הוספת מספרי עמודים לגליונות עבודה

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

אם ברצונך להציג מספרי עמודים בעת הדפסת גליון עבודה של Microsoft Excel, באפשרותך להוסיף מספרי עמודים בכותרות העליונות או התחתונות של עמודי גליון העבודה. מספרי העמודים שאתה מוסיף אינם מוצגים בגליון העבודה בתצוגה רגילה - הם מוצגים רק בתצוגה 'פריסת עמוד' ובעמודים המודפסים.

הערה: : צילומי מסך המפורטים במאמר זה שבוצעו ב- Excel 2016. אם יש לך גירסה אחרת התצוגה שלך עשוי להיות מעט שונה, אך אלא אם כן צוין אחרת, הפונקציונליות דומה.

הוספת מספרי עמודים בגליון עבודה בודד

 1. לחץ על גליון העבודה שבו ברצונך להוסיף מספרי עמודים.

 2. בכרטיסיה הוספה, בקבוצה טקסט, לחץ על כותרת עליונה וכותרת תחתונה.

  אפשרות 'כותרת עליונה וכותרת תחתונה' בכרטיסיה 'הוספה'

  Excel מציג את גליון העבודה בתצוגת פריסת עמוד. ניתן גם ללחוץ על פריסת עמוד תמונת לחצן בשורת המצב כדי להציג תצוגה זו.

 3. בגליון העבודה, לחץ על לחץ כדי להוסיף כותרת עליונה או על לחץ כדי להוסיף כותרת תחתונה.

  פעולה זו תציג את האפשרות כלי כותרת עליונה וכותרת תחתונה, תוך הוספת הכרטיסיה עיצוב.

 4. כדי לציין את המקום בכותרת העליונה או בכותרת התחתונה ברצונך שמספר העמוד יופיע, לחץ באזור השמאלי, באזור האמצעי או האזור ימני של תיבת הכותרת העליונה או התחתונה.

 5. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה רכיבי כותרת עליונה וכותרת תחתונה, לחץ על מספר עמוד.

  בקבוצה 'רכיבי כותרת עליונה וכותרת תחתונה', לחץ על 'מספר עמוד'

  מציין המיקום ‎&[Page]‎ מופיע במקטע שנבחר.

  אם ברצונך להוסיף את מספר העמודים הכולל, הקלד רווח לאחר ‎&[Page]‎, הקלד את המילה מתוך ולאחריה רווח ולאחר מכן, בקבוצה רכיבי כותרת עליונה וכותרת תחתונה, לחץ על מספר עמודים.

  מציין המיקום ‎&[Page]‎ מתוך ‎&[Pages]‎ מופיע במקטע שנבחר.

 6. לחץ במקום כלשהו מחוץ לאזור הכותרת העליונה או התחתונה כדי להציג את מספרי העמודים הממשיים בתצוגת פריסת עמוד.

 7. לאחר שתסיים את העבודה בתצוגת פריסת עמוד, בכרטיסיה תצוגה, בקבוצה תצוגות חוברת עבודה, לחץ על רגילה.

  בכרטיסיה 'תצוגה', לחץ על 'רגילה'.

  באפשרותך גם ללחוץ על רגילה תמונת לחצן בשורת המצב.

  באפשרותך להוסיף מספרי עמודים עבור גליון עבודה בתצוגת פריסת עמוד, שבה באפשרותך לראות אותם, או להשתמש בתיבת הדו-שיח הגדרת עמוד אם ברצונך להוסיף מספרי עמודים עבור יותר מגליון עבודה אחד בו-זמנית. עבור סוגי גליונות אחרים, כגון גליונות תרשים, ניתן להוסיף מספרי עמודים רק באמצעות תיבת הדו-שיח הגדרת עמוד.

לראש הדף

הוספת מספרי עמודים בגליונות עבודה מרובים

באפשרותך להוסיף מספרי עמודים בגליונות עבודה מרובים בחוברת העבודה באמצעות תיבת הדו-שיח הגדרת עמוד. לדוגמה, אם חוברת העבודה מכילה שני גליונות עבודה המכילים שני עמודים, גליון העבודה הראשון יכיל שני עמודים עם המספור 1 ו- 2. גליון העבודה השני יכיל גם הוא שני עמודים עם המספור 1 ו- 2.

