Pivot-taulukon asettelun ja muotoilun suunnitteleminen

Kun olet luonut pivot-taulukon ja lisännyt kentät, jotka haluat analysoida, haluat ehkä parantaa raportin asettelua ja muotoilua niin, että tietojen lukeminen ja etsiminen on helpompaa. Jos haluat muuttaa pivot-taulukon asettelua, voit muuttaa pivot-taulukon muotoa ja kenttien, sarakkeiden, rivien, välisummien sekä tyhjien solujen ja rivien näyttötapaa. Jos haluat muuttaa pivot-taulukon muotoilua, voit käyttää esimääritettyä tyyliä, vaihtuvavärisiä rivejä ja ehdollista muotoilua.

Tärkeää: Valintanauhan Pivot-taulukkotyökalut -välilehdessä on kaksi välilehteä: Analysoi (Excel 2013 ja uudemmat versiot) tai Asetukset (Excel 2010 ja Excel 2010) ja Rakenne. Huomaa, että tässä artikkelissa olevissa ohjeissa mainitaan sekä Analysoi- että Asetukset-välilehti soveltuvissa kohdissa.

Pivot-taulukon asettelumuodon muuttaminen

Voit muuttaa pivot-taulukon asettelua tai sen eri kenttiä suuresti käyttämällä jotakin kolmesta muotoilusta:

 • Tiivistetyssä muodossa    eri rivialuekenttien kohteet näkyvät samassa sarakkeessa, ja eri kenttien kohteet erotetaan toisistaan sisennysten avulla. Riviotsikot vievät vähemmän tilaa tiivistetyssä muodossa, joten numeerisille tiedoille jää enemmän tilaa. Tiivistetyssä muodossa näkyvissä olevien Laajenna- ja Kutista-painikkeiden avulla voit näyttää tai piilottaa tiedot. Tiivistetty muoto säästää tilaa ja parantaa pivot-taulukon luettavuutta, ja se on siksi määritetty pivot-taulukoiden oletusasetteluksi.

  Pivot-taulukko tiivistettynä

 • Taulukkomuodossa    jokaisessa kentässä näkyy yksi sarake, ja siinä on tilaa kenttien otsikoille.

  Pivot-taulukko taulukkomuodossa

 • Jäsennysmuoto    on kuin taulukkomuoto, mutta siinä välisummat voivat näkyä jokaisen ryhmän yläreunassa, koska seuraavan sarakkeen kohteet näkyvät yhtä riviä nykyistä kohdetta alempana.

  Pivot-taulukko jäsennysmuodossa

Pivot-taulukon muuttaminen: tiivistetty, jäsennetty tai taulukkomuoto

 1. Napsauta mitä tahansa kohtaa pivot-taulukossa.

  Näyttöön tulee valintanauhan Pivot-taulukkotyökalut-välilehti.

 2. Valitse Rakenne-välilehden Asettelu-ryhmässä Raportin asettelu ja tee sitten jokin seuraavista:

  • Voit estää toisiinsa liittyvien tietojen leviämisen vaakasuunnassa näytön ulkopuolelle ja minimoida vieritystarpeen valitsemalla Näytä tiivistettynä.

   Tiivistetyssä muodossa kentät näkyvät yhdessä sarakkeessa ja sisennettyinä sisäkkäisten sarakesuhteiden mukaisesti.

  • Valitse Näytä jäsennettynä, kun haluat jäsentää tiedot perinteisen pivot-taulukkotyylin avulla.

  • Valitse Näytä taulukkomuodossa, kun haluat nähdä kaikki tiedot perinteisessä taulukkomuodossa ja kopioida solut helposti toiseen laskentataulukkoon.

   Excelin valintanauhan kuva

Kohdeotsikoiden näyttötavan muuttaminen asettelumuodossa

 1. Valitse pivot-taulukon rivikenttä.

  Näyttöön tulee valintanauhan Pivot-taulukkotyökalut-välilehti.

  Voit myös kaksoisnapsauttaa rivikenttää, kun jäsennys- tai taulukkomuoto on käytössä, ja jatkaa vaiheesta 3.

 2. Valitse Analysoi- tai Asetukset-välilehden Aktiivinen kenttä -ryhmässä Kentän asetukset.

  Excelin valintanauhan kuva

 3. Valitse Kentän asetukset -valintaikkunassa Asettelu ja tulostus -välilehti ja tee Asettelu-osassa jokin seuraavista:

  • Kun haluat näyttää kentän osat jäsennettynä, valitse Näytä kohtien otsikot jäsennysmuodossa.

