Ehdollisten muotoilujen lisääminen, muuttaminen tai poistaminen

Huomautus: Tämä artikkeli on täyttänyt tarkoituksensa, ja se poistetaan pian. Jotta Sivua ei löydy -ongelmat voidaan välttää, kaikki tunnetut linkit sivuun poistetaan. Jos olet luonut linkkejä tähän sivuun, poista ne, jotta verkko pysyy yhtenäisenä.

Ehdollisen muotoilun käyttäminen helpottaa tietojen tutkimista ja analysoimista, kriittisten virheiden havaitsemista ja toistuvien tulosten sekä trendien tunnistamista.

Ehdollinen muotoilu helpottaa mielenkiintoisten solujen ja solualueiden korostamista, epätavallisten arvojen painottamista ja tietojen visualisointia tietopalkkeja, väriasteikkoja ja kuvajoukkoja käyttämällä. Ehdollinen muoto muuttaa solualueen ulkonäköä ehtojen tai kriteerien perusteella. Jos ehto täyttyy, solualue muotoillaan ehdon perusteella; jos ehto ei täyty, solualuetta ei muotoilla ehdon perusteella.

Voit lajitella ja suodattaa muotoilujen (kuten solun taustavärin tai fontin värin) mukaan, olivatpa solut sitten manuaalisesti tai ehdollisesti muotoiltuja. Seuraavassa on esimerkkejä ehdollisesta muotoilusta, jossa käytetään solun taustavärejä, kolmen nuolikuvakkeen joukkoa ja tietopalkkeja.

Ehdollisessa muotoilussa käytetyt solun taustat, kuvakejoukot ja tietopalkit

Voit soveltaa ehdollista muotoilua solualueeseen, Excel-taulukkoon tai Pivot-taulukkoraporttiin. On tärkeää ymmärtää erot, jotka liittyvät ehdollisen muotoilun käyttöön Pivot-taulukkoraportissa.

Huomautus: Kun luot ehdollisen muotoilun, voit viitata vain saman laskentataulukon soluihin tai joissakin tapauksissa saman avoimena olevan työkirjan muiden laskentataulukoiden soluihin. Ehdollista muotoilua ei voi käyttää ulkoisissa viittauksissa muihin työkirjoihin.

Pivot-taulukkoraportin ehdollinen muotoilu

Pivot-taulukkoraportin ehdollinen muotoilu eroaa solualueen tai Excel-taulukon ehdollisesta muotoilusta monin tavoin:

 • Jos muutat Pivot-taulukkoraportin asettelua suodattamalla, piilottamalla tasoja, tiivistämällä tai laajentamalla tasoja tai siirtämällä kenttää, ehdollinen muotoilu säilyy, kunhan pohjana olevien tietojen kenttiä ei poisteta.

 • Arvot-alueen kenttien ehdollisen muotoilun vaikutusalueen voi määrittää tietohierarkian mukaan. Vaikutusalueen määrittävät päätason (hierarkian seuraavan ylemmän tason) kaikki näkyvät alikohteet (hierarkian edellisen alemman tason kohteet).

  Huomautus: Tietohierarkiassa alitason kohteet eivät peri ehdollista muotoilua päätasolta eikä päätaso peri ehdollista muotoilua alitason kohteilta.

 • Arvoalueen kenttien ehdollisen muotoilun vaikutusalueen voi määrittää kolmella eri tavalla: valitsemalla, vastaavan kentän perusteella tai arvokentän perusteella.

Oletusarvoinen menetelmä kenttien määrittämiseksi Arvot-alueella on valinta. Voit muuttaa määrittämismenetelmää vastaavalle kentälle tai arvokentälle käyttämällä valintapainiketta Käytä muotoilusääntöä, valintaikkunaa Uusi muotoilusääntö tai valintaikkunaa Muokkaa muotoilusääntöä.

Menetelmä

Käytä tätä menetelmää, jos haluat valita

Vaikutusalueen määrittäminen valitsemalla

 • Haluat valita arvoalueesta vierekkäisiä soluja, esimerkiksi tietyn maantieteellisen alueen kaikkien tuotteiden summakentät.

 • Haluat valita arvoalueesta kenttiä, joka eivät ole vierekkäisiä. Tällaisia ovat esimerkiksi eri tietohierarkiatasoilla olevien maantieteellisten alueiden tuotteiden summakentät.

Vaikutusalueen määrittäminen arvokentän perusteella

 • Haluat välttää useiden erillisten alueiden valitsemista.

 • Haluat käyttää ehdollista muotoilua arvoalueen kentissä, jotka ovat eri tietohierarkiatasoilla.

 • Haluat lisätä välisummia ja loppusummia.

Vaikutusalueen määrittäminen vastaavan kentän perusteella

 • Haluat välttää useiden erillisten alueiden valitsemista.

 • Haluat käyttää ehdollista muotoilua arvoalueen kentissä, jotka ovat samalla tietohierarkiatasoilla.

 • Haluat jättää välisummat huomioimatta.

Kun käytät arvoalueen kentissä ehdollista muotoilua, joka perustuu suurimpiin arvoihin, pienimpiin arvoihin, keskiarvon ylittäviin arvoihin tai keskiarvon alittaviin arvoihin, sääntö ottaa oletusarvoisesti huomioon kaikki näkyvissä olevat arvot. Jos määrität vaikutusalueen vastaavan kentän perusteella, voit käyttää ehdollista muotoilua kaikkien näkyvissä olevien arvojen sijasta vain seuraavissa kohteissa:

 • Sarake ja sen päätason rivikenttä.

 • Rivi ja sen päätason sarakekenttä.

Huomautus: Pika-analyysi ei ole käytettävissä versiossa Excel 2010 eikä aikaisemmissa.

Pika-analyysi -painikkeella Pika-analyysi-painike voit lisätä haluamasi ehdollisen muotoilun valikoituun tietoon. Pika-analyysi -painike tulee näkyviin automaattisesti, kun valitset tietoja laskentataulukosta.

 1. Valitse tiedot laskentataulukosta. Pika-analyysi -painike tulee näkyviin valittujen tietojen oikeassa alakulmassa.

  Valitut tiedot ja Pika-analyysi-painike

 2. Napsauta Pika-analyysi-painiketta Pika-analyysi-painike tai paina näppäinyhdistelmää Ctrl+Q.

 3. Siirrä sitten Muotoilu-välilehdessä hiiri eri vaihtoehtojen yli, niin pääset näkemään reaaliaikaisen esikatselun tiedoistasi, ja valitse sitten muotoiluasetus.

  Pika-analyysivalikoiman Muotoilu-välilehti

  Huomautukset: 

  • Muotoilu-välilehdessä näkyvät valinnat määräytyvät valitsemiesi tietojen mukaan. Jos olet valinnut ainoastaan tekstiä, saatavana ovat vaihtoehdot Teksti, Monista, Yksilölliset arvot, Yhtä suuri kuin ja Tyhjennä. Jos valinta sisältää vain lukuja, tai sekä tekstiä että lukuja, vaihtoehdot ovat Tietopalkit, Värit, Kuvakejoukot, Suurempi, Ensimmäiset 10 % ja Tyhjennä.

  • Reaaliaikainen esikatselu hahmotetaan vain niille muotoiluvalinnoille, joita tietoihisi voi soveltaa. Esimerkiksi jos valitsemasi solut eivät sisällä yhteensopivia tietoja ja valitset Monista, reaaliaikainen esikatselu ei toimi.

 4. Jos näkyviin tulee valintaikkuna Teksti, joka sisältää, kirjoita muotoiluvaihtoehto, jota haluat soveltaa, ja valitse OK.

Jos ehdollisen muotoilun tarpeet ovat monimutkaisemmat, voit määrittää muotoiluehdot totuusarvokaavalla. Haluat ehkä verrata arvoja esimerkiksi funktion palauttamaan arvoon tai käyttää valitun alueen ulkopuolisten solujen tietoja. Valittu alue voi olla saman työkirjan muissa laskentataulukoissa.

 1. Napsauta Aloitus-välilehden Tyyli-ryhmässä Ehdollinen muotoilu -kohdan vieressä olevaa nuolta ja valitse sitten Hallitse sääntöjä.

  Ehdollinen muotoilu

  Näkyviin tulee Ehdollisen muotoilun sääntöjen hallinta -valintaikkuna.

 2. Tee jompikumpi seuraavista:

  • Lisää ehdollinen muotoilu valitsemalla Uusi sääntö. Näkyviin tulee Uusi muotoilusääntö -valintaikkuna.

  • Muuta ehdollista muotoilua seuraavasti:

   1. Varmista, että oikea laskentataulukko, taulukko tai Pivot-taulukkoraportti on valittuna Näytä muotoilusäännöt -luetteloruudussa.

   2. Voit vaihtoehtoisesti muuttaa solualuetta napsauttamalla Kutista valintaikkuna Käytetään-ruudussa, jolloin valintaikkuna piilotetaan väliaikaisesti, ja valitsemalla kyseisessä laskentataulukossa tai muissa laskentataulukoissa uuden solurivin ja napsauttamalla sitten Laajenna valintaikkuna.

