11

יצירת ערך טקסט אוטומטי

OPTION + F3

מעבר אל החלון הבא.

OPTION + F6

חיפוש שגיאת האיות או הדקדוק הבאה. תיבת הסימון בדוק איות בעת ההקלדה צריכה להיות מסומנת (תפריט Word, הפקודה העדפות, בדיקת איות ודקדוק).

OPTION + F7

הפעלת מאקרו

OPTION + F8

מעבר בין כל קודי השדה לבין תוצאותיהם.

OPTION + F9

מעבר אל החלון הקודם.

OPTION + SHIFT + F6

פתיחת המילון

OPTION + SHIFT + F7

הפעלת GOTOBUTTON או MACROBUTTON מתוך השדה המציג את תוצאות השדה.

OPTION + SHIFT + F9

למעבר

הקש

תו אחד שמאלה

חץ שמאלה

תו אחד ימינה

חץ ימינה

מילה אחת שמאלה

OPTION+חץ שמאלה

מילה אחת ימינה

OPTION+חץ ימינה

פיסקה אחת למעלה

COMMAND + חץ למעלה

פיסקה אחת למטה

COMMAND + חץ למטה

תא אחד ימינה (בטבלה)

SHIFT + TAB

תא אחד שמאלה (בטבלה)

TAB

שורה אחת למעלה

חץ למעלה

שורה אחת למטה

חץ למטה

לסוף השורה

COMMAND + חץ ימינה או END

לתחילת השורה

COMMAND + חץ שמאלה או HOME

מסך אחד למעלה (גלילה)

PAGE UP

מסך אחד למטה (גלילה)

PAGE DOWN

לראש העמוד הבא

COMMAND + PAGE DOWN

COMMAND + FN + חץ למטה (במקלדת MacBook)

לראש העמוד הקודם

COMMAND + PAGE UP

COMMAND + FN + חץ למעלה (במקלדת MacBook)

לסוף המסמך

COMMAND + END

COMMAND + FN + חץ ימינה (במקלדת MacBook)

לתחילת המסמך

COMMAND + HOME

COMMAND + FN + חץ שמאלה (במקלדת MacBook)

לנקודת הכניסה הקודמת

SHIFT+F5

עצה: אם אתה יודע את צירוף המקשים להזזת הסמן, בדרך כלל באפשרותך לבחור את הטקסט באמצעות אותו צירוף מקשים תוך החזקת מקש SHIFT לחוץ. לדוגמה, הצירוף COMMAND + חץ ימינה מזיז את הסמן אל המילה הבאה, והצירוף COMMAND + SHIFT + חץ ימינה בוחר את הטקסט מהסמן עד תחילת המילה הבאה.

כדי להרחיב בחירה

הקש

על-ידי בחירת פריטים מרובים שאינם סמוכים זה לזה

בחר את הפריט הראשון הרצוי, החזק את מקש COMMAND לחוץ ולאחר מכן בחר פריטים נוספים

תו אחד ימינה

SHIFT + חץ ימינה

תו אחד שמאלה

SHIFT + חץ שמאלה

מילה אחת ימינה

SHIFT‏+OPTION+חץ ימינה

מילה אחת שמאלה

SHIFT‏+OPTION+חץ שמאלה

לסוף השורה

COMMAND + SHIFT + חץ ימינה או SHIFT + END

לתחילת השורה

COMMAND + SHIFT + חץ שמאלה או SHIFT + HOME

שורה אחת למטה

SHIFT + חץ למטה

שורה אחת למעלה

SHIFT + חץ למעלה

לסוף הפיסקה

COMMAND + SHIFT + חץ למטה

לתחילת הפיסקה

COMMAND + SHIFT + חץ למעלה

מסך אחד למטה

SHIFT + PAGE DOWN

מסך אחד למעלה

SHIFT + PAGE UP

לתחילת המסמך

COMMAND + SHIFT + HOME

לסוף המסמך

COMMAND + SHIFT + END

לסוף החלון

OPTION + COMMAND + SHIFT + PAGE DOWN

כדי לבחור את המסמך כולו

COMMAND + A‏

לבלוק אנכי של טקסט

COMMAND + SHIFT + F8 ולאחר מכן שימוש במקשי החצים; הקש COMMAND + PERIOD כדי לבטל את מצב בחירה

למיקום מסוים במסמך

F8 ולאחר מכן שימוש במקשי החיצים; הקש COMMAND + PERIOD כדי לבטל את מצב בחירה

לשם

הקש

בחירת תוכן התא הבא.

TAB

בחירת תוכן התא הקודם.

SHIFT + TAB

הרחבת הקטע הנבחר לתאים סמוכים.

