קיצורי מקלדת ב- Excel עבור Mac

קיצורי מקלדת ב- Excel עבור Mac

הערה: אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית.

סימן 'קרא בקול רם' עם התווית 'תוכן קורא מסך'. נושא זה עוסק בשימוש בקורא מסך ב- Office

מאמר זה מיועד לאנשים בעלי ליקויי ראייה המשתמשים בתוכנית קורא מסך עם מוצרי Office כחלק מערכת התוכן של נגישות ב- Office. לקבלת עזרה כללית יותר, בקר בדף הבית של התמיכה של Office.

משתמשים רבים לגלות באמצעות לוח מקשים חיצוני עם קיצורי מקשים עבור Excel עבור Mac עוזרת אותם לעבוד ביעילות רבה יותר. עבור משתמשים עם ניידות או לקויות ראייה, יכולה להיות קלה יותר מהשימוש את מסך מגע וקיצורי מקשים הם חלופה חיוניים משתמש בעכבר. מאמר זה itemizes את קיצורי המקשים עבור Excel עבור Mac.

ברבים מקיצורי המשתמשות את מקש Ctrl לחוץ בלוח המקשים של Windows פועלות גם הן עם מקש Control ב- Excel עבור Mac. עם זאת, לא כל לעשות.

הערות: 

 • קיצורי המקשים בנושא זה מתייחסים לפריסת לוח המקשים של ארצות הברית. ייתכן שמקשים בפריסות אחרות לא יתאימו בדיוק למקשים בלוח המקשים של ארצות הברית.

 • אם קיצור דרך דורש הקשה על שני מקשים או יותר בו-זמנית, בנושא זה המקשים מופרדים באמצעות סימן החיבור (+). אם עליך להקיש על מקש מסוים מיד אחרי מקש אחר, המקדים מופרדים באמצעות פסיק (,).

 • ההגדרות בגירסאות מסוימות של מערכת ההפעלה Mac (OS) ויישומים כלי מסוימים עשויים להתנגש עם קיצורי מקשים ומקשים הפונקציה פעולות מפתח ב- Office עבור Mac. לקבלת מידע אודות שינוי להקצאה מפתח של קיצור מקשים, עיין בעזרה של Mac בהתאם לגירסה של Mac OS או עיין יישום השירות שלך. ראה גם התנגשויות קיצור בהמשך נושא זה.

בנושא זה

קיצורי דרך נפוצים

טבלה זו itemizes הקיצורים הנמצאות בשימוש התדיר ביותר ב- Excel עבור Mac.

לביצוע פעולה זו

הקש

הדבקה

COMMAND + V
או
CONTROL + V

העתקה

COMMAND + C
או
CONTROL + C

ניקוי

DELETE

שמירה

COMMAND + S
או
CONTROL + S

ביטול פעולה

COMMAND + Z
או
CONTROL + Z

ביצוע חוזר

COMMAND + Y
או
CONTROL + Y
או
COMMAND + SHIFT+ Z

גזירה

COMMAND + X
או
CONTROL + X

מודגש

COMMAND + B
או
CONTROL + B

הדפסה

COMMAND + P
או
CONTROL + P

פתיחת Visual Basic

OPTION + F11

מילוי כלפי מטה

COMMAND + D
או
CONTROL + D

מילוי ימינה

COMMAND + R
או
CONTROL + R

הוספת תאים

CONTROL + SHIFT + =‎

מחיקת תאים

COMMAND + מקף
או
CONTROL + מקף

חישוב של כל חוברות העבודה הפתוחות

COMMAND + =‎
או
F9

סגירת חלון

COMMAND + W
או
CONTROL + W

יציאה מ- Excel

COMMAND + Q

הצגת תיבת הדו-שיח מעבר אל

CONTROL + G
או
F5

הצגת תיבת הדו-שיח עיצוב תאים

COMMAND + 1
או
CONTROL + 1

הצגת תיבת הדו-שיח החלפה

CONTROL + H
או
COMMAND + SHIFT + H

הדבקה מיוחדת

COMMAND + CONTROL + V
או
CONTROL + OPTION + V
או
COMMAND + OPTION + V

קו תחתון

COMMAND + U

נטוי

COMMAND + I
או
CONTROL + I

חוברת עבודה חדשה ריקה

COMMAND + N
או
CONTROL + N

חוברת עבודה חדשה מתבנית

COMMAND + SHIFT + P

הצגת תיבת הדו-שיח שמירה בשם.

