Luettelosuhteiden luominen yksilöllisiä sarakkeita ja hakusarakkeita käyttämällä

Luettelosuhteiden luominen yksilöllisiä sarakkeita ja hakusarakkeita käyttämällä

Huomautus:  Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon .

Voit luoda luetteloiden välisiä suhteita käyttämällä yksilöllisten sarakkeiden, hakusarakkeiden ja suhteiden käyttömääritysten (johdannaispoisto ja poiston rajoitus) yhdistelmillä. Nämä kaikki helpottavat kehittyneiden liiketoimintaratkaisujen luomista sekä auttavat suojaamaan tietoja.

Luettelosuhteiden yleiskatsaus

Seuraavissa osissa on tärkeitä taustatietoja lähde- ja kohdeluetteloiden välisten suhteiden luomisesta, yksilöllisten sarakkeiden ja hakusarakkeiden luomisesta, luettelosuhteiden käyttäytymisen pakottamisesta, ensisijaisten ja toissijaisten hakusarakkeiden lisäämisestä, luettelosuhteiden kohteiden näyttämisestä, muokkaamisesta ja poistamisesta, luettelosuhteiden hallinnasta, kun luetteloissa on useita kohteita, sekä muista muokkausohjelmien, kuten Microsoft SharePoint Designer 2013, käytön eduista.

Yleiskatsaus luettelosuhteista
Yksilöllisten sarakkeiden ja hakusarakkeiden käyttö lahjatilausten yhteydessä

1. Kohteet-luettelo on lähdeluettelo ja Tilaukset-luettelo on kohdeluettelo.

2. Jokaisessa luettelossa on yksilölliset sarakkeet, joilla varmistetaan, että oikeat tiedot yhdistetään.

3. Lähdeluettelon ensisijainen hakusarake etsii tilauksen tunnussarakkeen kohdeluettelosta vastaavan arvon perusteella.

4. Lähdeluettelon toissijainen hakusarake lisää automaattisesti tilauksen kuvaussarakkeen kohdeluettelosta.

Luodessasi saraketta voit määrittää, että sarakkeen on sisällettävä yksilöllisiä arvoja. Tämä tarkoittaa sitä, että kyseisessä sarakkeessa ei voi olla samaa arvoa kahta kertaa. Et voi lisätä luettelon kohdetta, jossa on sama arvo kahteen kertaan, muokata aiemmin luotua luettelon kohdetta niin, että muokkauksen tuloksena muodostuisi arvon kaksoiskappale, etkä palauttaa kohdetta roskakorista, jos palauttamisen seurauksena muodostuisi arvon kaksoiskappale. Lisäksi jos luot lähdeluetteloon hakusarakkeen ja määrität sen yksilölliseksi, myöskään kohdeluettelon vastaavassa sarakkeessa ei saa olla arvojen kaksoiskappaleita.

Huomautus: Arvojen yksilöllisyydessä kirjainkoko ei ole merkitsevä. Esimerkiksi TILAUS-231 ja tilaus-231 katsotaan samoiksi arvoiksi.

Yksilöllisellä sarakkeella on oltava indeksi. Kun luot yksilöllisen sarakkeen, järjestelmä saattaa pyytää sinua luomaan indeksin. Indeksi luodaan automaattisesti, kun valitset OK. Kun yksilölliselle sarakkeelle on luotu indeksi, et voi poistaa indeksiä kyseisestä sarakkeesta, ellet ensin määritä saraketta sallimaan arvojen kaksoiskappaleet.

Seuraavassa taulukossa on yhteenveto siitä, mitä saraketyyppejä voi ja ei voi käyttää yksilöllisten sarakkeiden luomiseen.

Tuetut saraketyypit

Saraketyypit, joita ei tueta

Yksi tekstirivi

Useita tekstirivejä

Vaihtoehto (yksiarvoinen)

Vaihtoehto (moniarvoinen)

Numero

Laskettu

Valuutta

Hyperlinkki tai kuva

Päivämäärä ja aika

Mukautetut sarakkeet

Haku (yksiarvoinen)

Haku (moniarvoinen)

Henkilö tai ryhmä (yksiarvoinen)

Henkilö tai ryhmä (moniarvoinen)

Kyllä/Ei

Jos haluat luoda suhteen kahden luettelon välille, luo lähdeluetteloon hakusarake, joka noutaa kohdeluettelosta arvot, jotka vastaavat lähdeluettelon hakusarakkeen arvoa. Kun olet luonut hakusarakkeen (ensisijaisen sarakkeen), voit tuoda lähdeluettelosta kohdeluetteloon lisää sarakkeita (toissijaisia sarakkeita). Lisättävien sarakkeiden tietotyypin on oltava jokin alla luetelluista.

