Kaavan uudelleenlaskennan, iteraation tai tarkkuuden muuttaminen

Pidä mielessä seuraavat kolme termiä, jotta pystyt käyttämään kaavioita tehokkaasti:

Laskenta     on prosessi, jossa lasketaan kaavoja ja saadaan tulokseksi arvoja, jotka näkyvät kaavat sisältävissä soluissa. Välttääkseen tarpeettomat, aikaa vievät ja tietokonetta hidastavat laskutoimitukset Microsoft Excel laskee kaavat automaattisesti vain, kun kaavan käyttämät solut ovat muuttuneet. Tämä on oletusarvoinen toimintatapa, kun avaat työkirjan tai kun muokkaat sitä. Voit kuitenkin hallita sitä, milloin ja miten Excel laskee kaavat uudelleen.

Iteraatio     on laskentataulukossa suoritettava laskutoimitus, jota toistetaan, kunnes tietty numeerinen ehto täyttyy. Excel ei voi laskea automaattisesti kaavaa, joka viittaa suoraan tai epäsuorasti kaavan sisältävään soluun. Tätä kutsutaan kehäviittaukseksi. Jos kaava viittaa takaisin omaan soluunsa, sinun on määritettävä, kuinka monta kertaa kaava tulee laskea uudelleen. Kehäviittaukset voidaan iteroida ääretön määrä kertoja. Voit kuitenkin määrittää iterointien enimmäismäärän ja hyväksyttävän muutoksen.

Tarkkuus     on arvo, joka ilmaisee laskutoimituksessa käytössä olevan laskentatarkkuuden. Excel tallentaa ja laskee arvoja enintään 15 merkitsevän numeron tarkkuudella. Voit halutessasi muuttaa laskentatarkkuuden niin, että Excel käyttää tallennetun arvon asemesta näyttöarvoa laskiessaan kaavoja uudelleen.

Sisältö

Laskentataulukon tai työkirjan uudelleen laskemisen ajankohdan muuttaminen

Laskentataulukon tai työkirjan laskeminen manuaalisesti uudelleen pikanäppäinten avulla

Excel-kaavojen iterointikertojen muuttaminen

Työkirjan laskentatarkkuuden muuttaminen

Lisätietoja Excelin laskentatarkkuudesta

Kaavojen laskennassa käytettävien suorittimien määrän muuttaminen

Excelin aiemmassa versiossa luotujen työkirjojen laskeminen

Laskentataulukon tai työkirjan uudelleen laskemisen ajankohdan muuttaminen

Laskennan edetessä voit valita komentoja tai suorittaa toimintoja, kuten kirjoittaa lukuja ja kaavoja. Excel keskeyttää tilapäisesti laskennan komentojen suorittamisen ajaksi ja jatkaa sitten laskentaa. Laskenta voi viedä enemmän aikaa, jos työkirja sisältää paljon kaavoja tai jos työkirjassa on arvotaulukoita tai funktioita, jotka laskevat uudelleen automaattisesti aina työkirjaa laskettaessa. Laskenta voi myös kestää kauemmin, jos työkirjassa on linkkejä muihin laskentataulukoihin tai työkirjoihin. Voit määrittää laskennan ajankohdan muuttamalla laskennan manuaaliseksi.

Tärkeää: Asetusten muuttaminen vaikuttaa kaikkiin avoimiin työkirjoihin.

 1. Valitse Tiedosto-välilehdestä Asetukset ja valitse sitten Kaavat-luokka.

 2. Tee jompikumpi seuraavista:

  • Määritä, että kaikki seuraajakaavat lasketaan aina, kun arvoa, kaavaa tai nimeä muutetaan, valitsemalla Laskenta-asetukset-osan Työkirjan laskeminen -kohdasta Automaattinen. Tämä on laskennan oletusasetus.

  • Määritä, että kaikki seuraajakaavat arvotaulukoita lukuun ottamatta lasketaan aina, kun arvoa, kaavaa tai nimeä muutetaan, valitsemalla Laskenta-asetukset-osan Työkirjan laskeminen -kohdasta Automaattinen tietotaulukoita lukuun ottamatta.

