יצירת תרשים בטופס או בדוח

תרשים הוא פריט גרפי שמציג נתונים מספריים בפריסה קומפקטית וחזותית וחושף קשרי גומלין חיוניים בין הנתונים. באפשרותך להוסיף תרשים לטופס/דוח כדי להציג את הנתונים באופן חזותי ולקבל החלטות מושכלות. באפשרותך לאגד את התרשים לטבלה או לשאילתה, ולהתאים אישית את התרשים באמצעות מגוון מאפיינים. ניתן גם להפוך את התרשים לאינטראקטיבי. לדוגמה, אם תבחר שדה קטגוריה אחר בטופס או במסנן דוחות, תראה ערכי תרשים אחרים. ב- Access, באפשרותך ליצור תרשימי טורים, קו, עמודות ועוגה ותרשימים משולבים.

תרשים משולב: תרשים טורים מקובץ באשכולות של מכירות ביתיות שנתיות ותרשים קו של מחיר ממוצע חודשי

תרשים משולב לדוגמה

איזו פעולה ברצונך לבצע?

יצירת תרשים
- שלבים ראשונים
הגדרות נתונים
הגדרות עיצוב
שיקולים חשובים
קישור תרשים לנתונים בטופס או בדוחבחירת סוג התרשים הטוב ביותר לצרכים שלך
טורים (עם סרטון מפורט)
קו (עם סרטון מפורט)
עמודות (עם סרטון מפורט)
עוגה (עם סרטון מפורט)
משולב (עם סרטון מפורט)
שיטות עבודה מומלצות ליצירת תרשימים של Access

יצירת תרשים

השלבים הבסיסיים ליצירת תרשים ב- Access הם:

 • איגוד התרשים למקור נתונים (כגון טבלה או שאילתה).

 • מיפוי השדות לממדי התרשים, שהם הרכיבים העיקריים של תרשים. הממדים ציר (קטגוריות), מקרא (סידרה), וערכים (ציר Y) מאורגנים בדרכים שונות, בהתאם לסוג התרשים.

 • הוספת רכיבי תרשים נוספים (כגון תוויות נתונים וקווי מגמה) לשיפור והבהרת התרשים.

 • עיצוב התרשים והרכיבים שונים שלו. באפשרותך גם לעצב סידרת נתונים מסוימת, שכוללת קבוצת ערכים בטור, עמודה, קו, או פרוסת עוגה שתואמים למקרא התרשים.

לראש הדף

שלבים ראשונים

 1. צור או פתח טופס או דוח בתצוגת עיצוב. כדי ליצור, בחר יצירה > עיצוב טופס או עיצוב דוח. כדי לפתוח, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על שם טופס או דוח בסרגל הניווט ולאחר מכן בחר עיצוב טופס או עיצוב דוח.

 2. בחר עיצוב > הוספת תרשים סמל תרשים מודרני , בחר סוג תרשים ולאחר מכן שחרר אותו בטופס או בדוח. למידע נוסף, ראה בחירת סוג התרשים הטוב ביותר לצרכים שלך.

  חלונית הגדרות תרשים נפתחת ומוצגת דיאגרמה לדוגמה ברשת 'עיצוב טופס'.

  תרשים לדוגמה

  השתמש בנקודות אחיזה לבקרה תמונת סמן של חץ דו-ראשי אנכי תמונת סמן של חץ דו-ראשי אופקי כדי לשנות את גודל התרשים או למקם אותו מחדש על-ידי גרירתו סמל מצפן

  השתמש בחלונית הגדרות תרשים כדי לקבוע את התצורה של מקור הנתונים של התרשים, בחר בשדות ציר (קטגוריות), מקרא (סידרה) וערכים (ציר Y) ועצב את התרשים.

לראש הדף

הגדרות נתונים

 1. בחר בכרטיסיה נתונים בחלונית הגדרות תרשים.

 2. בחר טבלאות, שאילתות או שתיהן, ולאחר מכן בחר מקור נתונים מהרשימה הנפתחת. שאילתות מעבר אינן נתמכות.

