מאפיינים מותאמים אישית של Web Part של Excel Web Access

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

השתמש מאפיינים מותאמים אישית כדי להתאים אישית את התצוגה, פריסה, סרגל הכלים ו אינטראקטיביות של Microsoft Office Web Access Web Part של Excel. הסעיפים הבאים מספקים מידע לעיון עבור כל מאפיין.

בנושא זה

מקטע הצגת חוברת עבודה

מקטע סרגל כלים וכותרת

מקטע ניווט ואינטראקטיביות

מקטע הצגת חוברת עבודה

חוברת העבודה (WorkbookUri)

הזן בתיבת הטקסט את ה- URL או את ה- UNC של חוברת העבודה שברצונך להציג ב- Excel Web Access.

כדי לאתר במהירות חוברת עבודה, לחץ על בחירת קישור לחצן 'בונה' ולאחר מכן השתמש החלון בחר קישור--דו-שיח של דף אינטרנט כדי למצוא את חוברת העבודה.

לקבלת מידע נוסף, ראה הצגת חוברת עבודה של Excel ב- Office Excel Web Access.

פריט בעל שם (VisibleItem)

הזן את הטווח בעל השם או את שם גליון העבודה, הטבלה, התרשים, דוח ה- PivotTable או דוח ה- PivotChart שברצונך להציג ב- Excel Web Access.

כדי להקל על עריכת מחרוזות ארוכות, לחץ על בחירת קישור לחצן 'בונה' והשתמש חלון טקסט-- דו-שיח של דף אינטרנט כדי לערוך את המחרוזת.

הערה: באפשרותך להשתמש במאפיין זה אם בחרת בגליונות עבודה או ברכיבים בעלי שם בעת שמירת גליון העבודה ב- Excel Services.

לקבלת מידע נוסף, ראה הצגת פריט בעל שם ב- Excel Services.

שורות (RowsToDisplay)

הזן את מספר השורות שברצונך להציג בעת מעבר עמוד למעלה, למטה, שמאלה או ימינה בגיליון. ערכים חוקיים נעים בין 1 עד 500. ערך ברירת המחדל הוא 75. ערך גדול יותר עשוי ליצור גודל גופן קטן יותר.

לקבלת מידע נוסף, ראה ניווט חוברת עבודה ב- Excel Services.

ניתן להתאים אישית ערך זה. לקבלת מידע נוסף אודות התאמה אישית של Web Part, עיין במערכת העזרה של Microsoft Windows SharePoint Services.

עמודות (ColumnsToDisplay)

הזן את מספר השורות שברצונך להציג בעת מעבר עמוד למעלה, למטה, שמאלה או ימינה בגיליון. ערכים חוקיים נעים בין 1 עד 500. ערך ברירת המחדל הוא 75. ערך גדול יותר עשוי ליצור גודל גופן קטן יותר.

ניתן להתאים אישית ערך זה. לקבלת מידע נוסף אודות התאמה אישית של Web Part, עיין בעזרה של Windows SharePoint Services.

לקבלת מידע נוסף, ראה ניווט חוברת עבודה ב- Excel Services.

לראש הדף

מקטע סרגל כלים וכותרת

פס כותרת:   

צור אוטומטית Web Part כותרת (AutoGenerateTitle)

בחר בתיבת סימון זו כדי ליצור באופן אוטומטי כותרת המבוססת על שם הקובץ של חוברת העבודה המצוינת במאפיין כותרת במקטע מראה ולאחר מכן הוסף כותרת זו ל- Web Part של שורת הכותרת. כברירת מחדל, תיבת סימון זו מסומנת.

נקה תיבת טקסט זו כדי להשתמש בערך הנוכחי שהוזן במאפיין כותרת או כדי להסתיר כותרת אם לא הוזן ערך במאפיין.

צור אוטומטית Web Part של כתובת URL של כותרת (AutoGenerateDetailLink)

בחר בתיבת סימון זו כדי ליצור באופן אוטומטי היפר-קישור בשורת הכותרת של Web Part, אשר בעת לחיצה עליו על-ידי משתמש, יציג חוברת עבודה בחלון הדפדפן. כברירת מחדל תיבת סימון זו מסומנת.

נקה תיבת סימון זו כדי להשתמש בערך אחר שהוזן במאפיין כתובת URL של כותרת במקטע מתקדם, אשר יכול להיות כל כתובת URL חוקית או אף ערך, לאחר שתיבת סימון זו נוקתה. ניקוי תיבת סימון זו יסיר גם את הערך הנוכחי מהמאפיין כתובת URL של כותרת.

סוג סרגל כלים (ToolBarStyle)

בחר באחת מהאפשרויות הבאות כדי להציג או להסתיר פקודות ולחצנים בסרגל הכלים:

מלא     מציג את סרגל הכלים המלא. כברירת מחדל, תיבת סימון זו נבחרת.