  • Poista automaattinen uudelleenlaskenta käytöstä ja laske uudelleen avoimet työkirjat vain, kun haluat erityisesti tehdä niin (painamalla F9-näppäintä), valitsemalla Laskenta-asetukset-osan Työkirjan laskeminen -kohdasta Manuaalinen.

   Huomautus: Kun valitset Manuaalinen, Excel valitsee automaattisesti Laske työkirja uudelleen ennen tallentamista -valintaruudun. Jos työkirjan tallentamiseen menee kauan aikaa, Laske työkirja uudelleen ennen tallentamista -valintaruudun valinnan poistaminen saattaa nopeuttaa tallennusta.

  • Laske kaikki avoimet laskentataulukot arvotaulukot mukaan lukien manuaalisesti uudelleen ja päivitä kaikki avoimet kaaviotaulukot valitsemalla Kaavat-välilehden Laskutoimitus-ryhmän Laske heti -painikkeen.

   Laskutoimitus-ryhmä

  • Laske aktiivinen laskentataulukko sekä siihen kaikki siihen linkitetyt kaaviot ja kaaviotaulukot valitsemalla Kaavat-välilehden Laskutoimitus-ryhmän Laske taulukko -painikkeen.

Vihje: Voit muuttaa monia näistä asetuksista myös Excelin asetukset -valintaikkunan ulkopuolella. Valitse Kaavat-välilehden Laskutoimitus-ryhmän Laskentatavan asetukset -kohdasta Automaattinen.

Huomautus: Jos jokin laskentataulukon kaava on linkitetty sellaiseen laskentataulukkoon, jota ei ole laskettu uudelleen, ja päivität linkin, Excel ilmoittaa näyttöön tulevassa sanomassa, että lähdelaskentataulukkoa ei ole laskettu kokonaan uudelleen. Jos haluat päivittää linkin lähdelaskentataulukkoon tallennetulla arvolla, vaikka arvo ei olisi oikein, valitse OK. Jos haluat peruuttaa linkin päivittämisen ja käyttää aiempaa lähdelaskentataulukosta noudettua arvoa, valitse Peruuta.

Laskentataulukon tai työkirjan laskeminen manuaalisesti uudelleen pikanäppäinten avulla

Toiminto

Näppäin

Laske uudelleen kaikkien avointen työkirjojen kaavat, joita on muutettu edellisen laskennan jälkeen, sekä niiden seuraajakaavat. Jos työkirjalle on määritetty automaattinen uudelleenlaskenta, uudelleenlaskenta ei edellytä F9-näppäimen painamista.

F9

Laske uudelleen aktiivisen laskentataulukon kaavat, jotka ovat muuttuneet edellisen laskennan jälkeen, sekä niiden seuraajakaavat.

Vaihto+F9

Laske uudelleen kaikkien avointen työkirjojen kaikki kaavat riippumatta siitä, onko niitä muutettu edellisen laskennan jälkeen.

Ctrl+Alt+F9

Tarkista seuraajakaavat ja laske sitten uudelleen kaikkien avointen työkirjojen kaikki kaavat riippumatta siitä, onko niitä muutettu edellisen laskennan jälkeen.

Ctrl+Vaihto+Alt+F9

Excel-kaavojen iterointikertojen muuttaminen

 1. Valitse Tiedosto-välilehdestä Asetukset ja valitse sitten Kaavat-luokka.

 2. Valitse Laskenta-asetukset-osasta Salli iteratiivinen laskenta -valintaruutu.

 3. Voit määrittää Excelin uudelleenlaskentakertojen enimmäismäärän kirjoittamalla iteraatiokertojen määrän Iteraatioita enintään -ruutuun. Mitä suurempi iteraatioiden määrä on, sitä enemmän aikaa Excel tarvitsee laskentataulukon uudelleenlaskentaan.