   3. Valitse sääntö ja valitse sitten Muokkaa sääntöä. Näkyviin tulee Muokkaa muotoilusääntöä -valintaikkuna.

 3. Jos haluat muuttaa Pivot-taulukkoraportin arvoalueesta valittavien kenttien vaikutusaluetta, toimi Käytä sääntöä -kohdassa seuraavasti:

  • Valinta:    Valitse Valitut solut.

  • Vastaava kenttä:    Valitse Kaikki solut, joiden arvona <arvokenttä>.

  • Arvokenttä:    Valitse Kaikki solut, joissa kohteen <arvokenttä> arvona on <rivi>.

 4. Valitse Valitse säännön tyyppi -kohdasta Määritä kaavan avulla, mitkä solut muotoillaan.

  1. Kirjoita Muokkaa säännön kuvausta -kohdan Muotoile arvot, joissa tämä kaava on tosi -luetteloruutuun kaava.

   Sinun on kirjoitettava kaavan alkuun yhtäläisyysmerkki (=), ja kaavan on palautettava totuusarvo TOSI (1) tai EPÄTOSI (0).

  2. Avaa Muotoile soluja -valintaikkuna valitsemalla Muotoile.

  3. Valitse se luku-, fontti-, reunaviiva- tai täyttömuotoilu, jota haluat käyttää, kun solun arvo vastaa ehtoa, ja valitse sitten OK.

   Voit valita useita muotoiluja. Valitsemasi muotoilut näkyvät Esikatselu-ruudussa.

   Esimerkki 1: Käytä kahta ehdollista muotoilua, jonka ehdot käyttävät JA- ja TAI-testiä    

   Tässä esimerkissä ensimmäinen sääntö muotoilee kaksi solua vihreäksi, jos molemmat ehdot täyttyvät. Jos testin tulos ei ole TOSI, toinen sääntö muotoilee kaksi solua punaiseksi, jos jompikumpi ehdoista on EPÄTOSI.

   Solujen B4 ja B5 ehdot täyttyvät, joten ne muotoillaan vihreiksi.

   Kodin ostoa suunnitteleva on budjetoinut käsirahaksi 75 000 € ja 1 500 € kuukaudessa asuntolainan maksuun. Jos käsiraha ja kuukausimaksut ovat vaatimusten mukaisia, solut B4 ja B5 muotoillaan vihreiksi.

   Jos joko käsiraha tai kuukausimaksu on ostajan budjetin mukainen, solut B4 ja B5 muotoillaan punaisiksi. Voit muuttaa joitain arvoja, kuten vuosikorkoa, laina-aikaa, käsirahaa ja ostosummaa, nähdäksesi ehdollisesti muotoilluissa soluissa tapahtuvat muutokset.

   Ensimmäisen säännön kaava (muotoilee vihreällä)

   ==JA(JOS($B$4<=75000,1),JOS(ABS($B$5)<=1500,1))

   Toisen säännön kaava (muotoilee punaisella)

   =TAI(JOS($B$4>=75000,1),JOS(ABS($B$5)>=1500,1))

   Esimerkki 2: Joka toisen rivin varjostaminen JAKOJ- ja RIVI-funktioilla    

   Tämän laskentataulukon jokaisessa solussa käytettävä ehdollinen muotoilu varjostaa solualueen joka toisen rivin sinisellä. Voit valita laskentataulukon kaikki solut napsauttamalla rivin 1 yläpuolella ja sarakkeen A vasemmalla puolella olevaa neliötä. JAKOJ-funktio palauttaa jäännöksen, kun järjestysnumero (ensimmäinen argumentti) jaetaan jakajalla (toinen argumentti). RIVI-funktio palauttaa nykyisen rivinumeron. Kun tämä numero jaetaan luvulla 2, jakojäännökseksi saadaan 0, jos numero on parillinen, ja 1, jos numero on pariton. Koska 0 on EPÄTOSI ja 1 on TOSI, Excel muotoilee parittomat rivit. Sääntö käyttää tätä kaavaa: =JAKOJ(RIVI(),2)=1.

   Joka toinen rivi on varjostettu sinisellä

   Huomautus: Voit kirjoittaa soluviittauksia kaavaan valitsemalla solut suoraan laskentataulukosta tai jostakin muusta laskentataulukosta. Solujen valitseminen laskentataulukosta lisää kaavaan suoria soluviittauksia. Jos haluat, että Excel määrittää kunkin valitun alueen solun viittauksen, käytä suhteellisia soluviittauksia.

Katso lisätietoja kaavojen käytöstä ehdollisessa muotoilussa kohdasta Ehdollinen muotoilu kaavan avulla.

Väriasteikot ovat visuaalisia apuvälineitä, jotka helpottavat tietojen jakauman tai variaation ymmärtämistä. Kaksivärisen asteikon avulla voit verrata alueen soluja kahden värin liukuväriasteikolla. Värin sävy edustaa solussa olevaa arvoa. Jos esimerkiksi käytät vihreän ja keltaisen väriasteikkoa alla kuvatulla tavalla, voit määrittää, että soluissa, joissa on suuria arvoja, on enemmän vihreää ja soluissa, joissa on pieniä arvoja, on enemmän keltaista.

Kaikkien solujen muotoileminen kaksivärisellä asteikolla

Vihje: Jos jokin alueen soIu sisältää kaavan, joka palauttaa virheen, ehdollista muotoilua ei sovelleta kyseisiin soluihin. Jos haluat varmistaa, että ehdollista muotoilua käytetään myös kyseisissä soluissa, palauta muu kuin virhearvo ON- tai JOSVIRHE-funktiolla.

Pikamuotoilu

 1. Valitse vähintään yksi solu alueesta, taulukosta tai pivot-taulukkoraportista.

 2. Napsauta Aloitus-välilehden Tyylit-ryhmässä Ehdollinen muotoilu -kohdan vieressä olevaa nuolta ja valitse sitten Väriasteikot.

  Ehdollinen muotoilu

 3. Valitse kaksivärinen asteikko.

  Pitämällä hiiren osoitinta väriasteikon kuvakkeiden päällä näet, mikä kuvake on kaksivärinen asteikko. Ylempi väri edustaa suurempia arvoja ja alempi väri pienempiä arvoja.

Voit muuttaa Pivot-taulukon Arvot-alueen kenttien vaikutusalueen määritystapaa Muotoilun asetukset -painikkeella, joka näkyy sellaisen Pivot-taulukkokentän vieressä, jossa on käytetty ehdollista muotoilua.

Lisämuotoilu

 1. Valitse vähintään yksi solu alueesta, taulukosta tai pivot-taulukkoraportista.

 2. Napsauta Aloitus-välilehden Tyyli-ryhmässä Ehdollinen muotoilu -kohdan vieressä olevaa nuolta ja valitse sitten Hallitse sääntöjä. Näkyviin tulee Ehdollisen muotoilun sääntöjen hallinta -valintaikkuna.

 3. Tee jompikumpi seuraavista:

  • Lisää ehdollinen muotoilu valitsemalla Uusi sääntö. Näkyviin tulee Uusi muotoilusääntö -valintaikkuna.

  • Muuta ehdollista muotoilua seuraavasti:

   1. Varmista, että oikea laskentataulukko, taulukko tai Pivot-taulukkoraportti on valittuna Näytä muotoilusäännöt -luetteloruudussa.

   2. Voit muuttaa solualuetta seuraavasti: piilota valintaikkuna tilapäisesti napsauttamalla Käyttö-ruudun Pienennä valintaikkuna -painiketta , valitse uusi solualue laskentataulukosta ja napsauta sitten Laajenna valintaikkuna -painiketta .

   3. Valitse sääntö ja valitse sitten Muokkaa sääntöä. Näkyviin tulee Muokkaa muotoilusääntöä -valintaikkuna.

 4. Jos haluat muuttaa Pivot-taulukkoraportin arvoalueesta valittavien kenttien vaikutusaluetta, toimi Käytä sääntöä -kohdassa seuraavasti:

  • Valinta: Valitse Valitut solut, jos haluat määrittää alueen valinnan perusteella.

  • Valitse Kaikki solut, joiden arvona <arvo-otsikko>, jos haluat määrittää alueen arvo-otsikon perusteella.

  • Valitse Kaikki solut, joissa kohteen <arvon otsikko> arvona on <riviotsikko>, jos haluat määrittää alueen arvo-otsikon perusteella (välisummat ja loppusumma pois lukien).

 5. Valitse Valitse säännön tyyppi -kohdasta Muotoile kaikki solut niiden arvojen perusteella (oletusarvo).

 6. Valitse Muokkaa säännön kuvausta -kohdan Muotoilutyyli-luetteloruudusta Kaksivärinen väriasteikko.

 7. Valitse Pienin- ja Suurin-ruudusta Tyyppi tekemällä jokin seuraavista toimista:

  • Pienimpien ja suurimpien arvojen muotoilu:    Valitse Pienin arvo ja Suurin arvo.

   Älä tässä tapauksessa määritä mitään Arvo- kohdan Pienin- ja Suurin-ruutuihin.

  • Luku-, päivämäärä- tai aika-arvon muotoileminen:    Valitse Luku ja kirjoita luku Arvo-kohdan Pienin- ja Suurin-ruutuun.

