קיצורי מקלדת ב- OneNote עבור Mac‏

קיצורי מקלדת ב- OneNote עבור Mac‏

סימן 'קרא בקול רם' עם התווית 'תוכן קורא מסך'. נושא זה עוסק בשימוש בקורא מסך ב- Office

מאמר זה מיועד לאנשים בעלי ליקויי ראייה המשתמשים בתוכנית קורא מסך עם מוצרי Office כחלק מערכת התוכן של נגישות ב- Office. לקבלת עזרה כללית יותר, בקר בדף הבית של התמיכה של Office.

מאמר זה מפרט את קיצורי המקלדת עבור OneNote עבור Mac. קיצורי מקלדת מאפשרים לך להשלים פקודות ופונקציות במהירות מבלי להשתמש בעכבר.

הערות: 

 • קיצורי הדרך בנושא זה מתייחסים לפריסת המקלדת של ארה"ב. ייתכן שמקשים בפריסות אחרות לא יתאימו בדיוק למקשים במקלדת של ארה"ב.

 • פקודות הדורשות ממך להקיש ולשחרר מקשים מרובים יחד מצוינות באמצעות סימן חיבור (+). פקודות הדורשות ממך להקיש מקשים מרובים לפי הסדר מצוינות באמצעות סימן פסיק (,).

בנושא זה

קיצורי דרך נפוצים

הטבלה הבאה מציגה את קיצורי הדרך הנפוצים ב- OneNote עבור Mac.

לביצוע פעולה זו

הקש

יצירת עמוד חדש.

COMMAND + N

בחירת כל הפריטים בעמוד הנוכחי.

COMMAND + A

(המשך להקיש כדי להרחיב את טווח הבחירה שלך)

בחירת כותרת העמוד.

COMMAND + Shift + T

גזירת הטקסט או הפריט הנבחר.

COMMAND + X

העתקת הטקסט או הפריט הנבחר ללוח.

COMMAND + C

הדבקת תוכן הלוח.

COMMAND + V

ביטול הפעולה האחרונה.

COMMAND + Z

ביצוע חוזר של הפעולה האחרונה.

COMMAND + Y

פתיחת מחברת.

COMMAND + O

סגירת מחברת.

COMMAND + Shift + W

הוספת כניסה לפיסקה מימין למילה.

Tab

הוספת כניסה לפיסקה ממקום כלשהו בפיסקה.

COMMAND + תו סוגריים מרובעים פותח ( ‎]‎ )

הסרת כניסה לפיסקה מימין.

Shift + Tab או COMMAND + תו סוגריים מרובעים סוגר ( ] )

הגדלת התצוגה.

Shift + Tab או COMMAND + סימן חיבור ( + )

הקטנת התצוגה.

Shift + Tab או COMMAND + סימן חיסור ( - )

איפוס גודל התצוגה.

COMMAND + אפס (0)

כיווץ של חלוקה לרמות מורחבת.

Control + Shift + סימן חיבור ( + )

הרחבה של חלוקה לרמות מכווצת.

Control + Shift + סימן חיסור ( - )

פתיחת קישור.

בחר את הקישור, Shift + Return

העתקת העיצוב של הטקסט הנבחר.

Option + COMMAND + C

הדבקת עיצוב הטקסט המועתק בטקסט שנבחר.

Option + COMMAND + V

התחלת הכתבה.

הקש Fn פעמיים

הוספת Emoji.

Control + COMMAND + רווח

תחילת העבודה

עבור קיצורי מקלדת שדורשים הקשה על שני מקשים או יותר בו-זמנית, המקשים מופרדים באמצעות סימן חיבור (+). אם עליך להקיש על מקש אחד ומיד לאחר מכן על מקש אחר, המקשים מופרדים באמצעות פסיק (,).

מקלדות רבות מקצות פונקציות מיוחדות למקשים ייעודיים כברירת מחדל. כדי להשתמש במקש הייעודי למטרות אחרות, עליך להקיש Fn+המקש הייעודי.