 4. Voit määrittää laskutoimitusten tulosten suurimman sallitun muutoksen määrän kirjoittamalla määrän Muutos enintään -ruutuun. Mitä pienempi luku on, sitä tarkempi tulos saavutetaan ja sitä enemmän aikaa Excel tarvitsee laskentataulukon uudelleenlaskentaan.

Huomautus: Ratkaisin ja Tavoitteen haku kuuluvat komentoihin, joita kutsutaan myös entä jos -analyysi. Molemmat käyttävät iteraatiota hallitusti pyrkiessään laskemaan halutut tulokset. Voit käyttää Ratkaisinta, kun haluat löytää parhaan mahdollisen arvon tiettyyn soluun muuttamalla usean muun solun arvoa tai kun haluat soveltaa laskennan yhteen tai useaan arvoon tiettyjä rajoituksia. Tavoitteen haun avulla voit selvittää kaavan tarvitseman arvon, kun tiedät kaavan tuloksen, mutta et tarvittavaa syötearvoa.

Työkirjan laskentatarkkuuden muuttaminen

Ennen kuin muutat laskentatarkkuuden, ota huomioon seuraavat seikat:

Oletusarvon mukaan Excel laskee tallennettuja arvoja eikä näytössä näkyviä arvoja   

Näytetyt ja tulostetut arvot määräytyvät valitsemasi muotoilun ja tallennettujen arvojen näyttämisen asetuksista. Esimerkki: Solu, joka näyttää päivämäärän muodossa "22.6.2008" sisältää myös soluun tallennetun päivämäärän sarjanumeron. Voit muuttaa näytetyn päivämäärän toiseen muotoon (esimerkiksi "22. kesäkuuta 2008"), mutta näytetyn arvon muuttaminen ei muuta tallennettua arvoa.

Ole varovainen, kun muutat laskentatarkkuuden   

Kun kaava suorittaa laskutoimituksia, Excel käyttää laskennassa yleensä soluihin tallennettuja arvoja. Esimerkki: Kahdessa solussa on sama arvo 10,005, ja solut on muotoiltu näyttämään arvot valuuttamuodossa. Kussakin solussa näkyy arvo 10,01 €. Jos solut lasketaan yhteen, tulos on 20,01 €, koska Excel laskee yhteen solujen tallennetut arvot 10,005 + 10,005.

Kun muutat laskentatarkkuutta työkirjassa käyttämällä näyttöarvoja, joita on muotoiltu, Excel muuttaa solujen tallennetut arvot (joiden tarkkuus on 15 merkitsevää arvoa) pysyvästi näyttöarvojen mukaisiksi desimaalien määrä mukaan lukien. Jos haluat myöhemmin käyttää suurempaa tarkkuutta, alkuperäisiä arvoja ei enää voi palauttaa.

 1. Valitse Tiedosto-välilehdestä Asetukset ja valitse sitten Lisäasetukset-luokka.

 2. Valitse haluamasi työkirja Laskettaessa tätä työkirjaa -osasta ja valitse sitten Aseta tarkkuus kuten näkyvissä -valintaruutu tai poista sen valinta.

Lisätietoja Excelin laskentatarkkuudesta

Vaikka Excelin laskentatarkkuus on 15 numeroa, se ei tarkoita, että 15 numeroa olisi Excelissä tallennettavan luvun kokorajoitus. Positiivisten lukujen raja on 9.99999999999999E+307 ja negatiivisten lukujen raja on -9.99999999999999E +307. Tämä on suunnilleen sama kuin 1 tai -1, jonka perässä on 308 nollaa.

