Sisällön indeksoinnin suunnittelu

Huomautus: Tämä on alustavan ohjelmistojulkaisun alustavaa sisältöä. Se saattaa olla vajavaista ja siihen on tulossa muutoksia.

Artikkelin sisältö

Tietoja sisällön indeksoinnista

Sisältölähteiden suunnitteleminen

Tietoja palvelujen tarjoajille (JPT) indeksoinnin suunnittelemisesta

Tietoja palvelinklustereille indeksoinnin suunnittelemisesta

Hakutoimintojen suunnittelemisen laskentataulukon käyttäminen

Ennen kuin voit käyttää yrityksen hakutoimintoa Microsoft Office SharePoint Server 2007ssa sisällön hakemiseksi koko organisaatiossa, sinun täytyy päättää, mikä sisältö sisällytetään hakuun. Sisällön indeksointi on myös suunniteltava siten, että sisältöä ja sen ominaisuuksia voidaan käyttää hakukyselyissä.

Microsoft Office SharePoint Server 2007 käyttää sisältölähteitä sisällön indeksoimiseksi sivustokokoelmissa tai liittyvissä ulkoisissa sivustoissa tai yritystietosovelluksissa siten, että asianomaiset sisällöt ja tiedot näkyvät hakutuloksissa. Muut hakutoiminnot suodattavat tai muokkaavat sisältöä sen indeksoinnin jälkeen. Sisältölähteiden hyvä suunnitteleminen auttaa luomaan hakuvalmiuksia ensimmäisen käyttöönoton aikana. Voit näin määrittää ja hallita sisältöä koko organisaatiossa sisältöjen ja tietojen tärkeiden alijoukkojen, Office Serverin käyttöönoton ulkoisten sisältöjen ja tietojen tai organisaation ulkoisten sisältöjen ja tietojen perusteella. Voit myös suunnitella kunkin sisältölähteen indeksoinnin aikatauluja, sääntöjä, ominaisuuksien hallintaa ja olennaisuusasetuksia.

Tietoja sisällön indeksoinnista

Indeksointi tarkoittaa sisällön, tietojen ja metatietojen indeksointia siten, että hakukyselyt voivat antaa olennaisia hakutuloksia. Office SharePoint Server 2007 käyttää sisällön indeksoinnissa aloituspisteenä sisältölähdettä sisällön asettamiseksi hakukyselyjen saataville. Sisältölähteet koostuvat yhdestä tai useammasta aloitusosoitteesta. Ne ovat URL-osoitteita, jotka sisältävät organisaation hakuihin sisällytettäviä sisältöjä tai tietoja. Sisältö sisällytetään sisältöindeksiin tai suljetaan sen ulkopuolelle jaettujen palvelujen tarjoajan (JPT) järjestelmänvalvojan haulle valitsemien sääntöjen mukaan. Kun olet indeksoinut sisältölähteen sisällön ja tiedot, kyselypalvelimet käsittelevät kyselyt haun hallittujen ominaisuuksien ja kunkin hakupalvelimen valmiuden mukaan, ja antavat olennaiset hakutulokset. Oletusarvoisesti JPT:tä käyttävän kunkin verkkosovelluksen kaikkea sisältöä indeksoidaan yhdessä sisältölähteessä.

Haun JPT-järjestelmänvalvojat voivat luoda muita sisältölähteitä sisällön tärkeimmille alijoukoille. He voivat valita aloitusosoitteille indeksointisääntöjä, joita sovelletaan kaikkiin sisältölähteisiin JPT:ssä sen mukaan, mitkä sisällöt ja tiedot ovat kussakin aloitusosoitteessa olennaisia organisaatiolle, ja määrittävät asetukset kullekin sisältölähteelle.

Järjestelmänvalvojat hallitsivat Microsoft SharePoint Portal Serverin aiemmissa versioissa sisältöindeksejä, jotka ovat sisältölähteiden indeksoiman kaiken sisällön taustalla olevia kokoelmia. Tämä toimenpide ei ole enää tarpeen Microsoft Office SharePoint Server 2007ssa. Kunkin JPT:n yksittäinen sisältöindeksi luodaan automaattisesti kullekin sisältölähteelle valittujen asetusten perusteella, eikä sisältöindeksejä enää näytetä järjestelmänvalvojille.

