מאפייני שדה או קבוצה

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

תיבת הדו-שיח מאפייני שדה או קבוצה היא המאפשר לך להציג או להגדיר את המאפיינים עבור שדה או קבוצה של תבנית הטופס שלך מקור נתונים. באפשרותך גם להשתמש בתיבת דו-שיח זו כדי לציין כל אימות נתונים, כללי, או אופן הפעולה של מיזוג ופרטים סכימת XML כלשהם עבור השדה או הקבוצה.

הערה: אם אתה רואה זאת נעול סמל שדה תמונת סמל או כך נעולים סמל קבוצה תמונת סמל בחלונית המשימות מקור נתונים, לא תוכל לשנות את שדה או קבוצה. באפשרותך לשנות את ערכי המאפיינים האלה רק אם הוספת את השדה או הקבוצה למקור הנתונים הראשי של תבנית הטופס. לא ניתן לשנות את המאפיינים עבור שדות או קבוצות המבוססים על מסד נתונים, שירות אינטרנט, סכימת XML, מסמך XML או שדות או קבוצות ב- מקור נתונים משני.

הכרטיסיה ' נתונים '

השתמש בהגדרות בכרטיסיה זו כדי להציג ולשנות את המאפיינים עבור מאפייני שדות וקבוצות במקור הנתונים של תבנית הטופס.

מאפיינים

שם      הזן שם עבור השדה או הקבוצה בתיבת טקסט זו. שמות אינם יכולים להכיל רווחים. עליהם להתחיל בתו אלפביתי או בקו תחתון (_) והם יכולים להכיל רק תווים אלפאנומריים, קווים תחתונים, מקפים (-) ונקודות (.). השתמש בשם המתאר את תוכן השדה או הקבוצה. לדוגמה, אם הקבוצה מכילה פירוט הוצאות, קרא לקבוצה פירוט_הוצאות. עבור שדה בקבוצה שמכיל את סך כל ההוצאות, קרא לשדה הוצאות.

סוג      מאפיין זה מציין אם הפריט הנבחר במקור הנתונים הוא שדה או קבוצה. לקבוצה אומנם יש ערך ייחודי, אך היא יכולה להכיל שדות או קבוצות אחרים.

סוג נתונים      השתמש בתיבת רשימה זו כדי לבחור את סוג הנתונים שהשדה יכול להכיל. תיבת רשימה זו אינה זמינה עבור קבוצות. הטבלה הבאה מראה את סוגי הנתונים שניתן לבחור עבור שדה.

Data type

באילו מקרים יש להשתמש

טקסט

Use this data type for an element or attribute field that contains unformatted text.

Rich Text

Use this data type for an element field that contains formatted text. You cannot use this data type for attribute fields.

Whole Number

השתמש בסוג נתונים זה עבור שדה רכיב או תכונה המכיל מספרים ללא ערכים עשרוניים.

עשרוני

השתמש בסוג נתונים זה עבור שה רכיב או תכונה המכיל ערכי מטבע או מספרים בעלי ערכים עשרוניים.

אמת/שקר

השתמש בסוג נתונים זה עבור שדה רכיב או תכונה שיכול להכיל שתי אפשרויות בלבד של נתונים.

Hyperlink

Use this data type for an element or attribute field that contains a Uniform Resource Identifier (URI), such as a hyperlink or a namespace.

Date

השתמש בסוג נתונים זה עבור שדה רכיב או תכונה המכיל תאריך של לוח שנה.

שעה

השתמש בסוג נתונים זה עבור שדה רכיב או תכונה המכיל שעה ממחזור של 24 שעות.

תאריך ושעה

השתמש בסוג נתונים זה עבור שדה רכיב או תכונה המכיל תאריך של לוח שנה ושעה ממחזור של 24 שעות.

תמונה או קובץ מצורפים

Use this data type for an element or attribute field that contains binary data, such as an image or a picture.

Custom

Use this data type for an element or attribute field with custom data types that are defined by a namespace. This data type is typically used for a field or group that is bound to a custom control. The Data namespace box is enabled when you choose this data type.

הערה: This table shows only the most common XML data types used in a form template. In InfoPath, you can use any XML 1.0 data type in the World Wide Web Consortium (W3C) recommendations. To use a data type that is not listed in the table, you must extract the form files for a form template and edit the schema (.xsd) file. Find links to more information about extracting the form files for a form template in the See Also section.

מרחב השמות של נתונים      השתמש בתיבת טקסט זו כדי להגדיר מזהה משאבים אחיד (URI) עבור סוג נתונים מותאם אישית או פקד מותאם אישית. מאפיין זה זמין רק עבור שדות רכיב בעלי מאפיין סוג נתונים מותאם אישית (complexType). בעת הוספת פקד מותאם אישית לתבנית הטופס, מאפיין זה מכיל ערך מפקד מותאם אישית זה.

חזרה      בחר תיבת סימון זו אם רכיב שדה או קבוצה יכולים להופיע יותר מפעם אחת בטופס. פקדי רשימה, מקטעים חוזרים, חוזרות טבלאות ופקדים המהווים חלק של מקטע חוזר או חזרה על הטבלה מאוגדים לשדות חוזרים ולקבוצות חוזרות.