Excelissä laskentatarkkuus tarkoittaa sitä, että mikä tahansa luku, jossa on enemmän kuin 15 numeroa, tallennetaan ja näytetään vain 15 numeron tarkkuudella. Kyseiset numerot voivat olla desimaalipilkun kummalla puolella tahansa. 15:nnen numeron oikealla puolella olevat numerot ovat nollia. Esimerkiksi luvussa 1234567,890123456 on 16 numeroa (7 numeroa ennen desimaalipilkkua ja 9 sen jälkeen). Excelissä se tallentuu ja näkyy muodossa 1234567,89012345 (tämä näkyy kaavarivillä ja solussa). Jos määrität solun lukumuotoilun siten, että kaikki numerot näkyvät (sen sijaan että käyttäisit tieteellistä muotoa kuten 1,23457E +06), huomaat, että luku näkyy muodossa 1234567,890123450. Lopussa oleva 6 (16:s numero) poistetaan ja korvataan 0:lla. Laskentatarkkuus loppuu15:nnen numeron kohdalla, joten kaikki seuraavat numerot ovat nollia.

Kaavojen laskennassa käytettävien suorittimien määrän muuttaminen

Tietokoneessa voi olla useampi kuin yksi suoritin (tietokone sisältää useita fyysisiä suorittimia), tai tietokone voi olla säikeistetty (tietokone sisältää useita loogisia suorittimia). Tällaisissa tietokoneissa voit määrittää ajan tai nopeuttaa aikaa, jonka useita kaavoja sisältävien työkirjojen uudelleenlaskenta kestää, määrittämällä uudelleenlaskennassa käytettävien suorittimien määrän. Usein uudelleenlaskennan eri osioita voidaan suorittaa samanaikaisesti. Kun kuorma jaetaan usealle suorittimelle, uudelleenlaskennan kokonaisaikaa voidaan lyhentää.

 1. Valitse Tiedosto-välilehdestä Asetukset ja valitse sitten Lisäasetukset-luokka.

 2. Voit ottaa usean suorittimen käytön käyttöön laskettaessa tai poistaa sen käytöstä valitsemalla Kaavat-osan Salli muut samanaikaiset laskennat -valintaruudun tai poistamalla sen valinnan.

  Huomautus    Tämä valintaruutu on oletusarvoisesti valittuna, ja laskennassa käytetään kaikkia suorittimia. Tietokoneen sisältämien suorittimien määrä tunnistetaan automaattisesti ja näytetään Käytä kaikkia tämän tietokoneen suorittimia -vaihtoehdon vieressä.

 3. Voit myös määrittää laskennassa käytettävien suorittimien määrän valitsemalla Salli muut samanaikaiset laskennat. Voit rajoittaa uudelleenlaskennassa käytettävien suorittimien määrää esimerkiksi silloin, jos muut tietokoneessa suoritettavat ohjelmat vaativat tietyn määrän käsittelyaikaa.

 4. Valitse Samanaikaisten laskentojen määrä -kohdasta Manuaalinen. Kirjoita käytettävien suorittimien määrä (enimmäismäärä on 1 024).

Excelin aiemmassa versiossa luotujen työkirjojen laskeminen

Jotta aiempien versioiden työkirjat lasketaan varmasti oikein, Excel toimii eri tavoin avatessasi Excelin aiemmassa versiossa luodun työkirjan kuin käytössä olevassa versiossa luodun työkirjan.

 • Kun avaat käytössä olevassa versiossa luodun työkirjan, Excel laskee uudelleen vain kaavat, joihin vaikuttavia arvoja sisältäviä soluja on muutettu.

 • Kun käytössä on aiemmassa Excel-versiossa luotu työkirja, kaikki työkirjan kaavat lasketaan uudelleen. Näin varmistetaan työkirjan täysi yhteensopivuus käytössä olevan Excel-version kanssa. Poikkeuksena on tilanne, jossa työkirja on eri laskentatilassa (esimerkiksi Manuaalinen).

 • Koska kaikkien kaavojen laskeminen uudelleen kestää kauemmin kuin osittainen uudelleenlaskenta, sellaisen aiemmassa versiossa luodun työkirjan avaaminen, jota ei ole avattu käytössä olevassa versiossa, voi kestää tavallista kauemmin. Kun työkirja on tallennettu Excelin käytössä olevassa versiossa, se avautuu normaaliin tapaan.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×