InfoPath-sanasto

Tärkeää: Tämä on artikkeli on käännetty koneellisesti. Lue vastuuvapauslauseke. Tämän artikkelin englanninkielinen versio on täällä .

A

B

C

D

E

F

G

H

Voin

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

A

Sivun alkuun

toiminto

Säännön osa, jota käytetään yhdessä ehtojen kanssa valintaikkunoiden tuomiseen näyttöön automaattisesti, arvojen määrittämiseen, kyselyjen tekemiseen ja tietojen lähettämiseen sekä lomakkeiden avaamiseen.

aktiivinen kenttä

Lomakkeen kenttä, jonka kohdalla kohdistin on.

ActiveX-komponentti

Mukautettu ohjausobjekti. Lomakkeiden suunnittelijat voivat lisätä tai poistaa ActiveX-komponentteja Ohjausobjektit-tehtäväruudussa.

järjestelmänvalvojan hyväksymä lomakemalli

Selaimen kanssa yhteensopiva lomakemalli, jonka järjestelmänvalvoja on ladannut InfoPath Forms Servicesiä suorittavaan palvelimeen. Järjestelmänvalvojan hyväksymä lomakemalli voi sisältää koodia.

määritteen-kenttä

Tietolähteen kenttä, joka voi sisältää tietoja ja joka on määrite eikä elementti. Määritekentät eivät voi sisältää muita kenttiä.

B

Sivun alkuun

sido

Ohjausobjektin yhdistäminen tietolähteen kenttään tai ryhmään siten, että ohjausobjektiin kirjoitetut tiedot tallennetaan. Kun ohjausobjekti on sitomaton, sitä ei ole sidottu kenttään tai ryhmään, joten ohjausobjektiin syötettyjä tietoja ei tallenneta.

selainyhteensopiva lomakemalli

InfoPathissa tiettyä yhteensopivuustilaa käyttäen suunniteltu lomakemalli. Selaimen kanssa yhteensopiva lomakemalli voidaan ottaa selaimessa käyttöön, kun se on julkaistu InfoPath Forms Servicesiä suorittavaan palvelimeen.

selainkäyttöinen lomakemalli

Selaimen kanssa yhteensopiva lomakemalli, joka on julkaistu InfoPath Forms Servicesiä suorittavaan palvelimeen ja joka on määritetty selaimella käytettäväksi, jolloin käyttäjät sekä näkevät että voivat täyttää lomakkeen Web-selaimessa.

C

Sivun alkuun

cabinet (.cab) -tiedosto

Tiedostomuoto, joka mahdollistaa useiden tiedostojen pakkaamisen yhdeksi tiedostoksi ja helpottaa tiedostojen tallennusta ja siirtämistä. InfoPath-lomakemallitiedostot (.xsn) ovat .cab-tiedostoja, joissa on tiedostotunniste .xsn.

johdannaisluetteloruutu

Vähintään kaksi luetteloruutua on yhdistetty tosiinsa siten, että arvon valitseminen toisesta ruudusta muuttaa toisessa ruudussa (johdannaisluetteloruudussa) käytettävissä olevia vaihtoehtoja.

alielementti

XML-puurakenteen elementti, joka sisältyy ylemmän tason elementtiin.

Vaihtoehtoryhmä

Ohjausobjekti, jossa on useita toisensa poissulkevia vaihtoehtoja. Oletusarvoisesti vaihtoehtoryhmä sisältää kaksi vaihtoehto-osaa, joista toinen näkyy käyttäjälle lomakkeen oletusvaihtoehtona.

vaihtoehto-osa

Ohjausobjekti, joka sisältää muita ohjausobjekteja ja jonka avulla esitetään yksi vaihtoehto toisensa poissulkevien vaihtoehtojen joukosta. Käyttäjä voi korvata vaihtoehto-osan toisella täyttäessään lomaketta.

COM

Katso Component Object Model .

yhdistelmäruudun ohjausobjekti

Muokkausruudun ja luetteloruudun yhdistävä ohjausobjekti. Ruutuun voi kirjoittaa vaihtoehdon, tai vaihtoehdon voi valita luettelosta.

