Outlookin kalenterin synkronointi työsuunnitteluapuohjelma organisaation poistaminen käytöstä

Huomautus: Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon.

Jos olet Office 365: n yleinen järjestelmänvalvoja ja haluat Microsoft Plannerkalenterin synkronointi käytöstä, voit käyttää Windows PowerShell. Suunnittelu on automaattisesti käytössä kaikissa organisaatioissa, joissa on Planner niiden Office 365-tilauksen osana.

Edellytyksistä Planner muutosten Windows PowerShell

Tämä toimintosarja opastaa sinua PowerShellPlanner järjestelmänvalvojan komentojen suorittamiseen tarvittavia tiedostoja ladataan:

 • Kaksi Active Directory-dll

 • Yksi PowerShell -komentosarja

 • Komentosarjan luettelo

Jos ole ennen käyttänyt Windows PowerShell, artikkelissa Windows PowerShellin.

 1. Siirry https://www.nuget.org/packages/Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory/2.29.0

 2. Valitse oikealla Manuaalinen lataaminen, valitsemalla Tallenna nimellä, valitse sijainti, tallenna se ja valitsemalla Tallenna.

 3. Etsi poistettava tiedosto Resurssienhallinnassa ja muuta sen tiedostotunniste .nupkg tiedostopäätteeksi .zip.

 4. Napsauta tiedostoa hiiren kakkospainikkeella ja valitse Ominaisuudet. Valitse Yleiset -välilehden Salli -valintaruutu, jos näkyvissä on yksi ja valitse sitten OK.

 5. Napsauta hiiren kakkospainikkeella .zip-tiedosto ja valitse Pura kaikki. Valitse Pura. Sinun tulokseksi wsp kansio, joka on oikeutettu ”microsoft.identitymodel.clients.activedirectory.2.29.0”.

 6. Kopioi seuraava koodi tekstieditorissa ja tallenna se SetPlannerTenantSettings.psm1 ”microsoft.identitymodel.clients.activedirectory.2.29.0\lib\net45”-kansioon.

  function Connect-AAD ()
  {
  <#
  .Synopsis
  (Private to module) Attempts to obtain a token from AAD.
  .Description
  This function attempts to obtain a token from Azure Active Directory.
  .example
  $authorizationContext = Connect-AAD
  #>
    $authUrl = "https://login.microsoftonline.com/common" # Prod environment
    $resource = "https://tasks.office.com" # Prod environment
    $clientId = "d3590ed6-52b3-4102-aeff-aad2292ab01c"
    
    $redirectUri = "urn:ietf:wg:oauth:2.0:oob"
    $promptBehavior = [Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory.PromptBehavior]::Always
    
    $authentiationContext = New-Object "Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory.AuthenticationContext" -ArgumentList $authUrl, $False
    
    $authenticationResult = $authentiationContext.AcquireToken($resource, $clientId, $redirectUri, $promptBehavior)
    return $authenticationResult
  }
  function Set-PlannerConfiguration
  {
  <#
  .Synopsis
  Configures tenant level settings for Microsoft Planner.
  .Description
  This cmdlet allows tenant administrators to change policies regarding availability of certain features in Microsoft Planner. The changes to settings take effect immediately. This cmdlet specifies the administrator preference on whether the feature should be available. The features can still be disabled due to Microsoft Planner behavior, at the discretion of Microsoft.
  .Parameter Uri
  The URL of the Tenant-Level Settings API for the Planner instance to control.
  .Parameter AccessToken
  A valid access token of a user with tenant-level administrator privileges.
  .Parameter AllowCalendarSharing
  If set to $false, disables creating iCalendar links from Microsoft Planner, and disables previously created iCalendar links. If set to $true, enables creating iCalendar links from Microsoft Planner and re-enables any previously created iCalendar links.
  .example
  Set-PlannerConfiguration -AllowCalendarSharing $true
  #>
    param(
      [ValidateNotNull()]
      [System.String]$Uri="https://tasks.office.com/taskAPI/tenantAdminSettings/Settings",
      [ValidateNotNullOrEmpty()]
      [Parameter(Mandatory=$false)][System.String]$AccessToken,
      [Parameter(Mandatory=$false, ValueFromPipeline=$true)][System.Boolean]$AllowCalendarSharing
      )
    
    if(!($PSBoundParameters.ContainsKey("AccessToken"))){
      $authorizationContext = Connect-AAD
      $AccessToken = $authorizationContext.AccessTokenType.ToString() + ' ' +$authorizationContext.AccessToken
    }
    