  • Prosentin muotoileminen:    Kirjoita luku Arvo-kohdan Pienin- ja Suurin-ruutuun.

   Voit käyttää arvoja 0–100. Älä kirjoita prosenttimerkkiä.

   Käytä prosenttia, kun haluat näyttää kaikki arvot suhteutetusti. Sitä käytettäessä arvojen hajonta on suhteellinen.

  • Prosenttipisteen muotoileminen:    Valitse Prosenttipiste ja määritä Arvo-kohdan Pienin- ja Suurin-arvot. Prosenttipisteen arvona voi olla arvot 0–100.

   Käytä prosenttipistettä, kun haluat esittää havainnollisesti ylimpien arvojen ryhmän (kuten suurimpien arvojen 20. prosenttipiste) jollakin liukuväriasteikolla ja alimpia arvoja (kuten pienimpien arvojen 20. prosenttipiste) jollakin toisella liukuväriasteikolla, sillä tällaiset ääriarvot voivat vääristää tietojen visuaalista esitystä.

  • Kaavan tuloksen muotoileminen:    Valitse Kaava ja kirjoita arvo Pienin- ja Suurin-ruutuun.

   • Kaavan on palautettava luku-, päivämäärä- tai kellonaika-arvo.

   • Kirjoita kaavan alkuun yhtäläisyysmerkki (=).

   • Jos kaava on virheellinen, Excel ei käytä muotoilua.

   • Kaava kannattaa testata ja varmistaa, että se ei palauta virheellistä arvoa.

    Huomautukset: 

    • Varmista, että Pienin-arvo on pienempi kuin Suurin-arvo.

    • Voit valita erilaisen Pienin- ja Suurin-tyypin. Voit esimerkiksi valita Pienin-tyypiksi luvun ja Suurin-tyypiksi prosentin.

 8. Jos haluat valita Pienin- ja Suurin-väriasteikon, napsauta kummankin Väri-valintaa ja valitse väri.

  Jos haluat valita lisävärejä tai luoda mukautetun värin, valitse Lisää värejä. Valitsemasi väriasteikko näkyy Esikatselu-ruudussa.

Väriasteikot ovat visuaalisia apuvälineitä, jotka helpottavat tietojen jakauman tai variaation ymmärtämistä. Kolmivärisen asteikon avulla voit verrata alueen soluja käyttämällä kolmea väriä. Värin sävyt edustavat solujen ylimpiä arvoja, keskipistearvoja ja alimpia arvoja. Jos esimerkiksi käytät vihreän, keltaisen ja punaisen värin asteikkoa, voit määrittää vihreiksi solut, joissa on suuria arvoja, keltaisiksi solut, joissa on keskipistearvoja, ja punaisiksi solut, joissa on pieniä arvoja.

Vihje: Jos jokin alueen soIu sisältää kaavan, joka palauttaa virheen, ehdollista muotoilua ei sovelleta kyseisiin soluihin. Jos haluat varmistaa, että ehdollista muotoilua käytetään koko alueessa, palauta virhearvon sijaan ON- tai JOSVIRHE-funktion määrittämä arvo (esimerkiksi 0 tai PUUTTUU).

Pikamuotoilu

 1. Valitse vähintään yksi solu alueesta, taulukosta tai pivot-taulukkoraportista.

 2. Napsauta Aloitus-välilehden Tyylit-ryhmässä Ehdollinen muotoilu -kohdan vieressä olevaa nuolta ja valitse sitten Väriasteikot.

  Ehdollinen muotoilu

 3. Valitse kolmivärinen asteikko. Ylin väri edustaa ylimpiä arvoja, keskimmäinen väri edustaa keskipistearvoja ja alin väri edustaa alimpia arvoja.

  Pitämällä hiiren osoitinta väriasteikon kuvakkeiden päällä näet, mikä kuvake on kolmivärinen asteikko.

Voit muuttaa Pivot-taulukon Arvot-alueen kenttien vaikutusalueen määritystapaa Muotoilun asetukset -painikkeella, joka näkyy sellaisen Pivot-taulukkokentän vieressä, jossa on käytetty ehdollista muotoilua.

Lisämuotoilu

 1. Valitse vähintään yksi solu alueesta, taulukosta tai pivot-taulukkoraportista.

 2. Napsauta Aloitus-välilehden Tyyli-ryhmässä Ehdollinen muotoilu -kohdan vieressä olevaa nuolta ja valitse sitten Hallitse sääntöjä. Näkyviin tulee Ehdollisen muotoilun sääntöjen hallinta -valintaikkuna.

 3. Tee jompikumpi seuraavista:

  • Lisää ehdollinen muotoilu valitsemalla Uusi sääntö. Näkyviin tulee Uusi muotoilusääntö -valintaikkuna.

  • Muuta ehdollista muotoilua seuraavasti:

   1. Varmista, että oikea laskentataulukko, taulukko tai Pivot-taulukkoraportti on valittuna Näytä muotoilusäännöt -luetteloruudussa.

   2. Voit muuttaa solualuetta seuraavasti: piilota valintaikkuna tilapäisesti napsauttamalla Käyttö-ruudun Pienennä valintaikkuna -painiketta , valitse uusi solualue laskentataulukosta ja napsauta sitten Laajenna valintaikkuna -painiketta .

   3. Valitse sääntö ja valitse sitten Muokkaa sääntöä. Näkyviin tulee Muokkaa muotoilusääntöä -valintaikkuna.

 4. Jos haluat muuttaa Pivot-taulukkoraportin arvoalueesta valittavien kenttien vaikutusaluetta, toimi Käytä sääntöä -kohdassa seuraavasti:

  • Valinta:    Valitse Vain nämä solut.

  • Vastaava kenttä:    Valitse Kaikki <arvokenttä>-solut, joissa on samat kentät.

  • Arvokenttä:    Valitse Kaikki <arvokenttä>-solut.

 5. Valitse Valitse säännön tyyppi -kohdasta Muotoile kaikki solut niiden arvojen perusteella.

 6. Valitse Muokkaa säännön kuvausta -kohdan Muotoilutyyli-luetteloruudusta Kolmivärinen väriasteikko.

 7. Valitse Pienin-, Keskipiste- ja Suurin-tyyppi. Tee jompikumpi seuraavista:

  • Pienimpien ja suurimpien arvojen muotoilu:    Valitse Keskipiste.

   Älä tässä tapauksessa kirjoita mitään Arvo-kohdan Pienin- ja Suurin-ruutuun.

  • Luku-, päivämäärä- tai aika-arvon muotoileminen:    Valitse Luku ja kirjoita arvo Pienin-, Keskipiste- ja Suurin-ruutuun.

  • Prosentin muotoileminen:    Valitse Prosentti ja kirjoita arvo Pienin-, Keskipiste- ja Suurin-ruutuun. Voit käyttää arvoja 0–100. Älä kirjoita prosenttimerkkiä (%).

   Käytä prosenttia, kun haluat näyttää kaikki arvot suhteutetusti. Prosentin käyttäminen varmistaa, että arvojen hajonta on suhteellinen.

  • Prosenttipisteen muotoileminen:    Valitse Prosenttipiste ja kirjoita arvo Pienin-, Keskipiste- ja Suurin-ruutuun.

   Prosenttipisteen arvona voi olla arvot 0–100.

   Käytä prosenttipistettä, kun haluat esittää havainnollisesti ylimpien arvojen ryhmän (kuten suurimpien arvojen 20. prosenttipiste) jollakin liukuväriasteikolla ja alimpien arvojen ryhmän (kuten pienimpien arvojen 20. prosenttipiste) jollakin toisella liukuväriasteikolla, sillä nämä ääriarvot voivat vääristää tietojen visuaalista esitystä.

  • Kaavan tuloksen muotoileminen:    Valitse Kaava ja kirjoita arvo Pienin-, Keskipiste- ja Suurin-ruutuun.

   Kaavan on palautettava luku-, päivämäärä- tai kellonaika-arvo. Kirjoita kaavan alkuun yhtäläisyysmerkki (=). Jos kaava on virheellinen, Excel ei käytä muotoilua. Kaava kannattaa testata ja varmistaa, ettei se palauta virheellistä arvoa.

   Huomautukset: 

   • Voit määrittää solualueen pienimmät arvot, keskipistearvot ja suurimmat arvot. Varmista, että Pienin-arvo on pienempi kuin Keskipiste-arvo, jonka puolestaan on oltava pienempi kuin Suurin-arvon.

   • Voit valita erilaisen Pienin-, Keskipiste- ja Suurin-tyypin. Voit esimerkiksi valita Pienin-tyypiksi luvun, Keskipiste-tyypiksi prosenttipisteen ja Suurin-tyypiksi prosentin.

   • Monissa tapauksissa Keskipiste-arvo 50 prosenttia on paras vaihtoehto, mutta voit säätää arvoa tarpeen mukaan.

 8. Jos haluat valita Pienin-, Keskipiste- ja Suurin-väriasteikon, napsauta kunkin Väri-valintaa ja valitse väri.

  • Jos haluat valita lisävärejä tai luoda mukautetun värin, valitse Lisää värejä.

