Tietojen esittäminen pistekaaviossa tai viivakaaviossa

Huomautus:  Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon .

Piste- ja viivakaavioiden muistuttaa, erityisesti silloin, kun pistekaavion, jossa näkyy kulkevat. Kuitenkin tapaa, jolla kunkin kaavion tällaisten piirtää vaaka-akselille (tunnetaan myös nimellä x-akselilla) tiedot ja pystyakseli (tunnetaan myös nimellä y-akselin) on täysin erilainen.

Muotoiltu pistekaavio
Tässä muotoillussa pistekaaviossa numeroarvot näytetään vaaka- ja pystyakseleilla. Arvot yhdistetään arvopisteiksi, jotka näkyvät epätasaisin välein.
Muotoiltu viivakaavio
Tässä muotoillussa viivakaaviossa luokkatiedot (tässä tapauksessa aikaväli) jaetaan tasaisesti vaaka-akselille ja kaikki numeroarvotiedot tasaisesti pystyakselille.

Ennen kuin valitset kaavion tällaisten, haluat ehkä lisätietoja erot ja selvittää, milloin kannattaa käyttää pistekaaviota viivakaavio tai haluamasi sijaan.

Piste-ja sisällön ero on ne Piirrä vaaka-akselilla tiedot. Esimerkiksi kun Pistekaavio ja viivakaavion luominen laskentataulukon-tietojen avulla, näet, että tiedot on jaettu eri tavalla.

Kuva päivittäistä sademäärää kuvaavista taulukkotiedoista

Pistekaaviossa päivittäisen sademäärän arvot sarakkeesta A esitetään x-arvoina vaaka-akselilla (x). Hiukkasmäärän arvot sarakkeesta B esitetään arvoina pystyakselilla (y). Pistekaaviossa, jota kutsutaan myös xy-kaavioksi, luokkia ei koskaan esitetä vaaka-akselilla.

Pistekaavion kuva

Pistekaaviossa on kaksi arvoakselia, joissa esitetään joukko numeroarvotietoja vaaka-akselilla (arvo) ja toinen joukko numeroarvoja pystysuuntaisella akselilla (arvoakseli). Kaavio näyttää pisteet x:n ja y:n numeroarvon leikkauskohdassa yhdistäen arvot yksittäisiksi arvopisteiksi. Arvopisteet voivat jakautua tasaisesti tai epätasaisesti vaaka-akselille tiedoista riippuen.

Ensimmäinen pistekaaviossa näkyvä arvopiste vastaa sekä y-arvoa 137 (hiukkaset) että x-arvoa 1,9 (päivittäinen sademäärä). Luvut vastaavat laskentataulukon soluissa A9 ja B9 olevia arvoja.

Viivakaaviossa samat päivittäisen sademäärän ja hiukkasten arvot näkyvät kahtena erillisenä arvopisteenä, jotka jakautuvat tasaisesti vaaka-akselille. Tämä johtuu siitä, että viivakaaviossa on vain yksi arvoakseli (pystysuuntainen akseli). Viivakaavion vaakasuuntainen akseli näyttää vain tietojen ryhmät (luokat) tasaisin välein. Koska luokkia ei annettu tiedoissa, ne luotiin automaattisesti, esimerkiksi 1, 2, 3 ja niin edelleen.

Tämä on hyvä esimerkki siitä, milloin viivakaaviota ei kannata käyttää.

Viivakaavion kuva

Viivakaaviossa tiedot jaetaan tasaisesti vaaka-akselille (luokka) ja kaikki numeeriset arvot jaetaan pystyakselille (arvo).

137 (solun B9) hiukkasten y-arvon ja päivittäinen Sademäärä x arvo (solun A9) 1,9 näkyvät erillisessä arvopisteiden viivakaavio. Ei kumpaakaan näistä arvopisteiden on ensimmäisestä arvopisteestä kaaviossa, sen sijaan, kunkin arvosarja ensimmäisestä arvopisteestä viittaa laskentataulukon ensimmäisen tietorivin arvojen (solu A2 ja B2).

Akselityyppi ja skaalausta erot

Koska pistekaavion vaakasuuntainen akseli on aina arvoakseli, se voi näyttää numeroarvoja tai päivämääräarvoja (kuten päiviä tai tunteja), jotka esitetään numeroarvoina. Numeroarvojen esittäminen vaakasuuntaisella akselilla tuo lisää joustavuutta, sillä voit muuttaa akselin skaalausasetuksia pystysuuntaisen akselin skaalausasetusten tavoin.

Koska viivakaavion vaakasuuntainen akseli on luokka-akseli, se voi olla vain tekstiakseli tai päivämääräakseli. Tekstiakseli näyttää vain tekstiä (muuta kuin numeromuotoista tietoa tai numeroluokkia, jotka eivät ole arvoja) tasaisin välein. Päivämääräakseli näyttää päivämäärät aikajärjestyksessä määrätyin väliajoin tai perusyksiköissä, kuten päivien, kuukausien tai vuosien luvun mukaan, vaikka laskentataulukon päivämääriä ei olisikaan järjestetty samojen perusyksiköiden mukaan.

Luokka-akselin skaalausvaihtoehdot ovat rajallisia arvoakselin skaalausvaihtoehtoihin verrattuna. Käytettävissä olevat skaalausasetukset riippuvat myös käytössä olevan akselin tyypistä.

Pistekaaviot ovat yleisesti käytössä, kun halutaan näyttää ja verrata numeerisia arvoja, kuten tieteellisiä, tilastollisia tai teknisiä tietoja. Nämä kaaviot ovat käteviä, kun halutaan esittää useiden arvosarjojen numeeristen arvojen suhteet ja piirtää kaksi numerosarjaa yhtenä xy-koordinaattien sarjana.

