Pivot-kaavion luominen

Tärkeää: Tämä on artikkeli on käännetty koneellisesti. Lue vastuuvapauslauseke. Tämän artikkelin englanninkielinen versio on täällä .

Sisältö

Tietoja pivot-kaavioita ja tietolähteiden

Pivot-kaavion osat

Esimerkkitilanne

Pivot-kaavion luominen

Pivot-kaavion tietojen päivittäminen

Pivot-kaavion tietojen suodattaminen

Tietoja pivot-kaavion solmujen mukauttaminen

Tasoilla näkyvien solmujen määrän rajoittaminen

Tietoja Pivot-kaavioista ja tietolähteistä

Pivot-kaavio on valikoima muotoja, jotka on järjestetty puurakenteeksi. Puurakenne auttaa esittämään ja analysoimaan tietoja visuaalisessa ja helppotajuisessa muodossa. Pivot-kaavion muodostaa aluksi yksi muoto, jota kutsutaan pääsolmuksi. Tämä solmu sisältää laskentataulukosta, taulukosta, näkymästä tai kuutiosta tuotuja tietoja. Tietoja voidaan tarkastella eri tavoin jakamalla pääsolmu eri tasolla sijaitseviin alisolmuihin.

Huomautus: Jos haluat, että kunkin rivin laskentataulukon, taulukon tai näkymän visuaalisesti, mutta sinun ei tarvitse analysoida tai yhteenvetoja tiedoista, käyttää tiedot -välilehden Linkitä tiedot muotoihin -ominaisuus. Lisätietoja on artikkelissa parantaa tietojen korostaminen grafiikalla.

Luokat, tasot ja solmut

Opit käsittelemään luokkia, tasoja ja solmuja parhaiten, kun ajattelet kutakin elementtiä tietolähteesi kontekstissa:

 • Jokainen tietolähteesi sarake on joko ei-numeerinen tai numeerinen.

 • Ei-numeeriset sarakkeet kannattaa mieltää luokiksi, kuten Vuosineljännes, Myyjä ja Puhelinnumero. Näistä kukin voi muodostaa pääsolmun alapuolella sijaitsevan tason. Huomaa, että esimerkiksi Puhelinnumero-sarake saattaa sisältää arvoja, jotka ovat numeroita, mutta niitä ei kuitenkaan voi laskea yhteen tai muuten analysoida summaominaisuuksien avulla.

 • Numeeristen sarakkeiden tiedot kannattaa mieltää numeroiksi tai valuutta-arvoiksi, joiden summa tai keskiarvo voidaan laskea tai joilla on suurin ja pienin arvo.

 • Kukin solmu kannattaa mieltää tietolähteesi rivien ryhmäksi, jonka jäsenillä on määritetyssä sarakkeessa sama arvo. Esimerkiksi Vuosineljännes-luokan kaikki QTR4-sarakkeet ryhmitellään yhdeksi solmuksi.

Tietolähteet

Voit käyttää Pivot-kaavioiden luonnissa seuraavia tietolähteitä:

 • Microsoft Office Excel -työkirja

 • Microsoft Office Access -tietokanta

 • Microsoft SharePoint-luettelo

 • Microsoft SQL Server -tietokanta

 • Microsoft SQL Server Analysis Services -palvelut

 • Muut OLE DB- tai ODBC-tietolähteet

Sivun alkuun

Pivot-kaavion osat

Pivot-kaavion osat

1. Pivot-kaavion nimi

2. Pivot-kaavion pääsolmu

3. Erittelymuoto

4. Tiedon selite

5. QTR3- ja QTR4-muodot muodostavat yhdessä tason

6. Solmu, jossa on tehosteena muoto

Sivun alkuun

Esimerkkitapaus

Käsittelet seuraavanlaista Excel-taulukkoa, joka sisältää urheiluvälineiden myyntilukuja kahdelta viimeisimmältä vuosineljännekseltä.

Myyntiluvut Excel-taulukossa

Haluat tietää seuraavat seikat:

 • Kuinka suuri oli kunkin osaston myynti?

 • Kuinka suuri oli kunkin vuosineljänneksen myynti?

 • Kuinka paljon voittoa kukin myyjä teki?

Pivot-kaaviossa nämä tiedot voidaan järjestää kolmeen erilaiseen puunäkymään, joista voit lukea vastaukset kolmeen edellä esitettyyn kysymykseen.

Seuraavassa kuvassa esitetään kolme erilaista tapaa tarkastella lähdetietoja.

