ניהול קדימות של כללי עיצוב מותנה

בעת שימוש בנוסחאות עם עיצוב מותנה עבור טווח תאים, כדאי להבין את הסדר שבו כללים אלה מוערכים, מה קורה כאשר שני כללים או יותר מתנגשים, כיצד פעולות של העתקה והדבקה יכולות להשפיע על הערכת כללים, כיצד ניתן לשנות את הסדר שבו כללים מוערכים ומתי יש לעצור את הערכת הכללים.

ניתן ליצור, לערוך, למחוק ולהציג את כל כללי העיצוב המותנה בחוברת העבודה באמצעות תיבת הדו-שיח מנהל כללי עיצוב מותנה. (בכרטיסיה בית, לחץ על עיצוב מותנה ולאחר מכן לחץ על ניהול כללים.)

תפריט 'עיצוב מותנה' עם האפשרות 'ניהול כללים' מסומנת

כאשר שני כללים או יותר של עיצוב מותנה חלים על טווח תאים, כללים אלה מוערכים לפי קדימות (מלמעלה למטה) בהתאם לסדר שבו הם מופיעים בתיבת הדו-שיח.

להלן דוגמה שכוללת תאריכי תפוגה עבור תגי זיהוי. ברצוננו לסמן ברקע צהוב תגים שתוקפם פג בתוך 60 יום, אך הם עדיין בתוקף, וברקע אדום - תגים שתוקפם פג.

נתונים עם עיצוב מותנה

בדוגמה זו, תאים עם מספרי זיהוי עובד שתאריכי ההסמכה שלהם עומדים לפוג בתוך 60 יום מעוצבים בצהוב, ומספרי זיהוי של עובדים שתוקף הסמכתם פג - מעוצבים באדום. הכללים מוצגים בתמונה הבאה.

כללי עיצוב מותנה

הכלל הראשון (שאם הוא מתקיים, מגדיר את צבע הרקע של התא לאדום) בודק ערך תאריך בעמודה B מול התאריך הנוכחי (שמושג באמצעות הפונקציה TODAY בנוסחה). הקצה את הנוסחה לערך הנתונים הראשון בעמודה B, שהוא B2. הנוסחה של כלל זה היא ‎=B2<TODAY()‎‏. נוסחה זו בודקת את התאים בעמודה B (תאים B2:B15). אם הנוסחה של תא כלשהו בעמודה B מוערכת כנכונה, התא התואם בעמודה A (לדוגמה, A5 תואם ל- B5‏, A11 תואם ל- B11) מעוצב בצבע רקע אדום. לאחר שכל התאים שצוינו תחת חל על הוערכו באמצעות כלל ראשון זה, מתבצעת בדיקה של הכלל השני. נוסחה זו בודקת אם הערכים בעמודה B נמצאים במרחק של פחות מ- 60 יום מהתאריך הנוכחי (לדוגמה, נניח שהתאריך היום הוא 11/8/2010). התא ב- B4‏, 4/10/2010, חל בעוד פחות מ- 60 יום מהיום, ולכן הוא מוערך כנכון ומעוצב בצבע רקע צהוב. הנוסחה של כלל זה היא ‎=B2<TODAY()+60‏. כל תא שעוצב תחילה באדום באמצעות הכלל הגבוה ביותר ברשימה יישאר כפי שהוא.

כלל שנמצא גבוה יותר ברשימה מקבל קדימות על-פני כלל שנמצא נמוך יותר ברשימה. כברירת מחדל, כללים חדשים מתווספים תמיד לראש הרשימה ולכן מקבלים קדימות גבוהה יותר, כך שמומלץ לשים לב לסדר שלהם. באפשרותך לשנות את סדר הקדימות על-ידי שימוש בחצים הזז למעלה והזז למטה בתיבת הדו-שיח.

החצים 'הזז למעלה' ו'הזז למטה'

בטווח נתון של תאים, אפשר שיהיו יותר מכלל אחד נכון של עיצוב מותנה. להלן אופן ההחלה של כללים, בתחילה כאשר הכללים אינם מתנגשים ולאחר מכן כאשר הם מתנגשים:

כאשר כללים אינם מתנגשים     לדוגמה, אם כלל אחד מעצב תא בגופן מודגש וכלל אחר מעצב את אותו התא בצבע אדום, התא מעוצב בגופן מודגש ובצבע אדום. מאחר שאין התנגשות בין שני העיצובים, שני הכללים חלים.

כאשר כללים מתנגשים     לדוגמה, כלל אחד מגדיר צבע גופן של תא לאדום וכלל אחר מגדיר צבע גופן של תא לירוק. מאחר ששני הכללים מתנגשים, רק אחד מהם יכול לחול. הכלל שיחול הוא הכלל שיש לו קדימות גבוהה יותר (מופיע גבוה יותר ברשימה בתיבת הדו-שיח).

במהלך עריכת גליון העבודה, באפשרותך להעתיק ולהדביק ערכי תאים בעלי עיצוב מותנה, למלא טווח תאים בעיצוב מותנה או להשתמש במברשת העיצוב. פעולות אלה עשויות להשפיע על קדימות הכללים של העיצוב המותנה בדרך זו: כלל חדש של עיצוב מותנה המבוסס על תאי המקור נוצר עבור תאי היעד.

