Käytä näytönlukuohjelmaa kyselyn luomiseen Accessin työpöytätietokannoissa

Voit käyttää näytönlukuohjelmaa ja näppäimistön kyselyn luomiseen Accessissa. Access-työpöytätietokannan tietoja on helpompi tarkastella, lisätä, poistaa ja muuttaa kyselyn avulla. Kyselyistä on hyötyä myös silloin, kun haluat etsiä tiettyjä tietoja nopeasti, laskea tietoja tai tehdä niistä yhteenvetoja tai automatisoida tietojen hallintatehtävät, kuten uusien tietojen toistuvan tarkistamisen.

Huomautus: Tässä ohjeaiheessa oletetaan, että JAWS-käyttäjät ovat poistaneet virtuaalisen valintanauhaominaisuuden käytöstä.

Sisältö

Kyselytyypit

Jos tietokanta on suunniteltu oikein, lomakkeessa tai raportissa esitettävät tiedot sijaitsevat yleensä useissa taulukoissa. Kysely hakee tiedot eri taulukoista ja kokoaa ne näyttöä varten yhteen lomakkeeseen tai raporttiin. Kyselyjä on kahta päätyyppiä: valintakysely ja muutoskysely. Luotavan kyselyn laji määräytyy sen mukaan, minkä tehtävän haluat suorittaa.

Valintakyselyllä pyydetään tietojen tuloksia. Valintakyselyn avulla voit näyttää vain haluamasi tiedot taulukkonäkymässä. Valintakyselyn avulla voit:

 • tarkastella vain tiettyjen taulukon kenttien tietoja

 • tarkastella tietoja samanaikaisesti useista toisiinsa liittyvistä taulukoista

 • tarkastella tietoja tiettyjen ehtojen perusteella

 • tehdä laskutoimituksia

 • yhdistää tietoja eri taulukoista.

Jos esimerkiksi Tuote-taulukossa on useita kenttiä (sarakkeita), voit luoda valintakyselyn, joka palauttaa näkymään vain tarvitsemasi kentät (sarakkeet). Voit myös suodattaa palautettavien rivien määrän lisäämällä ehtoja siten, että kysely palauttaa esimerkiksi vain rivit, joiden sisältämien tuotteiden hinta on yli 10,00 $.

Muutoskyselyllä pyydetään tietoihin suoritettavaa toimintoa. Muutoskyselyn avulla voit lisätä, muuttaa tai poistaa tietokannan tietoja. Kuhunkin tehtävään, kuten tietojen lisäämiseen tai poistamiseen, liittyy tietyn tyyppinen muutoskysely.

Valintakyselyn luominen

Voit luoda valintakyselyn käyttämällä ohjattua kyselyn luomista tai kyselyn suunnittelua. Jos haluat suorittaa yksinkertaisen kyselyn, käytä ohjattua kyselyn luomista. Jos haluat lisätä kyselyyn ehtoja, käytä kyselyn suunnittelua.

Ohjatun kyselyn luomisen käyttäminen

 1. Paina näppäinyhdistelmää Alt+C, Q+Z. Uusi kysely -ikkuna avautuu, ja Ohjattu yksinkertaisen kyselyn luominen on valittuna.

  Vihjeitä: 

  • Jos et ole vielä tallentanut taulukkoa, josta haluat luoda kyselyn, saat kehotteen tehdä niin, ennen kuin ohjattu kyselyn luominen avautuu.

  • Ohjatun kyselyn luomisella voit luoda myös muuntyyppisiä kyselyitä: ristiintaulukointikysely, kaksoisarvojen etsimiskysely (etsii kaksoisarvoja sisältävät yksittäisessä taulukossa) ja vastineettomien tietueiden etsimiskysely (etsii taulukon tietueet [rivit], joilla ei ole vastaavia tietueita toisessa taulukossa).

 2. Paina Enter-näppäintä. Yksinkertainen kyselyn -valintaikkuna avautuu, ja kohdistus on Käytettävissä olevat kentät -luetteloruudussa.

 3. Siirry Taulukot ja kyselyt -yhdistelmäruutuun painamalla näppäinyhdistelmää Alt+T tai Vaihto+Sarkain.

 4. Voit avata avattavan luettelon painamalla näppäinyhdistelmää Alt+Alanuoli. Valitse avattavassa luettelossa ylänuoli- tai alanuolinäppäimellä taulukko, johon haluat suorittaa kyselyn.

