Microsoft-ohjelmistojen käyttöoikeusehdot

Microsoft Easy Assist -palvelusopimus

Päivitetty huhtikuussa 2008

Microsoft Easy Assist -palvelusopimus Päivitetty huhtikuussa 2008 Tämä on asiakkaan (yksityishenkilön tai yrityksen) ja Microsoft Corporationin välinen sopimus. Se kattaa Palvelun ja ohjelmiston, mukaan lukien kaikkien Palveluun liittyvien päivitysten, tukitoimintojen ja sisällön, käytön. Kaikkia näitä nimitetään "Palveluksi".

Asiakas vakuuttaa täyttäneensä 18 vuotta tai saavuttaneensa täysi-ikäisyyden maassa tai alueella, jossa hän asuu, ja että kaikki hänen antamansa tiedot pitävät paikkansa.

Asiakas saa käyttää Palvelua vain, jos hän hyväksyy nämä ehdot. Jos asiakas ei hyväksy sopimuksen ehtoja, asianomaista Palvelua ei saa käyttää. Tämä sopimus rajoittaa Microsoftin Palvelua koskevia vastuita ja takuita lain sallimaan enimmäismäärään saakka. Asiakkaan tulee lukea huolellisesti tämän sopimuksen kyseiset kohdat.

1. Milloin Palvelua saa käyttää

Asiakas saa aloittaa Palvelun käyttämisen heti, kun hyväksyntä-, asennus- ja liittymiskäsittelyt on suoritettu. Jotkin Palvelun osat on määritettävä asiakkaan käyttöön erikseen, eivätkä ne ehkä ole heti käytettävissä.

2. Voimassaolo

Tämä sopimus tulee voimaan päivänä, jona käyttäjä hyväksyy sopimuksen, ja päättyy, kun Palvelun päivitetty versio julkaistaan tai Palvelu peruutetaan tai päätetään tämän sopimuksen kohdan 8 mukaisesti.

3. Kuinka Palvelua saa käyttää

Käyttämällä Palvelua asiakas sitoutuu

• noudattamaan kaikkia lakeja

• noudattamaan kaikkia Microsoftin toimittamia sääntöjä tai muita ilmoituksia

• noudattamaan Microsoftin roskapostinestokäytäntöjä

• pitämään salasanansa salassa

• ilmoittamaan Microsoftille viipymättä suojausrikkomuksista tai Palvelun luvattomasta käytöstä.

4. Kuinka Palvelua ei saa käyttää

Palvelua käyttäessään asiakas ei saa

• käyttää Palvelua millään tavalla, joka on lainvastainen, vahingollinen Microsoftille tai sen konserniyhtiöille, jälleenmyyjille, jakelijoille, asiakkaille ja/tai toimittajille (joihin viitataan yhteisesti nimellä "Microsoft-osapuolet") tai Microsoft-osapuolten asiakkaille

• käyttää Palvelua tavalla, joka voi vahingoittaa, ylikuormittaa tai heikentää Palvelua (tai siihen liittyviä verkostoja), tehdä Palvelun (tai siihen liittyviä verkostoja) toimintakyvyttömäksi tai häiritä toisten osapuolten Palvelun käyttöä

• myydä tai jakaa edelleen kyseistä Palvelua tai sen osaa, ellei asiakkaalla ole jälleenmyyntisopimusta Microsoftin kanssa kyseistä toimintaa varten

• käyttää Palvelun jotakin osaa massapostin tai -pikaviestien tai kaupallisten viestien tai pikaviestien ("roskapostin") lähettämiseen ilman vastaanottajien lupaa

• käyttää Palvelua minkään kolmannen osapuolen toimittaman ohjelman avulla

• käyttää automaattista menettelyä tai palvelua yhteyden muodostamiseksi Palveluun ja/tai sen käyttämiseksi (kuten hakuagenttia, hakurobottia, Microsoftin tallentamien tietojen säännöllistä välimuistitallennusta tai "metahakua")

• käyttää luvattomia menetelmiä Palvelun muokkaamiseksi tai reitittämiseksi uudelleen tai yrittämiseksi reitittää uudelleen.

5. Asiakkaan palvelutili

Käyttääkseen Palvelua asiakkaan on rekisteröitävä Palveluun palvelutili ja siihen liittyvä salasana. Asiakas on vastuussa salasanasta ja kaikesta palvelutilillään tapahtuvasta toiminnasta.

