Johdanto sisältötyyppien käyttämiseen ja julkaisemiseen

Huomautus: Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon.

Sisältötyypeillä voit järjestää, hallita ja käsitellä sisältöä yhdenmukaisesti kaikissa sivustoissa. Määrittämällä tietynlaisille asiakirjoille tai tietotuotteille sisältötyyppejä voit varmistaa, että kaikkia sisältöryhmiä hallitaan yhdenmukaisesti. Tässä artikkelissa esitellään perussisältötyypit ja niiden julkaiseminen usean sivustokokoelman käyttöön.

Tässä artikkelissa käsiteltävät aiheet

Tietoja sisältötyypeistä

Tietoja sisältötyyppien periytymistä

Tietoja sivuston sisältölajien periytymisestä

Tietoja luettelon sisältölajien periytymisestä

Sisältötyyppien julkaiseminen

Liittyvät tehtävät

Tietoja sisältötyypeistä

Tyypillinen organisaatio tuottaa liiketoiminnassaan runsaasti erilaista sisältöä, esimerkiksi sopimuksia, tarjouksia, tuotesuunnittelumäärityksiä tai tuotantoprosessikuvauksia. Eri sisältötyypeillä voi olla pieni määrä yhteisiä ominaisuuksia, mutta kullakin tyypillä on omat yksilölliset ominaisuudet, ja kutakin tyyppiä edustavia asiakirjoja voidaan luoda, käyttää, jakaa ja säilyttää eri tavoin. Organisaatiossa voidaan liittää eri sisältötyyppeihin erilaisia metatietoja tai säilytys- ja luottamuksellisuuskäytäntöjä.

Organisaatiot voivat määrittää nämä erilaiset tiedostoryhmät sisältötyypeiksi. Sisältötyyppi on ryhmä uudelleen käytettäviä asetuksia, jotka kuvaavat tietynlaisen sisällön yhteisiä määritteitä ja käyttäytymistapoja. Sisältötyyppi voidaan määrittää kaikille kohdetyypeille, esimerkiksi asiakirjoille, luettelokohteille, mediatiedostoille ja kansioille.

Kullekin sisältötyypille voi määrittää seuraavat määritteet:

  • sarakkeet (metatiedot), jotka on tarkoitus määrittää tämäntyyppisille kohteille

  • tämän sisältölajin kanssa käytettävät mukautetut Uusi-, Muokkaa- ja Näytä-lomakkeet

  • työnkulut, jotka ovat käytettävissä tämän sisältölajin kohteille

  • sisältölajin kohteisiin liittyvät mukautetut ratkaisut tai ominaisuudet

  • sisältölajin kohteisiin liittyvät tietojen hallintakäytännöt

  • sisältötyypin kohteiden kanssa yhteensopivissa Microsoft Office ‑ohjelmissa näkyvä tiedoston tietoruutu

  • tiedostomallin, jota käytetään uusien, tämäntyyppisten kohteiden pohjana (vain tiedostosisältötyypit)

  • sisältötyypin kohteissa käytettävissä olevat tiedostomuunnot (vain tiedostosisältötyypit).

Sisältötyypeillä organisaatiot voivat hallita ja järjestää sisältöä yhdenmukaisesti eri sivustoissa, luetteloissa ja kirjastoissa. Sisältötyyppien ansiosta myös yksittäinen luettelo tai kirjasto voi sisältää useita eri kohde- tai tiedostotyyppejä.

Jos kirjasto on määritetty useita sisältötyyppejä tukevaksi, Uusi tiedosto ‑valikossa näkyy käytettävissä olevien sisältötyyppien luettelo, josta käyttäjät voivat valita luotavaa tiedostoa vastaavan sisältötyypin.

Sisältötyypit näkyvät luettelon tai kirjaston Uusi-luettelossa.

Sivun alkuun

Tietoja sisältötyyppien periytymistä

Sisältötyypit on järjestetty hierarkiaksi, jossa yksi sisältötyyppi voi periä ominaisuutensa toiselta sisältötyypiltä. Kokonaisissa tiedostoluokissa voidaan tällöin käyttää yhteisiä määritteitä koko organisaation tasolla, ja samalla työryhmät voivat mukauttaa nämä määritteet yksittäisiä sivustoja tai luetteloita varten.

Sisältötyyppejä on kahta perustyyppiä: sivuston sisältötyyppi ja luettelon sisältötyyppi.

Sivuston sisältötyypit    Sisältötyypit, jotka on määritetty sivustotasolla kutsutaan sivuston sisältötyypit ja niitä hallitaan sivuston sisältötyypin valikoima. Sivuston sisältötyyppien ovat käytettävissä kaikissa alisivustoissa, on sivustossa, johon ne on määritetty. Esimerkiksi sivuston sisältötyypin on määritetty sivustokokoelman ylimmän tason sivuston sivuston sisältö valikoimassa, se on käytettävissä luetteloiden ja kirjastojen kaikissa sivustokokoelman sivustoissa. Jos sivustokokoelman on sisältötyypin julkaisemisen pääsivuston sisältötyypin julkaiseminen on määritetty, valitse nämä sivuston sisältötyypit julkaista subscribing sivustokokoelmien ja verkkosovellusten. Sivuston sisältötyyppien voidaan lisätä yksitellen luetteloihin tai kirjastoihin ja mukauttaa näiden luetteloiden tai kirjastojen.

