הפעלת ושימוש להתקשר לוח מחוונים של איכות עבור צוותים Microsoft ו- Skype for Business Online

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

למד כיצד להגדיר את הארגון שלך Office 365 לשימוש המחוונים איכות שיחה לניטור איכות השיחה.

לוח המחוונים איכות שיחה (CQD) עבור Microsoft Teams ו- Skype for Business Online מאפשר לך לקבל תובנות לתוך איכות שיחות שבוצעו באמצעות שירותי Microsoft Teams ו- Skype for Business. נושא זה מתאר את השלבים שיהיה עליך להשלים להתחלת איסוף נתונים.

הערה: דוחות ה- CQD המפורטים זמינים כעת כתצוגה מקדימה טכנית אך זמינים לכל הלקוחות.

השינויים והעדכונים האחרונים

השינויים האחרונים שבוצעו CQD הן כדלקמן:

 • כולל נתונים Microsoft Teams בנוסף Skype for Business Online נתונים.

 • דוחות סיכום כוללים מסנן מוצר כדי לבחור את כל הנתונים, Microsoft Teams נתונים או Skype for Business Online נתונים.

עיין במאמר זה לקבלת רשימה של ממדים ואמצעים שזמינים בלוח המחוונים של איכות השיחות ב- Skype for Business Online.

הערה: ניתן למצוא מידע על עדכונים ושינויים בלוח המחוונים בלחיצה על הכיתוב חדשות טובות! בלוח המחוונים. ניתן גם לעבור אל לוח המחוונים של איכות השיחות.

הפעלת דוחות סיכום של לוח מחוונים (CQD) איכות השיחה של Microsoft

לפני שתוכל להתחיל באמצעות את CQD, יהיה עליך להפעיל אותו עבור הארגון שלך Office 365.

 1. היכנס ללארגון Office 365 באמצעות חשבון מנהל מערכת, ולאחר מכן בחר את האריח ' ניהול ' כדי לפתוח את מרכז הניהול.

 2. בחלונית השמאלית, מתחת למנהל מערכת בחר ב- Skype for Business כדי לפתוח את מרכז הניהול של Skype for Business.

 3. בSkype for Businessמרכז הניהול, בחר בכלים בחלונית השמאלית ובחר בלוח המחוונים של איכות השיחה ב- Skype for Business Online.

  כלי Skype for Business

 4. בדף שנפתח, בחר בכניסה עם חשבון מנהל המערכת הגלובלי שלך ואז כשתתבקש, ספק את פרטי ההתחברות של החשבון.

  כניסה ל- CQD

מרגע שתבחר בכניסה, מרגע ש- CQD יופעל, הוא יתחיל לאסוף ולעבד נתונים.

הערה: ייתכן שיחלפו כמה שעות כדי לעבד די נתונים להצגת תוצאות משמעותיות בדוחות.

תכונות של לוח המחוונים של איכות השיחה עבור Skype for Business Online

דוחות סיכום של CQD מספקים קבוצת משנה של תכונות המתוכננות עבור דוחות מפורטים. להלן סיכום ההבדלים בין שתי המהדורות:

תכונה

דוחות סיכום

דוחות מפורטים

מדד שיתוף יישומים

לא

כן

תמיכת מידע של בניין הלקוח

כן

כן

תמיכת ניתוח הסתעפות

לא

כן

מדדי מהימנות מדיה

לא

כן

דוחות מוכנים לשימוש

כן

כן

דוחות סקירה

כן

כן

ערכת דוחות על פי משתמש

לא

כן

התאמה אישית של ערכת הדוחות (הוסף, מחק ושנה דוחות)

לא

כן

מדדי שיתוף מסכים על בסיס וידאו

לא

כן

מדדי וידאו

לא

כן

כמות נתונים זמינה

6 החודשים האחרונים

6 החודשים האחרונים

נתונים צוותים Microsoft

כן

כן

דוחות מוכנים לשימוש

שתי המהדורות של CQD מהוות מוצרים מוכנים לשימוש ומספקות מדדי איכות שיחה ללא צורך ליצור דוחות חדשים. מרגע שנתונים מעובדים בקצה העורפי, אפשר להתחיל לראות נתוני איכות שיחה בדוחות.

דוחות סקירה

שתי המהדורות של CQD מספקות נקודת כניסה ברמה גבוהה לכלל המידע בנוגע לאיכות שיחות, אך האופן שבו מידע מוצג בדוחות סיכום שונה מהאופן שבו הוא מוצג בדוחות מפורטים.

