Officen käytettävissä olevat kaaviolajit

Voit luoda kaavion Excel-työkirjassa, Word-asiakirjassa tai PowerPoint-esityksessä usealla eri tavalla. Tutustu hyödyllisiin lisätietoihin kustakin kaaviolajista, ennen kuin käytät suositeltua kaaviolajia tai valitset kaavion kaikkien kaavioiden luettelosta.

Aloita kaavion luominen napsauttamalla tätä.

Valitse kaaviolaji, josta haluat lisätietoja

Saat eri kaaviolajien kuvaukset näkyviin valitsemalla haluamasi vaihtoehdon seuraavasta avattavasta luettelosta.

Huomautus: Jotkin kaaviolajit ovat käytettävissä vain Office 2013- ja 2016 -sovelluksissa.

Tiedot, jotka on järjestetty laskentataulukkoon sarakkeiksi tai riveiksi, voidaan piirtää pylväskaaviona. Pylväskaaviossa luokat on tavallisesti järjestetty vaaka-akselille ja arvot pystyakselille, kuten tässä kaaviossa:

Liitetty pylväskaavio

Pylväskaaviolajit

 • Liitetty pylväskaavio ja kolmiulotteinen liitetty pylväskaavio   

  Liitetty pylväskaavio ja kolmiulotteiset liitetyt pylväskaaviot

  Liitetty pylväskaavio kuvaa arvot kaksiulotteisina pylväinä. Kolmiulotteinen liitetty pylväskaavio näyttää pylväät kolmiulotteisina, mutta kolmatta arvoakselia (syvyysakselia) ei käytetä. Voit käyttää tätä kaaviota, kun luokat esittävät seuraavia asioita:

  • Arvoalueita (esimerkiksi kohteiden määriä).

  • Erityistä mitta-asteikkoa (kuten Likert-asteikkoa, jossa on esimerkiksi arvot täysin samaa mieltä, samaa mieltä, ei väliä, eri mieltä, täysin eri mieltä).

  • Nimiä, jotka eivät ole missään tietyssä järjestyksessä (esimerkiksi kohteiden nimet, maantieteelliset nimet tai henkilöiden nimet).

 • Pinottu pylväskaavio ja kolmiulotteinen pinottu pylväskaavio     Pinottu pylväskaavio kuvaa arvot kaksiulotteisina pinottuina pylväinä. Kolmiulotteinen pinottu pylväskaavio näyttää pinotut pylväät kolmiulotteisina, mutta syvyysakselia ei käytetä. Voit käyttää tätä kaaviota, kun tiedot sisältävät useita arvosarja ja haluat korostaa kokonaissummaa.

  Pinottu pylväskaavio ja kolmiulotteiset pinotut pylväskaaviot

 • 100 %:n pinottu pylväskaavio ja kolmiulotteinen 100 %:n pinottu pylväskaavio    100 %:n pinottu pylväskaavio kuvaa arvoja kaksiulotteisina pylväinä, joissa pinot ilmaisevat 100 prosenttia. Kolmiulotteinen 100 %:n pinottu pylväskaavio näyttää pinotut pylväät kolmiulotteisina, mutta syvyysakselia ei käytetä. Tämä kaavio on hyvä valinta silloin, kun on kuvattava vähintään kahta arvosarjaa ja halutaan esittää, kuinka osat vaikuttavat kokonaisuuteen. Kaaviolaji soveltuu käytettäväksi erityisen hyvin silloin, jos kaikkien luokkien summat ovat samat.

  100 %:n pinottu pylväskaavio ja kolmiulotteinen 100 %:n pinotut pylväskaaviot

 • Kolmiulotteinen pylväskaavio    Kolmiulotteisissa pylväskaavioissa on kolme muokattavaa akselia (vaaka-, pysty- ja syvyysakseli), jotka vertaavat arvopisteet vaaka- ja syvyysakseleilla. Tätä kaaviota kannattaa käyttää silloin, kun haluat verrata arvoja eri luokkien ja arvosarjojen välillä.

