Tietoja lausekkeista

Tärkeää: Tämä on artikkeli on käännetty koneellisesti. Lue vastuuvapauslauseke. Tämän artikkelin englanninkielinen versio on täällä .

Lausekkeita voi käyttää Microsoft Accessissa monenlaisten tehtävien suorittamiseen, kuten matemaattisten laskutoimitusten suorittamiseen, tekstin yhdistämiseen tai poimimiseen sekä tietojen kelpoisuuden tarkistamiseen. Seuraavassa kerrotaan tärkeitä perusasioita lausekkeista – siitä milloin niitä käytetään, miten ne eroavat Microsoft Excelin kaavoista ja mistä osista ne koostuvat.

Tässä artikkelissa käsiteltävät aiheet

Yleistä lausekkeista

Miksi lausekkeita käytetään

Accessin lausekkeiden ja Excelin kaavojen vertailu

Lausekkeen osat

Esimerkkejä lausekkeista

Yleistä lausekkeista

Lauseke muodostuu joistakin tai kaikista seuraavista: sisäiset tai käyttäjän määrittämät funktiot, tunnisteet, operaattorit ja vakiot, jotka palauttavat tulokseksi yksittäisen arvon.

Lausekkeen osat

Esimerkiksi seuraava lauseke sisältää kaikki nämä neljä elementtiä:

=Summa([Ostohinta])*0,08

Esimerkissä Summa() on sisäinen funktio, [Ostohinta] on tunniste, * on matemaattinen operaattori ja 0,08 on vakio. Tätä lauseketta voidaan käyttää muokkausruudussa lomakkeen alatunnisteessa tai raportin ylätunnisteessa, kun halutaan laskea nimikeryhmän arvonlisävero.

Lausekkeet voivat olla paljon esimerkkiä monimutkaisempia tai yksinkertaisempia. Esimerkiksi seuraava totuusarvolauseke muodostuu vain operaattorista ja vakiosta:

>0

Lauseke palauttaa arvon Tosi, kun sitä verrataan lukua 0 suurempaan lukuun, ja arvon Epätosi, kun sitä verrataan lukua 0 pienempään lukuun. Voit käyttää tätä lauseketta ohjausobjektin tai taulukon kentän Kelpoisuussääntö-ominaisuuden yhteydessä, kun haluat varmistaa, että vain positiivisia arvoja määritetään.

Accessissa voit suorittaa lausekkeiden avulla laskutoimituksia, käsitellä merkkejä tai testata tietoja. Taulukoilla, kyselyillä, lomakkeilla, raporteilla ja makroilla on kaikilla ominaisuuksia, jotka hyväksyvät lausekkeen. Voit käyttää lausekkeita esimerkiksi ohjausobjektin Ohjausobjektin lähde- ja Oletusarvo-ominaisuuksissa. Voit käyttää lausekkeita myös taulukon kentän Kelpoisuussääntö-ominaisuudessa. Lisäksi kirjoittaessasi koodia toimintosarjaa tai moduulia varten Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) -ohjelmalla käytät usein lausekkeita, jotka ovat samankaltaisia kuin Access-objekteissa, esimerkiksi taulukossa tai kyselyssä, käyttämäsi.

Huomautus: Lisätietoja lausekkeen osista on jäljempänä tässä artikkelissa Lausekkeen osat -kohdassa.

Sivun alkuun

Miksi lausekkeita käytetään

Accessissa voit käyttää lausekkeita seuraaviin tarkoituksiin:

 • Voit laskea arvoja, jotka eivät ole suoraan tiedoissa. Voit laskea taulukoiden ja kyselyjen kenttien arvoja sekä lomakkeiden ja raporttien ohjausobjektien arvoja.

 • Voit asettaa oletusarvon taulukon kentälle tai lomakkeen tai raportin ohjausobjektille. Nämä oletusarvot tulevat näyttöön aina, kun taulukko, lomake tai raportti avataan.

 • Voit luoda kelpoisuussäännön. Kelpoisuussäännöillä voidaan määrittää, mitä arvoja käyttäjät voivat kirjoittaa kenttään tai ohjausobjektiin

 • Voit määrittää kyselylle ehtoja.