COM-komponentti

Microsoftin kehittämä määritys ohjelmakomponenttien luontia varten. Ohjelmakomponentit voi koota ohjelmiksi, ja niillä voi lisätä Microsoft Windows -käyttöjärjestelmien ohjelmien toimintoja.

Ehdollinen muotoilu

Ohjausobjektin ulkoasun, esimerkiksi näkyvyyden tai luku- tai kirjoitustilan, muuttaminen lomakkeeseen kirjoitettujen arvojen perusteella.

mukautettu ohjausobjekti

Lomakkeen osa, kuten ActiveX-ohjausobjektin malliosa, joka ei kuulu oletusarvon mukaan InfoPathiin. Lomakkeiden suunnittelija voi lisätä tai poistaa mukautettuja ohjausobjekteja Ohjausobjekti-tehtäväruudussa.

mukautettu asennettu lomake

Lomake, joka on asennettu mukautetulla asennusohjelmalla ja joka voi yleensä käyttää tietokoneen tiedostoja ja asetuksia.

Mukautettu tehtäväruutu

.html-tiedosto, jonka sisältö näkyy lomakkeen vieressä olevassa ikkunassa. Mukautetut tehtäväruudut voivat sisältää lomakekohtaisia komentoja ja ohjeen sisällyksen.

D

Sivun alkuun

tietoyhteydet

Yhteys InfoPath-lomakkeen ja ulkoisen tietolähteen, kuten tietokannan, Web-palvelun, SharePoint-kirjaston tai XML-tiedoston, välillä. Tietoyhteyksien avulla tehdään kyselyjä ja lähetetään tietoja.

tietoyhteyskirjasto

Asiakirjakirjasto, joka sijaitsee Microsoft Office SharePoint Server 2007:ää suorittavassa sivustossa ja joka sisältää yleiset tietoyhteystiedostot (.udcx) ja Officen tietoyhteystiedostot (.odc).

tietokenttä

(Kenttä, joka sisältää ulkoiseen tietolähteeseen tehdyn kyselyn tuloksen.

tietolähde

Sellaisten kenttien ja ryhmien kokoelma, jotka määrittävät ja joihin tallennetaan InfoPath-lomakkeen tiedot. Lomakkeen ohjausobjektit on sidottu tietolähteen kenttiin ja ryhmiin.

tietotyyppi

Kentän ominaisuus, joka määrittää, millaisia tietoja kenttään voidaan tallentaa. Tietotyyppejä ovat esimerkiksi teksti, RTF, kokonaisluku, desimaali, tosi/epätosi, hyperlinkki, päivämäärä ja aika sekä kuva.

tietojen kelpoisuuden tarkistaminen

Tietojen oikeellisuuden tarkistaminen. Joukko ohjausobjektiin liitettyjä sääntöjä, jotka määrittävät, minkä tyyppisiä tietoja käyttäjät voivat kirjoittaa ja mikä tietoalue on käytettävissä.

oletusrooli

Käyttäjärooliasetus. Käyttäjille, joille ei ole määritetty tiettyä roolia, määritetään automaattisesti oletusrooliksi määritetty rooli.

suunnittelutila

InfoPath-suunnitteluympäristö, jossa voi luoda lomakkeen mallin tai muokata lomakkeen mallia.

valintaikkunan ilmoitus

Tietojen kelpoisuuteen liittyvä, mukautetun virhesanoman sisältävä ikkuna, joka avautuu, kun ohjausobjektiin syötetään virheellisiä tietoja.

digitaalinen allekirjoitus

Lomakkeessa tai lomakkeen osassa oleva sähköinen, salaukseen perustuva aitousleima. Tämä allekirjoitus varmistaa, että lomake tai sen osa on peräisin sen allekirjoittaneelta henkilöltä ja että lomaketta tai sen osaa ei ole muutettu.

tiedostokirjasto

Jossa kokoelma tiedostoja on jaettu kansio ja tiedostot käyttävät usein samaa mallia. Kunkin kirjaston tiedoston on liitetty käyttäjän määrittämiä tietoja, jotka näkyvät kyseisen kirjaston sisältöluettelossa.