Sivun alkuun

Sisältölähteiden suunnitteleminen

JPT:n oletussisältölähde indeksoi sisältöä kaikissa verkkosovelluksissa, jotka käyttävät JPT:tä. JPT:n kaikkien verkkosovellusten aloitusosoitteet lisätään automaattisesti sisältölähteeseen siten, että JPT:n kaikki sisältö on saatavilla hakua varten sisältölähteen ensimmäisen täyden indeksoinnin jälkeen.

Tietoarkkitehtuurin olisi myös ehdotettava muita sisältölähteitä, joita luodaan kullekin sivustokokoelmalle kussakin verkkosovelluksessa. Jos haluat hallita ja ajoittaa indeksointia erikseen, voit luoda sisältölähteitä, jotka indeksoivat sisällön alijoukkoa koko JPT:ssä. Tämä on hyödyllistä silloin, kun haluat indeksoida tärkeää tai nopeasti muuttuvaa sisältöä useammin indeksoimatta koko sisältöä.

Seuraavassa on esimerkkejä sisällöstä, jota varten haluat ehkä suunnitella muita sisältölähteitä:

 • Organisaation jaettujen tiedostojen sisältö.

 • Exchange Serverin sisältö.

 • Lotus Notes -palvelimien sisältö.

 • Sivustohakemiston sivustot.

 • Muu organisaation sisältö, jota ei löydy SharePoint-sivustoilta.

 • JPT:n tai organisaation ulkoinen sisältö.

 • Yrityssovellusten verkkoon tallennetut yritystiedot.

Kukin sisältölähde voi sisältää yhden tai useamman aloitusosoitteen, joka osoittaa tällaisen sisältötyypin minkä tahansa yhdistelmän sijainteihin. Hallintoseikat määräävät pitkälti sen, ryhmitätkö sisältöä sisältölähteessä vai luotko muita sisältölähteitä. Järjestelmänvalvojat tekevät usein muutoksia, jotka edellyttävät tietyn sisältölähteen täyttä päivitystä. Indeksointisääntöjen, indeksoinnin tai tilin käytön tai hallittujen ominaisuuksien muutokset edellyttävät täyttä päivitystä. Hallinnon helpottamiseksi sisältölähteet kannattaa järjestää siten, että järjestelmänvalvojien on kätevää päivittää tämä sisältö samaan aikaan muiden suunniteltujen hallintotehtävien kanssa.

Palvelinklusterin ulkoisten jaettujen tiedostojen ja palvelimien – kuten postipalvelimien, SharePoint-sivustoja sisältämättömien verkkopalvelimien tai yritystietosovelluspalvelimien – sisältö olisi järjestettävä saatavuuden mukaan. Jos sisältöä sisältävät palvelimet ovat saatavilla samaan aikaan, sisältölähteen kaikkea sisältöä on luultavasti helpompi indeksoida ilman, että sinun tarvitsee myöhemmin tehdä täysiä päivityksiä.

Näiden seikkojen lisäksi sinun kannattaa käyttää mahdollisimman vähän sisältölähteitä, jotta voit tehokkaasti indeksoida kaikkea tarvittavaa sisältöä kussakin sivustokokoelmassa. Voit tallentaa ensimmäistä käyttöönottoa varten tekemäsi sisältölähteitä koskevat päätökset ”Indeksoinnin ja kyselyhakutoimintojen suunnitteleminen” -laskentataulukon avulla.

Ulkoisten sisältölähteiden suunnitteleminen

Ulkoinen sisältö viittaa kahdentyyppiseen sisältöön, josta on hyötyä organisaation työntekijöille:

 • sisältöön verkkosovelluksessa, joka käyttää eri JPT:tä ja jota haluat indeksoida käyttämällä tätä JPT:tä,

 • Internetin tai ekstranetin sisältöön, jota organisaatiosi työntekijät eivät ole luoneet tai jota he eivät hallitse.