6. Kuinka Microsoft voi muuttaa tätä sopimusta

Microsoft voi muuttaa tätä sopimusta milloin tahansa ilmoittamatta siitä asiakkaalle. Jos Microsoft muuttaa tätä sopimusta olennaisesti, muutoksesta ilmoitetaan asiakkaalle rekisteröitymisen yhteydessä ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen vähintään 30 päivää ennen kyseisen muutoksen voimaantuloa. Jos asiakas ei hyväksy muutosta, asiakkaan on irtisanottava Palvelu ja lopetettava sen käyttö ennen muutoksen voimaantuloa. Jos asiakas ei lopeta Palvelun käyttöä, asiakas voi jatkaa Palvelun käyttöä muutetun sopimuksen perusteella.

7. Asiakas vastaa tietojen varmuuskopioinnista

Asiakas on vastuussa Palvelua käyttäessään luomiensa, käyttämiensä ja tallentamiensa tietojen ylläpidosta ja varmuuskopioinnista. Jos asiakas tai Microsoft syystä tai toisesta lopettaa tai irtisanoo Palvelun, Microsoft voi poistaa asiakkaan tiedot pysyvästi palvelimistaan. Asiakkaan on otettava tarvittavat varmuuskopiot tiedoistaan ja varmistettava ensisijaisten liiketoimintavälineidensä ylläpito.

8. Palvelua koskevat muutokset; Palvelun irtisanominen tai päättäminen

• Microsoftin toimesta. Microsoft voi tehdä muutoksia Palveluun haluamanaan ajankohtana ja mistä tahansa syystä ilman eri ilmoitusta. Microsoft voi irtisanoa tai keskeyttää Palvelun tai sen osan milloin tahansa, ilman perustetta ja ilmoittamatta siitä etukäteen, esimerkiksi jos asiakas loukkaa tämän sopimuksen ehtoja. Jos Microsoft irtisanoo Palvelun, asiakkaan oikeus käyttää Palvelua ja siihen liittyviä ohjelmistoja lakkaa heti.

• Asiakkaan toimesta. Asiakas voi lopettaa Palvelun käyttämisen haluamanaan ajankohtana mistä tahansa syystä.

• Tiedot. Jos asiakas tai Microsoft syystä tai toisesta lopettaa tai irtisanoo Palvelun, Microsoft voi poistaa asiakkaan tiedot pysyvästi palvelimistaan. Asiakkaan on otettava tarvittavat varmuuskopiot tiedoistaan ja varmistettava ensisijaisten liiketoimintavälineidensä ylläpito.

• Oikeuksista ja velvollisuuksista luopuminen. Sikäli kuin tämän sopimuksen päättämisen kannalta on tarpeellista, osapuolet luopuvat kaikista sovellettavan lain tai määräysten mukaisista oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan vaatia tuomioistuinta päättämään tämä sopimus tai puuttumaan sen päättämiseen.

9. Palvelua koskevat rajoitukset

Microsoft pidättää oikeuden esittää Palvelua koskevia rajoituksia. Microsoft voi esimerkiksi rajoittaa Palvelun saatavuutta, Palvelun käyttäjien määrää ja yhden istunnon aikana siirrettävien tiedostojen määrää ja kokoa.

TALLENTAMISTA JA TIETOSUOJAA KOSKEVA ILMOITUS KOKOUSTEN TALLENTAMINEN JA HENKILÖKOHTAISTEN TIETOJEN KERÄÄMINEN JA HYÖDYNTÄMINEN, muun muassa nimen näyttäminen, siirtäminen, käsittely tai säilytys osana kokousta tai kokoustallennetta, ON OHJELMISTON JA/TAI PALVELUJEN AVULLA SALLITTUA. JOIDENKIN LAINKÄYTTÖALUEIDEN LAINSÄÄDÄNTÖ VELVOITTAA KYSYMÄÄN LUVAN HENKILÖIDEN VIESTINNÄN KUUNTELUUN, TARKKAILUUN JA/TAI TALLENTAMISEEN SEKÄ RAJOITTAA HENKILÖKOHTAISTEN TIETOJEN KERÄÄMISTÄ, SÄILYTYSTÄ JA KÄYTTÖÄ. Asiakas sitoutuu noudattamaan voimassa olevia lakeja, hankkimaan tarvittavat luvat sekä tekemään tarvittavat ilmoitukset ennen Ohjelmiston ja/tai Palvelujen ja/tai tallennusominaisuuksien käyttämistä.