Luettelon sisältötyypit    Kun lisäät sivuston sisältötyypin luetteloon tai kirjastoon, jonka nimi on luettelon sisältötyypin. Luettelon sisältötyypit on lasten sivuston sisältötyypit, josta ne on luotu.

Sivun alkuun

Tietoja sivuston sisältötyyppien periytymisestä

Kun määrität uuden mukautetun sivuston sisältötyypin sivuston sisältötyyppien valikoimassa, valitse lähtökohdaksi jokin sivuston sisältötyyppien valikoiman aiemmin luotu sivuston sisältötyyppi. Käytössäsi on useita sivuston oletussisältötyyppejä, joiden pohjalta voit luoda omia mukautettuja sivuston sisältötyyppejä. Luomasi uusi sivuston sisältötyyppi perii kaikki pääsisältötyypin määritteet, kuten tiedostomallin, vain luku ‑asetukset ja sarakkeet. Kun olet luonut uuden sivuston sisältötyypin, voit tehdä vapaasti muutoksia haluamiisi määritteisiin.

Aina kun teet muutoksia sivuston sisältötyyppiin, voit määrittää, päivitetäänkö muutokset myös niihin sivuston tai luettelon alisisältötyyppeihin, jotka perivät määritteensä päivitettävältä sisältötyypiltä. Voit päivittää vain määritteet, jotka ovat yhteisiä pää- ja alisisältötyypeille. Jos sivuston alisisältötyyppiin on mukautettu ylimääräisiä määritteitä (esimerkiksi ylimääräisiä sarakkeita), joita ei ole pääsivuston sisältötyypissä, mukautuksia ei korvata, kun sivuston alisisältötyyppi päivitetään. Sivuston sisältötyyppiin tekemäsi muutokset eivät vaikuta siihen pääsivuston sisältötyyppiin, josta se on luotu.

Seuraavassa kuvassa esitetään, miten sisältötyyppien periytyminen toimii. Tämän pääsivuston sivuston sisältötyyppivalikoimassa on kolme sivuston sisältötyyppiä: Asiakirja, Tuotesuunnitelma ja Muistio. Tuotesuunnitelma ja Muistio ovat Asiakirja-sisältötyypin alityyppejä, jotka ovat perineet siltä Tekijä-sarakkeen. Tämän sivustokokoelman alisivustossa Tuotesuunnitelma-sisältötyypin pohjalta on luotu uusi alisisältötyyppi nimeltä Tuotteen X suunnitelma, johon on lisätty yksi sarake. Uudet sivuston sisältötyyppien Tuotteen X suunnitelma ja Muistio ilmentymät lisätään kirjastoon, missä ne toimivat luettelon sisältötyyppeinä. Kirjastossa näkyvät ne sarakkeet, jotka ovat yhteisiä kummallekin sisältötyypille, kuten Tekijä-sarake.

Kaavio sisältötyyppien periytymisestä

1. sivuston sisältötyypin sarakkeet, joita edustaa kursivoitua tekstiä.

2. luettelon sisältölajille

3. kirjasto, johon sekä sisältötyypit näyttää sarakkeet, jotka liittyvät molemmat arvosarjat on lisätty ja kunkin sisältötyyppiä edustavissa kohteissa on metatietojen tietyt sarakkeet, jotka liittyvät niihin.

Sivun alkuun

Tietoja luettelon sisältötyyppien periytymisestä

Jos luettelo tai kirjasto on määritetty sallimaan usean sisältötyypin käyttäminen, voit lisätä sisältötyyppejä tähän luetteloon tai kirjastoon sivuston käytettävissä olevien sisältötyyppien ryhmästä.

Lisäämällä sisältötyypin luetteloon tai kirjastoon mahdollistat sen, että kirjastossa tai luettelossa voi olla kyseisen tyyppisiä kohteita. Luettelon tai kirjaston Uusi kohde- tai Uusi tiedosto ‑komennolla käyttäjät voivat luoda uusia, kyseisen tyyppisiä kohteita. Eräs keskeisistä luettelossa tai kirjastossa käytettävien sisältötyyppien hyödyistä on se, että yksittäinen luettelo tai kirjasto voi sisältää useita kohteiden tai tiedostojen tyyppejä, joista jokaisessa voi olla yksilöllisiä metatietoja, käytäntöjä tai toimintatapoja.

Kun lisäät sivuston sisältötyypin luetteloon tai kirjastoon, lisättyä sisältötyyppiä kutsutaan luettelon sisältötyypiksi ja se on sen sivuston sisältötyypin alityyppi, jonka pohjalta se on luotu. Tämä luettelon sisältötyyppi perii kaikki pääsivuston sisältötyypin määritteet, kuten tiedostomallin, vain luku ‑asetukset, työnkulut ja sarakkeet.

