Taulukoiden yhteyksien opas

Huomautus:  Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon .

Yksi hyvän tietokantasuunnittelun tavoitteista on poistaa tarpeettomat tiedot (kaksoiskappaleet). Tämä tavoite saavutetaan jakamalla tiedot moneen aihekohtaiseen taulukkoon, jolloin jokainen tieto esitetään vain kerran. Sen jälkeen Microsoft Office Access 2007 -ohjelmalle annetaan keino yhdistää tiedot jälleen. Tämä tehdään sijoittamalla toisiinsa liittyviin taulukoihin yhteisiä kenttiä. Jotta osaisit tehdä tämän vaiheen oikein, sinun täytyy ymmärtää taulukoiden väliset yhteydet ja määrittää ne Office Access 2007 -tietokantaan.

Sisältö

Johdanto

Yhteystyyppiä

Miksi taulukkoyhteyksiä luodaan?

Viite-eheyden perusteet

Taulukon yhteyksien tarkasteleminen

Taulukon yhteyden luominen

Taulukon yhteyden poistaminen

Taulukon yhteyden muuttaminen

Viite-eheyden säilyttäminen

Johdanto

Kun olet luonut tietokantaan taulukon jokaista aihetta varten, sinun täytyy antaa Office Access 2007 -ohjelmalle keino yhdistää nämä tiedot uudelleen tarvittaessa. Voit tehdä sen sijoittamalla yhteisiä kenttiä toisiinsa liittyviin taulukoihin ja määrittämällä taulukoiden välille yhteyksiä. Sen jälkeen voit luoda kyselyjä, lomakkeita ja raportteja, jotka näyttävät tietoja useista taulukoista samalla kertaa. Esimerkiksi tässä esitetty lomake sisältää useista taulukoista haettuja tietoja:

Tilaukset-lomake, joka näyttää liittyviä tietoja viidestä taulukosta samalla kertaa

1. Tämän lomakkeen tiedot ovat Asiakkaat-taulukosta...

2. ...Tilaukset-taulukosta...

3. ...Tuotteet-taulukosta...

4. ...ja Tilaustiedot-taulukosta.

Asiakkaan nimi haetaan Laskun maksaja -ruutuun Asiakkaat-taulukosta, tilaustunnuksen ja tilauspäivän arvot tulevat Tilaukset-taulukosta, tuotteen nimi Tuotteet-taulukosta sekä yksikköhinnan ja määrän arvot Tilaustiedot-taulukosta. Nämä taulukot on linkitetty toisiinsa useilla tavoilla, jotta niiden tiedot saadaan tuotua lomakkeeseen.

Edellisessä esimerkissä taulukoiden kentät täytyy järjestää siten, että ne näyttävät samaan tilaukseen liittyvät tiedot. Tämä toteutetaan käyttämällä taulukoiden yhteyksiä. Taulukon yhteyden toiminta perustuu avainkentissä, yleensä taulukoiden samannimisissä kentissä, olevien toisiaan vastaavien tietojen löytämiseen. Yleensä nämä toisiaan vastaavat kentät ovat toisen taulukon perusavain, joka määrittää jokaiselle tietueelle yksilöllisen tunnisteen, sekä toisen taulukon viiteavain. Esimerkiksi työntekijät voidaan yhdistää tilauksiin, joista he ovat vastuussa, luomalla yhteys Työntekijät- ja Tilaukset-taulukoiden Työntekijän tunnus -kenttien välille.

Työntekijät-taulukossa perusavaimena ja Tilaukset-taulukossa viiteavaimena käytetty Työntekijän tunnus -kenttä

1. Työntekijätunnus on molemmissa taulukoissa, toisessa perusavain...

2. ...ja toisessa viiteavain.

Sivun alkuun

Taulukoiden välisten yhteyksien lajit

Taulukoiden yhteyksiä on kolmea lajia.

 • Yksi-moneen-yhteys

  Tarkastellaan tilaustenseurantatietokantaa, joka sisältää Asiakkaat-taulukon ja Tilaukset-taulukon. Asiakas voi tehdä haluamansa määrän tilauksia. Siitä seuraa, että Tilaukset-taulukossa voi olla olla useita tuotteita yhtä Asiakkaat-taulukon asiakasta kohti. Asiakkaat-taulukon ja Tilaukset-taulukon välinen yhteys on siten yksi-moneen-yhteys.

  Voit esittää yksi-moneen-yhteyden tietokannan rakenteessa ottamalla perusavaimen yhteyden "yksi"-puolelta ja lisäämällä sen lisäkenttänä tai -kenttinä taulukkoon yhteyden "monta"-puolelle. Tässä tapauksessa voit esimerkiksi lisätä uuden kentän eli tunnuksen kentän Asiakkaat-taulukosta Tilaukset-taulukkoon ja antaa sen nimeksi Asiakastunnus. Access voi sen jälkeen etsiä jokaisen tilauksen oikean asiakkaan käyttämällä Tilaukset-taulukossa olevaa asiakkaan tunnusnumeroa.

 • Monta-moneen-yhteys

  Tarkastellaan Tuotteet-taulukon ja Tilaukset-taulukon välistä yhteyttä. Yksi tilaus saattaa sisältää useita tuotteita. Toisaalta taas yksi tuote voi esiintyä monessa tilauksessa. Siten Tilaukset-taulukon jokaista tietuetta kohti voi olla useita tietueita Tuotteet-taulukossa. Lisäksi Tuotteet-taulukon jokaista tietuetta kohti voi olla useita tietueita Tilaukset-taulukossa. Tällaista yhteyttä kutsutaan monta-moneen-yhteydeksi, koska yhtä tuotetta kohti voi olla useita tilauksia ja yhtä tilausta kohti voi olla useita tuotteita. Huomaa, että taulukoiden välisten monta-moneen-yhteyksien havaitseminen edellyttää yhteyden molempien puolien huomioon ottamista.

