Office
Kirjaudu sisään

Tietoja kyselyn suunnittelun rakenteesta (ADP)

Huomautus: Tämän ohjeaiheen tiedot koskevat vain Microsoft Access -projektia (.adp).

Kyselyn suunnittelussa on kolme ruutua: kaavio-, ruudukko- ja SQL-ruutu.

Kyselyn suunnittelun kolme ruutua

the diagram, grid, and sql panes of the query designer

 • Kaavioruudussa näkyvät kyselyssä määritetyt taulukot, näkymät ja heti käsiteltävät funktiot. Kukin suorakulmio edustaa taulukkoa, näkymää tai heti käsiteltävää funktiota ja näyttää käytettävissä olevat tietosarakkeet sekä kuvakkeet, jotka osoittavat kunkin sarakkeen käyttötavan kyselyssä. Liitokset on merkitty suorakulmioiden välisin viivoin.

 • Ruudukkoruutu sisältää laskentataulukon kaltaisen ruudukon, jossa määritetään esimerkiksi näytettävät tietosarakkeet, valittavat rivit ja rivien ryhmittelytapa.

 • SQL-ruudussa näkyy kyselyn SQL-lause. Voit muokata kyselyn suunnittelun luomaa SQL-lausetta tai luoda oman SQL-lauseesi. SQL-ruutua kannattaa käyttää erityisesti sellaisten SQL-lauseiden, kuten yhdistämiskyselyjen, luomiseen, joita ei voi luoda kaavio- tai ruudukkoruuduissa.

Voit luoda kyselyn missä tahansa ruudussa. Voit määrittää näytettävän sarakkeen valitsemalla sen kaavioruudusta, lisäämällä sen ruudukkoruutuun tai sisällyttämällä sen SQL-lauseeseen SQL-ruudussa. Kaavio-, ruudukko- ja SQL-ruutu synkronoidaan. Jos yhdessä ruudussa muutetaan tietoja, muutokset näkyvät automaattisesti muissa ruuduissa.

Kaavioruutu

Yleistä kaavioruudusta

Kyselyn taulukot, näkymät, käyttäjän määrittämät funktiot ja alikyselyt esitetään graafisesti kaavioruudussa. Kaavioruudussa näkyvät myös taulukoiden, näkymien, käyttäjän määrittämien funktioiden ja alikyselyjen väliset mahdolliset liitokset.

Kaavioruudussa voit

 • lisätä ja poistaa taulukoita, näkymiä, käyttäjän määrittämiä funktioita tai alikyselyjä sekä määrittää tulostettavat tietosarakkeet

 • määrittää kyselyn järjestämisessä käytettävät sarakkeet

 • määrittää rivit ryhmiteltäviksi tulosjoukossa

 • luoda tai muokata taulukoiden, näkymien, käyttäjän määrittämien funktioiden tai alikyselyjen välisiä liitoksia.

Kaavioruudussa tekemäsi muutokset tulevat näkyviin myös ruudukkoruudussa ja SQL-ruudussa. Jos esimerkiksi valitset tulostettavan sarakkeen kaavioruudun taulukkoikkunassa, näkymäikkunassa, käyttäjän määrittämän funktion ikkunassa tai alikyselyikkunassa, kyselyn suunnittelu lisää tietosarakkeen ruudukkoruutuun ja SQL-ruudun SQL-lauseeseen.

Tietoja kaavioruudun kuvakkeista, valintaruuduista ja symboleista

Kukin taulukko, näkymä, käyttäjän määrittämä funktio ja alikysely näkyy kaavioruudussa erillisenä ruutuna. Kunkin tällaisen suorakulmion otsikkorivillä oleva kuvake osoittaa sen objektin lajin, jota suorakulmio edustaa. Seuraavassa taulukossa ovat kuvakkeet ja niitä vastaavat objektin lajit.

Kuvake:

Objektin laji:

icon image

Taulukko

icon image

Näkymä

icon image

Heti käsiteltävä funktio

icon image

Alikysely (FROM-lauseessa)


Kussakin suorakulmiossa näkyvät taulukon, näkymän, käyttäjän määrittämän funktion ja alikyselyn tietosarakkeet. Sarakkeiden nimien vieressä olevat valintaruudut ja symbolit osoittavat sen, miten sarakkeita käytetään kyselyssä. Työkaluvihjeissä on esimerkiksi sarakkeiden tietotyyppiä ja kokoa koskevia tietoja.

Input source window

Seuraavassa taulukossa on kunkin taulukon, näkymän, käyttäjän määrittämän funktion ja alikyselyn suorakulmiossa käytettävät valintaruudut ja symbolit.