  כברירת מחדל, הדיאגרמה לדוגמה מוחלפת בתרשים בזמן אמת שמשתמש בשני השדות הראשונים במקור הנתונים כממדי ציר (קטגוריות) וערכים (ציר Y). בדרך כלל העמודה הראשונה בטבלה היא מפתח ראשי, וייתכן שלא תרצה להשתמש בה כממד בתרשים. מאפיין התרשים תצוגה מקדימה של נתונים חיים קובע אם תראה נתונים בזמן אמת.

  עצה    אם מקור הנתונים שלך כולל שדות רבים, ייתכן שיהיה לך קל יותר ליצור שאילתה שמגבילה את השדות לשדות הרצויים, כך שתוכל לפשט את בחירות השדות.

 3. במקטעים ציר (קטגוריות), מקרא (סידרה), וערכים (ציר Y), בחר לפחות שני שדות כדי ליצור תרשים. בצע את הפעולות הבאות:

  • ציר (קטגוריות)    במקטע זה, בחר שדה אחד או יותר.

   ממד תרשים זה מציג ערכים אופקיים בפריסה של תרשים XY בתרשים טורים מקובץ באשכולות ובתרשים קו וערכים אנכיים בתרשים עמודות מקובץ באשכולות.

   סמל ציר בתרשים טורים מקובץ באשכולות

   ציר בתרשים טורים מקובץ באשכולות

   סמל ציר בתרשים קו

   ציר בתרשים קו

   סמל ציר בתרשים עמודות מקובץ באשכולות

   ציר בתרשים עמודות מקובץ באשכולות

   צבירת ברירת המחדל של שדה תאריך היא חודשים. כדי לשנות את הצבירה, לחץ על החץ למטה ובחר מתוך הרשימה. להסרת הצבירה, בחר ללא.

   בעת בחירת ביותר משדה ציר (קטגוריות) אחד, נוצרת הירארכיה של סימוני שנתות לאורך קו הממד (כגון מדינות בתוך מחלקה).

   הירארכיה של נתונים עם סימוני שנתות
  • מקרא (סידרה)    במקטע זה, בחר שדה.

   ממד תרשים זה מנתב ערכי שדות לכותרות עמודות. לדוגמה, הערכים בשדה 'מדינה' הופכים לכותרות עמודות וכל אחד מהם הופך לסידרת נתונים נפרדת.

   ציר מעביר ערכי מצב לכותרות עמודות
  • ערכים (ציר Y)    במקטע זה, בחר שדה אחד או יותר.

   ממד תרשים זה מציג ערכים אנכיים בפריסה של תרשים XY בתרשים טורים מקובץ באשכולות ובתרשים קו וערכים אופקיים בתרשים עמודות מקובץ באשכולות.

   סמל ערכים בתרשים טורים מקובץ באשכולות

   ערכים בתרשים טורים מקובץ באשכולות

   סמל ערכים בתרשים קו

   ערכים בתרשים קו

   סמל ערכים בתרשים עמודות מקובץ באשכולות

   ערכים בתרשים עמודות מקובץ באשכולות

   כל שדה שתבחר מתאים לסידרת נתונים. כאשר תבחר שני שדות או יותר ערכים (ציר Y) , לא ניתן לבחור שדה מקרא (סידרה). השדות ערכים (ציר Y) הופכים למקרא כברירת מחדל.

   כברירת מחדל, כל שדה שנבחר נצבר. עבור שדות מספריים ושדות מטבע, צבירת ברירת המחדל היא סכום. עבור כל השדות האחרים, צבירת ברירת המחדל היא ספירה. כדי לשנות את הצבירה, לחץ על החץ למטה ובחר מתוך הרשימה. להסרת הצבירה, בחר ללא.

   הערה    שדות הטקסט חייבים להשתמש בצבירה ספירה. כל שדות ערכים (ציר Y) שנבחרו חייבים להיות מצטברים או לא מצטברים.