 5. Siirry Käytettävissä olevat kentät -luetteloruutuun painamalla Sarkain-näppäintä. Valitse alanuolinäppäimellä kenttä, johon haluat suorittaa kyselyn.

 6. Lisää kenttä kyselyyn painamalla näppäinyhdistelmää Alt+S. Kohdistus siirtyy Valitut kentät -luetteloruutuun.

 7. Paina sarkainta. Kun kuulet ”Suurempi kuin -painike”, paina Enter-näppäintä. Jos haluat lisätä kaikki kentät, paina näppäinyhdistelmää Alt+S, siirry sarkaimella, kunnes kuulet ”Kaksoisnuoli oikealle -painike”, ja paina sitten Enter-näppäintä.

  Voit lisätä taulukoita kyselyyn painamalla näppäinyhdistelmää Alt+T. Kohdistus siirtyy Taulukot ja kyselyt -muokkauskenttään. Toista vaiheet4–7 tarvittaessa.

 8. Kun olet lisännyt kaikki taulukot ja kentät, voit siirtyä ohjatun toiminnon seuraavalle sivulle painamalla näppäinyhdistelmää Alt+N.

  Vihje: Ohjatun toiminnon seuraavat sivut voivat vaihdella antamiesi tietojen mukaan. Sinua voidaan pyytää valitsemaan esimerkiksi kyselyn lisätieto- tai yhteenvetoversio. Tee valintasi ja siirry ohjatun toiminnon seuraavalle sivulle painamalla näppäinyhdistelmää Alt+N.

 9. Kun siirryt ohjatun toiminnon uudelle sivulle ja kuulet ”Minkä otsikon haluat antaa kyselylle?”, paina näppäinyhdistelmää Vaihto+Sarkain. Kohdistus siirtyy Muokkaa otsikkoa -kenttään. Kirjoita nimi.

 10. Kyselyn tarkasteleminen, muokkaaminen ja tallentaminen.

  • Voit tallentaa kyselyn ja avata sen tietojen tarkastelua varten painamalla näppäinyhdistelmää Alt+O, Enter. Voit sulkea kyselyn painamalla F6-näppäintä.

  • Voit tallentaa kyselyn ja sulkea ohjatun toiminnon tarkastelematta kyselyn tuloksia painamalla näppäinyhdistelmää Alt+F. Kun ohjattu toiminto suljetaan, kysely näkyy uudessa välilehdessä, ja kohdistus on ensimmäisessä solussa.

  • Voit muokata kyselyn rakennetta painamalla näppäinyhdistelmää Alt+M, Enter. Kysely avautuu rakennenäkymässä.

Kyselyn suunnittelun käyttäminen

 1. Paina näppäinyhdistelmää Alt+C, Q+D. Näytä taulukko -valintaikkuna avautuu, Taulukot-välilehti on valittuna ja kuulet ”Näytä taulukko -valintaikkuna”.

 2. Valitse Näytä taulukko -ruudussa alanuolinäppäimellä taulukko, jonka haluat lisätä kyselyyn, ja paina sitten näppäinyhdistelmää Alt+A. Taulukko liitetään työtilaan rakenneruudukon yläpuolelle.

 3. Sulje Näytä taulukko -valintaikkuna painamalla näppäinyhdistelmää Alt+C.

 4. Kohdistus on rakenneruudukossa, Kenttä-rivi-tekstiruudussa. Kuulet ”Rakenne, Laskuri, tyyppi ja teksti”. (Lukijassa kuulet ”Access, rivi 1, sarake 1”.) Voit lisätä kentän rakenneruudukkoon painamalla näppäinyhdistelmää Alt+Alanuoli. Näyttöön tulee avattava luettelo, joka sisältää käytettävissä olevat kentät.

 5. Voit siirtyä avattavaan luetteloon painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl+Ylänuoli. (Lukijassa kohdistus siirtyy automaattisesti avattavaan luetteloon.)