  Monta-moneen-yhteyden esittämistä varten on luotava kolmas taulukko, joka jakaa monta-moneen-yhteyden kahdeksi yksi-moneen-yhteydeksi. Perusavain lisätään kummastakin taulukosta kolmanteen taulukkoon. Tämän seurauksena kolmas taulukko kirjaa yhteyden jokaisen esiintymän. Esimerkiksi Tilaukset- ja Tuotteet-taulukoiden välillä on monta-moneen-yhteys, joka on määritetty luomalla kaksi yksi-moneen-yhteyttä Tilaustiedot-taulukkoon. Yhdessä tilauksessa voi olla useita tuotteita, ja jokainen tuote voi olla useissa tilauksissa.

 • Yksi-yhteen-yhteys

  Yksi-yhteen-yhteydessä ensimmäisen taulukon jokaista tietuetta voi vastata vain yksi tietue toisessa taulukossa, ja jokaista toisen taulukon tietuetta voi vastata vain yksi tietue ensimmäisessä taulukossa. Tällainen yhteys ei ole yleinen, koska yleensä tällä tavalla yhdistetyt tiedot ovat samassa taulukossa. Yksi-yhteen-yhteyttä voidaan käyttää, kun halutaan jakaa taulukko, jossa on monta kenttää, eristää osa taulukosta tietoturvan takia tai tallentaa tietoja, jotka koskevat vain päätaulukon alijoukkoa. Kun havaitset tällaisen yhteyden, kummallakin taulukolla on oltava yhteinen kenttä.

Sivun alkuun

Miksi taulukoiden yhteyksiä luodaan?

Voit luoda taulukon yhteyksiä erikseen käyttämällä Yhteydet-ikkunassa, tai kentän vetäminen Kenttäluettelo -ruutu. Office Access 2007 käyttää liittyminen taulukot, kun tarvitset niitä käytetään tietokantaobjektin taulukkoyhteydet. On useita syitä, miksi taulukoiden yhteydet pitäisi luoda ennen muiden tietokantaobjektien, kuten lomakkeet, kyselyt, makrot ja raporttien luominen.

 • Taulukoiden yhteydet antavat tietoja kyselyjen suunnittelua varten

  Kun halutaan käsitellä useamman kuin yhden taulukon tietueita, yleensä on luotava taulukot liittävä kysely. Kysely toimii etsimällä ensimmäisen taulukon perusavainkentän arvoja vastaavan toisen taulukon viiteavainkentän. Jos haluat esimerkiksi palauttaa rivit, joilla on lueteltu jokaisen asiakkaan kaikki tilaukset, muodosta kysely, joka liittää Asiakkaat-taulukon Tilaukset-taulukkoon Asiakastunnus-kentän perusteella. Voit määrittää liitettävät kentät manuaalisesti Yhteydet-ikkunassa. Jos kuitenkin olet jo määrittänyt taulukoiden välille yhteyden, Office Access 2007 antaa oletusliitoksen olemassa olevan taulukoiden yhteyden perusteella. Lisäksi jos käytät jotakin ohjatuista kyselyistä, Access esittää vaihtoehtoja ja täyttää ominaisuuksien asetukset ennalta sopivilla oletusarvoilla käyttämällä tietoja, jotka se kerää määrittämistäsi taulukoiden yhteyksistä.

 • Taulukoiden yhteydet antavat tietoja lomakkeiden ja raporttien suunnittelua varten

  Kun suunnittelet lomaketta tai raporttia Office Access 2007 esittää vaihtoehtoja ja täyttää ominaisuuksien asetukset ennalta sopivilla oletusarvoilla käyttämällä tietoja, jotka se kerää määrittämistäsi taulukoiden yhteyksistä.

 • Taulukoiden yhteydet ovat perusta, jonka avulla voidaan säilyttää viite-eheys estämällä tietokannassa yhteydettömät tietueet. Yhteydetön tietue on tietue, joka viittaa sellaiseen tietueeseen, jota ei ole. Esimerkiksi tilaustietue, joka viittaa asiakastietueeseen, jota ei ole, on yhteydetön tietue.

  Kun tietokanta suunnitellaan, tiedot jaetaan taulukoihin, joista jokaisella on perusavain. Sen jälkeen liittyviin taulukoihin lisätään viiteavaimet, jotka viittaavat näihin perusavaimiin. Nämä viiteavainten ja perusavaimen parit muodostavat taulukoiden yhteyksien ja useita taulukoita käyttävien kyselyjen perustan. Sen takia on tärkeää, että viiteavainten ja perusavaimen viittaukset pysyvät synkronoituina. Viite-eheyden avulla varmistetaan, että viittaukset pysyvät synkronoituina, ja viite-eheys on riippuvainen taulukoiden yhteyksistä.

Sivun alkuun

Viite-eheyden perusteet

Kun tietokanta suunnitellaan, tiedot jaetaan useisiin aihekohtaisiin taulukoihin, jotta vältyttäisiin tarpeettomilta tiedoilta. Sen jälkeen sijoittamalla yhteisiä kenttiä toisiinsa liittyviin taulukoihin Office Access 2007 -ohjelmalle annetaan keino, jolla se voi jälleen yhdistää tiedot. Jos haluat esimerkiksi esittää yksi-moneen-yhteyden, otat perusavaimen "yksi"-puolen taulukosta ja lisäät sen lisäkenttänä "monta"-puolen taulukkoon. Access yhdistää tiedot ottamalla arvon "monta"-puolen taulukosta ja etsimällä vastaavan arvon "yksi"-puolen taulukosta. Näin "monta"-puolen taulukon arvot viittaavat vastaaviin arvoihin "yksi"-puolen taulukossa.

Oletetaan, että Lähettäjät- ja Tilaukset-taulukoiden välillä on yksi-moneen-yhteys ja haluat poistaa lähettäjän. Jos lähettäjällä, jonka haluat poistaa, on tilauksia Tilaukset-taulukossa, näistä tilauksista tulee "orpoja", kun lähettäjän tietue poistetaan. Tilaukset sisältävät kuitenkin edelleen lähettäjän tunnuksen, mutta tunnus ei ole enää voimassa, koska tietuetta, johon se viittaa, ei enää ole.

Viite-eheyden tarkoituksena on estää orvot ja pitää viittaukset synkronoituina, jotta tällaista hypoteettista tilannetta ei koskaan esiintyisi.