דוחות סיכום מספקים תצוגת דוח של דף בן מספר כרטיסיות המאפשרת למשתמשים לעיין בזריזות ולהבין את מצב איכות השיחה הכללי ואת המגמות.

ארבע הכרטיסיות כוללות:

 • איכות שיחה כוללת - מספק מידע על כל הזרמים, שמהווה מצבור של זרמי שרת-לקוח וזרמי לקוח-לקוח, וכן זרמי שרת-לקוח וזרמי לקוח-לקוח נפרדים, כמגמות חודשיות ויומיות.

 • שרת – לקוח – מספק פרטים נוספים לגבי ההזרמות בין נקודות הקצה של השרת והלקוח.

 • לקוח – לקוח – מספק פרטים נוספים לגבי ההזרמות בין שתי נקודות קצה של לקוחות.

 • SLA של איכות הקול – מספק מידע אודות שיחות הכלולים Skype for Business Online SLA איכות הקול

כרטיסיית איכות השיחה הכוללת

השתמש בנתונים בכרטיסייה זו כדי להעריך את מצב איכות השיחה ואת מגמות איכות השיחה מתוך עיון בספירות ההזרמות ובאחוזי האיכות הירודה. המקרא בפינה הימנית העליונה מראה אילו צבעים ורכיבים ויזואליים מייצגים את המדדים האלה.

מפתח נתוני CQD

הזרמות מסווגות לשלוש קבוצות: טובה, ירודה ובלתי מסווגת. בנוסף, ישנם ערכי % איכות ירודה מחושבים שמספקים את היחס בין הזרמות המסווגות כירודות לספירת ההזרמות המסווגת הכוללת. מכיוון ש- % איכות ירודה = הזרמות ירודות / (הזרמות ירודות + הזרמות טובות) * 100, פירוש הדבר שהנתון % איכות ירודה לא מושפע מהנוכחות של הזרמות מרובות שהן בלתי מסווגות. כדי לדעת מה משמש לסיווג הזרמה כירודה או טובה, ראה https://aka.ms/cqd_quality_thresholds

השתמש בקנה המידה משמאל כדי למדוד את ערכי ספירת השיחות.

ספירת נתונים של CQD

השתמש בקנה המידה מימין כדי למדוד את ערכי % האיכות הירודה.

אחוזי נתונים של CQD

ניתן לקבל את הערכים המספריים האמיתיים בעת ריחוף מעל עמודה.

הערה: הדוגמה הבאה היא מסדרת נתונים לדוגמה קטן מאוד, ואינם הערכים מציאותית לפריסה בפועל.

נתונים מספריים של CQD

היקף ההזרמות הכולל הוא גורם חשוב בקביעה עד כמה רלוונטיים אחוזי האיכות הירודה המחושבים. ככל שהיקף ההזרמות הכולל קטן יותר, כך ערכי אחוזי האיכות הירודה המדווחים פחות מהימנים.

כרטיסיית שרת-לקוח וכרטיסיית לקוח-לקוח

שתי כרטיסיות אלה מספקות פרטים נוספים עבור ההזרמות שהתקיימו בתרחישים שלהם של נקודת הקצה אל נקודת הקצה. בשתי הכרטיסיות יש ארבעה מקטעים נפתחים המייצגים ארבעה תרחישים שבהם יזרמו זרמי מדיה.

 • קווי בפנים

 • קווי בחוץ

 • WiFi בפנים

 • WiFi בחוץ

בדיקה בפנים

במהלך עיבוד, CQD העורפי מסווג זרם בתוך או מחוץ תוך שימוש במידע בניין, אם הוא קיים. נקודות קצה של כל זרם משויכות כתובת משנה. אם המשנה ברשימה אחת מרשתות המשנה את המידע בניין שהועלו, היא נחשבת בתוך. אם מידע אודות בניית שלא עדיין הועלה, לאחר מכן בדיקה בתוך תמיד לסווג את זרמי בתור מחוץ. שים לב כי בתוך הבדיקה עבור לקוח שרת תרחיש מחשיב רק את נקודת הקצה של לקוח. מאחר שרתי הם תמיד מחוץ מנקודת המבט של משתמש, כך אינו כלול בדיקת.