  • Kun haluat näyttää tai piilottaa saman sarakkeen seuraavan kentän otsikot jäsennettynä, valitse Näytä kohtien otsikot jäsennysmuodossa ja valitse sitten Näytä saman palstan seuraavan kentän otsikot (tiivistetty lomake).

  • Kun haluat näyttää kentän osat taulukkomuodossa, valitse Näytä kohtien otsikot sarkainmuodossa.

Pivot-taulukon kenttäjärjestyksen muuttaminen

Saat lopulliset haluamasi asettelutulokset lisäämällä, järjestämällä uudelleen ja poistamalla kenttiä pivot-taulukon kenttäluettelon avulla.

Jos pivot-taulukon kenttäluettelo ei ole näkyvissä, varmista, että pivot-taulukko on valittuna. Jos et vieläkään näe pivot-taulukon kenttäluetteloa, valitse Asetukset-välilehden Näytä tai piilota -ryhmässä Kenttäluettelo.

Jos kenttiä, joita haluat käyttää, ei näy pivot-taulukon kenttäluettelossa, sinun on ehkä päivitettävä pivot-taulukko, jotta viimeisimmän operaation jälkeen lisätyt uudet kentät, lasketut kentät, mitat, lasketut mitat tai ulottuvuudet tulevat näyttöön. Valitse Asetukset-välilehden Tiedot-ryhmässä Päivitä.

Lisätietoja pivot-taulukon kenttäluettelon käyttämisestä on artikkelissa Pivot-taulukon kenttien järjestäminen kenttäluettelon avulla.

Kenttien lisääminen Pivot-taulukkoon

Tee seuraavia toimia:

 • Valitse kenttäosassa olevan kunkin kentän viereinen valintaruutu. Excel sijoittaa kentän asetteluosan oletusalueelle, mutta voit siirtää kenttiä haluamallasi tavalla.

  Tekstikentät lisätään oletusarvoisesti Riviotsikot-alueeseen, numeeriset kentät lisätään Arvot-alueeseen ja Online Analytical Processing (OLAP) -päivämäärä ja -aikahierarkiat lisätään Sarakeotsikot-alueeseen.

 • Napsauta kentän nimeä hiiren kakkospainikkeella ja valitse komento — Lisää raporttisuodattimeen, Lisää sarakeotsikoihin, Lisää riviotsikoihin tai Lisää arvoihin — jolloin kenttä lisätään määrätylle asetteluosan alueelle.

 • Siirrä kenttiä kenttäosan ja asetteluosan alueen välillä napsauttamalla kentän nimeä ja vetämällä kenttää sitten hiirellä.

Kenttien kopioiminen Pivot-taulukkoon

Pivot-taulukossa, joka perustuu Excel-laskentataulukon tietoihin tai OLAP-tietolähteestä saataviin ulkoisiin tietoihin (Ei-OLAP-lähdetiedot), voit lisätä saman kentän useita kertoja Arvot-alueelle. Näin voit näyttää eri laskutoimituksia Näytä arvot muodossa -toiminnon avulla. Voit esimerkiksi vertailla rinnakkain laskutoimituksia, kuten brutto- ja nettokatteet, vähimmäis- ja enimmäismyynti tai asiakasmäärät ja prosenttiosuudet kaikista asiakkaista. Lisätietoja on artikkelissa Eri laskutoimitusten näyttäminen pivot-taulukon arvokentissä.

 1. Napsauta kentän nimeä kenttäosassa ja vedä kenttä asettelualueen Arvot-alueeseen.

 2. Toista vaihe 1 niin monta kertaa kuin haluat kopioida kentän.

 3. Muuta yhteenvetofunktiota tai mukautettua laskentaa haluamallasi tavalla kussakin kopioidussa kentässä.

  Huomautukset: 

  • Kun lisäät Arvot-alueelle kaksi tai useampia kenttiä, riippumatta siitä, ovatko ne saman kentän kopioita vai eri kenttiä, kenttäluettelo lisää Arvot-alueelle automaattisesti Arvosarake-otsikon. Voit käyttää tätä kenttää siirtääksesi kenttää ylös- ja alaspäin Arvot-alueella. Voit siirtää Arvosarake-otsikon Sarakeotsikot-alueelle tai Riviotsikot-alueille. Et kuitenkaan voi siirtää Arvosarake-otsikkoa Raporttisuodattimet-alueelle.