Document Object Model (DOM)

World Wide Web Consortiumin määritys, joka kuvaa dynaamisten HTML- ja XML-asiakirjojen rakenteen siten, että niitä voi käsitellä Web-selaimella.

DOM

Katso Document Object Model (DOM).

E

Sivun alkuun

tapahtuman

Objektin tunnistama toimi, esimerkiksi hiiren napsauttaminen tai näppäimen painaminen. Tapahtumaan liittyviä ominaisuuksia käyttämällä Microsoft Accessin voi määrittää suorittamaan halutun toiminnon tapahtuman avulla.

tapahtumakäsittelijä

InfoPath-lomakemallin funktiokoodi, joka vastaa XML-tiedoissa tapahtuneeseen muutokseen tai käyttäjän toimintaan.

lauseketta-ruudussa

Lomakkeen ohjausobjekti, joka näyttää vain luku -tiedot tuloksena XPath-lauseketta käyttävästä tietojen hausta tai laskennasta.

Extensible Hypertext Markup Language (XHTML)

Merkintäkieli, joka laajentaa HTML-kieltä ja muuttaa sen XML-muotoon.

Extensible Markup Language (XML)

Tietotekniikan standardikieli, jonka avulla kuvataan, järjestetään ja vaihdetaan tietoja. InfoPathin lomakemallit pohjautuvat XML:ään, ja lomakkeiden tiedot tallennetaan ja lähetetään XML-muodossa.

Extensible Stylesheet Language (XSL)

XML-kieli, jonka avulla XML-tiedot siirretään toiseen muotoon, kuten HTML-muotoon. Muunnoksessa käytetään tyylisivua, joka määrittää esityssäännöt.

F

Sivun alkuun

kenttä

Tietolähteen elementti tai määrite, joka voi sisältää tietoja. Jos kenttä on elementti, se voi sisältää määritekenttiä. Kenttiin tallennetaan ohjausobjekteihin kirjoitetut tiedot.

liitetiedosto-ohjausobjekti

Ohjausobjekti, jonka avulla käyttäjä voi liittää lomakkeeseen tiedostoja lomakkeen täyttämisen yhteydessä. Lomakkeen suunnittelija voi rajoittaa liitettävien tiedostojen tiedostotyyppejä.

Suodatin

Joukko ehtoja, joiden avulla tuodaan näkyviin tiettyjä osia tiedoista.

suodatin-kuvake

Kuvake, joka näkyy suodatettujen tietojen vieressä lomakkeessa.

lomake

InfoPathissa asiakirja, joka on joukko ohjausobjekteja, joihin käyttäjät voivat kirjoittaa tietoja. InfoPath-lomakkeet voivat sisältää ominaisuuksia, kuten RTF-tekstikehyksiä, päivämäärävalitsimia, valinnaisia ja toistuvia osia, tietojen kelpoisuustarkistuksia sekä ehdollisia muotoiluja.

lomakemääritystiedosto (.xsf)

XML-tiedosto, jonka tunniste on .xsf. Tiedosto sisältää tietoja kaikista muista lomakkeessa käytetyistä tiedostoista ja komponenteista, mukaan lukien käyttöliittymän mukauttamisen, XML-rakenteet, näkymät, business logic -tiedot, tapahtumat ja käyttöönottoasetukset.

lomaketiedostot

Joukko tiedostoja, joita käytetään InfoPath-lomakkeen toteuttamisessa. Tiedostot voivat olla .html-, .xml-, .xsd-, .xslt- ja komentosarjatiedostoja sekä muita lomakkeen toimintojen tukemiseen tarvittavia tiedostoja.

lomakekirjasto

Kansio, johon tallennetaan ja jossa jaetaan samaan malliin perustuvat lomakkeet. Jokaiseen lomakekirjaston lomakkeeseen liittyy käyttäjän määrittämiä tietoja, jotka näkyvät kirjaston sisällysluettelossa.

