תאים

ייבוא או ייצוא של קבצי טקסט (‎.txt או ‎.csv)

ייבוא או ייצוא של קבצי טקסט (‎.txt או ‎.csv)

קיימות שתי דרכים לייבוא נתונים מקובץ טקסט עם Excel: באפשרותך לפתוח אותו ב-Excel, או לייבא אותו כטווח נתונים חיצוני. כדי לייצא נתונים מ-Excel לקובץ טקסט, השתמש בפקודה שמירה בשם ושנה את סוג הקובץ מהתפריט הנפתח.

קיימות שתי תבניות של קבצי טקסט הנמצאות בשימוש נפוץ:

 • קבצי טקסט מופרד (. txt), שבהם תו הטאב (קוד תו ASCII) מפריד בדרך כלל כל שדה טקסט.

 • קבצי טקסט של ערכים מופרדים באמצעות פסיק (. csv), שבהם תו הפסיק (,) מפריד בדרך כלל בין שדה טקסט.

באפשרותך לשנות את תו המפריד שנעשה בו שימוש הן בקבצי טקסט מופרד והן ב-csv. ייתכן שיהיה צורך לוודא שפעולת הייבוא או הייצוא פועלת באופן שבו ברצונך לעשות זאת.

הערה: באפשרותך לייבא או לייצא עד 1,048,576 שורות ועמודות 16,384.

ייבוא קובץ טקסט על-ידי פתיחתו ב-Excel

באפשרותך לפתוח קובץ טקסט שיצרת בתוכנית אחרת כחוברת עבודה של Excel באמצעות הפקודה ' פתח '. פתיחת קובץ טקסט ב-Excel אינה משנה את תבנית הקובץ — באפשרותך לראות זאת בפס הכותרת של Excel, כאשר שם הקובץ שומר את סיומת שם קובץ הטקסט (לדוגמה,. txt או. csv).

 1. עבור אל קובץ > Open ואתר את המיקום המכיל את קובץ הטקסט.

 2. בחר קבצי טקסט ברשימה הנפתחת ' סוג קובץ ' בתיבת הדו ' פתיחה '.

 3. אתר את קובץ הטקסט שברצונך לפתוח ולחץ עליו פעמיים.

  • אם הקובץ הוא קובץ טקסט (. txt), Excel מפעיל את אשף ייבוא הטקסט. לאחר שתסיים לבצע את השלבים, לחץ על סיום כדי להשלים את פעולת הייבוא. ראה אשף ייבוא הטקסט לקבלת מידע נוסף אודות מפרידים ואפשרויות מתקדמות.

  • אם הקובץ הוא קובץ. csv, Excel פותח באופן אוטומטי את קובץ הטקסט ומציג את הנתונים בחוברת עבודה חדשה.

   הערה: כאשר Excel פותח קובץ. csv, הוא משתמש בהגדרות ברירת המחדל של תבנית הנתונים הנוכחית כדי לפרש כיצד לייבא כל עמודת נתונים. אם אתה מעוניין בגמישות רבה יותר בהמרת עמודות לתבניות נתונים שונות, באפשרותך להשתמש באשף ייבוא הטקסט. לדוגמה, התבנית של עמודת נתונים בקובץ ה-. csv עשויה להיות MDY, אך תבנית הנתונים המוגדרת כברירת מחדל של Excel היא YMD, או שברצונך להמיר עמודה של מספרים המכילה אפסים מובילים לטקסט כדי שתוכל לשמור את האפסים המובילים. כדי לאלץ את Excel להפעיל את אשף ייבוא הטקסט, באפשרותך לשנות את סיומת שם הקובץ מ-. csv ל-. txt לפני פתיחתו, או לייבא קובץ טקסט על-ידי התחברות אליו (לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף הבא).

ייבוא קובץ טקסט על-ידי התחברות אליו (Power Query)

באפשרותך לייבא נתונים מקובץ טקסט לתוך גליון עבודה קיים.

 1. בכרטיסיה נתונים , בקבוצה Get & Transform , לחץ על מטקסט/CSV.

 2. בתיבת הדו ייבוא נתונים , אתר ולחץ פעמיים על קובץ הטקסט שברצונך לייבא ולחץ על יבא.