סרגל הכלים המלא כולל את הרכיבים הבאים: פתח תפריט (בפקודהפתח ב- Excel והפקודה פתח תמונה ב- Excel ), תפריט עדכן (הפקודהרענן את החיבור שנבחר, הפקודה רענן את כל החיבורים, הפקודה חשב חוברת עבודה והפקודה טען מחדש חוברת עבודה ), למצוא לחצן תמונת לחצן , הרשימה הנפתחת תצוגה בתצוגת בתצוגה פריט בעל שם, ולסייע.

באפשרותך להשתמש בתצוגה של סרגל הכלים המלא כאשר אתה מציג את Excel Web Access לבדו בדף Web Part וכאשר ברצונך לאפשר למשתמש גישה לכל הפקודות והלחצנים.

'תקציר'     מציג את הרכיבים הבאים בלבד: תפריט פתח (פתח ב- Excel ופתח תמונה ב- Excel), תפריט 'עדכן' (רענן את החיבור שנבחר וטען מחדש חוברת עבודה), הרשימה הנפתחת תצוגה כאשר בתצוגה פריט בעל שם, לחצני הניווט במקרה הצורך ועזרה.

באפשרותך להשתמש בסרגל הכלים 'תקציר' כאשר אתה מתחבר ל- Excel Web Access באמצעות Web Parts אחרים בלוח מחוונים או בדף Web Part אחר ודרושה לך רק ערכת משנה מוגבלת זו של פקודות ולחצנים.

ניווט בלבד     בהתאם לנסיבות הבאות, מציג את הפקודות והלחצנים הבאים:

  • אם Excel Web Access בתצוגה 'חוברת עבודה', לחצני הניווט, במקרה הצורך, ועזרה.

  • אם Excel Web Access בתצוגה ' פריט בעל שם', הרשימה הנפתחת תצוגה, לחצני הניווט, במקרה הצורך, ועזרה.

ללא     מסתיר את סרגל הכלים.

באפשרותך לבחור ללא כאשר בחרת רכיב ספציפי בעל שם, כגון טווח או תרשים בעל שם, שברצונך רק להציגו והמשתמש אינו זקוק לאינטראקציה כלשהי או לעזרה, לדוגמה בעת יצירת לוח מחוונים או דף Web Part.

פקודות תפריט סרגל כלים:   

פתח ב- Excel, פתח תמונה ב- Excel (AllowInExcelOperations)

בחר בתיבת סימון זו כדי להציג את הפקודות פתח ב- Excel ופתח תמונה ב- Excel בתפריט פתח בסרגל הכלים כך שמשתמש יוכל לפתוח את חוברת העבודה ב- Microsoft Office Excel, אם Excel מותקן במחשב של אותו משתמש. כברירת מחדל, תיבת סימון זו נבחרת.

נקה תיבת סימון זו כדי להסתיר את הפקודות פתח ב- Excel ופתח תמונה ב- Excel ולמנוע ממשתמשים לפתוח את חוברת העבודה ב- Excel.

לקבלת מידע נוסף, ראה פתיחת חוברת עבודה או תמונה ב- Excel מ- Excel Services.

רענון חיבורים שנבחרו, רענון כל החיבורים (AllowManualDataRefresh)

בחר בתיבת סימון כדי להציג את הפקודות רענן את החיבור שנבחר ורענן את כל החיבורים בתפריט עדכן של סרגל הכלים, וכדי לאפשר למשתמש לרענן באופן ידני את כל החיבורים או חיבורים נבחרים למקורות נתונים חיצוניים. כברירת מחדל, תיבת סימון זו מסומנת.

נקה תיבת סימון זו כדי להסתיר את הפקודות רענן את החיבור ורענן את כל החיבורים בתפריט עדכן של סרגל הכלים.

הערה: פעולת רענון ידני יכולה לקרות גם בעת ביצוע אינטראקציה המפעילה שאילתת Online Analysis Processing (OLAP)‎ בדוח PivotTable.

לקבלת מידע נוסף, ראה רענון נתונים חיצוניים ב- Excel Services.

חישוב חוברת עבודה (AllowRecalculation)

בחר בתיבת סימון זו כדי להציג את הפקודה חשב חוברת עבודה בתפריט עדכן של סרגל הכלים. כברירת מחדל, תיבת סימון זו מסומנת.

נקה תיבת סימון זו כדי להסתיר את הפקודה חשב חוברת עבודה בתפריט עדכן של סרגל הכלים.

הערה: מאפיין זה משפיע על התצוגה של הפקודה והדפסה בלבד אינה משפיעה על הגדרת החישוב הנוכחית של חוברת עבודה.

לקבלת מידע נוסף, ראה Calculate וחשב מחדש של נתונים ב- Office Excel Web Access.