Tiedot jaettu pivot-kaaviossa kolmella eri tavalla

Sivun alkuun

Pivot-kaavion luominen

Voit luoda pivot-kaavion, voit käyttää pivot -mallin tai voit lisätä Pivot-solmu -muodon mihin tahansa kaavioon. Tässä ohjeaiheessa kerrotaan yksittäisen pivot-kaavion luominen pivot -mallin avulla. Tietoja Pivot-solmun muotojen lisäämisestä muihin Visio-kaavioihin on artikkelissa lisääminen pivot-kaavion mihin tahansa piirustukseen. Saat lisätietoja piirustuksen luomisesta usean pivot-kaavion usean pivot-kaavion lisääminen piirustukseen.

Pivot-kaaviota luodessasi ohjattu tietojen valitseminen auttaa sinua valitsemaan tietolähteen. Tiedot tuodaan sen jälkeen Pivot-kaavion pääsolmuun, joka näkyy piirustuksessa. Sitten voit laajentaa pääsolmun nähdäksesi tiedot, joita haluat analysoida.

Huomautus: Kannattaa varmistaa, että Excel-taulukon jokaisen sarakkeen ylin solu on sarakeotsikko, ei tietorivi. Otsikoita ei vaadita, mutta ne helpottavat monimutkaisen Pivot-kaavion lukemista.

 1. Valitse Tiedosto-välilehti.

 2. Napsauta Uusi, napsauta Liiketoiminta ja kaksoisnapsauta sitten Pivot-kaavio.

 3. Noudata ohjatun tietojen valitsemisen ohjeita.

  Kun valitset Valmis, seuraavat kolme muotoa tulevat näkyviin piirustussivulle:

  • tiedon selite, joka sisältää tietoja tietolähteestä

  • tekstiruutu, jossa on Pivot-kaavion nimi

  • päätietosolmu, joka sisältää tuodun tietojoukon.

 4. Napsauta pääsolmua piirustussivulla ja valitse Pivot-kaavio-ikkunan Lisää luokka -kohdasta luokka (yleensä tietolähteen sarake), jonka mukaan tiedot ryhmitellään.

  Huomautus: Kaikki ominaisuudet näkyvät vain, kun Pivot-kaavio-ikkuna on suurimmassa koossaan.

Voit laajentaa alisolmuja edelleen nähdäksesi muut tasot napsauttamalla laajennettavaa solmua ja toistamalla vaiheen 4.

Sivun alkuun

Pivot-kaavion tietojen päivittäminen

Voit päivittää Pivot-kaavion. Jos piirustuksesi sisältää useamman kuin yhden Pivot-kaavion, voit päivittää joko yhden kaavion tai kaikki kaaviot.

 • Jos haluat päivittää vain yhden Pivot-kaavion, valitse se piirustuksesta. Napsauta Pivot-kaavio-välilehden Tiedot-ryhmästä Päivitä.

 • Voit päivittää piirustuksen kaikki Pivot-kaaviot napsauttamalla nuolta Päivitä-kohdan alla ja napsauttamalla sitten Päivitä kaikki.

Sivun alkuun

Pivot-kaavion tietojen suodattaminen

Jokainen Pivot-kaaviotason solmu edustaa tietolähteen sisältämää riviryhmää, jossa jokaisella rivillä on tietty sama arvo. Esimerkiksi neljättä vuosineljännestä (QTR4) vastaava solmu sisältäisi tässä tapauksessa kaikki numeeriset tiedot niistä riveistä, joiden Vuosineljännes-sarakkeissa on merkintä Qtr4.

Voit käyttää suodattimia tietyllä tasolla näkyvien solmujen valitsemiseen. Jos esimerkiksi ensimmäisen vuosineljänneksen tiedot eivät enää ole ajankohtaisia, voit piilottaa Qtr1-solmun:

 1. Napsauta Pivot-kaavio-ikkunan Lisää luokka -kohdassa hiiren kakkospainikkeella niitä tietoja (luokan nimeä), jotka haluat suodattaa, ja napsauta sitten Määritä sarake.

 2. Määritä sarake -valintaikkunassa valitse Suodata-kohdassa Näytä tiedot missä: luokkanimivalitsemalla Toiminnot vasemmanpuoleisimmassa sarakkeessa ja kirjoita arvot käsiteltävät Määritä tiedot, jotka haluat käsitellä.

  Vain määrittämäsi ehdot täyttävien solmujen tiedot tulevat näkyviin piirustukseen.

Voit poistaa suodattimen palauttamalla vasemmalla olevaan Näytä tiedot, kun -luetteloon (Valitse toiminto).

Huomautus: Jos tietolähde on SQL Server Analysis Services-kuutio, napsauta hiiren kakkospainikkeella kohde, jonka haluat suodattaa, valitse Määritä ulottuvuusja valitse Määritä ulottuvuus -valintaikkunassa Määritä taso. Määritä taso -valintaikkunassa valitse Suodata-kohdassa Näytä tiedot missä luokan nimenvalitsemalla Toiminnot vasemmanpuoleisimmassa sarakkeessa ja kirjoita arvot käsiteltävät Määritä tiedot, jotka haluat käsitellä.