Valintaruutu tai symboli:

Kuvaus:

check box
icon image
icon image
icon image

Määrittää, näkyykö tietosarake kyselyn (hakukysely) tulosjoukossa tai käytetäänkö sitä päivitys- tai liittämiskyselyssä tai taulukon luovassa tai arvot liittävässä kyselyssä. Lisää sarake tuloksiin valitsemalla se. Jos (Kaikki sarakkeet) on valittuna, kaikki tietosarakkeet näkyvät tulosteessa.

Valintaruudun kanssa käytettävä kuvake muuttuu luotavan kyselyn lajin mukaan. Kun luot poistokyselyn, et voi valita yksittäisiä sarakkeita.

icon image
icon image

Osoittaa, että tietosaraketta käytetään kyselyn tulosten (osa ORDER BY -lausetta) järjestämiseen. Jos lajittelujärjestys on nouseva, kuvakkeessa näkyvät kirjaimet A–Ö ja jos lajittelujärjestys on laskeva, kuvakkeessa näkyvät kirjaimet Ö–A.

icon image

Osoittaa, että tietosaraketta käytetään ryhmitellyn tulosjoukon (osa GROUP BY -lausetta) luomiseen koostekyselyssä.

icon image

Osoittaa, että tietosarake sisältyy kyselyn (osa WHERE- tai HAVING-lausetta) hakuehtoon.

icon image

Osoittaa, että tietosarakkeen sisällöstä luodaan yhteenveto tulosteeseen (sisältyvät koostefunktioon, esimerkiksi SUM- tai AVG-funktioon).

Huomautus: Kyselyn suunnittelu ei näytä taulukon, näkymän, käyttäjän määrittämän funktion ja alikyselyn tietosarakkeita, jos sinulla ei ole riittäviä käyttöoikeuksia tai jos tietokantaohjain ei voi palauttaa tietoja siitä. Tällöin kyselyn suunnittelu näyttää vain taulukon, näkymän, käyttäjän määrittämän funktion tai alikyselyn otsikkorivin.

Liitetyt taulukot kaavioruudussa

Jos kyselyssä on liitos, liitoksen tietosarakkeiden välillä näkyy liitosviiva. Jos toisiinsa liitetyt tietosarakkeet eivät ole näkyvissä (jos taulukkoikkuna, näkymäikkuna, käyttäjän määrittämän funktion ikkuna ja alikyselyikkuna on pienennetty tai liitokseen kuuluu lauseke), kyselyn suunnittelu asettaa liitosviivan sen suorakulmion otsikkoriville, joka edustaa taulukkoa, näkymää, käyttäjän määrittämää funktiota ja alikyselyä. Kyselyn suunnittelu näyttää yhden liitosviivan kutakin liitosehtoa kohden.

A single join line between two tables

Liitosviivan keskellä olevan kuvakkeen muoto osoittaa sen, miten taulukot tai taulukon rakenteen mukaisesti luodut objektit on liitetty toisiinsa. Jos liitoslause käyttää jotakin muuta operaattoria kuin yhtäläisyysmerkkiä (=), operaattori näkyy liitosviivan kuvakkeessa. Seuraavassa taulukossa on luettelo liitosviivassa näkyvistä kuvakkeista.

Liitosviivan kuvake:

Kuvaus:

icon image

Sisäliitos (luodaan käyttämällä yhtäläisyysmerkkiä).

Symbol for an inner join based on the "greater than" operator

Suurempi kuin -operaattoriin perustuva sisäliitos. (Liitosviivan kuvakkeessa näkyvä operaattori vastaa liitoksessa käytettävää operaattoria.)

icon image

Ulkoliitos, jossa vasemmalla puolella olevan taulukon kaikki rivit sisällytetään liitokseen, vaikka niillä ei olisi vastaavuuksia yhdistetyssä taulukossa.

icon image

Ulkoliitos, jossa oikealla puolella olevan taulukon kaikki rivit sisällytetään liitokseen, vaikka niillä ei olisi vastaavuuksia yhdistetyssä taulukossa.

icon image

Kokonainen ulkoliitos, jossa kummankin taulukon kaikki rivit sisällytetään liitokseen, vaikka niillä ei olisi vastaavuuksia yhdistetyssä taulukossa, näkymässä, käyttäjän määrittämässä funktiossa tai alikyselyssä.


Liitosviivan päätepisteissä olevat kuvakkeet osoittavat liitoksen lajin. Seuraavassa taulukossa on luettelo liitosten lajeista ja liitosviivan päätepisteissä näkyvistä kuvakkeista.