11. Tukipalvelut. Microsoft ei tarjoa Palvelulle tukipalveluita.

12. Microsoft ei valvo muokkausta

• Immateriaalioikeudet. Microsoft ei hyväksy tekijänoikeuslaeilla ja muilla immateriaalioikeudellisilla laeilla suojatun sisällön luvatonta käyttöä. Asiakas hyväksyy sen, että kolmansien osapuolten tekijänoikeuksia ja immateriaalioikeuksia rikkova sisällön jakaminen rikkoo myös tätä sopimusta. Asiakas vakuuttaa ja takaa, että sisällön käyttö ja julkaisu asiakkaan itsensä ja muiden toimesta ei riko kolmansien osapuolten immateriaalioikeuksia. Asiakas ymmärtää, että Microsoft voi poistaa sisällön milloin tahansa ilman eri ilmoitusta, kun sisältö rikkoo tätä sopimusta tai soveltuvia sääntöjä tai kun Microsoftilla on hyvä syy uskoa, että poistaminen on tarpeen.

• Linkit kolmansien osapuolten sivustoihin. Palvelu tai Palvelun kautta esitetty sisältö voi sisältää linkkejä kolmansien osapuolten Internet-sivustoihin. Microsoft ei valvo näitä kolmansien osapuolten sivustoja. Jos Palvelu sisältää tällaisia linkkejä, Microsoft tarjoaa ne vain asiakkaan avuksi. Linkkien sisällyttäminen Palveluun ei viittaa siihen, että Microsoft millään tavalla tukisi kolmannen osapuolen sivustoa, Palvelua tai tuotetta.

13. Tietosuoja

Tietosuojatiedoissa kuvataan, kuinka tietoja kerätään ja käytetään. Käyttämällä Palvelua asiakas suostuu seuraaviin käytäntöihin:

• Asiakkaan käytön seuranta. Microsoft pitää Palvelun käyttöä yksityisenä. Microsoftilla on kuitenkin oikeus käyttää ja luovuttaa asiakasta, asiakkaan palvelutiliä ja/tai asiakkaan tietoliikenteen sisältöä koskevia tietoja seuraavista syistä: (1) noudattaakseen lakia ja puolustautuakseen Microsoftia vastaan nostettua kannetta vastaan, (2) tutkiakseen tämän sopimuksen mahdollisia rikkomuksia ja puolustautuakseen niitä vastaan, mukaan lukien Palvelun käyttö lakia rikkovien toimien mahdollistamiseen tai niihin osallistumiseen, tai (3) suojellakseen Microsoftin ja sen työntekijöiden tai asiakkaiden tai suuren yleisön etuja, omaisuutta tai turvallisuutta. Asiakas suostuu tässä kohdassa esitettyihin käyttö- ja luovutusehtoihin.

• Henkilökohtaisten tietojen siirto. Palvelun kautta kerättyjä henkilötietoja voidaan tallentaa ja käsitellä Yhdysvalloissa tai missä tahansa muussa sellaisessa maassa, jossa Microsoftilla tai sen konserniyhtiöillä, tytäryhtiöillä tai edustajilla on toimitiloja. Käyttämällä Palvelua asiakas suostuu tietojen siirtämiseen asiakkaan maan ulkopuolelle. Lisätietoja tietojen siirtämisestä on Tietosuojatiedoissa.

• Toiminta- ja käyttötiedot. Palvelun toimittamiseksi asiakkaalle Microsoft voi kerätä Palvelun suorituskykyä, asiakkaan tietokonetta ja asiakkaan Palvelun käyttöä koskevia tietoja. Microsoft voi automaattisesti noutaa näitä tietoja asiakkaan tietokoneesta. Lisätietoja tietojen keräämisestä on Tietosuojatiedoissa

• Suodatustekniikka. Microsoft saattaa käyttää tekniikoita tai muita menetelmiä suojatakseen Palvelua tai asiakkaitaan tai estääkseen asiakasta rikkomasta tätä sopimusta. Tällainen menetelmä on esimerkiksi roskapostin ja virukset estävä tai tietoturvaa parantava suodattaminen. Tällaisten menetelmien käyttö saattaa heikentää asiakkaan Palvelun käyttöä. Vaikka Microsoft tutkii ja ottaa käyttöön uutta tekniikkaa jatkuvasti, kyseisten viestien lähettämistä ja vastaanottamista täysin estävää tekniikkaa ei tällä hetkellä ole saatavilla. Tämä kappale ei sitouta Microsoftia estämään roskapostiviestien tai kaupallisten viestien lähettämistä Palvelun kautta, eikä Microsoft ole vastuussa siitä, jos Palvelun käyttäjät vastaanottavat kyseisiä viestejä. Lisätietoja Microsoftin käytännöistä on Microsoftin roskapostinestokäytännöissä.

