Pikanäppäimet esityksen luomista varten PowerPoint 2010 ‑ohjelmalla

Pikanäppäinten käyttäminen

Pikanäppäinkuvaukset koskevat USA-näppäimistöasettelun mukaista näppäimistöä. Muut näppäimistöasettelut saattavat toimia eri tavalla.

Jos pikanäppäin on näppäinyhdistelmä, joka edellyttää vähintään kahden näppäimen samanaikaista painamista, painettavat näppäimet on erotettu toisistaan plusmerkillä (+). Jos pikanäppäin on näppäinyhdistelmä, jossa on ensin painettava yhtä näppäintä ja välittömästi sen jälkeen toista näppäintä, painettavat näppäimet on erotettu pilkulla (,).

Huomautus   Voit tulostaa tämän ohjeaiheen valitsemalla Näytä kaikki painamalla SARKAINTA, painamalla ENTER ja painamalla sitten CTRL+P.

Käytönaikainen ohje

Ohjeikkunan käyttäminen

Ohjeikkunan kautta voit käyttää koko Officen ohjeen sisältöä. Ohjeikkuna sisältää ohjeaiheet ja muun ohjeen sisällön.

Ohjeikkuna

Tehtävä:

Näppäimet:

Avaa ohjeikkuna.

F1

Sulje ohjeikkuna.

ALT+F4

Siirry ohjeikkunan ja aktiivisen ohjelman välillä.

ALT+SARKAIN

Palaa PowerPointin ohjeeseen ja sen sisällysluetteloon.

ALT+HOME

Valitsee ohjeikkunan seuraavan kohteen.

SARKAIN

Valitsee ohjeikkunan edellisen kohteen.

VAIHTO+SARKAIN

Suorittaa valitun kohdan toiminnon.

ENTER

Valitse Ohje-ikkunan Selaa ohjetta: PowerPoint -osassa seuraava tai edellinen kohde.

SARKAIN, VAIHTO+SARKAIN

Laajenna tai pienennä valittu kohde Ohje-ikkunan Selaa ohjetta: PowerPoint -osassa.

ENTER

Valitsee seuraavan piilotekstin tai hyperlinkin tai ohjeaiheen alussa olevan Näytä kaikki- tai Piilota kaikki -painikkeen.

SARKAIN

Valitsee edellisen piilotekstin tai hyperlinkin.

VAIHTO+SARKAIN

Suorittaa valitun Näytä kaikki- tai Piilota kaikki -painikkeen, piilotekstin tai hyperlinkin toiminnon.

ENTER

Siirtää edelliseen ohjeaiheeseen (Takaisin-painike).

ALT+VASEN NUOLI tai ASKELPALAUTIN

Siirtää seuraavaan ohjeaiheeseen (Seuraava-painike).

ALT+OIKEA NUOLI

Vierittää näyttöä jonkin verran ylös- tai alaspäin ohjeaiheen näkymässä.

YLÄNUOLI, ALANUOLI

Vierittää näyttöä ylös- tai alaspäin ohjeaiheen näkymässä.

PAGE UP, PAGE DOWN

Näyttää ohjeikkunan komentovalikon. Edellyttää, että ohjeikkuna on aktiivisena (napsauta ohjeikkunassa).

VAIHTO+F10

Pysäyttää edellisen toiminnon (Pysäytä-painike).

ESC

Päivittää ikkunan (Päivitä-painike).

F5

Tulostaa valitun ohjeaiheen.

Huomautus   Jos kohdistin ei ole nykyisessä ohjeaiheessa, paina F6 ja paina sitten CTRL+P.

CTRL+P

Muuttaa yhteystilaa. F6-näppäintä on ehkä painettava useita kertoja.

F6 (kunnes Kirjoita etsittävät sanat -ruutu on aktiivisena), SARKAIN, ALANUOLI

Kirjoittaa tekstiä Kirjoita etsittävät sanat -ruutuun. F6-näppäintä on ehkä painettava useita kertoja.

F6

Vaihtaa ohjeikkunan alueiden välillä. Vaihtaa esimerkiksi työkalurivin, Kirjoita etsittävät sanat -ruudun ja Etsi-luettelon välillä.

F6

Valitsee puunäkymän sisällysluettelosta seuraavan tai edellisen kohdan.

YLÄNUOLI, ALANUOLI

Laajentaa tai tiivistää puunäkymän sisällysluettelosta valitun kohdan.

VASEN NUOLI, OIKEA NUOLI

Microsoft Officen perustoiminnot

Ikkunoiden näyttäminen ja käyttäminen

Tehtävä:

Näppäimet:

Siirtää seuraavaan ikkunaan.

