הוספת כלל

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

בעת עיצוב תבנית טופס, באפשרותך להשתמש בכללים כדי להציג תיבת דו-שיח באופן אוטומטי, הגדר הערך של שדה, להגיש שאילתה או לשלוח לחיבור נתונים, להחליף תצוגות או לפתוח או לסגור טופס בתגובה לאירועים ותנאים מסוימים. האירועים יכול לכלול שינוי שדה מסוים או לקבוצה את מקור נתונים, לחץ על לחצן, הוספה מקטע חוזר או שורה ב- טבלה חוזרת, או פתיחה או שליחה של טופס. התנאים יכולים לכלול חישובים, ביטויי XPath, תפקידי משתמשים ואם הערך של שדה הוא ריק, היא בטווח שצוין, שווה לערך של שדה אחר, או מתחילה או מכיל תווים מסוימים.

באפשרותך גם להוסיף פעולות מרובות עבור כל כלל. לדוגמה, באפשרותך להוסיף כלל המציג הודעה של תיבת דו-שיח המיידעת משתמש שתצוגת טופס חדשה תופיע, משנה את תצוגת הטופס ולאחר מכן משתמש בחיבור נתונים כאשר משתמש ממלא פקד המאוגד לשדה.

בנושא זה

מבט כולל

שיקולי תאימות

הוספת כלל הפועל כאשר משתמש פותח את הטופס

הוספת כלל לפקד

הוספת כלל שדה או קבוצה

הוספת כלל כאשר המשתמש שולח טופס

סקירה

כאשר עליך להחיל לוגיקה עסקית על תבנית הטופס שלך, באפשרותך להשתמש בכללים. כלל יכול לבצע את הפעולות הבאות:

 • הצגת הודעה של תיבת דו-שיח    באפשרותך להוסיף כלל לשם הצגה של תיבת דו-שיח למשתמש אם מתקיים תנאי מסוים בטופס. לדוגמה, באפשרותך להציג הודעה בטופס דוח הוצאות אם המשתמש מזין ערך החורג מסכום ספציפי.

 • הצגת ביטוי של תיבת דו-שיח    באפשרותך להוסיף כלל לשם הצגת התוצאות של ביטוי XPath המחשב את הערכים של שדות שונים בטופס. לדוגמה, באפשרותך להשתמש בפעולה זו בין מספר כללים המשמשים לביצוע חישוב מורכב. באפשרותך להשתמש בפעולה זו כדי לוודא שהחישוב פועל כראוי על-ידי פיקוח על כל השינויים המתרחשים בערכים במהלך החישוב.

 • החלפת תצוגות    באפשרותך להוסיף כלל לשם ניווט בין מספר תצוגות או לשינוי התצוגה של טופס המבוסס על תפקיד המשתמש ששויך למשתמש הפותח את הטופס. לדוגמה, באפשרותך להוסיף כלל ללחצן המאפשר למשתמשים לעבור לתצוגה הבאה או הקודמת כשהם לוחצים על הלחצן.

 • הגדרת ערך של שדה    באפשרותך להוסיף כלל המחשב את הערך של שדה. לדוגמה, באפשרותך להוסיף כלל לשדה המציג את תאריך הסיום של הפרוייקט בהתבסס על התאריך משדה אחר ומספר מוגדר של ימים.

 • שאילתה באמצעות חיבור נתונים    באפשרותך להוסיף כלל השולח שאילתה באמצעות חיבור נתונים כאשר תנאי מתקיים בטופס. לדוגמה, באפשרותך להוסיף כלל השולח שאילתה באמצעות חיבור נתונים כאשר משתמש מזין את מספר העובד שלו בטופס דוח הוצאות.

 • שליחה באמצעות חיבור נתונים    באפשרותך להוסיף כלל השולח את כל הנתונים בטופס למקור נתונים חיצוני באמצעות חיבור נתונים. לדוגמה, באפשרותך להוסיף כלל לתבנית טופס עבור יישום רשות השולח את הנתונים בטופס לשירות אינטרנט ומסד נתונים כאשר המשתמש לוחץ על הלחצן שלח בטופס.