Säilytä viite-eheys käyttöön taulukkosuhteelle (katso viite-eheyden vaiheittaiset ohjeet). Kun voimassa, Access hylkää toiminnon, joka rikkoisi kyseisen taulukon yhteyden viite-eheys. Tämä tarkoittaa Access hylkää sekä päivitykset, jotka muuttavat viittauksen ja Poista kohde viittauksen poistot kohdetta. On kuitenkin mahdollista, että täysin kelvollinen tarvitse perusavaimen muuttaminen lähettäjään, jolla on tilauksia Tilaukset-taulukossa. Tällaisissa tapauksissa todella tarvitset on Access päivittää automaattisesti kaikki asiaan rivit osana yhdellä kertaa. Sen mukaan, Access varmistaa, että päivitys on valmis kokonaisuudessaan niin, että tietokanta ei jää epäyhtenäiseen tilaan, jotkin rivit on päivitetty ja joitakin ei. Tästä syystä Access tukee Kenttien johdannaispäivitys-asetusta. Kun viite-eheyden säilyttäminen ja kenttien johdannaispäivitys-asetus, ja valitse sitten Päivitä perusavaimen, Access päivittää automaattisesti kaikki kentät, jotka viittaavat perusavaimeen.

On myös mahdollista, että rivi ja kaikki siihen liittyvät tietueet täytyy poistaa, haluttaessa poistaa esimerkiksi lähettäjän tietue ja kaikki kyseiseen lähettäjään liittyvät tilaukset. Tämän takia Access tukee Tietueiden johdannaispoisto -asetusta. Kun valitset viite-eheyden säilyttämisen ja valitset Tietueiden johdannaispoisto -asetuksen sekä poistat tietueen yhteyden perusavaimen puolelta, Access poistaa automaattisesti kaikki perusavaimeen viittaavat tietueet.

Sivun alkuun

Taulukon yhteyksien tarkasteleminen

Voit tarkastella taulukon yhteyksiä valitsemalla Tietokantatyökalut-välilehdessä Yhteydet. Yhteydet-ikkuna avautuu, ja siinä näkyvät olemassa olevat yhteydet. Jos taulukon yhteyksiä ei ole vielä määritetty ja avaat Yhteydet-ikkunan ensimmäistä kertaa, Access pyytää lisäämään ikkunaan taulukon tai kyselyn.

Yhteydet-ikkunan avaaminen

 1. Napsauta Microsoft Office -painiketta Office-painikkeen kuva ja valitse Avaa.

 2. Valitse ja avaa tietokanta Avaa-valintaikkunassa.

 3. Valitse Tietokantatyökalut-välilehden Näytä tai piilota -ryhmästä Yhteydet.

 4. Jos tietokanta sisältää yhteyksiä, Yhteydet-ikkuna tulee näyttöön. Jos tietokanta ei sisällä yhteyksiä ja avaat Yhteydet-ikkunan ensimmäistä kertaa, näyttöön tulee Näytä taulukko -valintaikkuna. Sulje valintaikkuna valitsemalla Sulje.

 5. Valitse Rakenne-välilehden Yhteydet-ryhmässä Kaikki yhteydet.

  Näyttöön tulevat kaikki tietokantaan määritetyt yhteydet. Huomaa, että piilotetut taulukot (taulukot, joiden Piilotettu-valintaruutu on valittuna taulukon Ominaisuudet-valintaikkunassa) ja niiden yhteydet eivät näy, ellei Näytä piilotetut objektit -valintaruutu ole valittuna Siirtymisasetukset-valintaikkunassa.

  Lisätietoja Näytä piilotetut objektit -asetuksesta on artikkelissa Siirtymisruudun opas.

Yhteydet-ikkuna

1. Perusavain

2. Tämä viiva esittää yhteyttä

3. Viiteavain

Taulukon yhteys esitetään taulukoiden väliin piirretyllä yhteysviivalla Yhteydet-ikkunassa. Yhteys, joka ei säilytä viite-eheyttä, näkyy yhteyttä tukevien yhteisten kenttien välissä olevana ohuena viivana. Kun valitset yhteyden napsauttamalla sen viivaa, viiva paksunee sen merkiksi, että se on valittu. Jos säilytät viite-eheyden tätä yhteyttä varten, viiva näyttää paksummalta kummassakin päässä. Lisäksi yhteyden toisella puolella viivan paksun pään yläpuolella näkyy numero 1 ja toisella puolella viivan paksun pään yläpuolella näkyy äärettömän merkki ().

Kun Yhteydet-ikkuna on aktiivinen, seuraavat komennot ovat käytettävissä Microsoft Officen sujuva käyttöliittymä -käyttöjärjestelmään kuuluvassa valintanauhassa:

Rakenne-välilehden Työkalut-ryhmä:

 • Muokkaa yhteyksiä    Avaa Muokkaa yhteyksiä -valintaikkunan. Kun valitset yhteysviivan, voit muuttaa taulukon yhteyttä valitsemalla Muokkaa yhteyksiä. Voit myös kaksoisnapsauttaa yhteysviivaa.

 • Tyhjennä asettelu    Poistaa kaikki taulukot ja yhteydet Yhteydet-ikkunan näytöstä. Huomaa, että tämä komento ainoastaan piilottaa taulukot ja yhteydet; se ei poista niitä kokonaan.

 • Yhteysraportti    Luo raportin, joka näyttää tietokannassa olevat taulukot ja yhteydet. Raportissa näkyvät vain ne taulukot ja yhteydet, joita ei ole piilotettu Yhteydet-ikkunassa.

Rakenne-välilehden Yhteydet-ryhmä:

 • Näytä taulukko    Avaa Näytä taulukko -valintaikkunan, jonka avulla voidaan valita taulukot ja kyselyt tarkasteltaviksi Yhteydet-ikkunassa.

 • Piilota taulukko    Piilottaa valitun taulukon Yhteydet-ikkunassa.

 • Suorat yhteydet    Näyttää kaikki valitun taulukon yhteydet ja yhteydessä olevat taulukot Yhteydet-ikkunassa, jos ne eivät ole vielä näkyvissä.

