המרת תיבות דואר של Exchange 2003 למשתמשים מותאמי דואר

לאחר שתסיים את ההעברה בשלבים, המר את תיבות הדואר למשתמשים מותאמי דואר כך שתיבות הדואר יוכלו להתחבר באופן אוטומטי לתיבת הדואר בענן.

מדוע להמיר תיבות דואר למשתמשים מותאמי דואר?

אם ביצעת העברה בשלבים של Exchange כדי להעביר את תיבות הדואר המקומיות של Exchange 2003 של הארגון שלך ל- Office 365 וברצונך לנהל משתמשים מבוססי ענן מהארגון המקומי שלך - באמצעות Active Directory - עליך להמיר את תיבות הדואר המקומיות למשתמשים מותאמי דואר (MEUs).

מאמר זה כולל קובץ Script של Windows PowerShell שאוסף מידע מתיבות דואר מבוססות ענן וקובץ Script של Visual Basic ‏(VB) שניתן להפעיל אותם כדי להמיר תיבות דואר של Exchange 2003 למשתמשים מותאמי דואר. בעת הפעלת קובץ Script זה, כתובות ה- Proxy מתיבת הדואר מבוססת הענן מועתקות ל- MEU, שנמצא ב- Active Directory. בנוסף, המאפיינים של MEU מאפשרים לכלי סינכרון מדריכי הכתובות של Microsoft Online Services ‏(DirSync) להתאים את MEU לתיבת הדואר המתאימה לו בענן

מומלץ להמיר תיבות דואר מקומיות למשתמשים מותאמי דואר עבור אצוות העברה. לאחר השלמת אצוות העברה בשלבים של Exchange ולאחר שווידאת שכל תיבות הדואר באצווה הועברו בהצלחה והסינכרון הראשוני של פריטי תיבת הדואר עם הענן הושלם, המר את תיבות הדואר באצוות ההעברה למשתמשים מותאמי דואר.

קובץ Script של PowerShell לאיסוף נתונים מתיבות דואר בענן

באפשרותך להשתמש בקבצי ה- Script שלהלן כדי לאסוף מידע על תיבות הדואר מבוססות הענן, ולאחר מכן להמיר את תיבות הדואר של Exchange 2007 למשתמשים מותאמי דואר.

קובץ ה- Script הבא אוסף מידע מתוך תיבות הדואר בענן ושומר אותו בקובץ CSV. תחילה הפעל קובץ Script זה.

העתק את קובץ ה- Script שלהלן לקובץ ‎.txt ולאחר מכן שמור את הקובץ בשם ExportO365UserInfo.ps1.

Param($migrationCSVFileName = "migration.csv")
function O365Logon
{
#Check for current open O365 sessions and allow the admin to either use the existing session or create a new one
$session = Get-PSSession | ?{$_.ConfigurationName -eq 'Microsoft.Exchange'}
if($session -ne $null)
{
$a = Read-Host "An open session to Office 365 already exists. Do you want to use this session? Enter y to use the open session, anything else to close and open a fresh session."
if($a.ToLower() -eq 'y')
{
Write-Host "Using existing Office 365 Powershell Session." -ForeGroundColor Green
return
}
$session | Remove-PSSession
}
Write-Host "Please enter your Office 365 credentials" -ForeGroundColor Green
$cred = Get-Credential
$s = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://ps.outlook.com/powershell -Credential $cred -Authentication Basic -AllowRedirection
$importresults = Import-PSSession $s
}

function Main
{

#Verify the migration CSV file exists
if(!(Test-Path $migrationCSVFileName))
{
Write-Host "File $migrationCSVFileName does not exist." -ForegroundColor Red
Exit
}

#Import user list from migration.csv file
$MigrationCSV = Import-Csv $migrationCSVFileName

#Get mailbox list based on email addresses from CSV file
$MailBoxList = $MigrationCSV | %{$_.EmailAddress} | Get-Mailbox
$Users = @()