הערות    שילובים שונים של שדות אפשריים, אך שקול לבצע את הפעולות הבאות:

 • לכל הפחות, בחר לפחות שדה ציר (קטגוריות) אחד ושדה ערכים (ציר Y) אחד.

 • ניתן לבחור שדה מקרא (סידרה) אחד בלבד, אך במקטעים ערכים (ציר Y) או ציר (קטגוריות) תוכל לבחור יותר משדה אחד.

 • אם תבחר שדה ציר (קטגוריות) אחד ושדה מקרא (סידרה) אחד, תוכל לבחור רק שדה ערכים (ציר Y) אחד. כדי להוסיף שדה ערכים (ציר Y) נוסף, נקה את השדה ציר (קטגוריות) או את השדה מקרא (סידרה).

 • אם תבחר שדה מקרא (סידרה), בחר רק שדה ערכים (ציר Y) אחד ועליו להיות מצטבר.

לראש הדף

הגדרות עיצוב

 1. בחר בכרטיסיה עיצוב בחלונית הגדרות תרשים.

 2. בחר סידרת נתונים מתוך הרשימה הנפתחת.

  עיצוב סידרת נתונים שונה בכרטיסיה 'עיצוב'

  כל סידרת נתונים מכיל קבוצת מאפיינים ייחודיים

 3. עבור כל סידרת נתונים, הגדר אחד או יותר מהמאפיינים הבאים:

  • שם תצוגה    השם של סידרת הנתונים במקרא התרשים.

  • סוג תרשים     מאפיין זה מוצג עבור תרשים משולב בלבד. השתמש במאפיין זה כדי להוסיף סוגי תרשימים שונים לתרשים המשולב, אחד לכל סידרת נתונים. שילוב ברירת המחדל של תרשים משולב הוא תרשים טורים מקובץ באשכולות עבור סידרת הנתונים הראשונה ותרשים קו עבור סידרת הנתונים השניה. באפשרותך להגדיר סוג תרשים שונה עבור כל סידרת נתונים. אם התרשים כולל רק סידרת נתונים אחת, הוא יהיה תרשים טורים מקובץ באשכולות.

   הערה    הקפד לא לבלבל בין מאפיין זה לבין המאפיין סוג תרשים בגליון המאפיינים של התרשים.

  • עובי קו     בחר עובי קו בהפרשים קבועים של 2.5 נקודות. מאפיין זה מוצג עבור תרשים קו בלבד.

  • סוג מקף     בחר קו מסוג מלא, מקף, נקודה, מקף נקודה או מקף נקודה נקודה. מאפיין זה מוצג עבור תרשים קו בלבד.

  • התווה סידרה על     בחר ציר ראשי או משני להתוויית סידרת נתונים. השתמש באפשרות זו כאשר סידרת נתונים בתרשים משתנה במידה רבה או כאשר קיימים מדידים שונים (כמו מחיר ונפח). תרשים משולב של תרשים טורים מקובץ באשכולות ותרשים קו, שכולל גם כותרות צירים, פועל בדרך כלל בצורה הטובה ביותר.

  • מדיניות נתונים חסרים     בחר באחת מהאפשרויות הבאות: התווה כאפס כדי לייצג נתונים חסרים כ- 0, אל תתווה כדי להתעלם מנתונים חסרים, והתווה עם אינטרפולציה לחישוב נתונים חדשים שימלאו את הנתונים החסרים. מאפיין זה מוצג עבור תרשים קו בלבד.

  • צבע מילוי של סידרה     בחר צבע למילוי סידרת הנתונים, כגון טור או עמודה.

  • צבע גבול של סידרה     בחר צבע כדי להוסיף מתאר לסידרת הנתונים, כגון טור או עמודה.

  • הצג תווית נתונים     בחר באפשרות זו כדי להציג תווית נתונים שמבהירה את סידרת הנתונים.

  • הצג קווי מגמה     בחר באפשרות זו כדי להציג קו מגמה, שמציע דרך להציג מגמות נתונים.

