DAX-skenaariot Power Pivotissa

Huomautus:  Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon .

Tässä osassa on linkkejä esimerkkeihin, jotka kuvaavat DAX-kaavojen käyttöä seuraavissa skenaarioissa:

 • Monimutkaisten laskutoimitusten suorittaminen

 • Tekstin ja päivämäärien käyttäminen

 • Ehdolliset arvot ja virheiden testaus

 • Aikatietojen käyttäminen

 • Arvojen luokitus ja vertailu

Tässä artikkelissa

Käytön aloittaminen

Mallitiedot

Lisäresursseja

Skenaariot: Monimutkaisten laskutoimitusten suorittaminen

Mukautettujen laskutoimitusten luominen pivot-taulukossa

Suodattimen käyttäminen kaavaan

Poistamalla suodattimia valikoivasti dynaamisen suhteen luominen

Ulomman silmukan arvon käyttäminen

Skenaariot: Tekstin ja päivämäärien käyttäminen

Avainsarakkeen luominen ketjuttamalla

Kirjoita tekstimuotoisesta päivämäärästä poimittujen päivämäärän osien perusteella

Mukautetun päivämäärä- tai numeromuodon määrittäminen

Tietotyyppien kaavalla muuttaminen

Skenaario: Ehdolliset arvot ja virheiden testaus

Luo ehdolle perustuva arvo

Kaavan virheiden testaaminen

Skenaariot: Aikatietojen käyttäminen

Kumulatiivisen myynnin laskenta

Arvojen vertailu tietyllä aikavälillä

Arvon laskeminen mukautettua päivämääräväliä varten

Skenaariot: Arvojen luokitus ja vertailu

Vain kymmenen ylimmän arvon näyttäminen pivot-taulukossa

Kohteiden järjestäminen dynaamisesti kaavalla

Aloitus

Mallitiedot

Jos ole aiemmin käyttänyt DAX-kaavojen, haluat ehkä Aloita tarkistamalla Power Pivotmallitiedot esimerkeissä. Lisätietoja on kohdassa Hae opetusohjelmat DAX- ja Tietomalliopetusohjelmien mallitietojen.

Lisäresurssit

Voit myös haluta käymään DAX Resource Center-wikisivusto , josta löydät kaikenlaisia tietoja myös blogit, mallit, mallityökirjat ja videot alan johtava ammatinharjoittajille ja Microsoft DAX.

Skenaariot: Monimutkaisten laskutoimitusten suorittaminen

DAX-kaavat voivat suorittaa monimutkaisia laskutoimituksia, joissa on mukautettuja koosteita, suodatuksia ja ehdollisia arvoja. Tässä osassa on esimerkkejä mukautettujen laskutoimitusten käytön aloittamisesta.

Mukautettujen laskutoimitusten luominen pivot-taulukossa

CALCULATE ja CALCULATETABLE ovat tehokkaita, joustavia funktioita, joista on hyötyä laskettujen kenttien määrittämisessä. Nämä funktiot mahdollistavat laskutoimituksen suorituskontekstin muuttamisen. Voit myös mukauttaa suoritettavan koosteen tai matemaattisen laskutoimituksen tyypin. Seuraavissa ohjeaiheissa on esimerkkejä:

Suodattimen käyttäminen kaavaan

Useimmat paikassa, jossa DAX-funktio käsittelee argumenttina taulukon voit tavallisesti välittää suodatetut taulukon, käyttämällä suodatin-funktiota sen sijaan, että taulukkonimi tai määrittämällä suodatin-lausekkeen yhtenä funktion argumentit. Seuraavissa ohjeaiheissa on esimerkkejä suodattimien luomisesta ja vaikutus suodattimiin kaavojen tuloksia. Lisätietoja on artikkelissa DAX-kaavojen tietojen suodattaminen.

FILTER-funktiossa suodatusehdot voi määrittää lausekkeen avulla, kun taas muut funktiot on suunniteltu erityisesti suodattamaan tyhjät arvot.

Dynaamisen suhteen luominen poistamalla suodattimia valikoivasti

Luomalla kaavoihin dynaamisia suodattimia voit helposti vastata seuraavanlaisiin kysymyksiin:

 • Mikä oli nykyisen tuotteen myynnin osuus vuoden kokonaismyynnistä?

 • Miten suuri on tämän divisioonan osuus kaikkien toimintavuosien kokonaisvoitoista verrattuna muihin divisiooniin?

Pivot-taulukon käyttävät kaavat voivat vaikuttaa pivot-taulukon yhteydessä, mutta voit muuttaa yhteydessä valikoivasti lisäämällä tai poistamalla suodattimia. Esimerkki kaikki artikkelissa näytetään, miten voit tehdä tämän. Etsi kaikki jälleenmyyjät myynnin osuus tietyn jälleenmyyjälle päälle myyntiä, voit luoda mitta, joka laskee jaettuna kaikki kontekstisuodattimet arvon nykyisessä kontekstissa.