  • Voit lisätä kentän ainoastaan kerran joko Raporttisuodatin-, Riviotsikot- tai Sarakeotsikot-alueelle riippumatta siitä, onko tietotyyppi numeerinen vai ei-numeerinen. Jos yrität lisätä saman kentän useammin kuin kerran esimerkiksi asetteluosan Riviotsikot- ja Sarakeotsikot-alueille, kyseinen kenttä poistetaan automaattisesti alkuperäiseltä alueelta ja lisätään uudelle alueelle.

  • Toinen tapa lisätä sama kenttä Arvot-alueelle on sellaisen kaavan (kutsutaan myös lasketuksi sarakkeeksi) käyttäminen, jonka kaavassa käytetään samaa kenttää.

  • Et voi lisätä samaa kenttää useasti pivot-taulukkoon, joka perustuu OLAP-tietolähteeseen.

Kenttien uudelleenjärjestäminen Pivot-taulukossa

Voit järjestää aiemmin lisätyt kentät uudelleen tai muuttaa kenttien paikkaa asetteluosan alaosassa olevia neljää aluetta käyttämällä seuraavasti:

Pivot-taulukkoraportti:

Kuvaus

Pivot-kaavio:

Kuvaus

Arvot    

Käytetään numeeristen tietojen yhteenvetojen näyttämiseen.

Arvot    

Käytetään numeeristen tietojen yhteenvetojen näyttämiseen.

Riviotsikot    

Käytetään kenttien näyttämiseen riveinä raportin reunassa. Rivi, joka sijaitsee alempana, muodostaa yläpuolellaan olevan rivin alemman tason.

Akselin kenttä (luokat)    

Käytetään kenttien näyttämiseen akseleina kaaviossa.

Sarakeotsikot    

Käytetään kenttien näyttämiseen sarakkeina raportin yläreunassa. Sarake, joka sijaitsee alempana, muodostaa yläpuolellaan olevan sarakkeen alemman tason.

Selitekentät (sarja)    

Käytetään kenttien näyttämiseen kaavion selitteessä.

Raporttisuodatin    

Käytetään raportin suodattamiseen raporttisuodattimessa valitun kohteen mukaan.

Raporttisuodatin    

Käytetään raportin suodattamiseen raporttisuodattimessa valitun kohteen mukaan.

Voit järjestää kentät uudelleen napsauttamalla jollakin alueella olevan kentän nimeä ja valitsemalla sitten jonkin seuraavista komennoista:

Valinta:

Toiminto:

Siirrä ylös   

Siirrä kenttää yksi paikka ylöspäin alueella.

Siirrä alas   

Siirrä kenttää yksi paikka alaspäin alueella.

Siirrä alkuun   

Siirrä kenttä alueen alkuun.

Siirrä loppuun   

Siirrä kenttä alueen loppuun.

Siirrä raporttisuodattimeen   

Siirrä kenttä Raporttisuodatin-alueelle.

Siirrä riviotsikoihin   

Siirrä kenttä Riviotsikot-alueelle

Siirrä sarakeotsikoihin   

Siirrä kenttä Sarakeotsikot-alueelle.

Siirrä arvoihin   

Siirrä kenttä Arvot-alueelle.

Arvokentän asetukset, Kentän asetukset   

Tuo näkyviin Kentän asetukset- tai Arvokentän asetukset -valintaikkuna. Jos haluat lisätietoja kustakin asetuksesta, napsauta valintaikkunan yläreunassa olevaa Ohje-painiketta painikkeen kuva .

Voit myös siirtää kenttiä kenttäosan ja asetteluosan alueen välillä sekä muiden osien välillä napsauttamalla kentän nimeä ja vetämällä sitten hiirellä.

Kenttien poistaminen Pivot-taulukosta

 1. Valitse Pivot-taulukko.

  Näyttöön tulee valintanauhan Pivot-taulukkotyökalut-välilehti.

 2. Voit tuoda pivot-taulukon kenttäluettelon tarvittaessa näkyviin valitsemalla Analysoi- tai Asetukset-välilehden Näytä‑ryhmässä Kenttäluettelo.