#Get LegacyDN, Tenant, and On-Premise Email addresses for the users
foreach($user in $MailBoxList)
{
$UserInfo = New-Object System.Object

$CloudEmailAddress = $user.EmailAddresses | ?{($_ -match 'onmicrosoft') -and ($_ -cmatch 'smtp:')}
if ($CloudEmailAddress.Count -gt 1)
{
$CloudEmailAddress = $CloudEmailAddress[0].ToString().ToLower().Replace('smtp:', '')
Write-Host "$user returned more than one cloud email address. Using $CloudEmailAddress" -ForegroundColor Yellow
}
else
{
$CloudEmailAddress = $CloudEmailAddress.ToString().ToLower().Replace('smtp:', '')
}

$UserInfo | Add-Member -Type NoteProperty -Name LegacyExchangeDN -Value $user.LegacyExchangeDN
$UserInfo | Add-Member -Type NoteProperty -Name CloudEmailAddress -Value $CloudEmailAddress
$UserInfo | Add-Member -Type NoteProperty -Name OnPremiseEmailAddress -Value $user.PrimarySMTPAddress.ToString()

$Users += $UserInfo
}

#Check for existing csv file and overwrite if needed
if(Test-Path ".\cloud.csv")
{
$delete = Read-Host "The file cloud.csv already exists in the current directory. Do you want to delete it? Enter y to delete, anything else to exit this script."
if($delete.ToString().ToLower() -eq 'y')
{
Write-Host "Deleting existing cloud.csv file" -ForeGroundColor Red
Remove-Item ".\cloud.csv"
}
else
{
Write-Host "Will NOT delete current cloud.csv file. Exiting script." -ForeGroundColor Green
Exit
}
}
$Users | Export-CSV -Path ".\cloud.csv" -notype
(Get-Content ".\cloud.csv") | %{$_ -replace '"', ''} | Set-Content ".\cloud.csv" -Encoding Unicode
Write-Host "CSV File Successfully Exported to cloud.csv" -ForeGroundColor Green

}

O365Logon
Main

קובץ ה- Script של Visual Basic שלהלן ממיר תיבות דואר מקומיות של Exchange 2003 למשתמשים מותאמי דואר. הפעל קובץ Script זה לאחר שהפעלת את קובץ ה- Script לאיסוף מידע מתיבות דואר בענן.

העתק את קובץ ה- Script שלהלן לקובץ ‎.txt ולאחר מכן שמור את הקובץ בשם Exchange2003MBtoMEU.vbs.

'Globals/Constants
Const ADS_PROPERTY_APPEND = 3

Dim UserDN
Dim remoteSMTPAddress
Dim remoteLegacyDN
Dim domainController
Dim csvMode
csvMode = FALSE
Dim csvFileName
Dim lastADLookupFailed


Class UserInfo
public OnPremiseEmailAddress
public CloudEmailAddress
public CloudLegacyDN
public LegacyDN
public ProxyAddresses
public Mail
public MailboxGUID
public DistinguishedName

Public Sub Class_Initialize()
Set ProxyAddresses = CreateObject("Scripting.Dictionary")
End Sub
End Class

'Command Line Parameters
If WScript.Arguments.Count = 0 Then
'No parameters passed
WScript.Echo("No parameters were passed.")
ShowHelp()
ElseIf StrComp(WScript.Arguments(0), "-c", vbTextCompare) = 0 And WScript.Arguments.Count = 2 Then
WScript.Echo("Missing DC Name.")
ShowHelp()
ElseIf StrComp(WScript.Arguments(0), "-c", vbTextCompare) = 0 Then
'CSV Mode
csvFileName = WScript.Arguments(1)
domainController = WScript.Arguments(2)
csvMode = TRUE
WScript.Echo("CSV mode detected. Filename: " & WScript.Arguments(1) & vbCrLf)
ElseIf wscript.Arguments.Count <> 4 Then
'Invalid Arguments
WScript.Echo WScript.Arguments.Count
Call ShowHelp()
Else
'Manual Mode
UserDN = wscript.Arguments(0)
remoteSMTPAddress = wscript.Arguments(1)
remoteLegacyDN = wscript.Arguments(2)
domainController = wscript.Arguments(3)
End If

