הגדרת מאפייני אופן הפעולה של טבלאות עבור דוחות Power View

אם אתה משתמש ב- Power View, באפשרותך להגדיר מאפייני אופן פעולה של טבלאות לשינוי אופן פעולת הקיבוץ של שורות פרטים ולאספקת מיקום ברירת מחדל טוב יותר של פרטים מזהים (כגון שמות, מזהי תמונות או תמונות של סמלים) בגורמים מכילים של אריחים, בכרטיסים ובתרשימים.

הערה:  עליך להגדיר מזהה שורה לפני הגדרת מאפיינים אחרים.

 1. פתח את Power Pivot. ראה הפעלת התוספת Power Pivot ב- Microsoft Excel 2013 לקבלת פרטים.

 2. לחץ על לשונית הטבלה בחלק התחתון של החלון, כדי לבחור את הטבלה שעבורה ברצונך לקבוע תצורה של מאפיינים.

 3. לחץ על מתקדם > אופן פעולה של טבלה.

 4. תחת מזהה השורה, בחר עמודה בטבלה המכילה ערכים ייחודיים בלבד, ללא ערכים ריקים. הגדרת מזהה שורה היא השלב הראשון לציון מאפיינים אחרים.

 5. תחת שמור על שורות ייחודיות, בחר עמודות שיש להתייחס אליהן כאל עמודות ייחודיות גם אם הן כפולות (לדוגמה, שם פרטי ושם משפחה של עובדים, למקרים שבהם לשני עובדים או יותר יש שם זהה).

 6. העמודה תווית ברירת מחדל מספקת שם תצוגה לייצוג נתוני שורה (לדוגמה, שם עובד ברשומת עובד).

בפריטים חזותיים מסוימים של Power View, כגון כרטיסים, תווית ברירת המחדל מוצגת בגופן גדול יותר. אם הגדרת גם תמונת ברירת מחדל, תווית ברירת המחדל מופיעה תחת תמונת ברירת המחדל בכרטיסיות של גורם מכיל של אריח.

 1. תחת תמונת ברירת מחדל, בחר עמודה המספקת תמונה שמייצגת את נתוני השורה (לדוגמה, מזהה תמונה ברשומה של עובד).

במאמר זה

מדוע עלי להגדיר מאפייני אופן פעולה של טבלה?

שדות ברירת מחדל

המאפיין 'מזהה שורה'

המאפיין 'שמור על שורות ייחודיות'

תוויות ברירת מחדל

תמונות ברירת מחדל

מיטוב לפריסות ספציפיות

תמונות חסרות

לציון עמודה המכילה כתובות URL של תמונות

לציון עמודה המכילה תמונות בינאריות

שורה אחת או יותר חסרות בטבלאות

הפריסה של מטריצה צפופה מדי

בתרשים מוצג מספר רב מדי של פריטים ורמות על הציר

השלבים הבאים

למידע נוסף

מדוע עלי להגדיר מאפייני אופן פעולה של טבלה?

Power View מקבץ פריטים באופן אוטומטי בהתבסס על השדות ותבנית המצגת שבה אתה משתמש. ברוב המקרים, קיבוץ ברירת המחדל מפיק תוצאה מיטבית. אך עבור טבלאות מסוימות, בעיקר אלה המכילות נתוני פירוט, אופן פעולת הקיבוץ המהווה ברירת מחדל יקבץ לעתים שורות שאין צורך לקבץ (לדוגמה, רשומות עובד או לקוח שצריכות להיות מוצגות בנפרד, במיוחד כאשר שני אנשים או יותר הם בעלי שם פרטי ושם משפחה זהה). עבור טבלאות אלה, באפשרותך להגדיר מאפיינים הגורמים לשורות להיות מוצגות בנפרד במקום להיות מקובצות יחד.

הערה: אל תשנה את אופן הפעולה המוגדר כברירת מחדל בטבלאות המשמשות כטבלת בדיקת מידע (כגון טבלת תאריכים, טבלת קטגוריות מוצר או טבלת מחלקות, כאשר הטבלה מכילה מספר קטן יחסית של שורות ועמודות), או טבלאות סיכום שמכילות שורות שיש בהן עניין רק כאשר הן מסוכמות (לדוגמה, נתוני מפקד תושבים שמסוכמים לפי מגדר, גיל או גיאוגרפיה). עבור טבלאות בדיקת מידע וסיכום, אופן פעולת הקיבוץ המהווה ברירת מחדל מפיקה את התוצאה הטובה ביותר.