Yleensä jos verkkosovelluksen sisältö on tarpeeksi olennaista, jotta se voidaan sisällyttää sisältölähteeseen, tämän verkkosovelluksen pitäisi luultavasti käyttää samaa JPT:tä kuin muiden verkkosovellusten sisältölähteen aloitusosoitteissa. Joissakin tapauksissa haluat ehkä sisällyttää sisällön alijoukon organisaatiossa verkkosovelluksesta, joka käyttää erilaisia jaettuja palveluja. Yritä mahdollisuuksien mukaan välttää tätä tilannetta suunnittelemalla huolellisesti tietoarkkitehtuuri, JPT:t ja sivustorakenne. Jos sinun on indeksoitava sisältöä verkkosovelluksessa, joka käyttää erilaista JPT:tä, varmista, että asianomaisella indeksointitilillä on lukuoikeus sisältöön ja yritä ryhmittää aloitusosoite sisältölähteessä samaan aikaan saatavilla olevan toisen sisällön tai siihen käsitteellisesti liittyvän sisällön kanssa.

Normaalisti kyse on sisällöstä, joka on organisaation hallinnan ulkopuolella ja joka liittyy SharePoint-sivustojen sisältöön. Voit lisätä aloitusosoitteita tälle sisällölle aiemmin luotuun sisältölähteeseen tai luoda ulkoiselle sisällölle uuden sisältölähteen. Koska ulkoisten sivustojen saatavuus vaihtelee laajalti, sinun kannattaa lisätä erillisiä sisältölähteitä erilaiselle ulkoiselle sisällölle. Voit sitten päivittää kunkin ulkoisen sisältöjoukon sellaisen indeksointiaikataulun mukaan, joka on järkevää kunkin sivuston saatavuuden kannalta.

Verkkohakurin vaikutussäännöt ovat erityisen tärkeitä indeksoitaessa ulkoisia sisältölähteitä, koska indeksoinnissa käytetään indeksoitavien palvelimien resursseja. Jos ulkoisilta palvelimilta pyydetään liikaa sisältöä tai pyyntöjä esitetään liian usein, näiden sivustojen järjestelmänvalvojat voivat rajoittaa tulevaa käyttöäsi, jos indeksoinnissa käytetään liian montaa resurssia tai liikaa kaistanleveyttä. Voit käyttää myös indeksointiasetuksia kullekin sisältölähteelle ja indeksointisääntöjä JPT:lle vaikutuksen rajoittamiseksi ulkoisiin palvelimiin.

Yritystietojen sisältölähteiden suunnitteleminen

Yritystietojen sisältölähteet edellyttävät, että tietoja isännöivät sovellukset rekisteröidään ensin yritystietoluetteloon ja että hallittuihin ominaisuuksiin yhdistetyt ominaisuudet on yhdenmukaisia hakurakenteen kanssa. Yritystietojen aloitusosoitteita ei voida yhdistää muun sisällön aloitusosoitteisiin, joten yritystietojen sisältölähteitä on hallittava erikseen.

Työntekijät, jotka suunnittelevat yritystietojen yhdistämistä sivustokokoelmiin, eivät ole useinkaan samoja työntekijöitä, jotka osallistuvat yleisen sisällön suunnitteluprosessiin. Yrityssovellusten järjestelmänvalvojat kannattaakin ottaa mukaan sisällön suunnitteluryhmiin. Näin he voivat neuvoa, miten niiden tiedot kannattaa integroida muuhun sisältöön, jotta ne voidaan esittää tehokkaasti sivustokokoelmissa.

Indeksointiasetusten suunnitteleminen

Voit myös valita kullekin sisältölähteelle, miten laajalti haluat indeksoida aloitusosoitteita tässä sisältölähteessä. Kunkin sisältölähteen ominaisuuksissa on saatavilla seuraavat vaihtoehdot:

 • Indeksoi kaikkea isäntänimen alla olevaa kullekin aloitusosoitteelle.

 • Indeksoi vain kunkin aloitusosoitteen SharePoint-sivustoa.

Muiden sisältölähteitä koskevien päätösten tapauksessa on pohdittava sisältölähteiden indeksointiasetusten suunnittelemisen aikana ennen kaikkea tietojen olennaisuutta ja vaikutusta suorituskykyyn. Saat parhaat tulokset seuraavasti:

 • Indeksoi SharePoint-sivustoa vain, jos linkitetyillä sivustoilla saatavilla oleva sisältö ei todennäköisesti ole olennaista ja itse sivustolla oleva sisältö on olennaista.

