חישוב תוצאות מרובות באמצעות טבלת נתונים

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

טבלת נתונים היא טווח תאים שבו באפשרותך לשנות ערכים בכמה מהתאים, ולקבל תשובות שונות לבעיה אחת. דוגמה נפלאה לכך היא שימוש בפונקציה PMT עם סכומי הלוואה ושיעורי ריבית שונים, כדי לגלות את גובה ההלוואה שבאפשרותך להרשות לעצמך לצורך רכישת בית או מכונית. התנסות עם ערכים הניתנים לשינוי לקבלת תוצאות שונות היא חלק משיטה שנקראת ניתוח נתונים.

טבלאות נתונים מהוות חלק מחבילת פקודות הנקראות כלי ניתוח 'מה-אם'. בעת השימוש בטבלאות נתונים, אתה מבצע ניתוח 'מה-אם'.

ניתוח 'מה-אם' הוא תהליך של שינוי הערכים בתאים כדי לבדוק את האופן שבו שינויים אלה משפיעים על תוצאות של נוסחאות בגליון העבודה. לדוגמה, באפשרותך להשתמש בטבלת נתונים כדי לשנות את שיעור הריבית ומשך התקופה המשמשים בהלוואה כדי לקבוע סכומים אפשריים לתשלום החודשי.

סוגים של ניתוח 'מה-אם'    קיימים שלושה סוגים של כלי ניתוח 'מה-אם' ב- Excel: תרחישים, טבלאות נתונים וחתירה למטרה. תרחישים וטבלאות נתונים לוקחים קבוצות של ערכי קלט וקובעים תוצאות אפשריות. חתירה למטרה פועלת באופן שונה מתרחישים ומטבלאות נתונים בכך שהיא לוקחת את התוצאה וקובעת ערכי קלט אפשריים המפיקים תוצאה זו.

בדומה לתרחישים, טבלאות נתונים מסייעות לך לחקור קבוצות של תוצאות אפשריות. בשונה מתרחישים, טבלאות נתונים מציגות את כל התוצאות בטבלה אחת בגליון עבודה אחד. שימוש בטבלאות נתונים מאפשר לך לבחון בקלות טווח של אפשרויות במבט מהיר. מאחר שאתה מתמקד במשתנה אחד או שניים בלבד, התוצאות קלות לקריאה ולשיתוף בצורת טבלה.

טבלאות נתונים אינן יכולות להכיל יותר משני משתנים. אם ברצונך לנתח יותר משני משתנים, יש להשתמש בתרחישים במקום זאת. למרות שטבלאות נתונים מוגבלות למשתנה אחד או שניים (אחד עבור תא קלט השורה ואחד עבור תא קלט העמודה), הן יכולות להכיל ערכי משתנים שונים בכמות בלתי מוגבלת. תרחיש יכול לכלול עד 32 ערכים שונים, אך ניתן ליצור כמות תרחישים בלתי מוגבלת.

לקבלת מידע אודות ניתוח "מה-אם", ראה מבוא ניתוח מה-אם.

עקרונות של טבלאות נתונים

באפשרותך ליצור טבלאות נתונים עם משתנה אחד או שניים, תלוי במספר המשתנים והנוסחאות שברצונך לבדוק.

טבלאות נתונים עם משתנה אחד    השתמש טבלת נתונים עם משתנה אחד אם ברצונך לראות את הערכים השונים של משתנה אחד אחד או יותר של נוסחאות משתנות על התוצאות של נוסחאות אלה. לדוגמה, באפשרותך להשתמש בטבלת נתונים עם משתנה אחד כדי לראות כיצד שיעורי ריבית שונים משפיעים על תשלום משכנתא חודשי באמצעות הפונקציה PMT. הזנת הערכים המשתנים בעמודה או שורה אחת, ומוצגות התוצאות עמודות סמוכות או בשורה.

באיור הבא, התא D2 מכיל את נוסחת התשלום, ‎=PMT(B3/12,B4,-B5)‎, שמפנה אל תא הקלט B3.

טבלת נתונים עם משתנה אחד

טבלאות נתונים עם שני משתנים    השתמש בטבלת נתונים עם שני משתנים כדי לראות כיצד ערכים שונים של שני משתנים בנוסחה אחת ישנו את התוצאות של נוסחה זו. לדוגמה, ניתן להשתמש בטבלת נתונים עם שני משתנים כדי לראות כיצד צירופים שונים של שיעורי ריבית ותנאי הלוואה ישפיעו על תשלום משכנתה חודשי.