לראש הדף

שדות ברירת מחדל

באפשרותך להגדיר אילו שדות יתווספו ל- Power View באופן אוטומטי, אם משתמש לוחץ על שם הטבלה ברשימת השדות של Power View. טבלה יכולה לכלול שדות מרובים, אך סביר להניח שבחלקם נעשה שימוש תכוף יותר מאחרים.

 1. בחלון Power Pivot > בכרטיסיה מתקדם > קבוצת שדות המוגדרים כברירת מחדל.

 2. בחר שדה בשדות בטבלה ולחץ על הוסף.

 3. השדה מועבר לשדות ברירת מחדל, לפי סדר.

 4. לאחר שברשותך כל השדות הרצויים, באפשרותך לשנות את הסדר שבו הם יופיעו. בחר שדה ולחץ על הזז למעלה או הזז למטה.

הדפדפן אינו תומך בווידאו. התקן את Microsoft Silverlight,‏ Adobe Flash Player או Internet Explorer 9.

המאפיין 'מזהה שורה'

בתוך הטבלה, מזהה השורה מציין עמודה בודדת המכילה ערכים ייחודיים בלבד, ללא ערכים ריקים. המאפיין 'מזהה שורה' משמש לשינוי הקיבוץ כדי שקבוצה לא תהיה מבוססת על הרכבת שדות של שורה, אלא על עמודה קבועה שתשמש תמיד לזיהוי ייחודי של שורה, ללא קשר לשדות המשמשים בפריסה של דוח מסוים.

הגדרה של מאפיין זה משנה את אופן פעולת הקיבוץ המהווה ברירת מחדל מקיבוץ דינאמי המבוסס על העמודות הקיימות בתצוגה, לאופן פעולה של קיבוץ קבוע המסכם בהתבסס על מזהה השורה. שינוי אופן פעולת הקיבוץ המהווה ברירת מחדל רלוונטי לפריסות של דוחות, כגון מטריצה, שבמצב אחר היו מבצעות פעולת קיבוץ (או מציגות סכומי ביניים) עבור כל עמודה בשורה.

הגדרת מזהה שורה מאפשרת את המאפיינים הנוספים הבאים: המאפיין שמור על שורות ייחודיות, המאפיין תווית ברירת מחדל והמאפיין תמונת ברירת מחדל, שכל אחד מהם משפיע על אופן הפעולה של השדה ב- Power View.

באפשרותך גם להשתמש במזהה השורה בפני עצמו, כמאפיין עצמאי, כדי לאפשר את הפעולות הבאות:

 • שימוש בתמונות בינאריות בדוח. על-ידי הסרת אי-הבהירות סביב ייחודיות השורה, ל- Power View יש אפשרות לקבוע כיצד להקצות תמונות ברירת מחדל ותוויות ברירת מחדל לשורה נתונה.

 • הסרת סכומי ביניים לא רצויים מדוח מטריצה. קיבוץ ברירת מחדל ברמת השדה יוצר סכום ביניים עבור כל שדה. אם אתה מעוניין רק בסכום ביניים בודד המחושב ברמת השורה, הגדרת מזהה השורה מפיקה תוצאה זו.

לא ניתן להגדיר מזהה שורה עבור טבלאות המסומנות כטבלאות תאריך. עבור טבלאות תאריך, מזהה השורה מצוין בעת סימון הטבלה. לקבלת מידע נוסף, ראה תיבת הדו-שיח 'סמן כטבלת תאריכים'.

לראש הדף

המאפיין 'שמור על שורות ייחודיות'

מאפיין זה מאפשר לך לציין אילו עמודות מעבירות פרטי זהות (כגון שם העובד או קוד מוצר) באופן המבחין בין שורה לשורה. במקרים שבהם השורות נראות זהות (כגון שני לקוחות בעלי אותו שם), העמודות שתציין עבור מאפיין זה יחזרו על עצמן בטבלת הדוח.