  • אפשרויות קו מגמה     בחר באחד מקווי המגמה הבאים:

   • ליניארי     זוהי התאמה מיטבית, קו ישיר עבור ערכות נתונים שגדלות או קטנות בשיעור קבוע.

   • מעריך     זהו קו מעוקל של מספרים חיוביים גדלים או קטנים בשיעורים גדלים באופן קבוע.

   • לוגריתמי     זוהי התאמה מיטבית, קו מעוקל של נתוני קצב שינוי שגדלים או קטנים במהירות ולאחר מכן מתאזנים.

   • פולינומיאלי     אפשרות זו מומלצת במקרה של תנודות בנתונים, כמו רווחים והפסדים בערכת נתונים גדולה.

   • חזקה     זהו קו מעוקל של מספרים חיוביים שגדלים בשיעור מסוים, כגון האצה במרווחי זמן של שנייה אחת.

   • ממוצע נע     זוהי דרך המאפשרת לאזן תנודות בנתונים ולהציג דפוס או מגמה בצורה ברורה יותר.

  • שם קו מגמה     הזן שם משמעותי יותר, שמוצג במקרא התרשים.

  • צורת הסמן     בחר צורה כסמן קו. מאפיין זה מוצג עבור תרשים קו בלבד.

לראש הדף

שיקולים חשובים

צבירה    על אף שמקור הנתונים מתחיל בדרך כלל כקבוצת נתונים שאינם מצטברים, בעת יצירת תרשים, Access יוצר כברירת מחדל חישובי צבירה על השדות, כמו סכום, ספירה ו ממוצע, כדי לפשט את מספר סדרות הנתונים. עם זאת, באפשרותך להסיר את חישובי הצבירה המוגדרים כברירת מחדל על-ידי בחירה באפשרות ללא ברשימה הנפתחת. תהליך זה של בחירת שדות וצבירות יוצר משפט SELECT‏, SQL GROUP BY או TRANSFORM, המאוחסן במאפיין מקור שורה שעבר המרה. כדי לראות את המשפט, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על המאפיין ובחר שנה גודל תצוגה. להלן סיכום של שלוש האפשרויות העיקריות:

 • אם תבחר שדות ציר (קטגוריות) וערכים (ציר Y) אך תסיר צבירות, Access ימיר את מקור השורה למשפט SELECT פשוט יותר. לדוגמה:

  SELECT [Segment], [Sales] FROM [Orders]
 • אם תבחר שדות ציר (קטגוריות) וערכים (ציר Y)‏, Access ימיר את מקור השורה למשפט GROUP BY. לדוגמה:

  SELECT [Segment], Sum([Sales]) AS [SumOfSales FROM [Orders] GROUP BY [Segment] ORDER BY [Segment]
 • אם תבחר גם שדה מקרא (סידרה), Access ימיר את מקור השורה לשאילתת הצלבות (באמצעות משפט שאילתה TRANSFORM SQL). ערכי השדות המוחזרים על-ידי משפט PIVOT של משפט השאילתה TRANSFORM SQL משמשים ככותרות עמודות, כמו שדה 'מדינה', שיכולות ליצור כותרות רבות, שכל אחת מהן מייצגת סידרת נתונים נפרדת. לדוגמה:

  TRANSFORM Sum([Sales]) AS [SumOfSales] SELECT [Segment] FROM [Orders] GROUP BY [Segment] ORDER BY [Segment] PIVOT [State]

לקבלת מידע נוסף אודות צבירת נתונים, ראה הפיכת קריאת נתוני הסיכום לקלה יותר באמצעות שאילתת הצלבות.

מאפיינים    כדי להוסיף ולהתאים אישית את התרשים, בחר עיצוב > גליון מאפיינים > <שם התרשים>. יוצגו כל המאפיינים הקשורים לתרשים. הקש F1 עבור כל מאפיין לקבלת עזרה לגבי מאפיין זה. כאשר תשנה מאפיין בגליון המאפיינים, הערך התואם ישתנה בחלונית הגדרות תרשים, ולהיפך.