 • Kaikki yhteydet    Näyttää kaikki yhteydet ja yhteydessä olevat taulukot Yhteydet-ikkunassa tietokannan. Huomaa, että piilotetut taulukot (taulukot, jonka Piilotettu -valintaruutu taulukon Ominaisuudet -valintaikkunassa on valittuna) ja niiden yhteydet ei näy ellei Siirtymisasetukset-valintaikkunan Näytä piilotetut taulukot on valittuna.

  Lisätietoja Näytä piilotetut taulukot-vaihtoehto on artikkelissa Siirtymisruudun opas.

 • Sulje    Sulkee Yhteydet-ikkunan. Jos teit muutoksia Yhteydet-ikkunan asetteluun, ohjelma kysyy, haluatko tallentaa tekemäsi muutokset.

Sivun alkuun

Taulukon yhteyden luominen

Voit luoda taulukon yhteyden käyttämällä Yhteydet-ikkunaa tai vetämällä kentän taulukkonäkymään Kenttäluettelo-ruudusta. Kun taulukoiden välille luodaan yhteys, yhteisillä kentillä ei tarvitse olla samaa nimeä, vaikka usein niillä on. Sen sijaan näiden kenttien tietotyypin on oltava sama. Jos perusavainkenttä on laskurikenttä, viiteavainkenttä voi kuitenkin olla lukukenttä, jos molempien kenttien KentänKoko-ominaisuus on sama. Yhteydessä voi olla esimerkiksi laskurikenttä ja lukukenttä, jos molempien kenttien KentänKoko-ominaisuuden asetuksena on Pitkä kokonaisluku. Jos molemmat yhteiset kentät ovat lukukenttiä, niillä on oltava sama KentänKoko-ominaisuuden asetus.

Taulukon luominen käyttämällä Yhteydet-ikkunaa

 1. Napsauta Microsoft Office -painiketta Office-painikkeen kuva ja valitse Avaa.

 2. Valitse ja avaa tietokanta Avaa-valintaikkunassa.

 3. Valitse Tietokantatyökalut-välilehden Näytä tai piilota -ryhmästä Yhteydet.

 4. Jos et ole vielä määrittänyt yhteyksiä, Näytä taulukko -valintaikkuna tulee näyttöön automaattisesti. Jos se ei tule näyttöön, valitse Rakenne-välilehden Yhteydet-ryhmässä Näytä taulukko.

  Näytä taulukko -valintaikkunassa näkyvät tietokannan kaikki taulukot ja kyselyt. Jos haluat nähdä vain taulukot, valitse Taulukot. Jos haluat nähdä vain kyselyt, valitse Kyselyt. Jos haluat sekä taulukot että kyselyt, valitse Molemmat.

 5. Valitse yksi tai useita taulukoita tai kyselyjä ja valitse sitten Lisää. Kun olet lopettanut taulukoiden ja kyselyjen lisäämisen Yhteydet-ikkunaan, valitse Sulje.

 6. Vedä kenttä (yleensä perusavain) yhdestä taulukosta toisen taulukon yhteiseen kenttään (viiteavaimeen). Jos haluat vetää useita kenttiä, pidä CTRL-näppäintä alhaalla, napsauta kutakin kenttää ja vedä ne sen jälkeen.

  Näyttöön tulee Muokkaa yhteyksiä -valintaikkuna.

 7. Varmista, että valintaikkunassa näkyvät kenttien nimet ovat yhteyden yhteisiä kenttiä. Jos kentän nimi on väärä, napsauta kentän nimeä ja valitse uusi kenttä luettelosta.

  Viite-eheyden tätä yhteyttä, valitse Säilytä viite-eheys -valintaruutu. Saat lisätietoja viite-eheyden Viite-eheyden perusteet ja Säilytä viite-eheys -osat.

 8. Valitse Luo.

  Ohjelma piirtää kahden taulukon välille yhteysviivan. Jos valitsit Säilytä viite-eheys -valintaruudun, viiva näyttää paksummalta kummassakin päässä. Lisäksi vain jos valitsit Säilytä viite-eheys -valintaruudun, yhteyden toisella puolella viivan paksussa päässä näkyy numero 1 ja yhteyden toisella puolella viivan paksussa päässä näkyy äärettömän merkki (8).

Kentän vetäminen taulukosta toisen taulukon vastaavaan kenttään

Huomautukset: 

 • Yksi-yhteen-yhteyden luominen    Kummallakin yhteisellä kentällä (yleensä perusavain- ja viiteavainkentällä) on oltava ainutkertainen indeksi. Tämä tarkoittaa sitä, että näiden kenttien Indeksoitu-ominaisuuden arvoksi on asetettava Kyllä (ei kaksoisarvoja). Jos molemmilla kentillä on ainutkertainen indeksi, Access luo yksi-yhteen-yhteyden.

 • Yksi-moneen-yhteyden luominen    Yhteyden "yksi"-puolella olevalla kentällä (yleensä perusavaimella) on oltava ainutkertainen indeksi. Tämä tarkoittaa sitä, että tämän kentän Indeksoitu-ominaisuuden arvoksi on asetettava Kyllä (ei kaksoisarvoja). "Monta"-puolella olevalla kentällä ei saa olla ainutkertaista indeksiä. Sillä voi olla indeksi, mutta sen on sallittava kaksoisarvot. Tämä tarkoittaa sitä, että tämän kentän Indeksoitu-ominaisuuden arvoksi on asetettava joko Ei tai Kyllä (kaksoisarvot sallittuja). Kun toisella kentällä on ainutkertainen indeksi ja toisella ei ole, Access luo yksi-moneen-yhteyden.

Taulukon yhteyden luominen käyttämällä Kenttäluettelo-ruutua

Office Access 2007voit lisätä kentän aiemmin luotuun taulukkoon, joka on auki taulukkonäkymään Kenttäluettelo -ruudusta vetämällä. Kenttäluettelo -ruutu näyttää käytettävissä olevien taulukoiden kentät ja myös muissa taulukoissa käytettävissä olevat kentät. Kun vedät kentän ”muu” (toisiinsa liittymättömiä) taulukosta ja suorita sitten ohjattu hakukentän, Kenttä Kenttäluettelo- ja mihin kentässä on vedetty taulukon välille luodaan automaattisesti uusi yksi-moneen-yhteys. Tätä yhteyttä Accessin luoma ei ole viite-eheyden oletusarvoisesti. Viite-eheyden, voit muokata yhteyden. Katso lisätietoja taulukon yhteyden muuttaminen -osio.