הפריט אינו יכול להיות ריק      מאפיין זה זמין רק עבור שדות ולא עבור קבוצות. בחר בתיבת סימון זו אם השדה חייב להכיל ערך. אם השדה אינו מכיל ערך, הפקד המאוגד לשדה זה יסומן בכוכבית אדומה. עבור סוגי פקדים מסוימים יופיע גבול אדום מקווקו במקום כוכבית אדומה.

ערך ברירת מחדל

ערך      הקלד ערך או לחץ על הוספת נוסחה תמונת לחצן כדי להוסיף נוסחה שתפיק את הערך הראשוני של השדה כאשר המשתמש יפתח טופס המבוסס על תבנית טופס זו. תיבה זו אינה זמינה עבור קבוצות. חפש קישורים למידע נוסף אודות ערכי ונוסחאות ברירת מחדל בסעיף למידע נוסף.

עדכן ערך זה כאשר תוצאת הנוסחה מחושבת מחדש      בחר בתיבת סימון זו כדי לעדכן אוטומטית את הערך בשדה זה אחרי כל חישוב של הנוסחה.

הכרטיסיה אימות

השתמש בהגדרות בכרטיסיה זו כדי להוסיף, לשנות או להסיר שדה או לשנות את סדר אימות הנתונים עבור שדה. התוכן של כרטיסיה זו אינו זמין עבור קבוצות. מצא קישורים למידע נוסף אודות אימות נתונים בסעיף למידע נוסף.

תנאים לאימות נתונים      רשימה זו מציגה את כל תנאי אימות הנתונים שצוינו עבור שדה זה. כל תנאי נפתח בטקסט תיאור מסך המופיע כאשר מתרחש אימות נתונים המופיע בסוגריים. כל תנאי ברשימה זו מיושם לפי סדר הופעתו. בחר בתנאי אימות הנתונים שברצונך לשנות, להסיר או לסדר מחדש.

הוספה      לחץ על לחצן זה כדי להוסיף לשדה תנאי אימות נתונים חדש.

שינוי      לחץ על לחצן זה כדי לשנות את תנאי אימות הנתונים הנבחר.

הסר      לחץ על לחצן זה כדי להסיר את תנאי אימות הנתונים הנבחר.

הזז למעלה      לחץ על לחצן זה כדי להעביר תנאי אימות הנתונים הנבחר במעלה הרשימה כך שהוא יוחל על השדה לפני תנאים המופיעים אחריו ברשימה. לחצן זה אינו זמין אם ברשימה קיים רק תנאי אימות נתונים אחד.

הזז למטה      לחץ על לחצן זה כדי להעביר את תנאי אימות הנתונים הנבחר מטה ברשימה, כך שהוא יוחל על השדה אחרי תנאים המופיעים לפניו ברשימה. לחצן זה אינו זמין אם ברשימה קיים רק תנאי אימות נתונים אחד.

הכרטיסיה כללים ומיזוג

השתמש בהגדרות בכרטיסיה זו כדי להוסיף, לשנות או להסיר את הכללים המוחלים על שדה זה או כדי לשנות את סדר הכללים. באפשרותך להשתמש בכרטיסיה זו גם כדי לציין את הפעולות המתרחשות כאשר משתמש ממזג טופס המבוסס על תבנית טופס זו עם טפסים אחרים. באפשרותך להשתמש בכללים כדי להציג הודעות, להגדיר ערכי ברירת מחדל ולהחיל פעולות אחרות המבוססות על תנאים המתקיימים כאשר משתמש פותח טופס המבוסס על תבנית טופס זו.מצא קישורים למידע נוסף אודות כללים וטפסי מיזוג בסעיף למידע נוסף.

כללים

כלל     רשימה זו מציגה את כל הכללים עבור השדה או הקבוצה. כלל יכול להתרחש בכל פעם שטופס נפתח או כאשר מתקיימים תנאי או קבוצת תנאים, המפורטים בתוך סוגריים. בחר את הכלל שברצונך לשנות, להסיר או לסדר מחדש.

הוספה      לחץ על לחצן זה כדי להוסיף כלל חדש לשדה או לקבוצה.

שינוי      לחץ על לחצן זה כדי לשנות את הכלל הנבחר.

הסר      לחץ על לחצן זה כדי להסיר את הכלל הנבחר.

הזז למעלה      לחץ על לחצן זה כדי להעביר את הכלל הנבחר במעלה הרשימה כך שהוא יוחל על השדה או הקבוצה לפני כללים אחרים המופיעים אחריו ברשימה. לחצן זה אינו זמין אם ברשימה קיים רק כלל אחד.

הזז למטה      לחץ על לחצן זה כדי להעביר את הכלל הנבחר מטה ברשימה כך שהוא יוחל על השדה או הקבוצה אחרי כללים אחרים המופיעים לפניו ברשימה. לחצן זה אינו זמין אם ברשימה קיים רק כלל אחד.

טופסי מיזוג

הגדרות מיזוג     לחץ על לחצן זה כדי להגדיר את הפעולה שברצונך שתתרחש כאשר משתמש משלב את הנתונים בטופס המבוסס על תבנית טופס זו עם טפסים אחרים.

הכרטיסיה ' פרטים '

כרטיסיה זו מציגה את סכימת ה- XML עבור השדה או הקבוצה.

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×