Käyttäjän tavoite: Kustannusten hallinta

Projektin kustannukset

Jos aiot seurata projektin kustannustietoja, tämän artikkelin avulla voit selvittää, miten se tehdään. Opit, miten ja minne eri kustannustiedot kirjataan, jotta voit tarkastella ja analysoida kokonaiskustannuksia projektin edetessä.

Rahavirtaa seuraamalla voit tehdä parempia päätöksiä ja pitää projektin budjetissa.

Nämä ohjeet koskevat Microsoft Project 2016:ta, Microsoft Project 2013:a ja Microsoft Project 2010:tä.

Kustannustenhallintavinkkejä ennen aloittamista

Tässä artikkelissa on tietoa yhdestä projektinhallinnan suunnittelun projektinhallintatavoitteista, joita on useita.

 • Projektin kustannusten arvioiminen   Aiempien samankaltaisten projektien kustannustiedot voivat olla hyödyllisiä projektin suunnittelussa. Niiden avulla voit välttää kalliiksi tulevat virheet. Jos organisaatiossa on projektitoimiston (PMO) asiantuntijoita, voit keskustella kustannus- ja budjettisuunnitelmista myös heidän kanssaan tai pyytää kokenutta ja osaavaa ryhmänjäsentä tarkastamaan laatimasi tehtävien ja resurssien kustannusarviot. Kustannusten arviointi voi olla hankalaa. Isot organisaatiot noudattavat usein projektitoimiston ohjeita tai palkkaavat kustannuslaskennan ammattilaisia.

 • Projektin eri kustannustyyppien tunteminen   Suurin osa projektin kustannuksista tulee työresursseista eli henkilöistä, jotka työskentelevät määritettyjen tehtävien parissa, tai projektin valmistumiseen tarvittavista aineistoista ja laitteista. Resurssikustannukset perustuvat tavallisesti tuntipalkka- tai yksikköhintoihin, mutta ne voivat myös olla kertaluonteisia kustannuksia, kuten konsulttipalkkioita, alihankintakustannuksia tai matkakuluja. Kustannukset, jotka eivät liity resursseihin, kirjataan usein tietyn tehtävän tai koko projektin kiinteinä kustannuksina.

 • Kustannusten kirjaaminen   Resurssikustannukset kirjataan Resurssitaulukko-näkymässä tuntipalkkaisille työntekijöille, toimihenkilöille, urakoitsijoille, materiaalikustannuksille tai muille kertaluonteisille resurssikustannuksille, kuten vakuutus- tai työnantajakustannuksille. Tehtävän kustannukset kirjataan tehtävätaulukkoon lisättävään kustannustaulukkoon.

 • Kokonaiskustannusten määrittäminen    Project laskee kirjattujen kustannusten kokonaismäärän, jotta näet nopeasti projektin kokonaiskustannukset. Jaa kustannustiedot projektin sidosryhmille, jotka todennäköisesti odottavat niitä.

 • Budjetin asettaminen    Kun kokonaiskustannukset vastaavat sinun ja projektin sidosryhmien suunnittelemaa budjettia, ne voidaan määrittää alkuperäisiksi kustannuksiksi, jolloin arvioidut kokonaiskustannukset muodostavat projektin budjetin. Tämä tehdään yleensä ennen työn aloittamista ja sen jälkeen, kun kaikki projektin tarvittavat tiedot on kirjattu. Kustannusten seurantaan ja hallintaan tarvitaan alkuperäinen budjetti, varsinkin jos projektin edetessä on tarkoitus analysoida kustannuspoikkeamia ansaitun arvon analyysin avulla. Lisätietoja on artikkelissa Perusaikataulun määrittäminen ja tallentaminen.

 • Kustannusanalyysin tekeminen   Vie kustannustiedot Exceliin tietojen tarkkaa analyysia varten. Voit käyttää Excelin Pivot-taulukoita, kaavioita ja muita ominaisuuksia, kuten ehdollista muotoilua ja Sparkline-kaavioita (kuten seuraavassa kuvassa).

  Ansaitun arvon analyysi Excelin Sparkline-kaaviossa
  Voit myös tarkastella ansaittua arvoa kuvaavaa Pivot-taulukkoa (tunnetaan myös nimellä S-käyrä) Projectin visuaalisten raporttien avulla.
  Ansaitun arvon taulukko Excelissä
  Voit analysoida projektin tietoja vielä syvemmin käyttämällä Excelin Analyysityökalujen ANOVA-analyysitoimintoja. Projektin kustannusten analysointimahdollisuudet ovat rajattomat.