  Kolmiulotteinen pylväskaavio

Tiedot, jotka on järjestetty laskentataulukkoon sarakkeiksi tai riveiksi, voidaan tulostaa viivakaaviona. Luokan tiedot jakautuvat viivakaaviossa tasaisesti vaaka-akselille, ja kaikki arvopisteet jakautuvat tasaisesti pystyakselille. Viivakaaviossa voidaan näyttää jatkuvia tietoja ajan suhteen tasaisesti skaalatulla akselilla. Tästä syystä ne sopivat ihanteellisesti tietojen suuntausten esittämiseen tasavälein, kuten kuukausittain, vuosineljänneksittäin tai tilikausittain.

Viivakaavio ja merkit

Viivakaaviolajit

 • Viivakaavio ja arvopistemerkkejä käyttävä viivakaavio    Viivakaavioissa voidaan esittää aikaan tai tasaisesti jakautuviin luokkiin perustuvia suuntauksia. Ne sopivat käytettäväksi erityisesti silloin, kun arvopisteitä on useita ja niiden esitysjärjestys on tärkeä. Viivakaavioissa voidaan näyttää yksittäisten arvopisteiden merkit. Jos luokkia on useita tai arvot ovat summittaisia, käytä viivakaavioita ilman merkkejä.

  Viivakaaviot ja arvopistemerkkejä käyttävät viivakaaviot

 • Pinottu viivakaavio ja arvopistemerkkejä käyttävä pinottu viivakaavio    Pinotussa viivakaaviossa voidaan esittää arvosarjojen vaikutus aikaan tai tasaisesti järjestettyihin luokkiin perustuvana suuntauksena. Pinotuissa viivakaavioissa voidaan näyttää yksittäisten arvopisteiden merkit.

  Pinottu viivakaavio ja arvopistemerkkejä käyttävät pinotut viivakaaviot

 • 100 %:n pinottu viivakaavio ja arvopistemerkkejä käyttävä 100 %:n pinottu viivakaavio    100 %:n pinotussa viivakaaviossa voidaan esittää arvosarjojen vaikutus kokonaisuuteen aikaan tai tasaisesti järjestettyihin luokkiin perustuvana suuntauksena. Pinotuissa viivakaavioissa voidaan näyttää yksittäisten arvopisteiden merkit. Jos luokkia on useita tai arvot ovat summittaisia, käytä 100 % pinottua viivakaaviota ilman merkkejä.

  100 %:n pinottu viivakaavio ja arvopistemerkkejä käyttävät 100 %:n pinotut viivakaaviot

 • Kolmiulotteinen viivakaavio    Kolmiulotteisessa viivakaaviossa kukin tietorivi tai -sarake näkyy kolmiulotteisena nauhana. Kolmiulotteisessa viivakaaviossa on muokattavia vaaka-, pysty- ja syvyysakseleita.

  Kolmiulotteinen viivakaavio

  Huomautukset: 

  • Viivakaaviot sopivat käytettäväksi parhaiten silloin, kun kaaviossa on useita arvosarjoja. Jos arvosarjoja on vain yksi, kannattaa harkita pistekaavion käyttämistä.

  • Pinotut viivakaaviot laskevat tiedot yhteen, eikä se välttämättä ole haluamasi tulos. Koska pinottuja rivejä ei välttämättä ole helppo nähdä, kannattaa käyttää jotakin muuta viivakaaviolajia tai pinottua aluekaaviota.

Tiedot, jotka on järjestetty laskentataulukkoon yhdeksi sarakkeeksi tai riviksi, voidaan piirtää ympyräkaaviona. Ympyräkaaviossa kohteiden koko esitetään yhdessä arvosarja kaikkien kohteiden summaan suhteutettuna. Ympyräkaavion arvopisteet kuvataan koko ympyräkaavion prosenttiosuutena.

Ympyräkaavio

Ympyräkaaviota kannattaa käyttää seuraavissa tilanteissa:

 • Tiedot sisältävät vain yhden arvosarjan.

 • Tiedoissa ei ole negatiivisia arvoja.

 • Lähes kaikki piirrettävät arvot ovat nollaa suurempia.

 • Luokkia on enintään seitsemän, ja ne edustavat koko ympyrän osia.

Ympyräkaaviolajit

 • Ympyräkaavio ja kolmiulotteinen ympyräkaavio    Ympyräkaavioissa kunkin arvon osuus kokonaisuudesta esitetään kaksiulotteisessa tai kolmiulotteisessa muodossa. Voit painottaa sektoreita irrottamalla niitä manuaalisesti ympyräkaaviosta.

