Tietotyypit tietomalleissa

Huomautus: Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon.

Tietomallissa jokaiseen sarakkeeseen kytketty tietotyyppi, joka määrittää, minkä tyyppisiä tietoja sarakkeessa voi olla: kokonaislukuja, desimaalilukuja, tekstiä, valuuttatietoja, päivämääriä, aikoja ja niin edelleen. Tietotyyppi määrittää myös, minkälaisia toimintoja sarakkeessa voidaan tehdä ja kuinka paljon muistia se käyttää sarakkeen arvojen tallentamiseen.

Jos käytät Power Pivot -apuohjelman, voit muuttaa sarakkeen tietotyyppiä. Voit joutua muuttamaan tehtävä tämä, jos date-sarake on tuotu merkkijonona, mutta sinun on käyttää jotain muuta. Lisätietoja on artikkelissa Power Pivotsarakkeen tietotyypin asettaminen .

Tämän artikkelin sisältö

Tietotyyppien yhteenveto

Taulukko-tietotyyppi

Implisiittinen ja eksplisiittinen tietotyypin muuntaminen DAX-kaavoissa

Implisiittisten tietotyyppimuunnosten taulukko

Yhteenlasku (+)

Vähennyslasku (–)

Kertolasku (*)

Jakolasku (/)

Vertailuoperaattorit

Tyhjien, tyhjien merkkijonojen ja nolla-arvojen käsitteleminen

Tietotyyppien yhteenveto

Seuraavassa taulukossa on lueteltu tietomallia tukevat tietotyypit. Kun tietoja tuodaan tai kaavassa käytetään arvoa, vaikka alkuperäinen tietolähde sisältää toisenlaisia tietotyyppejä, tiedot muunnetaan yhteen näistä tietotyypeistä. Kaavoista johtuvissa arvoissa käytetään myös näitä tietotyyppejä.

Excelin tietotyyppi

DAX-kielen tietotyyppi

Kuvaus

Kokonaisluku

64-bittinen (kahdeksantavuinen) kokonaislukuarvo 1, 2

Numerot ilman desimaaleja. Kokonaisluvut voivat olla positiivisia tai negatiivisia lukuja, mutta niiden on oltava kokonaislukuja väliltä –9 223 372 036 854 775 808 (–2^63) ja 9 223 372 036 854 775 807 (2^63-1).

Desimaaliluku

64-bittinen (kahdeksantavuinen) reaaliluku 1, 2

Reaaliluvut ovat numeroita, joilla voi olla desimaaleja. Reaaliluvut kattavat laajan arvoalueen:

Negatiiviset luvut väliltä –1,79E +308 ja –2,23E –308

Nolla

Positiiviset arvot väliltä 2.23E -308 ja 1.79E + 308

Merkitsevien numeroiden määrä on kuitenkin rajoitettu 15 desimaaliin.

TOSI/EPÄTOSI

Totuusarvo

Joko Tosi- tai Epätosiarvo.

Teksti

Merkkijono

Unicode-merkkitietoja sisältävä merkkijono. Voi olla merkkijono, numero tai päivämäärä, joka on esitetty tekstimuodossa.

Merkkijonon enimmäispituus on 268 435 456 Unicode-merkkiä (256 Mt) tai 536 870 912 tavua.

Päivämäärä

Päivämäärä/kellonaika

Päivämäärät ja kellonajat hyväksytyssä päivämäärän ja kellonajan esitysmuodossa.

Sallittuja päivämääriä ovat kaikki päivämäärän 1.1.1900 jälkeiset päivämäärät.

Valuutta

Valuutta

Valuutta-tietotyyppi sallii arvot väliltä -922 337 203 685 477,5808 ja 922 337 203 685 477,5807, jotka ilmaistaan aina neljän desimaalin tarkkuudella.

-

Tyhjä

Tyhjä (blank) on DAX-kaavan tietotyyppi, joka vastaa SQL-kielen null-tyhjäarvoja ja korvaa ne. Voit luoda tyhjän käyttämällä BLANK-funktiota ja testata tyhjät käyttämällä loogista funktiota ISBLANK.

1 DAX-kaavat eivät tue taulukossa ilmoitettuja pienempiä tietotyyppejä.

2 Jos yrität tuoda tietoja, jotka sisältävät hyvin suuria numeerisia arvoja, tuonti voi epäonnistua seuraavan virheen vuoksi:

Muistissa olevan tietokannan virhe: '<Taulukon nimi>' -taulukon '<sarakkeen nimi>' -sarakkeen sisältää arvon 1,7976931348623157e+308, jota ei tueta. Toiminto on peruutettu.

Tämä virhe ilmenee, koska Power Pivot käyttää arvoa tyhjäarvojen esittämiseen. Seuraavan luettelon arvot ovat synonyymeja tyhjäarvolle:

Arvo

9223372036854775807

–9223372036854775808

1,7976931348623158e+308

2,2250738585072014e–308

Poista arvo tiedoistasi ja yritä tuontia uudelleen.