Seuraavassa taulukossa on yhteenveto siitä, minkä tyyppisiä sarakkeita luotavat hakusarakkeet voivat olla.

Tuetut saraketyypit

Saraketyypit, joita ei tueta

Yksi tekstirivi

Useita tekstirivejä

Numero

Valuutta

Päivämäärä ja aika

Henkilö tai ryhmä

Laskettu

Hyperlinkki tai kuva

Mukautetut sarakkeet

Kyllä/Ei

Vaihtoehto

Haku

Voit luoda kahdentyyppisiä hakusarakkeita: sellaisia, joissa on pakotettu suhde, sekä sellaisia, joissa suhdetta ei ole pakotettu.

Hakusarake, jossa on pakotettu suhde

Jos hakusarakkeessa on pakotettu suhde (viite-eheys), voit hakea yksittäisiä arvoja ja säilyttää kohdeluettelon tietojen eheyden jommallakummalla seuraavista tavoista:

Johdannaispoisto    Kun kohdeluettelosta poistetaan kohde, myös siihen liittyvät lähdeluettelon kohteet poistetaan. Tällöin kannattaa varmistaa, että kaikki liittyvät kohteet poistetaan samassa tietokantatapahtumassa. Jos esimerkiksi poistat kohdeluettelosta tilauksen, voit varmistaa, että myös lähdeluettelon vastaavat tilauskohteet poistetaan. Tilauskohteita, joilla ei ole vastaavaa tilausta, ei kannata säilyttää, koska muutoin muodostuu orpotilauskohteita, joista saattaa olla haittaa myöhemmin.

Poiston rajoitus    Jos yrität poistaa kohdeluettelosta kohteen, jolla on lähdeluettelossa vähintään yksi liittyvä kohde, järjestelmä estää sinua poistamasta kohdetta. Tällöin sinun kannattaa varmistaa, että kohdeluettelossa oleva liittyvä kohde säilyy. Jos toinen käyttäjä yrittää esimerkiksi poistaa kohdeluettelosta tilauskohteen, asiakkaalla saattaa edelleen olla kyseinen tilaus odottamassa, ja haluat estää poistotoiminnon suorittamisen, kunnes tilaus on käsitelty. Haluat estää asiakkaan tilauksen poistamisen vahingossa, koska tällöin et ehkä itse voisi viedä tilausta loppuun.

Pakotetut luettelosuhteet

1. Johdannaispoistotoiminto varmistaa, että kaikki liittyvät kohteet poistetaan samassa tietokantatapahtumassa.

2. Poiston rajoitustoiminto estää kohdeluettelon kohteiden poistamisen, jos lähdeluettelossa on niihin liittyviä kohteita.

Pakotetut luettelosuhteet auttavat siis säilyttämään tietojen eheyden ja estämään epäyhtenäisyydet, jotka saattavat aiheuttaa ongelmia myöhemmin.

Huomautus: Pakotetun suhteen luominen tai muokkaaminen edellyttää luetteloiden hallintaoikeutta kyseisessä luettelossa.

Myös suhteen pakottavassa hakusarakkeessa on oltava indeksi. Kun luot suhteen pakottavan hakusarakkeen, järjestelmä saattaa pyytää sinua luomaan indeksin. Se luodaan automaattisesti, kun valitset OK. Kun suhteen pakottavaan hakusarakkeeseen on luotu indeksi, et voi poistaa indeksiä kyseisestä sarakkeesta, ellet ensin poista pakotettua suhdetta.

Hakusarake, jossa ei ole pakotettua suhdetta

Jos hakusarakkeen suhdetta ei ole pakotettu, voit etsiä lähdeluettelosta yhden kohdeluettelon arvon tai useita arvoja. Lisäksi kun poistat kohteen lähdeluettelosta ja sinulla on poisto-oikeus kyseisessä luettelossa, muita kohdeluetteloa koskevia poistorajoituksia tai poistotoimintoja ei ole.

Yksi luettelosuhteiden hyödyistä on se, että voit tarkastella ja muokata vähintään kahden luettelon sarakkeita samalla sivulla. Kun luot lähdeluetteloon hakusarakkeen, ensisijaisessa sarakkeessa näkyvät kohdeluettelon vastaavan sarakkeen arvot, mutta voit myös määrittää, että ensisijaisen sarakkeen ja muiden lähdeluettelon sarakkeiden ohessa näkyy myös kohdeluettelon muita, toissijaisia sarakkeita.