 3. בתיבת הדו תצוגה מקדימה, עומדות בפניך כמה אפשרויות:

  • בחר טען אם ברצונך לטעון את הנתונים ישירות לגליון עבודה חדש.

  • לחלופין, בחר טען אל אם ברצונך לטעון את הנתונים לטבלה, PivotTable/PivotChart, גליון עבודה קיים/חדש של Excel או פשוט צור חיבור. בנוסף, באפשרותך להוסיף את הנתונים שלך למודל הנתונים.

  • בחר המרה של נתונים אם ברצונך לטעון את הנתונים ל-Power Query, ולערוך אותו לפני שתביא אותו ל-Excel.

אם Excel אינו ממיר עמודה מסוימת של נתונים לתבנית הרצויה, באפשרותך להמיר את הנתונים לאחר הייבוא. לקבלת מידע נוסף, ראה המרת מספרים המאוחסנים כטקסט למספרים והמרת תאריכים המאוחסנים כטקסט לתאריכים.

ייצוא נתונים לקובץ טקסט על-ידי שמירתו

באפשרותך להמיר גליון עבודה של Excel לקובץ טקסט באמצעות הפקודה ' שמירה בשם '.

 1. עבור אל קובץ > שמירה בשם.

 2. לחץ על עיון.

 3. בתיבת הדו שמירה בשם , תחת התיבה שמור כסוג , בחר את תבנית קובץ הטקסט עבור גליון העבודה; לדוגמה, לחץ על טקסט (מופרד באמצעות טאבים) או CSV (מופרד באמצעות פסיקים).

  הערה: התבניות השונות תומכות בערכות תכונות שונות. לקבלת מידע נוסף אודות ערכות התכונות הנתמכות על-ידי תבניות קבצי הטקסט השונות, ראה תבניות קובץ הנתמכות ב-Excel.

 4. אתר את המיקום שבו ברצונך לשמור את קובץ הטקסט החדש ולאחר מכן לחץ על שמור.

 5. מופיעה תיבת דו-שיח שמזכירה לך שרק גליון העבודה הנוכחי יישמר בקובץ החדש. אם אתה בטוח שגליון העבודה הנוכחי הוא זה שברצונך לשמור כקובץ טקסט, לחץ על אישור. באפשרותך לשמור גליונות עבודה אחרים כקבצי טקסט נפרדים על-ידי חזרה על הליך זה עבור כל גליון עבודה.

  ייתכן שתראה גם התראה מתחת לרצועת הכלים שייתכן שתכונות מסוימות יאבדו אם תשמור את חוברת העבודה בתבנית CSV.

לקבלת מידע נוסף אודות שמירת קבצים בתבניות אחרות, ראה שמירת חוברת עבודה בתבנית קובץ אחרת.

ייבוא קובץ טקסט על-ידי התחברות אליו

באפשרותך לייבא נתונים מקובץ טקסט לתוך גליון עבודה קיים.

 1. לחץ על התא שבו ברצונך להציב את הנתונים מקובץ הטקסט.

 2. בכרטיסיה נתונים , בקבוצה קבל נתונים חיצוניים , לחץ על מטקסט.

 3. בתיבת הדו ייבוא נתונים , אתר ולחץ פעמיים על קובץ הטקסט שברצונך לייבא ולחץ על יבא.

  בצע את ההוראות באשף ייבוא הטקסט. לחץ על Help תמונת לחצן בעמוד כלשהו של אשף ייבוא הטקסט לקבלת מידע נוסף אודות השימוש באשף. לאחר שתסיים לבצע את השלבים באשף, לחץ על סיום כדי להשלים את פעולת הייבוא.

 4. בתיבת הדו ייבוא נתונים , בצע את הפעולות הבאות:

  1. תחת היכן ברצונך למקם את הנתונים?, בצע אחת מהפעולות הבאות:

   • כדי להחזיר את הנתונים למיקום שבחרת, לחץ על גליון עבודה קיים.

   • כדי להחזיר את הנתונים לפינה הימנית העליונה של גליון עבודה חדש, לחץ על גליון עבודה חדש.

  2. באופן אופציונלי, לחץ על מאפיינים כדי להגדיר את אפשרויות הרענון, העיצוב והפריסה עבור הנתונים המיובאים.

  3. לחץ על אישור.

   Excel מעביר את טווח הנתונים החיצוני במיקום שאתה מציין.

