הגדרת תצורה של פריטי ניווט

קישורים לניווט (נקראים פריטי ניווט) מופיעים בשורת הקישורים בחלקים העליונים של דפים ובצד השמאלי של דפים בהפעלה המהירה. באפשרותך להשתמש בדף הגדרות ניווט אתרים כדי לקבוע אלו פריטי ניווט יופיעו, תחת אלו כותרות ובאיזה סדר. בצע את הפעולות הבאות:

 • בתפריט פעולות אתר תפריט 'פעולות אתר' , הצבע על הגדרות אתר ולאחר מכן לחץ על שינוי ניווט .

איזו פעולה ברצונך לבצע?

ניהול ניראות של אתרי משנה ופריטי ניווט בדפים

הגדרת תצורה של מיון

סידור מחדש של פריטי ניווט

הוספה, עריכה או מחיקה של כותרת או קישור

ניהול ניראות של פריטי ניווט

ניהול ניראות של אתרי משנה ופריטי ניווט בדפים

ייתכן שהאתר יופיע בצורה לא מסודרת אם אתה מציג פריטי ניווט עבור אתרי משנה או דפים, בייחוד כשיש לך אתרי משנה או דפים רבים.

 • אם ברצונך להסתיר פריטי ניווט של אתר משנה, במקטע אתרי משנה ודפים, נקה את תיבת הסימון הצג אתרי משנה.

 • אם ברצונך להסתיר פריטי ניווט של דף, במקטע אתרי משנה ודפים, נקה את תיבת הסימון הצג דפים.

הערה: באפשרותך גם להסתיר פריטי ניווט בודדים. לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף ניהול ניראות של פריטי ניווט.

לראש הדף

הגדרת תצורה של מיון

באפשרותך למיין פריטי ניווט באופן אוטומטי, ידני או באמצעות שילוב של שתי השיטות. בדף הגדרות ניווט באתר, בצע את הפעולות הבאות:

 1. במקטע מיון, בחר אחת מהאפשרויות הבאות:

  • מיין באופן אוטומטי . בחר באפשרות זו אם ברצונך למיין אתרי משנה, קישורי ניווט ודפים באופן אוטומטי בהתאם להגדרות שנקבעו במקטע מיון אוטומטי .

  • מיין באופן ידני. בחר באפשרות זו אם ברצונך למיין את כל פריטי הניווט באופן ידני. לקבלת מידע נוסף אודות מיון פריטי ניווט באופן ידני, עיין בסעיף סידור מחדש של פריטי ניווט.

   הערה: אם ברצונך למיין את כל פריטי הניווט באופן ידני חוץ מאשר עבור דפים, בחר באפשרות מיין באופן ידני ולאחר מכן בחר בתיבת הסימון מיין דפים באופן אוטומטי. יבוצע מיון של הדפים לפי ההגדרות שנקבעו במקטע מיון אוטומטי.

 2. במקטע מיון אוטומטי (המקטע מיון אוטומטי מופיע רק אם בחרת באפשרות מיון אוטומטי או בתיבת הסימון מיין דפים באופן אוטומטי), ברשימה מיין לפי, לחץ על אחת מהאפשרויות הבאות:

  • כותרת. לחץ על אפשרות זו אם ברצונך למיין לפי כותרת פריט הניווט. לאחר מכן, ציין את סדר המיון על-ידי בחירה באפשרות בסדר עולה (א,ב,ג או 1,‏2,‏3) או בסדר יורד (ג,ב,א או 3,‏2,‏1) .

  • תאריך יצירה. לחץ על אפשרות זו אם ברצונך למיין לפי תאריך יצירת פריט הניווט. לאחר מכן, ציין את סדר המיון על-ידי בחירה באפשרות בסדר עולה (א,ב,ג או 1,‏2,‏3) או באפשרות בסדר יורד (ג,ב,א או 3,‏2,‏1) .

  • תאריך שינוי אחרון. לחץ על אפשרות זו אם ברצונך למיין לפי תאריך השינוי האחרון של פריט הניווט. לאחר מכן, ציין את סדר המיון על-ידי בחירה באפשרות בסדר עולה (א,ב,ג או 1,‏2,‏3) או בבסדר יורד (ג,ב,א או 3,‏2,‏1) .

לראש הדף

סידור מחדש של פריטי ניווט

באפשרותך להשתמש בלחצנים הזז למעלה והזז למטה במקטע מיון ועריכה בניווט כדי לסדר מחדש פריטי ניווט ולקנן פריטים בתוך כותרות.

הזמינות והפעולה של הלחצנים הזז למעלה והזז למטה תלויים באופן הגדרת תצורת המיון , סוג הפריט שבחרת ומיקום הפריט שבחרת.

הטבלה הבאה מציגה את ההתנהגות של הלחצנים הזז למעלה או הזז למטה כשאתה בוחר באפשרות מיין באופן ידני.