ALT+SARKAIN, SARKAIN

Siirtää edelliseen ikkunaan.

ALT+VAIHTO+SARKAIN, SARKAIN

Sulkee aktiivisen ikkunan.

CTRL+W

Lähettää avoimen esityksen yleislähetyksenä etäyleisölle käyttämällä PowerPoint Web Applicationia.

Ctrl+VK_F5

Siirtyy seuraavaan tehtäväruutu ohjelmaikkunan toisesta ruudusta (myötäpäivään). F6-näppäintä on ehkä painettava useita kertoja.

Huomautus   Jos et saa haluamaasi tehtäväruutua näkyviin painamalla F6-näppäintä, siirrä korostus valintanauhaan painamalla ALT-näppäintä ja siirry sitten tehtäväruutuun painamalla CTRL+SARKAIN.

F6

Siirtää ohjelmaikkunan ruudusta toiseen ruutuun vastapäivään.

VAIHTO+F6

Siirtää seuraavaan ikkunaan, jos avoinna on useita PowerPoint-ikkunoita.

CTRL+F6

Siirtää edelliseen PowerPoint-ikkunaan.

CTRL+VAIHTO+F6

Kopioi näytön kuvan leikepöydälle.

PRINT SCREEN

Kopioi valitun ikkunan kuvan leikepöydälle.

ALT+PRINT SCREEN

Fontin tai sen koon muuttaminen

Huomautus   Kohdistimen on oltava tekstiruudun sisäpuolella, jotta nämä pikanäppäimet toimivat.

Tehtävä:

Näppäimet:

Vaihda fontti.

CTRL+VAIHTO+F

Muuta fontin kokoa.

CTRL+VAIHTO+P

Suurenna valitun tekstin fonttikokoa.

CTRL+VAIHTO+190

Pienennä valitun tekstin fonttikokoa.

CTRL+VAIHTO+188

Tekstissä tai solussa siirtyminen

Tehtävä:

Näppäimet:

Siirtyy yhden merkin vasemmalle.

VASEN NUOLI

Siirtyy yhden merkin oikealle.

OIKEA NUOLI

Laajentaa valintaa yhden rivin ylöspäin.

YLÄNUOLI

Laajentaa valintaa yhden rivin alaspäin.

ALANUOLI

Siirtää sanan alkuun.

CTRL+VASEN NUOLI

Siirtää sanan loppuun.

CTRL+OIKEA NUOLI

Siirtää rivin loppuun.

END

Siirtää rivin alkuun.

HOME

Siirtää edelliseen kappaleeseen.

CTRL+YLÄNUOLINÄPPÄIN

Siirtää seuraavaan kappaleeseen.

CTRL+ALANUOLINÄPPÄIN

Siirry tekstiruudun loppuun.

CTRL+END

Siirry tekstiruudun alkuun.

CTRL+HOME

Siirtää Microsoft Office PowerPointissa seuraavan otsikon tai leipätekstin paikkamerkkiin. Jos se on dian viimeinen paikkamerkki, tämä lisää uuden dian, jolla on alkuperäisen dian asettelu.

CTRL+RETURN

Toistaa viimeisen Etsintä-toiminnon.

VAIHTO+F4

Etsi ja korvaa

Tehtävä:

Näppäimet:

Avaa Etsi-valintaikkuna.

CTRL+F

Avaa Korvaa-valintaikkuna.

CTRL+H

Toistaa viimeisen Etsintä-toiminnon.

VAIHTO+F4

Taulukoissa siirtyminen ja työskenteleminen

Tehtävä:

Näppäimet:

Siirtää seuraavaan soluun.

SARKAIN

Siirtää edelliseen soluun.

VAIHTO+SARKAIN

Siirtää seuraavalle riville.

ALANUOLI

Siirtää edelliselle riville.

YLÄNUOLI

Lisää välilehden soluun.

CTRL+SARKAIN

Aloittaa uuden kappaleen.

ENTER

Lisää uuden rivin taulukon alareunaan.

SARKAIN viimeisen rivin lopussa

Tehtäväruutujen käyttäminen

Tehtävä:

Näppäimet:

Siirry ohjelmaikkunassa tehtäväruutu toiseen. (Sinun on ehkä painettava F6-näppäintä useasti.)

F6

Kun tehtäväruutu on aktiivinen, valitse siitä seuraava tai edellinen vaihtoehto.

SARKAIN, VAIHTO+SARKAIN

Näytä kaikki komennot tehtäväruudun valikossa.