COMMAND + SHIFT + S
או
F12

הצגת חלון העזרה.

F1
או
COMMAND + /‎

בחירת הכל

COMMAND + A
או
COMMAND + SHIFT + מקש רווח

הוספה או הסרה של מסנן

COMMAND + SHIFT + F
או
CONTROL + SHIFT + L

מזעור או הגדלה של כרטיסיות הסרט

COMMAND + OPTION + R

הצגת תיבת הדו-שיח פתיחה.

COMMAND + O
או
CONTROL + O

בדיקת איות

F7

פתיחת אוצר המילים

‎SHIFT + F7

הצגת בונה הנוסחאות

SHIFT + F3

פתיחת תיבת הדו-שיח הגדר שם

COMMAND + F3

פתיחת תיבת הדו-שיח צור שמות

COMMAND + SHIFT + F3

הוספת גיליון חדש*

SHIFT + F11

הדפסה

COMMAND + P
או
CONTROL + P

הצגה לפני הדפסה

COMMAND + P
או
CONTROL + P

תחילת העבודה

מקלדות רבות מקצות פונקציות מיוחדות למקשים ייעודיים כברירת מחדל. כדי להשתמש במקש הייעודי למטרות אחרות, עליך להקיש Fn+המקש הייעודי. עיין בסעיף שימוש בקיצורי דרך של מקשים ייעודיים לקבלת מידע נוסף אודות אופן ההפעלה של מקשים ייעודיים ושימוש בהם מבלי להקיש Fn.

התנגשויות של קיצורי דרך

קיצורי מקלדת מסוימים של Windows עשויים להתנגש עם קיצורי המקלדת המקבילים של Mac OS המהווים ברירת מחדל. בנושא זה, קיצורי דרך אלה מסומנים בכוכבית ( * ). כדי להשתמש בקיצורי דרך אלה, ייתכן שתצטרך לשנות את הגדרות המקלדת של Mac כדי לשנות את קיצור הדרך להצגת המכתבה עבור המקש.

שינוי העדפות המערכת עבור קיצורי מקלדת באמצעות העכבר

 1. בתפריט ‎Apple‏, הקש על System Preferences (העדפות מערכת).

 2. הקש על Keyboard (מקלדת).

 3. בכרטיסיות, הקש על Shortcuts (קיצורי דרך).

 4. לחץ על Mission Control (בקרת משימות).

 5. נקה את תיבת הסימון עבור קיצור המקלדת שבו ברצונך להשתמש.

עבודה בחלונות ובתיבות דו-שיח

לביצוע פעולה זו

הקש

הרחבה או מזעור של הסרט

COMMAND + OPTION + R

מעבר לתצוגת מסך מלא

COMMAND + CONTROL + F

מעבר ליישום הבא

COMMAND + TAB

מעבר ליישום הקודם

COMMAND + SHIFT + TAB

סגירת החלון של חוברת העבודה הפעילה

COMMAND + W

העתקת תמונת המסך ושמירתה
בקובץ צילום מסך במכתבה.

COMMAND + SHIFT + 3

מזעור החלון הפעיל

CONTROL + F9

הגדלה או שחזור של החלון הפעיל

CONTROL + F10
או
COMMAND + F10

הסתרת Excel

COMMAND + H

מעבר לתיבה, לאפשרות, לפקד או לפקודה הבאים

TAB

מעבר לתיבה, לאפשרות, לפקד או לפקודה הקודמים

SHIFT + TAB

יציאה מתיבת דו-שיח או ביטול פעולה

ESC

ביצוע הפעולה שהוקצתה לכפתור הפקודה המוגדר כברירת מחדל (הכפתור עם המיתאר המודגש, בדרך כלל כפתור 'אישור')

