Taulukoiden yhteyksien opas

Taulukoiden yhteyksien opas

Huomautus: Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon.

Eräs hyvän tietokantasuunnittelun tavoitteista on poistaa tarpeettomat tiedot (kaksoiskappaleet). Tämä tavoite saavutetaan jakamalla tiedot moneen aihekohtaiseen taulukkoon, jolloin jokainen tieto esitetään vain kerran. Sen jälkeen Access-ohjelmalle annetaan keino yhdistää tiedot jälleen. Tämä tehdään sijoittamalla toisiinsa liittyviin taulukoihin yhteisiä kenttiä. Jotta osaisit tehdä tämän vaiheen oikein, sinun on ymmärrettävä taulukoiden väliset yhteydet ja määritettävä ne tietokantaan.

Sisältö

Johdanto

Yhteystyyppiä

Miksi taulukkoyhteyksiä luodaan?

Viite-eheyden perusteet

Taulukon yhteyksien tarkasteleminen

Taulukon yhteyden luominen

Taulukon yhteyden poistaminen

Taulukon yhteyden muuttaminen

Viite-eheyden pakottaminen

Johdanto

Kun olet luonut tietokantaan taulukon jokaista aihetta varten, anna Access -ohjelmalle keino yhdistää nämä tiedot uudelleen tarvittaessa. Voit tehdä sen sijoittamalla yhteisiä kenttiä toisiinsa liittyviin taulukoihin ja määrittämällä taulukoiden välille yhteyksiä. Sen jälkeen voit luoda kyselyjä, lomakkeita ja raportteja, jotka näyttävät tietoja useista taulukoista samalla kertaa. Esimerkiksi tässä esitetty lomake sisältää useista taulukoista haettuja tietoja:

Tilaukset-lomake, joka näyttää liittyviä tietoja viidestä taulukosta samalla kertaa

1. Tämän lomakkeen tiedot ovat Asiakkaat-taulukosta...

2. ...Tilaukset-taulukosta...

3. ...Tuotteet-taulukosta...

4. ...ja Tilaustiedot-taulukosta.

Asiakkaan nimi haetaan Laskun maksaja -ruutuun Asiakkaat-taulukosta, tilaustunnuksen ja tilauspäivän arvot tulevat Tilaukset-taulukosta, tuotteen nimi Tuotteet-taulukosta sekä yksikköhinnan ja määrän arvot Tilaustiedot-taulukosta. Nämä taulukot on linkitetty toisiinsa useilla tavoilla, jotta niiden tiedot saadaan tuotua lomakkeeseen.

Edellisessä esimerkissä taulukoiden kentät täytyy järjestää siten, että ne näyttävät samaan tilaukseen liittyvät tiedot. Tämä toteutetaan taulukkoyhteyksillä. Taulukkoyhteys perustuu avainkentissä, yleensä taulukoiden samannimisissä kentissä, olevien toisiaan vastaavien tietojen löytämiseen. Yleensä nämä toisiaan vastaavat kentät ovat toisen taulukon perusavain, joka määrittää jokaiselle tietueelle yksilöllisen tunnisteen, sekä toisen taulukon viiteavain. Esimerkiksi työntekijät voidaan yhdistää tilauksiin, joista he ovat vastuussa, luomalla yhteys Työntekijät- ja Tilaukset-taulukoiden Työntekijän tunnus -kenttien välille.

Työntekijät-taulukossa perusavaimena ja Tilaukset-taulukossa viiteavaimena käytetty Työntekijän tunnus -kenttä.

1. Työntekijän tunnus on molemmissa taulukoissa perusavaimena...

2. ...ja viiteavaimena.

Sivun alkuun

Taulukoiden väliset yhteystyypit

Taulukoilla on Accessissa kolmentyyppisiä yhteyksiä.

 • Yksi-moneen-yhteys

  Tarkastellaan tilaustenseurantatietokantaa, joka sisältää Asiakkaat-taulukon ja Tilaukset-taulukon. Asiakas voi tehdä haluamansa määrän tilauksia. Siitä seuraa, että Tilaukset-taulukossa voi olla useita tuotteita yhtä Asiakkaat-taulukon asiakasta kohti. Asiakkaat-taulukon ja Tilaukset-taulukon välinen yhteys on siten yksi-moneen-yhteys.

  Voit esittää yksi-moneen-yhteyden tietokannan rakenteessa ottamalla perusavaimen yhteyden yksi-puolelta ja lisäämällä sen lisäkenttänä tai -kenttinä taulukkoon yhteyden monta-puolelle. Tässä tapauksessa voit esimerkiksi lisätä uuden kentän, eli tunnuksen kentän Asiakkaat-taulukosta Tilaukset-taulukkoon ja antaa sen nimeksi Asiakastunnus. Access voi sen jälkeen etsiä jokaisen tilauksen oikean asiakkaan Tilaukset-taulukossa olevalla asiakastunnusnumerolla.

 • Monta-moneen-yhteys

  Tarkastellaan Tuotteet-taulukon ja Tilaukset-taulukon välistä yhteyttä. Yksi tilaus saattaa sisältää useita tuotteita. Toisaalta taas yksi tuote voi esiintyä monessa tilauksessa. Siten Tilaukset-taulukon jokaista tietuetta kohti voi olla useita tietueita Tuotteet-taulukossa. Lisäksi Tuotteet-taulukon jokaista tietuetta kohti voi olla useita tietueita Tilaukset-taulukossa. Tällaista yhteyttä kutsutaan monta-moneen-yhteydeksi. Huomaa, että taulukoiden välisten monta-moneen-yhteyden havaitseminen edellyttää yhteyden molempien puolien huomioon ottamista.