  Excelin valintanauhan kuva

 3. Voit poistaa kentän pivot-taulukon kenttäluettelosta toimimalla seuraavasti:

  • Tyhjennä pivot-taulukon kenttäluettelossa kenttänimen vieressä oleva valintaruutu.

   Huomautus: Valintaruudun valinnan poistaminen Kenttäluettelo-kohdassa poistaa kentän kaikki ilmentymät raportista.

  • Napsauta kentän nimeä asettelualueella ja valitse sitten Poista kenttä.

  • Napsauta asetteluosassa olevaa kentän nimeä ja vedä se sitten pivot-taulukon kenttäluettelon ulkopuolelle.

Muuta sarakkeiden, rivien ja alitaulukoiden ulkoasua

Jos haluat muokata Pivot-taulukon asettelua tarkemmin, voit tehdä muutoksia, jotka vaikuttavat sarakkeiden, rivien ja välisummien asetteluun. Näitä ovat esimerkiksi välisummien näyttäminen rivien yläpuolella tai sarakeotsikoiden poistaminen käytöstä. Voit myös järjestellä rivin tai sarakkeen yksittäisiä kohteita.

Sarakkeen ja rivien kentän otsikoiden ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä

 1. Valitse Pivot-taulukko.

  Näyttöön tulee valintanauhan Pivot-taulukkotyökalut-välilehti.

 2. Voit näyttää tai piilottaa kentän otsikot valitsemalla Analysoi- tai Asetukset-välilehden Näytä-ryhmässä Kenttien otsikot -valintaruudun tai poistamalla sen valinnan.

  Excelin valintanauhan kuva

Välisummien näyttäminen rivien ylä- tai alapuolella

 1. Valitse pivot-taulukossa rivikenttä, jonka välisummat haluat näyttää.

  Näyttöön tulee valintanauhan Pivot-taulukkotyökalut-välilehti.

  Vihje: Kun jäsennys- tai taulukkomuoto on käytössä, voit myös kaksoisnapsauttaa rivikenttää ja jatkaa sitten vaiheesta 3.

 2. Valitse Analysoi- tai Asetukset-välilehden Aktiivinen kenttä -ryhmässä Kentän asetukset.

  Excelin valintanauhan kuva

 3. Valitse Kentän asetukset -valintaikkunan Välisummat ja suodattimet -välilehden Välisummat-kohdassa Automaattinen tai Mukautettu.

  Huomautus:  Jos Ei mitään on valittuna, välisummat ovat poissa käytöstä.

 4. Valitse Asettelu ja tulostus -välilehdessä Asettelu, valitse Näytä kohtien otsikot jäsennysmuodossa ja tee sitten jompikumpi seuraavista:

  • Jos haluat näyttää välisummat rivien yläpuolella, valitse Näytä välisummat kunkin ryhmän yläosassa -valintaruutu. Tämä asetus on oletusarvon mukaan valittuna.

  • Jos haluat näyttää välisummat rivien alapuolella, poista Näytä välisummat kunkin ryhmän yläosassa -valintaruudun valinta.

Rivin tai sarakkeen kohteiden järjestyksen muuttaminen

Tee jokin seuraavista:

 • Napsauta pivot-taulukossa rivi- tai sarakeotsikkoa tai otsikon osaa hiiren kakkospainikkeella, valitse Siirrä ja siirrä kohde toiseen paikkaan käyttämällä jotakin Siirrä-valikon komentoa.

 • Valitse siirrettävä rivin tai sarakkeen otsikon osa ja osoita solun alareunusta. Kun osoitin muuttuu nelipäiseksi osoittimeksi, vedä osa uuteen paikkaan. Seuraavassa kuvassa näkyy, miten rivin osa siirretään vetämällä.

  Esimerkki kohteen siirtämisestä Pivot-taulukkoraportissa

Sarakeleveyden muuttaminen päivityksen yhteydessä

 1. Napsauta mitä tahansa kohtaa pivot-taulukossa.

  Näyttöön tulee valintanauhan Pivot-taulukkotyökalut-välilehti.