Voit mukauttaa luettelon sisältötyyppiä siinä luettelossa tai kirjastossa, johon olet sen lisännyt. Nämä mukautukset eivät vaikuta pääsivuston sisältötyyppiin. Jos luettelon sisältötyyppiin liittyvä pääsivuston sisältötyyppi päivitetään, luettelon alisisältötyyppi voi periä nämä muutokset (jos sivuston sisältötyypin ylläpitäjä määrittää kaikki alisisältötyypit päivitettäviksi). Jos olet mukauttanut jotakin luettelon sisältötyypin määritettä, joka on yhteinen sivuston pääsivuston sisältötyypin kanssa, tekemäsi mukautukset korvautuvat, jos pääsivuston sisältötyypin päivitykset otetaan käyttöön siitä periytyvissä sisältötyypeissä. Jos mukautat luettelon sisältötyyppiä lisäämällä siihen määritteitä, joita pääsivuston sisältötyypissä ei ole (esimerkiksi uusia sarakkeita), mukautukset säilyvät, vaikka pääsivuston sisältötyypin päivitykset otetaan käyttöön siitä periytyvissä sisältötyypeissä.

Sivun alkuun

Sisältötyyppien julkaiseminen

Organisaatiot voivat käyttää samoja sisältötyyppejä kaikissa sivustokokoelmissa määrittämällä sisältötyyppien julkaisemisen hallittujen metatietojen palvelusovelluksen kautta. Sisältötyyppien julkaiseminen auttaa organisaatioita järjestämään sisällön ja metatietojen hallinnan yhdenmukaisesti kaikissa sivustoissa. Sisältötyypit voidaan luoda ja päivittää keskitetysti, ja päivitykset voidaan julkaista useassa tilaavassa sivustokokoelmassa tai verkkosovelluksessa.

Palvelinklusterin järjestelmänvalvoja aloittaa sisältötyyppien julkaisemisen määrittämisen luomalla hallittujen metatietojen palvelun ja määrittämällä sen käyttämään tiettyä sivustokokoelmaa sisältötyyppien julkaisemisen pääsivustona. Kun hallittujen metatietojen palvelu on luotu ja määritetty, palvelinklusterin järjestelmänvalvoja julkaisee sen. Tämän julkaistun URL-osoitteen kautta palvelinklusterin järjestelmänvalvoja voi yhdistää muita verkkosovelluksia hallittujen metatietojen palveluun ja tilata sen sisältötyyppejä.

Organisaatiosi voi määrittää useita hallittujen metatietoja palveluja, joiden kautta eri sivustokokoelmien sisältötyyppejä jaetaan. Yksittäinen verkkosovellus voi myös olla yhteydessä useaan hallittujen metatietojen palveluun ja tilata sisältötyyppejä useasta pääsivustosta.

Järjestelmänvalvojan on määritettävä tätä varten hallittujen metatietojen palvelu.

Jos järjestelmänvalvoja on määrittänyt sisältötyyppien julkaisemisen, voit julkaista pääsivustokokoelman sivuston sisältötyyppien valikoiman sisältötyyppejä muissa sisältötyyppejä tilaavissa sivustokokoelmissa. Kun sisältötyyppi on julkaistu, siitä tulee tilaavissa sivustoissa tulee vain luku ‑muotoinen (tosin käyttäjät voivat halutessaan muuttaa vain luku ‑tilaa ja tehdä muutoksia). Tilaavien sivustojen omistajat voivat käyttää sisältötyyppiä sellaisenaan lisäämällä sen luetteloihin tai kirjastoihin tai laajentaa sitä luomalla uuden siihen perustuvan sivuston tai luettelon sisältötyypin.

Kuin julkaistua sisältötyyppiä päivitetään pääsivuston sivuston sisältötyyppien valikoimassa, päivitykset voidaan julkaista myös tilaavissa sivustoissa. Järjestelmänvalvojan määrittämä ajastintyö ohjaa sivustotyyppien julkaisemista. Sen mukaan, kuinka usein ajastintyö on määritetty suoritettavaksi, tilaavat sivustot saattavat saada julkaistun sisältötyyppipäivityksen vastan jonkin ajan kuluttua.

Julkaistujen sisältötyyppien paikalliset versiot ovat vain luku ‑muotoisia (tosin käyttäjät voivat halutessaan muuttaa vain luku ‑tilaa ja tehdä muutoksia). Tämä auttaa organisaatioita parantamaan sisällönhallinnan yhdenmukaisuutta eri sivustojen välillä. Jos poistat julkaistun sisältötyypin pääsivuston sivuston sisältötyyppien valikoimasta, tilaavissa sivustoissa julkaistuja versioita sisältötyypistä ei poisteta. Ne vain menettävät Vain luku ‑tilansa ja muuttuvat muokattaviksi.

Sivun alkuun

Liittyvät tehtävät

Sisältötyyppien julkaisemisen hallinta

Sivuston sisältötyypin luominen tai mukauttaminen

Luettelon tai kirjaston sisältölajin muuttaminen

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×