Johdanto tietojen perusteella tehtäviin laskutoimituksiin

Huomautus:  Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon .

Kaavojen ja funktioiden luetteloihin tai kirjastoihin voi käyttää laskemiseen tiedot useilla tavoilla. Lasketun sarakkeen lisääminen luetteloon tai kirjastoon, voit luoda kaavan, joka sisältää muiden sarakkeiden tietoja ja suorittaa Funktiot laskemaan päivämäärien ja kellonaikojen, jos haluat suorittaa matemaattisia kaavoja tai käsitellä tekstiä. Esimerkiksi tehtävät-luettelossa, voit käyttää sarakkeen alkamispäivä ja Valmistumispäivä-sarakkeiden perusteella kunkin tehtävän suorittamiseen tarvittava päivien määrän laskemiseen.

Huomautus: Tässä artikkelissa käsitellään kaavojen ja funktioiden käyttämiseen liittyviä peruskäsitteitä. Tietoja yksittäisten funktioiden käyttämisestä on funktiokohtaisissa artikkeleissa.

Artikkelin sisältö

Yleisiä tietoja kaavoista

Yleisiä tietoja funktioista

Sarakkeen viittausten käyttäminen kaavoissa

Vakioiden käyttäminen kaavoissa

Laskentaoperaattoreiden käyttäminen kaavoissa

Yleisiä tietoja kaavoista

Kaavat ovat yhtälöitä, jotka tekevät laskutoimituksia luettelon tai kirjaston arvojen pohjalta. Kaavan alussa on yhtäläisyysmerkki (=). Esimerkiksi seuraava kaava laskee lukujen 2 ja 3 tulon ja lisää tuloon luvun 5.

=5+2*3

Voit käyttää kaavan lasketun sarakkeen ja laskea sarakkeen oletusarvot. Kaava voi sisältää funktioita, sarakeviittauksia, operaattoreita ja vakioita, kuten seuraavassa esimerkissä.

=PI()*[Result]^2

Osa:

Kuvaus:

Funktio

PII()-funktio palauttaa piin arvon 3,141592654.

Viittaus (tai sarakkeen nimi)

[Tulos] tarkoittaa nykyisen rivin Tulos-sarakkeen arvoa.

Vakio

Suoraan kaavaan kirjoitettavat luku- tai tekstimuotoiset arvot, esimerkiksi 2.

Operaattori

Tähtimerkkioperaattori (*) suorittaa kertolaskun ja sirkumfleksioperaattori (^) korottaa luvun potenssiin.

Kaavassa voi olla yksi tai useita tässä taulukossa kuvattuja elementtejä. Tässä joitakin esimerkkejä kaavoista (alkaen yksinkertaisimmista).

Yksinkertaiset kaavat (esimerkiksi =128+345)

Seuraavissa kaavoissa on mukana vakioita ja operaattoreita.

Esimerkki

Kuvaus

=128+345

Luvut 128 ja 345 lasketaan yhteen

=5^2

Luku 5 korotetaan toiseen potenssiin

Sarakeviittauksia sisältävät kaavat (esimerkiksi =[Liikevaihto] >[Kustannukset])

Seuraavat kaavat viittaavat saman luettelon tai kirjaston muihin sarakkeisiin.

Esimerkki

Kuvaus

=[Liikevaihto]

Käyttää Liikevaihto-sarakkeen arvoa.

=[Liikevaihto]*10/100

10 prosenttia Liikevaihto-sarakkeen arvosta.

=[Liikevaihto] > [Kustannukset]

Palauttaa arvon Kyllä, jos Liikevaihto-sarakkeen arvo on suurempi kuin Kustannukset-sarakkeen arvo.

Funktioita kutsuvat kaavat (esimerkiksi =KESKIARVO(1, 2, 3, 4, 5))

Seuraavissa kaavoissa kutsutaan ohjelman sisäisiä funktioita.

Esimerkki

Kuvaus

=KESKIARVO(1, 2, 3, 4, 5)

Palauttaa arvojoukon keskiarvon.

=MAKS([Q1], [Q2], [Q3], [Q4])

Palauttaa arvojoukon suurimman arvon.

=JOS([Kustannukset]>[Liikevaihto], "Ei OK", "OK")

Palauttaa arvon Ei OK, jos kustannukset ylittävät liikevaihdon. Muutoin palautetaan arvo OK.