Viivakaaviot voivat näyttää jatkuvat tiedot ajan mittaan yhteisen asteikon mukaisesti, joten ne sopivat täydellisesti tiedoissa olevien trendien esittämiseen tasaisin välein tai ajan mittaan. Viivakaaviossa luokkatiedot jaetaan tasaisesti vaakasuuntaiselle akselille ja kaikki arvotiedot jaetaan tasaisesti pystysuuntaiselle akselille. Yleissääntö on, että viivakaaviota kannattaa käyttää, jos tiedoissa on muita kuin numeromuotoisia x-arvoja. Jos x-arvot ovat numeromuodossa, pistekaavio on yleensä parempi vaihtoehto.

Pistekaavio voi olla viivakaaviota parempi vaihtoehto, jos haluat:

 • muuttaa vaaka-akselin asteikkoa    Koska pistekaavion vaakasuuntainen akseli on arvoakseli, käytettävissä on enemmän skaalausvaihtoehtoja.

 • käyttää logaritmista asteikkoa vaakasuuntaisella akselilla    Voit muuttaa vaakasuuntaisen akselin logaritmiseksi asteikoksi.

 • näyttää tehokkaasti laskentataulukkotietojen, joka sisältää arvojoukkojen pareja tai ryhmiteltyjä arvojoukkoja    Pistekaaviossa voit säätää akseleiden asteikkoja itsenäisesti, jotta saat esille lisätietoja ryhmitetyistä arvoista.

 • esittää malleja suuressa tietojoukossa    Pistekaaviot toimivat hyvin mallien esittämiseen tiedoissa esimerkiksi näyttämällä lineaarisia tai epälineaarisia trendejä, klustereita ja havaintoja.

 • verrata useita arvopisteitä ajasta riippumatta    Mitä enemmän tietoja sisällytät pistekaavioon, sitä parempia vertailuja voit tehdä.

Viivakaavio voi olla pistekaaviota parempi vaihtoehto, jos haluat:

 • käyttää vaaka-akselilla tekstiotsikoita    Nämä tekstiotsikot voivat esittää vain tasaisesti järjestettyjä arvoja, kuten kuukausia, neljännesvuosia tai tilivuosia.

 • käyttää pientä määrää numeerisia otsikoita vaaka-akselilla    Jos käytät vain muutamia ja tasaisesti järjestettyjä numeerisia otsikoita, jotka edustavat aikaväliä, kuten vuosia, voit käyttää viivakaaviota.

 • käyttää vaaka-akselilla aika-asteikkoa    Jos haluat esittää päivämääriä kronologisessa järjestyksessä käyttäen tiettyjä aikavälejä tai perusyksiköitä, kuten päivien, kuukausien tai vuosien lukumäärää, vaikka taulukossa olevat päivämäärät eivät olisi järjestyksessä tai samoissa perusyksiköissä, käytä viivakaaviota.

Pistekaavioilla on seuraavat alatyypit:

 • Pistekaavio ja vain merkit    Tämä kaaviotyyppi vertaa arvopareja. Käytä pistekaaviota arvopisteiden kanssa, mutta ilman rivejä, kun käytät useita arvopisteitä ja kun rivien yhdistäminen vaikeuttaisi tietojen lukemista. Voit käyttää tätä kaaviolajia myös, kun arvopisteiden yhteyksiä ei tarvitse näyttää.

  Pistekaavio ja vain merkit -kaavio

 • Pistekaavio ja tasoitetut viivat sekä Pistekaavio ja tasoitetut viivat ja merkit    Tämän tyyppisissä kaavioissa näkyy arvopisteet yhdistävä käyrä. Voit käyttää tasoitetuissa viivoissa merkkejä. Älä käytä merkkejä, jos arvopisteitä on useita.

  Pistekaaviot, joissa on tasoitetut viivat, ilman merkkejä ja merkkien kanssa

 • Pistekaavio ja suorat viivat sekä Pistekaavio ja suorat viivat ja merkit    Tässä kaaviolajissa näkyy suoria, arvopisteitä yhdistäviä viivoja. Suorissa viivoissa voi käyttää merkkejä.

  Pistekaaviot ja suorat viivat ilman merkkejä ja merkkien kanssa

Viivakaavioilla on seuraavat alatyypit:

 • Viivakaavio sekä viivakaavio ja merkit    Viivakaavioista, joissa ei ole merkkejä tai joissa merkkejä käytetään yksittäisten tietoarvojen esittämiseen, on hyötyä, kun haluat esittää aikaan tai järjestettyihin luokkiin perustuvia suuntauksia – etenkin, kun arvopisteitä on paljon ja niiden esitysjärjestys on tärkeä. Jos luokkia on useita tai arvot ovat summittaisia, käytä viivakaavioita ilman merkkejä.

  Viivakaaviot ilman merkkejä ja merkkien kanssa

 • Pinottu viivakaavio sekä pinottu viivakaavio ja merkit    Voit käyttää pinottuja viivakaavioita, joissa ei ole merkkejä tai joissa merkkejä käytetään yksittäisten tietoarvojen näyttämiseen, kun yksittäisten arvojen vaikutus on tarkoitus esittää aikaan tai järjestettyihin luokkiin perustuvana suuntauksena. Koska pinottuja rivejä ei kuitenkaan ole helppo nähdä, kannattaa käyttää jotakin muuta viivakaaviotyyppiä tai pinottua aluekaaviota.

  Pinotut viivakaaviot ilman merkkejä ja merkkien kanssa

 • 100 %:n pinottu viivakaavio sekä 100:n pinottu viivakaavio ja merkit    100 %:n pinotuista viivakaavioista, joissa ei ole merkkejä tai joissa merkkejä käytetään yksittäisten tietoarvojen näyttämiseen, on hyötyä, kun haluat esittää aikaan tai järjestettyihin luokkiin perustuvia suuntauksia. Jos luokkia on useita tai arvot ovat summittaisia, käytä 100 %:n pinottua viivakaaviota ilman merkkejä.

  Vihje: Tällaiset tiedot voi esittää tehokkaammin 100 %:n pinotussa aluekaaviossa.