חיבור קווי או WiFi

כפי שהשמות מעידים, אלה קריטריוני סיווג המבוססים על סוגי החיבור של הלקוחות. שוב, שרתים תמיד מחוברים קווית ואינם נכללים בחישוב.

הערה: אם אחת משתי נקודות הקצה של זרם מחוברת לרשת WiFi, הזרם מוגדר כ- WiFi ב- CQD.

בחירת נתונים מוצר כדי שיוצגו בדוחות

סיכום ובדוחות מיקום משופר, באפשרותך להשתמש את המוצר הנפתח סנן כדי לבחור כדי להציג את כל נתוני מוצר, רק הנתונים Microsoft Teams או נתונים Skype for Business Online בלבד.

צילום מסך מציג את פקד מסנן מוצר עם אפשרויות עבור כל, צוותים Microsoft ו- Skype for Business.

בדוחות מפורטים, באפשרותך להשתמש הממד צוותים כדי לסנן את הנתונים לנתונים Microsoft Teams או Skype for Business Online כחלק להגדיר את הדוח.

העלה מידע של בניין

לוח המחוונים של דוחות הסיכום של CQD כולל דף העלאת נתוני דיירים   , שניתן לגשת אליו בבחירה בתגית הקישור העלאת נתוני דיירים בפינה הימנית העליונה. דף זה משמש מנהלי מערכת להעלות את המידע שלהם, כגון מיפוי כתובת IP ומידע גאוגרפי, מיפוי כל נקודת גישה אלחוטית ואת כתובת ה- MAC שלה וכו'.

לוח המחוונים של CQD
 1. בדף העלאת נתוני דיירים, השתמש בתפריט הנפתח בדף זה כדי לבחור סוג קובץ נתונים להעלאה. סוג קובץ הנתונים מציין את תוכן הקובץ (למשל, "בניין" מתייחס למיפוי של כתובת IP ובניין וכן מידע גאוגרפי אחר). נכון לעכשיו, אנחנו תומכים רק בסוג הנתונים "בניין". מספר סוגי נתונים נוספים יתווספו במהדורות עתידיות.

 2. לאחר בחירת סוג קובץ הנתונים, בחר עיין כדי לבחור קובץ נתונים.

  • על קובץ הנתונים להיות קובץ TSV (ערכים מופרדים בטאבים) או קובץ CSV (ערכים מופרדים בפסיקים). בשימוש בקובץ CSV, כל שדה המכיל פסיק חייב להיות תחום במרכאות או שיש להסיר ממנו את הפסיק. לדוגמה, אם שם הבניין שלך הוא NY,NY, יש להזינו בקובץ ה-CSV כך: "NY,NY".

  • גודל קובץ הנתונים חייב להיות קטן מ- 50MB.

  • עבור כל קבצי הנתונים, כל עמודה בקובץ חייבת להתאים לסוג נתונים מוגדר מראש, כפי שמוסבר בהמשך נושא זה.

 3. לאחר בחירת קובץ נתונים, ציין תאריך התחלה וכאופציה, ציין תאריך סיום.

 4. לאחר בחירת תאריך התחלה, בחר בהעלאה כדי להעלות את הקובץ לשרת CQD.

  לפני שהקובץ מועלה, הוא עובר אימות. מרגע שאומת, הוא מאוחסן ב- Blob של Azure. אם האימות נכשל או שאחסון הקובץ ב- Blob של Azure נכשל, מוצגת הודעת שגיאה הדורשת תיקון לקובץ. האיור להלן מציג שגיאה המתרחשת כשיש שגיאה במספר העמודות בקובץ הנתונים.

  דוגמה לשגיאת אימות העלאה ב- CQD
 5. אם לא מתרחשות שגיאות במהלך האימות, העלאת הקובץ תתבצע בהצלחה. ניתן לראות את קובץ הנתונים שהועלה בטבלה ההעלאות שלי, המציגה רשימה מלאה של כל הקבצים המועלים של הדייר הנוכחי בתחתית דף זה.

  כל רשומה מציגה קובץ נתוני דיירים אחד שהועלה, עם סוג קובץ, זמן העדכון האחרון, תקופה, תיאור וסמלי הסרה והורדה. כדי להסיר קובץ, בחר בסמל פח האשפה בטבלה. כדי להוריד קובץ, לחץ על סמל ההורדה בעמודה הורד בטבלה.