RETURN

ביטול הפקודה וסגירה

ESC

תנועה וגלילה בגיליון או בחוברת עבודה

לביצוע פעולה זו

הקש

מעבר תא אחד למעלה, למטה, ימינה או שמאלה

מקשי חצים

מעבר לקצה אזור הנתונים הנוכחי

COMMAND + מקש חץ

מעבר לתחילת השורה

HOME
ב- MacBook, הקש FN + חץ ימינה

מעבר לתחילת הגיליון

CONTROL + HOME
ב- MacBook, הקש CONTROL + FN + חץ ימינה

מעבר לתא האחרון שנמצא בשימוש בגיליון

CONTROL + END
ב- MacBook, הקש CONTROL + FN + חץ שמאלה

מעבר מסך אחד למטה

PAGE DOWN
ב- MacBook, הקש FN + חץ למטה

מעבר מסך אחד למעלה

PAGE UP
ב- MacBook, הקש FN + חץ למעלה

מעבר מסך אחד ימינה

OPTION + PAGE DOWN
ב- MacBook, הקש FN + OPTION + חץ למטה

מעבר מסך אחד שמאלה

OPTION + PAGE UP
ב- MacBook, הקש FN + OPTION + חץ למעלה

מעבר לגיליון הבא בחוברת העבודה

CONTROL + PAGE DOWN
או
OPTION + חץ שמאלה

מעבר לגיליון הקודם בחוברת העבודה

CONTROL + PAGE DOWN
או
OPTION + חץ ימינה

גלילה כדי להציג את התא הפעיל

CONTROL + DELETE

הצגת תיבת הדו-שיח מעבר אל

CONTROL+G

הצגת תיבת הדו-שיח חיפוש.

CONTROL + F
או
SHIFT + F5

גישה לחיפוש (כאשר אתה נמצא בתא או כאשר תא נבחר)

COMMAND + F

מעבר בין תאים לא נעולים בגיליון מוגן

TAB

הזנת נתונים בגיליון

לביצוע פעולה זו

הקש

עריכת התא שנבחר

F2

השלמת הזנת תא ומעבר קדימה בבחירה

RETURN

התחלת שורה חדשה באותו תא

CONTROL + OPTION + RETURN

מילוי טווח התאים הנבחר במלל שאתה מקליד

COMMAND + RETURN
או
CONTROL + RETURN

השלמת הזנת תא ומעבר למעלה בבחירה

SHIFT + RETURN

השלמת הזנה בתא ומעבר שמאלה בקטע הנבחר

TAB

השלמת הזנה בתא ומעבר ימינה בקטע הנבחר

SHIFT + TAB

ביטול הזנה בתא

ESC

מחיקת התו שמימין לנקודת הכניסה או מחיקת הקטע הנבחר

DELETE

מחיקת התו שמשמאל לנקודת הכניסה, או מחיקת הבחירה
הערה: במקלדות קטנות, מקש זה לעתים אינו נכלל

מחיקה
ב- MacBook, הקש FN + DELETE

מחיקת הטקסט עד סוף השורה
הערה: במקלדות קטנות, מקש זה לעתים אינו נכלל

CONTROL + מחיקה
ב- MacBook, הקש CONTROL + FN + DELETE

מעבר תו אחד למעלה, למטה, ימינה או שמאלה

מקשי חצים

מעבר לתחילת השורה

HOME
ב- MacBook, הקש FN + חץ ימינה

הוספת הערה

SHIFT + F2

פתיחה ועריכה של הערת תא

SHIFT + F2

ביצוע מילוי כלפי מטה.