  Ympyräkaavio ja kolmiulotteiset ympyräkaaviot

 • Ympyräkaavio sektorista ja palkkikaavio sektorista    Ympyräkaavio sektorista ja palkkikaavio sektorista näyttävät pääkaaviosta poimitun sektorin arvot toissijaisessa ympyräkaaviossa tai pinotussa palkkikaaviossa. Näiden avulla pienet arvot ovat helpommin luettavissa.

  Ympyräkaavio sektorista tai palkkikaaviot sektorista

Rengaskaaviot

Rengaskaavioon voi piirtää tietoja, jotka on järjestetty sarakkeisiin tai riveihin nimenomaan laskentataulukossa. Ympyräkaaviota muistuttava rengaskaavio esittää yksittäisten osien suhteen kokonaisuuteen mutta voi sisältää useita arvosarja.

Rengaskaavio

Rengaskaaviolajit

 • Rengaskaavio    Rengaskaaviossa tiedot esitetään kehissä, ja kukin kehä vastaa yhtä arvosarjaa. Jos prosenttiosuudet ovat näkyvissä arvopisteen otsikoissa, kunkin kehän kokonaissumma on 100 prosenttia.

  Rengaskaavio

  Huomautus: Rengaskaavion lukeminen voi olla hankalaa. Voit sen sijasta käyttää pinottua pylväskaaviota tai pinottua palkkikaaviota.

Tiedot, jotka on järjestetty laskentataulukkoon sarakkeiksi tai riveiksi, voidaan yhdistää palkkikaavioksi. Palkkikaaviot kuvaavat yksittäisten kohteiden välisiä vertailuja. Palkkikaaviossa luokat järjestetään yleensä pystyakselille ja arvot vaaka-akselille.

Palkkikaavio

Voit käyttää palkkikaaviota, kun

 • akselin otsikot ovat pitkiä

 • näytetyt arvot edustavat kestoja.

Palkkikaaviolajit

 • Liitetty palkkikaavio ja kolmiulotteinen liitetty palkkikaavio    Liitetyssä palkkikaaviossa tiedot esitetään kaksiulotteisina palkkeina. Kolmiulotteinen liitetty palkkikaavio näyttää palkit kolmiulotteisina, mutta syvyysakselia ei käytetä.

  Liitetty palkkikaavio ja kolmiulotteiset liitetyt palkkikaaviot

 • Pinottu palkkikaavio ja kolmiulotteinen pinottu palkkikaavio    Pinotut palkkikaaviot näyttävät yksittäisten osien suhteen kokonaisuuteen kaksiulotteisina palkkeina. Kolmiulotteinen pinottu palkkikaavio näyttää palkit kolmiulotteisina, mutta syvyysakselia ei käytetä.

  Pinottu palkkikaavio ja kolmiulotteiset pinotut palkkikaaviot

 • 100 %:n pinottu palkkikaavio ja kolmiulotteinen 100 %:n pinottu palkkikaavio    100 %:n pinottu palkkikaavio näyttää kaksiulotteiset palkit, joiden avulla voidaan verrata kunkin arvon prosentuaalista osuutta kokonaisuudesta luokkien välillä. Kolmiulotteinen 100 %:n pinottu palkkikaavio näyttää palkit kolmiulotteisina, mutta syvyysakselia ei käytetä.

  100 %:n pinottu palkkikaavio ja kolmiulotteiset 100 %:n pinotut palkkikaaviot

Laskentataulukon sarakkeisiin tai riveihin järjestetyt tiedot voidaan kuvata aluekaaviossa. Aluekaavioiden avulla voidaan esittää muutoksia ajan kuluessa ja korostaa trendin kokonaisarvoa. Näyttämällä arvojen summan aluekaavio esittää myös piirrettyjen osien suhteen kokonaisuuteen.

Aluekaavio

Aluekaaviolajit

 • Aluekaavio ja kolmiulotteinen aluekaavio    Aluekaaviot esittävät arvojen aikaan tai muihin luokkiin perustuvia suuntauksia kaksi- tai kolmiulotteisessa muodossa. Kolmiulotteisissa aluekaavioissa on kolme muokattavaa akselia (vaaka-, pysty- ja syvyysakselit). Yleensä kannattaa harkita viivakaavion käyttämistä pinoamattoman aluekaavion sijaan, koska yhden arvosarjan tiedot saattavat peittää toisen sarjan tiedot.