Main()

'Main entry point
Sub Main

'Check for CSV Mode
If csvMode = TRUE Then
UserInfoArray = GetUserInfoFromCSVFile()
Else
WScript.Echo "Manual Mode Detected" & vbCrLf
Set info = New UserInfo
info.CloudEmailAddress = remoteSMTPAddress
info.DistinguishedName = UserDN
info.CloudLegacyDN = remoteLegacyDN
ProcessSingleUser(info)
End If

End Sub

'Process a single user (manual mode)
Sub ProcessSingleUser(ByRef UserInfo)

userADSIPath = "LDAP://" & domainController & "/" & UserInfo.DistinguishedName
WScript.Echo "Processing user " & userADSIPath
Set MyUser = GetObject(userADSIPath)
proxyCounter = 1
For Each address in MyUser.Get("proxyAddresses")
UserInfo.ProxyAddresses.Add proxyCounter, address
proxyCounter = proxyCounter + 1
Next
UserInfo.OnPremiseEmailAddress = GetPrimarySMTPAddress(UserInfo.ProxyAddresses)
UserInfo.Mail = MyUser.Get("mail")
UserInfo.MailboxGUID = MyUser.Get("msExchMailboxGUID")
UserInfo.LegacyDN = MyUser.Get("legacyExchangeDN")
ProcessMailbox(UserInfo)

End Sub

'Populate user info from CSV data
Function GetUserInfoFromCSVFile()

CSVInfo = ReadCSVFile()
For i = 0 To (UBound(CSVInfo)-1)
lastADLookupFailed = false
Set info = New UserInfo
info.CloudLegacyDN = Split(CSVInfo(i+1), ",")(0)
info.CloudEmailAddress = Split(CSVInfo(i+1), ",")(1)
info.OnPremiseEmailAddress = Split(CSVInfo(i+1), ",")(2)
WScript.Echo "Processing user " & info.OnPremiseEmailAddress
WScript.Echo "Calling LookupADInformationFromSMTPAddress"
LookupADInformationFromSMTPAddress(info)
If lastADLookupFailed = false Then
WScript.Echo "Calling ProcessMailbox"
ProcessMailbox(info)
End If
set info = nothing
Next

End Function

'Populate user info from AD
Sub LookupADInformationFromSMTPAddress(ByRef info)

'Lookup the rest of the info in AD using the SMTP address
Set objRootDSE = GetObject("LDAP://RootDSE")
strDomain = objRootDSE.Get("DefaultNamingContext")
Set objRootDSE = nothing
Set objConnection = CreateObject("ADODB.Connection")
objConnection.Provider = "ADsDSOObject"
objConnection.Open "Active Directory Provider"
Set objCommand = CreateObject("ADODB.Command")
BaseDN = "<LDAP://" & domainController & "/" & strDomain & ">"
adFilter = "(&(proxyAddresses=SMTP:" & info.OnPremiseEmailAddress & "))"
Attributes = "distinguishedName,msExchMailboxGUID,mail,proxyAddresses,legacyExchangeDN"
Query = BaseDN & ";" & adFilter & ";" & Attributes & ";subtree"
objCommand.CommandText = Query
Set objCommand.ActiveConnection = objConnection
On Error Resume Next
Set objRecordSet = objCommand.Execute

'Handle any errors that result from the query
If Err.Number <> 0 Then
WScript.Echo "Error encountered on query " & Query & ". Skipping user."
lastADLookupFailed = true
return
End If