14. Ohjelmisto

• Käyttö. Mikäli asiakas saa Microsoftilta ohjelmiston osana Palvelua, sovelletaan ohjelmiston käyttöön sen käyttöoikeussopimuksen ehtoja, joka esitetään asiakkaalle hyväksyntää varten kyseiseen ohjelmistoon liittyen. Jos käyttöoikeussopimusta ei esitetä, ohjelmiston käyttöoikeus myönnetään asiakkaalle vain Palvelun käyttämistä varten tämän sopimuksen mukaisesti ja vain Palvelun tarjouksessa määritetyssä määrässä tietokoneita. Microsoft pidättää kaikki muut oikeudet ohjelmistoon. Ellei Microsoft toisin ilmoita, asiakkaan oikeus ohjelmiston käyttöön päättyy, kun asiakkaan oikeus Palvelun käyttöön päättyy tai umpeutuu, ja asiakkaan on heti poistettava ohjelmisto. Microsoft saattaa poistaa ohjelmiston palvelusopimuksen päättymisen jälkeen ilmoittamatta siitä Asiakkaalle.

• Dokumentaatio. Asiakas saa kopioida ja käyttää ohjelmiston mukana toimitettua dokumentaatiota asiakkaan sisäisessä käytössä.

• Päivitys. Microsoft voi automaattisesti tarkastaa asiakkaan ohjelmistoversion. Microsoft voi ladata automaattisesti ohjelmistopäivityksiä asiakkaan tietokoneeseen Palvelun päivittämiseksi, parantamiseksi ja kehittämiseksi.

• Käyttöoikeussopimuksen laajuus. Ohjelmistot on suojattu tekijänoikeuslaeilla sekä muilla immateriaalioikeudellisilla laeilla ja sopimuksilla. Ohjelmistoa ei myydä, vaan siihen myönnetään käyttöoikeus. Tämä käyttöoikeussopimus antaa asiakkaalle vain oikeuden käyttää ohjelmistoa tietyin rajoituksin. Microsoft pidättää itsellään kaikki muut oikeudet. Ohjelmistoa saa käyttää vain tässä sopimuksessa nimenomaisesti mainituin tavoin, mikäli paikallinen lainsäädäntö ei salli asiakkaalle muita oikeuksia. Asiakkaan on noudatettava ohjelmistoon kuuluvia mahdollisia teknisiä rajoituksia, joiden vuoksi ohjelmistoa voi käyttää vain tietyllä tavalla. Asiakas ei saa

  • paljastaa ohjelmiston vertailutestien tuloksia kolmannelle osapuolelle ilman Microsoftin etukäteen antamaa kirjallista lupaa

  • kiertää ohjelmiston teknisiä rajoituksia

  • perusteellisesti tutkia ohjelmiston valmistustapaa tai purkaa tai hajottaa Palveluun sisältyvää ohjelmistoa, paitsi tästä rajoituksesta huolimatta sovellettavan lain nimenomaisesti sallimassa määrin

  • julkaista ohjelmistoa muiden kopioitavaksi

  • vuokrata tai lainata ohjelmistoa

  • siirtää ohjelmistoa tai tätä sopimusta kolmannelle osapuolelle tai käyttää ohjelmistoa kaupallisten käyttöpalvelujen tuottamiseen kolmansille osapuolille.

• Vientiä koskevat lait. Tämä ohjelmisto kuuluu Yhdysvaltain vientiä koskevien lakien ja säännösten piiriin. Asiakkaan on noudatettava kaikkia ohjelmistoa koskevia paikallisia ja kansainvälisiä vientilakeja ja -säännöksiä. Nämä lait sisältävät kohdemaita, loppukäyttäjiä ja loppukäyttöä koskevia rajoituksia. Lisätietoja on osoitteessa www.microsoft.com/exporting.