החזק את SHIFT לחוץ והקש מספר פעמים על מקש חץ

בחירת עמודה

לחץ בתוך התא העליון או התחתון של העמודה. החזק את מקש SHIFT לחוץ והקש על מקש חץ למעלה או חץ למטה שוב ושוב

הרחבת בחירה או בלוק.

COMMAND + SHIFT + F8 ולאחר מכן השתמש במקשי החצים; הקש COMMAND + PERIOD כדי לבטל את מצב בחירה

הקטנת גודל הבחירה

SHIFT + F8

בחירת תאים, עמודות או שורות מרובים שאינם סמוכים זה לזה

בחר את הפריט הראשון הרצוי, החזק את מקש COMMAND לחוץ ולאחר מכן בחר פריטים נוספים

לשם

הקש

הפעלת מצב הרחבה.

F8

קיצור מקשים זה מתנגש עם משימת מפתח ברירת מחדל של Mac OS X. כדי להשתמש בקיצור מקשים זה של Office, תחילה עליך לבטל את קיצור המקשים של Mac OS X עבור מפתח זה. בתפריט ‎Apple‏, לחץ על System Preferences (העדפות מערכת). תחת Hardware (חומרה), לחץ על Keyboard (מקלדת). לחץ על הכרטיסיה קיצורי מקשים ולאחר מכן נקה את תיבת הסימון ב עבור משימת המפתח שברצונך לבטל.

בחירת התו הסמוך ביותר משמאל

F8 ולאחר מכן הקשה על חץ שמאלה

בחירת התו הסמוך ביותר מימין

F8 ולאחר מכן הקשה על חץ ימינה

הרחבת בחירה

המשך להקיש F8 כדי להרחיב את הבחירה למילה כולה, למשפט, לפיסקה, למקטע וכן הלאה.

הקטנת בחירה.

SHIFT + F8

ביטול מצב הרחבה.

COMMAND + נקודה

לשם

הקש

העתקת טקסט או גרפיקה

COMMAND + C או F3

העתקת סגנון

COMMAND + SHIFT + C

הדבקת סגנון

COMMAND + SHIFT + V

העתקת מלל או גרפיקה ל- Scrapbook

CONTROL + OPTION + C

הזזת טקסט או גרפיקה.

COMMAND + X או F2 (לאחר מכן הזז את הסמן והקש COMMAND + V או F4 )

הוספת גרפיקה באמצעות דפדפן המדיה

COMMAND + CONTROL + M

יצירת טקסט אוטומטי

OPTION + F3

הוספת טקסט אוטומטי

COMMAND + OPTION + SHIFT + V

הדבקת תוכן הלוח

COMMAND + V או F4

הדבקת הגזירה שנבחרה מה- Scrapbook

CONTROL + OPTION + V

הדבקה מיוחדת

COMMAND + CONTROL + C

הדבקה והתאמה לעיצוב של הטקסט המקיף

COMMAND + OPTION + SHIFT + V

הדבקה ב- Scrapbook

CONTROL + OPTION + V

הדבקת התוכן של דקר

COMMAND + SHIFT + F3

מחיקת תו אחד אחורה

DELETE

מחיקת מילה אחת אחורה.

COMMAND + DELETE

מחיקת תו אחד קדימה

Delete או CLEAR

מחיקת מילה אחת קדימה.

COMMAND + Delete

גזירת הטקסט שנבחר ללוח

COMMAND + X או F2

ביטול הפעולה האחרונה

COMMAND + Z‏

גזירה אל הדקר

COMMAND + F3

לשם

הקש

מרכוז פיסקה

COMMAND + E‏

יישור פיסקה לשני הצדדים

COMMAND + J

יישור פיסקה לשמאל

COMMAND + L‏

יישור פיסקה לימין

COMMAND + R

הוספת כניסה לפיסקה מימין.

CONTROL + SHIFT + M

הסרת כניסה לפיסקה מימין.

COMMAND + SHIFT + M

יצירת כניסה תלויה

COMMAND + T

הסרת כניסה תלויה

COMMAND + SHIFT + T

הפעלת עיצוב אוטומטי.

COMMAND + OPTION + K

החלת סגנון רגיל.

COMMAND + SHIFT + N

החלת הסגנון כותרת 1.

COMMAND + OPTION + 1

החלת הסגנון כותרת 2.

COMMAND + OPTION + 2

החלת הסגנון כותרת 3.

