Microsoft Wordin pikanäppäimet

Tässä ohjeaiheessa kuvatut pikanäppäimet viittaavat Yhdysvalloissa käytettävään näppäimistöasetteluun. Muissa asetteluissa näppäimet eivät välttämättä ole samat.

Huomautukset  

 • Tässä artikkelissa ei käsitellä pikanäppäinten mukauttamista eikä makrojen ja automaattisen tekstin pikanäppäinten luomista. Lisätietoja on Katso myös -kohdan linkeissä.

 • Jos käytät Microsoft Word Starteria, ota huomioon, että kaikki luetellut Word-ominaisuudet ja toiminnot eivät ole tuettuja Word Starterissa. Jos haluat lisätietoja Word Starterissa käytettävissä olevista ominaisuuksista ja toiminnoista, tutustu Word Starter -ominaisuuksien tukeen.

Sisältö

Pikanäppäinten etsiminen ja käyttäminen

Osien laajentaminen näppäimistöllä

Tästä artikkelista etsiminen

Tämän artikkelin tulostaminen

Microsoft Officen perustoiminnot

Tehtäväruudun sulkeminen

Tehtäväruudun siirtäminen

Tietoruudun koon muuttaminen

Vinkkejä

Siirtyminen valintanauhassa

Microsoft Wordin pikaopas

Asiakirjojen ja WWW-sivujen käsitteleminen

Tekstin ja kappaleiden muotoileminen ja siirtäminen

Merkki- ja kappalemuotoilu

Sulkee Tyylit-tehtäväruudun.

Objektien lisääminen ja muokkaaminen

Yhdistäminen ja kentät

Kielipalkki

Vinkkejä

Toimintonäppäinten viitteet

Pikanäppäinten etsiminen ja käyttäminen

Jos pikanäppäin on näppäinyhdistelmä, joka edellyttää vähintään kahden näppäimen samanaikaista painamista, painettavat näppäimet on erotettu toisistaan plusmerkillä (+) Microsoft Word 2010 -ohjeessa. Jos pikanäppäin on näppäinyhdistelmä, jossa on ensin painettava yhtä näppäintä ja välittömästi sen jälkeen toista näppäintä, painettavat näppäimet on erotettu pilkulla (,).

Osien laajentaminen näppäimistöllä

 • Laajenna artikkelin kaikki osat painamalla SARKAINTA, kunnes Näytä kaikki valitaan ja paina sitten ENTER-näppäintä.Tiivistä kaikki osat painamalla ENTER-näppäintä uudelleen.

 • Voit laajentaa artikkelista vain yhden osan painamalla SARKAINTA, kunnes kyseisen osan otsikko ja plusmerkki valitaan ja painamalla sitten ENTER-näppäintä. Voit tiivistää osan painamalla ENTER-näppäintä uudelleen.

Tästä artikkelista etsiminen

Tärkeää   Ennen kuin aloitat haun paina SARKAINTA, kunnes Näytä kaikki valitaan ja paina sitten ENTER-näppäintä.

 1. Paina CTRL+F.

  Esiin tulee hakuruutu, ja voit aloittaa kirjoittamisen osoittimen kohdalta.

 2. Kirjoita hakuteksti ruutuun.

 3. Paina ENTER-näppäintä.

Tämän artikkelin tulostaminen

Voit tulostaa tämän ohjeaiheen painamalla SARKAINTA, kunnes Näytä kaikki valitaan, painamalla ENTER-näppäintä ja painamalla sitten CTRL+P.

Sivun alkuun

Microsoft Officen perustoiminnot

Ikkunoiden näyttäminen ja käyttäminen

Toiminto:

Paina:

Siirtää seuraavaan ikkunaan.

ALT+SARKAIN

Siirtää edelliseen ikkunaan.

ALT+VAIHTO+SARKAIN

Sulkee aktiivisen ikkunan.

CTRL+W tai CTRL+F4

Palauttaa aktiivisen ikkunan koon suurentamisen jälkeen.

ALT+F5

Siirtää ohjelmaikkunan ruudusta tehtäväruutuun myötäpäivään. F6-näppäintä on ehkä painettava useita kertoja.

F6

Siirtyy ohjelmaikkunan toisesta ruudusta tehtäväruutuun (vastapäivään).

VAIHTO+F6

Siirtää seuraavaan ikkunaan, jos avoinna on useita ikkunoita.

CTRL+F6

Siirtää edelliseen ikkunaan.

CTRL+VAIHTO+F6

Suurentaa tai palauttaa valitun ikkunan.

CTRL+F10

Kopioi näytön kuvan leikepöydälle.

PRINT SCREEN

Kopioi valitun ikkunan kuvan leikepöydälle.

ALT+PRINT SCREEN

Valintaikkunoiden käyttäminen

Toiminto:

Paina:

Siirtää seuraavaan vaihtoehtoon tai vaihtoehtoryhmään.

SARKAIN

Siirtää edelliseen vaihtoehtoon tai vaihtoehtoryhmään.

VAIHTO+SARKAIN

Siirtää valintaikkunan seuraavaan välilehteen.

CTRL+SARKAIN

Siirtää valintaikkunan edelliseen välilehteen.

CTRL+VAIHTO+SARKAIN

Siirtävät avoimessa avattavassa luettelossa vaihtoehdosta toiseen tai vaihtoehtoryhmästä toiseen.

Nuolinäppäimet

Suorittaa valitun näppäimen toiminnon tai valitsee valintaruudun tai poistaa sen valinnan.

VÄLINÄPPÄIN

Valitsee vaihtoehdon tai lisää valintaruutuun valintamerkin tai poistaa sen.

ALT ja vaihtoehdon alleviivattu kirjain

Avaa valitun avattavan luettelon.

ALT+ALANUOLI

Valitse avattavan luettelon vaihtoehto.

Avattavan luettelon vaihtoehdon ensimmäinen kirjain

Sulkee valitun avattavan luettelon, peruuttaa komennon tai sulkee valintaikkunan.

ESC

Suorita valittu komento.

ENTER

Muokkausruutujen käyttäminen valintaikkunoissa

Muokkausruutu on tyhjä alue, johon voidaan kirjoittaa tai liittää tekstiä, esimerkiksi käyttäjänimi tai kansion polku.