  100 % pinotut viivakaaviot ilman merkkejä ja merkkien kanssa

 • Kolmiulotteinen viivakaavio    Kolmiulotteisessa kaaviossa kukin tietorivi tai -sarake näkyy kolmiulotteisena nauhana. Kolmiulotteisessa viivakaaviossa on muokattavia vaaka-, pysty- ja syvyysakseleita.

  Kolmiulotteinen viivakaavio

Muotoiltu pistekaavio

Miten tämä pistekaavio sitten luotiin? Voit luoda vastaavan pistekaavion noudattamalla seuraavia ohjeita. Käytimme tässä kaaviossa esimerkkilaskentataulukon tietoja. Voit kopioida nämä tiedot laskentataulukkoon tai käyttää omia tietojasi.

 1. Kopioi laskentataulukon esimerkkitietoja tyhjään laskentataulukkoon tai avaa xy-kaaviossa esitettävät tiedot sisältävä laskentataulukko.

  Esimerkkilaskentataulukon tietojen kopioiminen

  1. Luo tyhjä työkirja tai laskentataulukko.

  2. Valitse esimerkki ohjeaiheesta.

   Huomautus: Älä valitse rivi- tai sarakeotsikoita.

   Esimerkin valitseminen ohjeesta
   Esimerkin valitseminen ohjeesta
  3. Paina Ctrl+C-näppäinyhdistelmää.

  4. Valitse taulukosta solu A1 ja paina Ctrl+V-näppäinyhdistelmää.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  A

  B

  Päivittäinen sademäär ä

  Hiukkase t

  4,1

  122

  4,3

  117

  5,7

  112

  5,4

  114

  5,9

  110

  5,0

  114

  3,6

  128

  1,9

  137

  7,3

  104

 2. Valitse xy-kaaviossa esitettävät tiedot.

 3. Valitse Lisää -välilehti ja valitse sitten Lisää piste (X; K)- tai kuplakaavioksi.

  Pistekaavio

 4. Napsauta Pistekaavio.

  Vihje: Näet kaavion tyypin viemällä hiiren osoittimen kaavion nimen kohdalle.

 5. Valitse rakenne ja muotoilu -välilehdet näytettävän kaavion kaavioalue .

 6. Valitse rakenne -välilehti ja valitse sitten haluamasi kaaviotyyli, jota haluat käyttää.

  Kaaviotyyli

 7. Valitse kaavion otsikko ja kirjoita haluamasi teksti.

 8. Voit muuttaa kaavion otsikon fonttikokoa, napsauta otsikkoa hiiren kakkospainikkeella, valitse Fonttija kirjoita Fonttikoko -ruudussa haluamasi kokoiseksi. Valitse OK.

 9. Napsauta kaavion kaavioaluetta.

 10. Valitse rakenne -välilehdessä Lisää kaavion osa > Akselien otsikotja tee sitten seuraavasti:

  1. Voit lisätä vaaka-akselin otsikko valitsemalla Ensisijainen vaakasuunnassa.

  2. Pystysuuntaisen Akseliotsikon lisääminen valitsemalla Ensisijainen pystysuunnassa.

  3. Kullekin otsikko, kirjoita haluamasi teksti ja paina sitten Enter-näppäintä.

  4. Lisää otsikkona muotoiluasetuksia, Muotoile -välilehden Kaavion osat -ruudun luettelosta otsikko ja valitse sitten Muotoile valinta. Muotoile otsikko-ruutu tulee näkyviin. Valitse koko ja ominaisuudet Koko ja ominaisuudet ja sitten voit valita pystysuuntaisen tasauksen, tekstin suunnantai Mukautettu kulma.

 11. Valitse piirtoalue kaavion tai Muotoile -välilehden Kaavion osat -ruudun, valitse Piirtoalue kaavion osien luettelosta.

 12. Napsauta Muoto-välilehden Muodon tyylit -ryhmässä Lisää-painiketta Lisää-painike ja valitse sitten haluamasi tehoste.

 13. Napsauta ensin kaavioaluetta kaavion tai Muotoile -välilehden Kaavion osat -ruudun, valitse Kaavioalue kaavion osien luettelosta.

 14. Napsauta Muoto-välilehden Muodon tyylit -ryhmässä Lisää-painiketta Lisää-painike ja valitse sitten haluamasi tehoste.

 15. Jos haluat käyttää työkirjan oletusteemasta poikkeavia teeman värejä, toimi seuraavasti:

  1. Valitse Sivun asettelu -välilehden Teemat-ryhmästä Teemat.

   Valitse sivun asettelu > teemat

  2. Valitse Office-teema, jota haluat käyttää.

Muotoiltu viivakaavio

Miten tämä viivakaavio sitten luotiin? Voit luoda vastaavan viivakaavion noudattamalla seuraavia ohjeita. Käytimme tässä kaaviossa esimerkkilaskentataulukon tietoja. Voit kopioida nämä tiedot laskentataulukkoon tai käyttää omia tietojasi.

 1. Kopioi esimerkkitaulukon tiedot tyhjään laskentataulukkoon tai avaa laskentataulukko, joka sisältää viivakaavioon piirrettävät tiedot.

  Esimerkkilaskentataulukon tietojen kopioiminen

  1. Luo tyhjä työkirja tai laskentataulukko.

  2. Valitse esimerkki ohjeaiheesta.

   Huomautus: Älä valitse rivi- tai sarakeotsikoita.

   Esimerkin valitseminen ohjeesta
   Esimerkin valitseminen ohjeesta
  3. Paina Ctrl+C-näppäinyhdistelmää.