    $flags = @{}
    
    if($PSBoundParameters.ContainsKey("AllowCalendarSharing")){
      $flags.Add("allowCalendarSharing", $AllowCalendarSharing);
    }
    $propertyCount = $flags | Select-Object -ExpandProperty Count
    
    if($propertyCount -eq 0) {
      Throw "No properties were set."
    }
    
    $requestBody = $flags | ConvertTo-Json
    Invoke-RestMethod -ContentType "application/json;odata.metadata=full" -Headers @{"Accept"="application/json"; "Authorization"=$AccessToken; "Accept-Charset"="UTF-8"; "OData-Version"="4.0;NetFx"; "OData-MaxVersion"="4.0;NetFx"} -Method PATCH -Body $requestBody $Uri
  }
  function Get-PlannerConfiguration
  {
  <#
  .Synopsis
  Retrieves tenant level settings for Microsoft Planner.
  .Description
  This cmdlet allows users and tenant administrators to retrieve policy preferences set by the tenant administrator regarding availability of certain features in Microsoft Planner. While a feature may be permitted by a tenant administrator's preference, features can still be disabled due to Microsoft Planner behavior, at the discretion of Microsoft.
  .Parameter Uri
  The URL of the Tenant-Level Settings API for the Planner instance to retrieve.
  .Parameter AccessToken
  A valid access token of a user with tenant-level administrator privileges.
  .example
  Get-PlannerConfiguration
  #>
    param(
      [ValidateNotNull()]
      [System.String]$Uri="https://tasks.office.com/taskAPI/tenantAdminSettings/Settings",
      [Parameter(Mandatory=$false)]
      [ValidateNotNullOrEmpty()]
      [System.String]$AccessToken
      )
    
    if(!($PSBoundParameters.ContainsKey("AccessToken"))){
      $authorizationContext = Connect-AAD
      $accessToken = $authorizationContext.AccessTokenType.ToString() + ' ' +$authorizationContext.AccessToken
    }
    
    $response = Invoke-RestMethod -ContentType "application/json;odata.metadata=full" -Headers @{"Accept"="application/json"; "Authorization"=$AccessToken; "Accept-Charset"="UTF-8"; "OData-Version"="4.0;NetFx"; "OData-MaxVersion"="4.0;NetFx"} -Method GET $Uri
    $result = New-Object psobject
    $result | Add-Member -NotePropertyName "SettingName" -NotePropertyValue "AllowCalendarSharing"
    $result | Add-Member -NotePropertyName "Value" -NotePropertyValue $response.allowCalendarSharing
    return $result
  }
  Export-ModuleMember -Function Get-PlannerConfiguration, Set-PlannerConfiguration
  
 7. Kopioi seuraava koodi tekstieditorissa ja tallenna se SetPlannerTenantSettings.psd1 ”microsoft.identitymodel.clients.activedirectory.2.29.0\lib\net45”-kansioon.

  #
  # Module manifest for module 'SetTenantSettings'
  #
  # Generated by: Microsoft Corporation
  #
  # Generated on: 12/17/2017
  #
  