Taulukon avaaminen taulukkonäkymään

 1. Napsauta Microsoft Office -painiketta Office-painikkeen kuva ja valitse Avaa.

 2. Valitse ja avaa tietokanta Avaa-valintaikkunassa.

 3. Napsauta siirtymisruudussa hiiren kakkospainikkeella taulukkoa, johon haluat lisätä kentän ja luoda yhteyden, ja valitse pikavalikosta Taulukkonäkymä.

Kenttäluettelo-ruudun avaaminen

 • Valitse Taulukko-välilehden Kentät ja sarakkeet -ryhmästä Lisää aiemmin luodut kentät.

  Accessin valintanauhan kuva

  Näkyviin tulee Kenttäluettelo-ruutu.

Kenttäluettelo-ruudussa luetellaan kaikki tietokannan muut taulukot luokkiin ryhmiteltynä. Kun käytät taulukkoa taulukkonäkymässä, Access tuo näkyviin kahden luokan kentät Kenttäluettelo-ruutuun: Yhteydessä olevien taulukoiden käytettävissä olevat kentät ja Muiden taulukoiden käytettävissä olevat kentät. Ensimmäisessä luokassa näkyy taulukot, jotka ovat yhteydessä parhaillaan käyttämäsi taulukkoon. Toisessa luokassa luetellaan taulukot, joihin taulukko ei ole yhteydessä.

Kun napsautat Kenttäluettelo-ruudussa taulukon nimen vieressä olevaa plus-merkkiä (+), näet luettelon kaikista kyseisessä taulukossa käytettävissä olevista kentistä. Voit lisätä kentän taulukkoon vetämällä haluamasi kentän Kenttäluettelo-ruudusta taulukkoon taulukkonäkymässä.

Kentän lisääminen ja yhteyden luominen Kenttäluettelo-ruudun avulla

 1. Valitse Taulukko-välilehden Kentät ja sarakkeet -ryhmästä Lisää aiemmin luodut kentät.

  Accessin valintanauhan kuva

  Näyttöön tulee Kenttäluettelo-ruutu.

 2. Tuo taulukon kenttien luettelo näyttöön napsauttamalla Käytettävissä olevat kentät muissa taulukoissa -kohdassa taulukon nimen vieressä olevaa plusmerkkiä (+).

 3. Vedä haluamasi kenttä Kenttäluettelo-ruudusta taulukkonäkymässä avoimena olevaan taulukkoon.

 4. Kun kohdistin tulee näkyviin, pudota kenttä paikoilleen.

  Ohjattu hakukentän luominen käynnistyy.

 5. Suorita ohjattu hakukentän luominen noudattamalla ohjeita.

  Kenttä tulee näkyviin taulukkonäkymässä olevaan taulukkoon.

Kun vedät kentän ”muu” (toisiinsa liittymättömiä) taulukosta ja suorita sitten ohjattu hakukentän, Kenttäluettelo -ja mihin kentässä on vedetty taulukon välille luodaan automaattisesti uusi yksi-moneen-yhteys. Tätä yhteyttä Accessin luoma ei ole viite-eheyden oletusarvoisesti. Viite-eheyden, voit muokata yhteyden. Katso lisätietoja taulukon yhteyden muuttaminen -osio.

Sivun alkuun

Taulukon yhteyden poistaminen

Jos haluat poistaa taulukon yhteyden, sinun täytyy poistaa yhteysviiva Yhteydet-ikkunassa. Sijoita kohdistin siten, että se osoittaa yhteysviivaa, ja napsauta sitten viivaa. Yhteysviiva näyttää paksummalta, kun se on valittuna. Kun yhteysviiva on valittuna, paina DEL-näppäintä. Huomaa, että kun yhteys poistetaan, myös yhteyden viite-eheyden tuki poistuu, jos se on otettu käyttöön. Sen seurauksena Access ei enää automaattisesti estä yhteydettömien tietueiden luontia yhteyden "monta"-puolelle.

 1. Napsauta Microsoft Office -painiketta Office-painikkeen kuva ja valitse Avaa.

 2. Valitse ja avaa tietokanta Avaa-valintaikkunassa.

 3. Valitse Tietokantatyökalut-välilehden Näytä tai piilota -ryhmästä Yhteydet.

Näyttöön tulee Yhteydet-ikkuna.

Jos et ole vielä määrittänyt yhteyksiä ja tämä on ensimmäinen kerta, kun avaat Yhteydet-ikkunan, näyttöön tulee Näytä taulukko -valintaikkuna. Jos valintaikkuna tulee näyttöön, valitse Sulje.

 1. Valitse Rakenne-välilehden Yhteydet-ryhmässä Kaikki yhteydet.

Näyttöön tulevat kaikki ne taulukot, joilla on yhteyksiä, ja yhteysviivat näkyvät.

 1. Napsauta sen yhteyden yhteysviivaa, jonka haluat poistaa. Yhteysviiva näyttää paksummalta, kun se on valittuna.

 2. Paina DEL-näppäintä.

  TAI

  Napsauta hiiren kakkospainiketta ja valitse sitten Poista.

 3. Näyttöön saattaa tulla sanoma Haluatko varmasti poistaa valitut yhteydet pysyvästi tietokannasta? Jos tämä vahvistussanoma tulee näyttöön, valitse Kyllä.

Huomautus: Jos jompikumpi taulukon yhteydessä käytetty taulukko on käytössä (ehkä toinen henkilö tai prosessi käyttää sitä tai sitä käytetään avoimessa tietokantaobjektissa, kuten lomakkeessa), yhteyttä ei voi poistaa. Näitä taulukoita käyttävät avoimet objektit on suljettava, ennen kuin yhteys yritetään poistaa.