  4. Valitse taulukosta solu A1 ja paina Ctrl+V-näppäinyhdistelmää.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  A

  B

  C

  Päivämäärä

  Päivittäinen Sademäärä

  Hiukkasnäytteenottojärjestelmän

  1.1.07

  4,1

  122

  2.1.07

  4,3

  117

  3.1.07

  5,7

  112

  4.1.07

  5,4

  114

  5.1.07

  5,9

  110

  6.1.07

  5,0

  114

  7.1.07

  3,6

  128

  8.1.07

  1,9

  137

  9.1.07

  7,3

  104

 2. Valitse tiedot, jotka haluat piirtää viivakaavioon.

 3. Valitse Lisää -välilehti ja valitse sitten Lisää rivi- tai aluekaavio.

  Lisää rivi-tai alue

 4. Valitse Viivakaavio ja merkit.

 5. Valitse rakenne ja muotoilu -välilehdet näytettävän kaavion kaavioalue .

 6. Valitse rakenne -välilehti ja valitse sitten haluamasi kaaviotyyli, jota haluat käyttää.

  Kaaviotyyli

 7. Valitse kaavion otsikko ja kirjoita haluamasi teksti.

 8. Voit muuttaa kaavion otsikon fonttikokoa, napsauta otsikkoa hiiren kakkospainikkeella, valitse Fonttija kirjoita Fonttikoko -ruudussa haluamasi kokoiseksi. Valitse OK.

 9. Napsauta kaavion kaavioaluetta.

 10. Valitse kaavion selitteen tai lisätä kaavion osien luettelosta ( rakenne -välilehdessä Lisää kaavion osa > seliteja valitse sitten selitteen sijainti).

 11. Valitse arvosarja piirron yksi arvosarja pitkin toissijainen pystyakseli, tai valitse kaavion osien luettelosta ( Muotoile -välilehden Nykyinen valinta -ryhmässä, valitse Kaavion osat).

 12. Valitse Muotoile -välilehden Nykyinen valinta -ryhmässä Muotoile valinta. Muotoile arvosarjat-tehtäväruutu tulee näkyviin.

 13. Valitse Sarjan asetukset -kohdasta 2-akseli ja valitse sitten Sulje.

 14. Valitse rakenne -välilehden Kaavion asettelu -ryhmästä Lisää kaavion osaja toimi sitten seuraavasti:

  1. Voit lisätä ensisijainen pystysuuntaisen akselin otsikko valitsemalla Akselin otsikko >Ensisijainen pystysuunnassa. ja valitse Muotoile akselin otsikko-ruudun koko ja ominaisuudet Koko ja ominaisuudet poistettava pystysuuntaisen akselin otsikko, jonka haluat määrittää.

  2. Voit lisätä Toissijainen pystyakseli otsikko valitsemalla Akselin otsikko > Toissijainen pystysuunnassa, ja valitse Muotoile akselin otsikko-ruudun koko ja ominaisuudet Koko ja ominaisuudet poistettava pystysuuntaisen akselin otsikko, jonka haluat määrittää.

  3. Kullekin otsikko, kirjoita haluamasi teksti ja paina sitten Enter-näppäintä

 15. Valitse kaavion piirtoalue tai valitse se luettelosta kaavion osien (Muotoile -välilehti, Nykyinen valinta -ryhmässä Kaavion osat -ruudun).

 16. Napsauta Muoto-välilehden Muodon tyylit -ryhmässä Lisää-painiketta Lisää-painike ja valitse sitten haluamasi tehoste.

  Muodon tyylit Excelin valintanauhassa

 17. Napsauta kaavion kaavioaluetta.

 18. Napsauta Muoto-välilehden Muodon tyylit -ryhmässä Lisää-painiketta Lisää-painike ja valitse sitten haluamasi tehoste.

 19. Jos haluat käyttää työkirjan oletusteemasta poikkeavia teeman värejä, toimi seuraavasti:

  1. Valitse Sivun asettelu -välilehden Teemat-ryhmästä Teemat.

   Valitse sivun asettelu > teemat

  2. Valitse Office-teema, jota haluat käyttää.

Jos haluat luoda muita äsken luodun kaltaisia kaavioita, voit tallentaa kaavion mallina ja käyttää sitä muiden vastaavien kaavioiden pohjana.

 1. Napsauta kaaviota, johon haluat tallentaa mallina.

 2. Valitse Rakenne-välilehden Laji-ryhmästä Tallenna mallina.

  Excelin valintanauhan kuva

 3. Kirjoita mallin nimi Tiedostonimi-ruutuun.

  Vihje: Jollet määritä toista kansiota, ohjelma tallentaa mallitiedoston (.crtx) Kaaviot-kansioon, jolloin malli näkyy Mallit-kohdassa sekä Lisää kaavio -valintaikkunassa (Lisää-välilehti, Kaaviot-ryhmä, Valintaikkunan avain Painikkeen kuva ) että Muuta kaaviolajia -valintaikkunassa (Rakenne-välilehti, Laji-ryhmä, Muuta kaaviolajia).

  Lisätietoja kaaviomallin ottamisesta käyttöön on kohdassa Mukautetun kaavion tallentaminen mallina.

Huomautus: Kaaviomalli sisältää kaavion muotoilut ja se tallentaa värit, jotka olivat käytössä kaaviota malliksi tallennettaessa. Kun luot kaavion toiseen työkirjaan kaaviomallin avulla, uudessa kaaviossa on kaaviomallin värit, ei työkirjassa käytetyn asiakirjan teeman värejä. Jos haluat käyttää asiakirjan teeman värejä kaaviomallin värien sijasta, napsauta kohtaa kaavioalue hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten pikavalikosta Palauta vastaamaan tyyliä.

Piste- ja viivakaavioiden merkittävin ero on tavassa, jolla tiedot sijoitetaan kaavioissa vaaka-akselille. Kun esimerkiksi käytät seuraavan laskentataulukon tietoja pistekaavion ja viivakaavion luomiseen, tiedot jakautuvat eri tavoin.