קיימים מאפייני עיצוב רבים שהם ייחודיים לתרשימים. באפשרותך להשתמש במאפיינים אלה כדי לעצב ערכי צירים, כותרות ותרשימים. ישנם גם כמה מאפייני נתונים ייחודיים לתרשימים, כולל תצוגה מקדימה של נתונים חיים, מקור שורה שעבר המרה; ציר תרשים, מקרא תרשים וערך תרשים.

הוספת ציר אנכי משני    בעת יצירת תרשים, בדרך כלל יש ציר אנכי ראשי, אך ניתן להוסיף ציר אנכי משני כאשר הנתונים משתנים במידה רבה או כדי להתוות מדידים שונים, כמו מחיר ונפח. קנה המידה של הציר האנכי המשני מציג את הערכים עבור סידרת הנתונים המשויכת אליו. כדי להוסיף ציר אנכי משני, השתמש במאפיין התווה סידרה על בכרטיסיה עיצוב בחלונית הגדרות תרשים.

הוספת קו מגמה    עבור נתונים מספריים, מומלץ להוסיף קו מגמה להצגת מגמות נתונים. באפשרותך להשתמש באפשרויות קו מגמה ושם קו מגמה בכרטיסיה עיצוב של החלונית הגדרות תרשים.

שינוי התרשים     כדי לשנות תרשים, פתח את הטופס או את הדוח בתצוגת 'עיצוב' או 'פריסה' ולאחר מכן בחר את התרשים שנפתח בחלונית הגדרות תרשים. כדי לעבור לסוג תרשים אחר, בחר תרשים אחר מהרשימה הנפתחת של המאפיינים סוג תרשים. באפשרותך גם לשנות כל תרשים בודד לתרשים משולב על-ידי שינוי המאפיין סוג תרשים בגליון המאפיינים (ולא בכרטיסיה עיצוב של החלונית הגדרות תרשים).

רענון נתוני המקור     כדי לרענן נתונים בתרשים, עבור לתצוגת 'טופס' או 'דוח', בחר את התרשים ולאחר מכן בחר רענן הכל (או הקש F5).

הגדרות תרשים    אם החלונית הגדרות תרשים סגורה, ודא שהתרשים נבחר ולאחר מכן בחר עיצוב > הגדרות תרשים.

תרשים קלאסי    הקפד לא לבלבל בין התרשים החדש סמל תרשים מודרני , המבוסס על טכנולוגיה מודרנית, לבין התרשים הקלאסי סמל תרשים מדור קודם , שהוא פקד ActiveX. עם זאת, ניתן עדיין להשתמש בתרשים הקלאסי ואפילו להוסיף אותו לטופס או לדוח שמכיל את התרשים החדש.

לראש הדף

קישור תרשים לנתונים בטופס או בדוח

כדי שתרשים יקיים אינטראקציה עם הנתונים בטופס או בדוח, אגד את התרשים לאותו מקור נתונים שאליו מאוגד הטופס או הדוח. לאחר מכן הגדר שדה תואם עבור מאפייני הנתונים קישור שדות צאצא וקישור שדות אב של התרשים.

 1. צור טופס או דוח המאוגדים למקור נתונים. לקבלת מידע נוסף, ראה יצירת טופס ב- Access או יצירת דוח פשוט.

 2. הוסף תרשים לאותו טופס או לאותו דוח. לקבלת מידע נוסף, ראה יצירת תרשים.

 3. ודא שהמאפיין מקור רשומה עבור התרשים זהה למאפיין מקור רשומה עבור הטופס או הדוח.

 4. לחץ על התרשים, הקש על F4 כדי לפתוח את גליון המאפיינים של התרשים ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה נתונים.

 5. לחץ על לחצן בנה לחצן 'בונה' בתיבת המאפיין קישור שדות צאצא או קישור שדות אב.