 • פתיחת טופס חדש למילוי    באפשרותך להוסיף כלל הפותח עותק חדש של טופס המבוסס על תבנית טופס זו או על תבנית טופס אחרת. לדוגמה, באפשרותך להוסיף כלל לתבנית טופס עבור יישום רשות המבצע את הפעולות הבאות: אם הערך בשדה חורג מסכום קבוע, הכלל פותח טופס חדש המבוסס על תבנית טופס אחרת אשר משמשת עבור יישומי רשות הן חשמליים והן של בנייה.

 • סגירת טופס    באפשרותך להוסיף כלל הסוגר את הטופס כאשר מתרחש אירוע בטופס. לדוגמה, באפשרותך להוסיף כלל הסוגר טופס לאחר שהמשתמש שולח את הטופס ומקור הנתונים החיצוני מאשר שהטופס נשלח בהצלחה.

הערה: סוגי הכללים שבאפשרותך להחיל יכולים לחול על תבנית הטופס שלך, בתלות בפקדים ובשדות בתבנית הטופס שלך.

הכללים בפקד המאוגד לשדה מוחלים אוטומטית על שדה זה והכללים בשדה מוחלים אוטומטית על הפקד המאוגד לשדה זה. אם תאגד פקד לשדה המכיל כללים קיימים, הכללים יוחלו אוטומטית על הפקד. אם תוסיף כלל לפקד, הכלל יוחל אוטומטית על השדה המאוגד לפקד זה.

אם תוסיף כללים מרובים לתבנית הטופס שלך, Microsoft Office InfoPath יפעיל כל כלל בסדר שבו הכללים מופיעים בתיבת הדו-שיח כללים. באפשרותך לעצור את עיבוד הכללים שנותרו לאחר שהפעלת כלל קודם.

לראש הדף

שיקולי תאימות

למרות שתוכל להוסיף כלל תבנית הטופס שלך המציג תיבת דו-שיח למשתמשים שלך, תיבות דו-שיח אינם מוצגים באופן אוטומטי טפסים שמשתמשים ממלאים בדפדפן אינטרנט. בתיבות הדו-שיח מוצגים באופן אוטומטי רק בטפסים שמולאו ב- InfoPath.

לראש הדף

הוספת כלל הפועל כאשר משתמש פותח את הטופס

 1. בתפריט כלים, לחץ על אפשרויות טופס.

 2. ברשימה קטגוריה, לחץ על פתיחה ושמירה.

 3. תחת אופן הפתיחה, לחץ על כללים.

 4. בתיבת הדו-שיח כללים, לחץ על הוספה.

 5. בתיבה שם, הקלד שם עבור הכלל.

 6. כדי לציין תנאי עבור מועד הפעלת הכלל, לחץ על הגדרת תנאי, הזן את התנאי ולאחר מכן לחץ על אישור. הכלל יופעל כאשר התנאי שתציין בשלב זה יתקיים.

 7. לחץ על הוספת פעולה.

 8. ברשימה פעולה, לחץ על הפעולה הרצויה ולאחר מכן הזן את האפשרויות עבור פעולה זו.

 9. חזור על שלבים 7 ו- 8 עבור כל פעולה שברצונך להפעיל עבור כלל זה.

 10. כדי למנוע הפעלת כללים לאחר שהתנאי עבור כלל זה מתקיים והכלל מופעל, בחר בתיבת הסימון הפסק לעבד כללים כשהטיפול בכלל זה מסתיים.

 11. לחץ על אישור.

 12. כדי לבדוק את השינויים שלך, לחץ על תצוגה מקדימה בסרגל הכלים רגיל או הקש CTRL+SHIFT+B.

לראש הדף

הוספת כלל לפקד

אם הפקד מאוגד לשדה הכולל כלל אחד או יותר, כללי השדה מוחלים אוטומטית על הפקד. כל כלל שתוסיף לפקד נוסף גם לשדה. אם תוסיף פקד לתצוגה בתבנית טופס ולאחר מכן תאגד את הפקד לשדה הכולל כללים קיימים, הכללים הקיימים יוחלו אוטומטית על הפקד. אם תוסיף כלל לשדה והשדה יאוגד לפקד, הכללים יוחלו אוטומטית גם על הפקד.