Ensisijaisen sarakkeen arvo on linkki, jota napsauttamalla voit tuoda näkyviin kaikki kyseisen kohteen sarakearvot kohdeluettelosta. Kukin kohdeluettelon toissijaisen sarakkeen arvo näkyy tekstinä lähdeluettelon sarakkeessa. Jos luot useita arvoja sisältävän hakusarakkeen, kussakin kohdeluettelon sarakkeessa (ensi- tai toissijaisessa) näkyvät vastaavat useat arvot puolipisteillä eroteltuina. Voit käsitellä näitä ensi- ja toissijaisia sarakkeita luettelonäkymässä samaan tapaan kuin lähdeluettelon sarakkeita. Voit esimerkiksi lisätä, poistaa, suodattaa ja lajitella sarakkeita.

Ensisijaisen sarakkeen nimi annetaan hakusaraketta luotaessa. Jokaisen toissijaisen sarakkeen nimi noudattaa oletusarvoisesti seuraavaa vakionimeämistapaa: <lähdeluettelon ensisijaisen sarakkeen nimi>: <kohdeluettelon sarakkeen nimi>. Jos siis muutat ensisijaisen sarakkeen nimeä, myös kaikkien toissijaisten sarakkeiden nimet muuttuvat. Voit kuitenkin muokata toissijaisten sarakkeiden oletusnimiä ja kuvauksia haluamallasi tavalla.

Useita arvoja sisältävät hakusarakkeet

1. Useita arvoja sisältävä ensisijainen hakusarake

2. Useita arvoja sisältävä toissijainen hakusarake

3. Sarakkeen nimi on muuttunut oletusnimestä GetID: Title nimeksi Instruments.

Kun luot luettelosuhteita käyttämällä hakusarakkeita, yksilöllisiä sarakkeita ja pakotettuja suhteita sisältäviä luetteloita, saatat ylittää resurssien kynnysarvon tai rajoituksen, jolloin toimintojen suorittaminen saatetaan estää seuraavissa tilanteissa:

 • Jos muutat jonkin sarakkeen yksilölliseksi luettelossa, jonka kohteiden määrä ylittää luettelonäkymän raja-arvon (huomaa kuitenkin, että yleensä toimintoa, jolla lisätään yksi kohde luetteloon siten, että luettelossa on tämän jälkeen kyseistä kynnysarvoa enemmän kohteita, ei kuitenkaan estetä).

 • Jos otat johdannaispoiston tai poiston rajoituksen käyttöön hakukentälle luettelossa, jonka kohteiden määrä ylittää luettelonäkymän raja-arvon.

 • Olet ylittänyt luettelonäkymän Hakukynnysarvo, joka on 12 hakusarakkeiden oletusarvoisesti.

 • Poistotoiminnon kohteiden määrä on yli 1 000.

Saat lisätietoja useita kohteita sisältävien luetteloiden hallinta useita kohteita sisältävien luetteloiden ja kirjastojen hallinta .

Yksilöllisen sarakkeen luominen tai muokkaaminen

Varoitus: Yksilöllistä saraketta ei voi luoda luetteloon, jolle on määritetty kohdetason oikeudet. Oikeuksien periytymistä luettelosta luettelokohteelle ei voi katkaista, jos luettelo sisältää yksilöllisen sarakkeen. Yksilöllistä saraketta ei voi luoda eikä saraketta voi muuttaa yksilölliseksi, jos luettelo sisältää kohteita, joilla on yksilölliset oikeudet, tai sisällön hyväksyntä on otettu luettelossa käyttöön. Tiedostoa ei voi kopioida kirjastoon Avaa Resurssienhallinnassa -komennolla, jos kyseinen kirjasto sisältää yksilöllisen sarakkeen.

 1. Siirry sivustolle, joka sisältää luettelon.

 2. Napsauta pikakäynnistyspalkissa olevaa luettelon nimeä tai valitse Asetukset-valikossa Office 365:n Asetukset-painike Näytä sivuston kaikki sisältö ja napsauta sitten vastaavassa luettelon osassa olevaa luettelon nimeä.

 3. Valitse Luettelo > Luo sarake.

 4. Kirjoita Sarakkeen nimi -ruutuun sarakkeelle nimi.

 5. Valitse Tämän sarakkeen tietotyyppi on -kohdassa jokin seuraavista:

  • Yksi tekstirivi

  • Useita tekstirivejä

  • Vaihtoehto

  • Numero

  • Valuutta

  • Päivämäärä ja aika

  • Kyllä/Ei

  • Haku (yksiarvoinen)

  • Henkilö tai ryhmä (yksiarvoinen)

 6. Valitse Sarakkeiden lisäasetukset -kohdassa Ota yksilölliset arvot käyttöön -arvoksi Kyllä.
  Jos valitset tietotyypin, jota ei tueta, tai luot useita arvoja sallivan hakusarakkeen, Ota yksilölliset arvot käyttöön -asetus ei ole näkyvissä.