  Monta-moneen-yhteyden esittämistä varten on luotava kolmas taulukko, joka jakaa monta-moneen-yhteyden kahdeksi yksi-moneen-yhteydeksi. Perusavain lisätään kummastakin taulukosta kolmanteen taulukkoon. Tämän seurauksena kolmas taulukko kirjaa yhteyden jokaisen esiintymän. Esimerkiksi Tilaukset- ja Tuotteet-taulukoiden välillä on monta-moneen-yhteys, joka on määritetty luomalla kaksi yksi-moneen-yhteyttä Tilaustiedot-taulukkoon. Yhdessä tilauksessa voi olla useita tuotteita, ja jokainen tuote voi olla useissa tilauksissa.

 • Yksi-yhteen-yhteys

  Yksi-yhteen-yhteydessä ensimmäisen taulukon jokaista tietuetta voi vastata vain yksi tietue toisessa taulukossa, ja jokaista toisen taulukon tietuetta voi vastata vain yksi tietue ensimmäisessä taulukossa. Tällainen yhteys ei ole yleinen, koska yleensä tällä tavalla yhdistetyt tiedot ovat samassa taulukossa. Yksi-yhteen-yhteyttä voidaan käyttää, kun halutaan jakaa taulukko, jossa on monta kenttää, eristää osa taulukosta tietoturvan takia tai tallentaa tietoja, jotka koskevat vain päätaulukon alijoukkoa. Kun havaitset tällaisen yhteyden, kummallakin taulukolla on oltava yhteinen kenttä.

Sivun alkuun

Miksi taulukkoyhteyksiä luodaan?

Taulukoiden yhteydet voidaan luoda Yhteydet-ikkunassa tai vetämällä kenttä Kenttäluettelo-ruudusta. Access päättelee taulukoiden yhteyksien perusteella, kuinka taulukot liitetään, kun niitä on käytettävä tietokantaobjektissa. On useita syitä sille, miksi taulukoiden yhteydet pitäisi luoda ennen muiden tietokantaobjektien, kuten lomakkeiden, kyselyjen ja raporttien, luomista.

 • Taulukoiden yhteydet antavat tietoja kyselyjen suunnittelua varten

  Kun halutaan käsitellä useamman kuin yhden taulukon tietueita, yleensä on luotava taulukot liittävä kysely. Kysely toimii etsimällä ensimmäisen taulukon perusavainkentän arvoja vastaavan toisen taulukon viiteavainkentän. Jos haluat esimerkiksi palauttaa rivit, joilla on lueteltu jokaisen asiakkaan kaikki tilaukset, muodosta kysely, joka liittää Asiakkaat-taulukon Tilaukset-taulukkoon Asiakastunnus-kentän perusteella. Voit määrittää liitettävät kentät manuaalisesti Yhteydet-ikkunassa. Jos kuitenkin olet jo määrittänyt taulukoiden välille yhteyden, Access antaa oletusliitoksen olemassa olevan taulukoiden yhteyden perusteella. Lisäksi jos käytät jotakin ohjatuista kyselyistä, Access esittää vaihtoehtoja ja täyttää ominaisuuksien asetukset ennalta sopivilla oletusarvoilla käyttämällä tietoja, jotka se kerää määrittämistäsi taulukoiden yhteyksistä.

 • Taulukoiden yhteydet antavat tietoja lomakkeiden ja raporttien suunnittelua varten

  Kun suunnittelet lomaketta tai raporttia Access esittää vaihtoehtoja ja täyttää ominaisuuksien asetukset ennalta sopivilla oletusarvoilla käyttämällä tietoja, jotka se kerää määrittämistäsi taulukoiden yhteyksistä.

 • Taulukoiden yhteydet ovat perusta, jonka avulla voidaan säilyttää viite-eheys estämällä tietokannassa yhteydettömät tietueet. Yhteydetön tietue on tietue, joka viittaa sellaiseen tietueeseen, jota ei ole. Esimerkiksi tilaustietue, joka viittaa asiakastietueeseen, jota ei ole, on yhteydetön tietue.

  Kun tietokanta suunnitellaan, tiedot jaetaan taulukoihin, joista jokaisella on perusavain. Sen jälkeen liittyviin taulukoihin lisätään viiteavaimet, jotka viittaavat näihin perusavaimiin. Nämä viiteavainten ja perusavaimen parit muodostavat taulukoiden yhteyksien ja useita taulukoita käyttävien kyselyjen perustan. Tästä syystä on tärkeää, että viiteavainten ja perusavaimen viittaukset pysyvät synkronoituina. Viite-eheyden avulla varmistetaan, että viittaukset pysyvät synkronoituina, ja viite-eheys on riippuvainen taulukoiden yhteyksistä.

Sivun alkuun

Viite-eheyden perusteet

Kun tietokanta suunnitellaan, tiedot jaetaan useisiin aihekohtaisiin taulukoihin, jotta vältyttäisiin tarpeettomilta tiedoilta. Sen jälkeen sijoittamalla yhteisiä kenttiä toisiinsa liittyviin taulukoihin Access-ohjelmalle annetaan keino, jolla se voi jälleen yhdistää tiedot. Jos haluat esimerkiksi esittää yksi-moneen-yhteyden, otat perusavaimen yksi-puolen taulukosta ja lisäät sen lisäkenttänä monta-puolen taulukkoon. Access yhdistää tiedot ottamalla arvon monta-puolen taulukosta ja etsimällä vastaavan arvon yksi-puolen taulukosta. Näin monta-puolen taulukon arvot viittaavat vastaaviin arvoihin yksi-puolen taulukossa.

