פונקציות המרת סוג

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

כל פונקציה אילוץ ביטוי כדי ספציפי סוג נתונים.

תחביר

CBool ( ביטוי )

CByte ( ביטוי )

CCur ( ביטוי )

CDate ( ביטוי )

CDbl ( ביטוי )

CDec ( ביטוי )

CInt ( ביטוי )

CLng ( ביטוי )

CSng ( ביטוי )

CStr ( ביטוי )

CVar ( ביטוי )

הנדרש ביטויארגומנט הוא כל ביטוי מחרוזת או ביטוי מספרי.

סוגי החזרה

שם הפונקציה קובע את סוג ההחזרה כפי שמוצג להלן:

פונקציה

סוג החזרה

טווח עבור ביטוי ארגומנט

CBool

Boolean

כל מחרוזת חוקית או ביטוי מספרי.

CByte

Byte

0 עד 255.

CCur

מטבע

-922,337,203,685,477.5808 כדי 922,337,203,685,477.5807.

CDate

תאריך

כל ביטוי תאריך חוקי.

CDbl

Double

-1.79769313486231 e308 עד
-4.940 65645841247e-324 עבור ערכים שליליים; 4.940 65645841247e-324 עד 1.797 69313486232e308 עבור ערכים חיוביים.

CDec

Decimal

+ /-79,228,162,514,264,337,593,543,950,335 עבור מספרים מותאם לקנה מידה אפס, כלומר, מספרים ללא מקומות עשרוניים. עבור מספרים עם 28 מקומות עשרוניים, הטווח הוא
+ /-7.9228162514264337593543950335. המספר הקטן ביותר האפשריים שאינו אפס הוא 0.0000000000000000000000000001.

CInt

מספר שלם

-32,768 ל- 32,767; שברים מעוגלים.

CLng

ארוך

-2,147,483,648 2,147,483,647; שברים מעוגלים.

CSng

Single

-3.402823 E38 עד - 1.401298 e-45 עבור ערכים שליליים; 1.401298 e-45 עד 3.402823 E38 עבור ערכים חיוביים.

CStr

מחרוזת

החזרות עבור CStr תלויות בארגומנט הביטוי .

CVar

משתנה

טווח הזהה כפול עבור ביטויים מספריים. אותו טווח כמחרוזת עבור ביטויים לא מספריים.


הערות

אם הביטוי שהועבר לפונקציה נמצא מחוץ לטווח של סוג הנתונים אליו הוא מומר, מתרחשת שגיאה.

באופן כללי, באפשרותך לתעד את קוד שימוש בפונקציות המרת סוג הנתונים כדי להציג לבטא את התוצאה של חלק ההקלדה נתון מסוים, במקום להקליד נתוני ברירת המחדל. לדוגמה, השתמש ב- CCur כדי לכפות חשבון במקרים שבהם דיוק יחיד, דיוק כפול או מספר שלם אריתמטיים בדרך כלל מתרחש בדרך כלל מטבע.

עליך להשתמש בפונקציות ההמרה מסוג נתונים במקום Val כדי לספק המרות בעלות מודעות בינלאומית מסוג נתונים אחד לשני. לדוגמה, אתה משתמש ב- CCur, במפרידים עשרוניים, מפריד אלפים שונים, ומתי אפשרויות מטבע שונות מזוהים כראוי בהתאם להגדרת האזור במחשב שלך.

כאשר חלק השבר הוא בדיוק 0.5, CInt ו- CLng תמיד מעגלים אותו למספר הזוגי הקרוב ביותר. לדוגמה, 0.5 מעגלים ל- 0 ואת 1.5 מעגלים ל- 2. CInt ו- CLng שונים מהפונקציות Fix ו- Int , אשר לחתוך, במקום לעגל, חלק השבר של מספר. כמו כן, Fix ו- Int תמיד מחזירים ערך מאותו סוג שהועבר פנימה.

השתמש בפונקציה IsDate כדי לקבוע אם ניתן להמיר תאריך תאריך או שעה. CDate מזהה תאריך וזמן כמו גם כמה מספרים הנמצאים בתוך טווח התאריכים קביל. בעת המרת מספר לתאריך, כל החלק המספרי מומר תאריך. כל חלק השבר של המספר מומר פעם ביום, החל מחצות.

CDate מזהה תבניות תאריך בהתאם להגדרת אזור של המערכת. לא ניתן לקבוע את הסדר הנכון של יום, חודש ושנה אם הוא מסופק בתבנית השונה מזו של הגדרות התאריך המזוהות. בנוסף, תבנית תאריך ארוכה אינה מזוהה אם היא מכילה גם את מחרוזת היום בשבוע.

פונקציה משתנה גם מסופק לצורך תאימות עם גירסאות קודמות של Visual Basic. תחביר הפונקציה משתנה הוא זהה לפונקציה CDate , עם זאת, משתנה החזרה של משתנה שסוג המשנה שלו הוא תאריך במקום מסוג תאריך בפועל. כיוון שאין כעת סוג , נוספת אין צורך משתנה. ניתן להשיג את אותה תוצאה על-ידי המרת ביטוי תאריך, ולאחר מכן להקצות אותו ל- משתנה. שיטה זו היא עקביות ביחס ההמרה של כל סוגי פנימיים אחרים שווה הערך שלו משתנה המשנה הזמינים.