 • Yksilöllisen sarakkeen indeksiä ei voi poistaa. Jos haluat poistaa indeksin, muuta yksilöllinen sarake ensin arvojen kaksoiskappaleet sallivaksi ja poista indeksi sen jälkeen.

 • Jos yrität muuttaa aiemmin luodun sarakkeen arvojen kaksoiskappaleet sallivasta yksilölliset arvot sallivaksi, järjestelmä saattaa estää toiminnon suorittamisen, jos sarake sisältää arvojen kaksoiskappaleita. Tällöin sinun täytyy ensin poistaa kaikki arvojen kaksoiskappaleet ja muuttaa sarake sen jälkeen kaksoiskappaleet sallivasta yksilölliseksi sarakkeeksi.

 • Jos haluat muuttaa yksilöllisen sarakkeen tietotyyppiä, toimi seuraavasti: muuta sarake sallimaan arvojen kaksoiskappaleet, poista indeksi, muuta sarakkeen käyttämää tietotyyppiä ja muuta sitten sarake takaisin yksilölliseksi.

Hakusarakkeen luominen

Näin käy läpi määrittämisestä on ohjeaiheessa sarake, jossa näkyy ensisijainen sarake ja halutessasi toissijainen sarake varustetuksi luetteloksi. Ensisijainen sarake voi indeksoida, mutta ensisijainen ohjaa toissijainen sarake (tai kenttä), koska se ei voi olla yksilölliset tai indeksoitu.

 1. Siirry sivustolle, joka sisältää luettelon.

 2. Nimeä pikakäynnistyspalkissa tai valitse asetukset -valikosta Office 365:n Asetukset-painike luettelo, Näytä sivuston kaikkisisältö ja valitse sitten vastaavassa luettelon osassa luettelon nimeä.

 3. Valitse luetteloja valitse sitten Luo sarake.

 4. Kirjoita Sarakkeen nimi -ruutuun sarakkeelle nimi.

 5. Valitse Tämän sarakkeen tietotyyppi on -kohdasta Haku.

 6. Valitse Nouda tiedot kohteesta -ruudusta haluamasi kohdeluettelo.

 7. Valitse Tässä sarakkeessa -ruudusta ensisijainen sarake.

 8. Valitse Lisää sarake seuraavien lisäkenttien näyttämistä varten ‑kohdassa kullekin lisättävälle toissijaiselle sarakkeelle sarakkeen nimen vieressä oleva valintaruutu. Luettelossa näkyvät vain sarakkeet, joiden tietotyyppejä tuetaan.

 9. Jos haluat myöhemmin lisätä tai poistaa toissijaisia sarakkeita, muokkaa hakusaraketta ja tee haluamasi valinnat.

  Huomautus: Toissijaista saraketta ei voi indeksoida eikä muuttaa yksilölliseksi.

 10. Jos haluat, että hakusarakkeet näkyvät oletusnäkymässä, valitse Lisää oletusnäkymään.

 11. Jos haluat luoda pakotetun suhteen, valitse Pakota suhteiden toiminta ja valitse sitten Poiston rajoitus tai Johdannaispoisto.

 12. Valitse OK.

Suhteiden luominen näyttö- ja muokkauslomakkeissa

Hakusarakkeen luomisen jälkeen voit muokata kohdeluettelon näyttö- ja muokkauslomakkeita siten, että lähdeluettelon liittyvät tiedot näkyvät. Voit esimerkiksi lisätä liittyvien kohteiden luettelon muokkaamalla Tilaukset-luettelon näyttö- tai muokkaussivua ja yhdistää automaattisesti kaksi vastaavaa luetteloverkko-osaa yhteen ohittamalla hakusarakkeen arvon.

 1. Kohdeluettelossa (esimerkiksi Tilaukset) luettelo -välilehti, valitse Lomakkeen verkko-osia Mukauta luetteloa-kohdassa ja valitse sitten Oletusnäyttölomake tai Oletusmuokkauslomake.

 2. Valitse verkko-osien päävyöhykkeellä Lisää verkko-osat.

 3. Valitse Lisää, sitten Liittyvä luetteloja valitse sitten liittyvä luettelo (kuten kohteet).

  Huomautus: Näkyvissä ovat vain luettelot, joiden Näytä kohteet -oikeudet sinulla on.

Kaksi luetteloa yhdistetään automaattisesti. Sivun tallentamisen jälkeen myös Kohteet-luettelon liittyvät kohteet näytetään, kun näytät Tilaukset-luettelon kohteen tai muokkaat sitä.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×