ALLEXCEPT-ohjeaiheessa on esimerkkejä tyhjennettävien suodattimien valitsemisesta kaavoja varten. Molemmissa esimerkeissä käydään läpi, miten tulokset muuttuvat pivot-taulukon rakenteen mukaan.

Muita esimerkkejä suhteiden ja prosenttien laskennasta on seuraavissa ohjeaiheissa:

Ulomman silmukan arvon käyttäminen

Nykyisen kontekstin arvojen lisäksi DAX voi käyttää aiemman silmukan arvoa luodessaan joukon toisiinsa liittyviä laskutoimituksia. Seuraavassa ohjeaiheessa esitetään vaiheittain, kuinka luodaan kaava, joka viittaa ulomman silmukan arvoon. EARLIER-funktio tukee enintään kahta sisäkkäisten silmukoiden tasoa.

Lisätietoja rivikontekstista, liittyvistä taulukoista sekä tämän käsitteen käyttämisestä kaavoissa on artikkelissa DAX-kaavojen konteksti.

Skenaariot: Tekstin ja päivämäärien käyttäminen

Tässä osassa on linkkejä DAX-ohjeaiheisiin, jotka sisältävät esimerkkejä yleisistä skenaarioista, joissa käytetään tekstiä, poimitaan ja muodostetaan päivämäärä- ja kellonaika-arvoja tai luodaan arvoja ehdon perusteella.

Avainsarakkeen luominen ketjuttamalla

Power Pivot ei salli yhdistelmäavaimia. Siksi tietolähteen mahdolliset yhdistelmäavaimet on yhdistettävä yhteen avainsarakkeeseen. Seuraavassa ohjeaiheessa on esimerkki lasketun sarakkeen luomisesta yhdistelmäavaimen perusteella:

Päivämäärän muodostaminen tekstimuotoisesta päivämäärästä poimittujen päivämäärän osien perusteella

Power Pivotissa käytetään päivämäärien käsittelemiseen SQL Serverin päivämäärä-/kellonaikatietotyyppiä. Jos ulkoiset tiedot sisältävät eri tavalla muotoiltuja päivämääriä – jos päivämäärät on esimerkiksi kirjoitettu alueellisessa päivämäärämuodossa, jota Power Pivot -tietomoduuli ei tunnista, tai jos tiedoissa käytetään kokonaislukuja korvaavia avaimia – sinun on ehkä poimittava päivämäärän osat DAX-kaavalla ja muodostettava osista sitten kelvollinen päivämäärä-/aikaesitys.

Jos esimerkiksi sarakkeessa on päivämäärä, jotka on esitetty kokonaislukuna ja tuotu sitten tekstimerkkijonona, voit muuntaa merkkijonon päivämäärä-/kellonaika-arvoksi seuraavalla kaavalla:

=Date(RIGHT([Value1],4),Left([Value1],2),Mid([Value1],2))

Arvo1

Tulos

01032009

1/3/2009

12132008

12/13/2008

06252007

6/25/2007

Seuraavissa ohjeaiheissa on lisätietoja päivämäärien poimimiseen ja muodostamiseen käytettävistä funktioista.

Mukautetun päivämäärä- tai numeromuodon määrittäminen

Jos tiedot sisältävät päivämääriä tai numeroita, joita ei ole esitetty jossakin Windowsin vakiotekstimuodossa, voit varmistaa arvojen oikean käsittelyn määrittämällä mukautetun muodon. Näitä muotoja käytetään muunnettaessa arvoja merkkijonoiksi tai merkkijonoja arvoiksi. Seuraavissa ohjeaiheissa on myös yksityiskohtainen luettelo ennalta määritetyistä muodoista, jotka ovat käytettävissä päivämäärien ja numeroiden käsittelyyn.

Tietotyyppien muuttaminen kaavalla

Valitse Power Pivottulosteen tietotyyppi määräytyy lähdesarakkeet ja tulos on tietotyyppiä voi määrittää erikseen, koska optimaalisen tietotyyppi määritetään Power Pivotmukaan. Voit kuitenkin käsitellä tulostus-tietotyyppi maksettavan korvauksen Power Pivot implisiittisten tietotyyppimuunnosten. Saat lisätietoja tyyppimuunnokset Hae opetusohjelmat DAX- ja Tietomalliopetusohjelmien mallitietojen.

