GetObject-funktio

Huomautus: Tässä ohjeaiheessa kuvattu funktio, menetelmä, objekti tai ominaisuus ei ole käytössä, jos Microsoft Jet Expression Service toimii eristetyssä tilassa, mikä estää mahdollisesti vahingollisten lausekkeiden arvioimisen. Katso lisätietoja eristetystä tilasta ohjeen ”Eristetty tila” -kohdasta.

Palauttaa tuloksena viittauksen ActiveX-komponentin järjestämään objektiin.

Syntaksi

GetObject([polkunimi ] [, luokka ] )

GetObject-funktion syntaksilla on seuraavat argumentit:

Argumentti

Kuvaus

polkunimi

Valinnainen. Muuttuja (merkkijono). Haettavan objektin sisältävän tiedoston koko polku ja nimi. Jos polkunimi jää pois, luokka on välttämätön.

luokka

Valinnainen. Muuttuja (merkkijono). Merkkijono, jonka vastine on objektin luokka.


Luokan argumentti syntaksi on sovellusnimi.objektilaji ja sisältää seuraavat osat:

Osa

Kuvaus

sovellusnimi

Pakollinen. Muuttuja (merkkijono). Sen sovelluksen nimi, joka toimittaa objektin.

objektilaji

Pakollinen. Muuttuja (merkkijono). Luotavan objektin laji tai luokka.


Huomautuksia

Huomautus: Seuraavissa esimerkeissä kerrotaan, kuinka tätä funktiota käytetään Visual Basic for Applications (VBA) -moduulissa. Jos haluat lisätietoja VBA:n käytöstä, valitse Sovelluskehittäjän opasHaku-kentän viereisestä luettelosta ja anna yksi tai useampi hakuehto hakukenttään.

GetObject-funktion avulla pääset käyttämään ActiveX-objektia tiedostosta, niin että objektille voidaan määrittää objektimuuttuja. Käyttämällä Set-lauseketta voit määrittää GetObject-funktion toimittaman objektin. Esimerkki:

Dim CADObject As Object
Set CADObject = GetObject("C:\CAD\SCHEMA.CAD")

Kun tämä koodi suoritetaan, määritettyyn polkunimeen liittyvä sovellus käynnistetään ja määritetyssä tiedostossa sijaitseva objekti aktivoituu.

Jos polkunimi on tyhjä merkkijono (""), GetObject antaa uuden määritettyä tyyppiä edustavan objektitapauksen. Jos polkunimi-argumentti puuttuu, GetObject antaa sillä hetkellä aktiivisena olevan määritettyä tyyppiä edustavan objektin. Jos saatavilla ei ole määritetyn tyyppistä objektia, tapahtuu virhe.

Joidenkin sovellusten avulla voit aktivoida osan tiedostosta. Lisää huutomerkki (!) tiedostonimen loppuun ja lisää sen jälkeen merkkijono, joka määrittää, minkä osan tiedostosta haluat aktivoida. Lisätietoja tämän merkkijonon luomisesta on objektin luoneen sovelluksen ohjeissa.

Esimerkiksi piirustussovelluksessa tiedosto saattaa sisältää useita piirustuksen kerroksia. Käyttämällä seuraavaa koodia voit aktivoida yhden kerroksen piirustuksesta nimeltä SCHEMA.CAD:

Set LayerObject = GetObject("C:\CAD\SCHEMA.CAD!Layer3")

Jollet määritä objektin luokkaa, automaatio määrittelee itse käynnistettävän sovelluksen ja aktivoitavan objektin antamasi tiedostonimen mukaan. Eräät tiedostot voivat kuitenkin tukea useita objektiluokkia. Esimerkiksi piirustus voi tukea kolmea eri objektityyppiä: Sovellus-objektia, Piirustus-objektia ja Työkalurivi-objektia, jolloin kaikki ovat osa samaa tiedostoa. Kun haluat määrittää, minkä tiedoston objekteista haluat aktivoida, käytä valinnaista luokka-argumenttia. Esimerkki:

Dim MyObject As Object
Set MyObject = GetObject("C:\DRAWINGS\SAMPLE.DRW", _
"FIGMENT.DRAWING")

Esimerkissä FIGMENT on piirustussovelluksen nimi ja DRAWING on yksi sen tukemsta objektilajeista.

Kun objekti on aktivoitu, voit koodissa viitata siihen määrittelemääsi objektimuuttujaa käyttämällä. Edellisessä esimerkissä voit käyttää uuden objektin ominaisuuksia ja menetelmiä objektimuuttujan MyObject avulla. Esimerkki:

MyObject.Line 9, 90
MyObject.InsertText 9, 100, "Hello, world."
MyObject.SaveAs "C:\DRAWINGS\SAMPLE.DRW"

Huomautus:  Käytä GetObject-funktiota objektin nykyisen esiintymän yhteydessä tai kun haluat luoda objektin jo ladatun tiedoston avulla. Jos nykyistä esiintymää ei ole etkä halua käynnistää objektia tiedosto ladattuna, käytä CreateObject-funktiota.