פריט ניווט

פעולה

מיקום של פריט ניווט

תוצאה

פריט שאינו כותרת

לחץ על הזז למעלה

לא בראש הרשימה המקומית

הפריט עובר מיקום אחד כלפי מעלה ברשימה המקומית.

פריט שאינו כותרת

לחץ על הזז למעלה

בראש הרשימה המקומית

 • אם הפריט מקונן, הפריט עובר מעל לכותרת שבה הוא היה מקונן והופך לבלתי מקונן.

 • אם הפריט אינו מקונן, הוא הופך למקונן בספריית הכותרת שנמצאת מעליו.

פריט שאינו כותרת

לחץ על הזז למטה

לא בתחתית הרשימה המקומית

הפריט עובר מיקום אחד כלפי מטה ברשימה המקומית.

פריט שאינו כותרת

לחץ על הזז למטה

תחתית הרשימה המקומית

 • אם הפריט מקונן, הפריט הופך לבלתי מקונן.

 • אם הפריט אינו מקונן, הוא הופך למקונן בספריית הכותרת שנמצאת מתחתיו.

פריט כותרת

לחץ על הזז למעלה

לא רלוונטי

הפריט עובר מיקום אחד כלפי מעלה. כל הפריטים שמקוננים בתוכו עוברים איתו.

פריט כותרת

לחץ על הזז למטה

לא רלוונטי

הפריט עובר מיקום אחד כלפי מטה. כל הפריטים שמקוננים בתוכו עוברים איתו.

הטבלה הבאה מציגה את ההתנהגות של הלחצנים הזז למעלה או הזז למטה כשאתה בוחר באפשרות מיון אוטומטי.

פריט ניווט

פעולה

תוצאה

פריט שאינו כותרת

לחץ על הזז למעלה

 • אם הפריט מקונן, הוא הופך למקונן בכותרת שמעל לכותרת שבה הוא מקונן כעת.

 • אם הפריט אינו מקונן, הוא הופך למקונן בכותרת הראשונה שמעליו.

פריט שאינו כותרת

לחץ על הזז למטה

 • אם יש כותרת מתחתיו, הפריט הופך למקונן בכותרת שמתחתיו.

 • אם אין כותרת מתחת לפריט, הפריט הופך לבלתי מקונן.

לראש הדף

הוספה, עריכה או מחיקה של כותרת או קישור

כדי להוסיף כותרת או קישור חדשים או כדי לערוך כותרת או קישור קיימים, בצע את הפעולות הבאות:

 1. במקטע מיון ועריכה בניווט , בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • אם ברצונך לערוך כותרת או קישור, בחר כותרת או קישור ולאחר מכן לחץ על ערוך.

  • אם ברצונך להוסיף כותרת חדשה, לחץ על הוספת כותרת.

  • אם ברצונך להוסיף קישור חדש, לחץ על הוספת קישור.

   הערה: אם בחרת כותרת, הקישור יתווסף מתחת לכותרת הזו. אם בחרת פריט, הקישור יתווסף לאותה רמה כמו הפריט שנבחר.

 2. בתיבת הדו-שיח של האינטרנט שמופיעה, הגדר את האפשרויות הבאות:

  • כותרת. הקלד את הכותרת של פריט הניווט כפי שאתה רוצה שיפיע.

  • URL. הקלד את כתובת ה- URL עבור הכותרת או הקישור. כתובת URL נדרשת עבור קישורים, אך היא אופציונלית עבור כותרות .

   אם ברצונך לפתוח את כתובת ה- URL שציינת כדי לאמת שזוהי כתובת ה- URL הנכונה, בחר בתיבת הסימון פתח קישור בחלון חדש . בלחיצה על אישור, תיפתח כתובת ה- URL בחלון חדש.

  • תיאור. הקלד תיאור עבור הכותרת או הקישור.

  • קהל. אם ברצונך להגביל את הניראות, הזן קהל עבור הכותרת או הקישור. רק הקהלים אותם תזין יוכלו לראות את הקישור או הכותרת (וכל דבר תחתיה). אם לא תזין קהל, כל הקהלים יוכלו לראות את הקישור.

 3. לחץ על אישור.

אם ברצונך למחוק כותרת או קישור, במקטע מיון ועריכה בניווט , בחר את הקישור או הכותרת למחיקה ולאחר מכן לחץ על מחק.

לראש הדף

ניהול ניראות של פריטי ניווט

באפשרותך להסתיר פריטי ניווט באופן ידני במקטע מיון ועריכה בניווט .

 • אם ברצונך להסתיר פריט שמוצג כעת, בחר את הפריט ולאחר מכן לחץ על הסתר.

 • אם ברצונך להציג פריט שמוסתר כרגע, בחר את הפריט ולאחר מכן לחץ על הצג.

לראש הדף

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×