Sivun alkuun

Taulukon yhteyden muuttaminen

Taulukon yhteyttä muutetaan valitsemalla se Yhteydet-ikkunassa ja muokkaamalla sitä sen jälkeen. Sijoita kohdistin siten, että se osoittaa yhteysviivaa, ja valitse sitten viiva napsauttamalla sitä. Yhteysviiva näyttää paksummalta, kun se on valittuna. Kun yhteysviiva on valittuna, kaksoisnapsauta sitä tai valitse Rakenne-välilehden Työkalut-ryhmästä Muokkaa yhteyksiä. Näyttöön tulee Muokkaa yhteyksiä -valintaikkuna.

Muutosten tekeminen Muokkaa yhteyksiä -valintaikkunassa

 1. Napsauta Microsoft Office -painiketta Office-painikkeen kuva ja valitse Avaa.

 2. Valitse ja avaa tietokanta Avaa-valintaikkunassa.

 3. Valitse Tietokantatyökalut-välilehden Näytä tai piilota -ryhmästä Yhteydet.

Näyttöön tulee Yhteydet-ikkuna.

Jos et ole vielä määrittänyt yhteyksiä ja tämä on ensimmäinen kerta, kun avaat Yhteydet-ikkunan, näyttöön tulee Näytä taulukko -valintaikkuna. Jos valintaikkuna tulee näyttöön, valitse Sulje.

 1. Valitse Rakenne-välilehden Yhteydet-ryhmässä Kaikki yhteydet.

Näyttöön tulevat kaikki ne taulukot, joilla on yhteyksiä, ja yhteysviivat näkyvät. Huomaa, että piilotetut taulukot (taulukot, joiden Piilotettu-valintaruutu on valittuna taulukon Ominaisuudet-valintaikkunassa) ja niiden yhteydet eivät näy, ellei Näytä piilotetut objektit ole valittuna Siirtymisasetukset-valintaikkunassa.

Lisätietoja Näytä piilotetut objektit -asetuksesta on artikkelissa Siirtymisruudun opas.

 1. Napsauta sen yhteyden yhteysviivaa, jota haluat muuttaa. Yhteysviiva näyttää paksummalta, kun se on valittuna.

 2. Kaksoisnapsauta yhteysviivaa.

  TAI

  Valitse Rakenne-välilehden Työkalut-ryhmässä Muokkaa yhteyksiä.

  Näyttöön tulee Muokkaa yhteyksiä -valintaikkuna.

  Muokkaa yhteyksiä -valintaikkuna

 3. Tee haluamasi muutokset ja valitse sitten OK.

  Muokkaa yhteyksiä -valintaikkunassa voit muuttaa taulukkoyhteyttä. Voit muuttaa erikseen, taulukoita tai kyselyjä molemmille puolille suhteen tai molemmille puolille kentät. Voit myös määrittää liitoksen lajin tai viite-eheyden säilyttäminen ja kummallakin. Lisätietoja liitoksen lajin ja miten voit määrittää sen kohdassa Liitoksen lajin määrittäminen. Lisätietoja viite-eheyden säilyttäminen ja sen käyttämisestä on kohdassa viite-eheyden.

Liitoksen lajin määrittäminen

Kun taulukon yhteys määritetään, yhteyden tiedot antavat tiedot kyselyn suunnittelua varten. Jos esimerkiksi määrität yhteyden kahden taulukon välille ja luot sen jälkeen näitä taulukoita käyttävän kyselyn, Access valitsee automaattisesti oletusvastinekentät yhteydessä määritettyjen kenttien perusteella. Voit korvata nämä alkuperäiset oletusarvot kyselyssä, mutta yhteyden antamat arvot osoittautuvat usein oikeiksi. Koska tietojen vastineiden etsiminen ja tietojen yhdistäminen useammasta kuin yhdestä taulukosta tehdään usein kaikissa tietokannoissa lukuun ottamatta yksinkertaisimpia tietokantoja, oletusarvojen määrittäminen luomalla yhteyksiä voi säästää aikaa ja olla hyödyllistä.

Usean taulukon kyselyssä tietoja yhdistetään useammasta kuin yhdestä taulukosta etsimällä yhteisten kenttien arvojen vastineet. Vastineiden etsimisen ja yhdistämisen tekevää toimintoa kutsutaan liitokseksi. Oletetaan, että haluat näyttää asiakastilaukset. Luot kyselyn, joka liittää Asiakkaat-taulukon ja Tilaukset-taulukon Asiakastunnus-kentän kohdalta. Kyselyn tulos sisältää asiakastietoja ja tilaustietoja vain niiltä riveiltä, joilta löytyi vastine.

Yksi arvoista, joka jokaiselle yhteydelle voidaan määrittää, on liitoksen laji. Liitoksen laji ilmoittaa Accessille, mitkä tietueet kyselyn tulokseen sisällytetään. Tarkastellaan uudelleen kyselyä, joka liittää Asiakkaat-taulukon ja Tilaukset-taulukon asiakastunnuksen esittävien yhteisten kenttien kohdalta. Käytettäessä liitoksen oletuslajia (jota kutsutaan sisäliitokseksi) kysely palauttaa vain ne asiakasrivit ja tilausrivit, joilla yhteiset kentät (joita kutsutaan myös liitetyiksi kentiksi) ovat samat.

Oletetaan kuitenkin, että haluat sisällyttää kyselyyn kaikki asiakkaat – myös asiakkaat, jotka eivät vielä ole tehneet tilauksia. Tätä varten sinun täytyy muuttaa liitoksen laji sisäliitoksesta vasemmaksi ulkoliitokseksi kutsutuksi liitokseksi. Vasen ulkoliitos palauttaa kaikki yhteyden vasemmalla puolella olevan taulukon rivit ja vain ne rivit, jotka vastaavat oikealla puolella olevan taulukon rivejä. Oikea ulkoliitos palauttaa kaikki oikealla puolella olevat rivit ja vain ne, jotka vastaava vasemmalla puolella olevia rivejä.

Huomautus: Tässä tapauksessa "vasen" ja "oikea" viittaavat taulukoiden sijainteihin Muokkaa yhteyksiä -valintaikkunassa, ei Yhteydet-ikkunassa.

Määritä liitoksen laji sen mukaan, minkä tuloksen useimmiten haluat kyselystä, joka liittää tämän yhteyden taulukot.

Liitoksen lajin määrittäminen

 1. Valitse Muokkaa yhteyksiä -valintaikkunassa Liitoksen laji.

  Näyttöön tulee Liitoksen ominaisuudet -valintaikkuna.