 2. Valitse Analysoi- tai Asetukset-välilehden Pivot-taulukko-ryhmässä Asetukset.

  Excelin valintanauhan kuva

 3. Tee Pivot-taulukon asetukset -valintaikkunan Asettelu ja muotoilu -välilehden Muotoilu-kohdassa jompikumpi seuraavista toimista:

  • Jos haluat, että pivot-taulukon sarakkeet säädetään automaattisesti leveimmän tekstin tai lukuarvon koon mukaan, valitse Sovita sarakeleveys päivityksen yhteydessä automaattisesti -valintaruutu.

  • Jos haluat säilyttää pivot-taulukon sarakkeiden nykyisen leveyden, poista Sovita sarakeleveys päivityksen yhteydessä automaattisesti -valintaruudun valinta.

Sarakkeen siirtäminen rivin otsikkoalueelle tai rivin sarakkeen otsikkoalueelle

Haluat ehkä parantaa pivot-taulukon asettelua ja luettavuutta siirtämällä sarakekentän rivin otsikkoalueelle tai rivikentän sarakkeen otsikkoalueelle. Kun siirrät sarakkeen riville tai rivin sarakkeeseen, käännät kentän vaaka- tai pystysuunnan. Tätä toimintoa kutsutaan rivin tai sarakkeen pivotoinniksi.

Tee jokin seuraavista:

 • Napsauta rivikenttää hiiren kakkospainikkeella, osoita Siirrä <kenttänimi> ja valitse sitten Siirrä <kenttänimi>-sarakkeisiin.

 • Napsauta sarakekenttää hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten Siirrä <kenttänimi> riveihin.

 • Vedä rivi tai sarake toiseen alueeseen. Seuraavassa kuvassa näkyy, miten sarakekenttä siirretään rivin otsikkoalueelle.

  Esimerkki pivot-taulukkoraportin asettelun muuttamisesta

  1. Napsauta sarakkeen kenttää.

  2. Vedä se rivialueelle.

  3. Urheilu-osasta tulee samanlainen rivikenttä kuin kohteesta Uskonto

Uloimman rivin ja sarakkeen osien yhdistäminen tai yhdistämisen poistaminen

Voit yhdistää rivin solut sekä sarakkeen kohteet ja keskittää näin kohteet vaaka- tai pystysuunnassa. Vaihtoehtoisesti voit poistaa solujen yhdistämisen ja tasata uloimman rivin osat vasemmalle ja sarakekentät ryhmän yläosaan.

 1. Napsauta mitä tahansa kohtaa pivot-taulukossa.

  Näyttöön tulee valintanauhan Pivot-taulukkotyökalut-välilehti.

 2. Valitse Asetukset-välilehden Pivot-taulukko-ryhmässä Asetukset.

  Excelin valintanauhan kuva

 3. Valitse Pivot-taulukon asetukset -valintaikkunan Asettelu ja muotoilu -välilehden Asettelu-kohdassa Yhdistä ja keskitä selitteitä sisältävät solut -valintaruutu tai poista sen valinta.

Huomautus:  Pivot-taulukossa ei voi käyttää Tasaus-välilehden Yhdistä solut -valintaruutua.

Tyhjien solujen, tyhjien rivien ja virheiden näytön muuttaminen

Pivot-taulukon tiedoissa voi joskus olla tyhjiä soluja, tyhjiä riviä tai virheitä, ja saatat tällöin haluta muutta niiden näyttötapaa.

Virheiden ja tyhjien solujen esitystavan muuttaminen

 1. Napsauta mitä tahansa kohtaa pivot-taulukossa.

  Näyttöön tulee valintanauhan Pivot-taulukkotyökalut-välilehti.

 2. Valitse Analysoi- tai Asetukset-välilehden Pivot-taulukko-ryhmässä Asetukset.

  Excelin valintanauhan kuva

 3. Valitse Pivot-taulukon asetukset -valintaikkunassa Asettelu ja muotoilu -välilehti ja tee sitten Muotoilu-kohdassa jokin seuraavista toimista:

  • Jos haluat muuttaa virhearvon näyttötapaa, valitse Näytä virhearvoissa -valintaruutu. Kirjoita ruutuun arvo, jonka haluat näkyvän virheiden sijaan. Jos haluat näyttää virhearvot tyhjinä soluina, poista ruudusta kaikki merkit.

  • Jos haluat muuttaa tyhjien solujen näyttötapaa, valitse Näytä tyhjissä soluissa -valintaruutu ja kirjoita tekstiruutuun arvo, jonka haluat näkyvän tyhjissä soluissa.