אם Excel אינו ממיר עמודת נתונים לתבנית הרצויה, באפשרותך להמיר את הנתונים לאחר הייבוא. לקבלת מידע נוסף, ראה המרת מספרים המאוחסנים כטקסט למספרים והמרת תאריכים המאוחסנים כטקסט לתאריכים.

ייצוא נתונים לקובץ טקסט על-ידי שמירתו

באפשרותך להמיר גליון עבודה של Excel לקובץ טקסט באמצעות הפקודה ' שמירה בשם '.

 1. עבור אל קובץ > שמירה בשם.

 2. תיבת הדו-שיח שמירה בשם מופיעה.

 3. בתיבה שמור כסוג , בחר את תבנית קובץ הטקסט עבור גליון העבודה.

  • לדוגמה, לחץ על טקסט (מופרד באמצעות טאבים) או CSV (מופרד באמצעות פסיקים).

  • הערה: התבניות השונות תומכות בערכות תכונות שונות. לקבלת מידע נוסף אודות ערכות התכונות הנתמכות על-ידי תבניות קבצי הטקסט השונות, ראה תבניות קובץ הנתמכות ב-Excel.

 4. אתר את המיקום שבו ברצונך לשמור את קובץ הטקסט החדש ולאחר מכן לחץ על שמור.

 5. מופיעה תיבת דו-שיח שמזכירה לך שרק גליון העבודה הנוכחי יישמר בקובץ החדש. אם אתה בטוח שגליון העבודה הנוכחי הוא זה שברצונך לשמור כקובץ טקסט, לחץ על אישור. באפשרותך לשמור גליונות עבודה אחרים כקבצי טקסט נפרדים על-ידי חזרה על הליך זה עבור כל גליון עבודה.

 6. מופיעה תיבת דו-שיח שניה, המזכירה לך שגליון העבודה עשוי להכיל תכונות שאינן נתמכות על-ידי תבניות קבצי טקסט. אם אתה מעוניין רק בשמירת נתוני גליון העבודה בקובץ הטקסט החדש, לחץ על כן. אם אינך בטוח וברצונך לקבל מידע נוסף אודות תכונות Excel שאינן נתמכות על-ידי תבניות קבצי טקסט, לחץ על עזרה לקבלת מידע נוסף.

לקבלת מידע נוסף אודות שמירת קבצים בתבניות אחרות, ראה שמירת חוברת עבודה בתבנית קובץ אחרת.

אם אתה משתמש באשף ייבוא הטקסט כדי לייבא קובץ טקסט, באפשרותך לשנות את המפריד המשמש עבור קובץ טקסט מופרד מתו טאב לתו אחר בשלב 2 של אשף ייבוא הטקסט. בשלב זה, תוכל גם לשנות את אופן הטיפול במפרידים רצופים, כגון גרשיים עוקבים.

ראה אשף ייבוא הטקסט לקבלת מידע נוסף אודות מפרידים ואפשרויות מתקדמות.

 1. ב- Microsoft Windows, לחץ על לחצן התחל ולאחר מכן לחץ על לוח הבקרה.

 2. פתח את תיבת הדו לשינוי הגדרות אזור ושפה.

 3. הקלד מפריד חדש בתיבה מפריד רשימה .

 4. לחץ על אישור פעמיים.

הערה:  לאחר שתשנה את תו מפריד הרשימות עבור המחשב שלך, כל התוכניות ישתמשו בתו החדש כמפריד רשימות. באפשרותך לשנות את התו בחזרה לתו המהווה ברירת מחדל על-ידי ביצוע ההליך.

זקוק לעזרה נוספת?

ניתן לשאול תמיד מומחה ב- Excel Tech Community, לקבל תמיכה בקהילת Answers או להציע תכונה חדשה או שיפור ב- Excel User Voice.

למידע נוסף

מבט כולל על נוסחאות ב- Excel

כיצד להימנע מנוסחאות שגויות

חיפוש ותיקון שגיאות בנוסחאות

קיצורי מקשים ומקשים ייעודיים ב- Excel

פונקציות של Excel (בסדר אלפביתי)

פונקציות של Excel (לפי קטגוריה)

הערה:  דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. תוכל לספר לנו אם המידע היה מועיל? הנה המאמר באנגלית לעיונך.​

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×