COMMAND + OPTION + 3

החלת סגנון רשימה

COMMAND + SHIFT + L

הוספת רווח קשיח

OPTION + מקש רווח

כדי להגדיר את המרווח בין שורות ל:

הקש

שורות עם מרווח בודד

COMMAND + 1

שורות עם מרווח כפול

COMMAND + 2

מרווח של שורה וחצי

COMMAND + 5

הוספה או הסרה של שורת רווח אחת לפני פיסקה

COMMAND + 0 (אפס)

לשם

הקש

שינוי הגופן

COMMAND + SHIFT + F

הגדלת הגופן

COMMAND + SHIFT + ‏‎>‎

הקטנת הגופן

COMMAND + SHIFT ‏+ ‎<‎

הגדלת הגופן בנקודה אחת.

COMMAND + ]

הקטנת הגופן בנקודה אחת.

COMMAND + [

שינוי העיצוב של תווים (הפקודה גופן, תפריט עיצוב)

COMMAND + D

שינוי הרישיות של אותיות.

SHIFT + F3

עיצוב כל האותיות כרישיות

COMMAND + SHIFT + A

החלת עיצוב מודגש

COMMAND + B

החלת קו תחתון

COMMAND + U

סימון מילים בקו תחתון, אך לא רווחים.

COMMAND + SHIFT + W

סימון טקסט בקו תחתון כפול.

COMMAND + SHIFT + D

החלת עיצוב נטוי

COMMAND + I

עיצוב כל האותיות כאותיות קטנות

COMMAND + SHIFT + K

החלת עיצוב של כתב תחתי (מרווח אוטומטי).

COMMAND + סימן שוויון

החלת עיצוב של כתב עילי (מרווח אוטומטי).

COMMAND + SHIFT + סימן חיבור

הסרת עיצוב תווים ידני.

COMMAND + SHIFT + Z

החלת עיצוב עם קו חוצה

COMMAND + SHIFT + X

כדי להוסיף

הקש

שדה

COMMAND + F9

מעבר שורה

SHIFT + RETURN

מעבר עמוד

SHIFT + ENTER

מעבר טור

COMMAND + SHIFT + RETURN‏

מקף קשיח

COMMAND + SHIFT + HYPHEN

סימן זכויות יוצרים

OPTION + G

סימן סמל מסחרי רשום

OPTION + R

סימן סמל מסחרי

OPTION + 2

שלוש נקודות

OPTION + נקודה-פסיק

כדי להוסיף

הקש

שדה DATE

CONTROL + SHIFT + D

שדה LISTNUM

COMMAND + OPTION + SHIFT + L

שדה PAGE

CONTROL + SHIFT + P

שדה TIME

CONTROL + SHIFT + T

שדה ריק

COMMAND + F9

לשם

הקש

עדכון שדות נבחרים.

F9

ביטול קישור של שדה.

COMMAND + SHIFT + F9

מעבר בין קוד שדה לבין התוצאה שלו.

SHIFT + F9

מעבר בין כל קודי השדה לבין תוצאותיהם.

OPTION + F9

הפעלת GOTOBUTTON או MACROBUTTON מתוך השדה המציג את תוצאות השדה.

OPTION + SHIFT + F9

מעבר לשדה הבא.

F11

מעבר לשדה הקודם.

SHIFT + F11

נעילת שדה.

COMMAND + F11

ביטול נעילת שדה.

COMMAND + SHIFT + F11

לשם

הקש

קידום פיסקה.

CONTROL + SHIFT + חץ שמאלה

הסגת פיסקה.

CONTROL + SHIFT + חץ ימינה

הסגה לגוף הטקסט.

COMMAND + SHIFT + N

הזזת פיסקאות שנבחרו למעלה.

CONTROL + SHIFT + חץ למעלה

הזזת פיסקאות שנבחרו למטה.

SHIFT‏+CONTROL+חץ למטה

הרחבת טקסט מתחת לכותרת.

CONTROL + SHIFT + סימן חיבור

כיווץ טקסט מתחת לכותרת.

קיצור מקשים זה מתנגש עם משימת מפתח ברירת מחדל של Mac OS X. כדי להשתמש בקיצור מקשים זה של Office, תחילה עליך לבטל את קיצור המקשים של Mac OS X עבור מפתח זה. בתפריט ‎Apple‏, לחץ על System Preferences (העדפות מערכת). תחת Hardware (חומרה), לחץ על Keyboard (מקלדת). לחץ על הכרטיסיה קיצורי מקשים ולאחר מכן נקה את תיבת הסימון ב עבור משימת המפתח שברצונך לבטל.

CONTROL + SHIFT + סימן חיסור

הרחבת כל גוף הטקסט והכותרות או כיווץ כל גוף הטקסט

CONTROL + SHIFT + A

הצגה של השורה הראשונה של גוף הטקסט או של גוף הטקסט כולו.