 6. Valitse kenttä avattavasta luettelosta alanuolinäppäimellä ja paina sitten Enter-näppäintä. Valitsemasi kenttä näkyy sarakkeessa. Kohdistus siirtyy automaattisesti seuraavaan sarakkeeseen.

 7. Voit lisätä toisen kentän kyselyyn toistamalla vaiheet 4–6.

 8. Voit lisätä kenttään ehdon seuraavasti:

  1. Paina alanuolinäppäintä sen kentän sarakkeessa, johon haluat lisätä ehdon, kunnes kuulet ”Ehdot”. (Lukijassa kuulet ”Rivi 11, sarake 1”.)

  2. Anna ehto. Voit esimerkiksi antaa Tuotteet-taulukon Hinta-kentässä ehdoksi >=10, jos haluat näyttää luettelon tuotteista, joiden hinta on suurempi tai yhtä suuri kuin 10,00 $.

 9. Saat kyselyn tulokset näkyviin painamalla näppäinyhdistelmää Alt, J+Q ja sitten G.

 10. Voit tallentaa kyselyn painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl+S. Anna Tallenna nimellä -valintaikkunassa kyselyn nimi ja paina Enter-näppäintä.

Huomautus: Kyselyn suunnittelun avulla voit tarkastella tietoja samanaikaisesti useista toisiinsa liittyvistä taulukoista. Jos tietokannassa on esimerkiksi Asiakkaat-taulukko ja Tilaukset-taulukko, ja kullakin taulukolla on Asiakastunnus-kenttä, joka muodostaa kahden taulukon välisen yksi-moneen-yhteyden perustan, voit luoda kyselyn, joka palauttaa tietyssä kaupungissa asuvien asiakkaiden tilaukset. Jos haluat luoda kyselyn, joka tarkastelee samanaikaisesti tietoja useista taulukoista, käytä tässä kuvattuja ohjeita, mutta lisää taulukoita, kenttiä ja ehtoja kyselyyn toistamalla vaiheet 2 – 8.

Parametrikyselyn luominen

Jos suoritat usein tietyn kyselyn eri muunnelmia, voit luoda parametrikyselyn. Kun parametrikysely suoritetaan, kysely kehottaa antamaan kenttien arvot ja luo kyselyn ehdot antamiesi arvojen perusteella.

 1. Valitse siirtymisruudussa kysely, jota haluat käyttää parametrikyselyn perustana.

 2. Paina sovellusnäppäintä (sijaitsee yleensä näppäimistön oikeassa alareunassa) tai näppäinyhdistelmää Shift+F10. Pikavalikko avautuu, ja kuulet ”Avaa, O”.

 3. Paina D. Kysely avautuu rakennenäkymässä, ja kohdistus on ensimmäisen kentän ensimmäisellä rivillä kyselyn rakenneruudukossa.

 4. Voit siirtyä oikealla nuolinäppäimellä kenttään, jota haluat muokata.

 5. Voit siirtyä Ehdot-riville painamalla alanuolinäppäintä, kunnes kuulet ”Ehdot”. (Lukijassa kuulet ”Rivi 11, sarake 1”.)

 6. Poista solussa olevat tiedot ja anna parametrimerkkijono. Jos haluat esimerkiksi luoda parametrikyselyn kyselystä, joka etsii New Yorkissa olevat asiakkaat, poista ”New York” ja kirjoita [Mikä toimipaikka?]. Parametrikehotteessa ei saa käyttää pistettä (.) eikä huutomerkkiä (!).

  Merkkijono [Mikä toimipaikka?] on kyselyn parametrikehote. Hakasulkeet ilmaisevat, että haluat kyselyn pyytävän tietoja. Määrittämäsi teksti (tässä tapauksessa Mikä toimipaikka?) on kysymys, jonka parametrikehote näyttää.

 7. Suorita kysely painamalla näppäinyhdistelmää Alt, J+Q ja sitten G. Näyttöön tulee Parametrin arvo -ikkuna, jossa kohdistus on muokkauskentässä. Anna arvo, esimerkiksi New York.

 8. Siirry sarkaimella OK-painikkeeseen ja paina Enter-näppäintä. Tässä esimerkissä New Yorkissa olevien asiakkaiden tilaukset tulevat näkyviin.