  תיבת הדו-שיח מקשר שדות טופס משנה מופיעה.

 6. בתיבות קישור שדות אב וקישור שדות צאצא, בחר את השדה שברצונך לקשר ולאחר מכן לחץ על אישור. בדרך כלל מומלץ להשתמש בשדה קטגוריה, כגון מדינה, פלח או אזור.

  אם אינך בטוח באיזה שדה להשתמש, לחץ על הצע לקבלת המלצות.

 7. שמור את הטופס או הדוח, עבור לתצוגת 'טופס' או 'דוח' ולאחר מכן ודא שהתרשים פועל כצפוי. לדוגמה, סנן את הטופס או הדוח על-ידי שדה קטגוריה, כמו מדינה, פלח או אזור, כדי לראות תוצאות שונות בתרשים. לקבלת מידע נוסף, ראה סינון נתונים במסד נתונים של שולחן עבודה.

לראש הדף

בחירת סוג התרשים הטוב ביותר לצרכים שלך

הסעיפים הבאים מציגים מידע כללי על תרשימים ותוכל להיעזר בהם כדי להחליט באיזה תרשים להשתמש.

מהו תרשים?

תרשים הוא פריט גרפי שמציג נתונים מספריים בפריסה קומפקטית וחזותית וחושף קשרי גומלין חיוניים בין הנתונים. תרשים כולל רכיבים רבים. חלק מהרכיבים הללו מוצגים כברירת מחדל, ואחרים ניתנים להוספה לפי הצורך. כדי לשנות את התצוגה של רכיבי התרשים, באפשרותך לשנות את גודלם או לשנות את התבנית שלהם. תוכל גם להסיר רכיבי תרשים שאינך מעוניין להציג. הדיאגרמה הבאה מציגה את רכיבי התרשים הבסיסיים.

מבט כולל על תרשים

לראש הדף

אילו תרשימים באפשרותך ליצור?

ב- Access, באפשרותך ליצור תרשימי טורים, קו, עמודות, עוגה ותרשימים משולבים. סעיף זה מתאר כל אחד מהתרשימים יחד עם תרחישי השימוש המיטביים בכל תרשים.

טורים

בתרשים טורים, הקטגוריות מוצגות לאורך הציר האופקי (המאפיין ציר (קטגוריות)) והערכים לאורך הציר האנכי (המאפיין ערכים (ציר Y) ). בדרך כלל, תבחר שדה אחד עבור הממד ציר (קטגוריות) ושדה אחד או יותר עבור הממד ערכים (ציר Y), כשכל אחד מהם הופך לסידרת נתונים. אם תבחר יותר משדה אחד עבור ממד ערכים (ציר Y), שקול להתוות לאורך ציר נפרד.

Access תומך בשלושה סוגים של תרשימי טורים.

תרשים

תיאור

תרשים טורים מקובץ באשכולות פשוט

טורים מקובץ באשכולות

משתמש בטורים אנכיים כדי להשוות בין ערכים על-פני קטגוריות אופקיות. בדרך כלל משמש עבור טווח ערכים (ספירות פריטים), סולמות (דירוגי סקרים) ושמות (מקומות או אנשים).

תרשים טורים מוערם פשוט

טורים מוערם

דומה לתרשים טורים מקובץ באשכולות, אך מציג שתי סדרות נתונים או יותר בכל טור. בדרך כלל משמש להצגת קשר הגומלין של סידרת הנתונים לכלל.

תרשים טורים מוערם 100% פשוט

טורים מוערם 100%

דומה לתרשים טורים מוערם, אך ערכי הטורים מסתכמים ל- 100%. בדרך כלל משמש להשוואת האחוזים שכל סידרת נתונים תורמת לכלל.