באיור הבא, תא C2 מכיל את נוסחת התשלום, ‎=PMT(B3/12,B4,-B5)‎, המשתמשת בשני תאי קלט, B3 ו- B4.

טבלת נתונים עם שני משתנים

חישובי טבלת נתונים    טבלאות נתונים מחושבות מחדש בכל פעם חישוב מחדש של גליון עבודה, גם אם הן לא השתנו. כדי לזרז את החישוב של גליון עבודה המכיל טבלת נתונים, באפשרותך לשנות את האפשרויות חישוב כדי לחשב מחדש באופן אוטומטי את גליון העבודה אך לא את טבלאות נתונים. עיין בסעיף האצת חישוב בגליון עבודה המכיל טבלאות נתונים.

יצירת טבלת נתונים עם משתנה אחד

טבלת נתונים עם משתנה אחד מכילה ערכי קלט הרשומים במורד עמודה (בכיוון עמודה) או לאורך שורה (בכיוון שורה). נוסחאות המשמשות בטבלת נתונים עם משתנה אחד חייבות להפנות לתא קלט אחד בלבד.

 1. הקלד את רשימת הערכים שברצונך להחליף בתא הקלט במורד עמודה אחת או לאורך שורה אחת. השאר כמה שורות ועמודות ריקות מכל צד של הערכים.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • אם טבלת הנתונים היא מונחית עמודה (ערך משתנה שלך הם בעמודה), הקלד את הנוסחה בשורה תא אחד מעל ותא אחד משמאל לעמודה של ערכים. טבלת נתונים עם משתנה אחד האיור שמוצג בסעיף מבט כולל על היא מונחית עמודה ולאחר מכן כלול את הנוסחה בתא D2.
   אם ברצונך לבחון את השפעות ערכים שונים על נוסחאות אחרות, הקלד את הנוסחאות נוספים בתאים משמאל לנוסחה הראשונה.

  • אם טבלת הנתונים היא מונחית שורה (ערכי המשתנה נמצאים בשורה), הקלד את הנוסחה בתא בעמודה שמימין לערך הראשון ובשורה שמתחת לשורת הערכים.
   אם ברצונך לבחון את ההשפעות של ערכים שונים על נוסחאות אחרות, הקלד את הנוסחאות הנוספות בתאים שמתחת לנוסחה הראשונה.

 3. בחר את טווח התאים המכיל את הנוסחאות ואת הערכים שברצונך להחליף. בהתבסס על האיור הראשון בסעיף הקודם, 'סקירה', הטווח הוא C2:D5.

 4. בכרטיסיה נתונים, בקבוצה כלי נתונים או תחזית בקבוצה ( Excel 2016 ), לחץ על ניתוח מה-אם ולאחר מכן לחץ על טבלת נתונים.

 5. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • אם טבלת הנתונים בכיוון עמודה, הקלד את ההפניה לתא עבור תא הקלט בתיבה תא קלט לעמודה. אם נשתמש בדוגמה המוצגת באיור הראשון, תא הקלט הוא B3.

  • אם טבלת הנתונים היא בכיוון שורה, הקלד את הפניית התא עבור תא הקלט בתיבה תא קלט לשורה.

   הערה: לאחר יצירת טבלת הנתונים, כדאי לשנות את העיצוב של תאי התוצאה. באיור, תאי התוצאה מעוצבים כמטבע.

הוספת נוסחה לטבלת נתונים עם משתנה אחד

נוסחאות הנמצאות בשימוש של טבלאות נתונים עם משתנה אחד חייבות להפנות לאותו תא קלט.

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • אם טבלת הנתונים בכיוון עמודה (ערכי המשתנה נמצאים בעמודה), הקלד את הנוסחה החדשה בתא ריק משמאל לנוסחה קיימת בשורה העליונה של טבלת הנתונים.

  • אם טבלת הנתונים בכיוון שורה (ערכי המשתנה נמצאים בשורה), הקלד את הנוסחה החדשה בתא ריק מתחת לנוסחה קיימת בעמודה הראשונה של טבלת הנתונים.

 2. בחר את טווח התאים שמכיל את טבלת הנתונים והנוסחה החדשה.

 3. בכרטיסיה נתונים, בקבוצה כלי נתונים או תחזית בקבוצה ( Excel 2016 ), לחץ על ניתוח מה-אם ולאחר מכן לחץ על טבלת נתונים.

 4. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • אם טבלת הנתונים בכיוון עמודה, הקלד את ההפניה לתא עבור תא הקלט בתיבה תא קלט לעמודה.

  • אם טבלת הנתונים בכיוון שורה, הקלד את הפניית התא עבור תא הקלט בתיבה תא קלט לשורה.