 2. Napsauta haluamaasi vaihtoehtoa ja valitse sitten OK.

Seuraavassa taulukossa (käytettäessä Asiakkaat- ja Tilaukset-taulukoita) näkyy kolme Liitoksen ominaisuudet -valintaikkunan vaihtoehtoa, niiden käyttämä liitoksen laji ja sisällytetäänkö kaikki rivit vai vastaavat rivit kunkin taulukon osalta.

Valinta

Relaatioliitos

Vasemmalla puolella oleva taulukko

Oikealla puolella oleva taulukko

1. Sisällytä vain rivit, joiden kummastakin taulukosta liitetyt kentät ovat samat.

Sisäliitos

Vastaavat rivit

Vastaavat rivit

2. Sisällytä KAIKKI Asiakkaat-taulukon tietueet ja vain ne Tilaukset-taulukon tietueet, joissa liitetyt kentät ovat samat.

Vasen ulkoliitos

Kaikki rivit

Vastaavat rivit

3. Sisällytä KAIKKI Tilaukset-taulukon tietueet ja vain ne Asiakkaat-taulukon tietueet, jossa liitetyt kentät ovat samat.

Oikea ulkoliitos

Vastaavat rivit

Kaikki rivit

Kun valitset vaihtoehdon 2 tai vaihtoehdon 3, yhteysviivassa näkyy nuoli. Nuoli osoittaa yhteyden siihen puoleen, joka näyttää vain vastaavat rivit.

Muutosten tekeminen Liitoksen ominaisuudet -valintaikkunassa

 1. Napsauta Microsoft Office -painiketta Office-painikkeen kuva ja valitse Avaa.

 2. Valitse ja avaa tietokanta Avaa-valintaikkunassa.

 3. Valitse Tietokantatyökalut-välilehden Näytä tai piilota -ryhmästä Yhteydet.

Näyttöön tulee Yhteydet-ikkuna.

Jos et ole vielä määrittänyt yhteyksiä ja tämä on ensimmäinen kerta, kun avaat Yhteydet-ikkunan, näyttöön tulee Näytä taulukko -valintaikkuna. Jos valintaikkuna tulee näyttöön, valitse Sulje.

 1. Valitse Rakenne-välilehden Yhteydet-ryhmässä Kaikki yhteydet.

Näyttöön tulevat kaikki ne taulukot, joilla on yhteyksiä, ja yhteysviivat näkyvät. Huomaa, että piilotetut taulukot (taulukot, joiden Piilotettu-valintaruutu on valittuna taulukon Ominaisuudet-valintaikkunassa) ja niiden yhteydet eivät näy, ellei Näytä piilotetut objektit ole valittuna Siirtymisasetukset-valintaikkunassa.

Lisätietoja Näytä piilotetut objektit -asetuksesta on artikkelissa Siirtymisruudun opas.

 1. Napsauta sen yhteyden yhteysviivaa, jota haluat muuttaa. Yhteysviiva näyttää paksummalta, kun se on valittuna.

 2. Kaksoisnapsauta yhteysviivaa.

  TAI

  Valitse Rakenne-välilehden Työkalut-ryhmässä Muokkaa yhteyksiä.

  Näyttöön tulee Muokkaa yhteyksiä -valintaikkuna.

 3. Valitse Liitoksen laji.

 4. Valitse vaihtoehto Liitoksen ominaisuudet -valintaikkunasta ja valitse sitten OK.

  Liitoksen ominaisuudet -valintaikkuna

 5. Tee yhteyteen haluamasi lisämuutokset ja valitse sitten OK.

Sivun alkuun

Viite-eheyden säilyttäminen

Käyttämällä viite-eheyden tarkoituksena on estää eheyden ja pitää viittaukset synkronoituina niin, että sinulla ei ole tietueita, jotka viittaavat tietueisiin, joita ei enää ole. Viite-eheyden käyttöön taulukkosuhteelle. Kun voimassa, Access hylkää toiminnon, joka rikkoisi kyseisen taulukon yhteyden viite-eheys. Access hylkää päivitykset, jotka muuttavat viittaus ja poistot, jotka poistavat viittauksen kohteen kohde. Välitä päivitykset ja poistot niin, että kaikki liittyvät rivit muuttuvat vastaavasti käytettävissään, on kohdassa Johdannaisasetusten määrittäminen.

Viite-eheyden ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä

 1. Napsauta Microsoft Office -painiketta Office-painikkeen kuva ja valitse Avaa.

 2. Valitse ja avaa tietokanta Avaa-valintaikkunassa.

 3. Valitse Tietokantatyökalut-välilehden Näytä tai piilota -ryhmästä Yhteydet.

Näyttöön tulee Yhteydet-ikkuna.

Jos et ole vielä määrittänyt yhteyksiä ja tämä on ensimmäinen kerta, kun avaat Yhteydet-ikkunan, näyttöön tulee Näytä taulukko -valintaikkuna. Jos valintaikkuna tulee näyttöön, valitse Sulje.

 1. Valitse Rakenne-välilehden Yhteydet-ryhmässä Kaikki yhteydet.

Näyttöön tulevat kaikki ne taulukot, joilla on yhteyksiä, ja yhteysviivat näkyvät. Huomaa, että piilotetut taulukot (taulukot, joiden Piilotettu-valintaruutu on valittuna taulukon Ominaisuudet-valintaikkunassa) ja niiden yhteydet eivät näy, ellei Näytä piilotetut objektit ole valittuna Siirtymisasetukset-valintaikkunassa.

Lisätietoja Näytä piilotetut objektit -asetuksesta on artikkelissa Siirtymisruudun opas.

 1. Napsauta sen yhteyden yhteysviivaa, jota haluat muuttaa. Yhteysviiva näyttää paksummalta, kun se on valittuna.

 2. Kaksoisnapsauta yhteysviivaa.

  TAI

  Valitse Rakenne-välilehden Työkalut-ryhmässä Muokkaa yhteyksiä.

  Näyttöön tulee Muokkaa yhteyksiä -valintaikkuna.

