Käytettävissä olevat kaaviolajit

Kun olet valmis luomaan kaavionExcel Onlineissa olevista tiedoista, tutustu ensin käytettävissä oleviin kaaviolajeihin. Opit järjestämään tiedot parhaalla tavalla haluttua kaaviolajia varten tai valitsemaan tietoihin sopivimman kaaviolajin.

Valitse luettelosta kaaviolaji, josta haluat lisätietoja

Pylväskaaviot

Viivakaaviot

Ympyrä- ja rengaskaaviot

Palkkikaaviot

Aluekaaviot

Pistekaaviot

Muut kaaviot

Pylväskaaviot

Laskentataulukon sarakkeisiin tai riveihin järjestetyt tiedot voidaan kuvata pylväskaaviossa. Pylväskaaviossa luokat on tavallisesti järjestetty vaaka-akselille ja arvot pystyakselille, kuten tässä kaaviossa:

Liitetty pylväskaavio

Pylväskaaviolajit

 • Yhdistelmäpylväskaavio    Yhdistelmäpylväskaavio kuvaa arvot kaksiulotteisina pylväinä. Voit käyttää tätä kaaviota, kun luokat esittävät seuraavia asioita:

  • Arvoalueita (esimerkiksi kohteiden määriä).

  • Erityistä mitta-asteikkoa (kuten Likert-asteikkoa, jossa on esimerkiksi arvot täysin samaa mieltä, samaa mieltä, ei väliä, eri mieltä, täysin eri mieltä).

  • Nimiä, jotka eivät ole missään tietyssä järjestyksessä (esimerkiksi kohteiden nimet, maantieteelliset nimet tai henkilöiden nimet).

 • Pinottu pylväskaavio     Pinottu pylväskaavio kuvaa arvot kaksiulotteisina pinottuina pylväinä. Voit käyttää tätä kaaviota, kun tiedot sisältävät useita arvosarja ja haluat korostaa kokonaissummaa.

 • 100 %:n pinottu pylväskaavio    100 %:n pinottu pylväskaavio kuvaa arvoja kaksiulotteisina pylväinä, joissa pinot ilmaisevat 100:aa prosenttia. Tämä kaavio on hyvä valinta silloin, kun on kuvattava vähintään kahta arvosarjaa ja halutaan esittää, kuinka osat vaikuttavat kokonaisuuteen. Kaaviolaji soveltuu käytettäväksi erityisen hyvin silloin, jos kaikkien luokkien summat ovat samat.

Sivun alkuun

Viivakaaviot

Tiedot, jotka on järjestetty laskentataulukkoon sarakkeiksi tai riveiksi, voidaan tulostaa viivakaaviona. Luokan tiedot jakautuvat viivakaaviossa tasaisesti vaaka-akselille, ja kaikki arvopisteet jakautuvat tasaisesti pystyakselille. Viivakaaviossa voidaan näyttää jatkuvia tietoja ajan suhteen tasaisesti skaalatulla akselilla. Tästä syystä ne sopivat ihanteellisesti tietojen suuntausten esittämiseen tasavälein, kuten kuukausittain, vuosineljänneksittäin tai tilikausittain.

Viivakaavio ja merkit

Viivakaaviolajit

 • Viivakaavio ja arvopistemerkkejä käyttävä viivakaavio    Viivakaavioissa voidaan esittää aikaan tai tasaisesti jakautuviin luokkiin perustuvia suuntauksia. Ne sopivat käytettäväksi erityisesti silloin, kun arvopisteitä on useita ja niiden esitysjärjestys on tärkeä. Viivakaavioissa voidaan näyttää yksittäisten arvopisteiden merkit. Jos luokkia on useita tai arvot ovat summittaisia, käytä viivakaavioita ilman merkkejä.

 • Pinottu viivakaavio ja arvopistemerkkejä käyttävä pinottu viivakaavio    Pinotussa viivakaaviossa voidaan esittää arvosarjojen vaikutus aikaan tai tasaisesti järjestettyihin luokkiin perustuvana suuntauksena. Pinotuissa viivakaavioissa voidaan näyttää yksittäisten arvopisteiden merkit.