CONTROL + D
או
COMMAND + D

מילוי ימינה

CONTROL + R
או
COMMAND + R

הגדרת שם

CONTROL+L

עבודה בתאים או בשורת הנוסחאות

לביצוע פעולה זו

הקש

עריכת התא שנבחר

F2

עריכת התא הפעיל ולאחר מכן ניקוי שלו, או מחיקת התו הקודם בתא הפעיל בזמן שאתה עורך את תוכן התא

DELETE

השלמת הזנה בתא

RETURN

הזנת נוסחה כנוסחת מערך

COMMAND + SHIFT + RETURN
או
CONTROL + SHIFT + RETURN

ביטול הזנה בתא או בשורת הנוסחאות

ESC

הצגת בונה הנוסחאות לאחר הקלדת שם פונקציה חוקי בנוסחה

CONTROL+A

הוספת היפר-קישור

COMMAND + K
או
CONTROL + K

עריכת התא הפעיל והצבת נקודת הכניסה בסוף השורה

CONTROL+U

פתיחת בונה הנוסחאות

SHIFT + F3

חישוב הגיליון הפעיל

SHIFT + F9

הצגת תפריט הקשר

SHIFT + F10

התחלת נוסחה

=

החלפת מצב סגנון ההפניה של הנוסחה בין מוחלט, יחסי ומעורב

COMMAND + T
או
F4

הוספת הנוסחה 'סכום אוטומטי'

COMMAND + SHIFT + T

הזנת התאריך

CONTROL + תו נקודה-פסיק (;)

הזנת השעה

COMMAND + תו נקודה-פסיק (;)

העתקת הערך מהתא שמעל לתא הפעיל אל התא או אל שורת הנוסחאות

CONTROL + SHIFT + מרכאות (")

מעבר בין הצגת ערכי תאים להצגת נוסחאות בתאים

CONTROL + הטעמת GRAVE (`)

העתקת נוסחה מהתא שמעל לתא הפעיל אל התא או אל שורת הנוסחאות

CONTROL + גרש (')

הצגת הרשימה 'השלמה אוטומטית'

CONTROL + OPTION + חץ למטה

הגדרת שם

CONTROL+L

פתיחת החלונית בדיקת מידע חכמה

CONTROL + OPTION + COMMAND + L

עיצוב ועריכה של נתונים

לביצוע פעולה זו

הקש

עריכת התא שנבחר

F2

יצירת טבלה

COMMAND + T
או
CONTROL + T

הוספת מעבר שורה בתא

COMMAND + OPTION + RETURN
או
CONTROL + OPTION + RETURN

הוספת תווים מיוחדים כגון סימנים, לרבות Emoji

CONTROL + COMMAND + מקש רווח

הגדלת הגופן

COMMAND + SHIFT + >‎

הקטנת הגופן

COMMAND + SHIFT + <‎

יישור למרכז

COMMAND + E

יישור לשמאל

COMMAND + L

הצגת תיבת הדו-שיח שינוי סגנון תא

COMMAND + SHIFT + L

הצגת תיבת הדו-שיח עיצוב תאים

COMMAND + 1

החלת תבנית המספר 'כללי'

CONTROL + SHIFT + ~‎

החלת תבנית המטבע עם שני מקומות עשרוניים (מספרים שליליים מופיעים באדום בסוגריים)

CONTROL + SHIFT + $‎

החלת תבנית האחוזים ללא מקומות עשרוניים

CONTROL + SHIFT + %‎

החלת התבנית של מספר מעריכי עם שני מקומות עשרוניים

CONTROL + SHIFT + ^‎

החלת תבנית התאריך עם היום, החודש והשנה

CONTROL + SHIFT + #‎

החלת תבנית השעה עם השעה והדקה, וציון אם מדובר בשעות הבוקר או בשעות אחה"צ

CONTROL + SHIFT + @‎

החלת תבנית המספר עם שני מקומות עשרוניים, מפריד אלפים וסימן מינוס (-) עבור ערכים שליליים