הרשימה הנפתחת פריט בעל שם (ShowVisibleItemButton)

בחר בתיבת סימון זו כדי להציג את הרשימה הנפתחת תצוגה בסרגל הכלים. כברירת מחדל, תיבת סימון זו מסומנת. Excel Web Access חייב להיות גם הוא בתצוגה פריט בעל שם.

נקה תיבת סימון זו כדי להסתיר את הרשימה הנפתחת תצוגה בסרגל הכלים. ייתכן שתרצה לבטל רשימה נפתחת זו אם אתה בתצוגה פריט בעל שם, אך אין ברצונך שמשתמש ישנה פריטים וברצונך להציג פריט ספציפי בלוח המחוונים או בדף Web Part.

לקבלת מידע נוסף, ראה הצגת פריט בעל שם ב- Excel Web Access.

לראש הדף

מקטע ניווט ואינטראקטיביות

ניווט:   

ניווט בחוברת עבודה (AllowNavigation)

בחר תיבת סימון זו כדי לאפשר למשתמשים לנוע בחוברת העבודה באמצעות לחצני עמוד ולשוניות גיליון לעבור דף או לגליונות אחרים ועל -ידי שימוש למצוא תמונת לחצן . כברירת מחדל, תיבת סימון זו מסומנת.

נקה תיבת סימון זו כדי למנוע ממשתמשים לנוע בתוך חוברת העבודה על-ידי שימוש בלחצני עמוד, בלשוניות גיליון ובלחצן חפש. באפשרותך לנקות תיבת סימון זו אם אתה משתמש ב- Excel Web Access כדי להציג פריט בעל שם ספציפי בלבד, כגון טווח או תרשים בעל שם או אם Excel Web Access מחובר ל-Web Part בלוח מחוונים או בדף Web Part.

היפר-קישורים (AllowHyperlinks)

בחר בתיבת סימון זו כדי להפוך לזמינים היפר-קישורים פעילים למיקומים בתוך חוברת העבודה או לקבצים ומסמכים מחוץ לחוברת העבודה. המאפיין ניווט בחוברת עבודה חייב גם הוא להיות זמין כדי להפוך היפר-קישורים לזמינים למיקומים בתוך חוברת העבודה.

נקה תיבת סימון זו כדי להפוך היפר-קישורים ללא זמינים, בין אם למיקומים בתוך חוברת העבודיםה או לקבצים ומסמכים מחוץ לחוברת העבודה. ההיפר-קישור יומר למחרוזת טקסט לא פעילה.

לקבלת מידע נוסף, ראה היפר-קישורים בגליונות עבודה ב- Excel for Windows.

אינטראקטיביות:   

אינטראקטיביות מלאה של חוברת העבודה (AllowInteractivity)

בחר או נקה תיבת סימון זו, כדי להפוך לזמינה או ללא זמינה אינטראקציה עם חוברת העבודה. כברירת מחדל, תיבת סימון זו נבחרת.

אינטראקציה עם חוברת העבודה כוללת את הפעולות הבאות: רענון ידני, תקופתי ואוטומטי של נתונים חיצוניים, הגדרת ערכי פרמטרים, מיון, סינון, חלוקה לרמות והרחבה או כיווץ של רמות נתונים בדוח PivotTable.

שינוי פרמטרים (AllowParameterModification)

בחר בתיבת סימון זו כדי להציג את חלונית המשימות פרמטרים וכדי להפוך לזמינה את היכולת לשנות ערכי פרמטר אם הם הוגדרו עבור חוברת העבודה. כברירת מחדל, תיבת סימון זו מסומנת.

נקה את תיבת הסימון הזו כדי להסתיר את חלונית המשימות פרמטרים ולמנוע הצגה ושינוי של ערכי פרמטרים אם הם הוגדרו עבור חוברת העבודה.

הערה: אם תיבת הסימון אינטראקטיביות של חוברת עבודה מנוקה, המאפיין שינוי פרמטרים מעומעם ואין באפשרותך לבחור או לנקות אותו.

לקבלת מידע נוסף, ראה שינוי פרמטרים של חוברת העבודה ב- Excel Services.

הצגת חלונית המשימות של הפרמטרים (ShowWorkBookParameters)

בחר בתיבת סימון זו כדי להפוך לזמינה את הצגת חלונית המשימות פרמטרים אם פרמטרים הוגדרו עבור חוברת העבודה. כברירת מחדל, תיבת סימון זו מסומנת.

נקה תיבת סימון זו כדי למנוע את הצגת חלונית המשימות פרמטרים, גם אם פרמטרים הוגדרו עבור חוברת העבודה. תוכל גם לנקות תיבת סימון זו כדי למנוע ממשתמש לנות פרמטרים מפני שברצונך שהערכים ישונו באמצעות רכיבי Web Part של מסנן במקום.

