נתונים בציר בדוח PivotTable או PivotChart

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

ב- Excel, ניתן לסדר בטבלת ציר נתונים ב- PivotTable או PivotChart על-ידי שינוי הפריסה שדה של הנתונים. באמצעות רשימת השדות של PivotTable, באפשרותך להוסיף, לסדר מחדש, או להסיר שדות כדי להציג נתונים ב- PivotTable או PivotChart בדיוק באופן הרצוי לך.

כברירת מחדל, שינויים שתבצע ברשימת השדות של PivotTable יעודכנו באופן אוטומטי בפריסת הדוח. כדי לשפר ביצועים בעת גישה לכמות גדולה של נתונים חיצוניים, באפשרותך לעבור לעדכון ידני באופן זמני.

בעת יצירה של PivotTable,‏ Excel מציג את רשימת השדות של PivotTable כך שבאפשרותך להוסיף שדות ל- PivotTable, לסדר אותם מחדש ולשנות את מיקומם כנדרש, או להסיר אותם מה- PivotTable. כברירת מחדל, רשימת השדות של PivotTable מציגה שני מקטעים:

 • מקטע שדה בראש הדוח עבור הוספת שדות ל- PivotTable והסרת שדות ממנו

 • מקטע פריסה בתחתית הדוח עבור סידור מחדש ומיקום מחדש של שדות

  רשימת שדות Pivot Table

באפשרותך לעגן את רשימת השדות של PivotTable לכל אחד מצדי החלון של Excel ולשנות את הרוחב שלה. באפשרותך גם לבטל את העיגון של רשימת השדות של PivotTable ובמקרה זה באפשרותך לשנות הן את אורך הרשימה והן את רוחבה.

אם אינך רואה את רשימת השדות של PivotTable, ודא שלחצת במקום כלשהו ב- PivotTable.

אם תסגור את רשימת השדות של PivotTable, יהיה באפשרותך להציג אותה שוב. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על PivotTable ולאחר מכן לחץ על הצג רשימת שדות. באפשרותך ללחוץ על רשימת שדות ברצועת הכלים (כלי PivotTable, הכרטיסיה אפשרויות, הקבוצה הצג עבור PivotTable‏; כלי PivotChart, הכרטיסיה ניתוח, הקבוצה הצג/הסתר עבור PivotChart).

אם אינך רואה את השדות שברצונך להשתמש ברשימת השדות של PivotTable, רענון ה-PivotTable או PivotChart כדי להציג את כל השדות החדשים, שדות מחושבים, מידות, מידות מחושבות או ממדים שהוספת מאז הפעולה האחרונה ( כלי PivotTable, הכרטיסיה אפשרויות, הקבוצה ' נתונים ').

חשוב להבין כיצד פועלת רשימת השדות של PivotTable ו- הדרכים בהן תוכל לסדר סוגים שונים של שדות כך תוכל להשיג את התוצאות הרצויות בעת יצירת פריסת השדה של PivotTable או PivotChart.

כיצד רשימת שדות של PivotTable פועלת

1. מקור נתונים חיצוני מכיל נתונים מובנים המאורגנים כשדה אחד או יותר (הנקראים גם עמודות) המוצגים ברשימת השדות.

2. הזז שדה לאזור מסנן הדוח ברשימת השדות, פעולה בו-זמנית מעבירה את השדה לאזור מסנן דוחות ב- PivotTable.

הזז שדה אל האזור ' תווית עמודה ' ברשימת השדות, פעולה בו-זמנית מעבירה את השדה לאזור תווית העמודה ב- PivotTable.

4. העברת שדה לאזור תוויות שורה ברשימת השדות, פעולה בו-זמנית מעבירה את השדה לאזור תוויות שורה ב- PivotTable.

5. העבר שדה לאזור ' ערכים ' ברשימת השדות, פעולה בו-זמנית מעבירה את השדה לאזור ' ערכים ' ב- PivotTable.

כדי ליצור פריסת שדה, השתמש בקווים המנחים הבאים להעברת השדות 'ערך', 'שם' ו'ממד' ממקטע השדה לארבעת אזורי הדוח במקטע הפריסה.

 • שדות ערכים    אם תבחר בתיבת סימון עבור שדה מספרי בלבד, כברירת מחדל, השדה מועבר לאזור 'ערכים'.