'Handle zero or ambiguous search results
If objRecordSet.RecordCount = 0 Then
WScript.Echo "No users found for address " & info.OnPremiseEmailAddress
lastADLookupFailed = true
return
ElseIf objRecordSet.RecordCount > 1 Then
WScript.Echo "Ambiguous search results for email address " & info.OnPremiseEmailAddress
lastADLookupFailed = true
return
ElseIf Not objRecordSet.EOF Then
info.LegacyDN = objRecordSet.Fields("legacyExchangeDN").Value
info.Mail = objRecordSet.Fields("mail").Value
info.MailboxGUID = objRecordSet.Fields("msExchMailboxGUID").Value
proxyCounter = 1
For Each address in objRecordSet.Fields("proxyAddresses").Value
info.ProxyAddresses.Add proxyCounter, address
proxyCounter = proxyCounter + 1
Next
info.DistinguishedName = objRecordSet.Fields("distinguishedName").Value
objRecordSet.MoveNext
End If

objConnection = nothing
objCommand = nothing
objRecordSet = nothing
On Error Goto 0

End Sub

'Populate data from the CSV file
Function ReadCSVFile()

'Open file
Set objFS = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set objTextFile = objFS.OpenTextFile(csvFileName, 1, false, -1)

'Loop through each line, putting each line of the CSV file into an array to be returned to the caller
counter = 0
Dim CSVArray()
Do While NOT objTextFile.AtEndOfStream
ReDim Preserve CSVArray(counter)
CSVArray(counter) = objTextFile.ReadLine
counter = counter + 1
Loop

'Close and return
objTextFile.Close
Set objTextFile = nothing
Set objFS = nothing
ReadCSVFile = CSVArray

End Function

'Process the migration
Sub ProcessMailbox(User)

'Get user properties
userADSIPath = "LDAP://" & domainController & "/" & User.DistinguishedName
Set MyUser = GetObject(userADSIPath)

'Add x.500 address to list of existing proxies
existingLegDnFound = FALSE
newLegDnFound = FALSE

'Loop through each address in User.ProxyAddresses
For i = 1 To User.ProxyAddresses.Count
If StrComp(address, "x500:" & User.LegacyDN, vbTextCompare) = 0 Then
WScript.Echo "x500 proxy " & User.LegacyDN & " already exists"
existingLegDNFound = true
End If
If StrComp(address, "x500:" & User.CloudLegacyDN, vbTextCompare) = 0 Then
WScript.Echo "x500 proxy " & User.CloudLegacyDN & " already exists"
newLegDnFound = true
End If
Next

'Add existing leg DN to proxy list
If existingLegDnFound = FALSE Then
WScript.Echo "Adding existing legacy DN " & User.LegacyDN & " to proxy addresses"
User.ProxyAddresses.Add (User.ProxyAddresses.Count+1),("x500:" & User.LegacyDN)
End If

'Add new leg DN to proxy list
If newLegDnFound = FALSE Then
'Add new leg DN to proxy addresses
WScript.Echo "Adding new legacy DN " & User.CloudLegacyDN & " to existing proxy addresses"
User.ProxyAddresses.Add (User.ProxyAddresses.Count+1),("x500:" & User.CloudLegacyDN)
End If

'Dump out new list of addresses
WScript.Echo "Original proxy addresses updated count: " & User.ProxyAddresses.Count
For i = 1 to User.ProxyAddresses.Count
WScript.Echo " proxyAddress " & i & ": " & User.ProxyAddresses(i)
Next

'Delete the Mailbox
WScript.Echo "Opening " & userADSIPath & " as CDOEXM::IMailboxStore object"
Set Mailbox = MyUser
Wscript.Echo "Deleting Mailbox"
On Error Resume Next
Mailbox.DeleteMailbox

'Handle any errors deleting the mailbox
If Err.Number <> 0 Then
WScript.Echo "Error " & Err.number & ". Skipping User." & vbCrLf & "Description: " & Err.Description & vbCrLf
Exit Sub
End If
On Error Goto 0