15. Aineisto, johon Microsoft myöntää asiakkaalle käyttöoikeuden

• Dokumentit. Palvelun perusteella asiakkaalle myönnetään oikeus käyttää esimerkiksi white paper -asiakirjoihin, Knowledge Base -artikkeleihin ja taulukoihin sisältyviä tietoja sekä FAQ-tietoja ("dokumentit"). Nämä dokumentit ovat vain asiakkaan sisäiseen käyttöön. Asiakas ei saa kopioida, jakaa tai muokata näitä dokumentteja eikä tehdä niistä johdannaisteoksia. Lain mukaan tunnustetut oppilaitokset voivat ladata ja kopioida dokumentteja vain opetustarkoituksiin.

• Rajoitukset. Palvelun mukana toimitettavaan dokumenttien käyttöä koskevaan käyttöoikeussopimukseen ei sisälly lupaa suunnitella tai muokata Palvelun tai muun Microsoftin omistaman, toimittaman, lisensoiman tai hallitseman Internet-sivuston ulkoasua. Logoja, grafiikkaa, ääntä tai kuvia ei saa kopioida tai lähettää edelleen Palvelusta, ellei Microsoft nimenomaisesti salli sitä. Microsoft ja sen toimittajat eivät anna mitään takuita siitä, että dokumentit ovat täydellisiä ja sopivia asiakkaan tarpeisiin. Se, että asiakas käyttää Palvelua, ei viittaa siihen, että Microsoft tukisi asiakasta. Mitään Palvelun tarjoamia tietoja ei ole tarkoitettu asiantuntijaneuvoiksi, mukaan lukien rajoituksetta sijoitustoimintaa ja verotusta koskevat tai lainopilliset neuvot.

16. Immateriaalioikeudet

Microsoft pidättää itsellään kaikki omistusoikeudet ja muut oikeudet Palveluun, mukaan lukien kaikki tekijänoikeudet, patentit, liikesalaisuudet, tavaramerkit ja muut immateriaalioikeudet. Microsoft pidättää itsellään kaikki oikeudet, joita ei ole nimenomaisesti myönnetty. Tämä sopimus ei myönnä asiakkaalle mitään oikeuksia mihinkään Microsoftin tavaramerkkeihin, kauppanimiin tai logoihin.

17. Mainokset

Microsoft voi käyttää Palvelua mainosten esittämiseen. Microsoft pidättää oikeudet muuttaa Palvelussa käytettäviä mainostustapoja. Asiakas hyväksyy sen, että on itse vastuussa yhteyksistään Palvelussa mainostaviin mainostajiin. Microsoft ei ole vastuussa kyseisistä yhteyksistä.

18. Asiakkaan yhteydet kolmansiin osapuoliin

Asiakas hyväksyy sen, että asiakas vastaa itse kaikista yhteyksistään kolmansiin osapuoliin, mukaan lukien Palvelussa mainostavat mainostajat ja Palvelun kautta tuotteita tai Palveluita myyvät kolmannet osapuolet. Asiakas on itse vastuussa yhteyksistään mahdollisiin kolmansiin osapuoliin, mukaan lukien

• tavaroiden ja palvelujen toimittaminen ja maksaminen

• tilausten käsittely, maksut ja muut liiketapahtumat

• tilausten oikeellisuuden tarkastaminen ennen tilauksen lähettämistä

• tilausten tai liiketapahtumien tilatietojen välittäminen asiakkaille

• kaikki tilauksiin tai liiketapahtumiin liittyvä asiakastuki (esimerkiksi kadonneet tilaukset, laskutusta koskevat epäselvyydet ja maksut)

• mahdollisten tilauksiin tai liiketapahtumiin liittyvien verojen määrittäminen, kerääminen ja toimittaminen viranomaisille

• kolmansien osapuolten tuotteiden ja palvelujen ostaminen ja käyttäminen asiakkaan toimesta ja niiden toimesta, joilla on oikeus käyttää asiakkaan liitettyjä tilejä.

Käyttäjä vakuuttaa, että

• asiakkaan mainostamia, myymiä ja jakamia tuotteita ja palveluja voi myydä ja jakaa laillisesti eivätkä ne ole ristiriidassa tämän sopimuksen kanssa

• asiakkaalla on tarvittavat luvat tarjoamiensa tavaroiden ja palvelujen myymiseen, jakamiseen ja mainostamiseen

• myynti ja mainostaminen vastaavat sovellettavaa lakia

• asiakas noudattaa kaikkia sovellettavia lakeja ja määräyksiä (mukaan lukien yksityisyyden suojaa koskevat lait ja määräykset, jotka koskevat asiakkaan kolmansilta osapuolilta keräämiä tietoja).