lomakemalli

InfoPathin tiedosto tai tiedostojoukko, joka määrittää lomakkeen rakenteen, ulkoasun ja toiminnan.

lomakemallikirjasto

Sivustokokoelman ylimmän tason sivuston paikka, jossa järjestelmänvalvojan aktivoimia lomakemalleja säilytetään.

kaava

XPath-lauseke, joka muodostuu arvoista, kentistä tai ryhmistä, funktioista ja operaattoreista. Kaavojen avulla voidaan laskea matemaattisia arvoja, tuoda näyttöön päivämääriä ja kellonaikoja sekä viitata kenttiin.

funktio

Valmiiksi määritetty XPath-lauseke, joka palauttaa laskutoimituksen perusteella saadun tuloksen.

G

Sivun alkuun

ryhmän

Tietolähteen elementti, joka voi sisältää kenttiä ja muita ryhmiä. Muita ohjausobjekteja, kuten toistuvia taulukoita ja osia, sisältävät ohjausobjektit on sidottu ryhmiin.

H

Sivun alkuun

isännöintiympäristö

Web- tai työpöytäsovellus, esimerkiksi Windows Forms -sovellus, johon InfoPath-lomake on upotettu.

hyperlinkki

Kuva tai värillinen ja alleviivattu teksti, jota napsauttamalla käyttäjä voi siirtyä toiseen tiedostoon, tiettyyn tiedoston kohtaan tai Web-sivulle Webissä tai intranetissä. Hyperlinkkien avulla voi siirtyä myös uutisryhmiin tai Gopher-, Telnet- ja FTP-sivustoille.

J

Sivun alkuun

Kirjoitustuki (IME)

Katso kirjoitustuki (IME).

InfoPath-lomakkeiden kansio

Outlook 2007:n kansio, johon tallennetaan samaan aiheeseen liittyvät InfoPath 2007 -lomakkeet. InfoPath-lomakekansio tukee usean lomakkeen sisältämien tietojen ryhmittelemistä, suodattamista ja lajittelemista sarakkeiden mukaan.

aloittajan rooli

Valinnainen käyttäjärooliasetus. Käyttäjät, jotka avaavat uuden lomakkeen, saavat automaattisesti tämän roolin, joka ohittaa kaikki muut roolimääritykset.

Käsinkirjoitus

Tablet PC -kynällä tai hiirellä tehty kirjoitus tai piirros.

käsinkirjoitustila

Ympäristö, jossa lomakkeen voi täyttää käyttämällä käsinkirjoitusta. Tablet PC:ssä InfoPath avaa käsinkirjoitustilan automaattisesti.

käsinkirjoituksen opastinalue

Varjostettu alue, joka suurenee, kun lomakkeen kenttään kirjoitetaan kynällä.

käsinkirjoitusosio

RTF-muokkausruudun sisällä oleva alue, johon voi kirjoittaa tai piirtää kynällä. InfoPath tallentaa käsinkirjoitusalueelle kynällä tehdyt huomautukset tai piirrokset käsinkirjoituksena.

tekstiin sitoutuva hälytys

Ohjausobjektit, jotka sisältävät virheellisiä tietoja, merkitään punaisella katkoviivareunalla. Mukautetun virhesanoman saa näkyviin napsauttamalla ohjausobjektia hiiren kakkospainikkeella.

kirjoitustuki (IME)

Ohjelma, jonka avulla voi kirjoittaa kaakkoisaasialaisia kieliä (perinteistä kiinaa, yksinkertaistettua kiinaa, japania tai koreaa) ohjelmiin. Kirjoitustuki muuntaa näppäinten painallukset monimutkaisiksi aasialaisten kielten merkeiksi.