Toiminto:

Paina:

Siirtää syötteen alkuun.

HOME

Siirtää syötteen loppuun.

END

Siirtää yhden merkin vasemmalle tai oikealle.

VASEN NUOLI tai OIKEA NUOLI

Siirtää sanan alkuun.

CTRL+VASEN NUOLI

Siirtää sanan loppuun.

CTRL+OIKEA NUOLI

Valitsee seuraavan merkin vasemmalta tai kumoaa sen valinnan.

VAIHTO+VASEN NUOLI

Valitsee seuraavan merkin oikealta tai kumoaa sen valinnan.

VAIHTO+OIKEA NUOLI

Valitsee seuraavan sanan vasemmalta tai kumoaa sen valinnan.

CTRL+VAIHTO+VASEN NUOLI

Valitsee seuraavan sanan oikealta tai kumoaa sen valinnan.

CTRL+VAIHTO+OIKEA NUOLI

Valitsee lisäyskohdasta syötteen alkuun.

VAIHTO+HOME

Valitsee lisäyskohdasta syötteen loppuun.

VAIHTO+END

Käytä Avaa- ja Tallenna nimellä -valintaikkunoita.

Toiminto:

Paina:

Näyttää Avaa-valintaikkunan.

CTRL+F12 tai CTRL+O

Näyttää Tallenna nimellä -valintaikkunan.

F12

Avaa valitun kansion tai tiedoston.

ENTER

Avaa valittua kansiota yhden tason ylempänä olevan kansion.

ASKELPALAUTIN

Poistaa valitun kansion tai tiedoston.

DEL

Tuo näyttöön valitun kohteen, esimerkiksi kansion tai tiedoston, pikavalikon.

VAIHTO+F10

Siirtyy seuraavaan asetukseen.

SARKAIN

Siirtyy edelliseen asetukseen.

VAIHTO+SARKAIN

Avaa Kohde-luettelon.

F4 tai ALT+K

Toimien kumoaminen ja tekeminen uudelleen

Toiminto:

Paina:

Peruuttaa toimen.

ESC

Kumoaa toimen.

CTRL+Z

Toistaa toimen tai tekee toimen uudelleen.

CTRL+Y

Tehtäväruutujen ja valikoiminen käyttäminen

Toiminto:

Paina:

Siirry tehtäväruutuun ohjelmaikkunan toisesta ruudusta. (Sinun on ehkä painettava F6-näppäintä useasti.)

F6

Siirtyy tehtäväruutuun, kun valikko on aktiivinen. (CTRL+SARKAIN-näppäinyhdistelmää on ehkä painettava useita kertoja.)

CTRL+SARKAIN

Kun tehtäväruutu on valittuna, valitse tehtäväruudun seuraava tai edellinen vaihtoehto.

SARKAIN tai VAIHTO+SARKAIN

Näytä kaikki komennot tehtäväruudun valikossa.

CTRL+VÄLINÄPPÄIN

Suorittaa valitun painikkeen toiminnon.

VÄLILYÖNTI tai ENTER

Avaa valikoiman valitun kohteen avattavan valikon.

VAIHTO+F10

Valitsee valikoiman ensimmäisen tai viimeisen kohteen.

HOME tai END

Vierittää valittua valikoimaluetteloa ylös- tai alaspäin.

PAGE UP tai PAGE DOWN

Tehtäväruudun sulkeminen

 1. Siirry tarvittaessa tehtäväruutuun painamalla F6-näppäintä.

 2. Paina CTRL+VÄLILYÖNTI-näppäinyhdistelmää.

 3. Valitse Sulje nuolinäppäimillä ja paina ENTER-näppäintä.

Tehtäväruudun siirtäminen

 1. Siirry tarvittaessa tehtäväruutuun painamalla F6-näppäintä.

 2. Paina CTRL+VÄLILYÖNTI-näppäinyhdistelmää.

 3. Valitse Siirrä nuolinäppäimillä ja paina ENTER-näppäintä.

 4. Siirrä tehtäväruutu nuolinäppäimillä ja paina ENTER-näppäintä.

Tietoruudun koon muuttaminen

 1. Siirry tarvittaessa tehtäväruutuun painamalla F6-näppäintä.

 2. Paina CTRL+VÄLILYÖNTI-näppäinyhdistelmää.

 3. Valitse Koko nuolinäppäimillä ja paina ENTER-näppäintä.

 4. Muuta tehtäväruudun kokoa nuolinäppäimillä ja paina ENTER-näppäintä.

Käytettävissä olevien toimintojen käyttäminen

Toiminto:

Paina:

Tuo näyttöön valitun kohteen pikavalikon.

VAIHTO+F10

Näyttää käytettävissä olevan toiminnon, Automaattisen korjauksen asetukset -painikkeen Painikkeen kuva tai Liittämisasetukset-painikkeen Painikkeen kuva valikon tai viestin. Jos näkyvissä on useita toimintoja, siirtyy seuraavaan toimintoon ja näyttää sen valikon tai viestin.

ALT+VAIHTO+F10

Siirry käytettävissä olevien toimintojen valikon vaihtoehdosta toiseen.

Nuolinäppäimet

Suorita käytettävissä olevien toimintojen valikossa valitun kohteen toiminto.

ENTER

Sulje käytettävissä olevien toimintojen valikko tai viesti.

ESC

Vinkkejä

 • Voit määrittää ohjelman antamaan äänimerkin aina, kun toiminto on käytettävissä (tämä ominaisuus ei ole käytettävissä Word Starterissa). Äänivihjeet edellyttävät sitä, että tietokoneessa on äänikortti ja Microsoft Officen ääniapuohjelma asennettuna.

 • Jos voit käyttää Internetiä, voit ladata Microsoft Officen ääniapuohjelman Office.com-sivustosta. Kun olet asentanut äänitiedostot, toimi seuraavasti:

  1. Avaa Wordin asetukset painamalla ALT+F, T.

  2. Valitse Lisäasetukset painamalla A-näppäintä ja siirry Wordin käyttämisen lisäasetukset -kohtaan painamalla SARKAINTA .

  3. Siirry Yleiset-kohdan Anna äänimerkki toiminnon yhteydessä -valintaruutuun painamalla ALT+S-näppäinyhdistelmää kahdesti. Paina sitten VÄLILYÖNTIÄ.