Kuva päivittäistä sademäärää kuvaavista taulukkotiedoista

Pistekaaviossa päivittäisen sademäärän arvot sarakkeesta A esitetään x-arvoina vaaka-akselilla (x). Hiukkasmäärän arvot sarakkeesta B esitetään arvoina pystyakselilla (y). Pistekaaviossa, jota kutsutaan myös xy-kaavioksi, luokkia ei koskaan esitetä vaaka-akselilla.

Pistekaavion kuva

Pistekaaviossa on kaksi arvoakselia, joissa esitetään joukko numeroarvotietoja vaaka-akselilla (arvo) ja toinen joukko numeroarvoja pystysuuntaisella akselilla (arvoakseli). Kaavio näyttää pisteet x:n ja y:n numeroarvon leikkauskohdassa yhdistäen arvot yksittäisiksi arvopisteiksi. Arvopisteet voivat jakautua tasaisesti tai epätasaisesti vaaka-akselille tiedoista riippuen.

Ensimmäinen pistekaaviossa näkyvä arvopiste vastaa sekä y-arvoa 137 (hiukkaset) että x-arvoa 1,9 (päivittäinen sademäärä). Luvut vastaavat laskentataulukon soluissa A9 ja B9 olevia arvoja.

Viivakaaviossa samat päivittäisen sademäärän ja hiukkasten arvot näkyvät kahtena erillisenä arvopisteenä, jotka jakautuvat tasaisesti vaaka-akselille. Tämä johtuu siitä, että viivakaaviossa on vain yksi arvoakseli (pystysuuntainen akseli). Viivakaavion vaakasuuntainen akseli näyttää vain tietojen ryhmät (luokat) tasaisin välein. Koska luokkia ei annettu tiedoissa, ne luotiin automaattisesti, esimerkiksi 1, 2, 3 ja niin edelleen.

Tämä on hyvä esimerkki siitä, milloin viivakaaviota ei kannata käyttää.

Viivakaavion kuva

Viivakaaviossa tiedot jaetaan tasaisesti vaaka-akselille (luokka) ja kaikki numeeriset arvot jaetaan pystyakselille (arvo).

Hiukkasten y-arvo 137 (solu B9) ja päivittäisen sademäärän x-arvo 1,9 (solu A9) näkyvät erillisinä arvopisteinä viivakaaviossa. Kumpikaan näistä pisteistä ei ole kaaviossa näkyvä ensimmäinen arvopiste. Sen sijaan ensimmäinen arvopiste kussakin arvosarjassa viittaa laskentataulukon ensimmäisen tietorivin arvoihin (solut A2 ja B2).

Akselityyppi ja skaalausta erot

Koska pistekaavion vaakasuuntainen akseli on aina arvoakseli, se voi näyttää numeroarvoja tai päivämääräarvoja (kuten päiviä tai tunteja), jotka esitetään numeroarvoina. Numeroarvojen esittäminen vaakasuuntaisella akselilla tuo lisää joustavuutta, sillä voit muuttaa akselin skaalausasetuksia pystysuuntaisen akselin skaalausasetusten tavoin.

Koska viivakaavion vaakasuuntainen akseli on luokka-akseli, se voi olla vain tekstiakseli tai päivämääräakseli. Tekstiakseli näyttää vain tekstiä (muuta kuin numeromuotoista tietoa tai numeroluokkia, jotka eivät ole arvoja) tasaisin välein. Päivämääräakseli näyttää päivämäärät aikajärjestyksessä määrätyin väliajoin tai perusyksiköissä, kuten päivien, kuukausien tai vuosien luvun mukaan, vaikka laskentataulukon päivämääriä ei olisikaan järjestetty samojen perusyksiköiden mukaan.

Luokka-akselin skaalausvaihtoehdot ovat rajallisia arvoakselin skaalausvaihtoehtoihin verrattuna. Käytettävissä olevat skaalausasetukset riippuvat myös käytössä olevan akselin tyypistä.

Pistekaaviot ovat yleisesti käytössä, kun halutaan näyttää ja verrata numeerisia arvoja, kuten tieteellisiä, tilastollisia tai teknisiä tietoja. Nämä kaaviot ovat käteviä, kun halutaan esittää useiden arvosarjojen numeeristen arvojen suhteet ja piirtää kaksi numerosarjaa yhtenä xy-koordinaattien sarjana.

Viivakaaviot voivat näyttää jatkuvat tiedot ajan mittaan yhteisen asteikon mukaisesti, joten ne sopivat täydellisesti tiedoissa olevien trendien esittämiseen tasaisin välein tai ajan mittaan. Viivakaaviossa luokkatiedot jaetaan tasaisesti vaakasuuntaiselle akselille ja kaikki arvotiedot jaetaan tasaisesti pystysuuntaiselle akselille. Yleissääntö on, että viivakaaviota kannattaa käyttää, jos tiedoissa on muita kuin numeromuotoisia x-arvoja. Jos x-arvot ovat numeromuodossa, pistekaavio on yleensä parempi vaihtoehto.

Pistekaavio voi olla viivakaaviota parempi vaihtoehto, jos haluat:

 • muuttaa vaaka-akselin asteikkoa    Koska pistekaavion vaakasuuntainen akseli on arvoakseli, käytettävissä on enemmän skaalausvaihtoehtoja.

 • käyttää logaritmista asteikkoa vaakasuuntaisella akselilla    Voit muuttaa vaakasuuntaisen akselin logaritmiseksi asteikoksi.

 • näyttää tehokkaasti laskentataulukkotietojen, joka sisältää arvojoukkojen pareja tai ryhmiteltyjä arvojoukkoja    Pistekaaviossa voit säätää akseleiden asteikkoja itsenäisesti, jotta saat esille lisätietoja ryhmitetyistä arvoista.

 • esittää malleja suuressa tietojoukossa    Pistekaaviot toimivat hyvin mallien esittämiseen tiedoissa esimerkiksi näyttämällä lineaarisia tai epälineaarisia trendejä, klustereita ja havaintoja.