Projektin kustannusten kirjaaminen

Henkilöiden ja materiaalien korvausperusteisten kustannusten lisääminen

Aivan ensimmäiseksi on lisättävä projektin valmistumiseen tarvittavien henkilöiden korvaukset ja materiaalien yksikköhinnat.

Laitekustannusten ja muiden kustannusresurssien lisääminen

Lisää sitten laitteiden kiinteät resurssikustannukset sekä kertaluonteiset resurssikustannukset, joita haluat seurata projektin aikana.

Tehtävien kiinteiden kustannusten lisääminen

Seuraavaksi voit lisätä kertaluonteisia sekalaisia kustannuksia tiettyihin tehtäviin tai koko projektia kuvaavaan projektin yhteenvetotehtävään.

Projektin kokonaiskustannusten tarkasteleminen

Kun resurssien ja tehtävien kustannukset on lisätty, tarkista, pitääkö kustannuksia säätää, jotta kokonaiskustannukset vastaavat kustannustavoitetta.

Oikean raportin valitseminen

Jossakin vaiheessa saatat haluta raportoida projektin kustannustiedot muille organisaation jäsenille. Käytä valmista kustannusraporttia, kuten Kassavirta- tai Ansaittu arvo -raporttia, tai tarkastele kustannustietoja välittömästi visuaalisena raporttina esimerkiksi Excelin Pivot-kaaviona tai Vision Pivot-puukaaviona.

Projektin kustannusten hallinta

Perusaikataulun määrittäminen ja tallentaminen

Kun kustannusarviot on kirjattu, määritä budjetti tallentamalla arviot alkuperäiseksi suunnitelmaksi. Näin voit verrata suunniteltuja kustannuksia projektin toteutuneisiin kustannuksiin, ja ennakoida, pysyvätkö projektin kustannukset budjetissa.

Aikataulun etenemisen seuranta, yksinkertaisesta tavasta vaativaan

Tarkkaile tehtäviin kuuluvan työn edistymistä ja toteutuneiden kustannusten kertymistä, jotta voit selvittää, pysyykö projekti budjetin rajoissa vai onko vaarana, että budjetti ylittyy.

Todellisten kustannusten lisääminen manuaalisesti

Project laskee automaattisesti toteutuneet kustannukset toteutuneen työmääräkertymän tai tehtävissä käytettyjen materiaalien mukaan, mutta voit tarvittaessa kirjata toteutuneet kustannukset määrättyihin tehtäviin niiden valmistuttua.

Tietoja ansaitun arvon analyysista

Voit tehdä ansaitun arvon analyysin milloin tahansa projektin aikana ja selvittää, vastaavatko toteutuneet kustannukset tehtyä työtä tai tehtäville, resursseille ja varauksille asetettuja alkuperäisiä kustannuksia.

Ansaitun arvon analyysin laadintaohjeet (blogi)

Blogissa kerrotaan, miten voit viedä aikataulun Yhdistyneiden kansakuntien kaupan ja sähköisen liiketoiminnan kehittämisen keskuksen (UN/CEFACT) suosituksia noudattavaan muotoon.

Nämä ohjeet koskevat Microsoft Project 2007:ää.

Sisältö

Mitkä kustannustyypit ovat käytettävissä Project 2007:ssä?

Miten budjetteja luodaan ja miten niiden kustannuksia seurataan?

Mitä ovat korvausperusteiset kustannukset ja kuinka ne lasketaan?

Mitä ovat käyttökertakustannukset ja kuinka ne lasketaan?

Mitä ovat kiinteät kustannukset ja kuinka ne lasketaan?

Mikä on kustannusresurssi ja kuinka se lasketaan?

Miten kassavirtaa voidaan säädellä?

Mitkä kustannustyypit ovat käytettävissä Project 2007:ssä?

Kustannukset ovat olennainen osa projektin ajoittamista ja hallintaa. Project 2007 sisältää useita erilaisia kustannustyyppejä. Kun käytössä on Project 2007, voit syöttää ja seurata seuraavia kustannustyyppejä:

 • Korvausperusteiset kustannukset ovat kustannuksia, jotka lasketaan resurssille määritetyn hinnan ja resurssissa suoritetun työmäärän mukaan.