 • Indeksoi kaikkea sisältöä, jos aloitusosoitteen linkit näyttävät osoittavan olennaiseen sisältöön.

Indeksointiaikataulujen suunnitteleminen

Kutakin sisältölähdettä voidaan päivittää erikseen tämän sisältölähteen indeksointiaikataulun mukaan. Indeksointiaikataulut olisi suunniteltava sekä hakupalvelua suorittavien palvelimien että indeksoitavaa sisältöä isännöivien palvelimien saatavuuden, suorituskyvyn ja kaistanleveyden mukaan.

Parhaat tulokset saadaan, jos indeksointiaikataulut suunnitellaan seuraavien seikkojen perusteella:

 • Ryhmitä aloitusosoitteet sisältölähteissä samankaltaisen saatavuuden ja hyväksyttävän yleisen resurssienkäytön mukaan sisältöä isännöiville palvelimille.

 • Ajoita kunkin sisältölähteen asteittaiset indeksoinnit aikoihin, jolloin sisältöä isännöivät palvelimet ovat saatavilla mutta palvelimen resurssikysyntä on alhainen.

 • Lomita indeksointiaikataulut siten, että palvelinklusterin kuormitus jakautuu eri aikoihin.

 • Ajoita täydet indeksoinnit siten, että niitä suoritetaan harvemmin.

 • Ajoita hallintamuutokset siten, että täysi indeksointi tapahtuu juuri ennen täysien indeksointien suunniteltua aikataulua.

Voit mukauttaa aikatauluja ensimmäisen käyttöönoton jälkeen palvelinklusterin ja sisältöä isännöivien palvelimien suorituskyvyn ja kapasiteetin mukaan.

Sivun alkuun

Jaettujen palvelujen tarjoajille (JPT) tarkoitettuja tietoja indeksoinnin suunnittelemisesta

Kun olet määrittänyt sisältölähteet ensimmäisen käyttöönoton suunnittelemiseksi, sinun kannattaa suunnitella JPT:tä. Jaettujen palvelujen hallintasivujen indeksointiasetusten määrittäminen JPT:lle vaikuttaa kaikkien sisältölähteiden indeksointiin JPT:ssä. Useimmissa organisaatioissa käytetään vain yhtä JPT:tä kaiken sisällön indeksointiin ja kyselemiseen, joten näitä asetuksia sovelletaan organisaation kaikkiin sisältölähteisiin.

Käyttöönoton aikana luodaan JPT:t ja sitten sisältölähteet kullekin JPT:lle. Suunnittelemisen aikana kannattaa itse asiassa suunnitella ensin sisältölähteet. Joissakin harvoissa tapauksissa saatetaan tarvita muita JPT:eitä, ja tällöin sisältölähteiden suunnitteleminen voi auttaa määrittämään monien JPT:eiden tarvetta. Sisältölähteiden suunnitteleminen auttaa myös määrittämään sisältöä, jossa voi olla hyödyllistä käyttää indeksointisääntöjä tai uusia tiedostotyyppejä.

Indeksoitavaan sisältöön vaikuttavat muun muassa seuraavat JPT-asetukset:

 • Sisällön käyttämisen oletustilin määrittäminen.

 • Indeksointisääntöjen määrittäminen tietyille aloitusosoitteille, joita käyttää joku sisältölähde.

 • Tiedostotyyppien sisällyttäminen.