CTRL+ALANUOLINÄPPÄIN

Siirry valitun alivalikon vaihtoehdosta toiseen. Siirry valintaikkunan vaihtoehtoryhmän eri vaihtoehdosta toiseen.

ALANUOLI tai YLÄNUOLI

Avaa valittu valikko tai suorita valitun painikkeen toiminto.

VÄLILYÖNTI tai ENTER

Avaa pikavalikko tai avaa valikoimasta valittuun kohteeseen liittyvä valikko.

VAIHTO+F10

Kun valikko tai alivalikko on näytössä, valitse sen ensimmäinen tai viimeinen komento.

HOME, END

Vieritä valittua valikoimaluetteloa ylös tai alas.

PAGE UP, PAGE DOWN

Siirry valitun valikoimaluettelon alkuun tai loppuun.

HOME, END

Sulje tehtäväruutu.

CTRL+VÄLILYÖNTI, C

Avaa leikepöytä.

ALT+H, F, O

Tietoruudun koon muuttaminen

 1. Tuo näkyviin lisäkomentojen valikko painamalla tehtäväruutu CTRL+VÄLINÄPPÄIN.

 2. Valitse Koko-komento ALANUOLINÄPPÄIMELLÄ ja paina sitten ENTER.

 3. Muuta tehtäväruudun kokoa nuolinäppäimillä. Voit muuttaa kokoa kuvapisteen verran kerrallaan pitämällä CTRL-näppäimen painettuna ja painamalla nuolinäppäintä.

Huomautus   Kun olet lopettanut koon muuttamisen, paina ESC-näppäintä.

Valintaikkunoiden käyttäminen

Tehtävä:

Näppäimet:

Siirtää seuraavaan vaihtoehtoon tai vaihtoehtoryhmään.

SARKAIN

Siirtää edelliseen vaihtoehtoon tai vaihtoehtoryhmään.

VAIHTO+SARKAIN

Siirtää valintaikkunan seuraavaan välilehteen. (Yhden välilehden on jo oltava valittuna avoimessa valintaikkunassa)

ALANUOLI

Siirtää valintaikkunan edelliseen välilehteen. (Yhden välilehden on jo oltava valittuna avoimessa valintaikkunassa)

YLÄNUOLI

Avaa valitun avattavan luettelon.

ALANUOLI, ALT+ALANUOLI

Avaa luettelon, jos se on suljettu, ja siirtyy vaihtoehtoon luettelossa.

Avattavan luettelon vaihtoehdon ensimmäinen kirjain

Siirtävät avoimessa avattavassa luettelossa vaihtoehdosta toiseen tai vaihtoehtoryhmästä toiseen.

YLÄNUOLI, ALANUOLI

Suorittaa valitun näppäimen toiminnon tai valitsee valintaruudun tai poistaa sen valinnan.

VÄLINÄPPÄIN

Valitsee vaihtoehdon tai lisää valintaruutuun valintamerkin tai poistaa sen.

Vaihtoehdon alleviivattu kirjain

Suorittaa valintaikkunan oletuspainikkeen toiminnon.

ENTER

Sulkee valitun avattavan luettelon, peruuttaa komennon tai sulkee valintaikkunan.

ESC

Muokkausruutujen käyttäminen valintaikkunoissa

Muokkausruutu on tyhjä ruutu, johon voit kirjoittaa tai liittää tietoja, kuten käyttäjänimesi tai kansion polun.

Tehtävä:

Näppäimet:

Siirtää syötteen alkuun.

HOME

Siirtää syötteen loppuun.

END

Siirry yhden merkin verran vasemmalle tai oikealle.

VASEN NUOLI, OIKEA NUOLI

Siirtää sanan alkuun.

CTRL+VASEN NUOLI

Siirtää sanan loppuun.

CTRL+OIKEA NUOLI

Valitsee vasemmalla puolella olevan merkin tai peruuttaa sen valinnan.

VAIHTO+VASEN NUOLI

Valitsee oikealla puolella olevan merkin tai peruuttaa sen valinnan.

VAIHTO+OIKEA NUOLI

Valitsee vasemmalla puolella olevan sanan tai peruuttaa sen valinnan.

CTRL+VAIHTO+VASEN NUOLI

Valitsee oikealla puolella olevan sanan tai peruuttaa sen valinnan.

CTRL+VAIHTO+OIKEA NUOLI

Valitse merkit kohdistimesta tekstin alkuun asti.

VAIHTO+HOME

Valitse merkit kohdistimesta tekstin loppuun asti.