 • Käyttökertakustannukset ovat kustannuksia, jotka syntyvät kerran aina, kun resurssi käytetään, tai kerran, kun kukin resurssille määritetty tehtävä valmistuu.

 • Kiinteät kustannukset ovat kustannuksia, jotka on määritetty tehtävälle, ei resurssille. Kiinteät kustannukset eivät muutu riippumatta tehtävän kestosta tai työstä, jonka resurssi suorittaa tehtävässä.

 • Kustannusresurssi on resurssi, joka mahdollistaa tehtävään kuuluvien kertaluonteisten tai säännöllisten kustannusten keräämisen. Kustannusresurssi voi olla esimerkiksi lentolippu ja majoitus. Tämä on yleensä kertaluonteinen kustannus tehtävää kohti, mutta kustannusresurssin määritys voidaan jakaa tehtävän koko kestolle, jos asennettuna onProject 2007:n infrastruktuurin päivitys.

 • Budjettiresurssi on resurssi, joka käytetään projektiin kokonaisuutena. Budjettiresurssit vastaavat enimmäismäärää, joka projektissa voidaan käyttää (raha, työ tai materiaaliyksiköt). Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että projekti ei voisi ylittää budjettia. Sen sijaan budjettiresurssin avulla voit verrata suunniteltuja lukuja jatkuviin kustannuksiin, joten projektin taloustilannetta on helpompi seurata.

  • Yksittäiseen työresurssiin voidaan syöttää useita kustannustyyppejä. Esimerkiksi resurssin työlle voidaan syöttää tuntihinta, mutta samalla voidaan käyttää käyttökertakustannuksia matkustusaikaa tai muita kuluja varten.

  • Eri kustannustyypit toimivat eri tavoin sen mukaan, onko resurssi työresurssi (henkilö), materiaaliresurssi (esimerkiksi sementtiä tai puutavaraa) vai kustannusresurssi (esimerkiksi lentomatka). Työresurssien hinnoittelussa käytetään aikayksikköä. Materiaaliresurssien ja kustannusresurssien hinnoittelussa käytetään muita määritettyjä yksiköitä (kuten tonneja, metrejä tai yksiköitä valitussa valuutassa).

Miten budjetteja luodaan ja miten niiden kustannuksia seurataan?

Budjetteja voidaan luoda ja seurata kaksisuuntaisella arviointimenetelmällä joko alhaalta ylöspäin tai ylhäältä alaspäin. Project 2007 tukee kumpaakin tapaa.

Budjetin luominen alhaalta ylös -menetelmällä

Alhaalta ylös -menetelmässä arvioidaan resurssien perushinnat tai käyttökertakustannukset sekä kiinteät kustannukset tai yksittäisten tehtävien kustannusresurssi. Project 2007 laskee kokonaiskustannukset sen jälkeen resursseille, tehtäville ja koko projektille. Tämä menetelmä (tunnetaan myös nimellä alhaalta ylös -arviointi) auttaa tuottamaan luotettavia ja tarkkoja tuloksia.

Kun luot budjetin alhaalta ylös Project 2007:ssä:

 • Määrität ensin palkat, käyttökertakustannukset, kiinteät kustannukset ja kustannusresurssit.

 • Seuraavaksi syötät arvioidun työmäärän tai keston kullekin tehtävälle.

 • Lopuksi varaat resurssit tehtäviin.

Huomautus: Budjettiresurssit soveltuvat paremmin suunnitteluun ylhäältä alaspäin. Niitä voidaan käyttää projektitasolla vain määrittämällä budjettiresurssi projektin yhteenvetotehtävään.

Project 2007 laskee projektin kaikkien tehtävien suorittamisen arvioidut kokonaiskustannukset. Jos summa ei ole budjetin mukainen, palkkoja, resurssivarauksia ja niin edelleen on muutettava.

Kun arvioituja kustannuksia on tarkennettu, voit tallentaa perussuunnitelman ja luoda siten projektille budjetin.