 • שדות 'שורה' ו'עמודה'    באפשרותך להוסיף שדה פעם אחת בלבד לאזור מסנן דוחות ,תוויות שורה או תוויות עמודה, בין אם סוג הנתונים הוא מספרי או לא מספרי. אם תנסה להוסיף את אותו שדה יותר מפעם אחת - לדוגמה, לאזורים תוויות שורה ותוויות עמודה במקטע הפריסה - השדה יוסר באופן אוטומטי מהאזור המקורי וימוקם באזור החדש.

 • מידות    מקור נתונים של עיבוד אנליטי מקוון (OLAP), יש לעתים קרובות הירארכיות רבים של שדות (או מידות) המאורגנים בהירארכיה של ממדים שונים, ורמות. לחץ על הרחב תיבת סימן חיבור לחצני תיבת סימן חיסור וכיווץ עד שתמצא את השדות הרצויים.

  באפשרותך להעביר רק הירארכיות, תכונות וערכות בעלות שם לאזורים 'תוויות שורה', 'תוויות עמודה' ו'מסנני דוחות'.

  באפשרותך להעביר רק מידות, מידות מחושבות ומחווני ביצועי מפתח (KPI) לאזור 'ערכים'.

לרשימת השדות של PivotTable יש חמש תצוגות שונות המעוצבות וממוטבות עבור סוגים שונים של משימות PivotTable.

 1. כדי לשנות את התצוגה, לחץ על לחצן התצוגות של רשימת השדות בחלק העליון של רשימת השדות של PivotTable.

  לחצן 'הצג' של רשימת שדות PivotTable

 2. ברשימה, בחר אחת מהתצוגות הבאות:

המקטע 'שדות' והמקטע 'אזורים' מוערמים

זוהי תצוגת ברירת המחדל והיא נועדה למספר קטן של שדות.

המקטע 'שדות' והמקטע 'אזורים' זה לצד זה

תצוגה זו נועדה להוספה והסרה של שדות כאשר יש ברשותך יותר מארבעה שדות בכל אזור.

מקטע שדות בלבד

תצוגה זו נועדה להוספה והסרה של שדות רבים בלבד.

מקטע 'אזורים' בלבד (2 על 2)

תצוגה זו נועדה לסידור מחדש של שדות רבים בלבד.

מקטע 'אזורים' בלבד (1 על 4)

תצוגה זו נועדה לסידור מחדש של שדות רבים בלבד.

עצה    בתצוגות מקטע שדות לבין מוערם מקטע אזוריםומקטע שדות לבין אזורים מקטע זה-לצד, באפשרותך להתאים את הרוחב ואת הגובה של כל מקטע על-ידי הצבת מצביע העכבר על הקו המפריד המקטע עד שהמצביע משתנה לאנכי חץ כפול חץ כפול אנכי או חץ כפול אופקי חץ כפול אופקי , על-ידי גרירת כפול חץ למעלה או למטה או שמאלה או ימינה למקום הרצוי, לחיצה על החץ הכפול או הקשה על ENTER.

לאחר יצירת PivotTable או PivotChart, אתה מוכן להוסיף את השדות המכילים את הנתונים שברצונך להציג בדוח. בדרך כלל, תוכל לבחור שדה אחד עבור כל אזור במקטע הפריסה. עם זאת, כדי להציג ערכים שונים עבור שדה ספציפי, באפשרותך גם להוסיף עותקים מרובים של שדה לאזור ערכים.

אם ה-PivotTable מחובר למקור נתונים חיצוני המכיל נתונים רבים, באפשרותך לסנן שדה אחד או יותר לפני שתוסיף שדות לדוח, אשר יכולים לסייע להפחית את משך הזמן שנדרש כדי לעדכן את הדוח.

ברשימת השדות של PivotTable, באפשרותך להוסיף שדות ל- PivotTable או ל- PivotChart על-ידי ביצוע אחת או יותר מהפעולות הבאות:

 • כדי למקם שדה באזור מיועד של מקטע הפריסה, בתיבה בחר שדות שיש להוסיף לדוח, בחר בתיבת הסימון של השדה הרצוי. לאחר מכן תוכל לסדר מחדש את השדות בשלב מאוחר.