Sivun alkuun

Pivot-kaavion solmujen sisältämien tietojen mukauttaminen

Kun laajennat Pivot-kaavion solmun, kussakin solmussa näytetään oletusarvon mukainen tietojoukko. Voit muuttaa sitä, mitkä numeeriset tiedot näytetään, näiden tietojen nimen sekä tavan, jolla numeeriset tiedot lasketaan yhteen.

Tiettyjen tietojen näyttäminen tai piilottaminen

Kun näytät tai piilotat numeeriset tiedot (yleensä yhden tietolähteen sarakkeen), muutos koskee kaikkia valitun Pivot-kaavion solmuja.

 1. Valitse jokin Pivot-kaavion solmu.

 2. Valitse Pivot-kaavio-ikkunan Lisää summa -kohdassa näytettävien tai piilotettavien tietojen valintaruudut tai poista niiden valinta.

Numeeristen tietojen yhteenlaskutavan muuttaminen

Pivot-kaaviossa näkyy oletusarvoisesti tietolähteen ensimmäisen sarakkeen yhteenlaskettu summa. Voit vaihtaa yhteenvetofunktion Summa-funktiosta Keskiarvo-, Pienin-, Suurin- tai Lukumäärä-funktioksi.

Huomautus: Tämä ei koske SQL Server Analysis Services -palveluita.

 • Napsauta Pivot-kaavio-ikkunan Lisää summa -kohdassa muutettavaa kohdetta hiiren kakkospainikkeella ja valitse haluamasi yhteenvetofunktio.

Kohteiden nimien muuttaminen Lisää luokka- ja Lisää summa -luetteloissa

 1. Napsauta Pivot-kaavio-ikkunan Lisää luokka- tai Lisää summa -kohdassa muutettavaa kohdetta hiiren kakkospainikkeella ja valitse Määritä sarake.

 2. Kirjoita Määritä sarake -valintaikkunan Nimi-ruutuun uusi nimi.

  Voit palauttaa käyttöön alkuperäisen nimen valitsemalla Käytä lähteen nimeä.

Sivun alkuun

Tasoilla näkyvien solmujen määrän rajoittaminen

Voit valita, kuinka monta solmua haluat näyttää Pivot-kaaviossa yhdellä tasolla tai kaikilla tasoilla. Tästä on hyötyä erityisesti silloin, kun käsittelet suuria laskentataulukoita, taulukoita tai näkymiä, eikä tietoja tarvitse eritellä useaksi erilliseksi solmuksi.

Voit esimerkiksi haluta näyttää myyjätason solmuista vain viisi ensimmäistä tai tilaustason 20 ensimmäistä solmua.

Kaikilla tasoilla näkyvien solmujen määrän rajoittaminen

 1. Napsauta muutettavan Pivot-kaavion pääsolmua.

 2. Napsauta Pivot-kaavio-välilehden Tiedot-ryhmästä Tietoasetukset-valintaikkunan avainta.

 3. Valitse Pivot-kaavion asetukset -valintaikkunan Tietoasetukset-kohdassa Rajoita kohteiden määrä kussakin erittelyssä -valintaruutu.

 4. Kirjoita Kohteiden enimmäismäärä -ruutuun näytettävien solmujen enimmäismäärä.

  Jokaisella uudella tasolla Pivot-kaaviossa näkyy uusi solmu ja sen otsikkorivillä kolme pistettä (...). Nämä muodot sisältävät kunkin tason piilotetut solmut.

Yhdellä tasolla näkyvien solmujen määrän rajoittaminen

 1. Napsauta kaaviossa erittelymuoto siinä tasossa, jonka solmujen määrää haluat rajoittaa.

 2. Napsauta Pivot-kaavio-välilehden Lajittele ja suodata -ryhmästä Lajittele ja suodata.

 3. Valitse Erittelyasetukset-valintaikkunan Näytä-kohdassa Rajoita kohteiden määrä kussakin erittelyssä -valintaruutu.

 4. Kirjoita Kohteiden enimmäismäärä -ruutuun näytettävien solmujen enimmäismäärä.

  Pivot-kaaviossa näkyy uusi solmu ja sen otsikkorivillä kolme pistettä (...). Tämä muoto sisältää kunkin tason piilotetut tiedot.

Sivun alkuun

Huomautus: Konekäännöksestä ilmoittava vastuusvapauslauseke: Tämä artikkeli on käännetty tietokonejärjestelmällä, eikä kieliasiantuntija ole muokannut sitä. Microsoft tarjoaa nämä konekäännökset avuksi muille kuin englantia puhuville käyttäjille, jotta he saavat lisätietoja Microsoftin tuotteista, palveluista ja tekniikoista. Koska artikkeli on koneellisesti käännetty, se saattaa sisältää sanasto-, lauseoppi- ja kielioppivirheitä.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×