  Aluekaavio ja kolmiulotteiset aluekaaviot

 • Pinottu aluekaavio ja kolmiulotteinen aluekaavio    Pinotut aluekaaviot näyttävät aikaan tai luokkiin perustuvan trendin arvosarjoittain kaksiulotteisena. Kolmiulotteinen pinottu aluekaavio näyttää tiedot samalla tavalla, mutta se näyttää alueet kolmiulotteisina (ilman syvyysakselia).

  Pinottu aluekaavio ja kolmiulotteiset pinotut aluekaaviot

 • 100 %:n pinottu aluekaavio ja kolmiulotteinen 100 %:n pinottu aluekaavio    100 %:n pinotuissa aluekaaviossa näytetään aikaan tai luokkiin perustuva trendi arvosarjoittain osuutena kokonaisuudesta. Kolmiulotteinen 100 %:n pinottu aluekaavio näyttää tiedot samalla tavalla, mutta se näyttää alueet kolmiulotteisina (ilman syvyysakselia).

  100 %:n pinottu aluekaavio ja kolmiulotteiset 100 %:n pinotut aluekaaviot

Tiedot, jotka on järjestetty laskentataulukkoon sarakkeiksi tai riveiksi, voidaan yhdistää pistekaavioksi. Lisää x-arvot yhdelle riville tai yhteen sarakkeeseen ja lisää sitten vastaavat y-arvot viereisille riveille tai viereisiin sarakkeisiin.

Pistekaaviossa on kaksi arvoakselia: vaaka-arvoakseli (x) ja pystyarvoakseli (y). Se yhdistää x- ja y-arvot arvopisteiksi ja näyttää ne epätasaisin välein tai ryhmissä. Pistekaavioita käytetään yleisesti, kun halutaan näyttää ja verrata numeerisia arvoja, kuten tieteellisiä, tilastollisia tai teknisiä tietoja.

Pistekaavio

Voit käyttää pistekaaviota, kun

 • haluat muuttaa vaaka-akselin asteikkoa

 • haluat muuttaa vaaka-akselin asteikon logaritmiseksi

 • vaaka-akselin arvot ovat epätasaisesti jakautuneita

 • vaaka-akselilla on paljon arvopisteitä

 • haluat pistekaavion itsenäisiä asteikkoja säätämällä näyttää paljon arvopareja tai ryhmiteltyjä arvojoukkoja sisältäviä tietoja

 • haluat näyttää suurten tietojoukkojen väliset samanlaisuudet arvopisteiden välisten erojen sijasta

 • haluat verrata useita arvopisteitä ajasta riippumatta: mitä enemmän tietoja sisällytät pistekaavioon, sitä parempia vertailuja voit tehdä.

Pistekaaviolajit

 • Pistekaavio    Tässä kaaviossa arvopareja verrataan toisiinsa ilman arvopisteitä yhdistäviä viivoja.

  Pistekaavio

 • Pistekaavio ja tasoitetut viivat ja merkit sekä pistekaavio ja tasoitetut viivat    Tässä kaaviossa arvopisteet on yhdistetty tasoitetulla kaariviivalla. Tasoitetuissa viivoissa voidaan näyttää merkit. Käytä tasoitetuissa viivoissa merkkejä, jos arvopisteitä on useita.

  Pistekaavio ja tasoitetut viivat ja merkit sekä pistekaavio ja tasoitetut viivat

 • Pistekaavio ja suorat viivat ja merkit sekä pistekaavio ja suorat viivat    Tämä kaavio näyttää arvopisteiden välillä suorat yhdysviivat. Suorissa viivoissa voidaan näyttää merkit.

  Pistekaavio ja suorat viivat ja merkit ja pistekaavio ja suorat viivat

Kuplakaaviot

Kuplakaavio muistuttaa pistekaaviota, mutta kuplakaaviossa kolmannen sarakkeen arvo määrittää kuplan koon. Kuplat esittävät arvosarjojen arvopisteitä.

Kuplakaavio

Kuplakaaviolajit

 • Kuplakaavio ja kolmiulotteinen kuplakaavio    Molemmat kuplakaaviolajit vertailevat kolmen arvon joukkoja kahden sijaan. Kuplat näytetään kaksiulotteisina tai kolmiulotteisina (ilman syvyysakselia). Kolmas arvo määrittää kuplan koon.