Oletetaan, että Lähettäjät- ja Tilaukset-taulukoiden välillä on yksi-moneen-yhteys, ja haluat poistaa lähettäjän. Jos lähettäjällä, jonka haluat poistaa, on tilauksia Tilaukset-taulukossa, näistä tilauksista tulee orpoja, kun lähettäjän tietue poistetaan. Tilaukset sisältävät kuitenkin edelleen lähettäjän tunnuksen, mutta tunnus ei ole enää voimassa, koska tietuetta, johon se viittaa, ei enää ole.

Viite-eheyden tarkoituksena on estää orvot ja pitää viittaukset synkronoituina, jotta tällaista hypoteettista tilannetta ei koskaan esiintyisi.

Viite-eheys säilytetään ottamalla se käyttöön taulukon yhteyttä varten (vaiheittaiset ohjeet ovat kohdassa Viite-eheyden säilyttäminen). Sen jälkeen Access hylkää toiminnon, joka rikkoisi viite-eheyttä kyseisen taulukon yhteyden osalta. Tämä tarkoittaa sitä, että Access hylkää sekä päivitykset, jotka muuttavat viittauksen kohdetta, että poistot, jotka poistavat viittauksen kohteen. On kuitenkin mahdollista, että sellaisen lähettäjän perusavainta, jolla on tilauksia Tilaukset-taulukossa, täytyy muuttaa. Tällaisissa tapauksissa Accessin on automaattisesti päivitettävä osana yhtä toimintoa rivit, joihin poisto vaikuttaa. Näin Access varmistaa, että päivitys tapahtuu kokonaan eikä tietokantaan jää ristiriitoja, jotka aiheutuisivat siitä, että osa riveistä on päivitetty ja osaa ei ole. Tästä syystä Access tukee Kenttien johdannaispäivitys -asetusta. Kun valitset viite-eheyden säilyttämisen ja valitset Kenttien johdannaispäivitys -asetuksen sekä päivität sen jälkeen perusavaimen, Access päivittää automaattisesti kaikki ne kentät, jotka viittaavat perusavaimeen.

On myös mahdollista, että rivi ja kaikki siihen liittyvät tietueet täytyy poistaa, haluttaessa poistaa esimerkiksi lähettäjän tietue ja kaikki kyseiseen lähettäjään liittyvät tilaukset. Tästä syystä Access tukee Tietueiden johdannaispoisto -asetusta. Kun valitset viite-eheyden säilyttämisen ja valitset Tietueiden johdannaispoisto -asetuksen sekä poistat tietueen yhteyden perusavaimen puolelta, Access poistaa automaattisesti kaikki perusavaimeen viittaavat tietueet.

Sivun alkuun

Taulukon yhteyksien tarkasteleminen

Voit tarkastella taulukon yhteyksiä valitsemalla Tietokantatyökalut-välilehdessä Yhteydet. Yhteydet-ikkuna avautuu, ja siinä näkyvät olemassa olevat yhteydet. Jos taulukon yhteyksiä ei ole vielä määritetty ja avaat Yhteydet-ikkunan ensimmäistä kertaa, Access pyytää lisäämään ikkunaan taulukon tai kyselyn.

Yhteydet-ikkunan avaaminen

 1. Valitse Tiedosto ja valitse sitten Avaa.

 2. Valitse ja avaa tietokanta.

 3. Valitse Tietokantatyökalut-välilehden Yhteydet-ryhmässä Yhteydet.

  Jos tietokanta sisältää yhteyksiä, Yhteydet-ikkuna avautuu. Jos tietokanta ei sisällä yhteyksiä ja avaat Yhteydet-ikkunan ensimmäistä kertaa, näyttöön tulee Näytä taulukko -valintaikkuna. Sulje valintaikkuna valitsemalla Sulje.

 4. Valitse Rakenne-välilehden Yhteydet-ryhmässä Kaikki yhteydet.

  Näyttöön tulevat kaikki tietokantaan määritetyt yhteydet. Huomaa, että piilotetut taulukot (taulukot, joiden Piilotettu-valintaruutu on valittuna taulukon Ominaisuudet-valintaikkunassa) ja niiden yhteydet eivät näy, ellei Näytä piilotetut objektit -valintaruutu ole valittuna Siirtymisasetukset-valintaikkunassa.

Taulukon yhteys esitetään taulukoiden väliin piirretyllä yhteysviivalla Yhteydet-ikkunassa. Yhteys, joka ei säilytä viite-eheyttä, näkyy yhteyttä tukevien yhteisten kenttien välissä olevana ohuena viivana. Kun valitset yhteyden napsauttamalla sen viivaa, viiva paksunee sen merkiksi, että se on valittu. Jos säilytät viite-eheyden tätä yhteyttä varten, viiva näyttää paksummalta kummassakin päässä. Lisäksi yhteyden toisella puolella viivan paksun pään yläpuolella näkyy numero 1 ja toisella puolella viivan paksun pään yläpuolella näkyy äärettömän symboli ().

Kun Yhteydet-ikkuna on aktiivinen, seuraavat komennot ovat käytettävissä valintanauhassa:

Rakenne-välilehden Työkalut-ryhmä:

 • Muokkaa yhteyksiä    Avaa Muokkaa yhteyksiä -valintaikkunan. Kun valitset yhteysviivan, voit muuttaa taulukon yhteyttä valitsemalla Muokkaa yhteyksiä. Voit myös kaksoisnapsauttaa yhteysviivaa.