Parametrin tietotyyppien määrittäminen

Voit määrittää myös, minkä tyyppisiä tietoja parametri hyväksyy. Kaikille parametreille voidaan määrittää tietotyyppi, mutta on erityisen tärkeää määrittää tietotyyppi numero- valuutta- tai päivämäärä/aika-tietoja varten. Kun parametrin hyväksymät tietotyypit määritetään, käyttäjät näkevät hyödyllisen virheilmoituksen antaessaan vääräntyyppisiä tietoja, kuten tekstiä silloin, kun pitäisi lisätä valuutta.

Huomautus: Jos parametri määritetään hyväksymään tekstitiedot, kaikki syötetyt tiedot tulkitaan tekstiksi eikä näyttöön tule virhesanomia.

Seuraavia ohjeita noudattamalla voit määrittää kyselyn parametrien tietotyypit:

 1. Avaa parametrikysely. Voit siirtyä rakennenäkymään painamalla näppäinyhdistelmää Alt+H, W ja sitten D. Rakenneruudukko avautuu.

 2. Paina näppäinyhdistelmää Alt, J+Q ja sitten S+P. Näyttöön tulee Kyselyparametrit-valintaikkuna, jossa kohdistus on Parametri-sarakkeessa.

 3. Kirjoita niiden parametrien kehotteet, joiden tietotyypin haluat määrittää. Varmista, että parametrit vastaavat kyselyn rakenneruudukon Ehdot-rivin kehotetta. Jos esimerkiksi annoit kehotteen [Mikä toimipaikka?], anna sama kehote Kyselyparametrit-valintaikkunassa.

 4. Siirry Tietotyyppi-sarakkeeseen sarkainnäppäimellä.

 5. Voit avata avattavan luettelon painamalla näppäinyhdistelmää Alt+Alanuoli.

 6. Voit valita parametrin tietotyypin alanuolinäppäimellä.

 7. Tallenna ja sulje valintaikkuna painamalla Enter-näppäintä.

Lisätietoja on artikkelissa Kyselyn määrittäminen pyytämään tietoja parametrien avulla.

Ristiintaulukointikyselyn luominen

Ristiintaulukointikyselyillä voit parantaa yhteenvetotietojen luettavuutta ja ymmärrettävyyttä muuttamalla tietojen rakennetta. Ristiintaulukointikysely laskee summan, keskiarvon tai muun koostefunktion ja ryhmittelee tulokset kahteen arvoryhmään, joista toinen on taulukon sivulla ja toinen yläreunassa. Voit luoda ristiintaulukointikyselyn nopeasti ohjatun kyselyn luomisella.

Ohjatussa ristiintaulukointikyselyn luomisessa on valittava yksittäinen taulukko tai kysely ristiintaulukointikyselyn tietuelähteeksi. Jos kaikki ristiintaulukointikyselyssä tarvittavat tiedot eivät ole yhdessä taulukossa, luo ensin valintakysely, joka palauttaa tarvittavat tiedot.

 1. Paina näppäinyhdistelmää Alt+C, Q+Z. Uusi kysely -valintaikkuna avautuu, ja Ohjattu yksinkertaisen kyselyn luominen on valittuna.

  Vihje: Jos et ole vielä tallentanut taulukkoa, josta haluat luoda kyselyn, saat kehotteen tehdä niin, ennen kuin ohjattu kyselyn luominen avautuu.

 2. Paina alanuolinäppäintä. Kuulet ”Ohjattu ristiintaulukointikyselyn luominen”.

 3. Paina Enter-näppäintä tai näppäinyhdistelmää Alt+N. Ohjattu ristiintaulukointikyselyn luominen -valintaikkuna avautuu, Taulukot-valintanappi on valittuna ja kohdistus on Taulukot-luetteloruudussa.

 4. Valitse objektit, joita haluat käyttää ristiintaulukointikyselyn luomiseen:

  • Voit valita taulukon käyttämällä alanuolinäppäintä.

  • Voit valita kyselyn painamalla näppäinyhdistelmää Alt+Q. Kun kuulet ”Kyselyt-valintanappi valittuna”, siirry luetteloruutuun painamalla Vaihto+Sarkain ja valitse sitten kysely käyttämällä alanuolinäppäintä.

