תאים

מיזוג וביטול מיזוג של תאים

מיזוג וביטול מיזוג של תאים

לא ניתן לפצל תא בודד, אך ניתן לגרום לכך שייראה כאילו מדובר בתא מפוצל על-ידי מיזוג התאים שמעליו.

הדפדפן שלך אינו תומך בווידאו. התקן את Microsoft Silverlight‏, Adobe Flash Player או Internet Explorer 9.

מיזוג תאים

 1. בחר את התאים שברצונך למזג.

 2. בחר מזג _AMP_ Center.

  חשוב: בעת מיזוג תאים מרובים, רק התוכן של תא אחד (התא השמאלי העליון עבור שפות הנכתבות משמאל לימין, או התא הימני העליון עבור שפות הנכתבות מימין לשמאל) מופיע בתא הממוזג. התוכן של התאים האחרים שמיזגת נמחק.

ביטול מיזוג של תאים

 1. בחר את החץ מיזוג מרכז & למטה.

 2. בחר ביטול מיזוג של תאים.

חשוב: 

 • לא ניתן לפצל תא שלא מוזג. אם אתה מעוניין לדעת כיצד לפצל תוכן של תא שלא מוזג על-פני תאים מרובים, ראה הפצת התוכן של תא לעמודות סמוכות.

 • לאחר מיזוג התאים, ניתן שוב לפצל תא ממוזג לתאים נפרדים. אם אינך זוכר היכן מיזגת תאים, תוכל להשתמש בפקודה חיפוש כדי לאתר במהירות תאים ממוזגים.

מיזוג משלב שני תאים או יותר כדי ליצור תא אחד חדש גדול יותר. זוהי דרך נהדרת ליצירת תווית המשתרעת על-פני כמה עמודות.

בדוגמה שכאן, התאים A1, ‏B1, ו- C1 מוזגו כדי ליצור את התווית "Monthly Sales" לתיאור המידע שבשורות 2 עד 7.

מיזוג תאים מעל תאים אחרים

מיזוג תאים

מיזוג שני תאים או יותר על-ידי ביצוע הפעולות הבאות:

 1. בחר שני תאים סמוכים או יותר שברצונך למזג.

  חשוב: ודא שהנתונים שברצונך לשמור נמצאים בתא הימני העליון וזכור שכל הנתונים בתאים האחרים שמוזגו יימחקו. כדי לשמור על נתונים מתאים אחרים אלה, פשוט העתק אותם למיקום אחר בגליון העבודה – לפני המיזוג.

 2. בכרטיסיה בית, בחר מזג ומרכז.
  בכרטיסיה 'בית', בחר 'מזג ומרכז'

עצות: 

 • אם לחצן מזג ומרכז אינו זמין, ודא שאינך עורך תא - ושהתאים שברצונך למזג אינם מעוצבים כטבלת Excel. תאים המעוצבים כטבלה מציגים בדרך כלל שורות מוצללות לסירוגין ולעתים חצי מסננים בכותרות העמודות.

 • כדי למזג תאים ללא מרכוז, לחץ על החץ לצד מזג ומרכז ולאחר מכן לחץ על מזג על-פני או על מזג תאים.

ביטול מיזוג של תאים

אם עליך לבטל מיזוג תאים, לחץ על התא הממוזג ולאחר מכן בחר את הפריט בטל מיזוג תאים בתפריט מזג ומרכז (עיין באיור לעיל).

פיצול טקסט מתא אחד לתאים מרובים

ניתן לקחת את הטקסט הנמצא בתא אחד או יותר ולהפיץ אותו לתאים מרובים. פעולה זו הפוכה מפעולת השרשור, שבה אתה משלב טקסט משני תאים או יותר לתוך תא אחד.

לדוגמה, ניתן לפצל עמודה המכילה שמות מלאים לעמודות נפרדות של שם פרטי ושם משפחה:

לפני ואחרי פיצול טקסט לעמודות שונות

בצע את השלבים הבאים כדי לפצל טקסט לעמודות מרובות:

 1. בחר את התא או העמודה המכילים את הטקסט שברצונך לפצל.

 2. הערה: בחר שורות רבות ככל שתרצה, אך לא יותר מעמודה אחת. בנוסף, ודא שיש מספיק עמודות ריקות משמאל - כך שהנתונים שלך לא יימחקו. פשוט הוסף עמודות ריקות, במידת הצורך.

 3. לחץ על נתונים > טקסט לעמודות, המציג את אשף המרת טקסט לעמודות.

 4. לחץ על מופרד > הבא.

 5. לחץ על התיבה רווח ונקה את שאר התיבות. לחלופין, סמן את התיבות פסיק ורווח אם כך מפוצל הטקסט שלך (כגון "Reyes,‏ Javiers", עם פסיק ורווח בין השמות). תצוגה מקדימה של הנתונים מופיעה בחלונית בחלק התחתון של החלון המוקפץ.

