יצירת תרשים זרימה חוצה ארגון

יצירת תרשים זרימה חוצה ארגון

השתמש בתרשימי זרימה חוצי ארגון כדי להראות את קשר הגומלין בין תהליך עסקי ליחידות הפונקציונליות (כגון מחלקות) האחראיות לתהליך זה.

הסלולי בתרשים הזרימה מייצגת יחידות פונקציונליות, כגון מחלקות או מיקומים. כל צורה שמייצגת שלב בתהליך ממוקמת במסלול השחייה של היחידה הפונקציונלית האחראית לשלב זה.

תבנית תרשים זרימה חוצה ארגון

הערה: באפשרותך גם ליצור תרשים זרימה חוצה ארגון מהנתונים באמצעות דיאגרמת רכיב המחשה של נתונים ב-Visio. לקבלת מידע נוסף, ראה יצירת דיאגרמה מסוג רכיב המחשה של נתונים.

 1. הפעל את Visio.

 2. ברשימה קטגוריות , לחץ על תרשים זרימה.

 3. לחץ על התבנית של תרשימי זרימה חוצי ארגון ולאחר מכן לחץ על צור.

 4. אם תתבקש, בחר אופקי או אנכי עבור כיוון מסלול השחייה ולחץ על אישור. באפשרותך לשנות את הכיוון בכרטיסיה תרשים זרימה חוצה ארגון.

התבנית נפתחת עם סלולי כבר בעמוד.

הוספת סלולי

קיימות כמה דרכים להוספת סלולי לדיאגרמה שלך:

 • לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על כותרת של מסלול שחייה ולאחר מכן לחץ על הוסף ' מסלול שחייה ' לפני או הוסף ' מסלול שחייה ' לאחר ש

 • החזק את המצביע מעל פינה של אחד מסלולי. לחץ על חץ הצורה של הוספה קטנה של מסלול השחייה שמופיע.

 • בכרטיסיה ' תרשים זרימה חוצה ארגון ', בקבוצה ' הוספה ', לחץ על ' מסלול שחייה'. מסלול שחייה נוסף לאחר מסלול השחייה שנבחר, או בסוף אם לא נבחר מסלול שחייה.

 • מהסטנסיל צורות של תרשימי זרימה חוצי ארגון, גרור צורת מסלול שחייה ושחרר אותה במקום שבו ברצונך שתופיע.

שינוי הטקסט

 • כדי להוסיף תווית לדיאגרמה ולסלולי, לחץ על צורה המכילה טקסט מציין מיקום ולאחר מכן הקלד את התווית.

 • כדי למקם מחדש תווית, בכרטיסיה בית בקבוצה כלים , לחץ על הכלי בלוק טקסט , לחץ על תווית ולאחר מכן גרור אותו למיקום חדש.

 • כדי לשנות את הכיוון של טקסט התווית, לחץ על הכרטיסיה תרשים זרימה חוצה ארגון, ולאחר מכן, בקבוצה עיצוב , לחץ על סיבוב תווית נתיב.

ארגון וקיבוץ של צורות

 • כדי לציין שלבים בתהליך שלך, השתמש בקווים מפרידים מהסטנסיל צורות של תרשים זרימה חוצה ארגון. שחרר אחד על סלולי כדי לסמן שינוי פאזה (כגון מעבר מ-יילסטון 1 עד יילסטון 2). כדי לשנות את התווית, הקלד כאשר השלב נבחר.

 • השתמש בגורמים מכילים כדי להוסיף גבול המקיף קבוצות של צורות קשורות. תחילה בחר את הצורות שברצונך לקבץ ולאחר מכן, בכרטיסיה הוספה , בקבוצה חלקי דיאגרמה , לחץ על גורם מכיל ובחר אחת מהגלריה.

סידור מחדש של סלולי

 1. בכרטיסיה בית, בקבוצה כלים, לחץ על כלי המצביע.

 2. לחץ על הכותרת של מסלול השחייה שברצונך להעביר, ולכן מסלול השחייה נבחר.

  המצביע אמור להציג את סמל ההזזה.

 3. גרור את מסלול השחייה ושחרר אותו במקום הרצוי.