  הערה    כברירת מחדל, שדות לא מספריים נוספים לאזור תוויות שורה, שדות מספריים נוספים לאזור הערכים, ואת התאריך של עיבוד אנליטי מקוון (OLAP) ונוספו הירארכיות זמן לאזור תוויות עמודה.

 • כדי למקם שדה באזור ספציפי של מקטע הפריסה, בתיבה בחר שדות שיש להוסיף לדוח, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על שם השדה ולאחר מכן לחץ על הוסף למסנן דוחות, הוסף לתווית עמודה, הוסף לתווית שורה או הוסף לערכים.

 • כדי לגרור שדה לאזור במקטע הפריסה, בתיבה בחר שדות שיש להוסיף לדוח, לחץ על שדה והחזק אותו ולאחר מכן גרור אותו ממקטע השדה למקטע הפריסה הרצוי.

ב- PivotTable המבוסס על נתונים בגליון עבודה של Excel או על נתונים חיצוניים ממקור נתונים שאינם - עיבוד אנליטי מקוון OLAP, ייתכן שתרצה להוסיף יותר מפעם אחת באותו השדה לאזור ערכים. באפשרותך לעשות זאת אם סוג הנתונים הוא מספרי או שאינו מספרי. לדוגמה, ייתכן שתרצה להשוות חישובים זה-לצד, כגון שולי רווח ברוטו ו- net, מכירות מינימום ומקסימום, או ספירות הלקוח אחוז לקוחות הכולל.

 1. ברשימת השדות של PivotTable, בתיבה בחר שדות שיש להוסיף לדוח, לחץ על שדה והחזק אותו ולאחר מכן גרור אותו לאזור ערכים במקטע הפריסה.

 2. חזור על שלב 1 כדי ליצור מספר רב ככל האפשר של עותקים מהשדה שברצונך להציג באזור ערך.

 3. ב- PivotTable, שנה את פונקציית הסיכום או את החישוב המותאם אישית לפי רצונך בכל עותק של השדה.

  עצה    ב- PivotTable, באפשרותך גם לשנות את השם של השדות המועתקים לפי הצורך.

הערות    

 • בעת הוספה של שני שדות או יותר לאזור 'ערכים' בין אם הם עותקים של אותו שדה ובין אם הם שדות שונים, רשימת השדות מוסיפה באופן אוטומטי תווית של עמודת ערכים לאזור ערכים. באפשרותך להשתמש בשדה זה כדי להעביר את מיקומי השדה למעלה ולמטה באזור 'ערכים'. באפשרותך אף להעביר את תווית עמודת הערכים לאזור תוויות עמודה או לאזור תוויות שורה. עם זאת, אין באפשרותך להעביר את תווית עמודת הערכים לאזור מסנני דוחות.

 • באפשרותך להוסיף שדה רק פעם אחת לאזורים מסנן דוחות, תוויות שורה או תוויות עמודה, בין אם סוג הנתונים הוא מספרי או לא מספרי. אם תנסה להוסיף את אותו שדה יותר מפעם אחת   - לדוגמה, לאזורים תוויות שורה ותוויות עמודה במקטע הפריסה   - השדה יוסר באופן אוטומטי מהאזור המקורי וימוקם באזור החדש.

 • דרך נוספת להוספת שדה דומה לאזור ערכים היא באמצעות נוסחה (נקראת גם עמודה מחושבת) שמשתמשת באותו שדה בנוסחה.

 • ברשימת השדות של PivotTable, בתיבה בחר שדות שיש להוסיף לדוח, הנח את מצביע העכבר על שם שדה ולאחר מכן לחץ על החץ הנפתח של המסנן שלצד שם המסנן.

  בתפריט מסנן, בחר באפשרויות הסינון הרצויות.

ברשימת השדות של PivotTable, באפשרותך לסדר מחדש שדות קיימים או לשנות את מיקומם על-ידי שימוש באחד מארבעת האזורים בחלק התחתון של מקטע הפריסה:

PivotTable

תיאור

ערכים

השתמש כדי להציג נתוני סיכום מספריים.

תוויות שורה

השתמש כדי להציג נתוני סיכום מספריים.