 • 100 %:n pinottu viivakaavio ja arvopistemerkkejä käyttävä 100 %:n pinottu viivakaavio    100 %:n pinotussa viivakaaviossa voidaan esittää arvosarjojen vaikutus kokonaisuuteen aikaan tai tasaisesti järjestettyihin luokkiin perustuvana suuntauksena. Pinotuissa viivakaavioissa voidaan näyttää yksittäisten arvopisteiden merkit. Jos luokkia on useita tai arvot ovat summittaisia, käytä 100 % pinottua viivakaaviota ilman merkkejä.

  Huomautukset: 

  • Viivakaaviot sopivat käytettäväksi parhaiten silloin, kun kaaviossa on useita arvosarjoja. Jos arvosarjoja on vain yksi, kannattaa harkita pistekaavion käyttämistä.

  • Pinotut viivakaaviot lisäävät tietoja, eikä se välttämättä ole haluamasi tulos. Koska pinottuja rivejä ei välttämättä ole helppo nähdä, kannattaa käyttää jotakin muuta viivakaaviolajia tai pinottua aluekaaviota.

Sivun alkuun

Ympyrä- ja rengaskaaviot

Tiedot, jotka on järjestetty laskentataulukkoon yhdeksi sarakkeeksi tai riviksi, voidaan piirtää ympyräkaaviona. Ympyräkaaviossa kohteiden koko esitetään yhdessä arvosarja kaikkien kohteiden summaan suhteutettuna. Ympyräkaavion arvopisteet kuvataan koko ympyräkaavion prosenttiosuutena.

Ympyräkaavio

Ympyräkaaviota kannattaa käyttää seuraavissa tilanteissa:

 • Tiedot sisältävät vain yhden arvosarjan.

 • Tiedoissa ei ole negatiivisia arvoja.

 • Lähes kaikki piirrettävät arvot ovat nollaa suurempia.

 • Luokkia on enintään seitsemän, ja ne edustavat koko ympyrän osia.

Ympyräkaaviolajit

 • Ympyräkaavio    Ympyräkaavioissa kunkin arvon osuus kokonaisuudesta esitetään kaksiulotteisessa muodossa.

Sivun alkuun

Rengaskaaviot

Rengaskaavioon voi piirtää tietoja, jotka on järjestetty sarakkeisiin tai riveihin nimenomaan laskentataulukossa. Ympyräkaaviota muistuttava rengaskaavio esittää yksittäisten osien suhteen kokonaisuuteen mutta voi sisältää useita arvosarja.

Rengaskaavio

Rengaskaaviolajit

 • Rengaskaavio    Rengaskaaviossa tiedot esitetään kehissä, ja kukin kehä vastaa yhtä arvosarjaa. Jos prosenttiosuudet ovat näkyvissä arvopisteen otsikoissa, kunkin kehän kokonaissumma on 100 prosenttia.

  Huomautus: Rengaskaavion lukeminen voi olla hankalaa. Voit sen sijasta käyttää pinottua pylväskaaviota tai pinottua palkkikaaviota.

Sivun alkuun

Palkkikaaviot

Tiedot, jotka on järjestetty laskentataulukkoon sarakkeiksi tai riveiksi, voidaan tulostaa palkkikaaviona. Palkkikaaviot kuvaavat yksittäisten kohteiden välisiä vertailuja. Palkkikaaviossa luokat järjestetään yleensä pystyakselille ja arvot vaaka-akselille.

Palkkikaavio

Voit käyttää palkkikaaviota, kun

 • akselin otsikot ovat pitkiä

 • näytetyt arvot edustavat kestoja.

Palkkikaaviolajit

 • Yhdistelmäpalkkikaavio    Yhdistelmäpalkkikaaviossa tiedot esitetään kaksiulotteisina palkkeina.

 • Pinottu palkkikaavio    Pinotut palkkikaaviot näyttävät yksittäisten osien suhteen kokonaisuuteen kaksiulotteisina palkkeina.

 • 100 %:n pinottu palkkikaavio     100 %:n pinottu palkkikaavio näyttää kaksiulotteiset palkit, joiden avulla voidaan verrata kunkin arvon prosentuaalista osuutta kokonaisuudesta luokkien välillä.