Kun budjetti on laadittu, voit verrata todellisia menoja suunniteltuihin kuluihin ja tehdä tarvittavia muutoksia, jotta projekti pysyy budjetissa. Useimmissa tapauksissa kullekin tehtävälle tarvitsee vain syöttää todelliset kustannussummat. Project 2007 laskee tehtävän kustannukset projektin edistymisen perusteella. Voit tarvittaessa syöttää myös tarkat kustannukset.

Voit tarkastella kokonaiskustannuksia seurantaa varten kolmella tavalla: Projektin tiedot -valintaikkunassa, projektinäkymissä (erityisen Tehtävien käyttö- ja Resurssien käyttö -näkymissä) tai raportin avulla. Visuaalisten raporttien avulla voit myös viedä kustannustiedot muihin ohjelmiin, kuten Microsoft Office Excel 2007:ään ja Microsoft Office Visio 2007:ään.

Budjetin luominen ylhäältä alas -menetelmällä

Budjetin arvioinnin ylhäältä alas -menetelmässä yleiset resurssi- ja tehtäväkustannukset sekä projektin kokonaiskustannukset arvioidaan aiemmista vastaavista projekteista saatujen kokemusten perusteella. Jos projektiin on käytettävissä kiinteä enimmäissumma, ylhäältä alas -budjetointimenetelmä on parempi vaihtoehto kuin alhaalta ylös -menetelmä.

Kun luot projektille ylhäältä alas -budjetin:

 • Luot ensin budjettiresurssit, jotka kuvaavat projektin kokonaisbudjettia. Tämä sisältää kustannusten, työn ja resurssien budjettiresurssit.

 • Seuraavaksi varaat budjettiresurssit projektin yhteenvetotehtävään. Näin budjetit koskevat koko projektia.

 • Kolmannessa vaiheessa syötät arvot budjettiresursseille.

 • Neljännessä vaiheessa valitset, mitä muita projektin resursseja haluat seurata ja mitata yleisiä budjettiresursseja vastaan. Se onnistuu luomalla mukautettu kenttä kaikille projektin resursseille. Sen jälkeen jokainen resurssi (mukaan lukien budjettiresurssit) luokitellaan määrittämällä mukautetussa kentässä arvo, joka osoittaa, mitä budjettityyppiä vastaan resurssi mitataan.

 • Kun kaikki resurssit on luokiteltu budjettityypin mukaan, resurssit ryhmitellään, jotta nähdään, miten ne vertautuvat projektin kokonaisbudjettiin.

Sivun alkuun

Mitä ovat korvausperusteiset kustannukset ja kuinka ne lasketaan?

Korvausperusteiset kustannukset ovat työresurssien kustannuksia, kuten henkilöitä tai vuokralaitteita, joille määritetään normaali ja (tarvittaessa) ylityöhinta. Yleensä hinta arvioidaan tuntikohtaisesti. Kun resurssi varataan tehtävään, Project 2007 laskee resurssin kokonaiskustannukset määritettyjen tuntikohtaisten hintojen ja tehtävään suorittamiseen kuluvan ajan (tai keston) perusteella.

Huomautus: Oletusarvoisesti Project 2007 laskee tehtävän suorittamiseen käytetyn kokonaistyömäärän kustannukset normaaleilla resurssihinnoilla. Project 2007 ei laske lisätunteja automaattisesti ylityönä, ellei lisätunteja määritetä erikseen ylityöksi.

Koska työ vastaa aina suoritetun työn kokonaismäärää, ylityö sisältyy työn kokonaismäärään, eikä sitä enää lisätä siihen. Jos henkilölle on esimerkiksi määritetty 40 työtuntia neljän päivän ajalle siten, että työstä 8 tuntia on tavallista työtä ja 2 tuntia on ylityötä joka päivä, päiväkohtainen työmäärä on 10 tuntia. Tästä 10 tunnin työajasta 2 tuntia määritetään ylityöksi. Project 2007 laskee ylityöksi määritetyn tuntimäärän hinnan määritetyllä ylityökorvauksella. Loput tunnit lasketaan normaalikorvauksella.

Korvausperusteiset materiaalikustannukset ovat kulutusmateriaaliresurssien kustannuksia (esimerkiksi rakennusmateriaalit tai -tarvikkeet). Näille määritetään normaalihinta (yleensä näitä hintoja ei lasketa tuntikohtaisesti). Kustannusten määrittämisessä materiaaliresursseille materiaalille asetetaan yksikkökohtainen hinta, kuten hinta metriltä tai hinta tonnilta. Kun määrität materiaaliresurssi tehtävään, Project 2007 laskee materiaalin kokonaiskustannukset kertomalla määritetyn materiaaliresurssin hinnan tehtävän suorittamiseen käytettyjen materiaaliyksiköiden määrällä.