CONTROL + SHIFT + !‎

החלת גבול המיתאר סביב התאים הנבחרים

COMMAND + OPTION + אפס

הוספת גבול מיתאר מימין לקטע הנבחר

COMMAND + OPTION + חץ ימינה

הוספת גבול מיתאר משמאל לקטע הנבחר

COMMAND + OPTION + חץ שמאלה

הוספת גבול מיתאר לחלק העליון של הקטע הנבחר

COMMAND + OPTION + חץ למעלה

הוספת גבול מיתאר לחלק התחתון של הקטע הנבחר

COMMAND + OPTION + חץ למטה

הסרת גבולות מיתאר

COMMAND + OPTION + מקף

החלה או הסרה של עיצוב מודגש

COMMAND + B

החלה או הסרה של עיצוב נטוי

COMMAND + I

החלה או הסרה של קו תחתון

COMMAND + U

החלה או הסרה של עיצוב קו חוצה

COMMAND + SHIFT + X

הסתרת עמודה

COMMAND + )‎
או
CONTROL + )‎

ביטול הסתרה של עמודה

COMMAND + SHIFT + )‎
או
CONTROL + SHIFT + )‎

הסתרת שורה

COMMAND + (‎
או
CONTROL + (‎

ביטול הסתרה של שורה

COMMAND + SHIFT + (‎
או
CONTROL + SHIFT + (‎

עריכת התא הפעיל

CONTROL+U

ביטול ערך בתא או בשורת הנוסחאות

ESC

עריכת התא הפעיל ולאחר מכן ניקויו, או מחיקת התו הקודם בתא הפעיל בזמן שאתה עורך את תוכן התא

DELETE

הדבקת מלל בתא הפעיל

COMMAND + V

השלמת הזנה בתא

RETURN

הזנת הערך של התא הנוכחי בתאים שנבחרו

COMMAND + RETURN
או
CONTROL + RETURN

הזנת נוסחה כנוסחת מערך

COMMAND + SHIFT + RETURN
או
CONTROL + SHIFT + RETURN

הצגת בונה הנוסחאות לאחר הקלדת שם פונקציה חוקי בנוסחה

CONTROL+A

בחירת תאים, עמודות או שורות

לביצוע פעולה זו

הקש

הרחבת הבחירה בתא אחד

SHIFT + מקש חץ

הרחבת הקטע הנבחר אל התא האחרון שאינו ריק
באותה עמודה או שורה שבה נמצא התא הפעיל

COMMAND + SHIFT + מקש חץ

הרחבת הקטע הנבחר לתחילת השורה

SHIFT + HOME
ב- MacBook, הקש SHIFT + FN + חץ ימינה

הרחבת הקטע הנבחר לתחילת הגיליון

CONTROL + SHIFT + HOME
ב- MacBook, הקש CONTROL + SHIFT + FN + חץ ימינה

הרחבת הקטע הנבחר אל התא האחרון
שנמצא בשימוש בגיליון (הפינה השמאלית התחתונה)

CONTROL + SHIFT + END
ב- MacBook, הקש CONTROL + SHIFT + FN + חץ שמאלה

בחירת העמודה כולה

CONTROL + מקש רווח

בחירת השורה כולה

SHIFT + מקש רווח

בחירת הגיליון כולו

COMMAND + A

בחירת תאים גלויים בלבד

COMMAND + SHIFT + * (כוכבית)

בחירת התא הפעיל בלבד כאשר נבחרו תאים מרובים

SHIFT + DELETE

הרחבת הבחירה מסך אחד למטה

SHIFT + PAGE DOWN
ב- MacBook, הקש SHIFT + FN + חץ למטה

הרחבת הבחירה מסך אחד למעלה

SHIFT + PAGE UP
ב- MacBook, הקש SHIFT + FN + חץ למעלה

מעבר בין הסתרת אובייקטים, הצגת אובייקטים
והצגת מצייני מיקום של אובייקטים

CONTROL + 6

הפעלת היכולת להרחיב קטע נבחר
באמצעות מקשי החצים

F8

הוספה של עוד טווח תאים לבחירה

SHIFT + F8

בחירת המערך הנוכחי, שהוא המערך
שאליו שייך התא הפעיל

CONTROL + /‎

בחירת תאים בשורה שאינם תואמים לערך
בתא הפעיל בשורה זו.
עליך לבחור את השורה החל מהתא הפעיל