הערה: אם תיבת הסימון של המאפיין שינוי פרמטרים מנוקה, המאפיין הצג חלונית משימות של פרמטרים מעומעם, ואין באפשרותך לבחור או לנקות אותו.

לקבלת מידע נוסף, ראה שינוי פרמטרים של חוברת העבודה ב- Excel Services.

מיון (AllowSorting)

בחר בתיבת סימון זו כדי לאפשר מיון טווח תאים, טבלת Excel ודוח PivotTable. כברירת מחדל, תיבת סימון זו נבחרת.

נקה תיבת סימון זו כדי לאפשר מיון טווח תאים, טבלת Excel ודוח PivotTable. כברירת מחדל, תיבת סימון זו נבחרת.

לקבלת מידע נוסף, ראה מיון נתונים ב- Excel Services.

Filtering(AllowFiltering)

בחר בתיבת סימון זו כדי להפוך לזמין סינון של טווח תאים, טבלת Excel Table ודוח PivotTable, וכדי להפוך לזמינה חלוקה לרמות. כברירת מחדל, תיבת סימון זו מסומנת.

נקה תיבת סימון זו כדי למנוע סינון טווח תאים, טבלת Excel ודוח PivotTable. עם זאת, סינון שכבר מוחל על חוברת העבודה עדיין נשמר.

לקבלת מידע נוסף, ראה סינון נתונים ב- Excel Services.

PivotTable אינטראקטיביות מלאה (AllowPivotSpecificOperations)

בחר או נקה תיבת סימון זו כדי להפוך לזמינות או ללא זמינות את פעולות ה- PivotTable האינטראקטיביות הבאות: הרחבה (הסתעפות מטה) וכיווץ (הסתעפות מעלה) של רמות נתונים, מיון וסינון. כברירת מחדל, תיבת סימון זו נבחרת.

רענון תקופתי אם זמין בחוברת העבודה (AllowPeriodicDataRefresh)

בחר בתיבת סימון זו כדי לקבוע את הצגת הודעות רענון תקופתי בתחתית ה- Web Part של Excel Web Access. כברירת מחדל, תיבת סימון זו מסומנת.

נקה תיבת סימון זו כדי למנוע מחוברת עבודה לרענן נתונים באופן תקופתי וכדי למנוע הופעה של הודעות אודות פעולת רענון תקופתי בשורת המצב בתחתי ה- Web Part של Excel Web Access.

לקבלת מידע נוסף, ראה רענון נתונים חיצוניים ב- Excel Services.

בקשת רענון נתונים תקופתי של תצוגה (AutomaticPeriodicDataRefresh)

בחר אחת מהאפשרויות הבאות לניהול רענון תקופתי אוטומטי:

תמיד    הצגת בקשת רענון תקופתי ללא האפשרות תמיד. כברירת מחדל, אפשרות זו מסומנת. השתמש באפשרות זו כדי לאפשר למשתמש להחליט אם לרענן את הנתונים בכל פרק זמן מתוזמן, אך ללא היכולת לבחור תמיד.

אופציונלי    הצגת בקשת רענון תקופתי עם האפשרות תמיד. השתמש באפשרות זו כדי לאפשר למשתמש להחליט אם לרענן את הנתונים בכל פרק זמן מתוזמן, ולהחליט אם לרענן באופן אוטומטי בכל פרק זמן מתוזמן ללא בקשות נוספות.

אף פעם     הסתרת בקשת רענון תקופתי והאפשרות תמיד. השתמש באפשרות זו כדי לאפשר רענון הנתונים בכל פרק זמן מתוזמן ללא בקשות.

הערה: כדי להגדיר מאפיין זה, תיבת הסימון רענון תקופתי אם זמין בחוברת העבודה חייבת להיות מסומנת.

לקבלת מידע נוסף, ראה רענון נתונים חיצוניים ב- Excel Services.

סגור הפעלה לפני פתיחת חדשה אחת (CloseWorkbookSessions)

בחר בתיבת סימון זו כדי לסגור את חוברת העבודה הנוכחית לאחר פתיחת חוברת עבודה חדשה. באפשרותך לבחור בתיבת סימון זו כדי לשפר את הביצועים כאשר משתמשים רבים מציגים את אותה חוברת עבודה.

נקה תיבת סימון זו כדי להשאיר את חוברת העבודה הנוכחית פתוחה לאחר פתיחת חוברת עבודה חדשה. כברירת מחדל, תיבת סימון זו נבחרת. באפשרותך לנקות את תיבת הסימון הזו כדי לשמר אינטראקציה כלשהי עם חוברת העבודה הנוכחית, כגון סינונים, מיונים או הגדרות של ערכי פרמטרים, לאחר פתיחת חוברת עבודה נוספת.

לקבלת מידע נוסף, ראה הפעלות וזמנים קצובים להפעלות ב- Excel Services.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×