הגדרת אפשרויות ההדפסה ב- Access

הגדרת אפשרויות ההדפסה ב- Access

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

אף על פי שבאפשרותך להדפיס נתונים מטבלה, שאילתה, טופס או דוח במסד נתונים של Microsoft Access, באפשרותך להגדיר עבור הדוחות אפשרויות הדפסה שיסייעו ליצירת עותק מודפס מרהיב וקריא יותר של הנתונים שלך.

הדפסת נתונים ישירות מטבלאות או משאילתות מתאימה כאשר ברצונך להדפיס רק רשימה פשוטה. השימוש בטפסים מתאים יותר להצגה או להדפסה של נתונים עבור רשומה בודדת או עבור ערכת רשומות קשורה, ולא להדפסה של ערכות גדולות יותר של נתונים או סיכומי נתונים. על-ידי הדפסת נתונים מדוח, באפשרותך להשוות, לסכם ולחשב סך הכל של ערכות נתונים גדולות ולאחר מכן להציג מידע זה בפריסה אטרקטיבית.

לקבלת מידע נוסף אודות יצירת דוח ראה מבוא לדוחות ב- Access.

הערה: מאמר זה אינו חל על Access web apps סוג מסד הנתונים לך לעצב באמצעות Access ולפרסם באינטרנט. לקבלת מידע נוסף, ראה יצירת יישום Access

במאמר זה

בחירה באפשרויות הגדרת עמוד

בחירת הגדרות מדפסת

הצגה לפני הדפסה

בחירה באפשרויות הגדרת עמוד

לאחר יצירת הדוח באפשרותך להגדיר אפשרויות עבור פריסת ההדפסה בתיבת הדו-שיח הגדרת עמוד. אפשרויות אלה עוזרות לך ללטש את התבנית עם אפשרויות עבור הגדרות שוליים, שימוש בקווי רשת ועמודות, או הדפסה רק של הנתונים מהדוח ללא העיצוב. כדי להגדיר את האפשרויות של עמוד הדפסה, בצע את השלבים הבאים:

 1. בחלונית הניווט, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הדוח ולאחר מכן לחץ על הצג לפני הדפסה.

 2. בכרטיסיה הצגה לפני הדפסה, בקבוצה פריסת עמוד, לחץ על הגדרת עמוד והגדר את השוליים, את כיוון ההדפסה ואת הגדרות העמודות הרצויות.

  תיבת הדו-שיח 'הגדרת עמוד'

  הגדרות הכרטיסיה אפשרויות הדפסה

הגדרה

תיאור

שוליים (אינצ'ים)

הגדל או הקטן את שולי ברירת המחדל כפי הצורך והבט בשינויים המוצגים בעמוד דוגמה.

הדפס נתונים בלבד

בחר באפשרות זו אם אינך רוצה להדפיס את תכונות הפריסה בדוח, כגון קווי רשת.

טופס מפוצל

אפשרות זו אינה זמינה עבור דוח.

כדי להתאים אישית את השוליים בדוח, בכרטיסיה הצגה לפני הדפסה, בקבוצה גודל עמוד, לחץ על שוליים ובחר אפשרות מתאימה, ותצוגה מקדימה של הדוח לאחר שינוי הגדרות השוליים תוצג.

הגדרות הכרטיסיה דף

הגדרה

תיאור

כיוון הדפסה

בחר את כיוון ההדפסה לאורך או לרוחב. אם ברצונך לראות כיצד הדוח מופיע, במקום להגדיר את כיוון ההדפסה כאן, הגדר אותו מהכרטיסיה 'הצגה לפני הדפסה'. בכרטיסיה הצגה לפני הדפסה, בקבוצה פריסת עמוד, לחץ על לאורך או על לרוחב.

נייר

בחר את הגודל ואת המקור של הנייר.

מדפסת עבור כתובת לקוח...

אם תבחר באפשרות השתמש במדפסת ספציפית תוכל להגדיר מספר אפשרויות עיצוב אחרות עבור מדפסות ומסמכים.

הגדרות הכרטיסיה עמודות

הערה: אפשרויות אלה זמינות גם בכרטיסיה הצגה לפני הדפסה, בקבוצה פריסת עמוד, תחת עמודות.

הגדרה

תיאור

הגדרות רשת

בחר את מספר העמודות ואת המרווח בין השורות. אם ההגדרה היא עבור עמודה בודדת, האפשרויות מרווח בין עמודות ועיצוב עמודה לא יהיו זמינות.

זהה לפירוט

בחר להדפיס את העמודה באותו גודל שהגדרת בדוח. כדי להתאים את הרוחב ואת הגובה של העמודה, נקה את הבחירה והקלד ערכים חדשים.

גודל עמודה

בחר את הרוחב ואת הגובה של העמודות.