עצה: כדי להוסיף מספרי עמודים לכל גליונות העבודה בחוברת העבודה באופן רציף, עליך לשנות את המספר שבו מתחיל כל גליון עבודה. לקבלת מידע נוסף, ראה הגדרת מספר שונה עבור העמוד הפותח.

 1. לחץ על גליונות העבודה או על גליונות התרשים שאליהם ברצונך להוסיף מספרי עמודים.

כדי לבחור

בצע פעולה זו

גיליון בודד

לחץ על לשונית הגיליון.

לחץ על הכרטיסיה 'גיליון'

אם לא ניתן לראות את הלשונית הרצויה, לחץ על לחצני הגלילה של הלשוניות כדי להציג את הלשונית ולאחר מכן לחץ על הלשונית.

לחץ על הכרטיסיה חצי הגלילה

שני גליונות סמוכים או יותר

לחץ על הלשונית של הגיליון הראשון. החזק את מקש Shift לחוץ ולחץ על הלשונית כדי לבחור את הגיליון האחרון שבו ברצונך לבחור.

שני גליונות שאינם סמוכים או יותר

לחץ על הלשונית של הגיליון הראשון. לאחר מכן, החזק את מקש Ctrl לחוץ ולחץ על הלשוניות של הגליונות הנוספים שבהם ברצונך לבחור.

כל הגליונות בחוברת עבודה

לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על לשונית הגיליון, ולאחר מכן לחץ על בחר את כל הגיליונות ב- תפריט קיצור.

עצה: כשמספר גליונות עבודה נבחרים, הכיתוב [קבוצה] מופיע בפס הכותרת בראש גליון העבודה. כדי לבטל בחירה של גליונות עבודה מרובים בחוברת עבודה, לחץ על גליון עבודה שלא נבחר. אם אין גיליון גלוי שלא נבחר, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הלשונית של גיליון שנבחר ולאחר מכן לחץ על פרק קבוצת גליונות.

 1. בכרטיסיה פריסת עמוד, בקבוצה הגדרת עמוד, לחץ על מפעיל תיבת הדו-שיח תמונת לחצן ליד הגדרת עמוד.

  לחץ על החץ בפינה השמאלית התחתונה בקבוצה הגדרת עמוד

 2. בתיבת הדו-שיח הגדרת עמוד, בכרטיסיה כותרת על'/תח'‏, לחץ על כותרת עליונה מותאמת אישית או על כותרת תחתונה מותאמת אישית.

 3. כדי לציין את המקום בכותרת העליונה או בכותרת התחתונה שבו ברצונך שמספר העמוד יופיע, לחץ באזור השמאלי, באזור האמצעי או האזור הימני של התיבה.

 4. כדי להוסיף מספרים, לחץ על לחצן הוסף מספר עמוד תמונת לחצן .

  מציין המיקום ‎&[Page]‎ מופיע במקטע שנבחר.

  הערות: 

  • אם ברצונך להוסיף את מספר העמודים הכולל, הקלד רווח לאחר ‎&[Page]‎, הקלד את המילה מתוך ולאחריה רווח ולאחר מכן לחץ על לחצן הוסף מספר עמודים תמונת לחצן .

  • מציין המיקום ‎&[Page]‎ מתוך ‎&[Pages]‎ מופיע במקטע שנבחר

לראש הדף

הגדרת מספר אחר עבור העמוד הפותח

כדי למספר את כל עמודי גליון העבודה בחוברת העבודה בצורה רציפה, הוסף תחילה מספרי עמודים לכל גליונות העבודה בחוברת העבודה, ולאחר מכן השתמש בהליך הבא כדי להתחיל למספר את העמודים בכל גליון עבודה במספר המתאים. לדוגמה, אם חוברת העבודה מכילה שני גליונות עבודה שיודפסו כשני עמודים, תוכל להשתמש בהליך זה כדי להתחיל למספר את העמודים של הגליון השני במספר 3.