 • Tyhjennä asettelu    Poistaa kaikki taulukot ja yhteydet Yhteydet-ikkunan näytöstä. Huomaa, että tämä komento ainoastaan piilottaa taulukot ja yhteydet; se ei poista niitä kokonaan.

 • Yhteysraportti    Luo raportin, joka näyttää tietokannassa olevat taulukot ja yhteydet. Raportissa näkyvät vain ne taulukot ja yhteydet, joita ei ole piilotettu Yhteydet-ikkunassa.

Rakenne-välilehden Yhteydet-ryhmä:

 • Näytä taulukko    Avaa Näytä taulukko -valintaikkunan, jonka avulla voidaan valita taulukot ja kyselyt tarkasteltaviksi Yhteydet-ikkunassa.

 • Piilota taulukko    Piilottaa valitun taulukon Yhteydet-ikkunassa.

 • Suorat yhteydet    Näyttää kaikki valitun taulukon yhteydet ja yhteydessä olevat taulukot Yhteydet-ikkunassa, jos ne eivät ole vielä näkyvissä.

 • Kaikki yhteydet    Näyttää kaikki tietokannassa olevat yhteydet ja yhteydessä olevat taulukot Yhteydet-ikkunassa. Huomaa, että piilotettuja taulukoita (taulukoita, joita varten on valittu Piilotettu-valintaruutu taulukon Ominaisuudet-valintaikkunassa) ja niiden yhteyksiä ei näytetä, ellei Näytä piilotetut objektit ole valittuna Siirtymisasetukset-valintaikkunassa.

 • Sulje    Sulkee Yhteydet-ikkunan. Jos teit muutoksia Yhteydet-ikkunan asetteluun, ohjelma kysyy, haluatko tallentaa tekemäsi muutokset.

Sivun alkuun

Taulukon yhteyden luominen

Voit luoda taulukkoyhteyden käyttämällä Yhteydet-ikkunaa tai vetämällä kentän taulukkoon Kenttäluettelo-ruudusta. Kun luot yhteyden taulukoiden välille, yleisten kenttien nimien ei tarvitse olla samoja, vaikka usein käytetäänkin samoja nimiä. Kenttien tietotyyppien on kuitenkin oltava samoja. Jos perusavainkenttä on laskurikenttä, viiteavainkenttä voi olla lukukenttä, jos Kentän koko -ominaisuus on molemmissa kentissä sama. Voit liittää esimerkiksi laskurikentän ja lukukentän, jos molempien kenttien Kentän koko -ominaisuuden arvo on pitkä kokonaisluku. Jos molemmat vastaavat kentät ovat lukukenttiä, niillä on oltava sama Kentän koko -ominaisuusasetus.

Taulukon yhteyden luominen käyttämällä Yhteydet-ikkunaa

 1. Valitse Tiedosto ja valitse sitten Avaa.

 2. Valitse ja avaa tietokanta.

 3. Valitse Tietokantatyökalut-välilehden Yhteydet-ryhmästä Yhteydet.

 4. Jos et ole vielä määrittänyt yhteyksiä, Näytä taulukko -valintaikkuna tulee näyttöön automaattisesti. Jos se ei tule näyttöön, valitse Rakenne-välilehden Yhteydet-ryhmässä Näytä taulukko.

  Näytä taulukko -valintaikkunassa näkyvät tietokannan kaikki taulukot ja kyselyt. Jos haluat nähdä vain taulukot, valitse Taulukot. Jos haluat nähdä vain kyselyt, valitse Kyselyt. Jos haluat nähdä sekä taulukot että kyselyt, valitse Molemmat.

 5. Valitse ainakin yksi taulukko tai kysely ja valitse sitten Lisää. Kun olet lopettanut taulukoiden ja kyselyjen lisäämisen Yhteydet-ikkunaan, valitse Sulje.

 6. Vedä kenttä (yleensä perusavain) yhdestä taulukosta toisen taulukon yhteiseen kenttään (viiteavaimeen). Jos haluat vetää useita kenttiä, pidä CTRL-näppäintä alhaalla, napsauta kutakin kenttää ja vedä ne sen jälkeen.

  Näyttöön tulee Muokkaa yhteyksiä -valintaikkuna.

 7. Varmista, että valintaikkunassa näkyvät kenttien nimet ovat yhteyden yhteisiä kenttiä. Jos kentän nimi on väärä, napsauta kentän nimeä ja valitse uusi kenttä luettelosta.

  Jos haluat säilyttää viite-eheyden tätä yhteyttä varten, valitse Säilytä viite-eheys -valintaruutu. Lisätietoja viite-eheydestä on kohdissa Viite-eheyden perusteet ja Säilytä viite-eheys.

 8. Valitse Luo.

  Ohjelma piirtää kahden taulukon välille yhteysviivan. Jos valitsit Säilytä viite-eheys -valintaruudun, viiva näyttää paksummalta kummassakin päässä. Lisäksi vain jos valitsit Säilytä viite-eheys -valintaruudun, yhteyden toisella puolella viivan paksussa päässä näkyy numero 1 ja yhteyden toisella puolella viivan paksussa päässä näkyy äärettömän symboli ().