אם אתה מעתיק ערכי תאים המכילים עיצובים מותנים ומדביק אותם בגליון עבודה שפתוח במופע אחר של Excel (תהליך Excel.exe אחר שפועל בו-זמנית במחשב), לא ייווצר כלל של עיצוב מותנה במופע האחר והעיצוב לא יועתק למופע האחר.

עבור טווח תאים, אם כלל עיצוב מתקיים, הוא מקבל קדימות על-פני עיצוב ידני קיים. באפשרותך להחיל עיצוב ידני באמצעות הלחצנים שבקבוצה גופן בכרטיסיה בית (Excel 2016/2013) או בקבוצה תאים בכרטיסיה בית (Excel 2010/2007). אם תמחק את כלל העיצוב המותנה, העיצוב הידני של טווח התאים יישאר כפי שהיה.

עיצוב ידני אינו מפורט בתיבת הדו-שיח מנהל כללי עיצוב מותנה ואינו משמש לקביעת קדימות.

לצורך תאימות לאחור עם גירסאות של Excel הקודמות ל- Excel 2007, באפשרותך לבחור בתיבת הסימון עצור אם נכון בתיבת הדו-שיח ניהול כללים כדי לדמות כיצד יופיע העיצוב המותנה בגירסאות הקודמות של Excel שאינן תומכות ביותר משלושה כללי עיצוב מותנה או בכללים מרובים החלים על אותו טווח.

לדוגמה, אם יש לך יותר משלושה כללי עיצוב מותנה עבור טווח תאים, ואתה עובד בגירסת Excel שקדמה ל- Excel 2007, גירסה זו של Excel:

 • תעריך את שלושת הכללים הראשונים בלבד.

 • תחיל את הכלל הראשון בקדימות שהוא נכון.

 • תתעלם מכללים בעלי קדימות נמוכה אם הם נכונים.

הטבלה הבאה מסכמת כל תנאי אפשרי עבור שלושת הכללים הראשונים:

אם הכלל

הוא

ואם הכלל

הוא

ואם הכלל

הוא

אז

ראשון

נכון

שני

נכון או לא נכון

שלישי

נכון או לא נכון

הכלל הראשון מוחל והמערכת מתעלמת מהכלל השני והשלישי.

ראשון

לא נכון

שני

נכון

שלישי

נכון או לא נכון

הכלל השני מוחל והמערכת מתעלמת מהכלל השלישי.

ראשון

לא נכון

שני

לא נכון

שלישי

נכון

הכלל השלישי מוחל.

ראשון

לא נכון

שני

לא נכון

שלישי

לא נכון

לא מוחל כלל כלשהו.

באפשרותך לבחור או לנקות את תיבת הסימון עצור אם נכון כדי לשנות את אופן הפעולה המוגדר כברירת מחדל:

 • כדי להעריך את הכלל הראשון בלבד, בחר את תיבת הסימון עצור אם נכון עבור הכלל הראשון.

 • כדי להעריך את הכלל הראשון והשני בלבד, בחר את תיבת הסימון עצור אם נכון עבור הכלל השני.

לא ניתן לבחור או לנקות את תיבת הסימון עצור אם נכון אם הכלל מעצב באמצעות שורת נתונים, סרגל צבעים או ערכת סמלים.

עריכת קדימות של כללי עיצוב מותנה

 1. בכרטיסיה בית, בקבוצה סגנונות, לחץ על החץ שליד עיצוב מותנה ולאחר מכן לחץ על ניהול כללים.

  תפריט 'עיצוב מותנה' עם האפשרות 'ניהול כללים' מסומנת

  כללי העיצוב המותנה של הבחירה הנוכחית מוצגים, כולל סוג הכלל, העיצוב, טווח התאים שעליו חל הכלל וההגדרה עצור אם נכון.

  אם אינך רואה את הכלל הרצוי, בתיבת הרשימה הצג כללי עיצוב עבור, ודא כי בחרת בטווח התאים, גליון העבודה, הטבלה או דוח PivotTable המתאימים.

 2. בחר כלל. בכל פעם ניתן לבחור כלל אחד בלבד.

 3. כדי להזיז את הכלל שנבחר כלפי מעלה בסדר הקדימות, לחץ על הזז למעלה. כדי להזיז את הכלל שנבחר כלפי מטה בסדר הקדימות, לחץ על הזז למטה.

  החצים 'הזז למעלה' ו'הזז למטה'

 4. כדי לעצור הערכת כללים בכלל ספציפי, ניתן לבחור את תיבת הסימון עצור אם נכון.

זקוק לעזרה נוספת?

ניתן לשאול תמיד מומחה ב- Excel Tech Community, לקבל תמיכה בקהילת Answers או להציע תכונה חדשה או שיפור ב- Excel User Voice.

למידע נוסף

הוספה, שינוי או ניקוי של עיצובים מותנים

העתקת עיצוב מותנה

הסרת עיצוב מותנה

שימוש בנוסחה כדי להחיל עיצוב מותנה

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×