Internet

Tuhansista pienistä tietokoneverkoista ja miljoonista kaupallisista tietokoneista, viranomaisten tietokoneista sekä henkilökohtaisista tietokoneista muodostuva maailmanlaajuinen verkko.

intranet

Organisaation tai yrityksen sisäinen verkko, jossa käytetään Internet-tekniikkaa (esimerkiksi HTTP- tai FTP-protokollaa). Hyperlinkkien avulla käyttäjät voivat käyttää objekteja, tiedostoja, sivuja ja muita intranetin kohteita.

K

Sivun alkuun

JScript

Tulkattava, objektipohjainen komentosarjakieli, jossa käytetään kieliä C, C++ ja Java. Se on Microsoftin toteutus ECMA 262 -määrityksestä.

L

Sivun alkuun

kenttä

Tietolähteen kenttä, joka linkittää toisiinsa liittyvät pää- ja aliohjausobjektien tiedot.

M

Sivun alkuun

asettelutaulukko

Joukko soluja, joiden avulla järjestetään lomakkeen sisältö, kuten teksti tai ohjausobjektit.

linkitetty objekti

Lähdetiedostossa luodut tiedot, jotka on lisätty kohdetiedostoon niin, että tiedostojen välinen yhteys säilyy. Kohdetiedostossa sijaitseva linkitetty objekti voidaan päivittää, kun lähdetiedosto päivittyy.

luetteloruutu

Ohjausobjekti, joka sisältää vaihtoehtoluettelon. Luetteloruutu koostuu luettelosta ja valinnaisesta selitteestä.

Luettelo-ohjausobjekti

Lomakkeen ohjausobjekti, jota voi muokata luettelomerkeillä varustettuna, numeroituna tai tavallisena luettelona. Luettelon ohjausobjektiin voi kirjoittaa tekstiä, joka toistetaan tarvittaessa.

M

Sivun alkuun

Microsoft Developer Network (MSDN)

Microsoftin Web-sivusto (ja tilausohjelma), josta kehittäjät saavat viimeisimmät työkalut, tietoa, koodimalleja ja koulutusmateriaalia Microsoftin kehitystyökaluja varten. (http://msdn.microsoft.com)

Microsoft Script Editor (MSE)

Ohjelmointiympäristö, jossa luodaan, muokataan ja korjataan InfoPath-lomakkeen Microsoft JScript- tai Microsoft VBScript-koodia.

Microsoft Visual Studio Tools for Applications (VSTA)

Hallitun koodin ohjelmointiympäristö, jota käytetään InfoPath-lomakemallien sisältämien Visual Basic- tai C#-koodien luomiseen, muokkaamiseen ja virheenkorjaukseen.

Microsoft Windows Installer (MSI)

Työkalu, jolla luodaan asennuspakkauksia Windows-käyttöjärjestelmissä käytettäville ohjelmistoille.

MSDN

Katso Microsoft Developer Network.

MSE

Katso Microsoft Script Editor.

MSI

Katso Microsoft Windows Installer.

Monivalinta luetteloruutu

Ohjausobjekti, jonka vaihtoehdoista käyttäjä voi valita yhden tai usean. Käyttäjät voivat valita vaihtoehtoja valitsemalla valintaruutuja tai lisätä luetteloon omia vaihtoehtojaan.

O

Sivun alkuun

nimitilan

Mekanismi, joka tarkentaa elementtien nimet ja suhteet yksilöllisesti. Näin samannimiset mutta eri lähteistä peräisin olevat elementit eivät aiheuta nimiristiriitoja.

O

Sivun alkuun

objektimalli

Sovelluksen sisältöä ja toimintoja edustavien objektien ja kokoelmien hierarkkinen kirjasto. Objekteilla ja kokoelmilla on ominaisuuksia, menetelmiä sekä tapahtumia, joiden avulla voidaan muokata sovellusta ja olla vuorovaikutuksessa sovelluksen kanssa.

objektimallikaavio

Tietyn objektimallin sisältämien objektien ja kokoelmien graafinen esitys.