CONTROL + SHIFT + L

הצגת כל הכותרות ברמת הכותרת שצוינה

CONTROL + SHIFT +<רמת כותרת>

לשם

הקש

הוספת הערה

COMMAND + OPTION + A

הפעלה או ביטול של מעקב אחר שינויים

COMMAND + SHIFT + E

מעבר לתחילת הערה

HOME

מעבר לסוף הערה

END (מקש END אינו זמין בכל לוחות המקשים)

מעבר אל תחילת רשימת ההערות בתוך חלונית הסקירה

COMMAND + HOME

מעבר אל סוף רשימת ההערות בתוך חלונית הסקירה

COMMAND + END

לשם

הקש

הדפסת מסמך

COMMAND + P

לשם

הקש על

מעבר לתא הבא

TAB (אם הסמן נמצא בתא האחרון של טבלה, הקשה על TAB מוסיפה שורה חדשה)

מעבר לתא הקודם

SHIFT + TAB

מעבר אל השורה הקודמת או הבאה

חץ למעלה או חץ למטה

מעבר אל התא הראשון בשורה

CONTROL + HOME

מעבר אל התא האחרון בשורה

CONTROL + END

מעבר אל התא הראשון בעמודה

CONTROL + PAGE UP

מעבר אל התא האחרון בעמודה

CONTROL + PAGE DOWN

התחלת פיסקה חדשה.

RETURN

הוספת שורה חדשה בתחתית הטבלה

TAB בסוף השורה האחרונה

הוספת טקסט לפני טבלה בתחילת מסמך

RETURN בתחילת התא הראשון

הוספת שורה

COMMAND + CONTROL + I

לשם

הקש על מקשי הקיצור ולאחר מכן גרור סמן על הסרגל

שימור גדלי עמודות מימין

שינוי רוחב טבלה

אין מקש

הזזת שורת עמודה בודדת

שימור רוחב טבלה

SHIFT

שינוי הגודל של כל העמודות מימין באופן שווה

שימור רוחב טבלה

COMMAND + SHIFT

שינוי הגודל של כל העמודות מימין באופן יחסי

שימור רוחב טבלה

COMMAND

עצות: 

 • כדי להציג בסרגל את המידות של עמודה בעת שינוי גודל העמודה, הקש OPTION יחד עם מקשי קיצור אלה.

 • כדי לבצע כוונון עדין של רוחב עמודה, כבה את פונקציונליות 'הצמד אל' על-ידי הקשה על OPTION עם מקשי הקיצור.

לשם

הקש על מקשי הקיצור ו לאחר מכן גרור גבול עמודה

הזזת שורת עמודה בודדת

שימור רוחב טבלה

אין מקש

שימור גדלי עמודות מימין

שינוי רוחב טבלה

SHIFT

שינוי הגודל של כל העמודות מימין באופן שווה

שימור רוחב טבלה

COMMAND + SHIFT

שינוי הגודל של כל העמודות מימין באופן יחסי

שימור רוחב טבלה

COMMAND

כדי להוסיף

הקש

פיסקאות חדשות בתא

RETURN

תווי טאב בתא

OPTION + TAB

כדי להשתמש בקיצורי המקלדת הבאים, תחילה עליך להגדיר מיזוג נתונים.

לשם

הקש

מיזוג מסמך.

CONTROL + SHIFT + N

עריכת מסמך נתונים של מיזוג נתונים

CONTROL + SHIFT + E

בדיקה לאיתור שגיאות

CONTROL + SHIFT + K

הוספת שדה מיזוג.

CONTROL + SHIFT + F

כדי להוסיף

הקש

הערת שוליים

COMMAND + OPTION + F

הערת סיום

COMMAND + OPTION + E

למידע נוסף

למד כיצד לנווט ב- Word באמצעות תכונות נגישות

משימות בסיסיות באמצעות קורא מסך עם Word

תמיכה טכנית עבור לקוחות בעלי מוגבלויות

Microsoft מעוניינת לספק לכל לקוחותיה את החוויה הטובה ביותר. אם יש לך מגבלה או אם יש לך שאלות הקשורות לנגישות, פנה אל Answer Desk לנגישות של Microsoft לקבלת סיוע טכני. צוות התמיכה של 'Answer Desk לנגישות' בקיא בשימוש בטכנולוגיות מסייעות פופולריות רבות, והוא יכול להציע סיוע באנגלית, ספרדית, צרפתית ושפת הסימנים האמריקאית. עבור לאתר של 'Answer Desk לנגישות של Microsoft' כדי למצוא את פרטי הקשר עבור האזור שלך.

אם אתה משתמש בגוף ממשלתי, בגוף מסחרי או בארגון, צור קשר עם Answer Desk לנגישות של הארגון.

הערה:  דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. תוכל לספר לנו אם המידע היה מועיל? הנה המאמר באנגלית לעיונך.​

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×