לראש הדף

קו

בתרשים קו, הקטגוריות מפוזרים בצורה שווה לאורך הציר האופקי (המאפיין ציר (קטגוריות)) והערכים מפוזרים בצורה שווה לאורך הציר האנכי (המאפיין ערכים (ציר Y) ). בדרך כלל, תבחר שדה אחד עבור הממד ציר (קטגוריות) ושדה אחד או יותר עבור הממד ערכים (ציר Y), כשכל אחד מהם הופך לסידרת נתונים. אם תבחר יותר משדה אחד עבור ממד ערכים (ציר Y), שקול להתוות לאורך ציר נפרד.

Access תומך בשלושה סוגים של תרשימי קו.

תרשים

תיאור

תרשים קו פשוט

קו

הצגת נתונים רציפים המפוזרים בצורה שווה לאורך שני הצירים כדי להשוות בין ערכים לאורך זמן. בדרך כלל משמש להצגת מגמות במרווחים שווים, כמו חודשים, רבעונים או שנות כספים, כדי להשוות בין שתי סדרות נתונים או יותר.

תרשים קו מוערם פשוט

קו מוערם

דומה לתרשים קו, אך מציג שתי סדרות נתונים או יותר בכל קו. בדרך כלל משמש להשוואת מגמות קשורות.

תרשים קו מוערם ‎100%‎ פשוט

קו מוערם 100%

דומה לתרשים קו מוערם, אך מציג מגמות כאחוז לאורך זמן. בדרך כלל משמש להשוואת מגמות קשורות לסכום הכולל של 100%.

הערה    בכרטיסיה עיצוב בחלונית הגדרות תרשים, המאפיינים הבאים הם ייחודיים לתרשימי קו: עובי קו, סוג מקף, מדיניות נתונים חסרה וצורת סמן.

עצה    אם קיימות קטגוריות רבות או שהערכים משוערים, השתמש בתרשים קו ללא סמנים.

לראש הדף

עמודות

בתרשים עמודות, הקטגוריות מאורגנות לאורך הציר האנכי (המאפיין ערכים (ציר Y)) והערכים מאורגנים לאורך הציר האופקי (המאפיין ציר (קטגוריות) ). תרשימי עמודות הופכים את המיקום הרגיל של הצירים ושל ממדי הערכים. בדרך כלל, תבחר שדה אחד עבור הממד ציר (קטגוריות) ושדה אחד או יותר עבור הממד ערכים (ציר Y), כשכל אחד מהם הופך לסידרת נתונים. אם תבחר יותר משדה אחד עבור ממד ערכים (ציר Y), שקול להתוות לאורך ציר נפרד.

Access תומך בשלושה סוגים של תרשימי עמודות.

תרשים

תיאור

תרשים עמודות מקובץ באשכולות פשוט

עמודות מקובץ באשכולות

משתמש בעמודות אופקיות כדי להשוות בין ערכים על-פני קטגוריות אנכיות. בדרך כלל נמצא בשימוש כאשר תוויות הציר ארוכות, או שהערכים הם משכי זמן.

תרשים עמודות מוערם פשוט

עמודות מוערם

דומה לתרשים עמודות מקובץ באשכולות, אך מציג שתי סדרות נתונים או יותר בכל עמודה. בדרך כלל משמש להצגת קשר הגומלין של סידרת הנתונים לכלל.

תרשים עמודות מוערם 100% פשוט

עמודות מוערם 100%

דומה לתרשים עמודות מוערם, אך ערכי העמודות מסתכמים ל- 100%. בדרך כלל משמש להשוואת האחוזים שכל סידרת נתונים תורמת לכלל.

לראש הדף

עוגה

בתרשים עוגה, הקטגוריות מוצגות כפרוסות עוגה (המאפיין ציר (קטגוריות)). ערכי הנתונים (המאפיין ערכים (ציר Y) ) מסוכמים כאחוזים לשלם שמוצג כמעגל העוגה. בחר שדה אחד בלבד עבור הממד ציר (קטגוריות) ושדה אחד בלבד עבור הממד ערכים (ציר Y) . אל תשתמש בשדה מקרא (סידרה) מאחר שהשדה ציר (קטגוריות) יהפוך למקרא כברירת מחדל. בכרטיסיה עיצוב בחלונית הגדרות תרשים, יש סדרות נתונים אחת ומאפיין אחד בלבד, הצג תווית נתונים. הצבעים שמוצגים במקרא התרשים מוגדרים כברירת מחדל ואינם ניתנים לשינוי.