'Save and continue
WScript.Echo "Saving Changes"
MyUser.SetInfo
WScript.Echo "Refeshing ADSI Cache"
MyUser.GetInfo
Set Mailbox = nothing

'Mail Enable the User
WScript.Echo "Opening " & userADSIPath & " as CDOEXM::IMailRecipient"
Set MailUser = MyUser
WScript.Echo "Mail Enabling user using targetAddress " & User.CloudEmailAddress
MailUser.MailEnable User.CloudEmailAddress
WScript.Echo "Disabling Recipient Update Service for user"
MyUser.PutEx ADS_PROPERTY_APPEND, "msExchPoliciesExcluded", Array("{26491CFC-9E50-4857-861B-0CB8DF22B5D7}")
WScript.Echo "Saving Changes"
MyUser.SetInfo
WScript.Echo "Refreshing ADSI Cache"
MyUser.GetInfo

'Add Legacy DN back on to the user
WScript.Echo "Writing legacyExchangeDN as " & User.LegacyDN
MyUser.Put "legacyExchangeDN", User.LegacyDN

'Add old proxies list back on to the MEU
WScript.Echo "Writing proxyAddresses back to the user"
For j=1 To User.ProxyAddresses.Count
MyUser.PutEx ADS_PROPERTY_APPEND, "proxyAddresses", Array(User.ProxyAddresses(j))
MyUser.SetInfo
MyUser.GetInfo
Next

'Add mail attribute back on to the MEU
WScript.Echo "Writing mail attribute as " & User.Mail
MyUser.Put "mail", User.Mail

'Add msExchMailboxGUID back on to the MEU
WScript.Echo "Converting mailbox GUID to writable format"
Dim mbxGUIDByteArray
Call ConvertHexStringToByteArray(OctetToHexString(User.MailboxGUID), mbxGUIDByteArray)
WScript.Echo "Writing property msExchMailboxGUID to user object with value " & OctetToHexString(User.MailboxGUID)
MyUser.Put "msExchMailboxGUID", mbxGUIDByteArray

WScript.Echo "Saving Changes"
MyUser.SetInfo
WScript.Echo "Migration Complete!" & vbCrLf

End Sub

'Returns the primary SMTP address of a user
Function GetPrimarySMTPAddress(Addresses)
For Each address in Addresses
If Left(address, 4) = "SMTP" Then GetPrimarySMTPAddress = address
Next
End Function

'Converts Hex string to byte array for writing to AD
Sub ConvertHexStringToByteArray(ByVal strHexString, ByRef pByteArray)

Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set Stream = CreateObject("ADODB.Stream")

Temp = FSO.GetTempName()
Set TS = FSO.CreateTextFile(Temp)

For i = 1 To (Len (strHexString) -1) Step 2
TS.Write Chr("&h" & Mid (strHexString, i, 2))
Next

TS.Close

Stream.Type = 1
Stream.Open
Stream.LoadFromFile Temp

pByteArray = Stream.Read

Stream.Close
FSO.DeleteFile Temp

Set Stream = nothing
Set FSO = Nothing

End Sub

'Converts raw bytes from AD GUID to readable string
Function OctetToHexString (arrbytOctet)

OctetToHexStr = ""
For k = 1 To Lenb (arrbytOctet)
OctetToHexString = OctetToHexString & Right("0" & Hex(Ascb(Midb(arrbytOctet, k, 1))), 2)
Next

End Function

Sub ShowHelp()