CONTROL + \‎

בחירה רק של תאים שיש אליהם הפניה ישירה על-ידי נוסחאות בקטע הנבחר

CONTROL + SHIFT + [‎

בחירה רק של תאים שמתבצעת אליהם הפניה ישירה או עקיפה על-ידי נוסחאות בקטע שנבחר

CONTROL + SHIFT + {‎

בחירה רק של תאים עם נוסחאות המפנות ישירות לתא הפעיל

CONTROL + ]‎

בחירה של כל התאים עם נוסחאות המפנות ישירות או באופן עקיף לתא הפעיל

CONTROL + SHIFT + }‎

עבודה עם קטע נבחר

לביצוע פעולה זו

הקש

העתקה

COMMAND + C
או
CONTROL + V

הדבקה

COMMAND + V
או
CONTROL + V

גזירה

COMMAND + X
או
CONTROL + X

ניקוי

DELETE

מחיקת הקטע הנבחר

CONTROL + מקף

ביטול הפעולה האחרונה

COMMAND + Z

הסתרת עמודה

COMMAND + )‎
או
CONTROL + )‎

ביטול הסתרה של עמודה

COMMAND + SHIFT + )‎
או
CONTROL + SHIFT + )‎

הסתרת שורה

COMMAND + (‎
או
CONTROL + (‎

ביטול הסתרה של שורה

COMMAND + SHIFT + (‎
או
CONTROL + SHIFT + (‎

מעבר מלמעלה למטה בתוך הקטע שנבחר (למטה) *

RETURN

מעבר מלמטה למעלה בתוך הקטע שנבחר (למעלה) *

SHIFT + RETURN

מעבר משמאל לימין בתוך הקטע הנבחר
או מעבר תא אחד למטה אם נבחרה עמודה אחת בלבד

TAB

מעבר מימין לשמאל בתוך הקטע הנבחר
או מעבר תא אחד למעלה אם נבחרה עמודה אחת בלבד

SHIFT + TAB

מעבר עם כיוון השעון לפינה הבאה בקטע הנבחר

CONTROL + נקודה

קיבוץ תאים שנבחרו

COMMAND + SHIFT + K

פירוק קבוצת תאים שנבחרו

COMMAND + SHIFT + J

* קיצורי דרך אלה יכולים לזוז בכיוון שאינו למטה או למעלה. אם ברצונך לשנות את הכיוון של קיצורי דרך אלה באמצעות העכבר, בתפריט Excel, לחץ על העדפות ולחץ על ערוך. לאחר מכן, תחת לאחר הקשת Enter, הזז את הבחירה, בחר את כיוון ההזזה.

שימוש בתרשימים

לביצוע פעולה זו

הקש

הוספת גליון תרשים חדש*

F11

מעבר מחזורי בין בחירת אובייקטים בתרשים

מקשי חצים

מיון, סינון ושימוש בדוחות PivotTable

לביצוע פעולה זו

הקש

פתיחת תיבת הדו-שיח מיון

COMMAND + SHIFT + R

הוספה או הסרה של מסנן

COMMAND + SHIFT + F
או
CONTROL + SHIFT + L

הצגת רשימת המסננים או התפריט המוקפץ
של שדה עמוד PivotTable עבור התא הנבחר

OPTION+חץ למטה

חלוקה לרמות של נתונים

לביצוע פעולה זו

הקש

הצגה או הסתרה של סימני חלוקה לרמות

CONTROL + 8

הסתרת שורות שנבחרו

CONTROL + 9

ביטול הסתרת שורות שנבחרו

CONTROL + SHIFT + תו סוגריים סוגר ( ( )

הסתרת עמודות שנבחרו

CONTROL + אפס

ביטול הסתרת עמודות שנבחרו

CONTROL + SHIFT + תו סוגריים פותח ( ) )

שימוש בקיצורי דרך של מקשים ייעודיים

Excel עבור Mac משתמשת מקשי הפונקציות עבור פקודות נפוצות, לרבות העתקה והדבקה. לקבלת גישה מהירה בקיצורי מקשים אלה, באפשרותך לשנות את ההעדפות מערכת Apple שלך כך שלא תצטרך הקש על מקש FN בכל פעם שאתה משתמש קיצור מקשים של הפונקציה

הערה: שינוי העדפות המקשים הייעודיים של המערכת משפיעה על אופן פעולתם של המקשים הייעודיים ב- Mac, ולא רק עבור Excel. לאחר שינוי הגדרה זו, תוכל עדיין לבצע את התכונות המיוחדות שמודפסות על-גבי המקשים הייעודיים. פשוט הקש על מקש FN. לדוגמה, כדי להשתמש במקש F12 כדי לשנות את עוצמת הקול, עליך להקיש FN+F12.