 3. Valitse Säilytä viite-eheys -valintaruutu.

 4. Tee yhteyteen haluamasi lisämuutokset ja valitse sitten OK.

Kun viite-eheyden säilytys on otettu käyttöön, voimassa ovat seuraavat säännöt:

 • Yhteydessä olevan taulukon viiteavainkenttään ei voi syöttää arvoa, jos arvoa ei ole ensisijaisen taulukon perusavainkentässä – seurauksena olisi yhteydettömiä tietueita.

 • Tietuetta ei voi poistaa ensisijaisesta taulukosta, jos sitä vastaavia tietueita on yhteydessä olevassa taulukossa. Et voi esimerkiksi poistaa Työntekijät-taulukosta työntekijätietuetta, jos kyseiselle työntekijälle on määritetty tilauksia Tilaukset-taulukossa. Valitsemalla Tietueiden johdannaispoisto -valintaruudun voit kuitenkin valita, että ensisijainen tietue ja kaikki siihen liittyvät tietueet poistetaan yhdellä toiminnolla.

 • Ensisijaisessa taulukossa olevan perusavainkentän arvoa ei voi muuttaa, jos seurauksena olisi yhteydettömiä tietueita. Et voi esimerkiksi muuttaa Tilaukset-taulukossa olevaa tilausnumeroa, jos tilaukselle on määritetty rivejä Tilaustiedot-taulukossa. Valitsemalla Kenttien johdannaispäivitys -valintaruudun voit kuitenkin valita, että ensisijainen tietue ja kaikki siihen liittyvät tietueet päivitetään yhdellä toiminnolla.

  Huomautukset: Jos viite-eheyden säilyttämisen käyttöönotossa on vaikeuksia, huomaa, että seuraavien ehtojen on täytyttävä viite-eheyden säilyttämistä varten:

  • Ensisijaisen taulukon yhteisen kentän on oltava perusavain tai sillä on oltava ainutkertainen indeksi.

  • Yhteisillä kentillä on oltava sama tietotyyppi. Ainoa poikkeus on se, että laskurikenttä voidaan yhdistää sellaiseen lukukenttään, jonka KentänKoko-ominaisuuden asetuksena on Pitkä kokonaisluku.

  • Molempien taulukoiden on oltava samassa Access-tietokannassa. Viite-eheyttä ei voi säilyttää linkitettyjä taulukoita varten. Jos lähdetaulukot ovat kuitenkin Access-muodossa, voit avata tietokannan, johon ne on tallennettu, ja ottaa viite-eheyden käyttöön kyseisessä tietokannassa.

Johdannaisasetusten määrittäminen

Joissakin tilanteissa yhteyden "yksi"-puolella olevaa arvoa on ehkä muutettava. Tällöin haluat Accessin päivittävän automaattisesti kaikki ne rivit, joihin muutos vaikuttaa, osana yhtä toimintoa. Näin päivitys tapahtuu kokonaan eikä tietokantaan jää ristiriitoja, jotka aiheutuisivat siitä, että jotkin rivit on päivitetty ja joitakin ei ole. Kenttien johdannaispäivitys -asetuksen avulla Access auttaa välttämään tämän ongelman. Kun valitset viite-eheyden säilyttämisen ja valitset Kenttien johdannaispäivitys -asetuksen sekä päivität sen jälkeen perusavaimen, Access päivittää automaattisesti kaikki ne kentät, jotka viittaavat perusavaimeen.

Sinun täytyy ehkä poistaa myös rivi ja kaikki siihen liittyvät tietueet, esimerkiksi lähettäjän tietue ja kaikki tähän lähettäjään liittyvät tilaukset. Tämän takia Access tukee Tietueiden johdannaispoisto -asetusta. Kun valitset viite-eheyden säilyttämisen ja valitset Tietueiden johdannaispoisto -asetuksen, Access poistaa automaattisesti kaikki ne tietueet, jotka viittaavat perusavaimeen, kun poistat perusavaimen sisältävän tietueen.

Johdannaispäivityksen ja/tai johdannaispoiston ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä

 1. Napsauta Microsoft Office -painiketta Office-painikkeen kuva ja valitse Avaa.

 2. Valitse ja avaa tietokanta Avaa-valintaikkunassa.

 3. Valitse Tietokantatyökalut-välilehden Näytä tai piilota -ryhmästä Yhteydet.

Näyttöön tulee Yhteydet-ikkuna.

Jos et ole vielä määrittänyt yhteyksiä ja tämä on ensimmäinen kerta, kun avaat Yhteydet-ikkunan, näyttöön tulee Näytä taulukko -valintaikkuna. Jos valintaikkuna tulee näyttöön, valitse Sulje.

 1. Valitse Rakenne-välilehden Yhteydet-ryhmässä Kaikki yhteydet.

Näyttöön tulevat kaikki ne taulukot, joilla on yhteyksiä, ja yhteysviivat näkyvät. Huomaa, että piilotetut taulukot (taulukot, joiden Piilotettu-valintaruutu on valittuna taulukon Ominaisuudet-valintaikkunassa) ja niiden yhteydet eivät näy, ellei Näytä piilotetut objektit ole valittuna Siirtymisasetukset-valintaikkunassa.

Lisätietoja Näytä piilotetut objektit-vaihtoehto siirtymisruudunoppaassa.

 1. Napsauta sen yhteyden yhteysviivaa, jota haluat muuttaa. Yhteysviiva näyttää paksummalta, kun se on valittuna.

 2. Kaksoisnapsauta yhteysviivaa.

  TAI

  Valitse Rakenne-välilehden Työkalut-ryhmässä Muokkaa yhteyksiä.

  Näyttöön tulee Muokkaa yhteyksiä -valintaikkuna.

 3. Valitse Säilytä viite-eheys -valintaruutu.

 4. Valitse joko Kenttien johdannaispäivitys- tai Tietueiden johdannaispoisto -valintaruutu tai valitse molemmat.

 5. Tee yhteyteen haluamasi lisämuutokset ja valitse sitten OK.

Huomautus: Jos perusavain on laskurikenttä, Kenttien johdannaispäivitys -valintaruudun valinnalla ei ole vaikutusta, koska laskurikentän arvoa ei voi muuttaa.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×