  Huomautukset: 

  • Yksi-yhteen-yhteyden luominen    Kummallakin yhteisellä kentällä (yleensä perusavain- ja viiteavainkentällä) on oltava ainutkertainen indeksi. Tämä tarkoittaa sitä, että näiden kenttien Indeksoitu-ominaisuuden arvoksi on asetettava Kyllä (ei kaksoisarvoja). Jos molemmilla kentillä on ainutkertainen indeksi, Access luo yksi-yhteen-yhteyden.

  • Yksi-moneen-yhteyden luominen    Yhteyden yksi-puolella olevalla kentällä (yleensä perusavaimella) on oltava ainutkertainen indeksi. Tämä tarkoittaa sitä, että tämän kentän Indeksoitu-ominaisuuden arvoksi on asetettava Kyllä (ei kaksoisarvoja). Monta-puolella olevalla kentällä ei saa olla ainutkertaista indeksiä. Monta-puolella olevalla kentällä voi olla indeksi, mutta sen on sallittava kaksoisarvot. Tämä tarkoittaa sitä, että tämän kentän Indeksoitu-ominaisuuden arvoksi on asetettava joko Ei tai Kyllä (kaksoisarvot sallittuja). Kun toisella kentällä on ainutkertainen indeksi ja toisella ei ole, Access luo yksi-moneen-yhteyden.

Taulukon yhteyden luominen käyttämällä Kenttäluettelo-ruutua

Voit lisätä kentän taulukkonäkymässä avoimena olevaan taulukkoon vetämällä sen Kenttäluettelo-ruudusta. Kenttäluettelo-ruudussa näkyvät yhteydessä olevien taulukoiden käytettävissä olevat kentät ja myös muissa taulukoissa käytettävissä olevat kentät. Kun vedät kentän toisesta (ei yhteydessä olevasta) taulukosta ja suoritat sen jälkeen ohjatun hakukentän luomisen, ohjelma luo automaattisesti yksi-moneen-yhteyden Kenttäluettelo-ruudussa olevan taulukon ja sen taulukon välille, johon vedit kentän. Tämä Accessin luoma yhteys ei säilytä viite-eheyttä oletusarvon mukaan. Jos haluat säilyttää viite-eheyden, sinun täytyy muokata yhteyttä. Lisätietoja on kohdassa Taulukon yhteyden muokkaaminen.

Taulukon avaaminen taulukkonäkymään

 1. Valitse Tiedosto-välilehdessä Avaa.

 2. Valitse ja avaa tietokanta Avaa-valintaikkunassa.

 3. Napsauta siirtymisruudussa hiiren kakkospainikkeella taulukkoa, johon haluat lisätä kentän ja luoda yhteyden, ja valitse sitten Avaa.

Kenttäluettelo-ruudun avaaminen

 • Paina ALT+F8.

  Näkyviin tulee Kenttäluettelo-ruutu.

Kenttäluettelo-ruudussa luetellaan kaikki tietokannan muut taulukot luokkiin ryhmiteltyinä. Kun käsittelet taulukkoa taulukkonäkymässä, Access näyttää kentät Kenttäluettelo-ruudussa kahdessa luokassa: Yhteydessä olevien taulukoiden käytettävissä olevat kentät ja Muiden taulukoiden käytettävissä olevat kentät. Ensimmäisessä luokassa näkyvät taulukot, jotka ovat yhteydessä parhaillaan käyttämääsi taulukkoon. Toisessa luokassa näkyvät taulukot, joiden kanssa taulukolla ei ole yhteyttä.

Kun napsautat Kenttäluettelo-ruudussa taulukon nimen vieressä olevaa plus-merkkiä (+), näet luettelon kaikista kyseisessä taulukossa käytettävissä olevista kentistä. Voit lisätä kentän taulukkoon vetämällä haluamasi kentän Kenttäluettelo-ruudusta taulukkoon taulukkonäkymässä.

Kentän lisääminen ja yhteyden luominen Kenttäluettelo-ruudun avulla

 1. Tuo taulukon kenttien luettelo näyttöön napsauttamalla Kenttäluettelo-kohdan Käytettävissä olevat kentät muissa taulukoissa -kohdassa taulukon nimen vieressä olevaa plusmerkkiä (+).

 2. Vedä haluamasi kenttä Kenttäluettelo-ruudusta taulukkonäkymässä avoimena olevaan taulukkoon.

 3. Kun kohdistinrivi tulee näkyviin, pudota kenttä sijaintiinsa.

  Ohjattu hakukentän luominen käynnistyy.

 4. Suorita ohjattu hakukentän luominen noudattamalla ohjeita.

  Kenttä tulee näkyviin taulukkonäkymässä olevaan taulukkoon.

Kun vedät kentän toisesta (ei yhteydessä olevasta) taulukosta ja suoritat sen jälkeen ohjatun hakukentän luomisen, ohjelma luo automaattisesti yksi-moneen-yhteyden Kenttäluettelo-ruudussa olevan taulukon ja sen taulukon välille, johon vedit kentän. Tämä Access-sovelluksen luoma yhteys ei säilytä viite-eheyttä oletusarvon mukaan. Jos haluat säilyttää viite-eheyden, sinun täytyy muokata yhteyttä. Lisätietoja on kohdassa Taulukon yhteyden muokkaaminen.

Sivun alkuun

Taulukon yhteyden poistaminen

Jos haluat poistaa taulukon yhteyden, sinun täytyy poistaa yhteysviiva Yhteydet-ikkunassa. Sijoita kohdistin siten, että se osoittaa yhteysviivaa, ja napsauta sitten viivaa. Yhteysviiva näyttää paksummalta, kun se on valittuna. Kun yhteysviiva on valittuna, paina DELETE-näppäintä. Huomaa, että kun yhteys poistetaan, myös yhteyden viite-eheyden tuki poistuu, jos se on otettu käyttöön. Sen seurauksena Access ei enää automaattisesti estä yhteydettömien tietueiden luontia yhteyden monta-puolelle.