  4. Valitse OK painamalla SARKAINTA toistuvasti ja paina sitten ENTER-näppäintä.

   Huomautus   Tämän valintaruudun valitseminen tai valinnan poistaminen vaikuttaa kaikkiin ääntä tukeviin Office-ohjelmiin.

Sivun alkuun

Siirtyminen valintanauhassa

Voit käyttää mitä tahansa komentoa muutaman näppäimen painalluksella

Pikanäppäimillä avulla voit nopeasti käyttää komentoja riippumatta siitä, mitä olet ohjelmassa tekemässä. Voit käyttää kaikkia Word 2010 -komentoja pikanäppäimillä. Useimpien komentojen käyttö onnistuu 2–5 näppäinpainalluksella. Jos haluat käyttää pikanäppäintä, toimi seuraavasti:

 1. Paina ALT-näppäintä.

  Näppäinvihjeet näyttävät, mitkä toiminnot ovat käytettävissä nykyisessä näkymässä.

 2. Paina näppäinvihjeessä haluamasi toiminnon päällä näkyvää kirjainta.

 3. Painamasi kirjainnäppäimen mukaan näyttöön saattaa tulla lisää näppäinvihjeitä. Jos esimerkiksi Aloitus-välilehti on aktiivisena ja painat N-kirjainta, näyttöön tulee Lisää-välilehti sekä kyseisen välilehden ryhmien näppäinvihjeet.

 4. Jatka kirjainten painamista, kunnes painat sen komennon tai ohjausobjektin kirjainta, jota haluat käyttää. Joissakin tapauksissa ensin on painettava komennon sisältävän ryhmän kirjainta.

  Huomautus   Jos haluat peruuttaa valitsemasi toiminnon ja piilottaa näppäinvihjeet, paina ALT-näppäintä.

Näppäimistön kohdistuksen muuttaminen ilman hiirtä

Voit käyttää Office-valintanauhan sisältäviä ohjelmia näppäimistön avulla myös siirtämällä kohdistusta välilehdissä ja komennoissa, kunnes löydät haluamasi toiminnon. Seuraava taulukko sisältää joitakin tapoja siirtää kohdistusta käyttämättä hiirtä.

Toiminto:

Paina:

Valitse valintanauhan aktiivinen välilehti ja aktivoi pikanäppäimet.

ALT tai F10. Voit palata asiakirjaan ja peruuttaa pikanäppäinten aktivoinnin painamalla jompaa kumpaa näppäintä uudelleen.

Siirry valintanauhassa toiseen välilehteen.

Valitse aktiivinen välilehti F10-näppäimellä ja paina sitten VASENTA NUOLTA tai OIKEAA NUOLTA.

Laajentaa tai kutistaa valintanauhan.

CTRL+F1

Tuo näyttöön valitun kohteen pikavalikon.

VAIHTO+F10

Valitse kukin seuraavista ikkunan alueista siirtämällä kohdistusta:

 • valintanauhan aktiivinen välilehti

 • avoimet tehtäväruudut

 • ikkunan alaosassa oleva tilarivi

 • oma asiakirja.

F6

Siirtää kohdistuksen valintanauhan kuhunkin komentoon (eteen- tai taaksepäin).

SARKAIN tai VAIHTO+SARKAIN

Siirtyy valintanauhan kohteissa ylös, alas, vasemmalle tai oikealle.

ALANUOLI, YLÄNUOLI, VASEN NUOLI tai OIKEA NUOLI

Aktivoi valintanauhan valittu komento tai ohjausobjekti.

VÄLILYÖNTI tai ENTER

Avaa valintanauhan valittu valikko tai valikoima.

VÄLILYÖNTI tai ENTER

Aktivoi valintanauhan komento tai ohjausobjekti arvon muokkaamista varten.

ENTER

Lopettaa valintanauhan ohjausobjektin arvon muokkaamisen ja siirtää kohdistuksen takaisin asiakirjaan.

ENTER

Tuo näyttöön valintanauhan valitun komennon tai ohjausobjektin ohje. (Jos valittuun komentoon ei liity ohjeaihetta, näyttöön tulee ohjelman yleinen ohjeaihe.)

F1

Sivun alkuun

Microsoft Wordin pikaopas

Microsoft Wordin yleiset tehtävät

Toiminto:

Paina:

Lisää sitovan välilyönnin.

CTRL+VAIHTO+VÄLINÄPPÄIN

Lisää sitovan yhdysmerkin.

CTRL+YHDYSMERKKI

Lihavoi tekstin.

CTRL+B

Kursivoi tekstin.

CTRL+I

Alleviivaa tekstin.

CTRL+U

Pienentää fontin kokoa yhdellä arvolla.

CTRL+<

Suurentaa fontin kokoa yhdellä arvolla.

CTRL+>

Pienentää fontin kokoa yhdellä pisteellä.

CTRL+ALT+VAIHTO+8

Suurentaa fontin kokoa yhdellä pisteellä.

CTRL+ALT+VAIHTO+9

Poistaa kappale- tai merkkimuotoilun.

CTRL+VÄLINÄPPÄIN

Kopioi valitun tekstin tai objektin.

CTRL+C

Leikkaa valitun tekstin tai objektin.

CTRL+X

Liittää tekstin tai objektin.

CTRL+V

Liittää määräten.

CTRL+ALT+V

Liittää vain muotoilun.

CTRL+VAIHTO+V

Kumoa edellinen toiminto.

CTRL+Z

Tee viime toiminto uudelleen.

CTRL+Y

Avaa Rakenne-valintaikkunan.

CTRL+VAIHTO+G

Asiakirjojen ja WWW-sivujen käsitteleminen

Asiakirjojen luominen, tarkasteleminen ja tallentaminen

Toiminto:

Paina:

Luo uusi tiedosto.

CTRL+N

Avaa asiakirjan.

­­CTRL+O

Sulkee asiakirjan.

­­CTRL+W

Jakaa asiakirjaikkunan.

ALT+CTRL+S

Poistaa asiakirjaikkunan jakamisen.

ALT+VAIHTO+C tai ALT+CTRL+S

Tallentaa asiakirjan.

CTRL+S

Tekstin etsiminen, korvaaminen ja selaaminen

Toiminto:

Paina:

Avaa siirtymisruudun (asiakirjan hakua varten).