  @{
  
  # Script module or binary module file associated with this manifest.
  RootModule = 'SetPlannerTenantSettings.psm1' 
  # Version number of this module. 
  ModuleVersion = '1.0' 
  # Supported PSEditions # 
  CompatiblePSEditions = @() 
  # ID used to uniquely identify this module 
  GUID = '6250c644-4898-480c-8e0b-bd3ebdf246ca' 
  # Author of this module 
  Author = 'Microsoft Corporation' 
  # Company or vendor of this module 
  CompanyName = 'Microsoft Corporation' 
  # Copyright statement for this module 
  Copyright = '(c) 2017 Microsoft Corporation. All rights reserved.' 
  # Description of the functionality provided by this module 
  Description = 'Planner Tenant Settings client' 
  # Minimum version of the Windows PowerShell engine required by this module #
  PowerShellVersion = '' 
  # Name of the Windows PowerShell host required by this module # 
  PowerShellHostName = '' 
  # Minimum version of the Windows PowerShell host required by this module #
  PowerShellHostVersion = '' 
  # Minimum version of Microsoft .NET Framework required by this module. This prerequisite is valid for the PowerShell Desktop edition only. #
  DotNetFrameworkVersion = '' 
  # Minimum version of the common language runtime (CLR) required by this module. This prerequisite is valid for the PowerShell Desktop edition only. # 
  CLRVersion = '' 
  # Processor architecture (None, X86, Amd64) required by this module #
  ProcessorArchitecture = '' 
  # Modules that must be imported into the global environment prior to importing this module # 
  RequiredModules = @() 
  # Assemblies that must be loaded prior to importing this module 
  RequiredAssemblies = @("Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory.dll","Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory.WindowsForms.dll") 
  # Script files (.ps1) that are run in the caller's environment prior to importing this module. # 
  ScriptsToProcess = @() 
  # Type files (.ps1xml) to be loaded when importing this module # 
  TypesToProcess = @() 
  # Format files (.ps1xml) to be loaded when importing this module # 
  FormatsToProcess = @() 
  # Modules to import as nested modules of the module specified in RootModule/ModuleToProcess # 
  NestedModules = @() 
  # Functions to export from this module, for best performance, do not use wildcards and do not delete the entry, use an empty array if there are no functions to export. 
  FunctionsToExport = @("Get-PlannerConfiguration", "Set-PlannerConfiguration") 
  # Cmdlets to export from this module, for best performance, do not use wildcards and do not delete the entry, use an empty array if there are no cmdlets to export. 
  CmdletsToExport = @() 
  # Variables to export from this module 
  VariablesToExport = '*' 
  # Aliases to export from this module, for best performance, do not use wildcards and do not delete the entry, use an empty array if there are no aliases to export. 
  AliasesToExport = @() 
  # DSC resources to export from this module # 
  DscResourcesToExport = @() 
  # List of all modules packaged with this module # 
  ModuleList = @() 
  # List of all files packaged with this module # 
  FileList = @("SetTenantSettings.psm1") 
  # Private data to pass to the module specified in RootModule/ModuleToProcess. This may also contain a PSData hashtable with additional module metadata used by PowerShell. 
  PrivateData = @{ PSData = @{ 
  # Tags applied to this module. These help with module discovery in online galleries. # 
  Tags = @() 
  # A URL to the license for this module. # 
  LicenseUri = '' 
  # A URL to the main website for this project. # 
  ProjectUri = '' 
  # A URL to an icon representing this module. # 
  IconUri = '' 
  # ReleaseNotes of this module # 
  ReleaseNotes = '' } 
  # End of PSData hashtable 
  } 
  # End of PrivateData hashtable 
  # HelpInfo URI of this module # 
  HelpInfoURI = '' 
  # Default prefix for commands exported from this module. Override the default prefix using Import-Module -Prefix. # 
  DefaultCommandPrefix = '' }
  
 8. Suorita tällä komennolla voit tuoda nämä tiedostot PowerShell, varmistetaan, että voit lisätä yksilöllisen tiedostopolku tietokoneesta:

  Import-Module [File path on your computer]microsoft.identitymodel.clients.activedirectory.2.29.0\lib\net45\SetPlannerTenantSettings.psd1 

Nyt voit ryhtyä muutosten tekeminen Planner käyttämällä PowerShellorganisaation tasolla.

Ota Outlookin kalenterin synkronointi Planner käyttämällä PowerShell käyttöön tai poistaminen käytöstä

 1. Avaa PowerShell ja suorittamalla seuraavan komennon PlannerOutlook-kalenterin synkronointi käytöstä:

  Set-PlannerConfiguration -AllowCalendarSharing $false

  Voit ottaa Outlook-kalenterin synkronointi uudelleen käyttöön- Plannerseuraavasti:

  Set-PlannerConfiguration -AllowCalendarSharing $true

  Huomautus: Sinun on kirjautuminen Azure Active Directory tunnistetiedoilla.

 2. Voit tarkistaa asetuksesi seuraavasti:

  • Suorita PowerShell: Get-PlannerConfiguration

  • Siirry Plannersuunnittelu > Omat tehtävät. Valitse kolmea pistettä (...). Outlook-kalenterin synkronointi on otettu käyttöön, jos näet Lisää ”Omat tehtävät-Outlook-kalenteriin -komento ja poissa käytöstä, jos et.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×