  • Valitsemasi väriasteikko näkyy Esikatselu-ruudussa.

Tietopalkki helpottaa arvon tarkastelemista suhteessa muihin soluihin. Tietopalkin pituus edustaa solussa olevaa arvoa. Pidempi palkki edustaa suurempaa arvoa ja lyhyempi palkki edustaa pienempää arvoa. Tietopalkit ovat käyttökelpoisia, kun halutaan erottaa suuret ja pienet arvot suuresta arvojoukosta, esimerkiksi, kun halutaan erottaa eniten ja vähiten myydyt lelut joulun myyntiraportissa.

Tässä esimerkissä käytetään tietopalkkeja, jotka korostavat erityisiä positiivisia ja negatiivisia arvoja. Voit muotoilla tietopalkkeja niin, että tietopalkki alkaa solun keskeltä ja jatkuu negatiivisten arvojen vasemmalle puolelle.

Tietopalkit, jotka korostavat positiivisia ja negatiivisia arvoja

Vihje: Jos jokin alueen soIu sisältää kaavan, joka palauttaa virheen, ehdollista muotoilua ei sovelleta kyseisiin soluihin. Jos haluat varmistaa, että ehdollista muotoilua käytetään koko alueessa, palauta virhearvon sijaan ON- tai JOSVIRHE-funktion määrittämä arvo (esimerkiksi 0 tai PUUTTUU).

Pikamuotoilu

 1. Valitse vähintään yksi solu alueesta, taulukosta tai pivot-taulukkoraportista.

 2. Napsauta Aloitus-välilehden Tyyli-ryhmässä Ehdollinen muotoilu -kohdan vieressä olevaa nuolta, valitse Tietopalkit ja valitse sitten tietopalkkikuvake.

  Ehdollinen muotoilu

Voit vaihtaa Pivot-taulukon arvoalueen kenttien vaikutusalueen määritysmenetelmää Käytä muotoilusääntöä -painikkeella.

Lisämuotoilu

 1. Valitse vähintään yksi solu alueesta, taulukosta tai pivot-taulukkoraportista.

 2. Napsauta Aloitus-välilehden Tyyli-ryhmässä Ehdollinen muotoilu -kohdan vieressä olevaa nuolta ja valitse sitten Hallitse sääntöjä. Näkyviin tulee Ehdollisen muotoilun sääntöjen hallinta -valintaikkuna.

 3. Tee jompikumpi seuraavista:

  • Lisää ehdollinen muotoilu valitsemalla Uusi sääntö. Näkyviin tulee Uusi muotoilusääntö -valintaikkuna.

  • Muuta ehdollista muotoilua seuraavasti:

   1. Varmista, että oikea laskentataulukko, taulukko tai Pivot-taulukkoraportti on valittuna Näytä muotoilusäännöt -luetteloruudussa.

   2. Voit muuttaa solualuetta seuraavasti: piilota valintaikkuna tilapäisesti napsauttamalla Käyttö-ruudun Pienennä valintaikkuna -painiketta , valitse uusi solualue laskentataulukosta ja napsauta sitten Laajenna valintaikkuna -painiketta .

   3. Valitse sääntö ja valitse sitten Muokkaa sääntöä. Näkyviin tulee Muokkaa muotoilusääntöä -valintaikkuna.

 4. Jos haluat muuttaa Pivot-taulukkoraportin arvoalueesta valittavien kenttien vaikutusaluetta, toimi Käytä sääntöä -kohdassa seuraavasti:

  • Valinta:    Valitse Vain nämä solut.

  • Vastaava kenttä:    Valitse Kaikki <arvokenttä>-solut, joissa on samat kentät.

  • Arvokenttä:    Valitse Kaikki <arvokenttä>-solut.

 5. Valitse Valitse säännön tyyppi -kohdasta Muotoile kaikki solut niiden arvojen perusteella.

 6. Valitse Muokkaa säännön kuvausta -kohdan Muotoilutyyli-luetteloruudusta Tietopalkki.

 7. Valitse arvo Tyyppi-kohdan Pienin- ja Suurin-ruudusta. Tee jompikumpi seuraavista:

  • Pienimpien ja suurimpien arvojen muotoilu:    Valitse Pienin arvo ja Suurin arvo.

   Älä tässä tapauksessa kirjoita Pienin- ja Suurin-arvoa.

  • Luku-, päivämäärä- tai aika-arvon muotoileminen:    Valitse Luku ja kirjoita luku Arvo-kohdan Pienin- ja Suurin-ruutuun.

  • Prosentin muotoileminen:    Valitse Prosentti ja kirjoita arvo Pienin-ja Suurin-ruutuun.

   Voit käyttää arvoja 0–100. Älä kirjoita prosenttimerkkiä (%).

   Käytä prosenttia, kun haluat näyttää kaikki arvot suhteutetusti. Prosentin käyttäminen varmistaa, että arvojen hajonta on suhteellinen.

  • Prosenttipisteen muotoileminen    Valitse Prosenttipiste ja kirjoita arvo Pienin- ja Suurin-ruutuun.

   Prosenttipisteen arvona voi olla arvot 0–100.

   Käytä prosenttipistettä, kun haluat esittää havainnollisesti ylimpien arvojen ryhmän (kuten suurimpien arvojen 20. prosenttipiste) toisella tietopalkilla ja alimpia arvoja (kuten pienimpien arvojen 20. prosenttipiste) toisella tietopalkilla, koska ne edustava ääriarvoja, jotka voivat vääristää tietojen visuaalista esitystä.

  • Kaavan tuloksen muotoileminen     Valitse Kaava ja kirjoita arvo Pienin-ja Suurin-ruutuun.

   • Kaavan on palautettava luku-, päivämäärä- tai kellonaika-arvo.

   • Kirjoita kaavan alkuun yhtäläisyysmerkki (=).

   • Jos kaava on virheellinen, Excel ei käytä muotoilua.

   • Kaava kannattaa testata ja varmistaa, että se ei palauta virheellistä arvoa.

  Huomautukset: 

  • Varmista, että Pienin-arvo on pienempi kuin Suurin-arvo.

  • Voit valita erilaisen Pienin- ja Suurin-tyypin. Voit esimerkiksi valita Pienin-tyypiksi luvun ja Suurin-tyypiksi prosentin.

 8. Voit valita Pienin- ja Suurin-arvon väriasteikon valitsemalla Palkin väri.

  Jos haluat valita lisävärejä tai luoda mukautetun värin, valitse Lisää värejä. Valitsemasi palkin väri näkyy Esikatselu-ruudussa.

 9. Jos haluat näyttää vain tietopalkin etkä solussa olevaa arvoa, valitse Näytä vain palkki.

 10. Jos haluat käyttää tietopalkeissa yhtenäistä reunaa, valitse Reunaviiva-luetteloruudusta Yhtenäinen reuna ja valitse sitten reunan väri.

 11. Jos haluat valita tasavärisen tai liukuvärjätyn palkin, valitse Täyttö-ruudusta Tasainen täyttö tai Liukuväritäyttö.

 12. Jos haluat muotoilla negatiivisia palkkeja, valitse Negatiivinen arvo ja akseli ja valitse sitten Negatiivinen arvo ja akselin asetus -valintaikkunasta negatiivisen palkin täyttövärin ja reunan värin asetukset. Voit valita akselin sijaintiasetukset ja värin. Kun olet määrittänyt asetukset, valitse OK.

 13. Voit muuttaa palkkien suunnan valitsemalla asetuksen Palkin suunta -luetteloruudusta. Asetus on oletusarvoisesti Asiayhteys, mutta voit valita suunnaksi joko vasemmalta oikealle tai oikealta vasemmalle sen mukaan, miten haluat esittää tietosi.

Kuvakejoukkoa käyttämällä voit merkitä ja luokitella tiedot kolmesta viiteen luokkaan kynnysarvojen mukaan. Kukin kuvake edustaa arvojoukkoa. Esimerkiksi kolmen nuolikuvakkeen joukkoa käytettäessä vihreä ylöspäin osoittava nuoli edustaa suuria arvoja, keltainen sivulle osoittava nuoli edustaa keskipistearvoja ja punainen alaspäin osoittava nuoli edustaa pieniä arvoja.

Tässä esitetty esimerkki toimii monien ehdollisen muotoilun kuvakejoukkojen esimerkkien kanssa.

Samojen tietojen eri kuvakejoukot

Voit määrittää kuvakkeet näkymään vain soluissa, jotka täyttävät jonkin ehdon. Voit esimerkiksi määrittää, että varoituskuvake näkyy soluissa, jotka ovat kriittisen arvon alapuolella, ja että kriittisen arvon ylittävissä soluissa ei ole kuvakkeita. Voit piilottaa kuvakkeet valitsemalla kuvakkeen vierestä avattavasta kuvakevalikosta Ei kuvaketta solussa, kun asetat ehtoja. Voit myös luoda oman kuvakejoukkoyhdistelmän, johon kuuluu esimerkiksi vihreä "merkki"-valintamerkki, keltainen "liikennevalo" ja punainen "lippu".