VAIHTO+END

Käytä Avaa- ja Tallenna nimellä -valintaikkunoita.

Tehtävä:

Näppäimet:

Avaa Avaa-valintaikkuna.

ALT+F ja sitten O

Avaa Tallenna nimellä -valintaikkunan.

ALT+F ja sitten A

Siirtää avoimessa avattavassa luettelossa vaihtoehdosta toiseen tai vaihtoehtoryhmästä toiseen.

Nuolinäppäimet

Avaa valittuun kohteeseen, kuten kansioon tai tiedostoon, liittyvä pikavalikko.

VAIHTO+F10

Siirtää valintaikkunan vaihtoehdosta tai alueesta toiseen.

SARKAIN

Avaa tiedostopolun luetteloruudun

F4 tai ALT+K

Päivittää tiedostoluettelon.

F5

Siirtyminen valintanauhassa

Voit käyttää mitä tahansa komentoa muutaman näppäimen painalluksella

 1. Paina ALT-näppäintä.

  Näppäinvihjeet näyttävät, mitkä toiminnot ovat käytettävissä nykyisessä näkymässä.

  Tiedosto-välilehden pikanäppäimet

 2. Paina näppäinvihjeessä haluamasi toiminnon päällä näkyvää kirjainta.

 3. Painamasi kirjainnäppäimen mukaan näyttöön saattaa tulla lisää näppäinvihjeitä. Jos esimerkiksi Aloitus-välilehti on aktiivisena ja painat N-kirjainta, näyttöön tulee Lisää-välilehti sekä kyseisen välilehden ryhmien näppäinvihjeet.

 4. Jatka kirjainten painamista, kunnes painat sen komennon tai ohjausobjektin kirjainta, jota haluat käyttää. Joissakin tapauksissa ensin on painettava komennon sisältävän ryhmän kirjainta. Jos esimerkiksi Aloitus-välilehti on aktiivinen, voit siirtyä Fontti-ryhmän Koko-luetteloruutuun painamalla ALT+H, F, S.

  Huomautus   Jos haluat peruuttaa valitsemasi toiminnon ja piilottaa näppäinvihjeet, paina ALT-näppäintä.

Näppäimistön kohdistuksen muuttaminen ilman hiirtä

Voit käyttää valintanauhaa näppäimistön avulla myös siirtämällä kohdistusta välilehdissä ja komennoissa, kunnes löydät haluamasi toiminnon. Seuraava taulukko sisältää joitakin tapoja siirtää kohdistusta käyttämättä hiirtä.

Tehtävä:

Näppäimet:

Valitse valintanauhan aktiivinen välilehti ja aktivoi yhteysavain.

ALT tai F10. Voit palata asiakirjaan ja peruuttaa pikanäppäinten aktivoinnin painamalla jompaa kumpaa näppäintä uudelleen.

Siirtyminen vasemmalle tai oikealle valintanauhan toiseen välilehteen

Valitse aktiivinen välilehti painamalla F10, ja sitten VASEN NUOLI, OIKEA NUOLI

Näyttää tai piilottaa valintanauhan.

CTRL+F1

Valitun komennon pikavalikon näyttäminen

VAIHTO+F10

Valitse kukin seuraavista ikkunan alueista siirtämällä kohdistusta:

 • valintanauhan aktiivinen välilehti

 • Mikä tahansa avoin tehtäväruutu

 • oma asiakirja.

F6

Edellisen tai seuraavan valintanauhan komennon aktivoiminen

SARKAIN, VAIHTO+SARKAIN

Siirtyminen ylös- tai alaspäin, oikealle tai vasemmalle valintanauhan kohteesta toiseen

ALANUOLI, YLÄNUOLI, VASEN NUOLI, OIKEA NUOLI

Aktivoi valintanauhan valittu komento tai ohjausobjekti.

VÄLILYÖNTI tai ENTER

Avaa valintanauhan valittu valikko tai valikoima.

VÄLILYÖNTI tai ENTER

Aktivoi valintanauhan komento tai ohjausobjekti arvon muokkaamista varten.

ENTER

Lopeta valintanauhan ohjausobjektin arvon muokkaaminen ja siirrä kohdistus takaisin tiedostoon.

ENTER

Tuo näyttöön valintanauhan valitun komennon tai ohjausobjektin ohje. (Jos valittuun komentoon ei liity ohjeaihetta, näyttöön tulee ohjelman yleinen ohjeaihe.)