 1. לחץ פעמיים על הפקד.

 2. לחץ על הכרטיסיה נתונים.

 3. לחץ על כללים.

 4. בתיבת הדו-שיח כללים, לחץ על הוספה.

 5. בתיבה שם, הקלד שם עבור הכלל.

 6. כדי לציין תנאי עבור מועד הפעלת הכלל, לחץ על הגדרת תנאי, הזן את התנאי ולאחר מכן לחץ על אישור. הכלל יופעל כאשר התנאי שתציין בשלב זה יתקיים.

 7. לחץ על הוספת פעולה.

 8. ברשימה פעולה, לחץ על הפעולה הרצויה ולאחר מכן הזן את האפשרויות עבור פעולה זו.

 9. חזור על שלבים 7 ו- 8 עבור כל פעולה שברצונך להפעיל עבור כלל זה.

 10. כדי למנוע הפעלת כללים לאחר שהתנאי עבור כלל זה מתקיים והכלל מופעל, בחר בתיבת הסימון הפסק לעבד כללים כשהטיפול בכלל זה מסתיים.

 11. לחץ על אישור.

 12. כדי לבדוק את השינויים שלך, לחץ על תצוגה מקדימה בסרגל הכלים רגיל או הקש CTRL+SHIFT+B.

לראש הדף

הוספת כלל לשדה או קבוצה

אם פקד מאוגד לשדה הכולל כללים קיימים, כללים אלה יוחלו אוטומטית גם על הפקד. כל כלל שתוסיף לשדה יתווסף גם לפקד.

 1. אם חלונית המשימות מקור נתונים אינה גלויה, לחץ על מקור נתונים בתפריט ' תצוגה '.

 2. לחץ פעמיים על השדה.

 3. לחץ על הכרטיסיה כללים ומיזוג.

 4. לחץ על הוספה.

 5. בתיבה שם, הקלד שם עבור הכלל.

 6. כדי לציין תנאי עבור מועד הפעלת הכלל, לחץ על הגדרת תנאי, הזן את התנאי ולאחר מכן לחץ על אישור. הכלל יופעל כאשר התנאי שתציין בשלב זה יתקיים.

 7. לחץ על הוספת פעולה.

 8. ברשימה פעולה, לחץ על הפעולה הרצויה ולאחר מכן הזן את האפשרויות עבור פעולה זו.

 9. חזור על שלבים 7 ו- 8 עבור כל פעולה שברצונך להפעיל עבור כלל זה.

 10. כדי למנוע מכללים מסוימים לפעול אחרי כלל זה (עבור האירוע הנוכחי), בחר בתיבת הסימון הפסק לעבד כללים כשהטיפול בכלל זה מסתיים.

 11. לחץ על אישור.

 12. כדי לבדוק את השינויים שלך, לחץ על תצוגה מקדימה בסרגל הכלים רגיל או הקש CTRL+SHIFT+B.

לראש הדף

הוספת כלל כאשר המשתמש שולח טופס

באפשרותך להגדיר את תבנית הטופס שלך כדי להפעיל את הכללים אחד או יותר כאשר המשתמש שלך שולח שלהם טופס המבוסס על תבנית הטופס שלך. לדוגמה, באפשרותך להוסיף כלל תבנית הטופס שלך השולח הטופס למסד נתונים ובתצוגת הודעת דואר אלקטרוני באופן אוטומטי כאשר משתמש בוחר ולשלוח את טופס שהושלם. כמו כן, באפשרותך להוסיף כלל תבנית הטופס שלך, אשר מחליף את הטופס לתצוגה אחרת כאשר המשתמש שולח את הטופס.

הערה: לפני שתתחיל בהליך זה, ודא כי תבנית הטופס שלך מכילה לפחות אחד חיבור נתונים של שליחה. מצא קישורים למידע נוסף אודות שליחת חיבורי נתונים בסעיף למידע נוסף.

 1. בתפריט כלים, לחץ על אפשרויות שליחה.