19. Palaute

Jos asiakas antaa Microsoftille Palvelua koskevaa palautetta, asiakas antaa Microsoftille oikeuden korvauksetta käyttää, jakaa ja käyttää kaupallisiin tarkoituksiin asiakkaan antamaa palautetta Microsoftin haluamalla tavalla ja Microsoftin valitsemaan tarkoitukseen. Asiakas antaa myös kolmansille osapuolille maksutta kaikki heidän tuotteittensa, tekniikoittensa ja palveluidensa tarvitsemat patenttioikeudet, joita tarvitaan tai jotka saattavat liittyä minkä tahansa palautetta sisältävän Microsoft-ohjelmiston tai palvelun osan käyttämiseen. Asiakas ei anna palautetta, joka on sellaisen käyttöoikeusluvan alaista, että se edellyttää Microsoftin antavan kolmansille osapuolille käyttöoikeuden ohjelmistoonsa tai dokumentaatioonsa, koska Microsoft sisällyttää asiakkaan palautteen niihin. Nämä oikeudet pysyvät voimassa tämän sopimuksen päättämisen jälkeen.

20. Microsoftin ilmoitukset asiakkaalle; Asiakkaan ilmoitukset Microsoftille

Tämä sopimus on sähköisessä muodossa. Microsoft on luvannut lähettää asiakkaalle tiettyjä tietoja tämän Palvelun yhteydessä, ja Microsoftilla on oikeus lähettää asiakkaalle näitä tietoja. Lain mukaan Microsoftin täytyy ehkä lähettää asiakkaalle muita Palvelua koskevia tietoja.

Microsoft voi lähettää nämä tiedot sähköisessä muodossa. Microsoft voi lähettää tiedot sähköpostitse sähköpostiosoitteeseen, jonka asiakas on määrittänyt Palveluun rekisteröitymisensä yhteydessä.

Ilmoitukset katsotaan annetuiksi ja vastaanotetuiksi sähköpostin lähetyspäivänä. Niin kauan kuin asiakas voi käyttää Palvelua, hänellä on käytössään näiden ilmoitusten vastaanottamiseen tarvittavat ohjelmistot ja laitteistot. Jos asiakas ei anna suostumustaan tiedotteiden lähettämiseen sähköisessä muodossa, asiakkaan on lopetettava Palvelun käyttäminen. Microsoft ei ota ilmoituksia vastaan sähköpostitse.

21. Ei takuuta

Microsoft ei anna takuita Palvelun tai Palvelusta saatujen tulosten luotettavuudesta ja tarkkuudesta. Asiakas ymmärtää, että Palvelun suojausmekanismeilla on rajoituksensa ja että asiakkaan vastuulla on määrittää, vastaako Palvelu asiakkaan tarpeita.

Microsoft tarjoaa Palvelun "sellaisena kuin se on" ja "kaikkine vikoineen". Asiakas saa käyttää Palvelua omalla vastuullaan. Microsoft-osapuolet eivät myönnä mitään nimenomaisesti ilmaistuja takuita, sitoumuksia tai ehtoja. Asiakkaalla voi paikallisen lain säädösten mukaan olla muita oikeuksia, joihin tämä sopimus ei voi vaikuttaa. Mikäli sovellettavan lain säädöksistä ei muuta johdu, Microsoft-osapuolet sulkevat pois kaikki mahdolliset oletetut takuut, mukaan lukien takuut tavaran soveltuvuudesta kaupankäynnin kohteeksi, sopivuudesta johonkin tiettyyn tarkoitukseen, työntekijöiden ammattimaisuudesta tai oikeuksien loukkaamattomuudesta.

22. Vastuurajoitus; asiakkaan ainoa oikeus korvaukseen

Mikäli sovellettavan lain säädöksistä ei muuta johdu, asiakkaalla ei ole oikeuksia vahingonkorvauksiin Microsoftilta huolimatta siitä, ovatko kyseessä välittömät, välilliset, erityiset, epäsuorat tai satunnaiset vahingot tai liikevoiton menettäminen.