 • verrata useita arvopisteitä ajasta riippumatta    Mitä enemmän tietoja sisällytät pistekaavioon, sitä parempia vertailuja voit tehdä.

Viivakaavio voi olla pistekaaviota parempi vaihtoehto, jos haluat:

 • käyttää vaaka-akselilla tekstiotsikoita    Nämä tekstiotsikot voivat esittää vain tasaisesti järjestettyjä arvoja, kuten kuukausia, neljännesvuosia tai tilivuosia.

 • käyttää pientä määrää numeerisia otsikoita vaaka-akselilla    Jos käytät vain muutamia ja tasaisesti järjestettyjä numeerisia otsikoita, jotka edustavat aikaväliä, kuten vuosia, voit käyttää viivakaaviota.

 • käyttää vaaka-akselilla aika-asteikkoa    Jos haluat esittää päivämääriä kronologisessa järjestyksessä käyttäen tiettyjä aikavälejä tai perusyksiköitä, kuten päivien, kuukausien tai vuosien lukumäärää, vaikka taulukossa olevat päivämäärät eivät olisi järjestyksessä tai samoissa perusyksiköissä, käytä viivakaaviota.

Pistekaavioilla on seuraavat alatyypit:

 • Pistekaavio ja vain merkit    Tämä kaaviotyyppi vertaa arvopareja. Käytä pistekaaviota arvopisteiden kanssa, mutta ilman rivejä, kun käytät useita arvopisteitä ja kun rivien yhdistäminen vaikeuttaisi tietojen lukemista. Voit käyttää tätä kaaviolajia myös, kun arvopisteiden yhteyksiä ei tarvitse näyttää.

  Pistekaavio ja vain merkit -kaavio

 • Pistekaavio ja tasoitetut viivat sekä Pistekaavio ja tasoitetut viivat ja merkit    Tämän tyyppisissä kaavioissa näkyy arvopisteet yhdistävä käyrä. Voit käyttää tasoitetuissa viivoissa merkkejä. Älä käytä merkkejä, jos arvopisteitä on useita.

  Pistekaaviot, joissa on tasoitetut viivat, ilman merkkejä ja merkkien kanssa

 • Pistekaavio ja suorat viivat sekä Pistekaavio ja suorat viivat ja merkit    Tässä kaaviolajissa näkyy suoria, arvopisteitä yhdistäviä viivoja. Suorissa viivoissa voi käyttää merkkejä.

  Pistekaaviot ja suorat viivat ilman merkkejä ja merkkien kanssa

Viivakaavioilla on seuraavat alatyypit:

 • Viivakaavio sekä viivakaavio ja merkit    Viivakaavioista, joissa ei ole merkkejä tai joissa merkkejä käytetään yksittäisten tietoarvojen esittämiseen, on hyötyä, kun haluat esittää aikaan tai järjestettyihin luokkiin perustuvia suuntauksia – etenkin, kun arvopisteitä on paljon ja niiden esitysjärjestys on tärkeä. Jos luokkia on useita tai arvot ovat summittaisia, käytä viivakaavioita ilman merkkejä.

  Viivakaaviot ilman merkkejä ja merkkien kanssa

 • Pinottu viivakaavio sekä pinottu viivakaavio ja merkit    Voit käyttää pinottuja viivakaavioita, joissa ei ole merkkejä tai joissa merkkejä käytetään yksittäisten tietoarvojen näyttämiseen, kun yksittäisten arvojen vaikutus on tarkoitus esittää aikaan tai järjestettyihin luokkiin perustuvana suuntauksena. Koska pinottuja rivejä ei kuitenkaan ole helppo nähdä, kannattaa käyttää jotakin muuta viivakaaviotyyppiä tai pinottua aluekaaviota.

  Pinotut viivakaaviot ilman merkkejä ja merkkien kanssa

 • 100 %:n pinottu viivakaavio sekä 100:n pinottu viivakaavio ja merkit    100 %:n pinotuista viivakaavioista, joissa ei ole merkkejä tai joissa merkkejä käytetään yksittäisten tietoarvojen näyttämiseen, on hyötyä, kun haluat esittää aikaan tai järjestettyihin luokkiin perustuvia suuntauksia. Jos luokkia on useita tai arvot ovat summittaisia, käytä 100 %:n pinottua viivakaaviota ilman merkkejä.

  Vihje: Tällaiset tiedot voi esittää tehokkaammin 100 %:n pinotussa aluekaaviossa.

  100 % pinotut viivakaaviot ilman merkkejä ja merkkien kanssa

 • Kolmiulotteinen viivakaavio    Kolmiulotteisessa kaaviossa kukin tietorivi tai -sarake näkyy kolmiulotteisena nauhana. Kolmiulotteisessa viivakaaviossa on muokattavia vaaka-, pysty- ja syvyysakseleita.

  Kolmiulotteinen viivakaavio

Muotoiltu pistekaavio

Miten tämä pistekaavio sitten luotiin? Voit luoda vastaavan pistekaavion noudattamalla seuraavia ohjeita. Käytimme tässä kaaviossa esimerkkilaskentataulukon tietoja. Voit kopioida nämä tiedot laskentataulukkoon tai käyttää omia tietojasi.

 1. Kopioi esimerkkitaulukon tiedot tyhjään laskentataulukkoon tai avaa laskentataulukko, joka sisältää pistekaavioon piirrettävät tiedot.

  Esimerkkilaskentataulukon tietojen kopioiminen

  1. Luo tyhjä työkirja tai laskentataulukko.

  2. Valitse esimerkki ohjeaiheesta.

   Huomautus: Älä valitse rivi- tai sarakeotsikoita.

   Esimerkin valitseminen ohjeesta
   Esimerkin valitseminen ohjeesta
  3. Paina Ctrl+C-näppäinyhdistelmää.