F1

Yleiset tehtävät Microsoft Office PowerPoint -ohjelmassa

Siirtyminen ruutujen välillä

Tehtävä:

Näppäimet:

Siirry myötäpäivään ruudusta toiseen normaalinäkymässä.

F6

Siirry vastapäivään ruudusta toiseen normaalinäkymässä.

VAIHTO+F6

Siirry Diat- ja Jäsennys-välilehdestä toiseen normaalinäkymän Jäsennys- ja Diat-ruudussa.

CTRL+VAIHTO+SARKAIN

Jäsennyksessä työskenteleminen

Tehtävä:

Näppäimet:

Pienennä kappaleen sisennystä.

ALT+VAIHTO+VASEN NUOLI

Suurenna kappaleen sisennystä.

ALT+VAIHTO+OIKEA NUOLI

Siirrä valitut kappaleet ylöspäin.

ALT+VAIHTO+YLÄNUOLI

Siirrä valitut kappaleet alaspäin.

ALT+VAIHTO+ALANUOLI

Näytä ensimmäinen otsikkotaso.

ALT+VAIHTO+1

Laajenna otsikon alla oleva teksti.

ALT+VAIHTO+187

Pienennä otsikon alla oleva teksti.

ALT+VAIHTO+189

Muotojen, kuvien, kehysten, objektien ja WordArt-tekstien käsitteleminen

Muodon lisääminen

 1. Paina ja vapauta ALT-näppäin ja paina sitten peräkkäin näppäimiä N, S ja H, jotta saat näkyviin Muodot.

 2. Selaa muotojen luokkia nuolinäppäimien avulla ja valitse haluamasi muoto.

 3. Lisää valitsemasi muoto painamalla CTRL+ENTER.

Tekstiruudun lisääminen

 1. Paina ja vapauta ALT, sitten N ja sitten X.

 2. Paina CTRL+ENTER, kun haluat lisätä tekstikehyksen.

Objektin lisääminen

 1. Paina nopeasti ALT-näppäintä, paina N-näppäintä ja paina sitten J-näppäintä, kun haluat valita Objekti-vaihtoehdon.

 2. Selaa objektit käyttämällä nuolinäppäimiä.

 3. Paina CTRL+ENTER, kun haluat lisätä objektin.

WordArt-objektin lisääminen

 1. Paina ja vapauta ALT-näppäin ja paina sitten peräkkäin näppäimiä N ja W, jotta saat näkyviin WordArt-objektit.

 2. Valitse haluamasi WordArt-tyyli nuolinäppäimien avulla ja paina sitten ENTER-näppäintä.

 3. Kirjoita haluamasi teksti.

Muodon valitseminen

Huomautus   Jos kohdistin on tekstissä, paina ESC-näppäintä.

 • Voit valita yksittäisen muodon, kun siirryt eteenpäin objektien välillä painamalla SARKAINTA (tai taaksepäin painamalla VAIHTO+SARKAIN), kunnes koonmuuttokahvat näkyvät sen muodon päällä, jonka haluat valita.

 • Jos haluat valita useita kohteita, käytä valintaruutua.

Muotojen, kuvien tai WordArt-objektien ryhmitteleminen ja ryhmityksen purkaminen

 • Jos haluat ryhmitellä muotoja, kuvia tai WordArt-objekteja, valitse ryhmiteltävät kohteet ja paina CTRL+G.

 • Kun haluat purkaa ryhmityksen, valitse ryhmä ja paina sitten CTRL+VAIHTO+G.

Ruudukon tai apuviivojen piilottaminen tai näyttäminen

Tehtävä:

Näppäimet:

Näytä tai piilota ruudukko.

VAIHTO+F9

Näytä tai piilota apuviivat.

ALT+F9

Muodon määritteiden kopioiminen

 1. Valitse muoto, jonka määritteet haluat kopioida.

  Huomautus   Jos valitset muodon, johon on liitetty tekstiä, kopioit tekstin ulkoasun ja tyylin sekä muodon määritteet.

 2. Kopioi objektin määritteet painamalla CTRL+VAIHTO+C.

 3. Valitse objekti, johon haluat kopioida määritteet, painamalla SARKAINTA tai näppäinyhdistelmää VAIHTO+SARKAIN.

 4. Paina CTRL+VAIHTO+V.

Tekstin tai objektien valitseminen

Tehtävä:

Näppäimet:

Valitse merkki kohdistimen oikealta puolelta.

VAIHTO+OIKEA NUOLI

Valitse merkki kohdistimen vasemmalta puolelta.

VAIHTO+VASEN NUOLI

Valitse sanan loppuun.