   Vihje:  Jos haluat näyttää tyhjät solut, poista tekstiruudusta kaikki merkit. Jos haluat näyttää nollat, poista valintaruudun valinta.

Rivien tai kohteiden jälkeisten tyhjien rivien näyttäminen tai piilottaminen

Toimi rivien osalta seuraavasti:

 • Valitse pivot-taulukon rivikenttä.

  Näyttöön tulee valintanauhan Pivot-taulukkotyökalut-välilehti.

  Vihje: Kun jäsennys- tai taulukkomuoto on käytössä, voit myös kaksoisnapsauttaa rivikenttää ja jatkaa sitten vaiheesta 3.

 • Valitse Analysoi- tai Asetukset-välilehden Aktiivinen kenttä -ryhmässä Kentän asetukset.

  Excelin valintanauhan kuva

 • Valitse Kentän asetukset -valintaikkunan Asettelu ja tulostus -välilehden Asettelu-kohdassa Lisää tyhjä rivi kunkin kohteen otsikon jälkeen -valintaruutu tai poista sen valinta.

Toimi kohteiden osalta seuraavasti:

 • Valitse pivot-taulukossa haluamasi kohde.

  Näyttöön tulee valintanauhan Pivot-taulukkotyökalut-välilehti.

 • Valitse Rakenne-välilehden Asettelu-ryhmässä Tyhjät rivit ja valitse sitten Lisää tyhjä rivi kunkin kohdan otsikon jälkeen- tai Poista tyhjä rivi kunkin kohteen otsikon jäljestä -valintaruutu.

  Excelin valintanauhan kuva

  Huomautus: Voit lisätä merkki- ja solumuotoiluja tyhjille riveille, mutta et voi kirjoittaa niihin tietoja.

Tyhjien osien ja otsikoiden näyttämisen määrittäminen

 1. Napsauta mitä tahansa kohtaa pivot-taulukossa.

  Näyttöön tulee valintanauhan Pivot-taulukkotyökalut-välilehti.

 2. Valitse Analysoi- tai Asetukset-välilehden Pivot-taulukko-ryhmässä Asetukset.

  Excelin valintanauhan kuva

 3. Tee Näyttö-välilehden Näyttö-kohdassa yksi tai useampi seuraavista toimista:

  • Jos haluat näyttää tai piilottaa kohteet, joiden riveillä ei ole tietoja, valitse Näytä kohteet, joiden riveillä ei ole tietoja -valintaruutu tai poista sen valinta. Tällöin ne rivin osat, joissa ei ole arvoja, näytetään tai piilotetaan.

   Huomautus: Tämä asetus on käytettävissä vain OLAP (Online Analytical Processing) -tietolähteitä käytettäessä.

  • Jos haluat näyttää tai piilottaa kohteet, joiden sarakkeissa ei ole tietoja, valitse Näytä kohteet, joiden sarakkeissa ei ole tietoja -valintaruutu tai poista sen valinta. Tällöin ne sarakkeen osat, joissa ei ole arvoja, näytetään tai piilotetaan.

   Huomautus: Tämä asetus on käytettävissä vain OLAP-tietolähteitä käytettäessä.

  • Jos haluat näyttää tai piilottaa kohteiden otsikot, kun niiden arvoalueessa ei ole kenttiä, valitse Näytä kohteiden otsikot, kun arvoalueessa ei ole yhtään kenttää -valintaruutu tai poista sen valinta. Tällöin ne kohteiden otsikot, joille ei ole arvoja, näytetään tai piilotetaan.

   Huomautus: Tämä valintaruutu on käytettävissä vain pivot-taulukoissa, jotka on luotu Office Excel 2007 -versiota aiemmissa Excel-versioissa.

Muotoilun muuttaminen tai poistaminen

Voit valita valikoimasta erilaisia pivot-taulukkotyylejä. Lisäksi voit hallita raportin vuorovärisyysominaisuuksia. Kentän lukumuodon muuttaminen on nopea tapa käyttää yhdenmukaista muotoilua koko raportissa. Voit myös lisätä tai poistaa rivien ja sarakkeiden vuorovärisyyden (vuorottelevan tummemman ja vaaleamman taustan). Vuorovärisyys voi helpottaa tietojen lukemista ja etsimistä.