  טבלת ההעלאות שלי ב- CQD

תבנית קובץ נתוני דיירים ומבנה קובץ נתוני בניין

תבנית קובץ הנתונים שתעלה חייבת לעמוד בתנאים הבאים כדי לעבור את בדיקת האימות לפני ההעלאה.

 • הקובץ צריך להיות קובץ TSV, שבו בכל שורה העמודות מופרדות בטאבים, או קובץ CSV, שבו כל העמודות מופרדות בפסיקים.

 • תוכנו של קובץ הנתונים לא כולל כותרות טבלה. פירוש הדבר הוא שהשורה הראשונה בקובץ הנתונים צריכה להכיל נתונים אמתיים, ולא כותרות כגון "רשת" וכו'.

 • בכל עמודה, סוג הנתונים יכול להיות רק מחרוזת, מספר או ערך בוליאני. אם זהו מספר, הערך חייב להיות ערך מספרי; אם זהו ערך בוליאיני, הערך חייב להיות 0 או 1.

 • בכל עמודה, אם סוג הנתונים הוא מחרוזת, הנתונים יכולים להיות ריקים (אך עדיין חייבים להיות מופרדים כראוי, כלומר על ידי טאב או פסיק). כך פשוט מוקצה לשדה זה ערך של מחרוזת ריקה.

 • חייבות להיות 14 עמודות עבור כל שורה, כל עמודה חייבת להכיל את סוג הנתונים הבא, והעמודות חייבות להיות בסדר המפורט בטבלה הבאה:

Column Name

סוג נתונים

דוגמה

רשת

מחרוזת

192.168.1.0

שם רשת

מחרוזת

USA/Seattle/SEATTLE-SEA-1

טווח רשת

מספר

26

שם בניין

מחרוזת

SEATTLE-SEA-1

סוג בעלות

מחרוזת

Contoso

סוג בניין

מחרוזת

סיום IT

סוג משרד בניין

מחרוזת

הנדסה

עיר

מחרוזת

Seattle

מיקוד

מחרוזת

98001

מדינה

מחרוזת

US

מדינה בארה"ב

מחרוזת

WA

Region

מחרוזת

MSUS

InsideCorp

בוליאני

1

ExpressRoute

בוליאני

0

חשוב: 

 • טווח הרשת יכול לשמש כדי לייצג SuperNet (שילוב של מספר רשתות משנה בעלות קידומת ניתוב משותפת). כל העלאת בניין חדש תיבדק בחיפוש אחר טווחים חופפים. אם העלית בעבר קובץ בניין, עלייך להוריד את הקובץ הנוכחי ולהעלות אותו מחדש כדי לזהות חפיפה ולתקן את הבעיה לפני העלאה נוספת. כל חפיפה בין קבצים שהועלו בעבר עלולה לגרום למיפוי שגוי של רשתות משנה בבניינים בדוחות.

 • הטמעות VPN מסוימות אינן מדווחות בצורה מדויקת על מידע רשת משנה. בעת הוספה של רשת משנה של VPN לקובץ הבניין, במקום ערך אחד עבור רשת המשנה, מומלץ להוסיף ערכים נפרדים לכל כתובת ברשת המשנה של VPN כרשת 32 סיביות נפרדת. לכל שורה יכולים להיות מטה-נתונים זהים לבניין. לדוגמה, במקום שורה אחת עבור 172.16.18.0/24, צריכות להיות 256 שורות, עם שורה אחת לכל כתובת בין 172.16.18.0/32 ו- 172.16.18.255/32, כולל.

בחירת סוג מדיה בדוחות מפורטים

דוחות מפורטים תומך מסתכל מהימנות איכות ומדיה עבור שמע, וידאו, שיתוף יישומים ווידאו במסך בסיס שיתוף אחר סוגי מדיה. מידות, מידות ומסננים הספציפיות עבור סוג מדיה יחיד זהים לשמות "שמע", "וידאו", "AppSharing" או "VBSS" קידומת.

ממדי לוח המחוונים של איכות השיחה.

אם ברצונך להציג את ממדים ומידות עבור סוג מדיה בודד, ממד סוג המדיה חדש וסינון להידרש. לדוגמה, כדי לשמור דוח המציג שהפעלת הכולל סופרת בין סוגים שונים של מדיה, כלול את הממד סוג המדיה.

ספירת הזרם הכוללת של לוח המחוונים של איכות השיחה.

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×