CTRL+VAIHTO+OIKEA NUOLI

Valitse sanan alkuun.

CTRL+VAIHTO+VASEN NUOLI

Valitse yksi rivi ylöspäin (kohdistimen ollessa rivin alussa).

VAIHTO+YLÄNUOLI

Valitse yksi rivi alaspäin (kohdistimen ollessa rivin alussa).

VAIHTO+ALANUOLI

Valitse objekti (kun objektin sisäpuolella oleva teksti on valittu).

ESC

Valitse toinen objekti (kun yksi objekti on valittu).

SARKAIN kunnes haluamasi objekti on valittu

Valitse objektin sisällä oleva teksti (objekti valittuna).

ENTER

Valitse kaikki objektit.

CTRL+A (Diat-välilehdessä)

Valitse kaikki diat.

CTRL+A (Dialajittelunäkymässä)

Valitse koko teksti.

CTRL+A (Jäsennys-välilehdessä)

Tekstin ja objektien poistaminen ja kopioiminen

Tehtävä:

Näppäimet:

Poista merkki kohdistimen vasemmalta puolelta.

ASKELPALAUTIN

Poista sana kohdistimen vasemmalta puolelta.

CTRL+ASKELPALAUTIN

Poista merkki kohdistimen oikealta puolelta.

DEL

Poista sana kohdistimen oikealta puolelta.

Huomautus   Kohdistimen on oltava tätä varten sanojen välissä.

CTRL+DEL.

Leikkaa valittu objekti tai teksti.

CTRL+X

Kopioi valittu objekti tai teksti.

CTRL+C

Liitä leikattu tai kopioitu objekti tai teksti.

CTRL+V

Kumoa edellinen toiminto.

CTRL+Z

Tee viime toiminto uudelleen.

CTRL+Y

Kopioi vain muotoilu.

CTRL+VAIHTO+C

Liitä vain muotoilu.

CTRL+VAIHTO+V

Avaa Liitä määräten -valintaikkuna

CTRL+ALT+V

Tekstissä siirtyminen

Tehtävä:

Näppäimet:

Siirtyy yhden merkin vasemmalle.

VASEN NUOLI

Siirtyy yhden merkin oikealle.

OIKEA NUOLI

Laajentaa valintaa yhden rivin ylöspäin.

YLÄNUOLI

Laajentaa valintaa yhden rivin alaspäin.

ALANUOLI

Siirtää sanan alkuun.

CTRL+VASEN NUOLI

Siirtää sanan loppuun.

CTRL+OIKEA NUOLI

Siirtää rivin loppuun.

END

Siirtää rivin alkuun.

HOME

Siirtää edelliseen kappaleeseen.

CTRL+YLÄNUOLINÄPPÄIN

Siirtää seuraavaan kappaleeseen.

CTRL+ALANUOLINÄPPÄIN

Siirry tekstiruudun loppuun.

CTRL+END

Siirry tekstiruudun alkuun.

CTRL+HOME

Siirry seuraavan otsikon tai leipätekstin paikkamerkkiin. Jos se on dian viimeinen paikkamerkki, tämä lisää uuden dian, jolla on alkuperäisen dian asettelu.

CTRL+RETURN

Siirry ja toista edellinen Etsi-toiminto.

VAIHTO+F4

Liikkuminen ja työskenteleminen taulukoissa

Tehtävä:

Näppäimet:

Siirtää seuraavaan soluun.

SARKAIN

Siirtää edelliseen soluun.

VAIHTO+SARKAIN

Siirtää seuraavalle riville.

ALANUOLI

Siirtää edelliselle riville.

YLÄNUOLI

Lisää välilehden soluun.

CTRL+SARKAIN

Aloittaa uuden kappaleen.

ENTER

Lisää uuden rivin taulukon alareunaan.

SARKAIN viimeisen rivin lopussa

Linkitettyjen tai upotettujen objektien muokkaaminen

 1. Valitse haluamasi objekti painamalla SARKAIN tai VAIHTO+SARKAIN-näppäinyhdistelmää.

 2. Paina VAIHTO+F10, kun haluat tuoda pikavalikon näyttöön.

 3. Käytä ALANUOLTA, kunnes Objekti: Laskentataulukko on valittuna, valitse Muokkaa painamalla OIKEA NUOLI ja ENTER-näppäintä.

  Huomautus   Pikavalikossa oleva komennon nimi riippuu upotetun tai linkitetyn objektin tyypistä. Esimerkki: Microsoft Office Excel -laskentataulukossa upotetun objektin komennon nimenä on Objekti: Laskentataulukko, kun taas Microsoft Office Visio -piirustuksessa upotetun objektin komennon nimenä on Visio-objekti.