במקלדת Mac, מקש Command מצוין באמצעות הסימן COMMAND . לקבלת מידע על שינוי הקצאת המקש של קיצור מקלדת, עיין בעזרה של Mac עבור גירסת מערכת ההפעלה (OS) של Macintosh או חפש ביישום כלי העזר שלך. ראה גם קיצורי מקשים ב- OneNote עבור Mac בהמשך נושא זה.

אם מקש ייעודי אינו פועל כמצופה, הקש על מקש Fn בנוסף למקש הייעודי. אם אינך מעוניין להקיש על מקש Fn בכל פעם, באפשרותך לשנות את העדפות המערכת של Apple.

שינוי העדפות המקשים הייעודיים באמצעות העכבר

 1. בתפריט ‎Apple‏, הקש על System Preferences (העדפות מערכת).

 2. בחר Keyboard (מקלדת).

 3. בכרטיסיה Keyboard (מקלדת), בחר בתיבת הסימון Use all F1, F2, etc. as standard function keys (השתמש בכל המקשים F1‏, F2 וכן הלאה כמקשים ייעודיים רגילים).

שינוי העדפות המקשים הייעודיים באמצעות המקלדת

 1. הקש COMMAND + מקש רווח. הטקסט Spotlight System dialog מושמע, ואתה מתבקש להקליד. הקלד </c0>sys</c0> והקש Enter.

 2. הטקסט System Preferences מושמע. המוקד נמצא בחלון החיפוש.

 3. הקלד a ולאחר מכן הקש על מקש חץ למטה עד שיושמע הטקסט Accessibility, completion selected. הקש Enter. תיבת הדו-שיח Accessibility (נגישות) נפתחת ומאפשרת לך להגדיר העדפות.

 4. הקש על מקש Tab עד שיושמע הטקסט You are currently in a table.

 5. הקש על מקש חץ למטה עד שיושמע הטקסט Keyboard. הקש על מקש Tab כדי לעבור לכפתור Open Keyboard Preferences (פתח את העדפות המקלדת) והקש על מקש הרווח.

 6. הקש על מקש Tab עד שיושמע הטקסט Use all F1, F2, etc. as standard function keys. המוקד נמצא על תיבת סימון. כדי לבחור את תיבת הסימון, הקש על מקש הרווח.

 7. כדי לשמור את השינויים ולסגור את תיבת הדו-שיח, הקש COMMAND + Option + W.

התנגשויות של קיצורי דרך

קיצורי מקלדת מסוימים של Windows עשויים להתנגש עם קיצורי המקלדת המקבילים של Mac OS המהווים ברירת מחדל. בנושא זה, קיצורי דרך אלה מסומנים בכוכבית. כדי להשתמש בקיצורי דרך אלה, ייתכן שתצטרך לשנות את הגדרות המקלדת של Mac כדי לשנות את קיצור הדרך להצגת המכתבה עבור המקש.

כדי לשנות את העדפות המערכת עבור קיצורי מקלדת באמצעות העכבר

 1. בתפריט ‎Apple‏, הקש על System Preferences (העדפות מערכת).

  הערה: כדי להשתמש באפשרות System Preferences (העדפות מערכת), עליך להפעיל גישה מלאה באמצעות המקלדת.

 2. הקש על Keyboard (מקלדת).

 3. הקש על הכרטיסיה Shortcuts (קיצורי דרך).

 4. לחץ על Mission Control (בקרת משימות).

 5. נקה את תיבת הסימון עבור קיצור המקלדת שבו ברצונך להשתמש.

אם עליך לבצע פונקציה זו באמצעות המקלדת בלבד, עיין בנושא נגישות ב- Office עבור Mac.

עיצוב טקסט

לביצוע פעולה זו

הקש

התחל רשימה עם תבליטים (לא ממוינת).