יצירת טבלת נתונים עם שני משתנים

טבלאות נתונים עם שני משתנים משתמשות בנוסחה שמכילה שתי רשימות של ערכי קלט. הנוסחה חייבת להפנות לשני תאי קלט שונים.

 1. בתא בגליון העבודה, הזן את הנוסחה המפנה לשני תאי הקלט.

  בדוגמה הבאה, שבה ערכי ההתחלה של הנוסחה הוזנו בתאים B3,‏ B4 ו- B5, עליך להקליד את הנוסחה ‎=PMT(B3/12,B4,-B5)‎ בתא C2.

 2. הקלד רשימה אחת של ערכי קלט באותה העמודה, מתחת לנוסחה.

  במקרה זה, עליך להקליד את שיעורי הריבית השונים בתאים C3,‏ C4 ו- C5. 

 3. הזן את הרשימה השנייה באותה שורה, משמאל לנוסחה.

  הזן את תנאי ההלוואה (בחודשים) בתאים D2 ו- E2.

 4. בחר את טווח התאים המכיל את הנוסחה (C2), את שורת הערכים ואת עמודת הערכים (C3:C5 ו- D2:E2) ואת התאים שבהם ברצונך למקם את הערכים המחושבים (D3:E5).

  במקרה זה, בחר את הטווח C2:E5.

 5. בכרטיסיה נתונים, בקבוצה כלי נתונים או תחזית בקבוצה ( Excel 2016 ), לחץ על ניתוח מה-אם ולאחר מכן לחץ על טבלת נתונים.

 6. בתיבה תא קלט לשורה, הזן את ההפניה לתא הקלט עבור ערכי הקלט בשורה.
  להקליד תא B4 בתיבה תא קלט לשורה.

 7. בתיבה תא קלט לעמודה, הזן את ההפניה לתא הקלט עבור ערכי הקלט בעמודה.
  הקלד B3 בתיבה תא קלט לעמודה.

 8. לחץ על אישור.

דוגמה    טבלת נתונים עם שני משתנים יכולה להראות כיצד צירופים שונים של שיעורי ריבית ותנאי הלוואה ישפיעו על תשלומי משכנתה חודשיים. באיור הבא, תא C2 מכיל את נוסחת התשלום, ‎=PMT(B3/12,B4,-B5)‎, המשתמשת בשני תאי קלט, B3 ו- B4.

טבלת נתונים עם שני משתנים

האצת חישוב בגליון עבודה המכיל טבלאות נתונים

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • ב- Excel 2007, לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office , לחץ על אפשרויות Excel ולאחר מכן לחץ על הקטגוריה נוסחאות.

  • כל הגירסאות האחרות, לחץ על קובץ > אפשרויות > נוסחאות.

 2. במקטע אפשרויות חישוב, תחת חישוב, לחץ על אוטומטי למעט טבלאות נתונים .

  עצה: לחלופין, בכרטיסיה נוסחאות, בקבוצה חישוב, לחץ על החץ באפשרויות חישוב ולאחר מכן לחץ על אוטומטי למעט טבלאות נתונים .

הערה: בעת הבחירה באפשרות חישוב זו, טבלאות הנתונים אינן מחושבות בעת החישוב מחדש של חוברת העבודה. כדי לחשב באופן ידני את טבלת הנתונים, בחר את הנוסחאות שלה והקש F9.

מה עכשיו?

באפשרותך להשתמש בכמה כלים אחרים ב- Excel כדי לבצע ניתוח 'מה-אם' אם יש לך מטרות ספציפיות או ערכות גדולות יותר של נתוני משתנים.

חתירה למטרה

אם ידועה לך התוצאה הרצויה של נוסחה, אך לא בטוח מה הזנת ערך הדרוש לנוסחה לשם השגת אותה תוצאה, השתמש בתכונה ' חתירה למטרה. עיין במאמר שימוש חתירה למטרה כדי למצוא את התוצאה שהרצויה על-ידי שינוי ערך קלט.

Excel Solver

באפשרותך להשתמש Excel Solver add-in כדי למצוא את הערך מיטבית בהתבסס על מספר משתנים. Solver עובד עם קבוצת תאים (נקרא משתני החלטה או תאים משתנים פשוט) הנמצאים בשימוש בעת חישוב הנוסחאות את התאים מטרה ואילוץ. Solver משנה את הערכים בתאים משתנים החלטה כדי למלא את המגבלות שבתאים אילוץ ולספק את התוצאה שהרצויה עבור תא המטרה. עיין במאמר הגדרה ופתרון של בעיה באמצעות Solver.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×