Sisällön käyttämisen oletustilin määrittäminen

Sisällön käyttämisen oletustili on tili, jota käytetään oletusarvoisesti sisältölähteiden indeksointiin. JPT-järjestelmänvalvoja valitsee tämän tilin määrityksen jälkeen suoritettavan konfiguraation aikana. Sisällön käyttämisen oletustilin käyttäjällä on oltava lukuoikeudet kaikkeen indeksoitavaan sisältöön. Muussa tapauksessa sisältöä ei indeksoida eikä se ole saatavilla hakukyselyjen aikana. Sisältölähteen yksittäisten sivustojen tapauksessa voit indeksointisääntöjen avulla käyttää erilaista. Paras tapa on valita sisällön käyttämisen oletustili, josta pääsee laajimmin suurimpaan osaan indeksoitavaa sisältöä ja käyttää muita käyttötilejä vain silloin, kun erilliset tilit ovat tarpeen turvallisuussyistä. Määritä kunkin suunnitellun sisältölähteen osalta aloitusosoitteet, joihin ei pääse sisällön käyttämisen oletustililtä, ja suunnittele käyttötilien lisääminen näille aloitusosoitteille. Järjestelmänvalvojat voivat määrittää muita käyttötilejä asianomaisten aloitusosoitteiden indeksointisäännöissä. Seuraavassa indeksointisääntöjä käsittelevässä osiossa on lisätietoja käyttötilien suunnittelemisesta.

Indeksointisääntöjen suunnitteleminen

Indeksointisääntöjen avulla rajoitetaan sisältölähteiden indeksoimaa sisältöä palvelinresurssien ja verkkoliikenteen minimoimiseksi sekä hakutulosten olennaisuuden lisäämiseksi. Indeksointisääntöjä sovelletaan samanaikaisesti kaikkiin sisältölähteisiin. Voit luoda indeksointisääntöjä, jotka sulkevat indeksoinnin ulkopuolelle tietyn sivuston tai sijainnin, määrittävät tietyn sivuston indeksointitavan tai muuttavat indeksointitiliä siten, että se eroaa sisällön käyttämisen oletustilistä.

Kukin indeksointisääntö sisältää URL-osoitteen tai yleismerkkien edustamat URL-osoitteet, sisällyttämistä tai poissulkemista koskevan säännön ja indeksointitilin.

Poissulkemista koskevien sääntöjen avulla voit välttää epäolennaisen sisällön indeksointia. Useimmiten tietyn sivusto-osoitteen sisältö on olennaista, mutta tietyn alisivuston tai sivustoalueen sisältö on epäolennaista. Kun JPT-järjestelmänvalvojat valitsevat aloitusosoitteiden ja poissulkemista koskevien indeksointisääntöjen kohdistetun yhdistelmän, he voivat maksimoida indeksoitavan sisällön ja samalla minimoida vaikutuksen indeksoinnin suorituskykyyn ja sisältötietokantojen kokoon. Poissulkemista koskevat säännöt ovat erityisen hyödyllisiä silloin, kun suunnittelet aloitusosoitteita ulkoiselle sisällölle, jonka resurssienkäyttöä organisaatiosi työntekijät eivät valvo.

Voit sisällyttämistä koskevien sääntöjen avulla sisällyttää tietyn URL-osoitteen tai URL-osoitteiden alueen ja määrittää sisällön indeksointitavan. Voit käyttää mitä tahansa seuraavia sisällyttämistä koskevien asetusten yhdistelmää:

 • Seuraa linkkejä aloitusosoitteen URL-osoitteen sisällön sijasta. Tämä asetus on hyödyllinen olennaisten sisällön linkkejä sisältävillä sivustoilla kun linkit sisältävällä sivustolla on epäolennaisia tietoja.

 • Indeksoi monimutkaisia URL-osoitteita. Tämä asetus indeksoi URL-osoitteita, joissa on monimutkaisia merkkiä. Sivuston mukaan nämä URL-osoitteet saattavat sisältävää olennaista sisältöä. Koska monimutkaiset URL-osoitteet voivat usein ohjata uudelleen epäolennaisia tietoja sisältäville sivustoille, tämä asetus kannattaa ottaa käyttöön vain sivustoilla, joilla monimutkaisista URL-osoitteista saatavilla olevan sisällön tiedetään olevan olennaista.

 • Indeksoi sisältöä SharePoint-sivustoilla HTTP-muodossa.

Riippumatta siitä, sisältääkö indeksointisääntö sisältöä vai sulkeeko se sen ulkopuolelle, järjestelmänvalvojat voivat muuttaa säännön indeksointitiliä. Sisällön käyttämisen oletustiliä käytetään, ellei indeksointisäännössä ole määritetty toista tiliä. Tärkein syy indeksointisäännön erilaisen indeksointitilin käyttämiseen on se, että sisällön käyttämisen oletustililtä ei ole pääsyä kaikkiin aloitusosoitteisiin. Näiden aloitusosoitteiden osalta voit luoda indeksointisäännön ja valita tilin, jolta on käyttöoikeus.