CTRL+F

Toistaa haun (Etsi ja korvaa -ikkunan sulkemisen jälkeen).

ALT+CTRL+Y

Korvaa tekstin, muotoilun tai erikoismerkin.

CTRL+H

Siirtyy sivulle, kirjanmerkkiin, alaviitteeseen, taulukkoon, kommenttiin, grafiikkaan tai muuhun kohteeseen.

CTRL+G

Siirtyy neljän viimeisimmän muokkauksen välillä.

ALT+CTRL+Z

Avaa selausvaihtoehtojen luettelon. Valitse vaihtoehto nuolinäppäimillä ja selaa asiakirjaa valitun vaihtoehdon mukaisesti painamalla ENTER-näppäintä.

ALT+CTRL+HOME

Siirtyy edelliseen selattavaan objektiin (määritetty selausasetuksissa).

CTRL+PAGE UP

Siirtyy seuraavaan selattavaan objektiin (määritetty selausasetuksissa).

CTRL+PAGE DOWN

Toiseen näkymään siirtyminen

Toiminto:

Paina:

Siirtyy tulostusasettelunäkymään.

ALT+CTRL+P

Siirtyy jäsennysnäkymään.

ALT+CTRL+O

Siirtyy luonnosnäkymään.

ALT+CTRL+N

Jäsennysnäkymä

Toiminto:

Paina:

Pienennä kappaleen sisennystä.

ALT+VAIHTO+VASEN NUOLI

Suurenna kappaleen sisennystä.

ALT+VAIHTO+OIKEA NUOLI

Laskee tekstin leipätekstiksi.

CTRL+VAIHTO+N

Siirrä valitut kappaleet ylöspäin.

ALT+VAIHTO+YLÄNUOLI

Siirrä valitut kappaleet alaspäin.

ALT+VAIHTO+ALANUOLI

Laajentaa otsikon alla olevan tekstin.

ALT+VAIHTO+PLUSMERKKI

Kutistaa otsikon alla olevan tekstin.

ALT+VAIHTO+MIINUSMERKKI

Laajentaa tai kutistaa koko tekstin tai kaikki otsikot.

ALT+VAIHTO+A

Piilottaa tai näyttää merkkimuotoilun.

Vinoviiva (/) numeronäppäimistössä

Näyttää leipätekstin ensimmäisen rivin tai koko tekstin.

ALT+VAIHTO+L

Näyttää kaikki otsikot otsikkotyylissä 1.

ALT+VAIHTO+1

Näyttää kaikki otsikot otsikkotyyliin nasti.

ALT+VAIHTO+n

Lisää sarkainmerkin.

CTRL+SARKAIN

Asiakirjojen tallentaminen ja esikatseleminen

Toiminto:

Paina:

Tulostaa asiakirjan.

CTRL+P

Siirtyy esikatseluun.

ALT+CTRL+I

Siirtyy esikatselusivulla sivun ollessa lähennetty.

Nuolinäppäimet

Siirtyy yhden sivun verran esikatselussa sivun ollessa loitonnettu.

PAGE UP tai PAGE DOWN

Siirtyy ensimmäiselle sivulle esikatselussa sivun ollessa loitonnettu.

CTRL+HOME

Siirtyy viimeiselle sivulle esikatselussa sivun ollessa loitonnettu.

CTRL+END

Asiakirjojen tarkistaminen

Toiminto:

Paina:

Lisää kommentin.

ALT+CTRL+A

Ottaa muutosmerkinnät käyttöön tai poistaa ne käytöstä.

CTRL+VAIHTO+E

Sulkee tarkistusruudun, jos se on avoinna.

ALT+VAIHTO+C

Koko näytön lukutila

Huomautus   Kaikki näytönlukijat eivät välttämättä ole yhteensopivia koko näytön lukutilan kanssa.

Toiminto:

Paina:

Siirtyy asiakirjan alkuun.

HOME

Siirtyy asiakirjan loppuun.

END

Siirtyy sivulle n.

n, ENTER

Poistuu lukuasettelunäkymästä.

ESC

Viitteet, alaviitteet ja loppuviitteet

Toiminto:

Paina:

Merkitsee sisällysluettelokohteen.

ALT+VAIHTO+O

Merkitsee lähdeluettelokohteen.

ALT+VAIHTO+I

Merkitsee hakemistokohteen.

ALT+VAIHTO+X

Lisää alaviitteen.

ALT+CTRL+F

Lisää loppuviitteen.

ALT+CTRL+D

WWW-sivujen käsitteleminen

Toiminto:

Paina:

Lisää hyperlinkki.

CTRL+K

Siirtyy yhden sivun taaksepäin.

ALT+VASEN NUOLI

Siirtyy yhden sivun eteenpäin.

ALT+OIKEA NUOLI

Päivittää näkymän.

F9

Tekstin ja kappaleiden muotoileminen ja siirtäminen

Tekstin ja grafiikan poistaminen

Toiminto:

Paina:

Poista merkki kohdistimen vasemmalta puolelta.

ASKELPALAUTIN

Poista sana kohdistimen vasemmalta puolelta.

CTRL+ASKELPALAUTIN

Poista merkki kohdistimen oikealta puolelta.

DEL

Poista sana kohdistimen oikealta puolelta.

CTRL+DEL.

Leikkaa ja siirtää valitun tekstin Officen leikepöydälle.

CTRL+X

Kumoa edellinen toiminto.

CTRL+Z

Leikkaa ja liittää piikkiin.

CTRL+F3

Tekstin ja grafiikan kopioiminen ja siirtäminen

Toiminto:

Paina:

Avaa Officen leikepöydän.

Siirry Aloitus-välilehteen painamalla ALT+H-näppäinyhdistelmää ja paina sitten F,O.

Kopioi valitun tekstin tai grafiikan Officen leikepöydälle.

CTRL+C

Leikkaa valitun tekstin tai grafiikan Officen leikepöydälle.

CTRL+X

Liittää Officen leikepöydän viimeisimmän lisäyksen tai liitetyn kohteen.

CTRL+V

Siirtää tekstin tai grafiikan kerran.

F2 (siirrä sitten osoitinta ja paina ENTER-näppäintä)

Kopioi tekstin tai grafiikan kerran.