  Kuplakaavio ja kolmiulotteiset kuplakaaviot

Tiedot, jotka on järjestetty laskentataulukkoon sarakkeiksi tai riveiksi tietyssä järjestyksessä, voidaan tulostaa pörssikaaviona. Kuten nimestäkin voi päätellä, pörssikaaviolla voidaan esittää osakekurssien muutoksia. Tätä kaaviota voidaan kuitenkin käyttää myös muiden tietojen vaihtelun esittämiseen, kuten päivittäisten sademäärien tai vuosittaisten lämpötilan vaihteluiden esittämiseen. Tiedot on järjestettävä oikein pörssikaavioita luotaessa.

Jos esimerkiksi haluat luoda yksinkertaisen pörssikaavion, joka esittää päivän ylimmän ja alimman hinnan sekä hinnan sulkemishetkellä, järjestä tiedot siten, että sarakkeiden otsikot ovat Ylin hinta, Alin hinta ja Päivän viimeinen hinta tässä järjestyksessä.

Pörssikaavio

Pörssikaaviolajit

 • Pörssikaavio    Tämä pörssikaavio käyttää kolmea arvosarjaa seuraavassa järjestyksessä: päivän ylin hinta, päivän alin hinta ja hinta sulkemishetkellä.

  Pörssikaavio

 • Avauksen sisältävä pörssikaavio    Tämä pörssikaavio käyttää neljää arvosarjaa seuraavassa järjestyksessä: hinta avaushetkellä, päivän ylin hinta, päivän alin hinta ja hinta sulkemishetkellä.

  Avauksen sisältävä pörssikaavio

 • Vaihdon sisältävä pörssikaavio    Tämä pörssikaavio käyttää neljää arvosarjaa seuraavassa järjestyksessä: vaihto, päivän ylin hinta, päivän alin hinta ja hinta sulkemishetkellä. Pörssikaaviossa kuvataan vaihtoa kahden akselin avulla, joista toinen on vaihtoa kuvaavia sarakkeita ja toinen pörssikursseja varten.

  Vaihdon sisältävä pörssikaavio

 • Avauksen ja vaihdon sisältävä pörssikaavio    Tämä pörssikaavio käyttää viittä arvosarjaa seuraavassa järjestyksessä: vaihto, hinta avaushetkellä, päivän ylin hinta, päivän alin hinta ja hinta sulkemishetkellä.

  Avauksen ja vaihdon sisältävä pörssikaavio

Laskentataulukon sarakkeisiin tai riveihin järjestetyt tiedot voidaan kuvata pintakaaviossa. Tämä kaavio on hyödyllinen silloin, kun haluat löytää kahden arvosarjan väliset parhaat yhdistelmät. Samoin kuin topografisessa kartassa, värit ja kuviot ilmaisevat alueet, jotka kuuluvat samaan arvoalueeseen. Voit luoda pintakaavion, kun sekä luokat että arvosarjat ovat numeerisia arvoja.

Pintakaavio

Pintakaaviolajit

 • Kolmiulotteinen pintakaavio    Kaavio on kolmiulotteinen näkymä tiedoista, ja se voidaan kuvitella kolmiulotteisen pylväskaavion päälle venytetyksi tasoksi. Kaaviota käytetään yleensä suurten tietomäärien välisten, vaikeasti hahmotettavien suhteiden erottamiseen. Pintakaavion värinauhat eivät edusta arvosarjoja, vaan ne esittävät arvojen erot.

  Kolmiulotteinen pintakaavio

 • Kolmiulotteisen pintakaavion lankamalli    Kun kolmiulotteinen pintakaavio esitetään ilman värejä, sitä kutsutaan kolmiulotteisen pintakaavion lankamalliksi. Tässä kaaviolajissa näkyy vain viivoja. Kolmiulotteisen pintakaavion lankamallin lukeminen voi olla hankalaa, mutta sen avulla suuria tietojoukkoja voidaan piirtää nopeammin kuin tavalliselle kolmiulotteiselle pintakaaviolle.