 • Päivämäärän tai numeromerkkijonon voi muuntaa numeroksi kertomalla sen arvolla 1.0. Esimerkiksi seuraava kaava laskee kuluvan päivämäärän vähennettynä 3 päivällä ja tulostaa vastaavan kokonaislukuarvon:

  = (TÄMÄ.PÄIVÄ ()-3) * 1.0

 • Päivämäärän, numeron tai valuutta-arvon voi muuntaa merkkijonoksi ketjuttamalla arvon tyhjän merkkijonon kanssa. Esimerkiksi seuraava kaava palauttaa kuluvan päivämäärän merkkijonona:

  = ”” & Tämä päivä()

Myös seuraavilla funktioilla voi varmistaa, että tietty tietotyyppi palautetaan:

Reaalilukujen muuntaminen kokonaisluvuiksi

Skenaario: Ehdolliset arvot ja virheiden testaus

Excel, kuten DAX on toimintoja, joiden avulla voit arvot tiedoista ja toisen arvon, ehdon perusteella. Voit esimerkiksi luoda lasketun sarakkeen, jossa otsikot jälleenmyyjät ensisijainen tai arvon mukaan vuosittaisen myynnin summa. Toiminnot, jotka testin arvot ovat myös hyödyllisiä tarkistuksen alueen tai arvojen odottamattomia tietoja virheiden ehkäisemiseksi katkaisemisen laskutoimituksia tyyppi.

Arvon luominen ehdon perusteella

Sisäkkäisiä IF-ehtoja voi käyttää arvojen testaamiseen ja uusien arvojen muodostamiseen ehdollisesti. Seuraavissa ohjeaiheissa on joitakin yksinkertaisia esimerkkejä ehdollisesta käsittelystä ja ehdollisista arvoista:

Kaavan virheiden testaaminen

Excelistä poiketen lasketussa sarakkeessa ei voi olla kelvollisia arvoja yhdellä rivillä ja virheellisiä arvoja toisella rivillä. Jos jossakin osassa Power Pivot -saraketta on virhe, koko sarake merkitään virheelliseksi, joten virheellisiin arvoihin johtavat kaavavirheet on aina korjattava.

Jos esimerkiksi luot nollalla jakavan kaavan, saatat saada tulokseksi äärettömän tai virheen. Jotkin kaavat epäonnistuvat myös, jos funktio löytää tyhjän arvon odottaessaan numeroarvoa. Kun kehität tietomallia, virheiden kannattaa antaa näkyä, jolloin voit napsauttaa viestiä ja määrittää ongelman syyn. Työkirjoja julkaistaessa virheiden käsittely on kuitenkin lisättävä, jotta odottamattomat arvot eivät aiheuta laskutoimitusten epäonnistumista.

Voit välttää lasketun sarakkeen virheiden palauttamisen käyttämällä loogisten funktioiden ja tietofunktioiden yhdistelmää, joka testaa virheet ja palauttaa aina kelvollisia arvoja. Seuraavissa ohjeaiheissa on joitakin yksinkertaisia esimerkkejä tämän toiminnon suorittamisesta DAXissa:

Skenaariot: Aikatietojen käyttäminen

Aikatietojen DAX-funktiot sisältävät funktioita päivämäärien tai päivämäärävälien noutamiseen tiedoista. Noudettujen päivämäärien tai päivämäärävälien avulla voit laskea samankaltaisten ajanjaksojen arvoja. Aikatietojen funktiot sisältävät myös funktioita, jotka käsittelevät vakiopäivämäärävälejä ja mahdollistavat arvojen vertailun kuukausittain, vuosittain tai vuosineljänneksittäin. Voit vaihtoehtoisesti luoda myös kaavan, jossa verrataan tietyn ajanjakson ensimmäisen ja viimeisen päivämäärän arvoja.

Saat kaikki Aikatietojen Funktiot luettelo on Aikatietojen Funktiot (DAX). Vihjeitä käyttämisestä päivämäärien ja kellonaikojen tehokkaasti Power Pivot -analyysin avulla on artikkelissa päivämäärät Powerpivotissa.

Kumulatiivisen myynnin laskenta

Seuraavissa ohjeaiheissa on esimerkkejä alku- ja loppusaldojen laskennasta. Esimerkkien avulla voit luoda saldokertymiä eri aikaväleiltä, kuten päivittäin, kuukausittain, neljännesvuosittain tai vuosittain.

Arvojen vertailu tietyllä aikavälillä

Seuraavissa ohjeaiheissa on esimerkkejä summien vertailusta eri ajanjaksojen välillä. DAXin tukemia oletusajanjaksoja ovat kuukaudet, vuosineljännekset ja vuodet.

Arvon laskeminen mukautettua päivämääräväliä varten

Seuraavissa ohjeaiheissa on esimerkkejä mukautettujen päivämäärävälien (esimerkiksi ensimmäiset 15 päivää mainoskampanjan alkamisen jälkeen) noutamisesta.