 1. בכרטיסיה פריסת עמוד, בקבוצה הגדרת עמוד, לחץ על מפעיל תיבת הדו-שיח תמונת לחצן ליד הגדרת עמוד.

  לחץ על החץ בפינה השמאלית התחתונה בקבוצה הגדרת עמוד

 2. בכרטיסיה עמוד, בתיבה מספר עמוד ראשון, הקלד את המספר שבו ברצונך להשתמש עבור העמוד הראשון.

  כדי להשתמש בשיטת המספור המוגדרת כברירת מחדל, הקלד אוטומטי בתיבה מספר עמוד ראשון.

לראש הדף

שינוי הסדר שלפיו עמודים ממוספרים

כברירת מחדל, Excel ממספר ומדפיס עמודים מלמעלה למטה ולאחר מכן מימין לשמאל בגליון העבודה, אבל באפשרותך לשנות את הכיוון כך שעמודים ימוספרו ויודפסו משמאל לימין ולאחר מכן מלמעלה למטה.

 1. לחץ על גליון העבודה שעבורו ברצונך לשנות את סדר המספור.

 2. בכרטיסיה פריסת עמוד, בקבוצה הגדרת עמוד, לחץ על מפעיל תיבת הדו-שיח תמונת לחצן ליד הגדרת עמוד.

  לחץ על החץ בפינה השמאלית התחתונה בקבוצה הגדרת עמוד

 3. בכרטיסיה גיליון, תחת סדר עמודים, לחץ על למטה ולרוחב או על לרוחב ולמטה.

  הכיוון של כל אפשרות מוצג בתיבת התצוגה המקדימה.

לראש הדף

מחיקת מספרי עמודים

 1. לחץ על גליונות העבודה או גליונות התרשים שברצונך להסיר מהם מספרי עמודים.

כדי לבחור

בצע פעולה זו

גיליון בודד

לחץ על לשונית הגיליון.

לחץ על הכרטיסיה 'גיליון'

אם לא ניתן לראות את הלשונית הרצויה, לחץ על לחצני הגלילה של הלשוניות כדי להציג את הלשונית ולאחר מכן לחץ על הלשונית.

לחץ על הכרטיסיה חצי הגלילה

שני גליונות סמוכים או יותר

לחץ על הלשונית של הגיליון הראשון. החזק את מקש Shift לחוץ ולחץ על הלשונית כדי לבחור את הגיליון האחרון שבו ברצונך לבחור.

שני גליונות שאינם סמוכים או יותר

לחץ על הלשונית של הגיליון הראשון. לאחר מכן, החזק את מקש Ctrl לחוץ ולחץ על הלשוניות של הגליונות הנוספים שבהם ברצונך לבחור.

כל הגליונות בחוברת עבודה

לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על לשונית הגיליון, ולאחר מכן לחץ על בחר את כל הגיליונות ב- תפריט קיצור.

עצה: כשמספר גליונות עבודה נבחרים, הכיתוב [קבוצה] מופיע בפס הכותרת בראש גליון העבודה. כדי לבטל בחירה של גליונות עבודה מרובים בחוברת עבודה, לחץ על גליון עבודה שלא נבחר. אם אין גיליון גלוי שלא נבחר, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הלשונית של גיליון שנבחר ולאחר מכן לחץ על פרק קבוצת גליונות בתפריט הקיצור.

 1. בכרטיסיה פריסת עמוד, בקבוצה הגדרת עמוד, לחץ על מפעיל תיבת הדו-שיח תמונת לחצן ליד הגדרת עמוד.

  לחץ על החץ בפינה השמאלית התחתונה בקבוצה הגדרת עמוד

 2. בכרטיסיה כותרת על'/תח', בתיבה הנפתחת כותרת עליונה או כותרת תחתונה, לחץ על (ללא).

  הערה: ייתכן שתצטרך לגלול לראש הרשימה כדי ללחוץ על (ללא).

לראש הדף

זקוק לעזרה נוספת?

ניתן לשאול תמיד מומחה ב- Excel Tech Community, לקבל תמיכה בקהילת Answers או להציע תכונה חדשה או שיפור ב- Excel User Voice.

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×