Vihje: Jos jokin alueen soIu sisältää kaavan, joka palauttaa virheen, ehdollista muotoilua ei sovelleta kyseisiin soluihin. Jos haluat varmistaa, että ehdollista muotoilua käytetään koko alueessa, palauta virhearvon sijaan ON- tai JOSVIRHE-funktion määrittämä arvo (esimerkiksi 0 tai PUUTTUU).

Pikamuotoilu

 1. Valitse vähintään yksi solu alueesta, taulukosta tai pivot-taulukkoraportista.

 2. Napsauta Aloitus-välilehden Tyyli-ryhmässä Ehdollinen muotoilu -kohdan vieressä olevaa nuolta, valitse Kuvakejoukko ja valitse sitten kuvakejoukko.

  Ehdollinen muotoilu

Voit vaihtaa Pivot-taulukon arvoalueen kenttien vaikutusalueen määritysmenetelmää Käytä muotoilusääntöä -painikkeella.

Lisämuotoilu

 1. Valitse vähintään yksi solu alueesta, taulukosta tai pivot-taulukkoraportista.

 2. Napsauta Aloitus-välilehden Tyyli-ryhmässä Ehdollinen muotoilu -kohdan vieressä olevaa nuolta ja valitse sitten Hallitse sääntöjä. Näkyviin tulee Ehdollisen muotoilun sääntöjen hallinta -valintaikkuna.

 3. Tee jompikumpi seuraavista:

  • Lisää ehdollinen muotoilu valitsemalla Uusi sääntö. Näkyviin tulee Uusi muotoilusääntö -valintaikkuna.

  • Muuta ehdollista muotoilua seuraavasti:

   1. Varmista, että oikea laskentataulukko, taulukko tai Pivot-taulukkoraportti on valittuna Näytä muotoilusäännöt -luetteloruudussa.

   2. Voit muuttaa solualuetta seuraavasti: piilota valintaikkuna tilapäisesti napsauttamalla Käyttö-ruudun Pienennä valintaikkuna -painiketta , valitse uusi solualue laskentataulukosta ja napsauta sitten Laajenna valintaikkuna -painiketta .

   3. Valitse sääntö ja valitse sitten Muokkaa sääntöä. Näkyviin tulee Muokkaa muotoilusääntöä -valintaikkuna.

 4. Jos haluat muuttaa Pivot-taulukkoraportin arvoalueesta valittavien kenttien vaikutusaluetta, toimi Käytä sääntöä -kohdassa seuraavasti:

  • Valinta:    Valitse Vain nämä solut.

  • Vastaava kenttä:    Valitse Kaikki <arvokenttä>-solut, joissa on samat kentät.

  • Arvokenttä:    Valitse Kaikki <arvokenttä>-solut.

 5. Valitse Valitse säännön tyyppi -kohdasta Muotoile kaikki solut niiden arvojen perusteella.

 6. Valitse Muokkaa säännön kuvausta -kohdan Muotoilutyyli-luetteloruudusta Kuvakejoukko.

  1. Valitse kuvakejoukko. Oletusjoukko on 3 liikennevaloa (ei kehyksiä). Kuvakkeiden määrä ja kunkin kuvakkeen oletusarvona olevat vertailuoperaattorit sekä kynnysarvot voivat vaihdella kuvakejoukon mukaan.

  2. Voit halutessasi säätää vertailuoperaattoreita ja kynnysarvoja. Oletusarvon mukaan kuvakkeiden arvojoukot ovat yhtä suuret, mutta voit sovittaa ne omiin tarkoituksiisi säätämällä arvoja. Varmista, että määrität kynnysarvot loogisessa järjestyksessä suurimmasta pienimpään ylhäältä alaspäin.

  3. Tee jompikumpi seuraavista:

   • Luku-, päivämäärä- tai aika-arvon muotoileminen:    Valitse Luku.

   • Prosentin muotoileminen:    Valitse Prosentti.

    Voit käyttää arvoja 0–100. Älä kirjoita prosenttimerkkiä (%).

    Käytä prosenttia, kun haluat näyttää kaikki arvot suhteutetusti. Prosentin käyttäminen varmistaa, että arvojen hajonta on suhteellinen.

   • Prosenttipisteen muotoileminen:    Valitse Prosenttipiste. Prosenttipisteen arvona voi olla arvot 0–100.

    Käytä prosenttipistettä, kun haluat esittää havainnollisesti ylimpien arvojen ryhmän (kuten suurimpien arvojen 20. prosenttipiste) käyttämällä tiettyä kuvaketta ja alimpia arvoja (kuten pienimpien arvojen 20. prosenttipiste) käyttämällä toista kuvaketta, koska ne edustavat ääriarvoja, jotka voivat vääristää tietojen visuaalista esitystä.

   • Kaavan tuloksen muotoileminen:    Valitse Kaava ja kirjoita arvo kuhunkin Arvo-ruutuun.

    • Kaavan on palautettava luku-, päivämäärä- tai kellonaika-arvo.

    • Kirjoita kaavan alkuun yhtäläisyysmerkki (=).

    • Jos kaava on virheellinen, Excel ei käytä muotoilua.

    • Kaava kannattaa testata ja varmistaa, että se ei palauta virheellistä arvoa.

  4. Jos haluat määrittää, että ensimmäinen kuvake vastaa pienimpiä arvoja ja viimeinen kuvake suurempia arvoja, valitse Muuta kuvakejärjestys käänteiseksi.

  5. Jos haluat näyttää vain kuvakkeen etkä solussa olevaa arvoa, valitse Näytä vain kuvake.

   Huomautukset: 

   1. Joudut ehkä muuttamaan sarakkeen leveyttä, jotta kuvake mahtuu soluun.

   2. Solussa näkyvän kuvakkeen koko määräytyy solun fonttikoon mukaan. Koko Fontti- nostetaan, kuvakkeen koko kasvaa kokoa suhteellisesti.

Voit etsiä tiettyjä soluja solualueesta helposti muotoilemalla kyseiset solut vertailuoperaattorin avulla. Voit esimerkiksi luokan mukaan lajitellussa varastolaskentataulukossa korostaa keltaisella tuotteita, joita on varastossa vähemmän kuin kymmenen. Tai selvittää laskentataulukosta, jossa on yhteenveto vähittäismyymälöistä, kaikki ne myymälät, joiden voitto on yli kymmenen prosenttia, myynti vähemmän kuin 100 000 euroa ja joiden alue on "kaakko".

Tässä esitetyt esimerkit toimivat valmiiden ehdollisen muotoilun ehtojen esimerkkien kanssa, kuten Suurempi kuin ja Ylimmät %. Tämä määrittää niiden kaupunkien taustaväriksi vihreän, joiden asukasluku on suurempi kuin 2 000 000, ja ylimpien 30 %:n keskimääräisten korkeiden lämpötilojen taustaväriksi oranssin.

Muotoilu näyttää kaupungit, joiden asukasluku on yli kaksi miljoonaa, sekä korkeiden lämpötilojen ylimmät 30 %.

Huomautus: Pivot-taulukkoraportin tietoalueen kenttiä ei voi muotoilla ehdollisesti käyttämällä teksti- tai päivämääräarvoja, vain lukuja.

Pikamuotoilu

 1. Valitse vähintään yksi solu alueesta, taulukosta tai pivot-taulukkoraportista.

 2. Napsauta Aloitus-välilehden Tyyli-ryhmässä Ehdollinen muotoilu -kohdan vieressä olevaa nuolta ja valitse sitten Solujen korostussäännöt.

  Ehdollinen muotoilu

 3. Valitse haluamasi komento, kuten On välillä, On sama kuin teksti, joka sisältää tai Päivämäärä.

 4. Kirjoita haluamasi arvot ja valitse sitten muoto.

Voit vaihtaa Pivot-taulukon arvoalueen kenttien vaikutusalueen määritysmenetelmää Käytä muotoilusääntöä -painikkeella.

Lisämuotoilu

 1. Valitse vähintään yksi solu alueesta, taulukosta tai pivot-taulukkoraportista.

 2. Napsauta Aloitus-välilehden Tyyli-ryhmässä Ehdollinen muotoilu -kohdan vieressä olevaa nuolta ja valitse sitten Hallitse sääntöjä. Näkyviin tulee Ehdollisen muotoilun sääntöjen hallinta -valintaikkuna.

 3. Tee jompikumpi seuraavista:

  • Lisää ehdollinen muotoilu valitsemalla Uusi sääntö. Näkyviin tulee Uusi muotoilusääntö -valintaikkuna.

  • Muuta ehdollista muotoilua seuraavasti:

   1. Varmista, että oikea laskentataulukko, taulukko tai Pivot-taulukkoraportti on valittuna Näytä muotoilusäännöt -luetteloruudussa.

   2. Voit muuttaa solualuetta seuraavasti: piilota valintaikkuna tilapäisesti napsauttamalla Käyttö-ruudun Pienennä valintaikkuna -painiketta , valitse uusi solualue samasta tai jostakin muusta laskentataulukosta ja napsauta sitten Laajenna valintaikkuna -painiketta .