הקלד כוכבית (*) ולאחר מכן הקש על מקש הרווח

הערה: כדי להוסיף תבליט יחיד לטקסט, הקש Option+8

התחל רשימה ממוספרת (ממוינת).

הקלד 1. ולאחר מכן הקש על מקש הרווח

הערה: לחלופין, הקש ‎ COMMAND + /‎

קידום (כניסה) של פריט הרשימה שנבחרה.

COMMAND + [

הסגה (הסטה החוצה) של פריט הרשימה שנבחרה.

COMMAND + ]

ביטול הפעולה האחרונה.

COMMAND + Z

ביצוע חוזר של הפעולה האחרונה.

COMMAND + Y

הוספת תוכן

לביצוע פעולה זו

הקש

הוספת מעבר שורה מבלי להתחיל פיסקה חדשה.

Shift + Return

הוספת מעבר שורה.

Shift + Return

הוספת התאריך הנוכחי.

COMMAND + D

הוספת התאריך והשעה הנוכחיים.

COMMAND + Shift + D

הוספת משוואות (או המרת טקסט נבחר למשוואה מתמטית).

Control + סימן שוויון ( = )

שימוש בבדיקת מידע חכמה.

Control + Option + COMMAND + L

מחיקת תוכן

לביצוע פעולה זו

הקש

מחיקת תו לפני הסמן.

Delete

מחיקת תו אחרי הסמן.

Fn + Delete

מחיקת מילה אחת אחורה.

Option + Delete

מחיקת מילה אחת קדימה.

Fn + Option +Delete או Option + Del

הזזת הסמן

לביצוע פעולה זו

הקש

מעבר תו אחד שמאלה.

חץ שמאלה

מעבר תו אחד ימינה.

חץ ימינה

מעבר מילה אחת שמאלה.

Option + חץ שמאלה

מעבר שורה אחת למעלה.

חץ למעלה

מעבר שורה אחת למטה.

חץ למטה

מעבר לתחילת השורה.

COMMAND + חץ ימינה

מעבר לסוף השורה.

COMMAND + חץ שמאלה

מעבר לתחילת המילה מימין.

Option + חץ ימינה

מעבר לסוף המילה משמאל.

Option + חץ שמאלה

מעבר לפיסקה הבאה.

COMMAND + חץ למעלה

מעבר לפיסקה הקודמת.

COMMAND + חץ למטה

גלילה מעלה בעמוד הנוכחי.

Page Up

גלילה מטה בעמוד הנוכחי.

Page Down

מעבר לראש העמוד.

Command + חץ למעלה

מעבר לתחתית העמוד.

Command + חץ למטה

מעבר לפיסקה הבאה.

Option + חץ למעלה

מעבר לפיסקה הקודמת.

Option + חץ למטה

עיצוב טבלאות

לביצוע פעולה זו

הקש

יצירת טבלה.

הקלד שורה חדשה של טקסט, ולאחר מכן הקש Tab

יצירת עמודה נוספת בטבלה בעלת שורה אחת.

Tab

יצירת שורה נוספת כאשר הסמן נמצא בתא האחרון של טבלה.

הערה: הקש Return פעם נוספת כדי לסיים את הטבלה.

Return

יצירת עמודה מימין לעמודה הנוכחית בטבלה.

COMMAND + Option + R

יצירת עמודה משמאל לעמודה הנוכחית בטבלה.

COMMAND + Option + E

יצירת שורה מתחת לשורה הנוכחית בטבלה.

COMMAND + Return

יצירת פיסקה נוספת באותו תא בטבלה.

Option + Return

חיפוש

לביצוע פעולה זו

הקש

חיפוש בעמוד.

COMMAND + F

חיפוש בכל המחברות.

COMMAND + Option + F

ניווט בתוך מחברת

לביצוע פעולה זו

הקש

מעבר בין מקטעים במחברת.

COMMAND + Shift + סוגר מסולסל פותח ( { ) או סוגר ( } )

מעבר בין עמודים במקטע.

