Exchange 2003 -sähköpostilaatikoiden muuntaminen sähköpostin käyttäjiksi

Vaiheistetun siirron suorittamisen jälkeen voit muuntaa postilaatikot sähköpostin käyttäjiksi niin, että postilaatikot voivat automaattisesti muodostaa yhteyden pilvipohjaiseen postilaatikkoon.

Miksi postilaatikot kannattaa muuntaa sähköpostin käyttäjiksi?

Jos olet suorittanut vaiheistetun Exchange-siirron organisaation paikallisten Exchange 2003 -postilaatikoiden siirtämiseksi Office 365:een ja haluat hallita pilvipohjaisia käyttäjiä paikallisesta organisaatiosta Active Directoryn avulla, paikalliset postilaatikot kannattaa muuntaa sähköpostin käyttäjiksi (MEU).

Tämä artikkeli sisältää Windows PowerShell -komentosarjan, joka kerää tietoja pilvipohjaisista postilaatikoista ja Visual Basic (VB) -komentosarjasta, jota voit käyttää Exchange 2003 -postilaatikoiden muuntamiseksi sähköpostin käyttäjiksi. Kun suoritat tämän komentosarjan, pilvipohjaisen postilaatikon välityspalvelimen osoitteet kopioidaan sähköpostin käyttäjään, joka sijaitsee Active Directoryssä. Sähköpostin ominaisuuksien ansiosta Microsoft Online Services -hakemiston synkronointityökalu saadaan vastaamaan sähköpostin käyttäjää ja sen vastaavaa pilvipohjaista postilaatikkoa.

Suosittelemme, että muunnat paikalliset postilaatikot sähköpostin käyttäjiksi siirtoerää varten. Kun vaiheistettu Exchange-siirtoerä on päättynyt ja olet tarkistanut, että erän kaikki postilaatikot ovat siirtyneet asianmukaisesti ja postilaatikon kohteiden ensimmäinen synkronointi pilvipalveluun on suoritettu, muunna siirtoerän postilaatikot sähköpostin käyttäjiksi.

PowerShell-komentosarjan käyttäminen tietojen keräämiseksi pilvipohjaisista postilaatikoista

Voit alla olevien komentosarjojen avulla kerätä tietoja pilvipohjaisista postilaatikoista ja muuntaa Exchange 2007 -postilaatikot sähköpostin käyttäjiksi.

Seuraava komentosarja kerää tietoja pilvipohjaisista postilaatikoista ja tallentaa ne CSV-tiedostoon. Suorita tämä komentosarja ensin.

Kopioi alla oleva komentosarja .txt-tiedostoon, ja tallenna sitten tiedosto ExportO365UserInfo.ps1-muodossa.

Param($migrationCSVFileName = "migration.csv")
function O365Logon
{
#Check for current open O365 sessions and allow the admin to either use the existing session or create a new one
$session = Get-PSSession | ?{$_.ConfigurationName -eq 'Microsoft.Exchange'}
if($session -ne $null)
{
$a = Read-Host "An open session to Office 365 already exists. Do you want to use this session? Enter y to use the open session, anything else to close and open a fresh session."
if($a.ToLower() -eq 'y')
{
Write-Host "Using existing Office 365 Powershell Session." -ForeGroundColor Green
return
}
$session | Remove-PSSession
}
Write-Host "Please enter your Office 365 credentials" -ForeGroundColor Green
$cred = Get-Credential
$s = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://ps.outlook.com/powershell -Credential $cred -Authentication Basic -AllowRedirection
$importresults = Import-PSSession $s
}

function Main
{

#Verify the migration CSV file exists
if(!(Test-Path $migrationCSVFileName))
{
Write-Host "File $migrationCSVFileName does not exist." -ForegroundColor Red
Exit
}

#Import user list from migration.csv file
$MigrationCSV = Import-Csv $migrationCSVFileName

#Get mailbox list based on email addresses from CSV file
$MailBoxList = $MigrationCSV | %{$_.EmailAddress} | Get-Mailbox
$Users = @()

#Get LegacyDN, Tenant, and On-Premise Email addresses for the users
foreach($user in $MailBoxList)
{
$UserInfo = New-Object System.Object

$CloudEmailAddress = $user.EmailAddresses | ?{($_ -match 'onmicrosoft') -and ($_ -cmatch 'smtp:')}
if ($CloudEmailAddress.Count -gt 1)
{
$CloudEmailAddress = $CloudEmailAddress[0].ToString().ToLower().Replace('smtp:', '')
Write-Host "$user returned more than one cloud email address. Using $CloudEmailAddress" -ForegroundColor Yellow
}
else
{
$CloudEmailAddress = $CloudEmailAddress.ToString().ToLower().Replace('smtp:', '')
}

$UserInfo | Add-Member -Type NoteProperty -Name LegacyExchangeDN -Value $user.LegacyExchangeDN
$UserInfo | Add-Member -Type NoteProperty -Name CloudEmailAddress -Value $CloudEmailAddress
$UserInfo | Add-Member -Type NoteProperty -Name OnPremiseEmailAddress -Value $user.PrimarySMTPAddress.ToString()

$Users += $UserInfo
}

#Check for existing csv file and overwrite if needed
if(Test-Path ".\cloud.csv")
{
$delete = Read-Host "The file cloud.csv already exists in the current directory. Do you want to delete it? Enter y to delete, anything else to exit this script."
if($delete.ToString().ToLower() -eq 'y')
{
Write-Host "Deleting existing cloud.csv file" -ForeGroundColor Red
Remove-Item ".\cloud.csv"
}
else
{
Write-Host "Will NOT delete current cloud.csv file. Exiting script." -ForeGroundColor Green
Exit
}
}
$Users | Export-CSV -Path ".\cloud.csv" -notype
(Get-Content ".\cloud.csv") | %{$_ -replace '"', ''} | Set-Content ".\cloud.csv" -Encoding Unicode
Write-Host "CSV File Successfully Exported to cloud.csv" -ForeGroundColor Green

}

O365Logon
Main

Seuraava Visual Bsic -komentosarja muuntaa paikalliset Exchange 2003 -postilaatikot sähköpostin käyttäjiksi. Suorita tämä komentosarja, kun olet suorittanut komentosarjan tietojen keräämiseksi pilvipohjaisista postilaatikoista.