צורות הכלולות על-ידי מסלול השחייה יזוזו איתה. כדי לבדוק אם צורה מוכלת ולא יושבת רק תחת מסלול השחייה, בחר את הצורה. מסלול השחייה זוהר באור קל אם הצורה מוכלת. אם צורה אינה כלולה אך אתה מעוניין בכך, הזז את הצורה מעט ומסלול השחייה יזהה אותה.

מחיקת מסלול שחייה

 • לחץ על הכותרת של מסלול השחייה שברצונך למחוק ולאחר מכן הקש DELETE. כל הצורות הכלולות במסלול השחייה נמחקות גם הן.

יצירת תרשים זרימה חוצה ארגון

 1. לחץ על הכרטיסיה קובץ.

 2. לחץ על חדש, לחץ על תרשים זרימהולאחר מכן לחץ פעמיים על תרשים זרימהחוצי ארגון.

 3. כדי להוסיף תווית לדיאגרמה ולסלולי, לחץ על שדה המכיל טקסט מציין מיקום ולאחר מכן הקלד את התווית.

  עצה: כדי למקם מחדש תווית, לחץ על הכלי בלוק טקסט , לחץ על תווית ולאחר מכן גרור אותו למיקום חדש.

 4. ברצועת הכלים, לחץ על הכרטיסיה תרשים זרימה חוצה ארגון.

 5. בקבוצה עיצוב , לחץ על סובב את התווית Lane כדי לשנות את הכיוון של טקסט התווית.

  באפשרותך לבצע שינויים נוספים בעיצוב ובפריסה של תרשים הזרימה בכרטיסיה זו.

 6. כדי לציין שלבים בתהליך, בקבוצה הוספה , לחץ על מפריד. כדי לשנות את התווית, הקלד כאשר השלב נבחר.

 7. גרור צורת תרשים זרימה מהחלון צורות אל מסלול שחייה.

  מסלול השחייה זוהר באמצעות סימון צהוב/כתום קל כדי לציין שהוא מכיל את הצורה. כאשר צורה מוכלת על-ידי מסלול שחייה, היא תנוע עם מסלול השחייה אם תחליט מאוחר יותר לסדר מחדש את הדיאגרמה.

 8. הוסף צורות נוספות כדי ליצור את תרשים הזרימה באמצעות סרגל הכלים המצומצם של ' חיבור אוטומטי ' או על-ידי גרירת צורות מהחלון ' צורות ' וחיבורן.

הוספת מסלול שחייה

קיימות כמה דרכים להוספת סלולי לדיאגרמה שלך:

 • לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על swimline ולאחר מכן לחץ על הוסף ' מסלול שחייה ' לפני או הוסף ' מסלול שחייה ' לאחר בתפריט הקיצור.

 • החזק את המצביע מעל פינה של אחד מסלולי. לחץ על חץ הצורה של ההוספה הכחולה ' מסלול השחייה ' שמופיע.

 • בכרטיסיה ' תרשים זרימה חוצה ארגון ', בקבוצה ' הוספה ', לחץ על ' מסלול שחייה'. מסלול שחייה נוסף לאחר מסלול השחייה שנבחר, או בסוף אם לא נבחר מסלול שחייה.

 • מתוך צורות של תרשימי זרימה בסיסיים, גרור צורת מסלול שחייה לגבול של הלהקה שבה ברצונך שתופיע.

סידור מחדש של סלולי

 1. לחץ על הכותרת של מסלול השחייה שברצונך להעביר, ולכן מסלול השחייה נבחר.

  המצביע אמור להציג את סמל ההזזה.

 2. גרור את מסלול השחייה ושחרר אותו במקום הרצוי.

צורות הכלולות על-ידי מסלול השחייה יזוזו איתה. כדי לבדוק אם צורה מוכלת ולא יושבת רק תחת מסלול השחייה, בחר את הצורה. מסלול השחייה זוהר באמצעות סימון צהוב/כתום קל אם הצורה מוכלת. אם צורה אינה כלולה אך אתה מעוניין בכך, הזז את הצורה מעט ומסלול השחייה יזהה אותה.

מחיקת מסלול שחייה

 • לחץ על התווית של מסלול השחייה שברצונך למחוק ולאחר מכן הקש DELETE.