עיצוב עמודה

בחר את הכיוון שבו ברצונך שהעמודות יודפסו. אפשרות זו זמינה רק אם קיימת יותר מעמודה אחת.

לראש הדף

בחירת הגדרות מדפסת

לאחר השלמת ההגדרות של הגדרת עמוד עבור הדוח, באפשרותך לבחור באפשרויות מדפסת ספציפיות כדי לשלוט בפריסת ההדפסה או בעמודים שברצונך להדפיס ובמספר העותקים.

 1. בחלונית הניווט, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הדוח שברצונך להדפיס ולחץ על הצג לפני הדפסה.

 2. בכרטיסיה הצגה לפני הדפסה, בקבוצה הדפסה, לחץ על הדפס.

  קיצור מקשים הקש Ctrl + P.

 3. בחר באפשרויות ההדפסה שלך ולאחר מכן לחץ על אישור כדי להדפיס את הדוח.

הטבלה הבאה מתארת את התוצאות שלהן ניתן לצפות מהגדרות מדפסת ספציפיות:

הגדרה

תיאור

מדפסת

בחר את המדפסת שבה ברצונך שהדוח יודפס. אם טרם הגדרת את כיוון ההדפסה ואת גודל הנייר, לחץ על לחצן מאפיינים.

טווח הדפסה

 • כדי להדפיס רק עמודים נבחרים מהדוח, בחר באפשרות עמודים והגדר את הטווח. לדוגמה, כדי להדפיס רק את עמוד 5 בדוח, הקלד 5 בתיבות מ: ועד.

 • כדי להדפיס רק עמוד אחד הדוח שלך, להגדיר את שני מתוך ו- מספר עמוד כדי שדות זהה.

עותקים

בחר את מספר העותקים ובחר באפשרות אסוף אם ברצונך שהעותקים יודפסו בקבוצות עבור דוח מרובה עמודים.

כדי לשמור מסמך, או כדי לשלוח משימת הדפסה למדפסת מסחרית, או לשלוח את הדוח בדואר אלקטרוני, באפשרותך ליצור תבנית. pdf או xps של הדוח: על הצגה לפני הדפסה, בשדה קבוצת נתונים, לחץ על PDF או XPS.

לראש הדף

הצגה לפני הדפסה

השתמש באפשרות 'הצגה לפני הדפסה' כדי לבדוק כיצד תיראה הגירסה המודפסת של הדוח.

באפשרותך לפתוח דוח ב'הצגה לפני הדפסה' באמצעות אחת מהשיטות הבאות:

 • כדי להציג בתצוגה מקדימה דוח שאינו פתוח כבר, בחלונית הניווט, באמצעות לחצן העכבר הימני על הדוח שברצונך להציג בתצוגה מקדימה ולאחר מכן לחץ על הצגה לפני הדפסה.

  או

 • לחץ על קובץ > הדפסה ולאחר מכן לחץ על הצגה לפני הדפסה.

  או

 • אם הדוח פתוח, באמצעות לחצן העכבר הימני על כרטיסיית המסמך של הדוח ולאחר מכן לחץ על הצגה לפני הדפסה.

באפשרותך לבצע שינויי עיצוב נוספים מתוך הצגה לפני הדפסה באמצעות האפשרויות ברשימה הדפסה.

פקודות של הצגה לפני הדפסה

אם ברצונך להציג כמה עמודים של הדוח, לעבור לעמודים אחרים או להציג עמודים מרובים בו-זמנית בעת הצגת הדוח בתצוגה מקדימה, נסה אחת מהאפשרויות הבאות:

 • לחץ על לחצן הפתיחה/סגירה של סרגל הסגירה (<<) בפינה השמאלית העליונה של חלונית הניווט ולאחר מכן הרחב את אזור התצוגה של הדוח.

 • מקם את הדוח באמצעות סרגל הגלילה האופקי או האנכי.

 • כדי להגדיל אזור בדוח, ברצועת הצגה לפני הדפסה, בשדה מרחק מתצוגה, לחץ על החץ מתחת שינוי גודל תצוגה ולאחר מכן בחר אחוז ההגדלה. באפשרותך גם להשתמש בקרת מרחק מתצוגה בפינה השמאלית התחתונה של החלון.

 • כדי להציג עמודים מרובים בו-זמנית, ב- קבוצה מרחק מתצוגה, לחץ על שני עמודים או לחיצה עמודים נוספים ולאחר מכן בחר אפשרות.

בחר באפשרויות ההדפסה שלך:    ב- קבוצה להדפיס, לחץ על להדפיס ולאחר מכן בחר באפשרויות ההדפסה שלך.

סגור הצגה לפני הדפסה:    ב- בקבוצה סגור תצוגה מקדימה, לחץ על סגור הצגה לפני הדפסה.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×