Liitosviivan päätepisteen kuvakkeet:

Kuvaus:

icon image

Yksi-yhteen-liitos

icon image

Yksi-moneen-liitos

icon image

Kyselyn suunnittelu ei voi määrittää liitoksen lajia.

Ruudukkoruutu

Yleistietoja ruudukkoruudusta

Ruudukkoruutua käyttämällä voi määrittää kyselyn asetukset, kuten näytettävät sarakkeet, tulosten lajittelemisen ja valittavat rivit, kirjoittamalla tekemäsi valinnat laskentataulukon kaltaiseen ruudukkoon. Ruudukkoruudussa voit määrittää

 • näytettävät sarakkeet ja sarakenimien tunnukset

 • taulukon, johon sarake kuuluu

 • laskettujen sarakkeiden lausekkeet

 • kyselyn lajittelujärjestyksen

 • hakuehdot

 • ryhmittelyehdot, yhteenvetoraporttien koostefunktiot mukaan lukien

 • päivitys- tai liittämiskyselyiden uudet arvot

 • liittämiskyselyiden kohdesarakkeiden nimet.

Ruudukkoruudussa tekemäsi muutokset tulevat automaattisesti näkyviin kaavioruutuun ja SQL-ruutuun. Vastaavasti ruudukkoruutu päivitetään automaattisesti, kun muutoksia tehdään muissa ruuduissa.

Tietoja ruudukkoruudun sarakkeista

Kyselyssä käytettävät tietosarakkeet näkyvät ruudukkoruudun riveillä ja kyselyn asetukset näkyvät ruudukkoruudun sarakkeissa.

Grid pane

Se, millaisia tietoja ruudukkoruudussa näkyy, riippuu luomasi kyselyn lajista. Jos luot valintakyselyn, ruudukkoruutu sisältää erilaisia sarakkeita kuin silloin, kun luot päivityskyselyn.

Seuraavassa taulukossa on lueteltu ruudukkoruudun sarakkeet.

Sarake:

Kyselyn laji:

Kuvaus:

Sarake

Kaikki

Sisältää joko kyselyssä käytettävän tietosarakkeen nimen tai lasketun sarakkeen lausekkeen. Tämä sarake on lukittu, joten se näkyy, vaikka vierität ikkunaa vaakasuunnassa.

Tunnus

Haku-, liittämis-, päivitys- ja taulukon luova kysely

Määrittää joko sarakkeen vaihtoehtoisen nimen tai nimen, jota voit käyttää lasketussa sarakkeessa.

Taulukko

Haku-, liittämis-, päivitys- ja taulukon luova kysely

Määrittää tietosarakkeeseen liittyvän taulukon, näkymän, käyttäjän määrittämän funktion tai alikyselyn nimen.

Näytä

Haku-, liittämis- ja taulukon luova kysely

Määrittää, näkyykö tietosarake kyselyn tuloksissa.

Huomautus:  Voit käyttää tietosaraketta lajittelussa tai hakuehdossa näyttämättä sitä tulosjoukossa, jos tietokanta sallii tämän.

Lajittelun tyyppi

Valinta- ja liittämiskysely

Määrittää, että tietosaraketta käytetään kyselyn tulosten lajittelemiseen ja sen valitsemiseen, lajitellaanko tiedot nousevaan vai laskevaan järjestykseen.

Lajittelujärjestys

Valinta- ja liittämiskysely

Määrittää, missä järjestyksessä tietosarakkeita käytetään tulosjoukkoa lajiteltaessa. Kun muutat tietosarakkeen lajittelujärjestystä, kaikkien muiden sarakkeiden lajittelujärjestys päivitetään vastaavasti.

Ryhmittele

Haku-, liittämis- ja taulukon luova kysely

Määrittää, että tietosaraketta käytetään yhdistelmäkyselyn luomisessa. Tämä ruudukkosarake tulee näkyviin vain, jos olet valinnut Työkalut-valikosta Ryhmittele-komennon ja lisännyt SQL-ruutuun GROUP BY -lauseen.

Oletusarvon mukaan tämän sarakkeen arvo on Ryhmittele ja sarakkeesta tulee GROUP BY -lauseen osa.

Kun siirryt tässä sarakkeessa olevaan soluun ja valitset tietosarakkeessa käytettävän koostefunktion, tuloksena oleva lauseke lisätään oletusarvon mukaan tulosjoukon sarakkeeksi.

Ehdot

Kaikki

Määrittää tietosaraketta koskevan hakuehdon (suodatin). Kirjoita operaattori (oletusarvo on "=") ja etsittävä arvo. Kirjoita merkkijonoarvot puolilainausmerkkien väliin.