Tämä rajoitus koskee

• Palveluun liittyvää seikkaa

• kolmansien osapuolten sivustojen sisältöön (mukaan lukien koodi), ohjelmistoihin ja käytökseen liittyvää seikkaa

• viruksiin tai muihin Palvelun, ohjelmiston ja/tai laitteiston käyttöä haittaaviin ominaisuuksiin liittyvää seikkaa

• seikkaa, joka liittyy Palvelun ja muiden palvelujen, ohjelmistojen tai laitteistojen yhteensopimattomuuteen

• seikkaa, joka liittyy viivästyksiin tai vaikeuksiin, joita asiakkaalla voi olla Palvelun käyttöönottamisessa, käyttämisessä, tai minkä tahansa Palveluun liittyvien tiedonsiirtotoimien hoitamisessa tarkasti ja ajoissa

• kaikkia väitteitä sopimusrikkomuksesta, takuurikkomuksesta, sitoumusten tai ehtojen rikkomisesta, ankarasta vastuusta, laiminlyönnistä tai muusta oikeudenvastaisesta teosta.

Rajoitus on voimassa myös tilanteissa, joissa

• tämä korvaus ei täysin korvaa asiakkaan menetyksiä tai vahingon korvaamiseksi tehdyt toimet eivät täytä olennaista tarkoitustaan

• Microsoft on tiennyt tai sen olisi pitänyt tietää vahinkojen mahdollisuudesta.

Jotkin alueet eivät salli välillisten tai satunnaisten vahinkojen vahingonkorvausvastuun poissulkemista tai rajoittamista, joten edellä mainittu rajoitus ei välttämättä koske asiakasta. Niitä ei myöskään sovelleta asiakkaaseen, jos tämän kotimaassa tai osavaltiossa ei sallita satunnaisten tai välillisten vahinkojen tai muiden vahinkojen aiheuttaman vahingonkorvausvastuun rajoittamista.

Sopimuspykälän 23 sisältämä vapautus vahingonkorvausvaatimuksista on erillinen korvauksesta, johon asiakas on oikeutettu, ja on voimassa myös tilanteessa, jossa vahingon korvaamiseksi tehdyt toimet eivät täytä olennaista tarkoitustaan tai todetaan muuten täytäntöönpanokelvottomiksi. Rajoitukset ja vapautukset ovat voimassa riippumatta siitä, ovatko vahingot aiheutuneet (1) sopimusrikkomuksesta, (2) takuurikkomuksesta, (3) laiminlyönnistä vai (4) muusta syystä, mikäli sovellettava laki ei erikseen kiellä kyseisiä rajoituksia tai vapauksia.

Jos asiakas on tyytymätön Palveluun tai käyttösopimusehtojen johonkin osaan tai jos asiakkaalla on muita Microsoft-osapuoliin kohdistuvia tähän sopimukseen tai Palveluun liittyviä vaateita, asiakkaan ainoa oikeus on lopettaa Palvelun käyttäminen.

23. Vaatimukset on esitettävä yhden vuoden kuluessa

Ellei sovellettavan lain pakottavista säännöksistä muuta johdu, mitkä tahansa tähän sopimukseen tai Palveluun liittyvät vaateet on tehtävä yhden vuoden kuluessa. Tämä yhden vuoden määräaika alkaa sinä päivänä, kun vaade olisi ensimmäistä kertaa voitu antaa. Jos vaadetta ei anneta, oikeus vaateen antamiseen on pysyvästi estetty. Tämä koskee sekä asiakasta että hänen seuraajiaan. Se koskee myös Microsoftia, Microsoftin seuraajia ja osapuolia, joille Microsoft on siirtänyt sopimuksen.

24. Suojausvelvollisuus

Asiakas sitoutuu puolustamaan ja suojaamaan Microsoft-osapuolia kaikkia Palvelun käytöstä, sopimuksen rikkomisesta tai kolmansien osapuolten oikeuksien rikkomisesta aiheutuvia vaateita, korvausvaatimuksia, vastuuvaatimuksia, maksuja ja kuluvaatimuksia (mukaan lukien asianajajakulut) vastaan.