Ensimmäisessä käyttöönotossa kannattaa käyttää indeksointisääntöjä, joiden avulla keskitytään kaikkein olennaisimpaan indeksoitavaan sisältöön organisaatiolle olennaisimpien käsitteiden ja liiketoimintaprosessien mukaan tietoarkkitehtuurissa määritetyn mukaisesti. Koska sisällön indeksointi vie resursseja ja kaistanleveyttä, kannattaa sisällyttää vähemmän tietoja, joiden tiedät olevan olennaisia, kuin enemmän tietoja, jotka saattavat olla epäolennaisia. Ensimmäisen käyttöönoton jälkeen voit tarkistaa kysely- ja indeksointilokit sekä mukauttaa sisältölähteitä ja indeksointisääntöjä siten, että ne ovat olennaisimpia ja sisältävät enemmän sisältöä.

Tiedostotyyppien sisällyttämisen suunnitteleminen

Sisältöä indeksoidaan vain, jos tiedostotyypin sisällyttämisluettelossa on olennainen tiedostopääte. Ensimmäisen asennuksen aikana sisällytetään automaattisesti useita tiedostotyyppejä. Kun suunnittelet sisältölähteitä ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä, sinun kannattaa tarkistaa, käyttääkö jokin pääsisältö tiedostotyyppejä, joita ei ole sisällytetty. Jos näin on, lisää nämä sisältötyypit. Jos tietyt tiedostotyypit sisältävät enimmäkseen epäolennaista sisältöä, voit poistaa tiedostotyypin sisällyttämisen tälle päätteelle. Suljet näin indeksoinnin ulkopuolelle tiedostonimet, joissa on tämä pääte.

Varmista myös tiedostotyyppien lisäämisen yhteydessä, että voit käyttää iFilter-suodatinta tiedostotyyppien indeksointiin. Eri tiedostotyyppien IFilter-suodattimia saa kolmannen osapuolen jälleenmyyjiltä. Ohjelmistokehittäjät voivat myös luoda tarvittaessa iFilter-suodattimia uusille tiedostotyypeille.

Sivun alkuun

Palvelinklustereille tarkoitettuja tietoja indeksoinnin suunnittelemisesta

JPT-tasolla määritettyjen asetusten lisäksi palvelinklusterin hallitsemat useat asetukset vaikuttavat sisältölähteiden indeksointitapaan. Ota nämä asetukset huomioon, kun suunnittelet indeksointia.

Indeksointiin vaikuttavat seuraavat klusteritason asetukset:

 • Klusteritason hakuasetukset.

 • Verkkohakurin vaikutussäännöt.

 • Klusteripalvelut.

 • Jaetut palvelut usean klusterin käyttöönottoa varten.

Klusteritason hakuasetusten suunnitteleminen

Klusteritason hakuasetukset sisältävät seuraavat asetukset:

 • Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

 • Välityspalvelimen asetukset

 • Aikakatkaisuasetukset

 • SSL-asetukset

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite on sen henkilön osoite, johon otetaan yhteyttä indeksoinnin sisältölähteiden aiheuttaman vaikutuksen vuoksi. Oletusosoitteiden sisältävien palvelimien järjestelmänvalvojat näkevät tämän osoitteen lokeissa. He voivat näin ottaa yhteyttä johonkin henkilöön, jos indeksointi vaikuttaa liikaa niiden suorituskykyyn tai kaistanleveyteen tai ilmaantuu muita ongelmia. Yhteyshenkilön sähköpostiosoite pitäisi olla henkilö tai hyvin valvottu sähköpostitunnuksen omaava taho, jolla on tarvittava asiantuntemus ja joka pystyy nopeasti vastaamaan pyyntöihin. Nopea vastausaika on tärkeää riippumatta siitä, tallennetaanko indeksoitavaa sisältöä sisäisesti organisaatioon vai ei.