אם מקש ייעודי אינו פועל כמצופה, הקש על מקש FN בנוסף למקש הייעודי. אם אינך מעוניין להקיש על מקש FN בכל פעם, באפשרותך לשנות את העדפות המערכת של Apple:

שינוי העדפות המקשים הייעודיים באמצעות העכבר

 1. בתפריט ‎Apple‏, הקש על System Preferences (העדפות מערכת).

 2. בחר Keyboard (מקלדת).

 3. בכרטיסיה Keyboard (מקלדת), בחר בתיבת הסימון Use all F1, F2, etc. keys as standard function keys (השתמש בכל המקשים F1‏, F2 וכן הלאה כמקשים ייעודיים רגילים).

הטבלה הבאה מציגה הפונקציה קיצורי מקשים עבור Excel עבור Mac

לביצוע פעולה זו

הקש

הצגת חלון העזרה

F1

עריכת התא שנבחר

F2

הוספה או עריכה של הערת תא

SHIFT + F2

פתיחת תיבת הדו-שיח 'שמירה'

OPTION + F2

פתיחת בונה הנוסחאות

SHIFT + F3

פתיחת תיבת הדו-שיח 'הגדרת שם'

COMMAND +F3

סגירה

COMMAND +F4

הצגת תיבת הדו-שיח 'מעבר אל'

F5

הצגת תיבת הדו-שיח 'חיפוש'

SHIFT+F5

מעבר אל תיבת הדו-שיח 'חיפוש בגיליון'

‎CONTROL + F5

בדיקת איות

F7

פתיחת אוצר המילים

SHIFT + F7
או
CONTROL + OPTION + COMMAND + R

הרחבת הבחירה

F8

הוספה לבחירה

SHIFT + F8

הצגת תיבת הדו-שיח 'מאקרו'

OPTION + F8

חישוב של כל חוברות העבודה הפתוחות

F9

חישוב הגיליון הפעיל

SHIFT + F9

מזעור החלון הפעיל

CONTROL + F9

הצגת תפריט הקשר, או תפריט כפתור העכבר הימני

SHIFT + F10

הגדלה או שחזור של החלון הפעיל

CONTROL + F10
או
COMMAND + F10

הוספת גליון תרשים חדש*

F11

הוספת גיליון חדש*

SHIFT + F11

הוספת גליון מאקרו של Excel 4.0

COMMAND + F11

פתיחת Visual Basic

OPTION + F11

הצגת תיבת הדו-שיח 'שמירה בשם'

F12

הצגת תיבת הדו-שיח 'פתיחה'

COMMAND + F12

ציור

לביצוע פעולה זו

הקש

החלפת מצב ציור

COMMAND + CONTROL + Z

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך כדי לחקור ולנווט של Excel

משימות בסיסיות באמצעות קורא מסך עם Excel

תמיכה טכנית עבור לקוחות בעלי מוגבלויות

Microsoft מעוניינת לספק לכל לקוחותיה את החוויה הטובה ביותר. אם יש לך מגבלה או אם יש לך שאלות הקשורות לנגישות, פנה אל Answer Desk לנגישות של Microsoft לקבלת סיוע טכני. צוות התמיכה של 'Answer Desk לנגישות' בקיא בשימוש בטכנולוגיות מסייעות פופולריות רבות, והוא יכול להציע סיוע באנגלית, ספרדית, צרפתית ושפת הסימנים האמריקאית. עבור לאתר של 'Answer Desk לנגישות של Microsoft' כדי למצוא את פרטי הקשר עבור האזור שלך.

אם אתה משתמש בגוף ממשלתי, בגוף מסחרי או בארגון, צור קשר עם Answer Desk לנגישות של הארגון.

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×