 1. Valitse Tietokantatyökalut-välilehden Yhteydet-ryhmässä Yhteydet.

  Yhteydet-ikkuna avautuu. Jos et ole vielä määrittänyt yhteyksiä ja tämä on ensimmäinen kerta, kun avaat Yhteydet-ikkunan, näyttöön tulee Näytä taulukko -valintaikkuna. Jos valintaikkuna avautuu, valitse Sulje.

 2. Valitse Rakenne-välilehden Yhteydet-ryhmässä Kaikki yhteydet.

  Näyttöön tulevat kaikki ne taulukot, joilla on yhteyksiä, ja yhteysviivat näkyvät taulukoissa.

 3. Napsauta sen yhteyden yhteysviivaa, jonka haluat poistaa. Yhteysviiva näyttää paksummalta, kun se on valittuna.

 4. Paina DELETE-näppäintä.

  –tai–

Napsauta hiiren kakkospainiketta ja valitse sitten Poista.

 • Access saattaa näyttää sanoman Haluatko varmasti poistaa valitut yhteydet pysyvästi tietokannasta? Jos tämä vahvistussanoma tulee näyttöön, valitse Kyllä.

Huomautus: Jos jompikumpi taulukon yhteydessä käytetty taulukko on käytössä (ehkä toinen henkilö tai prosessi käyttää sitä tai sitä käytetään avoimessa tietokantaobjektissa, kuten lomakkeessa), yhteyttä ei voi poistaa. Näitä taulukoita käyttävät avoimet objektit on suljettava, ennen kuin yhteys yritetään poistaa.

Sivun alkuun

Taulukon yhteyden muuttaminen

Taulukon yhteyttä muutetaan valitsemalla se Yhteydet-ikkunassa ja muokkaamalla sitä sen jälkeen. Sijoita kohdistin siten, että se osoittaa yhteysviivaa, ja valitse sitten viiva napsauttamalla sitä. Yhteysviiva näyttää paksummalta, kun se on valittuna. Kun yhteysviiva on valittuna, kaksoisnapsauta sitä tai valitse Rakenne-välilehden Työkalut-ryhmässä Muokkaa yhteyksiä. Näyttöön tulee Muokkaa yhteyksiä -valintaikkuna.

Muutosten tekeminen Muokkaa yhteyksiä -valintaikkunassa

 1. Valitse Tietokantatyökalut-välilehden Yhteydet-ryhmässä Yhteydet.

  Yhteydet-ikkuna avautuu. Jos et ole vielä määrittänyt yhteyksiä ja tämä on ensimmäinen kerta, kun avaat Yhteydet-ikkunan, näyttöön tulee Näytä taulukko -valintaikkuna. Jos valintaikkuna avautuu, valitse Sulje.

 2. Valitse Rakenne-välilehden Yhteydet-ryhmässä Kaikki yhteydet.

  Näyttöön tulevat kaikki ne taulukot, joilla on yhteyksiä, ja yhteysviivat näkyvät taulukoissa.

 3. Napsauta sen yhteyden yhteysviivaa, jota haluat muuttaa. Yhteysviiva näyttää paksummalta, kun se on valittuna.

 4. Kaksoisnapsauta yhteysviivaa.

 5. Tee haluamasi muutokset ja valitse sitten OK.

  Muokkaa yhteyksiä -valintaikkunassa voidaan muuttaa taulukon yhteyttä. Voit muuttaa yhteyden kummallakin puolella olevia taulukoita tai kyselyjä tai kummallakin puolella olevia kenttiä. Voit myös määrittää liitoksen lajin tai säilyttää viite-eheyden ja valita johdannaisasetuksen. Lisätietoja liitoksen lajista ja sen määrittämisestä on kohdassa Liitoksen lajin määrittäminen. Lisätietoja viite-eheyden säilyttämisestä ja johdannaisasetuksen valitsemisesta on kohdassa Viite-eheyden säilyttäminen.

Liitoksen lajin määrittäminen

Kun taulukon yhteys määritetään, yhteyden tiedot ilmoittavat kyselyn rakenteesta. Jos esimerkiksi määrität yhteyden kahden taulukon välille ja luot sen jälkeen näitä taulukoita käyttävän kyselyn, Access valitsee automaattisesti oletusvastinekentät yhteydessä määritettyjen kenttien perusteella. Voit korvata nämä alkuperäiset oletusarvot kyselyssä, mutta yhteyden antamat arvot osoittautuvat usein oikeiksi. Koska tietojen vastineiden etsiminen ja tietojen yhdistäminen useammasta kuin yhdestä taulukosta tehdään usein kaikissa tietokannoissa lukuun ottamatta yksinkertaisimpia tietokantoja, oletusarvojen määrittäminen luomalla yhteyksiä voi säästää aikaa ja olla hyödyllistä.

Usean taulukon kyselyssä tietoja yhdistetään useammasta kuin yhdestä taulukosta etsimällä yhteisten kenttien arvojen vastineet. Vastineiden etsimisen ja yhdistämisen tekevää toimintoa kutsutaan liitokseksi. Oletetaan, että haluat näyttää asiakastilaukset. Luot kyselyn, joka liittää Asiakkaat-taulukon ja Tilaukset-taulukon Asiakastunnus-kentän kohdalta. Kyselyn tulos sisältää asiakastietoja ja tilaustietoja vain niiltä riveiltä, joilta löytyi vastine.