25. Microsoft-yhtiö, sovellettava laki ja riitojen ratkaisupaikka

Sopimusosapuolena toimiva Microsoft-yhtiö:

Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, WA 98052
United States

Sovellettava laki ja riitojen ratkaisupaikka:

Tähän sopimukseen sovelletaan Yhdysvaltojen Washingtonin osavaltion lakeja ottamatta huomioon keskenään ristiriitaisten lakien tulkintaa koskevia periaatteita. Kaikkiin muihin vaateisiin, mukaan lukien vaateisiin, jotka perustuvat kuluttajansuojalakeihin, kilpailua koskeviin lakeihin tai oikeudenvastaiseen tekoon, sovelletaan asiakkaan Yhdysvaltain asuinosavaltion lakeja. Asiakas ja Microsoft sitoutuvat siihen, että kaikki tähän sopimukseen liittyvät ristiriidat ratkaistaan King Countyn osavaltio- tai liittovaltiotuomioistuimessa Washingtonissa, Yhdysvalloissa.

26. Sopimuksen tulkitseminen

Kaikki tämän sopimuksen ehdot ovat voimassa sovellettavan lain sallimaan enimmäismäärään saakka. Oikeusistuin voi päättää, että jokin tämän sopimuksen osa on pätemätön. Jos näin tapahtuu, silloin tuo osa korvataan ehdoilla, jotka ovat lähinnä pätemättömän osan tarkoitusta. Muu osa sopimuksesta ei tuolloin muutu. Tämä sopimus, mukaan lukien kaikki Microsoftin antamat säännöt ja muut ilmoitukset, on täydellinen sopimus Microsoftin ja asiakkaan välillä koskien Palvelua. Se korvaa kaikki muut Palvelua koskevat sopimukset tai ilmoitukset. Jos asiakkaalla on tähän Palveluun liittyviä luottamuksellisuutta koskevia velvoitteita, jäävät ne voimaan. Sopimuksessa käytettävät osien otsikot eivät rajoita muita tämän sopimuksen ehtoja.

27. Siirtäminen

Microsoftilla on oikeus siirtää milloin tahansa tämä sopimus kokonaisuudessaan tai osittain ilmoittamatta siitä erikseen asiakkaalle. Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää tätä sopimusta kokonaan tai osittain millekään kolmannelle osapuolelle. Jos asiakas yrittää siirtää sopimusta, yritys on mitätön. Asiakkaalla on kuitenkin oikeus peruuttaa Palvelu. Tuolloin kolmas osapuoli voi avata oman palvelutilin ja tehdä Microsoftin kanssa uuden sopimuksen.

28. Ylivoimainen este

Microsoft ei ole vastuussa mistään menetyksistä tai vahingoista, jotka katsotaan johtuvan tämän sopimuksen rikkomisesta jonkin sellaisen tapahtuman tai olosuhteiden seurauksena, joista Microsoftin ei voida kohtuuden rajoissa katsoa olevan vastuussa, mukaan lukien sota, maahanhyökkäys, sähkökatkokset, terroristihyökkäykset, maanjäristykset tai muut luonnonmullistukset.

29. Ilmoitukset

Tekijänoikeutta koskeva ilmoitus

Palvelun koko sisältö on tekijänoikeudella suojattu: Copyright © 2008 Microsoft Corporation ja/tai sen toimittajat, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399 U.S.A. Kaikki oikeudet pidätetään. Palvelu ja siihen liittyvä ohjelmisto ja sisältö on suojattu tekijänoikeudella ja muilla immateriaalilaeilla ja -sopimuksilla.

Tekijänoikeuksien kunnioittaminen

Asiakkaan on kunnioitettava artistien ja tekijöiden tekijänoikeuksia. Musiikkia, valokuvia tai videoita sisältävä materiaali saattaa olla tekijänoikeudella suojattua. Materiaalissa esiintyvillä henkilöillä saattaa olla oikeus päättää kuviensa käyttöön liittyvistä seikoista. Asiakkaalla ei ole lupaa käyttää toisen henkilön omistamaa sisältöä ilman tekijänoikeuksia tai omistajan lupaa, tai käytön on oltava muulla tavalla laillista.

Tekijänoikeusrikkomusten ilmoitukset ja korvausmenettely

Yhdysvaltain United States Code -säädöksen luvun 17 kohdan 512 (c) (2) nojalla ilmoitukset väitetystä tekijänoikeuden loukkauksesta tulee toimittaa palveluntarjoajan nimeämälle asiamiehelle. ASIAANKUULUMATTOMIIN YHTEYDENOTTOIHIN EI VASTATA. Lisätietoja on kohdassaTekijänoikeusrikkomusten ilmoitukset ja korvausmenettely.

Microsoft on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki.

Tietoja Microsoftin tavaramerkeistä

Kaikki oikeudet, joita ei ole nimenomaisesti myönnetty, pidätetään.

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×