   3. Valitse sääntö ja valitse sitten Muokkaa sääntöä. Näkyviin tulee Muokkaa muotoilusääntöä -valintaikkuna.

 4. Jos haluat muuttaa Pivot-taulukkoraportin arvoalueesta valittavien kenttien vaikutusaluetta, toimi Käytä sääntöä -kohdassa seuraavasti:

  • Valinta:    Valitse Vain nämä solut.

  • Vastaava kenttä:    Valitse Kaikki <arvokenttä>-solut, joissa on samat kentät.

  • Arvokenttä:    Valitse Kaikki <arvokenttä>-solut.

 5. Valitse Valitse säännön tyyppi ‑kohdasta Muotoile vain solut, jotka sisältävät.

 6. Tee Muokkaa säännön kuvausta -kohdan Muotoile vain solut, jotka sisältävät -luetteloruudussa seuraavat toimet:

  • Muotoileminen luvun, päivämäärän tai ajan mukaan:    Valitse Solun arvo, valitse vertailuoperaattori ja kirjoita luku, päivämäärä tai kellonaika.

   Valitse esimerkiksi On välillä ja kirjoita sitten 100 ja 200 tai valitse On yhtä suuri kuin ja kirjoita 1.1.2009.

   Voit myös kirjoittaa kaavan, joka palauttaa luvun, päivämäärän tai kellonajan.

   • Aloita kaava yhtäläisyysmerkillä (=).

   • Jos kaava on virheellinen, Excel ei käytä muotoilua.

   • Kaava kannattaa testata ja varmistaa, että se ei palauta virheellistä arvoa.

  • Muotoileminen tekstin mukaan:    Valitse Tietty teksti, valitse vertailuoperaattori ja kirjoita sitten teksti.

   Valitse esimerkiksi Sisältää ja kirjoita sitten Hopea tai valitse Alussa on ja kirjoita Rau.

   Lainausmerkit sisältyvät hakumerkkijonoon, ja voit käyttää yleismerkkejä. Merkkijonon pituus voi olla enintään 255 merkkiä.

   Voit myös kirjoittaa kaavan, joka palauttaa tekstiarvon.

   • Aloita kaava yhtäläisyysmerkillä (=).

   • Jos kaava on virheellinen, Excel ei käytä muotoilua.

   • Kaava kannattaa testata ja varmistaa, että se ei palauta virheellistä arvoa.

  • Muotoileminen päivämäärän mukaan:    Valitse Päivämäärät ja valitse sitten päivämäärävertailu.

   Valitse esimerkiksi Eilen tai Seuraava viikko.

  • Solujen muotoileminen tyhjiksi tai ei-tyhjiksi:    Valitse Tyhjät tai Ei tyhjiä.

   Tyhjä arvo on solu, jossa ei ole tietoja. Se ei siis ole solu, jossa on välilyöntejä (välilyöntejä käsitellään tekstinä).

  • Solujen muotoileminen virhearvoilla tai ei-virhearvoilla:    Valitse Virheet tai Ei virheitä.

   Virhearvoja ovat #####, #ARVO!, #JAKO/0!, #NIMI?, #PUUTTUU, #VIITTAUS! #LUKU! ja #TYHJÄ!.

 7. Voit määrittää tietyn muotoilun valitsemalla Muoto. Muotoile solut -valintaikkuna tulee näkyviin.

 8. Valitse se luku-, fontti-, reunaviiva- tai täyttömuotoilu, jota haluat käyttää, kun solun arvo vastaa ehtoa, ja valitse sitten OK.

  Voit valita useita muotoiluja. Valitsemasi muotoilut näkyvät Esikatselu-ruudussa.

Voit etsiä solualueen suurimmat ja pienimmät arvot itse määrittämäsi raja-arvon perusteella. Voit esimerkiksi etsiä alueen myyntiraportista 5 eniten myytyä tuotetta, asiakastutkimuksesta ne 15 % tuotteista, joita on myyty vähiten, ja osaston henkilöluettelosta ne 25 työntekijää, jotka ansaitsevat eniten.

Pikamuotoilu

 1. Valitse vähintään yksi solu alueesta, taulukosta tai pivot-taulukkoraportista.

 2. Napsauta Aloitus-välilehden Tyyli-ryhmässä Ehdollinen muotoilu -kohdan vieressä olevaa nuolta ja valitse sitten Ensimmäiset/viimeiset-säännöt.

  Ehdollinen muotoilu

 3. Valitse haluamasi komento, kuten Ensimmäiset 10 kohdetta tai Viimeiset 10 %.

 4. Kirjoita haluamasi arvot ja valitse sitten muoto.

Voit vaihtaa Pivot-taulukon arvoalueen kenttien vaikutusalueen määritysmenetelmää Käytä muotoilusääntöä -painikkeella.

Lisämuotoilu

 1. Valitse vähintään yksi solu alueesta, taulukosta tai pivot-taulukkoraportista.

 2. Napsauta Aloitus-välilehden Tyyli-ryhmässä Ehdollinen muotoilu -kohdan vieressä olevaa nuolta ja valitse sitten Hallitse sääntöjä. Näkyviin tulee Ehdollisen muotoilun sääntöjen hallinta -valintaikkuna.

 3. Tee jompikumpi seuraavista:

  • Lisää ehdollinen muotoilu valitsemalla Uusi sääntö. Näkyviin tulee Uusi muotoilusääntö -valintaikkuna.

  • Muuta ehdollista muotoilua seuraavasti:

   1. Varmista, että oikea laskentataulukko, taulukko tai Pivot-taulukkoraportti on valittuna Näytä muotoilusäännöt -luetteloruudussa.

   2. Voit muuttaa solualuetta seuraavasti: piilota valintaikkuna tilapäisesti napsauttamalla Käyttö-ruudun Pienennä valintaikkuna -painiketta , valitse uusi solualue laskentataulukosta ja napsauta sitten Laajenna valintaikkuna -painiketta .

   3. Valitse sääntö ja valitse sitten Muokkaa sääntöä. Näkyviin tulee Muokkaa muotoilusääntöä -valintaikkuna.

 4. Jos haluat muuttaa Pivot-taulukkoraportin arvoalueesta valittavien kenttien vaikutusaluetta, toimi Käytä sääntöä -kohdassa seuraavasti:

  • Valinta:    Valitse Vain nämä solut.

  • Vastaava kenttä:    Valitse Kaikki <arvokenttä>-solut, joissa on samat kentät.

  • Arvokenttä:    Valitse Kaikki <arvokenttä>-solut.

 5. Valitse Valitse säännön tyyppi -kohdasta Muotoile vain ensimmäiseksi tai viimeiseksi luokitellut arvot.

 6. Valitse Muokkaa säännön kuvausta -kohdan Muotoile arvot, jotka kuuluvat ryhmään -luetteloruudusta Ylin tai Alin.

 7. Tee jompikumpi seuraavista:

  • Jos haluat määrittää ylimmän tai alimman ryhmän rajan, kirjoita luku ja poista sitten % valitusta alueesta -valintaruudun valinta. Sallitut arvot ovat 1–1000.

  • Jos haluat määrittää ylimmän tai alimman ryhmän rajan, kirjoita prosenttiluku ja valitse sitten % valitusta alueesta -valintaruutu. Sallitut arvot ovat 1–100.

 8. Voit myös muuttaa tapaa, jolla muotoilua käytetään sellaisen Pivot-taulukkoraportin arvoalueen kentissä, joiden vaikutusalueen määrittää vastaava kenttä.

  Ehdollinen muotoilu perustuu oletusarvoisesti kaikkiin näkyvissä oleviin arvoihin. Jos määrität vaikutusalueen vastaavan kentän perusteella, voit halutessasi käyttää ehdollista muotoilua kaikkien näkyvissä olevien arvojen sijasta seuraavissa kohteissa:

  • Sarakkeessa ja sen päätason rivikentässä valitsemalla sarakeryhmässä.

  • Rivissä ja sen päätason sarakekentässä valitsemalla riviryhmässä.

 9. Voit määrittää tietyn muotoilun valitsemalla Muoto. Muotoile solut -valintaikkuna tulee näkyviin.

 10. Valitse se luku-, fontti-, reunaviiva- tai täyttömuotoilu, jota haluat käyttää, kun solun arvo vastaa ehtoa, ja valitse sitten OK.

  Voit valita useita muotoiluja. Valitsemasi muotoilut näkyvät Esikatselu-ruudussa.

Voit etsiä keskiarvon tai keskihajonnan ylä- tai alapuolella olevat arvot solualueelta. Voit esimerkiksi etsiä vuosiraportista henkilöt, joiden myynti on ollut yli keskiarvon, tai voit etsiä valmistetut materiaalit, joiden laatuluokitus on kahden keskihajonnan alapuolella.

Pikamuotoilu

 1. Valitse vähintään yksi solu alueesta, taulukosta tai pivot-taulukkoraportista.

 2. Napsauta Aloitus-välilehden Tyyli-ryhmässä Ehdollinen muotoilu -kohdan vieressä olevaa nuolta ja valitse sitten Ensimmäiset/viimeiset-säännöt.

  Ehdollinen muotoilu

 3. Valitse haluamasi komento, kuten Yli keskiarvon tai Alle keskiarvon.

 4. Kirjoita haluamasi arvot ja valitse sitten muoto.

Voit vaihtaa Pivot-taulukon arvoalueen kenttien vaikutusalueen määritysmenetelmää Käytä muotoilusääntöä -painikkeella.