  הערה: בעת מחיקת מסלול שחייה, אתה מוחק גם את כל הצורות שהוא מכיל.

יצירת תרשים זרימה חוצה ארגון

 1. בתפריט קובץ , הצבע על חדש, הצבע על עסק או תרשים זרימהולאחר מכן לחץ על תרשים זרימה חוצהארגון .

 2. בחר את הכיוון הרצוי עבור הרצועות בתרשים הזרימה, מספר הלהקות (עד חמש) והאם ברצונך להוסיף פס כותרת לחלק העליון של הלהקות.

  הערה: באפשרותך להוסיף או למחוק להקות מאוחר יותר, אך אין באפשרותך לשנות מכיוון אחד לאחר לאחר הפעלת הדיאגרמה.

 3. כדי להוסיף תווית לדיאגרמות ולרצועות הפונקציונליות, לחץ על שדה עם טקסט מציין מיקום ולאחר מכן הקלד.

  עצה: כדי לשנות את הכיוון של כל התוויות, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על פס הכותרת או הגבול מסביב לתרשים הזרימה, ולאחר מכן לחץ על הצג את כל תוויות הלהקה באופן אנכי או הצג את כל תוויות הלהקה אופקית.

 4. באפשרותך להוסיף להקות חדשות או למחוק להקות שאינן נחוצות.

הוספת להקה פונקציונלית

 1. מתוך צורות של תרשימי זרימה חוציארגון, גרור צורת פס פונקציונלית לגבול של הלהקה שבה ברצונך שתופיע.

  הלהקה הפונקציונלית החדשה מתצמידת למיקום, ולהקות פונקציונליות אחרות בדף מקמו מחדש בהתאם.

 2. כאשר הלהקה נבחרה, הקלד כדי להוסיף תווית.

מחיקת להקה פונקציונלית

 1. לחץ על התווית של הרצועה הפונקציונלית שברצונך למחוק ולאחר מכן הקש DELETE.

  הערה: בעת מחיקת להקה פונקציונלית, אתה מוחק גם את כל הצורות שהלהקה מכילה.

 2. מתוך צורות של תרשימי זרימה בסיסיים, גרור צורות של תרשימי זרימה למיקומים המתאימים בלהקות או לאורך להקות כדי לייצג את השלבים בתהליך.

 3. חבר את צורות תרשימי הזרימה.

  1. לחץ על הכלי מחבר תמונת לחצן ולאחר מכן גרור מנקודת חיבור תמונת נקודת חיבור - X כחול בצורה הראשונה לנקודת חיבור בצורה השניה.

  2. לאחר שתסיים לחבר צורות, לחץ על הכלי מצביע תמונת לחצן .

 4. כדי להוסיף תווית לצורת תרשים זרימה או למחבר, בחר אותו ולאחר מכן הקלד.

 5. כדי לציין שלב בתהליך, הוסף צורת מפריד .

  1. מתוך צורות של תרשימי זרימה חוציארגון, גרור צורת מפריד למקום בתרשים הזרימה שבו ברצונך לציין את תחילת השלב. הצורה משתרעת על-פני כל הלהקות.

  2. כאשר המפריד נבחר, הקלד כדי להוסיף תווית.

   עצה: כדי למקם מחדש תווית, לחץ על הכלי בלוק טקסט תמונת לחצן , לחץ על תווית ולאחר מכן גרור אותו למיקום חדש.

   הערה: בעת הזזת מפריד, כל צורות תרשים הזרימה משמאל לה (או מתחתיו, אם הכיוון האנכי) זזות עם המפריד.

 6. באפשרותך למספר באופן אוטומטי את הצורות בתרשים הזרימה.

  1. בתרשים זרימה, בחר את הצורות שברצונך למספר.

  2. בתפריט כלים , הצבע על הרחבות, הצבע על תוספות Visioולאחר מכן לחץ על מספור צורות.

  3. בכרטיסיה כללי , תחת פעולה, לחץ על מספר אוטומטי. תחת החל על, לחץ על צורות נבחרותולאחר מכן לחץ על אישור.

   עצה: כדי למספר צורות תרשים זרימה חדשות בעת גרירה אל הדף, בתיבת הדו צורות מספר , לחץ על המשך צורות מספור כאשר הושמטת בעמוד.

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×