תוויות עמודה

השתמש כדי להציג שדות כעמודות בראש הדוח. עמודה במיקום נמוך מקוננת בתוך עמודה אחרת הנמצאת בדיוק מעליה.

מסנן דוחות

השתמש כדי לסנן את הדוח כולו על בסיס הפריט הנבחר במסנן הדוחות.

PivotChart

תיאור

ערכים

השתמש כדי להציג נתוני סיכום מספריים.

שדה ציר (קטגוריות)

השתמש כדי להציג שדות כציר בתרשים.

שדות מקרא (סדרות)

השתמש כדי להציג שדות במקרא של התרשים.

מסנן דוחות

השתמש כדי לסנן את הדוח כולו על בסיס הפריט הנבחר במסנן הדוחות.

כדי לסדר מחדש שדות ב- PivotTable, לחץ על שם השדה באחד מהאזורים ולאחר מכן בחר אחת מהפקודות הבאות:

העבר למעלה

העברת השדה מקום אחד למעלה באזור.

העבר למטה

העברת השדה מקום אחד למטה באזור.

העבר להתחלה

העברת השדה לתחילת האזור.

העבר לסוף

העברת השדה לסוף האזור.

העבר אל מסנן דוחות

העברת השדה לאזור 'מסנן דוחות'.

העבר אל תוויות שורה

העברת השדה לאזור 'תוויות שורה'.

העבר אל תוויות עמודה

העברת השדה לאזור 'תוויות עמודה'.

העבר אל ערכים

העברת השדה לאזור 'ערכים'.

הגדרות שדה ערך, ‏הגדרות שדה

הצגת תיבות הדו-שיח הגדרות שדה או הגדרות שדה ערך. לקבלת מידע נוסף אודות כל הגדרה, לחץ על לחצן עזרה תמונת לחצן בחלק העליון של תיבת הדו-שיח.

עצה    באפשרותך גם ללחוץ על שם שדה ולהחזיק אותו לחוץ ולאחר מכן לגרור את השדה בין מקטע השדה ומקטע הפריסה ובין האזורים השונים.

כדי להסיר שדה, ברשימת השדות של PivotTable, בצע אחת מהפעולות הבאות:

 • בתיבה בחר שדות שיש להוסיף לדוח, נקה את תיבת הסימון של השדה שברצונך להסיר.

  הערה    ניקוי של תיבת סימון מוביל להסרה של כל המופעים של השדה מהדוח.

 • באזור פריסה, לחץ על השדה שברצונך להסיר ולאחר מכן לחץ על הסר שדה.

 • באזור פריסה, לחץ על השדה שברצונך להסיר והחזק אותו ולאחר מכן גרור אותו אל מחוץ לרשימת השדות של PivotTable.

כברירת מחדל, שינויים שתבצע ברשימת השדות של PivotTable יעודכנו באופן אוטומטי בפריסת הדוח. כדי לשפר ביצועים בעת גישה לכמות גדולה של נתונים חיצוניים, באפשרותך לעבור לעדכון ידני באופן זמני. מצב עדכון ידני מאפשר לך להוסיף, להעביר ולהסיר שדות מרשימת השדות של PivotTabl במהירות. עם זאת, אין באפשרותך להשתמש בדוח עד שתעבור חזרה למצב עדכון האוטומטי.

 1. כדי לאפשר עדכון ידני של ה-PivotTable, בחלק התחתון של רשימת השדות של PivotTable, בחר את תיבת הסימון דחה עדכון פריסה.

  שים לב    לאחר שתגדיר את פריסת דוח לידני עדכון, סגירה של רשימת השדות של PivotTable, שינוי לשדות רק תצוגה או היציאה Excel מוחק את כל פריסה השינויים שביצעת ל- PivotTable ללא אישור.

 2. ברשימת שדות PivotTable, בצע את השינויים פריסת השדה ולאחר מכן לחץ על עדכן כדי לעדכן באופן ידני את הפריסה ב- PivotTable.

 3. כדי לחזור לעדכון אוטומטי לאחר שתסיים לשנות את פריסת הדוח ברשימת השדות, נקה את תיבת הסימון דחה עדכון פריסה.

הערה    PivotTable מתחיל בעדכון אוטומטי בכל פעם שאתה פותח את חוברת העבודה.

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×