Yksi tavallisimmista lausekkeiden käyttötarkoituksista Accessissa on laskea arvoja, jotka eivät ole suoraan tiedoissa. Voit esimerkiksi luoda taulukkoon tai kyselyyn sarakkeen, joka laskee rivin kokonaissumman, ja käyttää sen jälkeen arvoa lomakkeessa tai raportissa. Tällaisen laskutoimituksen tuloksena olevaa taulukon tai kyselyn saraketta kutsutaan lasketuksi kentäksi. Esimerkiksi seuraava kyselyn lauseke laskee rivien kokonaissummat alennuksen kanssa:

Kokonaishinta : CCur ([Tilauksen tiedot].[Yksikköhinta]*[Määrä]*(1-[Alennus])/100)*100

Lauseke antaa tuloksena olevan sarakkeen, eli lasketun kentän, nimeksi Kokonaishinta.

Laskettu kenttä luodaan aina, kun ainakin kahden taulukon kentän tietoja täytyy käyttää laskutoimituksessa tai niillä suoritetaan jokin toiminto. Monissa taulukoissa esimerkiksi etu- ja sukunimet tallennetaan eri kenttiin. Jos haluat yhdistää etu- ja sukunimet ja näyttää ne yhdessä kentässä, luo taulukkoon tai kyselyyn laskettu kenttä.

Etu- ja sukunimet yhdistävä laskettu kenttä voisi näyttää seuraavalta: [Etunimi] & " " & [Sukunimi]. Tässä tapauksessa et-merkit (&) yhdistävät Etunimi-kentän arvon, välilyönnin (välilyönti on lainausmerkeissä) ja Sukunimi-kentän arvon.

Accessissa lausekkeiden avulla voidaan myös määrittää oletusarvo taulukon kentälle tai ohjausobjektille. Jos esimerkiksi haluat päivämääräkentän oletusarvoksi kuluvan päivän päivämäärän, voit kirjoittaa kentän Oletusarvo-ominaisuuden ruutuun Date().

Voit myös määrittää lausekkeen avulla kelpoisuussäännön. Voit käyttää ohjausobjektissa tai taulukon kentässä esimerkiksi kelpoisuussääntöä, joka edellyttää, että syötettävä päivämäärä on myöhempi tai sama kuin kuluvan päivän päivämäärä. Tällöin Kelpoisuussääntö-ominaisuuden ruudun arvoksi asetetaan >= Date().

Lausekkeen avulla voidaan myös määrittää kyselylle ehtoja. Oletetaan, että haluat tarkastella tiettynä ajanjaksona toimitettujen tilausten tuotteiden myyntiä. Voit määrittää päivämäärävälin syöttämällä ehtoja, ja Access palauttaa vain ehdot täyttävät rivit. Lauseke voi näyttää esimerkiksi tältä:

Välillä #1/1/20 11 # Ja 12/31/20 11 #

Kun lisää kyselyyn ehtoja ja suoritat sen jälkeen kyselyn, se palauttaa vain määritettyjä päivämääriä vastaavat arvot.

Sivun alkuun

Accessin lausekkeiden ja Excelin kaavojen vertailu

Sekä Accessin lausekkeet että Excelin kaavat käyttävän samankaltaisia elementtejä tuloksen tuottamiseen. Sekä Excelin kaavat että Accessin lausekkeet sisältävät yhden tai usean seuraavista:

 • Tunnisteet    Excelissä tunnisteet ovat työkirjan yksittäisten solujen tai solualueiden nimiä, esimerkiksi A1, B3:C6 tai Taul2!C32. Accessissa tunnisteet ovat taulukon kenttien (esimerkiksi [Yhteystiedot]![Etunimi]) nimiä, lomakkeiden tai raporttien ohjausobjekteja (esimerkiksi Forms![Tehtäväluettelo]![Kuvaus]) tai kenttien tai ohjausobjektien ominaisuuksia (esimerkiksi Forms![Tehtäväluettelo]![Kuvaus].SarakkeenLeveys).