  • Voit valita sekä taulukot että kyselyt painamalla näppäinyhdistelmää Alt+O. Kun kuulet ”Molemmat-valintanappi valittuna”, siirry luetteloruutuun painamalla Vaihto+Sarkain ja valitse sitten haluamasi taulukot ja kyselyt käyttämällä alanuolinäppäintä.

 5. Siirry seuraavalle sivulle painamalla Enter-näppäintä tai näppäinyhdistelmää Alt+N.

 6. Seuraava sivu avautuu, ja kohdistus on Käytettävissä olevat kentät -luetteloruudussa. Valitse kenttä, joka sisältää arvot, joita haluat käyttää riviotsikkoina, painamalla alanuolinäppäintä.

 7. Lisää valittu kenttä painamalla sarkainta ja sitten Enter-näppäintä. Toista tämä jokaiselle kentälle, jonka haluat lisätä.

  Vihjeitä: 

  • Voit valita enintään kolme arvoa riviotsikkolähteiksi, mutta mitä vähemmän riviotsikoita on, sen selkeämpi kyselyn tuloksena syntyvä taulukko on.

  • Jos valitset riviotsikoiden lähteeksi useita kenttiä, tulosten oletusarvoinen lajittelujärjestys määräytyy rivien valitsemisjärjestyksen perusteella.

 8. Siirry ohjatun toiminnon seuraavalle sivulle painamalla Enter-näppäintä tai näppäinyhdistelmää Alt+N.

 9. Valitse seuraavalla sivulla kenttä, joka sisältää arvot, joita haluat käyttää sarakeotsikkoina, painamalla alanuolinäppäintä.

  Vihje: Jos valitset kentän, jossa on vähän arvoja, kyselyn tulos säilyy helppolukuisena. Jos valitset kentän, jossa on vain muutamia mahdollisia arvoja (esimerkiksi sukupuoli), tulos on helppolukuisempi kuin jos valitset kentän, jossa voi olla useita eri arvoja (esimerkiksi ikä).

 10. Jos sarakeotsikoiksi valitsemasi kenttä on Päivämäärä ja aika -tyyppinen, ohjattuun toimintoon tulee lisävaihe, jossa voit määrittää, miten haluat ryhmitellä päivämäärät. Voit määrittää arvoksi Vuosi, Vuosineljännes, Kuukausi, Päivämäärä tai Pvm./klo. Jos et valitse sarakeotsikoiden lähteeksi päivämäärä ja kellonaika -kenttää, ohjattu toiminto ohittaa tämän sivun.

 11. Siirry seuraavalle sivulle painamalla Enter-näppäintä tai näppäinyhdistelmää Alt+N. Kun sivu tulee näkyviin, ensimmäinen kenttä on valittuna Kentät-luetteloruudussa, ja kohdistus on Funktiot-luetteloruudussa.

 12. Jos haluat valita toisen kentän, siirry Kentät-luetteloruutuun painamalla näppäinyhdistelmää Vaihto+Sarkain. Kuulet ”Kentät, kaksoispiste, luetteloruutu” ja ensimmäisen kentän nimen. (Lukijassa kuulet ”Kentät, valittu”.)

 13. Voit valita kentän käyttämällä alanuolinäppäintä.

 14. Siirry Funktiot-luetteloruutuun painamalla sarkainta. Kuulet ”Funktiot, kaksoispiste, luetteloruutu” ja ensimmäisen funktion nimen. (Lukijassa kuulet ”Funktiot, valittu”.)

 15. Voit valita yhteenvetoarvojen laskennassa käytettävän funktion alanuolinäppäimellä. Valitun kentän tietotyyppi määrittää, mitkä funktiot ovat käytettävissä.

 16. Kun olet tehnyt valintasi, siirry sarkaimella Kyllä, lisää rivien summat -valintaruutuun ja valitse se tai poista valintaruudun valinta.

  Jos lisäät ristiintaulukointikyselyyn rivien summat, kyselyyn tulee ylimääräinen riviotsikko, jossa käytetään samaa kenttää ja funktiota kuin kentän arvossa. Rivin summan lisääminen lisää taulukkoon ylimääräisen sarakkeen, johon tulee näkyviin muiden sarakkeiden arvojen summa. Jos esimerkiksi ristiintaulukointikysely laskee keskimääräisen iän asuinpaikan ja sukupuolen mukaan (sukupuolen ollessa sarakeotsikoina), lisäsarakkeeseen tulee näkyviin sukupuolten yhteinen keskimääräinen ikä asuinpaikan mukaan.