offline-tietolähde

Toissijainen tietolähde, joka on offline-tilassa lomakkeita täyttävien käyttäjien käytettävissä. Kun käyttäjä on online-tilassa, tietolähteen tiedot tallennetaan käyttäjän tietokoneeseen, jotta tiedot ovat käytettävissä myös silloin, kun lomake on offline-tilassa.

operaattori

Merkki tai symboli, joka määrittää kaavan osilla suoritettavan laskutoimituksen lajin. Käytössä on matemaattisia ja loogisia sekä vertailu- ja viittausoperaattoreita.

valinnainen osa

Lomakkeen ohjausobjekti, joka sisältää muita ohjausobjekteja ja joka ei yleensä ole oletusarvon mukaan näkyvissä. Käyttäjä voi lisätä ja poistaa valinnaisia osia täyttäessään lomaketta.

R

Sivun alkuun

parametri

Arvo, joka annetaan muuttujalle toiminnon alussa tai ennen kuin ohjelma suorittaa lausekkeen. Parametri voi olla tekstiä, numero tai toiselle arvolle annetun argumentin nimi.

pääelementti

XML:ssä elementti, joka sisältää alielementin.

PNG

Katso Portable Network Graphics.

PNG (Portable Network Graphics).

Grafiikkatiedostomuoto, jota jotkin tietyt Web-selaimet tukevat. PNG-muoto tulee kuvien muuttuvaa läpinäkyvyyttä ja kuvan kirkkauden hallintaa eri tietokoneissa. PNG-tiedostot ovat pakattuja bittikarttoja.

käsittelyohjeet

XML-asiakirjan alustukseen tallennetut tiedot. Nämä tiedot siirtyvät XML-jäsentimen kautta kaikkiin XML-asiakirjaa käyttäviin sovelluksiin.

ominaisuus

Ohjausobjektin, kentän tai objektin nimetty määrite, jolla määritetään jokin objektin piirre (esimerkiksi koko, väri tai sijainti näytössä) tai sen toiminta (esimerkiksi onko objekti piilotettu).

julkaiseminen

Lomakemallin asettaminen muiden käytettäväksi niin, että sen voi täyttää InfoPathissa tai Web-selaimessa. Lomakemallin voi julkaista lähettämällä sen sähköpostitse tai tallentamalla sen SharePoint-sivustoon tai muuhun jaettuun sijaintiin.

Q

Sivun alkuun

kyselykenttä

Kenttä, joka voi sisältää kyselyssä käytettävän arvon.

siirtää pysäytystilaan

Farmin, palvelun tai lomakemallin asteittainen siirtäminen offline-tilaan estämällä uudet käyttäjäistunnot ja antamalla käynnissä olevien istuntojen päättyä.

R

Sivun alkuun

rekursiivinen osa

Ohjausobjekti, joka sisältää muita ohjausobjekteja, joka voidaan lisätä itsensä sisään ja joka on sidottu sisäkkäisiin viittauskenttiin.

viittausryhmä

Kenttä, joka liittyy toiseen kenttään siten, että kenttien ominaisuudet vastaavat aina toisiaan. Jos yhden kentän ominaisuuksia muutetaan, toinen kenttä päivitetään automaattisesti.

viittausryhmä

Ryhmä, joka liittyy toiseen ryhmään siten, että ryhmien ominaisuudet ja niiden sisältämien ryhmien ja kenttien ominaisuudet vastaavat aina toisiaan. Jos yhden ryhmän ominaisuuksia muutetaan, toinen ryhmä päivitetään automaattisesti.

toistuva kenttä

Lähdetiedoston kenttä, joka voi esiintyä monta kertaa. Toistuviin kenttiin voidaan sitoa ohjausobjekteja, kuten luettelomerkeillä varustettuja, numeroituja ja tavallisia luetteloita, toistuvia osia ja toistuvia taulukoita.

toistuva ryhmä

Lähdetiedoston ryhmä, joka voi esiintyä monta kertaa. Toistuviin ryhmiin sidotaan ohjausobjekteja, kuten toistuvia osia ja toistuvia taulukoita.