בהתאם לעמודות שאתה מוסיף לדוח, ייתכן שתגלה שורות המטופלות כשורות זהות מאחר שהערכים בכל שורה נראות אותו הדבר (לדוגמה שני לקוחות בשם 'עמיר לוי'‎). דבר זה עשוי להתרחש מכיוון שעמודות אחרות המספקות הבחנה (כגון שם אמצעי, כתובת, או תאריך לידה) אינן כלולות בתצוגת הדוח. בתרחיש זה, אופן הפעולה המוגדר כברירת מחדל הוא לכווץ את השורות הזהות לכדי שורה יחידה, המסכמת ערכים מחושבים לכדי תוצאה יחידה גדולה יותר מהשורות המשולבות.

על-ידי הגדרת המאפיין שמור על שורות ייחודיות, באפשרותך להקצות עמודה אחת או יותר שתחזור על עצמה תמיד, גם אם קיימים מופעים כפולים, בכל פעם שאתה מוסיף עמודה זו לתצוגת הדוח. ערכים מחושבים המשויכים לשורה יוקצו כעת בהתבסס על כל שורה נפרדת ולא על שורה המסתכמת לשורה בודדת.

הערה:  מאחר שהעמודות שמשתמש הקצה בוחר יכולות להשפיע על הקיבוץ, והדבר משנה את הקשר המסנן לחישובי ביטויים, מעצבי המודל חייבים לדאוג ליצירת מדידים שמחזירים את התוצאות הנכונות.

לראש הדף

תוויות ברירת מחדל

מאפיין זה מציין תווית שמופיעה באופן בולט בכרטיס או בתרשים, או יחד עם תמונת ברירת המחדל ברצועת הניווט של דוח אריח. בעת שימוש עם תמונת ברירת מחדל, תווית ברירת המחדל מופיעה מתחת לתמונה. בעת בחירת תווית ברירת מחדל, בחר את העמודה המבטאת את המידע הרב ביותר אודות השורה (לדוגמה, שם).

בפריסה של רצועת הכרטיסיות עבור גורם מכיל של אריח, עם רצועת הניווט המופיעה לאורך החלק העליון, תווית ברירת המחדל מופיעה באזור הכותרת מתחת לתמונה, כמוגדר על-ידי המאפיין 'תמונת ברירת מחדל'. לדוגמה, אם יש לך רשימה של עובדים, ניתן לפרוש פרטי עובדים, באמצעות מזהה התמונה שלהם כתמונת ברירת המחדל ושם העובד כתווית ברירת המחדל. עמודת תווית ברירת המחדל מופיעה תמיד תחת התמונה בניווט רצועת הכרטיסיות של גורם מכיל של אריחים, גם אם אינך בוחר בה באופן מפורש ברשימת השדות של הדוח.

בפריסת CoverFlow של גורם מכיל של אריחים, כאשר רצועת הניווט נמצאת בחלק התחתון של האריחים, תמונת ברירת המחדל מופיעה ללא תווית ברירת המחדל.

בפריסת כרטיס, תווית ברירת המחדל מופיעה בגופן גדול יותר באזור הכותרת בחלק העליון של כל כרטיס. לדוגמה, אם יש לך רשימה של עובדים, ניתן ליצור כרטיסים עם פרטי עובדים, באמצעות מזהה התמונה שלהם כתמונת ברירת המחדל ושם העובד כתווית ברירת המחדל.

לראש הדף

תמונות ברירת מחדל

מאפיין זה מציין תמונה המוצגת כברירת מחדל בניווט של רצועת הכרטיסיות של דוח אריח, או באופן בולט תחת תווית ברירת המחדל בצד שמאל של הכרטיס. תמונת ברירת מחדל צריכה להיות תוכן חזותי. דוגמאות לכך כוללות מזהה תמונה בטבלת העובדים, סמל לקוח בטבלת לקוחות, או צורה של מדינה בטבלה גיאוגרפית.

הערה:  התמונות יכולות להיות לקוחות מכתובות URL לקובץ תמונות בשרת אינטרנט, או כנתונים בינאריים המוטבעים בחוברת העבודה. אם התמונה מבוססת על כתובת URL, הקפד גם להגדיר את העמודה לסוג תמונה כך ש- Power View מאחזר את התמונה במקום להציג כתובת URL כנתוני טקסט בדוח.