 • Operaattorit    Sekä Accessissa että Excelissä operaattoreita käytetään arvojen vertailuun tai yksinkertaisten laskutoimitusten suorittamiseen. Esimerkkejä operaattoreista ovat + (plusmerkki) ja - (miinusmerkki).

 • Funktiot ja argumentit    Sekä Accessissa että Excelissä funktioiden ja argumenttien avulla suoritetaan tehtäviä, joita ei voi suorittaa pelkästään operaattorien avulla. Voit esimerkiksi laskea kentän arvojen keskiarvon tai muuntaa laskutoimituksen tuloksen valuuttamuotoon. Esimerkkejä funktioista ovat SUMMA ja KESKIHAJONTA. Argumentit ovat arvoja, jotka antavat funktioille tietoja. Sekä Accessissa että Excelissä on useita funktioita, mutta joskus eri ohjelmien samaan tehtävään tarkoitettujen funktioiden nimet voivat erota toisistaan. Esimerkiksi Excelin englanninkielisessä versiossa KESKIARVO-funktion nimenä on AVERAGE, kun taas Accessin KESKIARVO-funktion englanninkielinen nimi on AVG. Toiminnaltaan nämä kuitenkin vastaavat toisiaan.

 • Vakiot    Sekä Accessissa että Excelissä vakiot ovat arvoja, jotka eivät muutu, esimerkiksi tekstimerkkijonoja tai lukuja, joita ei lasketa lausekkeilla.

Accessin lausekkeissa ja Excelin kaavoissa käytettävät operaattorit ja vakiot ovat samanlaisia, mutta tunnisteet ja funktiot eroavat toisistaan. Excelissä kaavoja käytetään yleensä vain laskentataulukon soluissa, kun taas Accesissa käytetään lausekkeita monissa ohjelman osissa esimerkiksi seuraaviin tehtäviin:

 • laskettujen ohjausobjektien luominen lomakkeisiin ja raportteihin

 • laskettujen kenttien luominen taulukoihin ja kyselyihin

 • Käyttäminen kyselyjen ehtoina

 • Kenttään tai lomakkeen ohjausobjektiin määritettävien tietojen kelpoisuuden tarkistaminen

 • Raporttien tietojen ryhmitteleminen

Sekä Accessin lauseketta että Excelin kaavaa voidaan käyttää numeeristen tai päivämäärä- ja aika-arvojen laskemiseen matemaattisten operaattorien avulla. Voit laskea esimerkiksi asiakkaan alennushinnan käyttämällä Excelin kaavaa =C2*(1-D2) tai Accessin lauseketta= [Yksikköhinta]*(1-[Alennus]).

Accessin lausekkeiden ja Excelin kaavojen avulla voit myös yhdistää, jakaa tai muulla tavoin käsitellä merkkijonoja käyttämällä merkkijono-operaattoreita. Voit esimerkiksi yhdistää etu- ja sukunimen yhdeksi merkkijonoksi käyttämällä Excelin kaavaa =D3 & " " & D4 tai Accessin lauseketta = [Etunimi] & " " & [Sukunimi].

Sivun alkuun

Lausekkeen osat

Lausekkeet voivat muodostua tunnisteista, operaattoreista, funktioista ja argumenteista, vakioista sekä arvoista. Seuraavissa jaksoissa kuvaillaan näitä osia tarkemmin. Jaksojen esimerkeissä on myös lyhyet kuvaukset lausekkeiden käyttämästä syntaksista.

Tunnisteet

Tunniste on kentän, ominaisuuden tai ohjausobjektin nimi. Tunnistetta käytetään lausekkeessa viitattaessa kenttään, ominaisuuteen tai ohjausobjektiin liittyvään arvoon. Tarkastellaan esimerkiksi lauseketta =[Tarvepäivä]-[Toimituspäivä]. Tämä lauseke vähentää Toimituspäivä-kentän tai -ohjausobjektin arvon Tarvepäivä-kentän tai -ohjausobjektin arvosta. Tässä lausekkeessa sekä Tarvepäivä että Toimituspäivä toimii tunnisteena.