  Vihje: Voit muuttaa rivien summia tuottavaa funktiota muokkaamalla ristiintaulukointikyselyä rakennenäkymässä.

 17. Siirry ohjatun toiminnon seuraavalle sivulle painamalla Enter-näppäintä tai näppäinyhdistelmää Alt+N.

 18. Seuraavalla sivulla voit nimetä kyselyn painamalla näppäinyhdistelmää Vaihto+Sarkain ja kirjoittamalla sitten nimen. Oletusnimi sisältää loppuliitteen ”_ristiintaulukointi”.

 19. Kyselyn tarkasteleminen, muokkaaminen ja tallentaminen.

  • Voit tarkastella ristiintaulukointikyselyä painamalla Enter-näppäintä.

  • Voit muokata kyselyn rakennetta painamalla näppäinyhdistelmää Alt+M, Enter.

  • Voit tallentaa kyselyn ja sulkea ohjatun toiminnon painamalla näppäinyhdistelmää Alt+F.

Poistokyselyn luominen

Kun haluat poistaa samanaikaisesti kaikki tietueet (rivit) taulukosta tai kahdesta toisiinsa liittyvästä taulukosta, käytä poistokyselyä. Poistokysely on kätevä, koska sen avulla voit määrittää ehtoja, joilla voit nopeasti etsiä ja poistaa tietoja. Sen käyttäminen myös säästää aikaa, koska voit käyttää tallennettua kyselyä uudelleen.

Huomautukset: 

 • Varmista ennen tietojen poistamista tai poistokyselyn suorittamista, että sinulla on varmuuskopio Access-työpöytätietokannasta. Kun käytät poistokyselyä, voit ennen poistoa tarkistaa, mitkä rivit olet aikeissa poistaa.

 • Jos haluat poistaa vain muutaman tietueen, et tarvitse kyselyä. Avaa taulukko taulukkonäkymässä, valitse ne kentät (sarakkeet) tai tietueet (rivit), jotka haluat poistaa, ja paina DELETE-näppäintä. Sinua pyydetään vahvistamaan pysyvä poisto.

Poistokyselyn luominen

 1. Paina näppäinyhdistelmää Alt+C, Q+D. Näytä taulukko -valintaikkuna avautuu.

 2. Voit valita taulukon käyttämällä alanuolinäppäintä. Paina näppäinyhdistelmää Alt+A. Toista tämä jokaisen sellaisen taulukon osalta, josta haluat poistaa tietueita.

 3. Sulje Näytä taulukko -valintaikkuna painamalla näppäinyhdistelmää Alt+C. Taulukko tulee näkyviin ikkunana kyselyn rakenneruudukon vasempaan yläreunaan, ja siinä luetellaan kaikki kentät.

 4. Paina näppäinyhdistelmää Alt, J+Q ja sitten X. Rakenneruudukko avautuu, ja kohdistus on ensimmäisessä kentässä. Lajittele- ja Näytä-rivit eivät ole enää käytettävissä rakenneruudukossa, ja Poista-rivi on nyt käytettävissä.

 5. Kun kuulet ”Laskuri, rivi 1, tyyppi ja teksti", avaa avattava luettelo painamalla näppäinyhdistelmää Alt+Alanuoli.

 6. Kaikkien tyhjien rivien poistaminen taulukosta tai kentästä:

  1. Valitse kenttä taulukosta alanuolinäppäimellä ja paina sitten Enter-näppäintä. Kohdistus siirtyy seuraavaan sarakkeeseen.

  2. Voit siirtyä edelliseen sarakkeeseen painamalla vasenta nuolinäppäintä.

  3. Siirry Poista-riville painamalla alanuolinäppäintä. Kun kuulet ”Poista, kaksoispiste”, avaa avattava luettelo painamalla näppäinyhdistelmää Alt+Alanuoli.

  4. Valitse ”Missä” painamalla ylänuolinäppäintä ja paina sitten Enter-näppäintä. Kohdistus siirtyy seuraavaan sarakkeeseen.