Lisämuotoilu

 1. Valitse vähintään yksi solu alueesta, taulukosta tai pivot-taulukkoraportista.

 2. Napsauta Aloitus-välilehden Tyyli-ryhmässä Ehdollinen muotoilu -kohdan vieressä olevaa nuolta ja valitse sitten Hallitse sääntöjä. Näkyviin tulee Ehdollisen muotoilun sääntöjen hallinta -valintaikkuna.

 3. Tee jompikumpi seuraavista:

  • Lisää ehdollinen muotoilu valitsemalla Uusi sääntö. Näkyviin tulee Uusi muotoilusääntö -valintaikkuna.

  • Muuta ehdollista muotoilua seuraavasti:

   1. Varmista, että oikea laskentataulukko, taulukko tai Pivot-taulukkoraportti on valittuna Näytä muotoilusäännöt -luetteloruudussa.

   2. Voit muuttaa solualuetta seuraavasti: piilota valintaikkuna tilapäisesti napsauttamalla Käyttö-ruudun Pienennä valintaikkuna -painiketta , valitse uusi solualue laskentataulukosta ja napsauta sitten Laajenna valintaikkuna -painiketta .

   3. Valitse sääntö ja valitse sitten Muokkaa sääntöä. Näkyviin tulee Muokkaa muotoilusääntöä -valintaikkuna.

 4. Jos haluat muuttaa Pivot-taulukkoraportin arvoalueesta valittavien kenttien vaikutusaluetta, toimi Käytä sääntöä -kohdassa seuraavasti:

  • Valinta:    Valitse Vain nämä solut.

  • Vastaava kenttä:    Valitse Kaikki <arvokenttä>-solut, joissa on samat kentät.

  • Arvokenttä:    Valitse Kaikki <arvokenttä>-solut.

 5. Valitse Valitse säännön tyyppi -kohdasta Muotoile vain arvot, jotka ovat keskiarvoa suurempia tai pienempiä.

 6. Toimi Muokkaa säännön kuvausta -kohdan Muotoile arvot, jotka ovat -luetteloruudussa seuraavasti:

  • Jos haluat muotoilla solut, joiden arvo on solualueen keskiarvon ylä- tai alapuolella, valitse Yläpuolella tai Alapuolella.

  • Jos haluat muotoilla solut, joiden arvo on solualueen kaikkien solujen yhden, kahden tai kolmen keskihajonnan ylä- tai alapuolella, valitse keskihajonta.

 7. Voit myös muuttaa tapaa, jolla muotoilua käytetään sellaisen Pivot-taulukkoraportin arvoalueen kentissä, joiden vaikutusalueen määrittää vastaava kenttä.

  Ehdollinen muotoilu perustuu oletusarvoisesti kaikkiin näkyvissä oleviin arvoihin. Jos määrität vaikutusalueen vastaavan kentän perusteella, voit halutessasi käyttää ehdollista muotoilua kaikkien näkyvissä olevien arvojen sijasta seuraavissa kohteissa:

  • Sarakkeessa ja sen päätason rivikentässä valitsemalla sarakeryhmässä.

  • Rivissä ja sen päätason sarakekentässä valitsemalla riviryhmässä.

 8. Avaa Muotoile soluja -valintaikkuna valitsemalla Muotoile.

 9. Valitse se luku-, fontti-, reunaviiva- tai täyttömuotoilu, jota haluat käyttää, kun solun arvo vastaa ehtoa, ja valitse sitten OK.

  Voit valita useita muotoiluja. Valitsemasi muotoilut näkyvät Esikatselu-ruudussa.

Huomautus: Pivot-taulukkoraportin arvoalueen kenttiä ei voi muotoilla ehdollisesti käyttämällä yksilöllisiä arvoja tai arvojen kaksoiskappaleita.

Tässä esimerkissä ehdollista muotoilua käytetään Ohjaaja-sarakkeessa niiden ohjaajien löytämiseksi, jotka opettavat vähintään kahta ryhmää (ohjaajien nimien kaksoiskappaleet on korostettu roosalla). Arvosanasarakkeesta vain kerran löytyvät arvosana-arvot (yksilölliset arvot) on korostettu vihreällä.

Sarakkeen C arvot, jotka eivät ole yksilöllisiä, ovat roosia, ja sarakkeen D yksilölliset arvot vihreitä.

Pikamuotoilu

 1. Valitse vähintään yksi solu alueesta, taulukosta tai pivot-taulukkoraportista.

 2. Napsauta Aloitus-välilehden Tyyli-ryhmässä Ehdollinen muotoilu -kohdan vieressä olevaa nuolta ja valitse sitten Solujen korostussäännöt.

  Ehdollinen muotoilu

 3. Valitse Arvojen kaksoiskappaleet.

 4. Kirjoita haluamasi arvot ja valitse sitten muoto.

Lisämuotoilu

 1. Valitse vähintään yksi solu alueesta, taulukosta tai pivot-taulukkoraportista.

 2. Napsauta Aloitus-välilehden Tyyli-ryhmässä Ehdollinen muotoilu -kohdan vieressä olevaa nuolta ja valitse sitten Hallitse sääntöjä. Näkyviin tulee Ehdollisen muotoilun sääntöjen hallinta -valintaikkuna.

 3. Tee jompikumpi seuraavista:

  • Lisää ehdollinen muotoilu valitsemalla Uusi sääntö. Näkyviin tulee Uusi muotoilusääntö -valintaikkuna.

  • Muuta ehdollista muotoilua seuraavasti:

   1. Varmista, että oikea laskentataulukko tai taulukko on valittuna Näytä muotoilusäännöt -luetteloruudussa.

   2. Voit muuttaa solualuetta seuraavasti: piilota valintaikkuna tilapäisesti napsauttamalla Käyttö-ruudun Pienennä valintaikkuna -painiketta , valitse uusi solualue laskentataulukosta ja napsauta sitten Laajenna valintaikkuna -painiketta .

   3. Valitse sääntö ja valitse sitten Muokkaa sääntöä. Näkyviin tulee Muokkaa muotoilusääntöä -valintaikkuna.

 4. Valitse Valitse säännön laji -kohdasta Muotoile vain yksilölliset arvot tai samat arvot.

 5. Valitse Muokkaa säännön kuvausta -kohdan Muotoilutyyli-luetteloruudusta yksilölliset tai kaksinkertaiset.

 6. Avaa Muotoile soluja -valintaikkuna valitsemalla Muotoile.

 7. Valitse se luku-, fontti-, reunaviiva- tai täyttömuotoilu, jota haluat käyttää, kun solun arvo vastaa ehtoa, ja valitse sitten OK.

  Voit valita useita muotoiluja. Valitsemasi muotoilut näkyvät Esikatselu-ruudussa.

Jos haluat soveltaa olemassa olevaa muotoilutyyliä uusiin tai muihin tietoihin laskentataulukossasi, voit käyttää Muotoilusivellintä ehdollisen muotoilun kopioimiseksi haluamiisi tietoihin.

 1. Napsauta solua, joka sisältää kopioitavan ehdollisen muotoilun.

 2. Valitse Aloitus > Muotoilusivellin.

  Aloitus-välilehden Kopioi- ja Liitä-painikkeet

  Osoitin muuttuu siveltimeksi.

  Vihje: Jos haluat jatkaa muotoilusiveltimen käyttöä ja liittää ehdollisen muotoilun myös muihin soluihin, kaksoisnapsauta Muotoilusivellin-painiketta.

 3. Liitä ehdollinen muotoilu vetämällä sivellintä muotoiltavien solujen tai solualueiden yli.

 4. Lopeta siveltimen käyttö painamalla ESC-näppäintä.

Huomautus: Jos olet käyttänyt säännössä kaavaa, joka käyttää ehdollista muotoilua, voit joutua muokkaamaan kaavan suhteellisia ja suoria viittauksia ehdollisen muotoilun liittämisen jälkeen. Lisätietoja on artikkelissa Suhteellisten, suorien ja yhdistelmäviittausten välillä vaihtaminen.

Jos laskentataulukossa on yksi tai useampi solu, jossa on ehdollinen muotoilu, voit nopeasti etsiä nämä solut, jos haluat kopioida, muuttaa tai poistaa ehdollisia muotoiluja. Siirry määräten -komennolla voit joko etsiä vain tietyn ehdollisen muotoilun sisältävät solut tai kaikki solut, joissa on ehdollinen muotoilu.

Kaikkien ehdollista muotoilua sisältävien solujen etsiminen

 1. Napsauta jotakin solua, jossa ei ole ehdollista muotoilua.

 2. Napsauta Aloitus-välilehden Muokkaaminen-ryhmässä Etsi ja valitse -kohdan vieressä olevaa nuolta ja napsauta sitten Ehdollinen muotoilu.

Vain niiden solujen etsiminen, joissa on sama ehdollinen muotoilu

 1. Napsauta mitä tahansa solua, joka sisältää etsittävän ehdollisen muotoilun.

 2. Napsauta Aloitus-välilehden Muokkaaminen-ryhmässä Etsi ja valitse -kohdan vieressä olevaa nuolta ja napsauta sitten Siirry määräten.