=PÄIVÄ("15.4.2008")

Palauttaa päivämäärän päiväarvon. Tämä kaava palauttaa luvun 15.

Sisäkkäisiä funktioita sisältävät kaavat (esimerkiksi =SUMMA(JOS([A]>[B], [A]-[B], 10), [C]))

Seuraavissa kaavoissa vähintään yhtä funktiota käytetään funktion argumenttina.

Esimerkki

Kuvaus

=SUMMA(JOS([A]>[B], [A]-[B], 10), [C])

JOS-funktio palauttaa sarakkeiden A ja B arvojen erotuksen tai luvun 10.

SUMMA-funktio laskee JOS-funktion palauttaman arvon ja sarakkeen C arvon summan.

=ASTEET(PII())

PII-funktio palauttaa luvun 3,141592654.

ASTEET-funktio muuntaa radiaaneina määritetyn arvon asteiksi. Tämä kaava palauttaa luvun 180.

=ONLUKU(ETSI("BD",[Sarake1]))

ETSI-funktio etsii merkkijonoa BD kohteesta Sarake1 ja palauttaa merkkijonon alkamiskohdan. Jos merkkijonoa ei löydy, kaava palauttaa virhearvon.

ONLUKU-funktio palauttaa arvon Kyllä, jos ETSI-funktio palauttaa numeroarvon. Muutoin funktio palauttaa arvon Ei.

Sivun alkuun

Yleisiä tietoja funktioista

Funktiot ovat valmiiksi määritettyjä kaavoja, joilla suoritetaan laskutoimituksia tiettyjä arvoja eli argumentteja käyttäen ja tiettyä järjestystä tai rakennetta noudattaen. Funktioilla voi laskea yksinkertaisia ja monimutkaisia laskutoimituksia. Esimerkiksi seuraava PYÖRISTÄ-funktio pyöristää Kustannukset-sarakkeen luvun kahdeksi desimaaliksi.

=ROUND([Cost], 2)

Seuraavista termien selityksistä on apua, kun funktioiden ja kaavojen käyttöä opetellaan:

Rakenne     Funktion rakenne muodostuu funktion aloittavasta yhtäläisyysmerkistä (=), jonka jälkeen tulee funktion nimi, vasen sulje, funktion argumentit pilkuin erotettuina sekä oikea sulje.

Funktion nimi     Tämä on luetteloiden tai kirjastojen tukeman funktion nimi. Jokainen funktio käyttää tiettyjä argumentteja, käsittelee ne ja palauttaa arvon.

Argumentit     Argumentit voivat olla lukuja, tekstiä, totuusarvoja (kuten Tosi ja Epätosi) tai sarakeviittauksia. Määritettävän argumentin täytyy tuottaa argumentille kelpaava arvo. Argumentit voivat myös olla vakioita, kaavoja ja muita funktioita.

Funktioita voi tarvittaessa käyttää toisten funktioiden argumentteina. Esimerkiksi seuraavassa kaavassa käytetään sisennettyä KESKIARVO-funktiota, ja tuloksia verrataan kahden sarakearvon summaan.

=AVERAGE([Cost1], SUM([Cost2]+[Discount]))

Kelvollinen palautustyyppi     Kun funktiota käytetään argumenttina, sen täytyy palauttaa arvo, joka on saman tyyppinen kuin argumentissa käytettävä arvo. Jos argumentissa esimerkiksi käytetään Kyllä/Ei-tyyppistä arvoa, sisäkkäisen funktion täytyy palauttaa niin ikään Kyllä- tai Ei-arvo. Jos sisäkkäinen funktio palauttaa jonkin muun arvon, luettelo tai kirjasto näyttää #ARVO!-virhearvon.

Sisäkkäisyystasojen rajoitukset     Kaavassa voi olla sisäkkäisiä funktioita jopa kahdeksassa tasossa. Kun funktiota B käytetään funktion A argumenttina, funktio B on toisen tason funktio. Edellisessä esimerkissä SUMMA-funktio on toisen tason funktio, koska sitä käytetään KESKIARVO-funktion argumenttina. Jos SUMMA-funktiolla olisi sisäkkäisiä funktioita, ne olisivat kolmannen tason funktioita, ja niin edelleen.