לראש הדף

מיטוב לפריסות ספציפיות

סעיף זה מתאר את ההשפעה של הגדרת מאפייני אופן פעולה של טבלה מנקודת מבט של תבנית מצגת מסוימת ומאפיינים של הנתונים. אם אתה מנסה לכוונן את הפריסה של דוח מטריצה, לדוגמה, תוכל להשתמש במידע זה כדי להבין כיצד לשפר מצגת של מטריצה באמצעות מאפייני אופן פעולה של טבלה במודל.

תמונות חסרות

מאפיינים שאתה מגדיר במודל קובעים אם התמונות מוצגות באופן חזותי בדוח, או מיוצגות כערכי טקסט בדוח. בדוגמה הבאה, תמונות חסרות בדוח. מיקום כתובת ה- URL של קובץ התמונה מופיע במקום שבו אמורה להופיע תמונה. התנהגות זו מתרחשת מכיוון שהטקסט במודל מפורשת כטקסט בדוח. באפשרותך לשנות אופן פעולה זה על-ידי הגדרת מאפיינים בעמודה המכילה כתובת URL של תמונה. המאפיין מורה ל- Power View להשתמש בערך העמודה ככתובת URL במקום להציג אותה כטקסט.

המאפיין 'דוח'

לציון עמודה המכילה כתובות URL של תמונות

 • בחלון PowerPivot > בכרטיסיה מתקדם > במקטע מאפייני דיווח, ודא שקטגוריית נתונים מוגדרת לכתובת URL של תמונה (מוצעת).

 • אם לא, לחץ על חץ הרשימה הנפתחת עבור קטגוריית נתונים > קטגוריות נוספות> כתובת URL של תמונה.

לציון עמודה המכילה תמונות בינאריות

 • בחלון PowerPivot > בכרטיסיה מתקדם > במקטע מאפייני דיווח> אופן פעולה של טבלה.

 • עבור מזהה שורה, בחר עמודה המכילה ערכים ייחודיים.

שורה אחת או יותר חסרות בטבלאות

לעתים אופן פעולת הקיבוץ המהווה ברירת מחדל מובילה לתוצאה שהנה הפוכה ממה שהתכוונת; באופן ספציפי, שורות פירוט שקיימות במודל אינן מופיעות בדוח. כברירת מחדל, Power View מקבץ בעמודות שאתה מוסיף לתצוגה. אם אתה מוסיף שם מדינה לדוח, כל מדינה מופיעה פעם אחת בתצוגה, למרות שהטבלה המשמשת כבסיס עשויה להכיל אלפי שורות הכוללות מופעים מרובים של כל שם מדינה. במקרה זה, אופן פעולת הקיבוץ המהווה ברירת מחדל מפיקה את התוצאה הנכונה.

עם זאת, קח בחשבון דוגמה אחרת שבה ייתכן שתרצה שיופיעו מופעים מרובים של שורה, מאחר שלמעשה השורות המשמשות כבסיס מכילות נתונים אודות ישויות שונות. בדוגמה זו, נניח שיש לך שני לקוחות ששמם עמיר לוי. באמצעות אופן פעולת הקיבוץ המהווה ברירת מחדל, רק מופע אחד של עמיר לוי‎ יופיע בדוח. יתרה מכך, מאחר שרק מופע אחד מופיע ברשימה, המדד הכנסה שנתית הוא הסכום של ערך זה עבור שני הלקוחות. במצב זה, כאשר הלקוחות בעלי השם הזהה הם למעשה אנשים שונים, אופן פעולת הקיבוץ המהווה ברירת מחדל מפיק תוצאה שגויה.

דוגמה לדוח שמציג ערכים ייחודיים

כדי לשנות את אופן פעולת הקיבוץ המהווה ברירת מחדל, הגדר את המאפיינים מזהה שורה ושמור על שורות ייחודיות. במאפיין שמור על שורות ייחודיות, בחר את העמודה 'שם משפחה' כך שערך זה יחזור על עצמו עבור שורה, גם אם הוא כבר מופיע בשורה אחרת. לאחר שינוי המאפיינים ופרסום מחדש של חוברת העבודה, באפשרותך ליצור את אותו דוח, אלא שהפעם תראה את שני הלקוחות ששמם עמיר לוי‎, עם הקצאה נכונה של המדד הכנסה שנתית לכל אחד.