 3. Valitse Ehdolliset muotoilut.

 4. Valitse Kelpoisuusehdot-kohdasta Samat.

Ehdollisen muotoilun poistaminen laskentataulukosta    

 • Valitse Aloitus-välilehdessä Ehdollinen muotoilu > Poista säännöt > Poista säännöt koko laskentataulukosta.

Ehdollisen muotoilun poistaminen alueesta, taulukosta tai Pivot-taulukosta    

 1. Valitse se solualue, taulukko tai Pivot-taulukko, josta haluat poistaa ehdolliset muotoilut.

 2. Valitse Aloitus -välilehdessä Ehdollinen muotoilu > Poista säännöt.

 3. Valitse Valitut solut, Tämä taulukko tai Tämä Pivot-taulukko sen mukaan, minkä kohteen olet valinnut.

Väriasteikot ovat visuaalisia apuvälineitä, jotka helpottavat tietojen jakautuman ja variaation ymmärtämistä. Väriasteikkoja on kahdenlaisia: kaksiväriset asteikot ja kolmiväriset asteikot.

Kaksivärisen asteikon avulla voit verrata alueen soluja käyttämällä kahta väriä. Värin sävyt edustavat solujen ylempiä tai alempia arvoja. Jos esimerkiksi käytät vihreän ja keltaisen värin asteikkoa, voit määrittää vihreiksi solut, joissa on ylempiä arvoja, ja keltaisiksi solut, joissa on alempia arvoja.

Kolmivärisen asteikon avulla voit verrata alueen soluja käyttämällä kolmea väriä. Värin sävyt edustavat solujen ylempiä arvoja, keskipistearvoja tai alempia arvoja. Jos esimerkiksi käytät vihreän, keltaisen ja punaisen värin asteikkoa, voit määrittää vihreiksi solut, joissa on ylempiä arvoja, keltaisiksi solut, joissa on keskipistearvoja, ja punaisiksi solut, joissa on alempia arvoja.

 1. Valitse vähintään yksi solu alueesta, taulukosta tai Pivot-taulukosta.

 2. Napsauta Aloitus > Taulukot > Ehdollinen muotoilu > Väriasteikot ja valitse sitten väriasteikko.

Tietopalkki helpottaa arvon tarkastelemista suhteessa muihin soluihin. Tietopalkin pituus edustaa solussa olevaa arvoa. Pidempi palkki edustaa suurempaa arvoa ja lyhyempi palkki edustaa pienempää arvoa. Tietopalkit ovat käyttökelpoisia, kun halutaan erottaa suuret ja pienet luvut suuresta arvojoukosta, esimerkiksi, kun halutaan erottaa eniten ja vähiten myydyt lelut joulun myyntiraportissa.

 1. Valitse vähintään yksi solu alueesta, taulukosta tai Pivot-taulukosta.

 2. Napsauta Aloitus > Taulukot > Ehdollinen muotoilu > Tietopalkit ja valitse sitten tietopalkki.

Kuvakejoukkoa käyttämällä voit merkitä ja luokitella tiedot kolmesta viiteen luokkaan kynnysarvojen mukaan. Kukin kuvake edustaa arvojoukkoa. Esimerkiksi kolmen nuolikuvakkeen joukkoa käytettäessä vihreä ylöspäin osoittava nuoli edustaa ylempiä arvoja, keltainen sivulle osoittava nuoli edustaa keskipistearvoja ja punainen alaspäin osoittava nuoli edustaa alempia arvoja.

 1. Valitse vähintään yksi solu alueesta, taulukosta tai Pivot-taulukosta.

 2. Napsauta Aloitus > Taulukot > Ehdollinen muotoilu > Kuvakejoukot ja valitse sitten kuvakejoukko.

Voit etsiä tiettyjä soluja solualueesta helposti muotoilemalla kyseiset solut vertailuoperaattorin avulla. Voit esimerkiksi luokan mukaan lajitellussa varastolaskentataulukossa korostaa keltaisella tuotteita, joita on varastossa vähemmän kuin kymmenen. Tai selvittää laskentataulukosta, jossa on yhteenveto vähittäismyymälöistä, kaikki ne myymälät, joiden voitto on yli kymmenen prosenttia, myynti vähemmän kuin 100 000 euroa ja joiden alue on "kaakko".

 1. Valitse vähintään yksi solu alueesta, taulukosta tai Pivot-taulukosta.

 2. Napsauta Aloitus-välilehden Taulukot-ryhmässä Korosta solusääntöjä.

 3. Valitse haluamasi komento, kuten Välillä, Sama kuin teksti, joka sisältää tai Päivämäärä.

 4. Syötä arvot, joita haluat käyttää, ja valitse sitten muoto (täyttö, teksti tai reunan väri) ja napsauta sitten OK.

Voit etsiä solualueen ylimmät ja alimmat arvot määrittämäsi raja-arvon perusteella. Voit esimerkiksi etsiä alueen myyntiraportista 5 eniten myytyä tuotetta, asiakastutkimuksesta ne 15 % tuotteista, joita on myyty vähiten, ja osaston henkilöluettelosta 25 eniten ansaitsevaa työntekijää.

 1. Valitse vähintään yksi solu alueesta, taulukosta tai Pivot-taulukosta.

 2. Napsauta Aloitus-välilehden Taulukot-ryhmästä Suurimmat/pienimmät-säännöt.

 3. Valitse haluamasi komento, kuten Suurimmat 10 kohdetta tai pienimmät 10 %.

 4. Syötä arvot, joita haluat käyttää, ja valitse sitten muoto (täyttö, teksti tai reunan väri) ja napsauta sitten OK.

Voit etsiä keskiarvon tai keskihajonnan ylä- tai alapuolella olevat arvot solualueelta. Voit esimerkiksi etsiä vuosiraportista henkilöt, joiden myynti on ollut yli keskiarvon, tai voit etsiä valmistetut materiaalit, joiden laatuluokitus on kahden keskihajonnan alapuolella.

 1. Valitse vähintään yksi solu alueesta, taulukosta tai Pivot-taulukosta.

 2. Napsauta Aloitus-välilehden Taulukot-ryhmästä Suurimmat/pienimmät-säännöt.

 3. Valitse haluamasi komento, kuten Yli keskiarvon tai Alle keskiarvon.

 4. Syötä arvot, joita haluat käyttää, ja valitse sitten muoto (täyttö, teksti tai reunan väri) ja napsauta sitten OK.

Solualueissa voi olla yksilöllisiä arvoja tai kaksoiskappaleita.

 1. Valitse vähintään yksi solu alueesta, taulukosta tai Pivot-taulukosta.

 2. Napsauta Aloitus-välilehden Taulukot-ryhmästä Korosta solusääntöjä ja valitse sitten Kaksoiskappaleet.

 3. Syötä arvot, joita haluat käyttää, ja valitse sitten muoto (täyttö, teksti tai reunan väri) ja napsauta sitten OK.

Ehdollinen muotoilu voidaan kopioida ja liittää kahdella tavalla:

 • Käytä muihin tietoihin Kopioi ehdollinen muotoilu muotoilusiveltimen avulla -komentoa.

 • Kopioi muotoilu ehdollisesti muotoilluissa soluissa ja liitä se muihin soluihin. Toimi seuraavasti:

  1. Valitse solut, joiden ehdollisen muotoilun haluat kopioida muihin soluihin.

  2. Napsauta valintaa hiiren kakkospainikkeella > Kopioi tai paina Ctrl+C.

  3. Valitse ensimmäinen solu kohdealueella, johon haluat liittää ehdollisen muotoilun.

   Huomautus: Koska haluat liittää vain muotoilun, älä napsauta hiiren kakkospainikkeella > Liitä tai paina Ctrl+V. Kun olet kopioinut tiedot, joiden lukumuoto on eri kuin kohdealueen tiedot, muista muokata lukumuotoa kohdealueella muotoilun liittämisen jälkeen.

Voit poistaa ehdollisen muotoilun valituista soluista tai koko laskentataulukosta.

 • Ehdollisen muotoilun poistaminen valituista soluista:

  1. Valitse solut laskentataulukossa.

  2. Napsauta Aloitus-välilehteä > Ehdollinen muotoilu > Poista säännöt > Poista säännöt valituista soluista.

 • Jos haluat poistaa ehdollisen muotoilun koko laskentataulukosta, napsauta Aloitus-välilehteä > Ehdollinen muotoilu > Poista säännöt > Poista säännöt koko laskentataulukosta.

Onko sinulla jokin funktioihin liittyvä kysymys?

Lähetä kysymys Excel-yhteisön keskustelupalstalle

Tarvitsetko lisäohjeita?

Voit aina kysyä neuvoa Excel Tech Community -yhteisön asiantuntijalta, saada tukea yhteisön vastauksista tai ehdottaa uutta ominaisuutta tai parannusta Excel User Voice -sivustolla.

Katso myös

Ehdollinen muotoilu kaavan avulla

Ehdollisen muotoilun sääntöjen käsittelyjärjestyksen hallinta

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×