  4. Valitse taulukosta solu A1 ja paina Ctrl+V-näppäinyhdistelmää.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  A

  B

  Päivittäinen Sademäärä

  Hiukkasnäytteenottojärjestelmän

  4,1

  122

  4,3

  117

  5,7

  112

  5,4

  114

  5,9

  110

  5,0

  114

  3,6

  128

  1,9

  137

  7,3

  104

 2. Valitse tiedot, jotka haluat piirtää pistekaavioon.

 3. Napsauta Lisää-välilehden Kaaviot-ryhmässä Pistekaavio.

  Excelin valintanauhan kuva

 4. Valitse Pistekaavio ja vain merkit.

  Vihje: Näet kaavion tyypin viemällä hiiren osoittimen kaavion nimen kohdalle.

 5. Napsauta kaavion kaavioaluetta.

  Kaaviotyökalut tulevat näyttöön (Rakenne-, Asettelu- ja Muotoilu-välilehdet).

 6. Valitse Suunnittelu-välilehden Kaavion tyylit -ryhmästä kaavion tyyli, jota haluat käyttää.

  Kaavion tyylit Excelin valintanauhassa

  Tässä pistekaaviossa käytettiin tyyliä 26.

 7. Asettelu -välilehden Kaavion otsikko ja valitse sitten otsikko sijainti avattavasta luettelosta.

  Microsoft on valinnut Kaavion yläpuolella.

 8. Napsauta kaavion otsikkoa kaaviossa ja kirjoita haluamasi teksti.

  Kirjoitimme pistekaaviolle otsikon Hiukkastasot sademäärän mukaan.

 9. Voit pienentää kaavion otsikon kokoa napsauttamalla otsikkoa hiiren kakkospainikkeella ja kirjoittamalla haluamasi koon pikavalikon Fonttikoko-ruutuun.

  Tässä pistekaaviossa käytettiin kokoa 14.

 10. Napsauta kaavion kaavioaluetta.

 11. Valitse Asettelu-välilehden Otsikot-ryhmästä Akselin otsikot ja toimi sitten seuraavasti:

  1. Jos haluat lisätä vaakasuuntaisen akselin otsikon, valitse Vaakasuuntaisen 1-akselin otsikko ja valitse sitten Otsikko akselin alapuolelle.

  2. Jos haluat lisätä pystysuuntaisen akselin otsikon, valitse Pystysuuntaisen 1-akselin otsikko ja napsauta sitten haluamaasi pystysuuntaisen akselin otsikon tyyppiä.

   Tässä pistekaaviossa käytettiin kierrettyä otsikkoa.

   Excelin valintanauhan kuva

  3. Kullekin otsikko, kirjoita haluamasi teksti ja paina sitten Enter-näppäintä.

   Tässä pistekaaviossa vaakasuuntaisen akselin otsikoksi kirjoitettiin Päivittäinen sademäärä ja pystysuuntaisen akselin otsikoksi Hiukkastaso.

 12. Valitse kaavion piirtoalue tai valitse Piirtoalue kaavion osien luettelosta (Asettelu-välilehden Nykyinen valinta -ryhmän Kaavion osat -ruudusta).

 13. Napsauta Muoto-välilehden Muodon tyylit -ryhmässä Lisää-painiketta Lisää-painike ja valitse sitten haluamasi tehoste.

  Pistekaaviossa käytettiin asetusta Hienovarainen tehoste – korostus 3.

  Muodon tyylit Excelin valintanauhassa

 14. Napsauta kaavion kaavioaluetta.

 15. Napsauta Muoto-välilehden Muodon tyylit -ryhmässä Lisää-painiketta Lisää-painike ja valitse sitten haluamasi tehoste.

  Pistekaaviossa käytettiin asetusta Hienovarainen tehoste – korostus 1.

 16. Jos haluat käyttää työkirjan oletusteemasta poikkeavia teeman värejä, toimi seuraavasti:

  1. Valitse Sivun asettelu -välilehden Teemat-ryhmästä Teemat.

   Excelin valintanauhan kuva

  2. Napsauta haluamaasi teemaa Sisäinen-kohdassa.

   Käytimme viivakaaviossa Office-teemaa.

Muotoiltu viivakaavio

Miten tämä viivakaavio sitten luotiin? Voit luoda vastaavan viivakaavion noudattamalla seuraavia ohjeita. Käytimme tässä kaaviossa esimerkkilaskentataulukon tietoja. Voit kopioida nämä tiedot laskentataulukkoon tai käyttää omia tietojasi.

 1. Kopioi esimerkkitaulukon tiedot tyhjään laskentataulukkoon tai avaa laskentataulukko, joka sisältää viivakaavioon piirrettävät tiedot.

  Esimerkkilaskentataulukon tietojen kopioiminen

  1. Luo tyhjä työkirja tai laskentataulukko.

  2. Valitse esimerkki ohjeaiheesta.

   Huomautus: Älä valitse rivi- tai sarakeotsikoita.

   Esimerkin valitseminen ohjeesta
   Esimerkin valitseminen ohjeesta
  3. Paina Ctrl+C-näppäinyhdistelmää.

  4. Valitse taulukosta solu A1 ja paina Ctrl+V-näppäinyhdistelmää.

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

   10

   11

   A

   B

   C

   Päivämäärä

   Päivittäinen Sademäärä

   Hiukkasnäytteenottojärjestelmän

   1.1.07

   4,1

   122

   2.1.07

   4,3

   117

   3.1.07

   5,7

   112

   4.1.07

   5,4

   114

   5.1.07

   5,9

   110

   6.1.07

   5,0

   114

   7.1.07

   3,6

   128

   8.1.07

   1,9

   137

   9.1.07

   7,3

   104

 2. Valitse tiedot, jotka haluat piirtää viivakaavioon.

 3. Napsauta Lisää-välilehden Kaaviot-ryhmässä Viivakaavio.

  Excelin valintanauhan kuva

 4. Valitse Viivakaavio ja merkit.

 5. Napsauta kaavion kaavioaluetta.

  Kaaviotyökalut tulevat näyttöön (Rakenne-, Asettelu- ja Muotoilu-välilehdet).