VAIHTO+F2 (siirrä sitten osoitinta ja paina ENTER-näppäintä)

Kun teksti tai objekti on valittu, avaa Uuden rakenneosan luominen -valintaruudun.

ALT+F3

Kun rakenneosa – esimerkiksi SmartArt-kuva  – on valittu, näyttää rakenneosan pikavalikon.

VAIHTO+F10

Leikkaa ja liittää piikkiin.

CTRL+F3

Liittää piikin sisällön.

CTRL+VAIHTO+F3

Kopioi asiakirjan edellisessä osassa käytetyn ylä- tai alatunnisteen.

ALT+VAIHTO+R

Erikoismerkkien lisääminen

Toiminto:

Paina:

Kenttä

CTRL+F9

Lisää rivinvaihdon.

VAIHTO+ENTER

Lisää sivunvaihdon.

CTRL+ENTER

Lisää palstanvaihdon.

CTRL+VAIHTO+ENTER

Lisää pitkän ajatusviivan.

ALT+CTRL+MIINUSMERKKI

Lisää ajatusviivan.

CTRL+MIINUSMERKKI

Lisää tavutusvihjeen.

CTRL+YHDYSMERKKI

Lisää sitovan yhdysmerkin.

CTRL+YHDYSMERKKI

Lisää sitovan välilyönnin.

CTRL+VAIHTO+VÄLINÄPPÄIN

Lisää tekijänoikeusmerkin.

ALT+CTRL+C

Lisää rekisteröidyn tavaramerkin.

ALT+CTRL+R

Lisää tavaramerkin.

ALT+CTRL+T

Lisää kolme pistettä.

ALT+CTRL+PISTE

Lisää vasemman puolilainausmerkin.

CTRL+` (heittomerkki), ` (heittomerkki)

Lisää oikean puolilainausmerkin.

CTRL+' (heittomerkki), ' (heittomerkki)

Lisää vasemman lainausmerkin.

CTRL+` (heittomerkki), VAIHTO+' (heittomerkki)

Lisää oikean lainausmerkin.

CTRL+' (heittomerkki), VAIHTO+' (heittomerkki)

Lisää automaattisen tekstin.

ENTER (kun olet ensin kirjoittanut muutaman ensimmäisen merkin automaattisen tekstin nimestä ja kohdeohje on tullut näkyviin)

Merkkien lisääminen merkkikoodeja käyttämällä

Toiminto:

Paina:

Lisää määritetyn heksadesimaalisen Unicode-merkkikoodin Unicode-merkin. Jos haluat esimerkiksi lisätä euron symbolin (Euron valuuttasymboli), kirjoita 20AC ja pidä sitten ALT-näppäintä alhaalla, kun painat X-näppäintä.

Merkkikoodi, ALT+X

Etsii valitun merkin Unicode-merkkikoodin.

ALT+X

Lisää määritetyn desimaalisen ANSI-merkkikoodin ANSI-merkin. Jos haluat lisätä esimerkiksi euron symbolin, pidä ALT-näppäintä alhaalla ja kirjoita sitten numeronäppäimistöllä luku 0128.

ALT+merkkikoodi (numeronäppäimistössä)

Tekstin ja grafiikan valitseminen

Valitse teksti pitämällä VAIHTO-näppäintä alhaalla ja siirtämällä osoitinta nuolinäppäimillä.

Valinnan laajentaminen

Toiminto:

Paina:

Ottaa laajennustilan käyttöön.

F8

Valitsee lähimmän merkin.

F8, ja sitten VASEN NUOLI tai OIKEA NUOLI

Laajentaa valintaa.

F8 (valitse sana painamalla kerran, valitse lause painamalla kaksi kertaa ja niin edelleen)

Pienentää valintaa.

VAIHTO+F8

Poistaa laajennustilan käytöstä.

ESC

Laajentaa valintaa yhden merkin oikealle.

VAIHTO+OIKEA NUOLI

Laajentaa valintaa yhden merkin vasemmalle.

VAIHTO+VASEN NUOLI

Laajentaa valintaa sanan loppuun.

CTRL+VAIHTO+OIKEA NUOLI

Laajentaa valintaa sanan alkuun.

CTRL+VAIHTO+VASEN NUOLI

Laajentaa valintaa rivin loppuun.

VAIHTO+END

Laajentaa valintaa rivin alkuun.

VAIHTO+HOME

Laajentaa valintaa yhden rivin alaspäin.

VAIHTO+ALANUOLI

Laajentaa valintaa yhden rivin ylöspäin.

VAIHTO+YLÄNUOLI

Laajentaa valintaa kappaleen loppuun.

CTRL+VAIHTO+ALANUOLI

Laajentaa valintaa kappaleen alkuun.

CTRL+VAIHTO+YLÄNUOLI

Laajentaa valintaa yhden näytön alaspäin.

VAIHTO+PAGE DOWN

Laajentaa valintaa yhden näytön ylöspäin.

VAIHTO+PAGE UP

Laajentaa valintaa asiakirjan alkuun.

CTRL+VAIHTO+HOME

Laajentaa valintaa asiakirjan loppuun.

CTRL+VAIHTO+END

Laajentaa valintaa ikkunan loppuun.

ALT+CTRL+VAIHTO+PAGE DOWN

Laajentaa valinnan koskemaan koko asiakirjaa.

CTRL+A

Valitsee pystysuuntaisen tekstialueen.

CTRL+VAIHTO+F8, käytä sitten nuolinäppäimiä ja lopeta valintatila painamalla ESC-näppäintä

Laajentaa valintaa asiakirjan määrättyyn sijaintiin.

F8+nuolinäppäimet, lopeta valintatila painamalla ESC-näppäintä

Tekstin ja grafiikan valitseminen taulukossa

Toiminto:

Paina:

Valitsee seuraavan solun sisällön.

SARKAIN

Valitsee edellisen solun sisällön.

VAIHTO+SARKAIN

Laajentaa valinnan viereisiin soluihin.

Pidä VAIHTONÄPPÄINTÄ alhaalla ja paina nuolinäppäintä useita kertoja

Valitsee sarakkeen.

Siirry nuolinäppäimillä sarakkeen ylimmäiseen tai alimmaiseen soluun ja tee sitten jokin seuraavista:

 • Valitse sarake ylhäältä alas painamalla VAIHTO+ALT+PAGE DOWN -näppäinyhdistelmää.