הערה: הפונקציה CDec אינה מחזירה סוג נתונים נפרדים; במקום זאת, היא תמיד מחזירה משתנה שהערך שלו הומר לסוג משנה עשרוני .

דוגמאות

הערה: הדוגמאות הבאות מדגימות את השימוש של פונקציה זו במודול Visual Basic for Applications‏ (VBA). לקבלת מידע נוסף אודות עבודה עם VBA, בחר הפניית מפתח ברשימה הנפתחת שליד חיפוש והזן מונח אחד או יותר בתיבת החיפוש.

הפונקציה CBool

עצה: בונה הביטויים עם IntelliSense שמתחילה ב- Access 2010 מסייע עם תחילת בביטויים שלך הנכון.

דוגמה זו משתמשת בפונקציה CBool כדי להמיר ביטוי בוליאני. אם הביטוי מוערך כערך שאינו אפס, CBool מחזירה True; אחרת, היא מחזירה False.

Dim A, B, Check
A = 5: B = 5 ' Initialize variables.
Check = CBool(A = B) ' Check contains True.
A = 0 ' Define variable.
Check = CBool(A) ' Check contains False.

הפונקציה CByte

דוגמה זו משתמשת בפונקציה CByte כדי להמיר ביטוי בתים.

Dim MyDouble, MyByte
MyDouble = 125.5678 ' MyDouble is a Double.
MyByte = CByte(MyDouble) ' MyByte contains 126.

הפונקציה CCur

דוגמה זו משתמשת בפונקציה CCur כדי להמיר ביטוי מטבע.

Dim MyDouble, MyCurr
MyDouble = 543.214588 ' MyDouble is a Double.
MyCurr = CCur(MyDouble * 2)
' Convert result of MyDouble * 2 (1086.429176) to a
' Currency (1086.4292).

הפונקציה CDate

דוגמה זו משתמשת בפונקציה CDate כדי להמיר מחרוזת תאריך. באופן כללי, קידוד של תאריכים ושעות כמחרוזות (כפי שמוצג בדוגמה זו) אינה מומלצת. השתמש ליטרלים תאריך ליטרלים שעה, כגון #2/12/1969 # ו- # 4:45:23 PM #, במקום זאת.

Dim MyDate, MyShortDate, MyTime, MyShortTime
MyDate = "February 12, 1969"
' Convert to Date data type.
MyShortDate = CDate(MyDate)
MyTime = "4:35:47 PM"
' Convert to Date data type.
MyShortTime = CDate(MyTime)

הפונקציה CDbl

דוגמה זו משתמשת בפונקציה CDbl כדי להמיר ביטוי כפול.

Dim MyCurr, MyDouble
MyCurr = CCur(234.456784)
' Convert result to a Double.
MyDouble = CDbl(MyCurr * 8.2 * 0.01)

הפונקציה CDec

דוגמה זו משתמשת בפונקציה CDec כדי להמיר ערך מספרי עשרוני.

Dim MyDecimal, MyCurr
MyCurr = 10000000.0587 ' MyCurr is a Currency.
MyDecimal = CDec(MyCurr) ' MyDecimal is a Decimal.

הפונקציה CInt

דוגמה זו משתמשת בפונקציה CInt כדי להמיר ערך מספר שלם.

Dim MyDouble, MyInt
MyDouble = 2345.5678 ' MyDouble is a Double.
MyInt = CInt(MyDouble) ' MyInt contains 2346.

הפונקציה CLng

דוגמה זו משתמשת בפונקציה CLng כדי להמיר ערך ארוך.

Dim MyVal1, MyVal2, MyLong1, MyLong2
MyVal1 = 25427.45
MyVal2 = 25427.55 ' MyVal1, MyVal2 are Doubles.
MyLong1 = CLng(MyVal1)
' MyLong1 contains 25427.
MyLong2 = CLng(MyVal2)
' MyLong2 contains 25428.

הפונקציה CSng

דוגמה זו משתמשת בפונקציה CSng כדי להמיר ערך יחיד.

Dim MyDouble1, MyDouble2, MySingle1, MySingle2
' MyDouble1, MyDouble2 are Doubles.
MyDouble1 = 75.3421115: MyDouble2 = 75.3421555
MySingle1 = CSng(MyDouble1)
' MySingle1 contains 75.34211.
MySingle2 = CSng(MyDouble2)
' MySingle2 contains 75.34216.

הפונקציה CStr

דוגמה זו משתמשת בפונקציה CStr כדי להמיר ערך מספרי מחרוזת.

Dim MyDouble, MyString
MyDouble = 437.324 ' MyDouble is a Double.
MyString = CStr(MyDouble)
' MyString contains "437.324".

הפונקציה CVar

דוגמה זו משתמשת בפונקציה CVar כדי להמיר ביטוי משתנה.

Dim MyInt, MyVar
MyInt = 4534 ' MyInt is an Integer.
MyVar = CVar(MyInt & "000")
' MyVar contains the string 4534000.

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×