Välityspalvelimen asetukset sisältävät sisällön indeksoinnissa käytettävän välityspalvelimen. Käytettävä välityspalvelin riippuu SharePoint-käyttöönoton topologiasta ja organisaation muiden palvelimien arkkitehtuurista. Aikakatkaisuasetusten avulla voidaan rajoittaa hakupalvelimen odotusaikaa muodostettaessa yhteyttä muihin palveluihin. SSL-asetukset määräävät, pitääkö SSL-varmenteen vastata täsmälleen, jotta sisältöä voidaan indeksoida.

Verkkohakurin vaikutussääntöjen suunnitteleminen

Verkkohakurin vaikutussääntöjen avulla voit hallita indeksoitavien palvelimien kuormitusta. Verkkohakurin vaikutussäännöillä rajoitetaan sitä, miten usein pyydät asiakirjoja sivustolta indeksoinnin aikana tai kuinka monta asiakirjaa pyydät kerrallaan.

Voit sovittaa yhteen organisaation sisältöä muiden sivustojen järjestelmänvalvojien kanssa siten, että määrität verkkohakurin vaikutussäännöt palvelimien suorituskyvyn ja kapasiteetin mukaan. Useimmissa ulkoisissa sivustoissa tämä yhteensovittaminen ei ole mahdollista, jotta kannattaa indeksoida mieluummin liian vähän tietoja kuin liian paljon ja ottaa se riski, ettet indeksoi olennaisia tietoja.

Määritä ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä verkkohakurin vaikutussäännöt siten, että ne vaikuttavat mahdollisimman vähän muihin palvelimiin mutta sisältöä pystytään indeksoimaan riittävän usein, jotta se olisi kannattavaa.

Voit toimintojen aikana mukauttaa verkkohakurin vaikutussääntöjä kokemuksesi ja indeksointilokeista saatujen tietojen perusteella.

Useiden palvelinklustereiden käyttöönoton suunnitteleminen

Suuret organisaatiot suunnittelevat usein useita palvelinklustereita kattavia käyttöönottoja suojaus- tai arkkitehtuuriseikkojen perusteella. Organisaatio voi käyttää esimerkiksi yhtä klusteria tuottamaan sisältöä ja toista klusteria julkaisemaan sisältöä Internetissä. Muita esimerkkejä ovat maantieteellisesti jaettu käyttöönotto klustereissa kussakin tärkeässä tytäryhtiössä tai muu klusteri luottamukselliselle tai arkaluontoiselle projektille, joka on pidettävä erillään muista projekteista.

Jos klustereita on enemmän, sinun on suunniteltava, miten jaetut palvelut määritetään klustereiden välillä. Voit valita kunkin klusterin keskitetyn hallinnan sovellusten hallintasivun Office SharePoint Server Shared Services -osiosta asetuksen, jonka avulla voit myöntää tai määrittää jaettuja palveluja klustereiden välillä. Voit määrittää kunkin klusterin käyttämään yhtä seuraavasta kolmesta asetuksesta:

 • Älä osallistu jaettuihin palveluihin klustereiden välillä    Tätä asetusta käyttävät klusterit eivät osallistu klustereiden välisiin jaettuihin palveluihin ja käyttävät saman klusterin JPT:n jaettuja palveluja. Tämä on tyypillinen määritys pienessä tai keskisuuressa organisaatiossa, joka suorittaa pienen käyttöönoton ja käyttää vain yhtä palvelinklusteria.

 • Tarjoa jaettuja palveluja muille klustereille    Asetuksen avulla määritetään klustereita, jotka tarjoavat palveluja muille klustereille. Ne hallitsevat klustereiden välisiä hallittuja palveluja suurissa organisaatioissa ja niiden kapasiteetti ylittää yleensä pienempien osastojen tai organisaatioiden klustereiden kapasiteetin.

 • Käytä toisen klusterin jaettuja palveluja    Jaettuja palveluja käyttävät klusterit ovat yleensä osastoklustereita, jotka käyttävät osastojen portaalisivustoja tai pienimuotoisia yrityssovelluksia. Näillä klustereilla voi olla myös omia JPT:eitä, joten jos keskitettyä JPT:tä ei ole saatavilla, ne voivat käyttää paikallisessa klusterissa saatavilla olevia palveluja.

Sivun alkuun

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×