  Kolmiulotteinen pintakaavio (lankamalli)

 • Korkeuskäyräkaavio    Korkeuskäyräkaaviot ovat ylhäältäpäin tarkasteltavia pintakaavioita, jotka muistuttavat kaksiulotteisia topografisia karttoja. Korkeuskäyräkaavioissa värinauhat edustavat tiettyjä arvoalueita. Korkeuskäyräkaavion viivat yhdistävät vastaavan arvon interpoloituja pisteitä.

  Korkeuskäyräkaavio

 • Mustavalkoiset korkeuskäyräkaaviot    Myös mustavalkoiset korkeuskäyräkaaviot ovat ylhäältäpäin tarkasteltavia pintakaavioita. Pinnalla ei ole värinauhoja, joten kaaviossa näkyy vain viivoja. Mustavalkoisen korkeuskäyräkaavion lukeminen voi olla hankalaa. Niiden sijaan kannattaa harkita kolmiulotteisten pintakaavioiden käyttämistä.

  Mustavalkoinen korkeuskäyräkaavio

Laskentataulukon sarakkeisiin tai riveihin järjestetyt tiedot voidaan kuvata säteittäisessä kaaviossa. Säteittäisessä kaaviossa verrataan useiden arvosarja koostearvoja.

Säteittäinen kaavio

Säteittäisten kaavioiden lajit

 • Säteittäinen kaavio ja säteittäinen kaavio, jossa on arvopistemerkit    Säteittäiset kaaviot näyttävät arvojen muutokset suhteessa keskipisteeseen. Kaaviossa voidaan näyttää arvopistemerkit tai ne voidaan jättää pois.

  Säteittäinen kaavio ja säteittäiset kaaviot, joissa on arvopistemerkit

 • Täytetty säteittäinen kaavio    Täytetyssä säteittäisessä kaaviossa arvosarjojen kattama alue on täytetty jollakin värillä.

  Täytetty säteittäinen kaavio

Treemap-kaavio tarjoaa hierarkkisen näkymän tiedoistasi ja helpon tavan verrata luokittelun eri tasoja. Treemap-kaaviossa eri luokat on esitetty eri värein ja niiden läheisyyden mukaan, ja niissä voi helposti näyttää paljon tietoja, mikä olisi vaikeaa muissa kaaviotyypeissä. Treemap-kaavio voidaan piirtää, kun hierarkkisessa rakenteessa on tyhjiä soluja ja treemap-kaaviot sopivat hierarkian suhteiden vertailuun.

Esimerkki treemap-kaaviosta Office 2016 for Windowsissa

Treemap-kaavioissa ei ole kaavion alatyyppejä.

Auringonsädekaavio sopii erinomaisesti hierarkkisten tietojen esittämiseen ja voidaan piirtää, kun hierarkkisessa rakenteessa on tyhjiä soluja. Jokainen hierarkiataso esitetään yhdellä renkaalla tai ympyrällä siten, että sisimpänä on hierarkian ylin taso. Auringonsädekaavio, jossa ei ole hierarkkisia tietoja (yksi luokkataso) näyttää samalta kuin rengaskaavio. Auringonsädekaaviossa, jossa on useita luokkatasoja, sen sijaan osoitetaan ulompien renkaiden suhde sisempiin renkaisiin. Auringonsädekaavio on tehokkain tapa esittää, miten yksi rengas jakautuu osiin, ja toinen hierarkiakaavio, Treemap-kaavio, sopii sen sijaan hyvin suhteellisten kokojen vertailuun.

Kuva Office 2016 for Windowsin Sunburst-kaaviosta

Auringonsädekaavioissa ei ole kaavion alatyyppejä.

Histogrammikaaviosta näkyy tiedon esiintymistaajuus tietyssä jakautumassa. Kaavion jokaista saraketta kutsutaan lokeroksi. Niitä voidaan muuttaa tietojen tarkempaa analyysia varten.

Mallihistogrammi

Histogrammikaavioiden tyypit

 • Histogrammi    Histogrammikaavio esittää tietojen jakautumisen esiintymistaajuuden mukaisiin lokeroihin ryhmiteltynä.

  Histogrammikaavio alatyypin histogrammikaaviossa
 • Pareto-kaavio    Pareto on lajiteltu histogrammikaavio, joka sisältää sekä laskevaan järjestykseen lajitellut sarakkeet että viivan, joka edustaa kumulatiivista kokonaisprosenttiosuutta.