  5. Voit siirtyä edelliseen sarakkeeseen painamalla vasenta nuolinäppäintä.

  6. Voit siirtyä Ehdot-riville painamalla alanuolinäppäintä.

  7. Kun kuulet ”Ehdot” tai ”Rivi 11, sarake 1”, tyyppi on Null.

 7. Tiettyjen ehtojen käyttäminen poistokyselyssä:

  1. a. Valitse alanuolinäppäimellä kenttä, joka sisältää poistossa käytettävät ehdot, ja paina Enter-näppäintä.

  2. b. Siirry Poista-riville painamalla alanuolinäppäintä. Paina näppäinyhdistelmää Alt+Alanuoli, ja valitse ”Missä” painamalla alanuolinäppäintä ja paina sitten Enter-näppäintä. Kohdistus siirtyy seuraavaan sarakkeeseen.

  3. c. Voit siirtyä edelliseen sarakkeeseen painamalla vasenta nuolinäppäintä.

  4. d. Voit siirtyä Ehdot-riville painamalla alanuolinäppäintä.

  5. e. Kirjoita haluamasi ehdot. Lisätietoja kyselyjen ehtojen esimerkkiluettelosta on artikkelissa Poistokyselyn luominen ja käyttäminen.

  6. f. Siirry Näytä-riville painamalla ylänuolinäppäintä.

  7. g. Poista Näytä-valintaruudun valinta kunkin ehdon osalta.

 8. Tarkista, että kysely palauttaa tietueet, jotka haluat poistaa, painamalla näppäinyhdistelmää Alt+H, W, ja sitten H.

 9. Kyselyn suorittaminen:

  1. Voit siirtyä rakennenäkymään painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl+H, W ja sitten D.

  2. Paina rakennenäkymässä näppäinyhdistelmää Alt, J+Q ja sitten G. Näyttöön tulee vahvistusikkuna, jossa sinua pyydetään vahvistamaan x-rivimäärän poisto.

  3. Voit poistaa rivit painamalla Enter-näppäintä.

 10. Voit tallentaa kyselyn painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl+S. Kirjoita kyselyn nimi Tallenna nimellä -valintaikkunassa ja paina Enter-näppäintä.

Tietokannan varmuuskopiointi

 1. Paina näppäinyhdistelmää Alt+F, A. Tallenna nimellä -sivu avautuu, ja Tallenna tietokanta nimellä on valittuna.

 2. Voit varmuuskopioida tietokannan painamalla näppäinyhdistelmää B, Enter. Tallenna nimellä -valintaikkuna avautuu, ja Tiedostonimi-tekstiruutu on valittuna. Anna halutessasi tietokannalle uusi nimi ja paina sitten Enter-näppäintä.

Jos käytät Accessin aikaisemmalla versiolla luotua tietokantaa tai vain luku -tietokantaa, voit saada virhesanoman, että tietokannan varmuuskopiointi ei onnistu.

Voit palata varmuuskopioon sulkemalla alkuperäisen tiedoston ja nimeämällä sen uudelleen, jolloin varmuuskopio voi käyttää alkuperäisen version nimeä. Anna alkuperäisen tiedoston nimi varmuuskopiolle ja avaa uudelleen nimetty varmuuskopio Accessissa.

Tekninen tuki toimintarajoitteisille asiakkaille

Microsoft haluaa tarjota kaikille asiakkailleen parhaan mahdollisen käyttökokemuksen. Jos sinulla on toimintarajoite tai helppokäyttöisyyteen liittyviä kysymyksiä, saat teknistä apua ottamalla yhteyttä Microsoft Disability Answer Desk -palveluun. Disability Answer Desk -palvelun tukitiimi on saanut koulutusta monien suosittujen käyttöä helpottavien toimintojen käytöstä. Saat heiltä apua englanniksi, espanjaksi, ranskaksi ja amerikkalaisella viittomakielellä. Löydät omaa aluettasi koskevat yhteystiedot käymällä Microsoft Disability Answer Desk -palvelun sivustolla.

Jos olet julkishallinnossa, kaupallisessa organisaatiossa tai yrityksessä toimiva käyttäjä, ota yhteys yrityksille tarkoitettuun aputoimintojen Answer Desk -palveluun.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×