Jos tietosarake on GROUP BY -lauseen osa, kirjoittamaasi lauseketta käytetään HAVING-lauseessa.

Jos kirjoitat ruudukon Ehdot-sarakkeeseen useampia kuin yhtä solua koskevia arvoja, nämä hakuehdot linkitetään automaattisesti loogisella AND-operaattorilla.

Jos haluat määrittää useita hakuehtoja yhtä tietokantasaraketta varten (esimerkiksi (fname > 'A') AND (fname < 'M')), lisää tietosarake kahdesti ruudukkoruutuun ja kirjoita eri arvot tietosarakkeen kummankin esiintymän Ehdot-sarakkeeseen.

Tai…

Kaikki

Määrittää tietosaraketta koskevan lisähakuehtolausekkeen, joka linkitetään edellisiin lausekkeisiin loogisella OR-operaattorilla. Voit lisätä ruudukkoon uusia Tai...-sarakkeita painamalla SARKAINTA, kun kohdistin on äärimmäisenä oikealla olevassa Tai...-sarakkeessa.

Liitä

Liittämiskysely

Määrittää tietosaraketta vastaavan kohdesarakkeen nimen. Kun luot liittämiskyselyn, kyselyn suunnittelu yrittää löytää lähdettä vastaavan kohdetietosarakkeen. Jos kyselyn suunnittelu ei löydä vastaavaa saraketta, sinun on kirjoitettava sarakkeen nimi.

Uusi arvo

Päivitys- ja liittämiskysely

Määrittää liittyvään sarakkeeseen sijoitettavan arvon. Kirjoita literaaliarvo tai lauseke.

SQL-ruutu

Yleistietoja SQL-ruudusta

SQL-ruutu sisältää käytössä olevan kyselyn SQL-lauseen. Kun luot kyselyä, SQL-ruutu päivitetään ja muotoillaan automaattisesti siten, että sen lukeminen on helppoa.

SQL-ruudussa voit

 • luoda uusia kyselyitä kirjoittamalla SQL-lauseita

 • muokata kyselyn suunnittelun luomaa SQL-lausetta, joka perustuu kaavio- ja ruudukkoruuduissa tekemiisi määrityksiin

 • kirjoittaa lauseita, joissa käytetään hyväksi Microsoft SQL Serverin kehittyneitä ominaisuuksia.

SQL-ruudun lauseet

Voit muokata kyselyä suoraan SQL-ruudussa. Kyselyn suunnittelu muotoilee lauseen automaattisesti ja muuttaa kaavio- ja ruudukkoruudut vastamaan tekemiäsi muutoksia, kun siirryt toiseen ruutuun.

Huomautus:  Voit kirjoittaa SQL-lauseisiin optimointivihjeitä, mutta kyselyn suunnittelu saattaa muotoilla ne uudelleen.

Jos lausetta ei voida esittää kaavio- ja ruudukkoruuduissa ja jos nämä ruudut ovat näkyvissä, kyselyn suunnittelu näyttää virhesanoman ja tarjoaa kaksi vaihtoehtoa:

 • Voit palata SQL-ruutuun ja muokata lausetta.

 • Voit hylätä tekemäsi muutokset ja palauttaa SQL-lauseen viimeisimmän version.

Jos palaat SQL-ruutuun ja jatkat lauseen muokkaamista, kyselyn suunnittelu himmentää muut ruudut ilmaisten näin, että ne eivät enää vastaa SQL-ruudun sisältöä.

Voit käyttää SQL-ruutua myös silloin, kun haluat kirjoittaa SQL-lauseen, jota ei voi esittää graafisesti kyselyn suunnittelussa. Tällaisissa tapauksissa kyselyn suunnittelu toimii samalla tavalla kuin silloin, kun se havaitsee virheen: se himmentää kaavio- ja ruudukkoruudut ilmaisten näin, että ne eivät vastaa muokattavaa lausetta. Voit jatkaa lauseen muokkaamista ja suorittaa sen aivan kuin minkä tahansa muun SQL-lauseen.

Huomautus:  Jos kirjoitat SQL-lauseen, mutta teet sitten kyselyyn muita muutoksia kaavio- ja ruudukkoruuduissa, kyselyn suunnittelu muodostaa ja näyttää SQL-lauseen uudelleen. Joissakin tapauksissa tuloksena on SQL-lause, jonka rakenne on toinen kuin kirjoittamasi alkuperäisen lauseen (sen tuottaa kuitenkin samat tulokset). Tällainen tilanne on todennäköinen erityisesti silloin, kun määrität hakuehtoja, jotka sisältävät useita AND- ja OR-operaattoreilla yhdistettyjä lauseita.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×