Pivot-taulukon muotoilu tyylin avulla

Voit muuttaa pivot-taulukon ulkoasua ja muotoa nopeasti käyttämällä jotakin monia esimääritettyjä pivot-taulukkotyylejä (eli pikatyylejä).

 1. Napsauta mitä tahansa kohtaa pivot-taulukossa.

  Näyttöön tulee valintanauhan Pivot-taulukkotyökalut-välilehti.

 2. Tee Rakenne-välilehden Pivot-taulukon tyylit -ryhmässä jokin seuraavista toimista:

  • Napsauta näkyvissä olevaa pivot-taulukkotyyliä tai tuo lisää tyylejä näkyviin selaamalla valikoimaa.

  • Tuo kaikki käytettävissä olevat tyylit näkyviin napsauttamalla vierityspalkin alaosassa olevaa Lisää-painiketta.

   Excelin valintanauhan kuva

   Jos haluat luoda oman mukautetun pivot-taulukkotyylin, valitse gallerian alaosassa Uusi pivot-taulukon tyyli. Näyttöön tulee Uusi pivot-taulukon tyyli -valintaikkuna.

Pivot-taulukon muotoilun muuttaminen vuorovärisyyden avulla

 1. Napsauta mitä tahansa kohtaa pivot-taulukossa.

  Näyttöön tulee valintanauhan Pivot-taulukkotyökalut-välilehti.

 2. Tee Rakenne-välilehden Pivot-taulukkotyylien asetukset -ryhmässä jokin seuraavista:

  • Jos haluat käyttää vuoroittaisilla riveillä värin vaaleaa ja tummaa muotoa, valitse Vuoroväriset rivit.

  • Jos haluat käyttää vuoroittaisissa sarakkeissa värin vaaleaa ja tummaa muotoa, valitse Vuoroväriset sarakkeet.

  • Jos haluat käyttää vuorovärityyliä riviotsikoissa, valitse Riviotsikot.

  • Jos haluat käyttää vuorovärityyliä sarakeotsikoissa, valitse Sarakeotsikot.

   Excelin valintanauhan kuva

Tyylin tai vuorovärisyysmuotoilun poistaminen pivot-taulukosta

 1. Napsauta mitä tahansa kohtaa pivot-taulukossa.

  Näyttöön tulee valintanauhan Pivot-taulukkotyökalut-välilehti.

 2. Napsauta Rakenne-välilehden Pivot-taulukon tyylit -ryhmässä vierityspalkin alaosan Lisää-painiketta, jos haluat nähdä kaikki käytettävissä olevat tyylit. Napsauta sitten gallerian alaosan Poista-painiketta.

  Excelin valintanauhan kuva

Pivot-taulukon tietojen ehdollinen muotoilu

Ehdollisen muotoilun käyttäminen helpottaa tietojen tutkimista ja analysoimista, kriittisten virheiden havaitsemista ja toistuvien tulosten sekä trendien tunnistamista. Ehdollisen muotoilun avulla voit vastata tiettyihin tietoja koskeviin kysymyksiin. Tärkeät erot on syytä tietää, kun käytät ehdollista muotoilua pivot-taulukossa:

 • Jos muutat Pivot-taulukon asettelua suodattamalla, piilottamalla tasoja, tiivistämällä tai laajentamalla tasoja tai siirtämällä kenttää, ehdollinen muotoilu säilyy, kunhan pohjana olevien tietojen kenttiä ei poisteta.

 • Arvot-alueen kenttien ehdollisen muotoilun vaikutusalueen voi määrittää tietohierarkian mukaan. Vaikutusalueen määrittävät päätason (hierarkian seuraavan ylemmän tason) kaikki näkyvät alikohteet (hierarkian edellisen alemman tason kohteet).

  Huomautus: Tietohierarkiassa alitason kohteet eivät peri ehdollista muotoilua päätasolta eikä päätaso peri ehdollista muotoilua alitason kohteilta.

 • Arvot-alueen kenttien ehdollisen muotoilun vaikutusalueen voi määrittää kolmella eri tavalla: valitsemalla, vastaavan kentän perusteella tai arvokentän perusteella.

Lisätietoja on artikkelissa Ehdollisen muotoilun käyttäminen.

Kentän lukumuotoilun muuttaminen

 1. Valitse haluamasi pivot-taulukon kenttä.

  Näyttöön tulee valintanauhan Pivot-taulukkotyökalut-välilehti.