  Pareto-kaavion alityyppi käytettävissä olevissa histogrammikaavioissa

Ruutu- ja janakaavio näyttää tiedot neljänneksiin jaettuina ja korostaa keskiarvon ja poikkeavat arvot. Ruuduissa voi olla pystysuuntaisia viivoja, joita kutsutaan janoiksi. Nämä viivat osoittavat vaihtelevuuden ylä- ja alaneljännesten ulkopuolella. Kaikki näiden viivojen eli janojen ulkopuoliset pisteet ovat poikkeavia arvoja. Käytä tätä kaaviotyyppiä, kun haluat esittää useita tietojoukkoja, jotka liittyvät toisiinsa jollakin tavalla.

Malliruutu ja janakaavio

Ruutu- ja janakaavioissa ei ole kaavion alatyyppejä.

Vesiputouskaavio näyttää taloustietojesi juoksevan loppusumman, kun arvoja lisätään tai vähennetään. Sitä käyttämällä on helppo ymmärtää, kuinka positiivisten ja negatiivisten arvioiden sarja vaikuttaa alkuarvoon. Sarakkeiden värikoodin ansiosta erotat positiiviset luvut negatiivisista helposti.

Esimerkki vesiputouskaaviosta

Vesiputouskaavioissa ei ole kaavion alatyyppejä.

Suppilokaaviot esittävät arvoja prosessin useita eri vaiheista.

Myyntikaaviota esittävä suppilokaavio (vaiheet ensimmäisessä sarakkeessa, arvot toisessa)

Yleensä arvot pienenevät asteittain, jolloin palkit muistuttavat suppiloa. Lisätietoja suppilokaavioista on täällä.

Riveihin ja sarakkeisiin järjestetyt tiedot voidaan piirtää yhdistelmäkaavioon. Yhdistelmäkaavio yhdistää vähintään kaksi kaaviolajia, mikä helpottaa tietojen ymmärtämistä etenkin, jos kaaviossa on sekalaisia tietotyyppejä. Kaavion tietojen lukeminen helpottuu entisestään, kun kaavioon lisätään 2-akseli. Tässä esimerkissä asuntojen myyntimäärä tammikuun ja kesäkuun välillä esitetään pylväskaaviona. Samassa kaaviossa näkyvä viivakaavio kertoo lukijalle asuntojen keskimääräisen myyntihinnan kuukausittain.

Yhdistelmäkaavio, jossa on 2-akseli

Yhdistelmäkaaviolajit

 • Liitetty pylväskaavio – viivakaavio ja liitetty pylväskaavio – viivakaavio 2-akselilla    Tämä kaavio yhdistää liitetyn pylväskaavion ja viivakaavion siten, että osa arvosarjoista näytetään pylväinä ja osa viivoina samassa kaaviossa. Kaaviossa voidaan käyttää 2-akselia.

  Yhdistelmäpylväskaaviot

 • Pinottu aluekaavio – liitetty pylväskaavio    Tämä kaavio yhdistää pinotun aluekaavion ja liitetyn pylväskaavion siten, että osa arvosarjoista näytetään pinottuina alueina ja osa pylväinä samassa kaaviossa.

  Pinottu aluekaavio - liitetty pylväskaavio

 • Mukautettu yhdistelmä    Tässä kaaviossa voit yhdistää haluamasi kaaviot samaan kaavioon.

  Mukautettu yhdistelmäkaavio

Kaaviolajin muuttaminen

Jos sinulla on jo kaavio, mutta haluat vaihtaa sen tyyppiä:

 1. Valitse kaavio, napsauta Rakenne-välilehteä ja valitse Muuta kaaviolaji.

  Kaaviolajin muuttaminen

 2. Valitse uusi kaaviolaji Muuta kaaviolaji -ruudusta.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Luo suppilokaavio

Tietojen näyttäminen Gantt-kaaviossa

Histogrammin luominen

Lajitellun histogrammin luominen

Auringonsädekaavion luominen Office 2016:ssa

Treemap-kaavion luominen Office 2016:ssa

Vesiputouskaavion luominen Excel 2016:ssa

Ruutu- ja janakaavion luominen

Ympyräkaavion lisääminen

Kaavion luominen Windowsin Excel 2016:ssa

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×