WScript.Echo("This script runs in two modes, CSV Mode and Manual Mode." & vbCrLf & "CSV Mode allows you to specify a CSV file from which to pull user names." & vbCrLf& "Manual mode allows you to run the script against a single user.")
WSCript.Echo("Both modes require you to specify the name of a DC to use in the local domain." & vbCrLf & "To run the script in CSV Mode, use the following syntax:")
WScript.Echo(" cscript Exchange2003MBtoMEU.vbs -c x:\csv\csvfilename.csv dc.domain.com")
WScript.Echo("To run the script in Manual Mode, you must specify the users AD Distinguished Name, Remote SMTP Address, Remote Legacy Exchange DN, and Domain Controller Name.")
WSCript.Echo(" cscript Exchange2003MBtoMEU.vbs " & chr(34) & "CN=UserName,CN=Users,DC=domain,DC=com" & chr(34) & " " & chr(34) & "user@cloudaddress.com" & chr(34) & " " & chr(34) & "/o=Cloud Org/ou=Cloud Site/ou=Recipients/cn=CloudUser" &
chr(34) & " dc.domain.com")
WScript.Quit

End Sub

מה עושים קבצי ה- Script?

ExportO365UserInfo.ps1

זהו קובץ Script של Windows PowerShell שמופעל בארגון מבוסס ענן כדי לאסוף מידע אודות תיבות הדואר בענן שהעברת במהלך ההעברה בשלבים של Exchange. הוא משתמש בקובץ CSV כדי להקיף את אצוות המשתמשים. מומלץ להשתמש באותו קובץ CSV להעברה שבו השתמשת כדי להעביר קבוצה של משתמשים

בעת הפעלת קובץ ה- Script ‏ExportO365UserInfo:

 • המאפיינים הבאים נאספים מתיבות הדואר בענן עבור המשתמשים שמפורטים בקובץ ה- CSV של הקלט:

  • כתובת SMTP הראשית

  • כתובת SMTP הראשית של תיבת הדואר המקומית המתאימה

  • כתובות Proxy אחרות עבור תיבת הדואר בענן

  • LegacyExchangeDN

 • המאפיינים הנאספים נשמרים בקובץ CSV בשם Cloud.csv.

Exchange2003MBtoMEU.vbs

זהו קובץ Script של VB שאותו תוכל להפעיל בארגון Exchange 2003 מקומי כדי להמיר תיבות דואר למשתמשים מותאמי דואר. הוא משתמש בקובץ Cloud.csv, שהוא הפלט של קובץ ה- Script ‏ExportO365UserInfo.

בעת הפעלת קובץ ה- Script Exchange2003MBtoMEU.vbs, הוא מבצע את הפעולות הבאות עבור כל תיבת דואר שמפורטת בקובץ ה-CSV של הקלט:

 • איסוף מידע מקובץ ה- CSV של הקלט ומתיבת הדואר המקומית.

 • יצירת רשימה של כתובות Proxy מתיבת דואר מקומית ובענן להוספה למשתמש מותאם הדואר.

 • מחיקת תיבת הדואר המקומית.

 • יצירת משתמש מותאם דואר ואכלוס המאפיינים הבאים:

  • legacyExchangeDN - ערך מתיבת הדואר המקומית.

  • mail - כתובת ה- SMTP הראשית של תיבת הדואר בענן.

  • msExchMailboxGuid - ערך מתיבת הדואר המקומית.

  • proxyAddresses - ערכים תיבת הדואר המקומית ומתיבת הדואר בענן.

  • targetAddress - נקרא מתיבת הדואר המקומית; הערך הוא כתובת ה- SMTP הראשית של תיבת הדואר בענן.

   חשוב: כדי לאפשר עזיבה מ- Office 365 ל- Exchange 2003, עליך להחליף את הערך של msExchMailboxGuid של המשתמש מותאם הדואר ב- Guid מתיבת הדואר מבוססת הענן. כדי להשיג את מזהי ה- Guid עבור תיבות הדואר בארגון הענן ולשמור אותם בקובץ CSV, הפעל את הפקודה הבאה של PowerShell:

   Get-Mailbox | Select PrimarySmtpAddress, Guid | Export-csv -Path .\guid.csv

   פקודה זו מחלצת את כתובת ה-SMTP הראשית ואת ה- Guid עבור כל תיבות הדואר בענן לקובץ ה- guid.csv, ולאחר מכן שומר קובץ זה לספריה הנוכחית.