Merkkien ja kappaleiden muotoileminen ja tasaaminen

Fontin tai sen koon muuttaminen

Huomautus   Muutettava teksti on ensin valittava, jotta näitä pikanäppäimiä voi käyttää.

Tehtävä:

Näppäimet:

Avaa Fontti-valintaikkuna fontin vaihtamista varten.

CTRL+VAIHTO+F

Suurenna fonttikokoa.

CTRL+VAIHTO+190

Pienennä fonttikokoa.

CTRL+VAIHTO+188

Merkkimuotojen käyttäminen

Tehtävä:

Näppäimet:

Avaa Fontti-valintaikkuna merkkien muotoilun muuttamista varten.

CTRL+T

Muuta kirjainten muotoilua lauseiden tai isojen ja pienten kirjainten suhteen.

VAIHTO+F3

Lihavoi.

CTRL+B

Alleviivaa.

CTRL+U

Kursivoi.

CTRL+I

Käytä alaindeksimuotoilua (automaattinen välistys).

CTRL+187

Käytä yläindeksimuotoilua (automaattinen välistys).

CTRL+VAIHTO+187

Poista manuaalinen merkkien muotoilu (esimerkiksi alaindeksi ja yläindeksi).

CTRL+VÄLINÄPPÄIN

Lisää hyperlinkki.

CTRL+K

Tekstin muotoilujen kopioiminen

Tehtävä:

Näppäimet:

Kopioi tekstimuodot.

CTRL+VAIHTO+C

Liitä tekstimuodot.

CTRL+VAIHTO+V

Kappaleiden tasaaminen

Tehtävä:

Näppäimet:

Keskitä kappale.

CTRL+E

Tasaa kappaleen molemmat reunat.

CTRL+J

Tasaa kappale vasemmalle.

CTRL+L

Tasaa kappale oikealle.

CTRL+R

Esityksen pitäminen

Esitettävän esityksen ohjaamiseen voi käyttää diaesitysnäkymässä seuraavia pikanäppäimiä.

Diaesityksen pikanäppäimet

Tehtävä:

Näppäimet:

Aloita esitys alusta.

F5

Suorita seuraava animaatio tai siirry seuraavaan diaan.

N, ENTER, PAGE DOWN, OIKEA NUOLI, ALANUOLI tai VÄLILYÖNTI

Suorita edellinen animaatio tai palaa edelliseen diaan.

P, PAGE UP, VASEN NUOLI, YLÄNUOLI tai VÄLINÄPPÄIN

Siirry diaan numero.

numero+ENTER

Näytä tyhjä musta dia tai palaa esitykseen tyhjästä mustasta diasta.

190 tai B

Näytä tyhjä valkoinen dia tai palaa esitykseen tyhjästä valkoisesta diasta.

188 tai W

Pysäytä tai käynnistä automaattinen esitys uudelleen.

S

Lopeta esitys.

ESC

Poista huomautukset näytöstä.

E

Siirry seuraavaan diaan, jos seuraava dia on piilotettu.

H

Aseta uudet ajoitukset harjoituksen aikana.

T

Käytä alkuperäisiä ajoituksia harjoituksen aikana.

O

Etene harjoituksen aikana hiiren napsautuksella.

M

Nauhoita dian selostus ja ajoitus uudelleen.

R

Palaa ensimmäiseen diaan.

Paina ja pidä alhaalla hiiren ykkös- ja kakkospainiketta 2 sekunnin ajan

Näytä tai piilota nuoliosoitin.

A tai 187

Muuta osoitin kynäksi.

CTRL+P

Muuta osoitin nuoleksi.

CTRL+A

Muuta osoitin pyyhekumiksi.

CTRL+E

Näytä tai piilota käsinkirjoitetut merkinnät.

CTRL+M

Piilota osoitin ja siirtymispainike heti.

CTRL+H

Piilota osoitin ja siirtymispainike 15 sekunnin kuluttua.

CTRL+U

Näytä Kaikki diat -valintaikkuna.

CTRL+S

Näytä tietokoneen tehtäväpalkki.

CTRL+T

Tuo näyttöön pikavalikko.

VAIHTO+F10

Siirry dian ensimmäiseen tai seuraavaan hyperlinkkiin.

SARKAIN

Siirry dian viimeiseen tai edelliseen hyperlinkkiin.

VAIHTO+SARKAIN

Suorita valitun hyperlinkin hiiren napsautustoiminto.