דוגמה לדוח שמציג ערכים משולבים

הפריסה של מטריצה צפופה מדי

בעת הצגת טבלת פירוט במטריצה, קיבוץ ברירת המחדל מספק ערך מסוכם עבור כל עמודה. בהתאם ליעדים שלך, ייתכן שמדובר בסיכומים רבים יותר מן הרצוי. כדי לשנות אופן פעולה זה, באפשרותך להגדיר את המאפיין מזהה שורה. אין צורך להגדיר מאפיינים נוספים; הגדרת מזהה השורה מספיק כדי לשנות את הקיבוץ כך שהסיכומים יחושבו עבור כל שורה בהתבסס על מזהה השורה הייחודי שלה.

השווה בין התמונות 'לפני' ו'אחרי' שלהלן, שמדגימות את ההשפעה של הגדרת מאפיין זה עבור פריסת מטריצה.

לפני: קיבוץ ברירת המחדל מבוסס על שדות במטריצה

המאפיין 'דוח'

אחרי: קיבוץ לפי מזהה שורה

המאפיין 'דוח'

בתרשים מוצג מספר רב מדי של פריטים ורמות על הציר

דוחות תרשים המציגים נתוני פירוט צריכים להשתמש במזהה השורה כציר. ללא מזהה שורה, הציר אינו מוגדר, ומוביל לפריסת "ניחוש" שעלול להיות לא הגיוני. כדי לשנות אופן פעולה זה, באפשרותך להגדיר את המאפיין מזהה שורה. אין צורך להגדיר מאפיינים נוספים; הגדרת מזהה השורה מספיק כדי לשנות את הקיבוץ כך שהסיכומים יחושבו עבור כל שורה בהתבסס על מזהה השורה הייחודי שלה.

השווה בין התמונות 'לפני' ו'אחרי' שלהלן, שמדגימות את ההשפעה של הגדרת מאפיין זה עבור פריסת תרשים. זהו אותו דוח, עם שדות ומצגת זהים. ההבדל היחיד הוא שהתמונה התחתונה מציגה דוח לאחר שמזהה השורה הוגדר בטבלה 'פריטים'.

לפני: קיבוץ ברירת המחדל מבוסס על שדות בתרשים

המאפיין 'דוח'

אחרי: קיבוץ לפי מזהה שורה (מזהה השורה הופך לציר)

המאפיין 'דוח'

לראש הדף

השלבים הבאים

לאחר הערכת הטבלאות במודל שלך והגדרת מאפייני אופן הפעולה של הטבלה בטבלאות המכילות שורות פירוט שאמורות להופיע תמיד כפריטים בודדים, באפשרותך להמשיך ולמטב את המודל באמצעות מאפיינים נוספים או הגדרות נוספות. לקבלת מידע נוסף אודות Power View, ראה ערכת לימוד: מיטוב מודל נתונים עבור דוחות של Power View.

הערות:  זכויות יוצרים של וידאו:

 • Olympics Dataset © Guardian News & Media Ltd.‎

 • תמונות דגל באדיבות CIA Factbook‏ (cia.gov)

 • נתוני אוכלוסיה באדיבות UNData ‏(data.un.org ) ב- Microsoft Azure Marketplace

 • סמלים של ספורט אולימפי מאת Thadius856 ו- Parutakupiu, מופצים בהתאם לרישיון ב- Wikimedia Commons ‏(creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/‎)

לראש הדף

למידע נוסף

מאפייני דיווח של PowerPivot עבור Power View

PowerPivot: ניתוח נתונים רב-עוצמה ומידול נתונים ב- Excel

ערכת לימוד: ניתוח נתוני PivotTable באמצעות מודל נתונים ב- Excel 2013

סרטוני וידאו של Power View ו- PowerPivot

Power View: חקור, המחש והצג את הנתונים שלך

לראש הדף

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×