 1. התחל כאשר הסמן בתוך עמוד.

 2. הקש ‎ COMMAND + Control + G כדי להעביר את המוקד לרשימת העמודים.

 3. הקש על מקש חץ למעלה או חץ למטה כדי לבחור את העמוד הקודם או הבא במקטע או הקש COMMAND + Page Up או Page Down.

הזזת הפיסקאות שנבחרו כלפי מעלה.

COMMAND + Shift + חץ למעלה

הזזת הפיסקאות שנבחרו כלפי מטה.

COMMAND + Shift + חץ למטה

הזזת הפיסקאות שנבחרו שמאלה (הגדלת הכניסה).

COMMAND + Shift + חץ שמאלה

ניווט מתקדם באמצעות הסמן

לביצוע פעולה זו

הקש

העברת נקודת הכניסה למעלה בעמוד הנוכחי, או הרחבת העמוד למעלה.

COMMAND + Option + חץ למעלה

העברת נקודת הכניסה למטה בעמוד הנוכחי, או הרחבת העמוד למטה.

COMMAND + Option + חץ למטה

העברת נקודת הכניסה שמאלה בעמוד הנוכחי, או הרחבת העמוד שמאלה.

COMMAND + Option + חץ שמאלה

העברת נקודת הכניסה ימינה בעמוד הנוכחי, או הרחבת העמוד ימינה.

COMMAND + Option + חץ ימינה

העברת (מיקום מחדש) תמונה או אובייקט כלפי מעלה בעמוד.

בחר את התמונה או את האובייקט, ולאחר מכן הקש ‎ COMMAND + Option + חץ למעלה

העברת (מיקום מחדש) תמונה או אובייקט כלפי מטה בעמוד.

בחר את התמונה או את האובייקט, ולאחר מכן הקש ‎ COMMAND + Option + חץ למטה

פקודות אחרות

לביצוע פעולה זו

הקש

פתיחת מחברות אחרות או יצירת מחברות חדשות.

COMMAND + O

הצגת רשימת המחברות הפתוחות.

Control + G

יצירת עמוד חדש במחברת.

COMMAND + N

פתיחת העדפות OneNote.

COMMAND + פסיק ( , )

העברת עמוד למיקום אחר.

COMMAND + Shift + M

העתקת עמוד למיקום אחר.

COMMAND + Shift + C

העברה או העתקה של עמוד שוב למקטע האחרון שנבחר.

Option + COMMAND + T

כניסה לתצוגת מסך מלא.

Control + COMMAND + F

סינכרון מחברת זו.

COMMAND + S

סינכרון כל המחברות.

Shift + COMMAND + S

העברת המוקד של המקלדת לרשימת העמודים.

Control + COMMAND + G

העברת המוקד של המקלדת לרשימת המקטעים.

Control + Shift + G

למידע נוסף

למד כיצד לנווט ב- OneNote באמצעות תכונות נגישות

שימוש בקורא מסך לביצוע משימות בסיסיות ב- OneNote

תמיכה טכנית עבור לקוחות בעלי מוגבלויות

Microsoft מעוניינת לספק לכל לקוחותיה את החוויה הטובה ביותר. אם יש לך מגבלה או אם יש לך שאלות הקשורות לנגישות, פנה אל Answer Desk לנגישות של Microsoft לקבלת סיוע טכני. צוות התמיכה של 'Answer Desk לנגישות' בקיא בשימוש בטכנולוגיות מסייעות פופולריות רבות, והוא יכול להציע סיוע באנגלית, ספרדית, צרפתית ושפת הסימנים האמריקאית. עבור לאתר של 'Answer Desk לנגישות של Microsoft' כדי למצוא את פרטי הקשר עבור האזור שלך.

אם אתה משתמש בגוף ממשלתי, בגוף מסחרי או בארגון, צור קשר עם Answer Desk לנגישות של הארגון.

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×