 • Valitse sarake alhaalta ylös painamalla VAIHTO+ALT+PAGE UP -näppäinyhdistelmää.

Laajentaa valinnan (tai lohkon).

CTRL+VAIHTO+F8, käytä sitten nuolinäppäimiä ja lopeta valintatila painamalla ESC-näppäintä

Valitsee koko taulukon.

ALT+5 numeronäppäimistöltä (NUM LOCK -tilan on oltava poissa käytöstä)

Asiakirjassa siirtyminen

Siirry:

Paina:

Yksi merkki vasemmalle

VASEN NUOLINÄPPÄIN

Yksi merkki oikealle

OIKEA NUOLINÄPPÄIN

Yksi sana vasemmalle

CTRL+VASEN NUOLI

Yksi sana oikealle

CTRL+OIKEA NUOLI

Yksi kappale ylöspäin

CTRL+YLÄNUOLI

Yksi kappale alaspäin

CTRL+ALANUOLI

Yksi solu vasemmalle (taulukossa)

VAIHTO+SARKAIN

Yksi solu oikealle (taulukossa)

SARKAIN

Ylöspäin yhden rivin verran

YLÄNUOLI

Alaspäin yhden rivin verran

ALANUOLI

Rivin loppuun

END

Rivin alkuun

HOME

Ikkunan alkuun

ALT+CTRL+PAGE UP

Ikkunan loppuun

ALT+CTRL+PAGE DOWN

Yksi näyttö ylöspäin (vierittäminen)

PAGE UP

Yksi näyttö alaspäin (vierittäminen)

PAGE DOWN

Seuraavan sivun alkuun

CTRL+PAGE DOWN

Edellisen sivun alkuun

CTRL+PAGE UP

Asiakirjan loppuun

CTRL+END

Asiakirjan alkuun

CTRL+HOME

Edelliseen muutokseen

VAIHTO+F5

Asiakirjan avaamisen jälkeen kohtaan, jota käsiteltiin edellisen sulkemisen aikana

VAIHTO+F5

Taulukossa siirtyminen

Siirry:

Paina:

Rivin seuraavaan soluun

SARKAIN

Rivin edelliseen soluun

VAIHTO+SARKAIN

Rivin ensimmäiseen soluun

ALT+HOME

Rivin viimeiseen soluun

ALT+END

Sarakkeen ensimmäiseen soluun

ALT+PAGE UP

Sarakkeen viimeiseen soluun

ALT+PAGE DOWN

Edelliselle riville

YLÄNUOLI

Seuraavalle riville

ALANUOLI

Yksi rivi ylöspäin

ALT+VAIHTO+YLÄNUOLI

Yksi rivi alaspäin

ALT+VAIHTO+ALANUOLI

Kappaleiden ja sarkainmerkkien lisääminen taulukkoon

Toiminto:

Paina:

Lisää uusia kappaleita soluun.

ENTER

Lisää sarkainmerkkejä soluun.

CTRL+SARKAIN

Korvaustilan käyttäminen

Voit muuttaa korvausasetuksia niin, että voit siirtyä korvaustilaan painamalla Insert-näppäintä:

 1. Avaa Wordin asetukset painamalla ALT+F, T.

 2. Valitse Lisäasetukset painamalla A-näppäintä ja paina sitten SARKAINTA.

 3. Siirry Ohjaa korvaustilaa Insert-näppäimen avulla -valintaruutuun painamalla ALT+O.

 4. Valitse valintaruutu painamalla VÄLILYÖNTIÄ ja paina sitten ENTER-näppäintä.

Siirry korvaustilaan ja poistu korvaustilasta painamalla Insert-näppäintä.

Merkki- ja kappalemuotoilu

Kopioi muotoilun.

Toiminto:

Paina:

Kopioi muotoilun tekstistä.

CTRL+VAIHTO+C

Käyttää kopioitua muotoilua tekstissä.

CTRL+VAIHTO+V

Fontin tai sen koon muuttaminen

Huomautus   Seuraavat pikanäppäimet eivät ole käytettävissä koko näytön lukutilassa.

Toiminto:

Paina:

Avaa Fontti-valintaikkuna fontin vaihtamista varten.

CTRL+VAIHTO+F

Suurenna fonttikokoa.

CTRL+>

Pienennä fonttikokoa.

CTRL+<

Suurentaa fonttikokoa yhden pisteen.

CTRL+ALT+VAIHTO+9

Pienentää fonttikokoa yhden pisteen.

CTRL+ALT+VAIHTO+8

Merkkimuotojen käyttäminen

Toiminto:

Paina:

Avaa Fontti-valintaikkuna merkkien muotoilun muuttamista varten.

­­CTRL+D

Muuttaa kirjainkokoa.

VAIHTO+F3

Muuttaa kaikki kirjaimet isoiksi kirjaimiksi.

CTRL+VAIHTO+A

Lihavoi.

CTRL+B

Alleviivaa.

CTRL+U

Alleviivaa sanat ilman välien alleviivaamista.

CTRL+VAIHTO+W

Kaksoisalleviivaa tekstin.

CTRL+VAIHTO+D

Käyttää piilotettua tekstin muotoilua.

CTRL+VAIHTO+H

Kursivoi.

CTRL+I

Muuttaa kaikki kirjaimet kapiteelikirjaimiksi.

CTRL+VAIHTO+K

Käytä alaindeksimuotoilua (automaattinen välistys).

CTRL+YHTÄLÄISYYSMERKKI

Käytä yläindeksimuotoilua (automaattinen välistys).

CTRL+VAIHTO+PLUS

Poistaa manuaalisen merkkien muotoilun.

CTRL+VÄLINÄPPÄIN

Muuttaa valitun alueen fontin Symbol-fontiksi.

CTRL+VAIHTO+Q

Tekstimuotoilujen näyttäminen ja kopioiminen

Toiminto:

Paina:

Näyttää tulostumattomat merkit.

CTRL+VAIHTO+* (numeronäppäimistön asteriski ei toimi)

Näyttää muotoilun.

VAIHTO+F1 (valitse sitten teksti, jonka muotoilua haluat tarkastella)

Kopioi tekstimuodot.

CTRL+VAIHTO+C

Liitä tekstimuodot.