Joskus työresursseissa käytetään kustannustaulukkoa, kun kustannuksia lasketaan. Kustannustaulukko on kokoelma materiaaliresurssien ja työresurssien hintoja ja käyttökertakustannuksia. Project 2007 sisältää viisi kustannustaulukkoa nimettyinä A–E (nimiä ei voi muuttaa). Jos resurssi veloittaa erilaisia hintoja erilaisista työn tyypeistä, voit määrittää kyseiselle resurssille enintään viisi erillistä hintaa. Jos puuseppä esimerkiksi veloittaa viimeistelytyöstä korkeampaa hintaa kuin kehystyksestä, yhtä kustannustaulukkoa voidaan käyttää viimeistelytyötehtävässä ja toista kehystystehtävässä.

Kussakin kustannustaulukossa on enintään 25 riviä, joihin voi syöttää tulevia hintamuutoksia (kuten korvauskorotuksia tai materiaalikustannusmuutoksia varten). Jokaiselle hintamuutokselle määritetään päivämäärä, jolloin muutos tulee voimaan. Jos esimerkiksi tiedät, että resurssi saa palkankorotuksen kuuden kuukauden kuluttua, voit määrittää Project 2007:n aloittamaan uuden hinnan käyttämisen automaattisesti kyseisellä hetkellä.

Jos käytössä on Microsoft Office Project Professional 2007 ja yritysresurssit, organisaatiosi voi valinnan mukaan asettaa rajoituksia kustannustaulukkoihin. Organisaatiosi voi esimerkiksi määrittää kustannustaulukon A laskutushinnoille ja kustannustaulukon B muille kuin laskutettaville hinnoille. Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä järjestelmänvalvojaan.

Sivun alkuun

Mitä ovat käyttökertakustannukset ja kuinka ne lasketaan?

Käyttökertakustannukset ovat kertaluonteisia resurssin, esimerkiksi laitteen, käyttömaksuja. Käyttökertakustannukset eivät riipu tehdyn työn määrästä. Sen sijaan ne ovat kertaluonteisia kustannuksia, jotka aiheutuvat aina, kun resurssia käytetään. Vaikka työresurssin käyttökertakustannus riippuu käytetystä tehtäväyksikötmäärästä, materiaaliresurssin käyttökertakustannusta käytetään vain kerran. Jos esimerkiksi tiilikerroksen käyttökertakustannus on 100 euroa (tuntihinnan sijaan) ja tehtävän saattaminen loppuun vaatii kolme tiilikerrosta, kustannus on 300 euroa. Materiaaliresurssin, kuten sementin, käyttökertatoimituskustannus on 100 euroa ja sitä käytetään vain kerran toimitusta kohti riippumatta siitä, toimitetaanko sementtiä 10 tonnia vai 100 tonnia.

Käyttökertakustannukset määritetään Resurssitiedot-valintaikkunan Kustannukset-välilehdessä.

Mitä ovat kiinteät kustannukset ja kuinka ne lasketaan?

Kiinteät kustannukset ovat tehtäväkustannuksia, jotka säilyvät muuttumattomina riippumatta tehtävän kestosta, resurssin suorittaman työn määrästä ja tehtäväyksiköiden määrästä.

Huomautus: Korvausperusteiset kustannukset voivat kasvaa, kun tehtävään kuluu ennakoitua enemmän aikaa, mutta kiinteät kustannukset eivät muutu. Jos puuseppä on esimerkiksi korvausperusteinen resurssi (eli jos hänelle maksetaan tuntiperusteisesti) ja tehtävän suorittamiseen on varattu viisi päivää mutta siihen kuluu todellisuudessa seitsemän päivää, puusepälle maksetaan budjetoitua enemmän. Jos puusepälle maksetaan työstä kiinteä hinta, kustannukset pysyvät samoina riippumatta siitä, miten kauan työn suorittamiseen kuluu.