Jos noudat mukautetun päivämääräjoukon aikatietojen funktioiden avulla, voit luoda mukautettuja koosteita ajanjaksojen välille käyttämällä kyseistä päivämääräjoukkoa laskutoimituksia suorittavan funktion syötteenä. Esimerkki tästä on seuraavassa ohjeaiheessa:

 • PARALLELPERIOD-funktio

  Huomautus: Jos sinun ei tarvitse määrittää mukautettua päivämääräväliä, mutta käsittelet vakiolaskutusyksiköitä, kuten kuukausia, neljänneksiä tai vuosia, on suositeltavaa käyttää laskutoimitusten suorittamiseen tähän tarkoitukseen suunniteltuja aikatietojen funktioita, kuten TOTALQTD, TOTALMTD ja TOTALQTD.

Skenaariot: Arvojen luokitus ja vertailu

Jos haluat näyttää vain sarakkeen tai pivot-taulukon ylimmät n kohdetta, valittavanasi on useita vaihtoehtoja:

 • Voit luoda Top-suodattimen käyttämällä Excel 2010:n toimintoja. Voit myös valita ylimpiä tai alimpia arvoja pivot-taulukossa. Tämän kohdan ensimmäisessä osassa kerrotaan, miten pivot-taulukosta suodatetaan näkyviin ylimmät 10 kohdetta. Lisätietoja on Excel-ohjeissa.

 • Voit luoda kaavan, joka luokittelee arvot dynaamisesti, ja suodattaa sitten kohteet luokitteluarvojen mukaan tai käyttää luokitteluarvoa osittajana. Tämän kohdan toisessa osassa kerrotaan, miten tämä kaava luodaan ja miten luokitusta käytetään sitten osittajassa.

Kummassakin menetelmässä on hyötyjä ja haittoja.

 • Excelin Top-suodatinta on helppo käyttää, mutta suodatin on ainoastaan näyttötarkoitukseen. Jos pivot-taulukon pohjana olevat tiedot muuttuvat, pivot-taulukko on manuaalisesti päivitettävä, jotta muutokset tulevat näkyviin. Jos haluat käsitellä luokituksia dynaamisesti, voit luoda DAXilla kaavan, joka vertaa arvoja sarakkeen muihin arvoihin.

 • DAX-kaava on tehokkaampi. Jos lisäät luokitteluarvon osittajaan, voit myös muuttaa näytettävien ylimpien arvojen määrää napsauttamalla osittajaa. Laskutoimitukset voivat kuitenkin kuluttaa paljon resursseja, ja tämä menetelmä ei ehkä sovi taulukoihin, joissa on monta riviä.

Vain kymmenen ylimmän arvon näyttäminen pivot-taulukossa

Ylimpien tai alimpien arvojen näyttäminen pivot-taulukko

 1. Napsauta pivot-taulukossa Riviotsikot-otsikon alanuolta.

 2. Valitse Arvosuodattimet> Top 10.

 3. Valitse Top 10-suodatin < sarakkeen nimi > -valintaikkunassa sen sarakkeen järjestys ja arvojen määrä seuraavasti:

  1. Valitsemalla Ylimmät saat näkyviin solut, joissa on suurimmat arvot. Valitsemalla Alimmat saat näkyviin solut, joissa on pienimmät arvot.

  2. Kirjoita niiden ylimpien tai alimpien arvojen lukumäärä, jotka haluat näkyviin. Oletusarvo on 10.

  3. Valitse arvojen näyttötapa:

Nimi

Kuvaus

Kohteet

Valitsemalla tämän asetuksen voit suodattaa pivot-taulukkoon näkyviin vain ylimpien tai alimpien kohteiden luettelon niiden arvojen mukaan.

Prosentti

Valitsemalla tämän asetuksen voit suodattaa pivot-taulukkoon näkyviin vain ne kohteet, jotka muodostavat yhteenlaskettuina määritetyn prosentin.

Summa

Valitsemalla tämän asetuksen voit näyttää ylimpien tai alimpien kohteiden arvojen summan.

 1. Valitse sarake, joka sisältää luokiteltavat arvot.

 2. Valitse OK.

Kohteiden järjestäminen dynaamisesti kaavalla

Seuraavan ohjeaiheen esimerkissä luodaan DAXin avulla luokitus, joka tallentuu laskettuun sarakkeeseen. DAX-kaavat lasketaan dynaamisesti. On siis aina varmaa, että luokitus on oikea, vaikka pohjana olevat tiedot olisivat muuttuneet. Kaavaa käytetään lasketussa sarakkeessa, joten voit käyttää luokitusta myös osittajassa ja valita sitten ylimmät 5, ylimmät 10 tai jopa ylimmät 100 arvoa.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×