Operaattorit

Access tukee erilaisia operaattoreita, mukaan lukien yleiset aritmeettiset operaattorit, kuten +, -, * (kertomerkki) ja / (jakomerkki). Voit esimerkiksi vertailla arvoja käyttämällä vertailuoperaattoreita, kuten < (pienempi kuin) ja > (suurempi kuin), yhdistää tekstiä käyttämällä tekstioperaattoreita, kuten & ja +, sekä laskea totuusarvoja (tosi ja epätosi) käyttämällä loogisia operaattoreita, kuten Not ja And.

Funktiot ja argumentit

Funktiot ovat valmiiksi määritettyjä toimintosarjoja, joita voidaan käyttää lausekkeissa. Funktioita käytetään erilaisissa toiminnoissa, kuten laskettaessa arvoja, käsiteltäessä tekstiä ja päivämääriä sekä tehtäessä tiedoista yhteenvetoja. Esimerkiksi Date on usein käytetty funktio, joka palauttaa kuluvan päivän päivämäärän. Date-funktiota voidaan käyttää eri tavoilla, esimerkiksi lausekkeena, joka asettaa taulukon kentälle oletusarvon. Kun joku lisää tässä esimerkissä uuden tietueen, kentän oletusarvoksi tulee kuluvan päivän päivämäärä.

Jotkin funktiot edellyttävät argumentteja. Argumentti on arvo, joka antaa funktiolle syötteen. Jos funktio edellyttää enemmän kuin yhden argumentin, argumentit erotetaan toisistaan pilkuilla. Tarkastellaan esimerkiksi Date-funktiota seuraavassa esimerkkilausekkeessa:

=Format(Date()," mmmm d, yyyy")

Tässä esimerkissä käytetään kahta argumenttia. Ensimmäinen argumentti on Date()-funktio, joka palauttaa kuluvan päivän päivämäärän. Toinen argumentti ("mmmm d, yyyy"), joka on erotettu ensimmäisestä argumentista pilkulla, määrittää tekstimerkkijonon, joka ilmaisee Format-funktiolle, kuinka palautettu päivämääräarvo tulee muotoilla. Huomaa, että merkkijono on kirjoitettava lainausmerkkeihin. Tämä esimerkki havainnollistaa hyvin sitä, että usein yhden funktion palauttamaa arvoa voidaan käyttää toisen funktion argumenttina. Tässä tapauksessa argumenttina toimii Date().

Lisätietoja funktioista ja lausekkeiden syntaksista saat napsauttamalla Katso myös -osan linkkejä.

Vakiot

Vakio on kohde, jonka arvo ei muutu Accessin ollessa käynnissä. Lausekkeissa käytetään useimmiten Tosi-, Epätosi- ja Null-vakioita. Voit myös määrittää VBA-koodilla omia vakioita, joita voidaan käyttää VBA-toimintosarjoissa. VBA on Accessin käyttämä ohjelmointikieli.

Huomautus: VBA-vakioita ei voi käyttää lausekkeissa käytettävissä omissa funktioissa. VBA:ssa on esimerkiksi vakiot viikonpäiviä varten: vbSunday vastaa sunnuntaita, vbMonday vastaa maanantaita ja niin edelleen. Jokaisella näistä vakioista on sitä vastaava numeerinen arvo. Esimerkiksi vakion vbSunday arvo on 1 ja vakion vbMonday arvo on 2. Näitä vakioita ei voi käyttää lausekkeesta kutsuttavassa omassa funktiossa. Niiden asemesta on käytettävä numeerisia arvoja.

Arvot

Lausekkeissa voidaan käyttää literaaliarvoja, kuten lukua 1 254 tai merkkijonoa "Anna arvo väliltä 1 ja 10". Voit käyttää myös numeerisia arvoja, jotka voivat olla tarvittaessa etumerkin ja desimaalipilkun sisältäviä numerosarjoja. Jos etumerkkiä ei ole, Access olettaa arvon olevan positiivinen. Jos haluat arvosta negatiivisen, lisää miinusmerkki (-). Voit käyttää myös tieteellistä merkintätapaa. Lisää tällöin "E" tai "e" ja eksponentin etumerkki (esimerkiksi 1,0E-6).