Jos objekti on rekisteröitynyt yhden esiintymän objektina, luodaan vain yksi objektiesiintymä riippumatta siitä, montako kertaa CreateObject suoritetaan. Yhden esiintymän objektin ollessa kyseessä GetObject antaa arvoksi aina saman esiintymän, kun sitä haetaan tyhjän merkkijonon ("") syntaksilla, ja jos polkunimi-argumentti unohtuu, syntyy virhe. GetObject-funktiolla ei voida saada viittausta Visual Basicilla luotuun luokkaan.

Esimerkki

Tässä esimerkissä GetObject-funktiolla pyritään hankkimaan viittaus tiettyyn Microsoft Office Excel 2007 laskentataulukkoon (MyXL). Se käyttää laskentataulukon Sovellus-ominaisuutta Excelin tekemiseen näkyväksi, sulkemiseen jne. Käyttämällä kahta API-kutsua DetectExcel-alitoimintosarja hakee Exceliä, ja jos se on käynnissä, lisää sen suoritettavien objektien taulukkoon. Ensimmäinen kutsu GetObjectille aiheuttaa virheen, ellei Microsoft Excel ole jo käynnissä. Esimerkissä virhe aiheuttaa ExcelWasNotRunning-merkinnän arvoksi Tosi. Toinen kutsu GetObjectille määrittää avattavan tiedoston. Jos Excel ei ole käynnissä, toinen kutsu käynnistää sen ja antaa viittauksen määritetyn tiedoston edustamaan laskentataulukkoon, mytest.xls. Tiedoston on oltava olemassa ja löydyttävä määritetystä sijainnista, muuten syntyy Visual Basicin automaatiovirhe. Seuraavaksi esimerkkikoodi tekee sekä Excelin että määritetyn laskentataulukon näkyviksi. Lopuksi, jos käynnissä ei ole aikaisempaa Excel-versiota, koodi käyttää Sovellus-objektin Quit-menetelmää Excelin sulkemiseen. Jos sovellus oli alun pitäenkin käynnissä, sitä ei yritetä sulkea. Viittaus vapautetaan asettamalla se arvoon Ei mitään.

' Declare necessary API routines:
Declare Function FindWindow Lib "user32" Alias _
"FindWindowA" (ByVal lpClassName as String, _
ByVal lpWindowName As Long) As Long
Declare Function SendMessage Lib "user32" Alias _
"SendMessageA" (ByVal hWnd as Long,ByVal wMsg as Long, _
ByVal wParam as Long, _
ByVal lParam As Long) As Long
Sub GetExcel()
Dim MyXL As Object ' Variable to hold reference
' to Microsoft Excel.
Dim ExcelWasNotRunning As Boolean ' Flag for final release.
' Test to see if there is a copy of Microsoft Excel already running.
On Error Resume Next ' Defer error trapping.
' GetObject function called without the first argument returns a
' reference to an instance of the application. If the application isn't
' running, an error occurs.
Set MyXL = GetObject(, "Excel.Application")
If Err.Number <> 0 Then ExcelWasNotRunning = True
Err.Clear ' Clear Err object in case error occurred.
' Check for Microsoft Excel. If Microsoft Excel is running,
' enter it into the Running Object table.
DetectExcel
' Set the object variable to reference the file you want to see.
Set MyXL = GetObject("c:\vb4\MYTEST.XLS")
' Show Microsoft Excel through its Application property. Then
' show the actual window containing the file using the Windows
' collection of the MyXL object reference.
MyXL.Application.Visible = True
MyXL.Parent.Windows(1).Visible = True
Do manipulations of your file here.
' ...
' If this copy of Microsoft Excel was not running when you
' started, close it using the Application property's Quit method.
' Note that when you try to quit Microsoft Excel, the
' title bar blinks and a message is displayed asking if you
' want to save any loaded files.
If ExcelWasNotRunning = True Then
MyXL.Application.Quit
End IF
Set MyXL = Nothing ' Release reference to the
' application and spreadsheet.
End Sub
Sub DetectExcel()
' Procedure dectects a running Excel and registers it.
Const WM_USER = 1024
Dim hWnd As Long
' If Excel is running this API call returns its handle.
hWnd = FindWindow("XLMAIN", 0)
If hWnd = 0 Then ' 0 means Excel not running.
Exit Sub
Else
' Excel is running so use the SendMessage API
' function to enter it in the Running Object Table.
SendMessage hWnd, WM_USER + 18, 0, 0
End If
End Sub
Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×