Yksi arvoista, joka jokaiselle yhteydelle voidaan määrittää, on liitoksen laji. Liitoksen laji ilmoittaa Access-sovellukselle, mitkä tietueet kyselyn tulokseen sisällytetään. Tarkastellaan uudelleen kyselyä, joka liittää Asiakkaat-taulukon ja Tilaukset-taulukon asiakastunnuksen esittävien yhteisten kenttien kohdalta. Käytettäessä liitoksen oletuslajia (jota kutsutaan sisäliitokseksi) kysely palauttaa vain ne asiakasrivit ja tilausrivit, joilla yhteiset kentät (joita kutsutaan myös liitetyiksi kentiksi) ovat samat.

Oletetaan kuitenkin, että haluat sisällyttää kyselyyn kaikki asiakkaat – myös asiakkaat, jotka eivät vielä ole tehneet tilauksia. Tätä varten sinun täytyy muuttaa liitoksen tyyppi sisäliitoksesta vasemmaksi ulkoliitokseksi kutsutuksi liitokseksi. Vasen ulkoliitos palauttaa kaikki yhteyden vasemmalla puolella olevan taulukon rivit ja vain ne rivit, jotka vastaavat oikealla puolella olevan taulukon rivejä. Oikea ulkoliitos palauttaa kaikki oikealla puolella olevat rivit ja vain ne rivit, jotka vastaavat vasemmalla puolella olevia rivejä.

Huomautus: Tässä tapauksessa vasen ja oikea viittaavat taulukoiden sijainteihin Muokkaa yhteyksiä -valintaikkunassa eikä Yhteydet-ikkunassa.

Määritä liitoksen laji sen mukaan, minkä tuloksen useimmiten haluat kyselystä, joka liittää tämän yhteyden taulukot.

Liitoksen lajin määrittäminen

 1. Valitse Muokkaa yhteyksiä -valintaikkunassa Liitoksen laji.

  Näyttöön tulee Liitoksen ominaisuudet -valintaikkuna.

 2. Napsauta haluamaasi vaihtoehtoa ja valitse sitten OK.

Seuraavassa taulukossa (käytettäessä Asiakkaat- ja Tilaukset-taulukoita) näkyy kolme Liitoksen ominaisuudet -valintaikkunan vaihtoehtoa, niiden käyttämä liitoksen tyyppi ja sisällytetäänkö kaikki rivit vai vastaavat rivit kunkin taulukon osalta.

Valinta

Relaatioliitos

Vasemmalla puolella oleva taulukko

Oikealla puolella oleva taulukko

1. Sisällytä vain rivit, joiden kummastakin taulukosta liitetyt kentät ovat samat.

Sisäliitos

Vastaavat rivit

Vastaavat rivit

2. Sisällytä KAIKKI Asiakkaat-taulukon tietueet ja vain ne Tilaukset-taulukon tietueet, joissa liitetyt kentät ovat samat.

Vasen ulkoliitos

Kaikki rivit

Vastaavat rivit

3. Sisällytä KAIKKI Tilaukset-taulukon tietueet ja vain ne Asiakkaat-taulukon tietueet, jossa liitetyt kentät ovat samat.

Oikea ulkoliitos

Vastaavat rivit

Kaikki rivit

Kun valitset vaihtoehdon 2 tai vaihtoehdon 3, yhteysviivassa näkyy nuoli. Nuoli osoittaa yhteyden siihen puoleen, joka näyttää vain vastaavat rivit.

Muutosten tekeminen Liitoksen ominaisuudet -valintaikkunassa

 1. Valitse Tietokantatyökalut-välilehden Yhteydet-ryhmässä Yhteydet.

  Yhteydet-ikkuna avautuu. Jos et ole vielä määrittänyt yhteyksiä ja tämä on ensimmäinen kerta, kun avaat Yhteydet-ikkunan, näyttöön tulee Näytä taulukko -valintaikkuna. Jos valintaikkuna tulee näyttöön, valitse Sulje.

 2. Valitse Rakenne-välilehden Yhteydet-ryhmässä Kaikki yhteydet.

  Näyttöön tulevat kaikki ne taulukot, joilla on yhteyksiä, ja yhteysviivat näkyvät.

 3. Napsauta sen yhteyden yhteysviivaa, jota haluat muuttaa. Yhteysviiva näyttää paksummalta, kun se on valittuna.

 4. Kaksoisnapsauta yhteysviivaa.

  Näyttöön tulee Muokkaa yhteyksiä -valintaikkuna.

 5. Valitse Liitoksen tyyppi.

 6. Valitse vaihtoehto Liitoksen ominaisuudet -valintaikkunasta ja valitse sitten OK.

 7. Tee yhteyteen haluamasi lisämuutokset ja valitse sitten OK.

Sivun alkuun

Viite-eheyden pakottaminen

Viite-eheyden käyttämisen tarkoituksena on estää yhteydettömät tietueet ja pitää viittaukset synkronoituina siten, että mikään tietue ei viittaa tietueisiin, joita ei enää ole. Viite-eheys säilytetään ottamalla se käyttöön taulukon yhteyttä varten. Sen jälkeen Access hylkää toiminnon, joka rikkoisi viite-eheyttä kyseisen taulukon yhteyden osalta. Access hylkää päivitykset, jotka muuttavat viittauksen kohdetta, ja myös poistot, jotka poistavat viittauksen kohteen. Jos haluat Access-sovelluksen välittävän päivitykset ja poistot siten, että kaikki toisiinsa liittyvät rivit muuttuvat vastaavasti, katso Johdannaisasetusten määrittäminen.