ENTER, kun hyperlinkki on valittuna

Median pikanäppäimet esityksen aikana

Tehtävä:

Näppäimet:

Pysäytä median toisto.

ALT+Q

Käynnistä toisto tai pysäytä toisto.

ALT+P

Siirry seuraavaan kirjanmerkkiin.

ALT+END

Siirry edelliseen kirjanmerkkiin

ALT+HOME

Lisää äänenvoimakkuutta.

ALT+Ylös

Pienennä äänenvoimakkuutta.

ALT+alanuoli

Etsi eteenpäin.

ALT+VAIHTONÄPPÄIN+PAGE DOWN

Etsi taaksepäin.

ALT+VAIHTONÄPPÄIN+PAGE UP

Mykistä äänet.

ALT+U

Vihje   Voit tuoda näyttöön ohjausobjektien luettelon painamalla esityksen aikana F1.

Web-esitysten selaaminen

Seuraavien näppäimien avulla Web-esitystä voidaan katsella Microsoft Internet Explorer 4.0:ssa tai sitä uudemmassa selainversiossa.

Tehtävä:

Näppäimet:

Siirry Web-esityksessä eteenpäin hyperlinkkien, osoiterivin ja linkkirivin avulla.

SARKAIN

Siirry Web-esityksessä taaksepäin hyperlinkkien, osoiterivin ja linkkirivin avulla.

VAIHTO+SARKAIN

Suorita valitun hyperlinkin hiiren napsautustoiminto.

ENTER

Siirry seuraavaan diaan.

VÄLINÄPPÄIN

Valintaruututoiminnon käyttäminen

Voit käyttää valintaruudussa seuraavia pikanäppäimiä.

Avaa Valintaruutu painamalla Alt, sitten H, sitten S, sitten L ja sitten P.

Tehtävä:

Näppäimet:

Siirrä kohdistusta ruudusta toiseen.

F6

Näytä pikavalikko.

VAIHTO+F10

Siirrä kohdistus yksittäiseen kohteeseen tai ryhmään.

YLÄNUOLI tai ALANUOLI

Siirrä kohdistus ryhmän kohteesta pääryhmään.

VASEN NUOLI

Siirrä kohdistus ryhmästä kyseisen ryhmän ensimmäiseen kohteeseen.

OIKEA NUOLI

Laajenna aktiivinen ryhmä ja kaikki sen alaryhmät.

* (vain numeronäppäimistössä)

Laajenna aktiivinen ryhmä.

+ (vain numeronäppäimistössä)

Kutista aktiivinen ryhmä.

- (vain numeronäppäimistössä)

Siirrä kohdistus kohteeseen ja valitse kohde.

VAIHTO+YLÄNUOLI tai VAIHTO+ALANUOLI

Valitse aktiivinen kohde.

VÄLILYÖNTI tai ENTER

Peruuta aktiivisen kohteen valinta.

VAIHTO+VÄLILYÖNTI tai VAIHTO+ENTER

Siirrä valittu kohde eteenpäin.

CTRL+VAIHTO+F

Siirrä valittu kohde taaksepäin.

CTRL+VAIHTO+B

Näytä tai piilota aktiivinen kohde.

CTRL+VAIHTO+S

Nimeä aktiivinen kohde uudelleen.

F2

Siirrä kohdistusta valintaruudussa puunäkymän ja Näytä kaikki- ja Piilota kaikki -painikkeiden välillä.

SARKAIN tai VAIHTO+SARKAIN

Kutista kaikki ryhmät.

Huomautus   Kohdistuksen on oltava valintaruudun puunäkymässä, jotta tätä pikanäppäintä voi käyttää.

ALT+VAIHTO+1

Laajenna kaikki ryhmät.

ALT+VAIHTO+9

Jos haluat määrittää mukautettuja pikanäppäimiä valikkokohteille, nauhoitetuille makroille ja Visual Basic for Applications (VBA) -koodille Office PowerPoint 2007 -ohjelmassa, tarvitset kolmannen osapuolen apuohjelman, kuten Shortcut Manager for PowerPoint -sovelluksen, joka on ladattavissa kohteesta OfficeOne Add-Ins for PowerPoint.

Käyttö: PowerPoint 2010Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kyllä Ei

Miten voimme parantaa?

255 merkkiä jäljellä

Yksityisyytesi suojaamiseksi älä sisällytä palautteeseen yhteystietoja. Arvioi tietosuojakäytäntö.

Kiitos palautteesta!

Tukiresurssit

Vaihda kieli