CTRL+VAIHTO+V

Rivinvälistyksen määrittäminen

Toiminto:

Paina:

Riviväli 1.

CTRL+1

Riviväli 2.

CTRL+2

Riviväli 1,5.

CTRL+5

Lisää tai poistaa kappaletta edeltävän rivivälin.

CTRL+0 (nolla)

Kappaleiden tasaaminen

Toiminto:

Paina:

Tasaa kappaleen keskelle tai vasempaan reunaan.

CTRL+E

Tasaa kappaleen molemmista reunoista tai vasempaan reunaan.

CTRL+J

Tasaa kappaleen oikeaan reunaan tai vasempaan reunaan.

CTRL+R

Tasaa kappale vasemmalle.

CTRL+L

Sisennä kappale vasemmalta.

CTRL+M

Poista kappaleen vasen sisennys.

CTRL+VAIHTO+M

Luo riippuvan sisennyksen.

CTRL+T

Pienentää riippuvaa sisennystä.

CTRL+VAIHTO+T

Poistaa kappaleen muotoilun.

CTRL+Q

Kappaletyylien käyttäminen

Toiminto:

Paina:

Avaa Käytä tyylejä -tehtäväruudun.

CTRL+VAIHTO+S

Avaa Tyylit-tehtäväruudun.

ALT+CTRL+VAIHTO+S

Aloittaa automaattisen muotoilun.

ALT+CTRL+K

Ottaa normaalityylin käyttöön.

CTRL+VAIHTO+N

Ottaa otsikkotyylin 1 käyttöön.

ALT+1

Ottaa otsikkotyylin 2 käyttöön.

ALT+2

Ottaa otsikkotyylin 3 käyttöön.

ALT+3

Sulkee Tyylit-tehtäväruudun.

 1. Jos Tyylit-tehtäväruutua ei ole valittu, valitse se painamalla F6-näppäintä.

 2. Paina CTRL+VÄLILYÖNTI-näppäinyhdistelmää.

 3. Valitse Sulje nuolinäppäimillä ja paina ENTER-näppäintä.

Objektien lisääminen ja muokkaaminen

Objektin lisääminen

 1. Avaa Objekti-valintaikkuna painamalla ALT, N, J, ja sitten J.

 2. Tee jokin seuraavista.

  • Valitse objektilaji painamalla ALANUOLTA ja luo objekti painamalla ENTER-näppäintä.

  • Siirry Luo tiedostosta -välilehteen painamalla CTRL+SARKAIN-näppäinyhdistelmää, paina SARKAINTA ja kirjoita sitten tiedostoon lisättävän objektin nimi tai etsi se selaamalla.

Objektin muokkaaminen

 1. Aseta osoitin objektin vasemmalle puolelle asiakirjassa ja valitse sitten objekti painamalla VAIHTO+OIKEA NUOLI -näppäinyhdistelmää.

 2. Paina VAIHTO+F10.

 3. Siirry Objektin nimi -kohtaan painamalla SARKAINTA, paina ENTER-näppäintä ja paina sitten ENTER-näppäintä uudelleen.

SmartArt-kuvan lisääminen

 1. Valitse SmartArt painamalla ja vapauttamalla ALT, N ja sitten M.

 2. Valitse grafiikkalaji nuolinäppäimillä.

 3. Paina SARKAINTA ja valitse lisättävä grafiikka nuolinäppäimillä.

 4. Paina ENTER-näppäintä.

WordArt-objektin lisääminen

 1. Valitse WordArt painamalla ja vapauttamalla ALT, N ja sitten W.

 2. Valitse haluamasi WordArt-tyyli nuolinäppäimillä ja paina sitten ENTER-näppäintä.

 3. Kirjoita haluamasi teksti.

 4. Valitse WordArt-objekti painamalla ESC-näppäintä ja siirrä objektia nuolinäppäimillä.

 5. Palaa asiakirjaan painamalla ESC-näppäintä uudelleen.

Yhdistäminen ja kentät

Yhdistämistoiminnon suorittaminen

Huomautus   Seuraavia pikanäppäimiä voi käyttää vain Postitukset-välilehdessä.

Toiminto:

Paina:

Yhdistämisen esikatseleminen

ALT+VAIHTO+K

Asiakirjan yhdistäminen

ALT+VAIHTO+N

Yhdistetyn asiakirjan tulostaminen

ALT+VAIHTO+M

Yhdistetyn tietoasiakirjan muokkaaminen

ALT+VAIHTO+E

Yhdistämiskentän lisääminen

ALT+VAIHTO+F

Kenttien käsitteleminen

Toiminto:

Paina:

Lisää DATE-kentän.

ALT+VAIHTO+D

Lisää LISTNUM-kentän.

ALT+CTRL+L

Lisää PAGE-kentän.

ALT+VAIHTO+P

Lisää TIME-kentän.

ALT+VAIHTO+T

Lisää tyhjän kentän.

CTRL+F9

Päivittää Microsoft Office Word -lähdeasiakirjan linkitetyt tiedot.

CTRL+VAIHTO+F7

Päivittää valitut kentät.

F9

Purkaa kentän linkin.

CTRL+VAIHTO+F9

Vaihtaa valitun kenttäkoodin ja sen tuloksen välillä.

VAIHTO+F9

Liikkuu kaikkien kenttäkoodien ja kenttien tulosten välillä.

ALT+F9

Käyttää GOTOBUTTON-kenttää tai MACROBUTTON-kenttää kentän tulokset näyttävässä kentässä.

ALT+VAIHTO+F9

Siirtyy seuraavaan kenttään.

F11

Siirtyy edelliseen kenttään.

VAIHTO+F11

Lukitsee kentän.

CTRL+F11

Poistaa kentän lukituksen.

CTRL+VAIHTO+F11

Kielipalkki

Käsinkirjoitetun tekstin tunnistus

Toiminto:

Paina:

Siirtyy kielten tai näppäimistöasettelujen välillä.

Vasen ALT+VAIHTO

Näyttää korjausvaihtoehtojen luettelon.