Taulukko-tietotyyppi

DAX käyttää monia funktioita, kuten koosteet ja liiketoimintatietojen laskentoja taulukko-tietotyyppi. Jotkin toiminnot vaativat taulukon; viittaus Muut funktiot palauttavat taulukko, joka voidaan sitten muut Funktiot syötteeksi. Jotkin funktiot, jotka edellyttävät syötteeksi taulukon voit määrittää lausekkeen, joka palauttaa taulukon; Jotkin toiminnot perustaulukon viittaus on määritettävä. Lisätietoja funktioista vaatimukset on artikkelissa DAX-funktioviittaus.

Implisiittinen ja eksplisiittinen tietotyypin muuntaminen DAX-kaavoissa

Kullakin DAX-funktiolla on tietyt vaatimukset, jotka syötteenä ja tulosteena käytettävien tietojen tyypin on täytettävä. Joissakin funktioissa on esimerkiksi käytettävä tietyissä argumenteissa kokonaislukuja ja toisissa päivämääriä. Jotkin funktiot edellyttävät puolestaan tekstin tai taulukon käyttöä argumenttina.

Jos tiedot argumentiksi määrätyssä sarakkeessa ovat ristiriidassa funktion vaatiman tietotyypin kanssa, DAX monissa tapauksissa palauttaa virheen. DAX pyrkii kuitenkin implisiittisesti muuntamaan tiedot vaadittuun tietotyyppiin. Esimerkki:

  • Voit kirjoittaa päivämäärän merkkijonona. DAX jäsentää merkkijonon ja yrittää muuttaa sen Windowsin päivämäärän ja kellonajan esitysmuodon mukaiseksi.

  • Voit lisätä arvon TOSI + 1 ja saada tulokseksi arvon 2, koska DAX on implisiittisesti muuttanut arvon TOSI numeroksi 1 ja suorittanut yhteenlaskun 1 + 1.

  • Jos lisäät arvoja kahteen sarakkeeseen ja toinen arvo on esitetty tekstinä ("12") ja toinen numerona (12), DAX muuttaa merkkijonon implisiittisesti numeroksi ja suorittaa yhteenlaskun saadakseen numeerisen tuloksen. Seuraava lauseke palauttaa arvon 44: = "22" + 22

  • Jos yrität yhdistää kaksi numeroa, Excel esittää ne merkkijonoina ja sitten yhdistää ne. Seuraava lauseke palauttaa arvon "1234": = 12 & 34

Seuraavassa taulukossa on yhteenveto implisiittisistä tietotyyppimuunnoksista, joita kaavoissa suoritetaan. Excel suorittaa implisiittiset muunnokset mahdollisuuksien mukaan aina määritetyn toiminnon niin vaatiessa.

Implisiittisten tietotyyppimuunnosten taulukko

Suoritettavan muunnoksen tyyppi määräytyy operaattorin mukaan. Operaattori muuttaa tarvitsemansa arvot ennen vaaditun toiminnon suorittamista. Seuraavissa taulukoissa on luettelo operaattoreista. Taulukoissa ilmaistaan myös muunto, joka suoritetaan kullekin sarakkeen tietotyypille, kun se yhdistetään risteävän rivin tietotyyppiin.

Huomautus: Tekstitietotyypit eivät sisälly seuraaviin taulukoihin. Kun numero esitetään tekstimuodossa, Power Pivot yrittää joissakin tapauksissa määrittää numeron tietotyypin ja esittää sen numerona.

Yhteenlasku (+)

Operaattori (+)

INTEGER

VALUUTTA

REAL

Päivämäärä/kellonaika

KOKONAISLUKU

INTEGER

VALUUTTA

REAL

Päivämäärä/kellonaika

VALUUTTA

VALUUTTA

VALUUTTA

REAL

Päivämäärä/kellonaika

TOSI

TOSI

TOSI

TOSI

Päivämäärä/kellonaika

Päivämäärä/kellonaika

Päivämäärä/kellonaika

Päivämäärä/kellonaika

Päivämäärä/kellonaika

Päivämäärä/kellonaika

Jos esimerkiksi reaalilukua käytetään yhteenlaskussa yhdessä valuuttatietojen kanssa, molemmat arvot muunnetaan TOSI-tietotyypiksi. Palautusarvo on myös TOSI.

Vähennyslasku (–)

Seuraavassa taulukossa riviotsikko on vähennettävä (vasen puoli) ja sarakeotsikko on vähentäjä (oikea puoli).

Operaattori (–)

INTEGER

VALUUTTA

REAL

Päivämäärä/kellonaika

INTEGER

INTEGER

VALUUTTA

TOSI

TOSI

VALUUTTA

VALUUTTA

VALUUTTA

TOSI

TOSI

TOSI

TOSI

TOSI

TOSI

TOSI

Päivämäärä/kellonaika

Päivämäärä/kellonaika

Päivämäärä/kellonaika

Päivämäärä/kellonaika

Päivämäärä/kellonaika

Jos esimerkiksi päivämäärää käytetään vähennyslaskussa yhdessä minkä tahansa muun tietotyypin kanssa, molemmat arvot muunnetaan päivämääriksi. Palautusarvo on myös päivämäärä.