Viite-eheyden ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä

 1. Napsauta Yhteydet-ikkunassa sen yhteyden yhteysviivaa, jota haluat muuttaa. Yhteysviiva näyttää paksummalta, kun se on valittuna.

 2. Kaksoisnapsauta yhteysviivaa.

Näyttöön tulee Muokkaa yhteyksiä -valintaikkuna.

 1. Valitse Säilytä viite-eheys -valintaruutu.

 2. Tee yhteyteen haluamasi lisämuutokset ja valitse sitten OK.

Kun viite-eheyden säilytys on otettu käyttöön, voimassa ovat seuraavat säännöt:

 • Yhteydessä olevan taulukon viiteavainkenttään ei voi syöttää arvoa, jos arvoa ei ole ensisijaisen taulukon perusavainkentässä – seurauksena olisi yhteydettömiä tietueita.

 • Tietuetta ei voi poistaa ensisijaisesta taulukosta, jos sitä vastaavia tietueita on yhteydessä olevassa taulukossa. Et voi esimerkiksi poistaa Työntekijät-taulukosta työntekijätietuetta, jos kyseiselle työntekijälle on määritetty tilauksia Tilaukset-taulukossa. Valitsemalla Tietueiden johdannaispoisto -valintaruudun voit valita, että ensisijainen tietue ja kaikki siihen liittyvät tietueet poistetaan yhdellä toiminnolla.

 • Ensisijaisessa taulukossa olevan perusavainkentän arvoa ei voi muuttaa, jos seurauksena olisi yhteydettömiä tietueita. Et voi esimerkiksi muuttaa Tilaukset-taulukossa olevaa tilausnumeroa, jos tilaukselle on määritetty rivejä Tilaustiedot-taulukossa. Valitsemalla Kenttien johdannaispäivitys -valintaruudun voit valita, että ensisijainen tietue ja kaikki siihen liittyvät tietueet poistetaan yhdellä toiminnolla.

  Huomautukset: Jos viite-eheyden säilyttämisen käyttöönotossa on vaikeuksia, huomaa, että seuraavien ehtojen on täytyttävä viite-eheyden säilyttämistä varten:

  • Ensisijaisen taulukon yhteisen kentän on oltava perusavain tai sillä on oltava ainutkertainen indeksi.

  • Yhteisillä kentillä on oltava sama tietotyyppi. Ainoa poikkeus on se, että laskurikenttä voidaan yhdistää sellaiseen lukukenttään, jonka Kentän koko -ominaisuuden asetuksena on Pitkä kokonaisluku.

  • Molempien taulukoiden on oltava samassa Access-tietokannassa. Viite-eheyttä ei voi säilyttää linkitettyjä taulukoita varten. Jos lähdetaulukot ovat kuitenkin Access-muodossa, voit avata tietokannan, johon ne on tallennettu, ja ottaa viite-eheyden käyttöön kyseisessä tietokannassa.

Johdannaisasetusten määrittäminen

Joissakin tilanteissa yhteyden yksi-puolella olevaa arvoa on ehkä muutettava. Tällöin haluat Accessin päivittävän automaattisesti kaikki ne rivit, joihin muutos vaikuttaa, osana yhtä toimintoa. Näin varmistat, että päivitys tapahtuu kokonaan eikä tietokantaan jää ristiriitoja, jotka aiheutuisivat siitä, että osa riveistä on päivitetty ja osaa ei ole.Kenttien johdannaispäivitys -asetuksen avulla Access auttaa välttämään tämän ongelman. Kun valitset viite-eheyden säilyttämisen ja valitset Kenttien johdannaispäivitys -asetuksen sekä päivität sen jälkeen perusavaimen, Access päivittää automaattisesti kaikki ne kentät, jotka viittaavat perusavaimeen.

On myös mahdollista, että rivi ja kaikki siihen liittyvät tietueet täytyy poistaa - haluttaessa voidaan poistaa esimerkiksi lähettäjän tietue ja kaikki kyseiseen lähettäjään liittyvät tilaukset. Tästä syystä Access tukee Tietueiden johdannaispoisto -asetusta. Kun valitset viite-eheyden säilyttämisen ja valitset Tietueiden johdannaispoisto -asetuksen, Access poistaa automaattisesti kaikki ne tietueet, jotka viittaavat perusavaimeen, kun poistat perusavaimen sisältävän tietueen.

Johdannaispäivityksen ja/tai johdannaispoiston ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä

 1. Napsauta Yhteydet-ikkunassa sen yhteyden yhteysviivaa, jota haluat muuttaa. Yhteysviiva näyttää paksummalta, kun se on valittuna.

 2. Kaksoisnapsauta yhteysviivaa.

Näyttöön tulee Muokkaa yhteyksiä -valintaikkuna.

 1. Valitse Säilytä viite-eheys -valintaruutu.

 2. Valitse joko Kenttien johdannaispäivitys- tai Tietueiden johdannaispoisto -valintaruutu tai valitse molemmat.

 3. Tee yhteyteen haluamasi lisämuutokset ja valitse sitten OK.

Huomautus: Jos perusavain on laskurikenttä, Kenttien johdannaispäivitys -valintaruudun valinnalla ei ole vaikutusta, koska arvoa ei voi muuttaa laskurikentässä.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×