  שלב 2 באשף, תחת 'מפרידים', בחר את אופן פיצול הנתונים; תחת 'תצוגה מקדימה', באפשרותך לראות תצוגה מקדימה של הנתונים שלך

 6. לחץ על הבא ולאחר מכן בחר את התבנית עבור העמודות החדשות שלך. אם אינך מעוניין בתבנית ברירת המחדל, בחר תבנית כגון טקסט, לאחר מכן לחץ על העמודה השניה של הנתונים בחלון תצוגה מקדימה של נתונים ולחץ שוב על אותה תבנית. חזור על שלבים אלה עבור כל העמודות בחלון תצוגה מקדימה.
  שלב 3 באשף, האפשרות 'טקסט' נבחרה

 7. לחץ על לחצן תמונת לחצן 'כווץ תיבת דו-שיח' שמשמאל לתיבה יעד כדי לכווץ את החלון המוקפץ.

 8. בכל מקום בחוברת העבודה, בחר את התאים שאתה מעוניין שיכילו את הנתונים המפוצלים. לדוגמה, אם אתה מחלק שם מלא לעמודת שם פרטי ולעמודת שם משפחה, בחר את מספר התאים הרלוונטי בשתי עמודות סמוכות.

  בחירת התאים שבהם ברצונך להדביק את התאים המפוצלים

 9. לחץ על לחצן לחצן 'הרחב' כדי להרחיב שוב את החלון המוקפץ ולאחר מכן לחץ על לחצן סיום.

  לחץ על לחצן 'הרחב'

מיזוג משלב שני תאים או יותר כדי ליצור תא אחד חדש גדול יותר. זוהי דרך נהדרת ליצירת תווית המשתרעת על-פני כמה עמודות. לדוגמה, כאן התאים A1, ‏B1, ו- C1 מוזגו כדי ליצור את התווית "Monthly Sales" לתיאור המידע שבשורות 2 עד 7.

מיזוג תאים מעל תאים אחרים

מיזוג תאים

 1. לחץ על התא הראשון והקש Shift תוך כדי לחיצה על התא האחרון בטווח שברצונך למזג.

  חשוב: ודא שרק אחד מהתאים בטווח מכיל נתונים.

 2. לחץ על בית > מזג ומרכז.

  לחצן 'מזג ומרכז' ברצועת הכלים

  אם ' מזג _AMP_ Center ' מעומעם, ודא שאינך עורך תא או שהתאים שברצונך למזג אינם בתוך טבלה.

  עצה:  כדי למזג תאים מבלי למרכז את הנתונים, לחץ על התא הממוזג ולאחר מכן לחץ על אפשרויות היישור הימנית, המרכזית או השמאלית לצד מזג _AMP_ center.

  אם תשנה את דעתך, תוכל תמיד לבטל את המיזוג על-ידי לחיצה על התא הממוזג ולחיצה על מזג & Center.

ביטול מיזוג של תאים

כדי לבטל מיזוג של תאים מיד לאחר מיזוגם, הקש Ctrl + Z. אחרת, בצע פעולות אלה:

 • לחץ על התא הממוזג ולחץ על Home _GT_ מיזוג & Center.

  לחצן 'מזג ומרכז' ברצועת הכלים

  הנתונים בתא הממוזג עוברים לתא הימני כאשר התאים מפוצלים.

  ביטול מיזוג של תאים – לפני ואחרי

מיזוג משלב שני תאים או יותר כדי ליצור תא גדול אחד. זוהי דרך נהדרת ליצירת תווית המשתרעת על-פני כמה עמודות. כדי למזג תאים, בצע שלבים אלה:

 1. גרור את נקודת האחיזה לבחירה נקודת אחיזה לבחירה כדי לבחור את התאים שברצונך למזג. לדוגמה, גרור את נקודת האחיזה מתא A1 לתא C1.

 2. ב-iPad, הקש על מזג .

  ביטול מיזוג תאים

  ב-iPhone, הקש על הקש כדי להציג את רצועת הכלים icon icon ', הקש על Home אם היא לא נבחרה עדיין ולאחר מכן הקש על מזג & Center.

  הפקודה 'מזג ומרכז'

חשוב: רק הנתונים בתא הימני העליון מתוך טווח התאים שנבחרו נשארים בתא הממוזג. Excel מוחק את הנתונים בתאים האחרים של הטווח שנבחר.

אם האפשרות מזג או מזג & Center אינה זמינה בכרטיסיה בית , ודא שהתאים שברצונך למזג אינם בתוך טבלה.

אם תשנה את דעתך, תוכל תמיד לפצל את התאים.

 1. בחר תא ממוזג.

 2. בכרטיסיה בית , הקש על מזג או מזג את מרכז ה& שוב.

אם האפשרות מזג או מזג & Center אינה זמינה בכרטיסיה בית , ייתכן שהתא שנבחר אינו תא ממוזג.

זקוק לעזרה נוספת?

ניתן לשאול תמיד מומחה ב- Excel Tech Community, לקבל תמיכה בקהילת Answers או להציע תכונה חדשה או שיפור ב- Excel User Voice.

הערה:  דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. תוכל לספר לנו אם המידע היה מועיל? הנה המאמר באנגלית לעיונך.​

למידע נוסף

מבט כולל על נוסחאות ב- Excel

כיצד להימנע מנוסחאות שגויות

איתור ותיקון של שגיאות בנוסחאות

קיצורי מקשים ומקשים ייעודיים ב- Excel

פונקציות של Excel (בסדר אלפביתי)

פונקציות של Excel (לפי קטגוריה)

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×