Voit määrittää kiinteitä kustannuksia tehtävään, johon on jo määritetty myös korvausperusteisia kustannuksia. Jos esimerkiksi tehtävään määritetylle korvausperusteiselle resurssille syntyy myös matkakustannuksia, voit lisätä matkakustannukset samaan tehtävään kiinteänä summana. Kiinteät kustannukset sisältyvät kokonaiskustannuksiin projektin vaiheissa (yhteenvetotehtävissä) ja koko projektissa.

Voit määrittää kiinteät kustannukset tehtävänäkymässä (esimerkiksi Gantt-kaaviona) käyttämällä sopivaa kustannustaulukkoa. Määritä sitten kustannussumma Kiinteät kustannukset -kenttään.

Mikä on kustannusresurssi ja kuinka se lasketaan?

Kiinteistä kustannuksista ja käyttökertakustannuksista poiketen kustannusresurssit (kuten majoitus tai lentomatka) luodaan resurssityypiksi, joka varataan tehtävään. Työresursseista poiketen kustannusresursseissa ei voi käyttää kalenteria. Kustannusresurssien määrä ei ole riippuvainen tehtävän työmäärästä.

Jos asennettuna on Project 2007:n infrastruktuurin päivitys, kustannusresurssit voivat vaikuttaa tehtävän alkamis- tai päättymispäivään. Jos sinulla on esimerkiksi tehtävä, joka alkaa 1.8. ja päättyy 15.8., ja määrität arvoltaan 500 euron kustannusresurssin elokuun 21. päivä, tehtävän päättymispäiväksi vaihtuu 21.8. kustannusresurssin varaamisen takia.

Kustannusresursseja käytetään, kun haluat käyttää (yhdessä tehtävässä) useita erillisiä sekalaisia kustannuksia, jotka eivät ole muutu tehtävässä suoritettavan työmäärän mukaan. Esimerkiksi uuden projektiehdotuksen parissa työskentelevällä johtajalla saattaa olla kolme erillistä kustannusresurssia itselleen: yksi lentomatkalle, yksi ruokakuluille ja yksi hotellikuluille. Tällä tavalla yhteen tehtävään voidaan määrittää useita kiinteitä kustannuksia. Toisin kuin työ- ja materiaaliresursseissa, kustannusresursseissa ei voi käyttää kustannushintoja.

Kustannusresurssit luodaan Resurssitaulukossa. (Valitse Resurssitiedot-valintaikkunan Yleiset-välilehdessä KustannuksetTyyppi-luettelosta.) Kun kustannusresurssi on luotu, voit määrittää sen tehtäviin tarpeen mukaan. Kun kustannusresurssi on varattu tehtävään, voit määrittää kustannuksen summan käyttämällä kyseisen tehtävän Tehtävätiedot-valintaikkunaa, tehtävän Varaustiedot-valintaikkunaa tai Tehtävien käyttö -näkymää, jossa kustannustaulukko on käytössä.

Miten kassavirtaa voidaan säädellä?

Kun kustannuksia määritetään tehtäviin ja resursseihin, voit määrittää, milloin kustannukset toteutuvat. Jos kassavirta on tärkeä tekijä projektissa, yksittäisten tehtävien kustannusten kertymistä kannattaa ehkä muuttaa sen varmistamiseksi, että ne toteutuvat vain silloin, kun käytettävissä on riittävästi varoja kustannusten maksamiseen.

Lukuun ottamatta käyttökertakustannuksia, jotka määräytyvät aina tehtävän alussa, Project 2007 kohdistaa kustannukset oletusarvoisesti ja laskee kertyneet kustannukset tehtävän valmistumisprosentin mukaan, jotta kustannuskertymä jakaantuu koko tehtävän kestoajalle. Kustannuksia voi kuitenkin jaksottaa joko tehtävän alkuun (jos alussa on suoritettava kertakorvaus) tai tehtävän loppuun (jos maksu suoritetaan vasta työn valmistumisen jälkeen).

Kertymämenetelmä voidaan määrittää monella tapaa kustannustyypin mukaan. Useimmissa resurssityypeissä (esimerkiksi työ-, materiaali- ja kustannusresursseissa ja myös käyttökertakustannuksissa) kertymämenetelmä määritetään Resurssitiedot-valintaikkunan Kustannukset-välilehdessä. Kiinteiden kustannusten osalta kertymämenetelmä määritetään Kiinteiden kustannusten kertymä -kentän kautta.

Sivun alkuun

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×