במקום להשתמש בקובץ ה- CSV של הקלט להמרת אצווה של תיבות דואר, באפשרותך להפעיל את קובץ ה- Script ‏Exchange2003MBtoMEU.vbs במצב ידני כדי להמיר תיבת דואר אחת בכל פעם. לשם כך, תצטרך לספק את פרמטרי הקלט הבאים:

 • השם הייחודי (DN) של תיבת הדואר המקומית.

 • כתובת ה- SMTP הראשית של תיבת הדואר בענן.

 • השם הייחודי מדור קודם של Exchange עבור תיבת הדואר בענן.

 • שם בקר תחום בארגון Exchange 2003.

שלבים להמרת תיבות דואר מקומיות למשתמשים מותאמי דואר

 1. הפעל את ExportO365UserInfo בארגון הענן שלך. השתמש בקובץ ה- CSV עבור אצוות ההעברה כקובץ הקלט. קובץ ה- Script יוצר קובץ CSV בשם Cloud.csv.

  .\ExportO365UserInfo.ps1 <CSV input file>

  לדוגמה:

  .\ExportO365UserInfo.ps1 .\MigrationBatch1.csv

  דוגמה זו מניחה שקובץ ה- Script וקובץ ה- CSV של הקלט ממוקמים באותה ספריה.

 2. העתק את Exchange2003MBtoMEU.vbs ואת Cloud.csv לאותה הספריה בארגון המקומי.

 3. בארגון המקומי, הפעל את הפקודה הבאה:

  cscript Exchange2003MBtoMEU.vbs –c .\Cloud.csv <FQDN of on-premises domain controller>

  לדוגמה:

  cscript Exchange2003MBtoMEU.vbs –c .\Cloud.csv DC1.contoso.com

  כדי להפעיל את קובץ ה- Script במצב ידני, הזן את הפקודה הבאה. השתמש ברווחים כדי להפריד בין ערכים.

  cscript Exchange2003MBtoMEU.vbs “<DN of on-premises mailbox>” “
  <Primary SMTP of cloud mailbox>” “<ExchangeLegacyDN of cloud mailbox>”
  <FQDN of on-premises domain controller>

  לדוגמה:

  cscript Exchange2003MBtoMEU.vbs “CN=Ann Beebe,
  CN=Users,DC=contoso,DC=com”
  “annb@contoso.onmicrosoft.com” “/o=First Organization/ou=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=d808d014cec5411ea6de1f70cc116e7b-annb” DC1.contoso.com
 4. ודא שהמשתמשים מותאמי הדואר החדשים נוצרו. במסך 'משתמשים ומחשבים של Active Directory', בצע את הפעולות הבאות:

  1. לחץ על פעולה > חיפוש.

  2. לחץ על הכרטיסיה Exchange.

  3. בחר הצג נמעני Exchange בלבד, ולאחר מכן בחר משתמשים עם כתובת דואר אלקטרוני חיצונית.

  4. לחץ על חפש כעת.

  תיבות הדואר שהומרו למשתמשים מותאמי דואר מפורטות תחת תוצאות חיפוש.

 5. השתמש במשתמשים ומחשבים של Active Directory, עריכת ADSI או Ldp.exe כדי לוודא שאוכלסו פרטים נכונים עבור המאפיינים הבאים של משתמש מותאם דואר.

  • legacyExchangeDN

  • mail

  • msExchMailboxGuid*

  • proxyAddresses

  • targetAddress

  * כפי שהוסבר מוקדם יותר, קובץ ה- Script ‏Exchange2003MBtoMEU.vbs שומר על הערך msExchMailboxGuid מתיבת הדואר המקומית. כדי לאפשר עזיבה מ- Office 365 ל- Exchange 2003, עליך להחליף את הערך של המאפיין msExchMailboxGuid של המשתמש מותאם הדואר ב- Guid מתיבת הדואר מבוססת הענן.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×