Huomautus: Tietomallit tukevat myös yksiparametrista operaattoria, - (negatiivinen). Tämä operaattori ei kuitenkaan muuta operandin tietotyyppiä.

Kertolasku (*)

Operaattori (*)

INTEGER

VALUUTTA

REAL

Päivämäärä/kellonaika

INTEGER

INTEGER

VALUUTTA

REAL

KOKONAISLUKU

VALUUTTA

VALUUTTA

REAL

VALUUTTA

VALUUTTA

TOSI

TOSI

VALUUTTA

TOSI

TOSI

Jos esimerkiksi kokonaislukua käytetään kertolaskussa yhdessä reaaliluvun kanssa, molemmat luvut muunnetaan reaaliluvuiksi. Palautusarvo on myös REAL.

Jakolasku (/)

Seuraavassa taulukossa riviotsikko on osoittaja ja sarakeotsikko on nimittäjä.

Operaattori (/)

INTEGER

VALUUTTA

REAL

Päivämäärä/kellonaika

KOKONAISLUKU

REAL

VALUUTTA

TOSI

TOSI

VALUUTTA

VALUUTTA

REAL

VALUUTTA

TOSI

TOSI

TOSI

TOSI

TOSI

TOSI

Päivämäärä/kellonaika

TOSI

TOSI

TOSI

TOSI

Jos esimerkiksi kokonaislukua käytetään jakolaskussa yhdessä valuutta-arvon kanssa, molemmat arvot muunnetaan reaaliluvuiksi. Palautusarvo on myös reaaliluku.

Vertailuoperaattorit

Vertailulausekkeissa totuusarvoja pidetään suurempina kuin merkkijonoarvoja ja merkkijonoarvoja pidetään suurempina kuin numeerisia arvoja tai päivämäärä-/kellonaika-arvoja. Numeroita ja päivämäärä-/kellonaika-arvoja pidetään samanarvoisina. Totuusarvoille tai merkkijonoarvoille ei suoriteta implisiittistä muuntamista. BLANK tai tyhjä arvo muunnetaan arvoksi 0/""/false toisen verratun arvon tietotyypin mukaan.

Seuraavat DAX-lausekkeet kuvaavat tätä toimintoa:

= Jos ((EPÄTOSI) > ”true”, ”lauseke on TOSI”, ”lauseke on EPÄTOSI”), funktio palauttaa ”lauseke on TOSI”

= IF("12">12,"Expression is true", "Expression is false"), funktio palauttaa ”lauseke on TOSI”,.

= IF("12"=12,"Expression is true", "Expression is false"), funktio palauttaa ”lauseke on EPÄTOSI”

Muunnokset suoritetaan implisiittisesti numeerisille tyypeille tai päivämäärä-/kellonaikatyypeille seuraavan taulukon mukaisesti:

Vertailuoperaattori

INTEGER

VALUUTTA

REAL

Päivämäärä/kellonaika

INTEGER

INTEGER

VALUUTTA

TOSI

TOSI

VALUUTTA

VALUUTTA

VALUUTTA

TOSI

TOSI

TOSI

TOSI

TOSI

TOSI

TOSI

Päivämäärä/kellonaika

TOSI

TOSI

TOSI

Päivämäärä/kellonaika

Sivun alkuun

Tyhjien, tyhjien merkkijonojen ja nolla-arvojen käsitteleminen

Null-arvoa, tyhjää arvoa, tyhjää solua tai puuttuvaa arvoa edustaa DAX-kielessä aina sama uusi arvotyyppi BLANK. Tyhjiä arvoja voi myös luoda BLANK-funktiolla tai testata tyhjät ISBLANK-funktiolla.

Tyhjien käsittelytapa toiminnoissa, kuten yhteenlaskussa ja yhdistämisessä, vaihtelee yksittäisen toiminnon mukaan. Seuraavassa taulukossa on yhteenveto siitä, miten DAX-kaavan ja Microsoft Excel -kaavan tyhjien käsittely eroaa toisistaan.

Lauseke

DAX

Excel

BLANK + BLANK

BLANK

0 (nolla)

BLANK +5

5

5

BLANK * 5

BLANK

0 (nolla)

5/BLANK

Ääretön

Virhe

0/BLANK

ei nro

Virhe

BLANK/BLANK

BLANK

Virhe

EPÄTOSI TAI BLANK

EPÄTOSI

EPÄTOSI

EPÄTOSI JA BLANK

EPÄTOSI

EPÄTOSI

TOSI TAI BLANK

TOSI

TOSI

TOSI JA BLANK

EPÄTOSI

TOSI

BLANK TAI BLANK

BLANK

Virhe

BLANK JA BLANK

BLANK

Virhe

Lisätietoja siitä, miten tietty funktio tai operaattori käsittelee tyhjiä on artikkelissa DAX-funktioviittaus-osassa kunkin DAX-funktion yksittäisiin aiheisiin.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×