Sivun alkuun

Aluekaaviot

Laskentataulukon sarakkeisiin tai riveihin järjestetyt tiedot voidaan kuvata aluekaaviossa. Aluekaavioiden avulla voidaan esittää muutoksia ajan kuluessa ja korostaa trendin kokonaisarvoa. Näyttämällä arvojen summan aluekaavio esittää myös piirrettyjen osien suhteen kokonaisuuteen.

Aluekaavio

Aluekaaviolajit

 • Aluekaavio    Aluekaaviot esittävät arvojen aikaan tai muihin luokkiin perustuvia suuntauksia kaksiulotteisessa muodossa. Yleensä kannattaa harkita viivakaavion käyttämistä pinoamattoman aluekaavion sijaan, koska yhden arvosarjan tiedot saattavat peittää toisen sarjan tiedot.

 • Pinottu aluekaavio    Pinotut aluekaaviot näyttävät aikaan tai luokkiin perustuvan trendin arvosarjoittain kaksiulotteisena.

 • 100 %:n pinottu aluekaavio    100 %:n pinotuissa aluekaaviossa näytetään aikaan tai luokkiin perustuva trendi arvosarjoittain osuutena kokonaisuudesta.

Sivun alkuun

Pistekaaviot

Tiedot, jotka on järjestetty laskentataulukkoon sarakkeiksi tai riveiksi, voidaan kuvata pistekaaviona. Lisää x-arvot yhdelle riville tai yhteen sarakkeeseen ja lisää sitten vastaavat y-arvot viereisille riveille tai viereisiin sarakkeisiin.

Pistekaaviossa on kaksi arvoakselia: vaaka-arvoakseli (x) ja pystyarvoakseli (y). Se yhdistää x- ja y-arvot arvopisteiksi ja näyttää ne epätasaisin välein tai ryhmissä. Pistekaavioita käytetään yleisesti, kun halutaan näyttää ja verrata numeerisia arvoja, kuten tieteellisiä, tilastollisia tai teknisiä tietoja.

Pistekaavio

Voit käyttää pistekaaviota, kun

 • haluat muuttaa vaaka-akselin asteikkoa

 • haluat muuttaa vaaka-akselin asteikon logaritmiseksi

 • vaaka-akselin arvot ovat epätasaisesti jakautuneita

 • vaaka-akselilla on paljon arvopisteitä

 • haluat pistekaavion itsenäisiä asteikkoja säätämällä näyttää paljon arvopareja tai ryhmiteltyjä arvojoukkoja sisältäviä tietoja

 • haluat näyttää suurten tietojoukkojen väliset samanlaisuudet arvopisteiden välisten erojen sijasta

 • haluat verrata useita arvopisteitä ajasta riippumatta: mitä enemmän tietoja sisällytät pistekaavioon, sitä parempia vertailuja voit tehdä.

Pistekaaviolajit

 • Pistekaavio    Tässä kaaviossa arvopareja verrataan toisiinsa ilman arvopisteitä yhdistäviä viivoja.

 • Pistekaavio ja tasoitetut viivat ja merkit sekä pistekaavio ja tasoitetut viivat    Tässä kaaviossa arvopisteet on yhdistetty tasoitetulla kaariviivalla. Tasoitetuissa viivoissa voidaan näyttää merkit. Käytä tasoitetuissa viivoissa merkkejä, jos arvopisteitä on useita.

 • Pistekaavio ja suorat viivat ja merkit sekä pistekaavio ja suorat viivat    Tämä kaavio näyttää arvopisteiden välillä suorat yhdysviivat. Suorissa viivoissa voidaan näyttää merkit.

Sivun alkuun

Muut kaaviot

Laskentataulukon sarakkeisiin tai riveihin järjestetyt tiedot voidaan kuvata säteittäisessä kaaviossa. Säteittäisessä kaaviossa verrataan useiden arvosarja koostearvoja.

Säteittäinen kaavio

Säteittäisten kaavioiden lajit

 • Säteittäinen kaavio ja säteittäinen kaavio, jossa on arvopistemerkit    Säteittäiset kaaviot näyttävät arvojen muutokset suhteessa keskipisteeseen. Kaaviossa voidaan näyttää arvopistemerkit tai ne voidaan jättää pois.

 • Täytetty säteittäinen kaavio    Täytetyssä säteittäisessä kaaviossa arvosarjojen kattama alue on täytetty jollakin värillä.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×