Toistuva osa

Lomakkeen ohjausobjekti, joka sisältää toisia ohjausobjekteja ja joka toistetaan tarvittaessa. Käyttäjät voivat lisätä useita osia täyttäessään lomaketta.

Toistuva taulukko

Lomakkeen ohjausobjekti, joka sisältää toisia taulukkomuotoisia ohjausobjekteja ja joka toistetaan tarvittaessa. Käyttäjät voivat lisätä useita rivejä täyttäessään lomaketta.

resurssitiedosto

Muussa ohjelmassa kuin InfoPathissa luotu tiedosto, esimerkiksi .html-, .xml- tai .xsd-tiedosto, joka on lisätty lomakemalliin lomaketoimintojen tukemista varten.

S

Sivun alkuun

Vieritysalue

Ohjausobjekti, joka sisältää muita ohjausobjekteja ja jossa voi olla pysty- tai vaakasuuntaisia vierityspalkkeja. Vieritysalueita käytetään yleensä vain asettelussa, eikä niitä ole sidottu tietolähteen kenttiin tai ryhmiin.

toissijainen tietolähde

XML-tiedosto, tietokanta tai Web-palvelu, jota lomake käyttää luetteloruutuun lisättävissä tiedoissa tai komentosarjatoiminnoissa.

pikanäppäin

Toimintonäppäin tai näppäinyhdistelmä, esimerkiksi F5 tai CTRL+A, jonka avulla voi suorittaa valikkokomennon. Valintakirjain on näppäinyhdistelmä, esimerkiksi ALT+T, joka siirtää kohdistuksen valikkoon, komentoon tai ohjausobjektiin.

pikavalikko

Valikko, joka näyttää tiettyyn kohteeseen liittyvien komentojen luettelon. Pikavalikko voidaan tuoda näyttöön napsauttamalla kohdetta hiiren kakkospainikkeella tai painamalla VAIHTO+F10.

sivustokokoelma

Joukko näennäispalvelimessa sijaitsevia Web-sivustoja, joilla on yhteinen omistaja ja samat hallinta-asetukset. Jokaisessa sivustokokoelmassa on ylätason Web-sivusto, jonka lisäksi kokoelma voi sisältää yhden tai useita alisivustoja.

T

Sivun alkuun

malliosa

Lomakemallin osa, joka voidaan tallentaa erikseen käytettäväksi useissa lomakemalleissa. Tyypillinen mallin osa koostuu ohjausobjekteista ja tietolähteestä. Siihen saattaa kuulua myös muita ominaisuuksia, kuten tietoliikenneyhteyksiä, tiedon oikeellisuuden tarkistamista ja sääntöjä.

Tekstiruutu

Ohjausobjekti, johon käyttäjä voi kirjoittaa tekstiä. RTF-tekstikehyksessä syötettyjä tietoja voi myös muotoilla.

U

Sivun alkuun

Uniform Resource Locator (URL)

Osoite, joka määrittää protokollan (kuten HTTP tai FTP) ja kohteen (kuten objektin, asiakirjan tai Web-sivun) sijainnin Internetissä tai intranetissä. Esimerkiksi: http://www.microsoft.com/.

URL

Katso Uniform Resource Locator.

käyttäjälomakemalli

Selainyhteensopiva lomakemalli, joka on julkaistu InfoPathista ja jota järjestelmänvalvojan ei tarvitse ladata InfoPath Forms Servicesiä suorittavaan palvelimeen.

käyttäjärooli

Valmiiksi määritetty luokka, joka voidaan määrittää lomakkeen käyttäjille esimerkiksi työtehtävän tai jonkin muun ehdon perusteella. Roolien avulla käyttäjät voivat käyttää lomakkeesta mukautettuja versioita tarpeidensa mukaan.

V

Sivun alkuun

kelvollinen

Virheetön tai hyväksyttävä määritettyjen sääntöjen ja standardien mukaan. Esimerkiksi lomakkeeseen kirjoitetut tiedot ovat kelvollisia, jos ne täyttävät lomakkeen tietojen kelpoisuustarkistuksen sääntöjen vaatimukset.

kelvollinen XML

Hyvin muotoiltu XML-asiakirja, joka vastaa tiettyjä rajoitteita, jotka on yleensä määritetty XML-rakenteessa.