Huomautukset: 

 • Luettelot ja kirjastot eivät tue SATUNNAISLUKU- ja NYT-funktioita.

 • Lasketut sarakkeet eivät tue TÄMÄ.PÄIVÄ- ja MINÄ-funktioita, mutta näitä funktioita tuetaan sarakkeiden oletusarvoasetuksissa.

Sivun alkuun

Sarakeviittausten käyttäminen kaavoissa

Viittaus osoittaa nykyisellä rivillä olevaan soluun ja ilmoittaa luettelolle tai kirjastolle, mistä kaavassa käytettävät arvot tai tiedot haetaan. Otetaanpa esimerkki, jossa [Kustannukset] viittaa nykyisen rivin Kustannukset-sarakkeen arvoon. Jos Kustannukset-sarakkeen arvo nykyisellä rivillä on 100, =[Kustannukset]*3 palauttaa arvon 300.

Viittauksien avulla luettelon tai kirjaston eri sarakkeissa olevia tietoja voi käyttää yhdessä tai useassa kaavassa. Kaavassa voi viitata sarakkeisiin, joiden tietotyyppi on Yksi tekstirivi, Luku, Valuutta, Päivämäärä ja kellonaika, Vaihtoehto, Kyllä/Ei tai Laskettu.

Sarakkeeseen viitataan kaavassa sarakkeen näyttönimellä. Jos nimessä on välilyöntejä tai erikoismerkkejä, nimi täytyy merkitä hakasulkeisiin ([ ]). Kirjainkoolla ei ole merkitystä. Kaavassa voidaan esimerkiksi viitata Yksikköhinta-sarakkeeseen muodossa [Yksikköhinta] tai [yksikköhinta].

Huomautukset: 

 • Vain sellaiseen arvoon voi viitata, joka on samalla rivillä nykyisen rivin kanssa.

 • Toisen luettelon tai kirjaston arvoon ei voi viitata.

 • Juuri lisätyn rivin tunnukseen ei voi viitata. Kun laskutoimitus tehdään, tällaisen rivin tunnusta ei vielä ole luotu.

 • Toiseen sarakkeeseen ei voi viitata kaavassa, joka luo sarakkeen oletusarvon.

Sivun alkuun

Vakioiden käyttäminen kaavoissa

Vakio on arvo, joka ei ole laskutoimituksen tulos. Esimerkiksi päivämäärä 9.10.2008, luku 210 ja teksti "Vuosineljänneksen ansiot" ovat vakioita. Vakiot voivat olla seuraavien tietotyyppien mukaisia:

 • Merkkijono (esimerkki: =[Sukunimi] = "Virtanen")

  Merkkijonovakiot on suljettu lainausmerkkeihin. Niissä voi olla enintään 255 merkkiä.

 • Luku (esimerkki: =[Kustannukset] >= 29,99)

  Numeeriset vakiot voivat sisältää desimaaleja, ja ne voivat olla positiivisia tai negatiivisia.

 • Päivämäärä (esimerkki: =[Päivämäärä] > PÄIVÄYS(2007,7,1))

  Päivämäärävakioissa täytyy käyttää PÄIVÄYS(vuosi,kuukausi,päivä)-funktiota.

 • Totuusarvo (esimerkki: =JOS([Kustannukset]>[Liikevaihto], "Tappioita", "Ei tappioita")

  Kyllä ja Ei ovat totuusarvovakioita. Niitä voi käyttää ehtolausekkeissa. Jos Kustannukset on edellisessä esimerkissä suurempi kuin Liikevaihto, JOS-funktio palauttaa arvon Kyllä ja kaava palauttaa merkkijonon "Tappioita". Jos Kustannukset on yhtä suuri kuin Liikevaihto, funktio palauttaa arvon Ei ja kaava palauttaa merkkijonon "Ei tappioita".

Sivun alkuun

Laskentaoperaattorien käyttäminen kaavoissa

Operaattorit määrittävät, millaisessa laskutoimituksessa kaavan elementtejä on tarkoitus käyttää. Luettelot ja kirjastot tukevat kolmea laskentaoperaattorin tyyppiä. Ne ovat aritmeettinen operaattori, vertailuoperaattori ja tekstioperaattori.