Access תומך בסוג אחד של תרשים עוגה.

תרשים

תיאור

תרשים עוגה פשוט

עוגה

מציג את היחס בין הקטגוריות כאחוז מהשלם. מתאים במיוחד לשימוש כשיש סידרת נתונים אחת שכוללת רק ערכים חיוביים ויש פחות מ- 10 קטגוריות.

לראש הדף

משולב

תרשים משולב משלב לפחות שני סוגי תרשימים או יותר, כגון תרשים טורים מקובץ באשכולות ותרשים קו, כדי להסביר נתונים שונים אך קשורים.

Access תומך בתרשים משולב שבו ניתן לשלב כל אחד מסוגי התרשימים הבודדים האחרים ולמפות כל תרשים לסידרת נתונים אחרת. לדוגמה, מפה תרשים טורים מקובץ באשכולות לסידרת נתונים של מכירות ביתיות שנתיות ותרשים קו לסידרת נתונים של מחיר ממוצע חודשי באמצעות המאפיינים סידרת נתונים וסוג תרשים בכרטיסיה עיצוב של החלונית הגדרות תרשים. באפשרותך גם לשנות כל תרשים בודד לתרשים משולב על-ידי שינוי המאפיין סוג תרשים בכרטיסיה נתונים של גליון המאפיינים.

תרשים

תיאור

תרשים משולב פשוט לכל שילוב

שילוב מותאם אישית

משלב שני תרשימים שונים לבחירתך.

לראש הדף

שיטות עבודה מומלצות ליצירת תרשימים של Access

השתמש בקווים המנחים שיעזרו לך ליצור את התרשים הרצוי, שיהיה קל להבנה.

 • קבע לך תוכנית עבודה בתחילת הדרך. עיין בתרשימים השונים בספרים, בדוחות ובאינטרנט. קבע מראש איזה תרשים הכי מתאים למקרה שלך ואיזה מראה ברצונך להשיג.

 • קבע מהם השדות שעבורם ברצונך להציג קשרי גומלין בתרשים. שקול ליצור שאילתה שמגבילה את התוצאות לשדות הדרושים עבור התרשים בלבד.

 • בשלב בניית התרשים, בחר ממד אחד בכל פעם. תוכל לראות את השינויים באופן מיידי ולהבין טוב יותר כיצד כל שדה, ממד וצבירה משפיעים על התרשים.

 • בעת יצירת התרשים, שאף לפשטות. השתמש במספר קטן של סדרות נתונים כדי לא להציף את המשתמש עם כמויות גדולות מדי של מספרים, טורים, עמודות או פרוסות שקשה לקרוא.

 • תחילה הבן את קשרי הגומלין בין הנתונים ומהו המראה הבסיסי של התרשים הרצוי לך. לאחר מכן, עצב את התרשים וכל אחת מסדרות הנתונים. הפעל שיקול דעת כאשר תבחר צבעים, תערוך את הטקסט ותוסיף רכיבי תרשים אחרים. שאף להגיע לאיזון בין השטח הריק לבין השטח בעל המשמעות.

 • נסה להשתמש בקווי רשת, צבעים, אפקטים מיוחדים, תוויות, ריווח ומאפייני עיצוב אחרים שונים, אך במידה מתונה. הימנע משימוש בטקסט מודגש, צבעים כהים וכמות רבה מדי של קווים.

 • כאשר אתה סבור שסיימת, בדוק מחדש את התרשים כדי לראות אם מתקבל תרשים פשוט ונקי ככל האפשר. זכור כי "מעט זה יותר".

לראש הדף

למידע נוסף

מבוא לפקדים

מבוא לטפסים

מבוא לדוחות ב- Access

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×