VBScript

Katso Visual Basic Scripting Edition.

Näytä

Lomakekohtainen näyttöasetus, joka voidaan tallentaa lomakemalliin ja jota voidaan käyttää lomakkeen täyttövaiheessa. Käyttäjät voivat valita lomakkeessa näkyvän tiedon määrän vaihtamalla näkymää.

Visual Basic Scripting Edition (VBScript)

Tulkittava, objektipohjainen komentosarjakieli, joka kuuluu Microsoft Visual Basic -ohjelmointikieleen.

VSTA

Katso Microsoft Visual Studio Tools for Applications.

W

Sivun alkuun

Web-selaimessa

Ohjelma, joka tulkitsee HTML-tiedostoja, muotoilee ne Web-sivuiksi ja näyttää ne. Web-selain, kuten Windows Internet Explorer, voi seurata hyperlinkkejä, siirtää tiedostoja ja toistaa Web-sivuille upotettuja ääni- tai videotiedostoja.

hyvin muotoiltu XML

XML-asiakirja, joka on XML-syntaksin mukainen.

työnkulun

Asiakirjojen tai kohteiden automatisoitu siirtäminen tiettyjen liiketoimintaprosesseihin liittyvien työvaiheiden tai tehtävien kautta. Työnkulun avulla voidaan yhdenmukaisesti hallita tavallisia liiketoimintaprosesseja, kuten asiakirjojen tarkistamista ja hyväksymistä.

X

Sivun alkuun

XHTML

Katso Extensible Hypertext Markup Language.

XML

Katso Extensible Markup Language.

XML-määrite

Nimi-arvo-pari erotettu yhtäläisyysmerkki ja sisältyvät merkittynä elementti, joka muokkaa elementin ominaisuuksia. Kaikki XML-määritettä arvot ovat merkkijonoja lainausmerkeissä.

XML-tiedot

Tiedot, jotka on tallennettu XML-muodossa. InfoPath-lomakkeet tallennetaan XML-tiedostoina.

XML-elementti

XML-rakenne, joka sisältää alku- ja lopputunnisteen sekä niiden välissä olevan tiedon. Elementeillä voi olla määritteitä, ja ne voivat sisältää toisia elementtejä.

XML Path Language (XPath) -kieli

Kieli, jolla viitataan XML-asiakirjan osiin. XPath sisältää myös merkkijonojen, numeroiden ja totuusarvojen käsittelyyn tarvittavat perustoiminnot.

XML-rakenne

XML-kielellä kirjoitettu perusmääritys, joka määrittää XML-asiakirjan rakenteen, kuten osien nimet ja tietotyypit, mitä osia voidaan yhdistää ja millaisia osia koskevia määritteitä on käytettävissä.

XML-mallitiedosto

XML-tiedosto, joka sisältää lomakkeen kentissä ennen täyttöä näkyvät mallitiedot.

XPath

Katso XML Path Language.

XSL

Katso Extensible Stylesheet Language.

XSL-muunnos (XSLT)

Kieli, jonka avulla XML-asiakirjat siirretään toiseen muotoon, kuten HTML- tai XML-muotoon. XSLT on suunniteltu käytettäväksi osana XSL:ää.

XSLT

Katso XSL Transformation.

Huomautus: Konekäännöksestä ilmoittava vastuusvapauslauseke: Tämä artikkeli on käännetty tietokonejärjestelmällä, eikä kieliasiantuntija ole muokannut sitä. Microsoft tarjoaa nämä konekäännökset avuksi muille kuin englantia puhuville käyttäjille, jotta he saavat lisätietoja Microsoftin tuotteista, palveluista ja tekniikoista. Koska artikkeli on koneellisesti käännetty, se saattaa sisältää sanasto-, lauseoppi- ja kielioppivirheitä.

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×