 2. Valitse Analysoi- tai Asetukset-välilehden Aktiivinen kenttä -ryhmässä Kentän asetukset.

  Excelin valintanauhan kuva

  Kentän asetukset -välilehdessä näkyvät otsikoiden ja raporttien suodattimet, ja Arvokentän asetukset -valintaikkunassa näkyvät arvot.

 3. Valitse Lukumuotoilu valintaikkunan alaosassa.

 4. Valitse Muotoile solut ‑valintaikkunan Luokka-luettelossa lukumuotoilu, jota haluat käyttää.

 5. Valitse haluamasi asetukset ja valitse sitten OK.

  Voit myös napsauttaa arvokenttää hiiren kakkospainikkeella ja valita sitten Lukumuotoilu.

OLAP-palvelimen muotoilun sisällyttäminen

Jos olet muodostanut yhteyden Microsoft SQL Server Analysis Services -palvelujen Online Analytical Processing (OLAP) -tietokantaan, voit määrittää, mitkä OLAP-palvelimen muotoilut noudetaan ja näytetään tietojen yhteydessä.

 1. Napsauta mitä tahansa kohtaa pivot-taulukossa.

  Näyttöön tulee valintanauhan Pivot-taulukkotyökalut-välilehti.

 2. Valitse Analysoi- tai Asetukset-välilehden Tiedot-ryhmässä Muuta tietolähde ja valitse sitten Yhteyden ominaisuudet.

  Excelin valintanauhan kuva

 3. Valitse Connection Properties -valintaikkunan Käyttö-välilehti ja tee OLAP-palvelimen muotoilu -kohdassa jokin seuraavista:

  • Kun haluat ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä lukumuotoilun, kuten valuutan, päivämäärät ja ajat, valitse Lukumuotoilu -valintaruutu tai poista sen valinta.

  • Kun haluat ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä fonttityylit, kuten lihavoinnin, kursivoinnin, alleviivauksen ja yliviivauksen, valitse Fontin tyyli -valintaruutu tai poista sen valinta.

  • Kun haluat ottaa täyttövärit käyttöön tai poistaa ne käytöstä, valitse Täyttöväri-valintaruutu tai poista sen valinta.

  • Kun haluat ottaa tekstin värit käyttöön tai poistaa ne käytöstä, valitse Tekstin väri-valintaruutu tai poista sen valinta.

Muotoilujen säilyttäminen tai poistaminen

 1. Napsauta mitä tahansa kohtaa pivot-taulukossa.

  Näyttöön tulee valintanauhan Pivot-taulukkotyökalut-välilehti.

 2. Valitse Analysoi- tai Asetukset-välilehden Pivot-taulukko-ryhmässä Asetukset.

  Excelin valintanauhan kuva

 3. Tee Asettelu ja muotoilu -välilehden Muotoilu-kohdassa jompikumpi seuraavista toimista:

  • Kun haluat tallentaa pivot-taulukon asettelun ja muotoilun niin, että niitä käytetään aina suorittaessasi toiminnon pivot-taulukkoraportissa, valitse Säilytä solujen muotoilut päivitettäessä -valintaruutu.

  • Kun haluat poistaa pivot-taulukon asettelun ja muotoilun sekä palauttaa oletusasettelun ja -muotoilun käyttöön aina, kun suoritat toiminnon pivot-taulukossa, poista Säilytä solujen muotoilut päivitettäessä -valintaruudun valinta.

  Huomautus: Vaikka tämä asetus vaikuttaa myös pivot-kaavion muotoiluun, trendiviivoja, tieto-otsikoita, virhepalkit tai muita tietosarjoihin liittyviä muutoksia ei säilytetä.

Excel Onlinessa voit käyttää pivot-taulukon lajittelu- ja suodatustoimintoja, siirtää taulukon kenttiä ja muuttaa arvokenttäasetuksia kenttäluettelossa, mutta et voi muuttaa taulukon tietojen asettelua. Sinun on käytettävä työpöytäversiota, jotta voit muuttaa asettelua. Katso Pivot-taulukon asettelun ja muotoilun suunnitteleminen

Tarvitsetko lisäohjeita?

Voit aina kysyä neuvoa Excel Tech Community -yhteisön asiantuntijalta, saada tukea yhteisön vastauksista tai ehdottaa uutta ominaisuutta tai parannusta Excel User Voice -sivustolla.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×