Aritmeettiset operaattorit

Seuraavien aritmeettisten operaattorien avulla voit suorittaa perustyyppisiä matemaattisia laskutoimituksia, kuten yhteen-, vähennys- ja kertolaskuja. Niillä voi myös yhdistää lukuja ja tuottaa numeerisia tuloksia.

Aritmeettinen operaattori:

Merkitys (esimerkki):

+ (plusmerkki)

Yhteenlasku (3+3)

– (miinusmerkki)

Vähennyslasku (3–1)
Negaatio (–1)

* (tähtimerkki)

Kertolasku (3*3)

/ (vinoviiva)

Jakolasku (3/3)

% (prosenttimerkki)

Prosentti (20 %)

^ (sirkumfleksi)

Korottaminen potenssiin (3^2)

Vertailuoperaattorit

Arvoja voi verrata toisiinsa seuraavilla operaattoreilla. Kun arvoja verrataan näillä operaattoreilla, tuloksena on totuusarvo Kyllä tai Ei.

Vertailuoperaattori:

Merkitys (esimerkki):

= (yhtäläisyysmerkki)

Yhtä suuri kuin (A=B)

> (suurempi kuin -merkki)

Suurempi kuin (A>B)

< (pienempi kuin -merkki)

Pienempi kuin (A<B)

>= (suurempi tai yhtä suuri kuin -merkki)

Suurempi tai yhtä suuri kuin (A>=B)

<= (pienempi tai yhtä suuri kuin -merkki)

Pienempi tai yhtä suuri kuin (A<=B)

<> (eri suuri kuin -merkki)

Eri suuri kuin (A<>B)

Tekstioperaattori

Käytä et-merkkiä (&), kun liität merkkijonoja yhdeksi tekstiksi.

Tekstioperaattori

Merkitys (esimerkki):

& (et-merkki)

Muodostaa yhden jatkuvan tekstiarvon yhdistämällä (ketjuttamalla) kaksi arvoa ("North"&"wind")

Järjestys, jonka mukaan luettelo tai kirjasto suorittaa kaavan laskutoimitukset

Kaavan arvot lasketaan tietyssä järjestyksessä. Kaava alkaa yhtäläisyysmerkillä (=), ja sen jäljessä on laskettavia elementtejä (operandeja), jotka on erotettu toisistaan laskentaoperaattoreilla. Luetteloissa ja kirjastoissa kaavan laskutoimitukset etenevät vasemmalta oikealle, kuitenkin operaattoreiden keskinäistä arvojärjestystä noudattaen.

Operaattorien arvojärjestyksestä

Jos samassa kaavassa käytetään useita operaattoreita, luettelot ja kirjastot suorittavat laskutoimitukset seuraavan taulukon mukaisessa järjestyksessä. Jos kaava sisältää saman arvoisia operaattoreita – esimerkiksi kertolasku- ja jakolaskuoperaattorin – luettelot ja kirjastot käsittelevät operaattorit järjestyksessä vasemmalta oikealle.  

Operaattori

Kuvaus

Vastaluku (esimerkiksi –1)

%

Prosentti

Potenssiin korotus

* ja /

Kerto- ja jakolasku

+ ja –

Yhteen- ja vähennyslasku

&

Ketjuttaminen (kahden merkkijonon yhdistäminen)

= < > <= >= <>

Vertailu

Sulkeiden käytöstä

Laskutoimituksen suoritusjärjestystä voi tarvittaessa muuttaa sijoittamalla ensin laskettavaksi tarkoitettu kaavan osa sulkeisiin. Esimerkiksi seuraava kaava antaa tulokseksi 11, koska luettelo tai kirjasto laskee kertolaskun ennen yhteenlaskua. Seuraava kaava laskee lukujen 2 ja 3 tulon ja lisää tuloon luvun 5.

=5+2*3

Jos syntaksia kuitenkin muutetaan sulkeilla, luettelo tai kirjasto laskee ensin lukujen 5 ja 2 summan ja kertoo tuloksen luvulla 3. Tällöin saadaan tulokseksi 21.

=(5+2)*3

Seuraavassa esimerkissä kaavan ensimmäinen osa on sijoitettu sulkeisiin. Tällöin luettelon tai kirjaston täytyy laskea osa [Kustannukset]+25 ensin ja jakaa sitten tulos sarakkeiden EC1 ja EC2 arvojen summalla.

=([Cost]+25)/SUM([EC1]+[EC2])

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×