Painikkeen kuva+C

Ottaa käsin kirjoittamisen käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

Painikkeen kuva+H

Ottaa 101-näppäimistöllä käytettävän japaninkielisen kirjoitustuen (IME) käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

ALT+~

Ottaa 101-näppäimistöllä käytettävän koreankielisen kirjoitustuen käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

Oikea ALT

Ottaa 101-näppäimistöllä käytettävän kiinankielisen kirjoitustuen käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

CTRL+VÄLINÄPPÄIN

Vinkkejä

 • Voit määrittää kielten ja näppäimistöasetteluiden välillä siirtymiseen käytettävän näppäinyhdistelmän Näppäinten lisäasetukset -valintaikkunassa. Avaa Näppäinten lisäasetukset -valintaikkuna napsauttamalla Kieli-palkkia hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla Asetukset. Valitse Ominaisuudet-kohdassa Näppäinasetukset.

 • Windows-näppäin (Painikkeen kuva) on useimmissa näppäimistöissä näppäimistön alarivissä.

Sivun alkuun

Toimintonäppäinten viitteet

Toimintonäppäimet

Toiminto:

Paina:

Hanki ohjeita tai käy Microsoft Office.com -sivustossa.

F1

Siirtää tekstin tai grafiikan.

F2

Toistaa edellisen toiminnon.

F4

Valitsee Siirry-komennon (Aloitus-välilehti).

F5

Siirtyy seuraavaan ruutuun tai kehykseen.

F6

Valitsee Oikeinkirjoitus-komennon (Tarkista-välilehti).

F7

Laajentaa valintaa.

F8

Päivittää valitut kentät.

F9

Näyttää näppäinvihjeet.

F10

Siirtyy seuraavaan kenttään.

F11

Valitsee Tallenna nimellä -komennon.

F12

VAIHTO+TOIMINTONÄPPÄIN

Toiminto:

Paina:

Käynnistää kohdeohjeet tai näyttää muotoilun.

VAIHTO+F1

Kopioi tekstin.

VAIHTO+F2

Muuttaa kirjainkokoa.

VAIHTO+F3

Toistaa Etsi- tai Siirry-toiminnon.

VAIHTO+F4

Palaa viimeiseen muutokseen.

VAIHTO+F5

Siirtyy edelliseen ruutuun tai kehykseen (F6-näppäimen painamisen jälkeen).

VAIHTO+F6

Valitsee Tarkista-välilehden Tarkistustyökalut-ryhmän Synonyymisanasto-komennon.

VAIHTO+F7

Pienentää valintaa.

VAIHTO+F8

Siirtyy kenttäkoodin ja kentän tuloksen välillä.

VAIHTO+F9

Näyttää pikavalikon.

VAIHTO+F10

Siirtyy edelliseen kenttään.

VAIHTO+F11

Valitsee Tallenna-komennon.

VAIHTO+F12

CTRL+TOIMINTONÄPPÄIN

Toiminto:

Paina:

Laajentaa tai kutistaa valintanauhan.

CTRL+F1

Valitsee Esikatselu-komennon.

CTRL+F2

Leikkaa ja liittää piikkiin.

CTRL+F3

Sulkee ikkunan.

CTRL+F4

Siirtyy seuraavaan ikkunaan.

CTRL+F6

Lisää tyhjän kentän.

CTRL+F9

Suurentaa asiakirjaikkunan.

CTRL+F10

Lukitsee kentän.

CTRL+F11

Valitsee Avaa-komennon.

CTRL+F12

CTRL+VAIHTO+TOIMINTONÄPPÄIN

Toiminto:

Paina:

Lisää piikin sisällön

CTRL+VAIHTO+F3

Muokkaa kirjanmerkkiä

CTRL+VAIHTO+F5

Siirtyy edelliseen ikkunaan

CTRL+VAIHTO+F6

Päivittää Word 2010 -lähdeasiakirjan linkitetyt tiedot.

CTRL+VAIHTO+F7

Laajentaa valinnan tai lohkon.

CTRL+VAIHTO+F8 ja paina sitten nuolinäppäintä

Purkaa kentän linkin.

CTRL+VAIHTO+F9

Poistaa kentän lukituksen.

CTRL+VAIHTO+F11

Valitsee Tulosta-komennon.

CTRL+VAIHTO+F12

ALT+TOIMINTONÄPPÄIN

Toiminto:

Paina:

Siirtyy seuraavaan kenttään.

ALT+F1

Luo uuden Rakenneosa-kohteen.

ALT+F3

Lopeta Word 2010.

ALT+F4

Palauttaa tiedostoikkunan koon.

ALT+F5

Siirtyy avoimesta valintaikkunasta takaisin asiakirjaan, jos valintaikkuna tukee tätä näppäinyhdistelmää.

ALT+F6

Etsii seuraavan kirjoitus- tai kielioppivirheen.

ALT+F7

Suorittaa makron.

ALT+F8

Liikkuu kaikkien kenttäkoodien ja kenttien tulosten välillä.

ALT+F9

Näyttää Valinta ja näkyvyys -tehtäväruudun.

ALT+F10

Näyttää Microsoft Visual Basic -koodin.

ALT+F11

ALT+VAIHTO+TOIMINTONÄPPÄIN

Toiminto:

Paina:

Siirtyy edelliseen kenttään.

ALT+VAIHTO+F1

Valitsee Tallenna-komennon.

ALT+VAIHTO+F2

Näyttää Oheistiedot-tehtäväruudun.

ALT+VAIHTO+F7

Käyttää GOTOBUTTON-kenttää tai MACROBUTTON-kenttää kentän tulokset näyttävässä kentässä.

ALT+VAIHTO+F9

Näyttää käytettävissä olevan toiminnon valikon tai viestin.

ALT+VAIHTO+F10

ValitseeSisällysluettelo-painikkeen Sisällysluettelo-säilössä, kun säilö on aktiivinen.

ALT+VAIHTO+F12

CTRL+ALT+TOIMINTONÄPPÄIN

Toiminto:

Paina:

Näyttää Microsoftin järjestelmätiedot.

CTRL+ALT+F1

Valitsee Avaa-komennon.

CTRL+ALT+F2

Sivun alkuun

Käyttö: Word Starter, Word 2010Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kyllä Ei

Miten voimme parantaa?

255 merkkiä jäljellä

Yksityisyytesi suojaamiseksi älä sisällytä palautteeseen yhteystietoja. Arvioi tietosuojakäytäntö.

Kiitos palautteesta!

Vaihda kieli