 6. Valitse Suunnittelu-välilehden Kaavion tyylit -ryhmästä kaavion tyyli, jota haluat käyttää.

  Kaavion tyylit Excelin valintanauhassa

  Tässä viivakaaviossa käytettiin tyyliä 2.

 7. Valitse Asettelu-välilehden Otsikot‑ryhmästä Kaavion otsikko ja valitse sitten Kaavion yläpuolelle.

  Excelin valintanauhan kuva

 8. Napsauta kaavion otsikkoa kaaviossa ja kirjoita haluamasi teksti.

  Kirjoitimme viivakaaviolle otsikon Hiukkastasot sademäärän mukaan.

 9. Voit pienentää kaavion otsikon kokoa napsauttamalla otsikkoa hiiren kakkospainikkeella ja kirjoittamalla haluamasi koon pikavalikon Koko-ruutuun.

  Tässä viivakaaviossa käytettiin kokoa 14.

 10. Napsauta kaaviossa selitettä tai valitse se kaavion osien luettelosta (Asettelu-välilehden Nykyinen valinta -ryhmän Kaavion osat -ruudusta).

 11. Valitse Asettelu-välilehden Otsikot-ryhmästä Selite ja valitse sitten haluamasi kohta.

  Tässä viivakaaviossa käytettiin vaihtoehtoa Näytä selite ylhäällä.

 12. Jotta yksi tietosarjoista sijoitetaan pystysuuntaiselle 2-akselille, napsauta sademäärän tietosarjaa tai valitse se kaavion osien luettelosta (Asettelu-välilehden Nykyinen valinta -ryhmän Kaavion osat -ruudusta).

 13. Valitse Asettelu-välilehden Nykyinen valinta -ryhmässä Muotoile valinta.

  Excelin valintanauhan Nykyinen valinta -ryhmä

 14. Valitse Sarjan asetukset -kohdasta 2-akseli ja valitse sitten Sulje.

 15. Valitse Asettelu-välilehden Otsikot-ryhmästä Akselin otsikot ja toimi sitten seuraavasti:

  1. Jos haluat lisätä pystysuuntaisen 1-akselin otsikon, valitse Pystysuuntaisen 1-akselin otsikko ja napsauta sitten haluamaasi pystysuuntaisen akselin otsikon tyyppiä.

   Tässä viivakaaviossa käytettiin kierrettyä otsikkoa.

  2. Jos haluat lisätä pystysuuntaisen 2-akselin otsikon, valitse Pystysuuntaisen 2-akselin otsikko ja napsauta sitten haluamaasi pystysuuntaisen akselin otsikon tyyppiä.

   Tässä viivakaaviossa käytettiin kierrettyä otsikkoa.

  3. Napsauta kutakin otsikkoa, kirjoita haluamasi teksti ja paina sitten Enter-näppäintä.

   Tässä viivakaaviossa pystysuuntaisen 1-akselin otsikoksi kirjoitettiin Hiukkastaso ja pystysuuntaisen 2-akselin otsikoksi Päivittäinen sademäärä.

 16. Valitse kaavion piirtoalue tai valitse se kaavion osien luettelosta (Asettelu-välilehden Nykyinen valinta -ryhmän Kaavion osat -ruudusta).

 17. Napsauta Muoto-välilehden Muodon tyylit -ryhmässä Lisää-painiketta Lisää-painike ja valitse sitten haluamasi tehoste.

  Viivakaaviossa käytettiin asetusta Hienovarainen tehoste – tumma 1.

  Muodon tyylit Excelin valintanauhassa

 18. Napsauta kaavion kaavioaluetta.

 19. Napsauta Muoto-välilehden Muodon tyylit -ryhmässä Lisää-painiketta Lisää-painike ja valitse sitten haluamasi tehoste.

  Viivakaaviossa käytettiin asetusta Hienovarainen tehoste – korostus 3.

 20. Jos haluat käyttää työkirjan oletusteemasta poikkeavia teeman värejä, toimi seuraavasti:

  1. Valitse Sivun asettelu -välilehden Teemat-ryhmästä Teemat.

   Excelin valintanauhan kuva

  2. Napsauta haluamaasi teemaa Sisäinen-kohdassa.

   Käytimme viivakaaviossa Office-teemaa.

Jos haluat luoda muita äsken luodun kaltaisia kaavioita, voit tallentaa kaavion mallina ja käyttää sitä muiden vastaavien kaavioiden pohjana.

 1. Valitse kaavio, jota haluat käyttää mallina.

 2. Valitse Rakenne-välilehden Laji-ryhmästä Tallenna mallina.

  Excelin valintanauhan kuva

 3. Kirjoita mallin nimi Tiedostonimi-ruutuun.

  Vihje: Jollet määritä toista kansiota, ohjelma tallentaa mallitiedoston (.crtx) Kaaviot-kansioon, jolloin malli näkyy Mallit-kohdassa sekä Lisää kaavio -valintaikkunassa (Lisää-välilehti, Kaaviot-ryhmä, Valintaikkunan avain Painikkeen kuva ) että Muuta kaaviolajia -valintaikkunassa (Rakenne-välilehti, Laji-ryhmä, Muuta kaaviolajia).

  Lisätietoja kaaviomallin ottamisesta käyttöön on kohdassa Mukautetun kaavion tallentaminen mallina.

Huomautus: Kaaviomalli sisältää kaavion muotoilut ja se tallentaa värit, jotka olivat käytössä kaaviota malliksi tallennettaessa. Kun luot kaavion toiseen työkirjaan kaaviomallin avulla, uudessa kaaviossa on kaaviomallin värit, ei työkirjassa käytetyn asiakirjan teeman värejä. Jos haluat käyttää asiakirjan teeman värejä kaaviomallin värien sijasta, napsauta kohtaa kaavioalue hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten pikavalikosta Palauta vastaamaan tyyliä.

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×