Kun käytät tekstimerkkijonoja vakioina, kirjoita ne lainausmerkkeihin, jotta Access osaa tulkita ne. Joissakin tilanteissa Access lisää lainausmerkit puolestasi. Jos esimerkiksi kirjoitat tekstiä kelpoisuussäännön tai kyselyn ehtojen lausekkeeseen, Access ympäröi tekstimerkkijonot lainausmerkeillä automaattisesti.

Jos kirjoitat esimerkiksi tekstin Pariisi, Access näyttää lausekkeessa merkkijonon "Pariisi".Jos haluat lausekkeen tuottavan merkkijonon, joka on lainausmerkeissä, voit kirjoittaa sisäkkäisen merkkijonon joko heittomerkkien (') sisälle tai lainausmerkkien (") kolmen parin sisälle. Esimerkiksi seuraavat lausekkeet vastaavat toisiaan:

Forms![Yhteystiedot]![Kaupunki]. Oletusarvo = ' "Pariisi" '

Forms![Yhteystiedot]![Kaupunki]. Oletusarvo = " " "Pariisi" " "

Jos haluat käyttää päivämäärä- ja aika-arvoja, kirjoita ne ristikkomerkkien (#) väliin. Esimerkiksi #07.03.2011#, #2011-03-07# ja #7. maaliskuuta 2011# ovat kaikki kelvollisia Pvm./klo-arvoja. Kun Access havaitsee kelvollisen, #-merkkien välissä olevan päivämäärä- ja aika-arvon, se pitää arvoa automaattisesti Pvm./klo-tietotyyppinä olevana arvona.

Sivun alkuun

Esimerkkejä lausekkeista

Seuraavassa taulukossa on Accessin esimerkkilausekkeita. Taulukossa kerrotaan myös, kuinka niitä yleensä käytetään.

Lauseke

Tarkoitus

=[Tarvepäivä]-[Toimituspäivä]

Laskee raportin kahden muokkausruutuohjausobjektin (Tarvepäivä ja Toimituspäivä) päivämääräarvojen erotuksen.

Date( )

Asettaa päivämäärä- ja aikakentän oletusarvoksi kuluvan päivän päivämäärän.

Kokonaishinta: CCur([Tilaustiedot].Yksikköhinta*[Määrä]*(1-[Alennus])/100)*100

Luo kyselyyn lasketun kentän nimeltä LaajennettuHinta.

Between #1/1/2011# And #12/31/2011#

Määrittää ehdot kyselyn päivämäärä- ja aikakenttää varten.

=[Tilaukset (alilomake)].Form!TilauksenVälisumma

Palauttaa Tilaukset-lomakkeen Tilaukset-alilomakkeen TilauksenVälisumma-ohjausobjektin arvon.

>0

Määrittää kelpoisuussäännön taulukon numeeriselle kentälle – käyttäjien on syötettävä nollaa suurempia arvoja.

Jotkin lausekkeet alkavat yhtäläisyysmerkkioperaattorilla (=), mutta eivät kaikki. Kun haluat laskea lomakkeen tai raportin ohjausobjektin arvon, aloita lauseke käyttämällä =-operaattoria. Jos kirjoitat lausekkeen esimerkiksi kyselyyn tai kentän tai ohjausobjektin Oletusarvo- tai Kelpoisuussääntö-ominaisuuteen, älä käytä =-operaattoria, ellet lisää lauseketta taulukon tekstikenttään. Joissakin tapauksissa, esimerkiksi lisättäessä lausekkeita kyselyihin, Access poistaa =-operaattorin automaattisesti.

Huomautus: Konekäännöksestä ilmoittava vastuusvapauslauseke: Tämä artikkeli on käännetty tietokonejärjestelmällä, eikä kieliasiantuntija ole muokannut sitä. Microsoft tarjoaa nämä konekäännökset avuksi muille kuin englantia puhuville käyttäjille, jotta he saavat lisätietoja Microsoftin tuotteista, palveluista ja tekniikoista. Koska artikkeli on koneellisesti käännetty, se saattaa sisältää sanasto-, lauseoppi- ja kielioppivirheitä.

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×