 2. בתיבת הדו-שיח אפשרויות שליחה, בחר בתיבת הסימון אפשר למשתמשים לשלוח טופס זה.

  הערה: לאחר הבחירה בתיבת סימון זו, InfoPath יוסיף לחצן שלח לסרגל הכלים הרגיל ואת הפקודה שלח לתפריט קובץ כאשר משתמשים ימלאו את הטופס.

 3. לחץ על בצע פעולה מותאמת אישית באמצעות כללים ולאחר מכן לחץ על כללים.

 4. בתיבת הדו-שיח כללים לשליחת טפסים, לחץ על הוספה.

 5. בתיבה שם, הקלד שם עבור כלל זה המתאר את מיקום השליחה. לדוגמה, אם ברצונך לאפשר למשתמשים לשלוח את הטופס באמצעות הודעת דואר אלקטרוני רק אם הערך בשדה מסוים גדול מ- $50, הקלד שליחת דואר אלקטרוני כאשר מעל $50.

 6. כדי להגדיר תנאי שחייב להיות נכון לפני השימוש כלל זה, לחץ על הגדרת תנאי בתיבת הדו-שיח כלל. בתיבת הדו-שיח תנאי, הגדר את התנאים שבהם עליך להיות true, ולאחר מכן לחץ על אישור.

 7. בתיבת הדו-שיח כלל, לחץ על הוספת פעולה.

 8. ברשימה פעולה, לחץ על הפעולה שברצונך להתרחש כאשר המשתמש שולח טופס המבוסס על תבנית טופס זו ולאחר מכן בחר באפשרויות המתאימות עבור פעולה זו.

 9. לחץ על אישור.

 10. כדי להוסיף פעולות נוספות, חזור על שלבים 7 עד 9 עבור כל פעולה נוספת.

 11. כדי להוסיף כללים אחרים, חזור על שלבים 4 עד 9 עבור כל כלל נוסף.

 12. לחץ על אישור.

  1. כדי לשנות את השם של לחצן שלח שמופיע בסרגל הכלים רגיל והפקודה שלח המופיע בתפריט ' קובץ ' כאשר משתמשים ימלאו את הטופס, הקלד את השם החדש בתיבה כיתוב בתיבת הדו-שיח אפשרויות שליחה.

   עצה: אם ברצונך להקצות קיצור מקשים זה לחצן והפקודה, הקלד אמפרסנד (&) לפני התו שברצונך שישמש קיצור מקשים. לדוגמה, כדי להקצות ALT + B בתור קיצור המקשים עבור לחצן שלח והפקודה, הקלד Su & bmit.

 13. כדי למנוע ממשתמשים להשתמש בפקודה שלח או בלחצן שלח בסרגל הכלים רגיל כאשר הם ממלאים את הטופס שלך, נקה את תיבת הסימון הצג את פריט התפריט שלח ואת לחצן שלח בסרגל הכלים.

  1. כברירת מחדל, לאחר שהמשתמשים שולחים טופס, InfoPath שומר את הטופס פתוח ומציג הודעה כדי לציין אם הטופס נשלח בהצלחה. כדי לשנות את ברירת המחדל, לחץ על מתקדם ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

   • כדי לסגור את הטופס או יצירת טופס ריק חדש לאחר שמשתמש שולח טופס שהושלם, לחץ על האפשרות הרצויה ברשימה אחרי לשלוח.

   • כדי ליצור הודעה מותאמת אישית כדי לציין אם הטופס נשלח בהצלחה, בחר בתיבת הסימון השתמש הודעות מותאמות אישית, ולאחר מכן הקלד את ההודעות שלך בתיבות על הצלחה ועל כשל.

    עצה: השתמש בתיבת כשל הודעה כדי ליידע משתמשים מה ניתן לעשות אם הם לא יוכלו לשלוח בטופס שלהם. לדוגמה, אתה יכול מציע כי לשמור את הטופס שלהם ומשתמשים ליצור קשר עם מישהו לקבלת הוראות נוספות.

   • אם אין ברצונך להציג הודעה לאחר שמשתמש שולח טופס, נקה את תיבת הסימון הצג הצלחה והודעות כשל.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×