Kopioi alla oleva komentosarja .txt-tiedostoon, ja tallenna sitten tiedosto Exchange2003MBtoMEU.vbs-muodossa.

'Globals/Constants
Const ADS_PROPERTY_APPEND = 3

Dim UserDN
Dim remoteSMTPAddress
Dim remoteLegacyDN
Dim domainController
Dim csvMode
csvMode = FALSE
Dim csvFileName
Dim lastADLookupFailed


Class UserInfo
public OnPremiseEmailAddress
public CloudEmailAddress
public CloudLegacyDN
public LegacyDN
public ProxyAddresses
public Mail
public MailboxGUID
public DistinguishedName

Public Sub Class_Initialize()
Set ProxyAddresses = CreateObject("Scripting.Dictionary")
End Sub
End Class

'Command Line Parameters
If WScript.Arguments.Count = 0 Then
'No parameters passed
WScript.Echo("No parameters were passed.")
ShowHelp()
ElseIf StrComp(WScript.Arguments(0), "-c", vbTextCompare) = 0 And WScript.Arguments.Count = 2 Then
WScript.Echo("Missing DC Name.")
ShowHelp()
ElseIf StrComp(WScript.Arguments(0), "-c", vbTextCompare) = 0 Then
'CSV Mode
csvFileName = WScript.Arguments(1)
domainController = WScript.Arguments(2)
csvMode = TRUE
WScript.Echo("CSV mode detected. Filename: " & WScript.Arguments(1) & vbCrLf)
ElseIf wscript.Arguments.Count <> 4 Then
'Invalid Arguments
WScript.Echo WScript.Arguments.Count
Call ShowHelp()
Else
'Manual Mode
UserDN = wscript.Arguments(0)
remoteSMTPAddress = wscript.Arguments(1)
remoteLegacyDN = wscript.Arguments(2)
domainController = wscript.Arguments(3)
End If

Main()

'Main entry point
Sub Main

'Check for CSV Mode
If csvMode = TRUE Then
UserInfoArray = GetUserInfoFromCSVFile()
Else
WScript.Echo "Manual Mode Detected" & vbCrLf
Set info = New UserInfo
info.CloudEmailAddress = remoteSMTPAddress
info.DistinguishedName = UserDN
info.CloudLegacyDN = remoteLegacyDN
ProcessSingleUser(info)
End If

End Sub

'Process a single user (manual mode)
Sub ProcessSingleUser(ByRef UserInfo)

userADSIPath = "LDAP://" & domainController & "/" & UserInfo.DistinguishedName
WScript.Echo "Processing user " & userADSIPath
Set MyUser = GetObject(userADSIPath)
proxyCounter = 1
For Each address in MyUser.Get("proxyAddresses")
UserInfo.ProxyAddresses.Add proxyCounter, address
proxyCounter = proxyCounter + 1
Next
UserInfo.OnPremiseEmailAddress = GetPrimarySMTPAddress(UserInfo.ProxyAddresses)
UserInfo.Mail = MyUser.Get("mail")
UserInfo.MailboxGUID = MyUser.Get("msExchMailboxGUID")
UserInfo.LegacyDN = MyUser.Get("legacyExchangeDN")
ProcessMailbox(UserInfo)

End Sub

'Populate user info from CSV data
Function GetUserInfoFromCSVFile()

CSVInfo = ReadCSVFile()
For i = 0 To (UBound(CSVInfo)-1)
lastADLookupFailed = false
Set info = New UserInfo
info.CloudLegacyDN = Split(CSVInfo(i+1), ",")(0)
info.CloudEmailAddress = Split(CSVInfo(i+1), ",")(1)
info.OnPremiseEmailAddress = Split(CSVInfo(i+1), ",")(2)
WScript.Echo "Processing user " & info.OnPremiseEmailAddress
WScript.Echo "Calling LookupADInformationFromSMTPAddress"
LookupADInformationFromSMTPAddress(info)
If lastADLookupFailed = false Then
WScript.Echo "Calling ProcessMailbox"
ProcessMailbox(info)
End If
set info = nothing
Next

End Function

'Populate user info from AD
Sub LookupADInformationFromSMTPAddress(ByRef info)

'Lookup the rest of the info in AD using the SMTP address
Set objRootDSE = GetObject("LDAP://RootDSE")
strDomain = objRootDSE.Get("DefaultNamingContext")
Set objRootDSE = nothing
Set objConnection = CreateObject("ADODB.Connection")
objConnection.Provider = "ADsDSOObject"
objConnection.Open "Active Directory Provider"
Set objCommand = CreateObject("ADODB.Command")
BaseDN = "<LDAP://" & domainController & "/" & strDomain & ">"
adFilter = "(&(proxyAddresses=SMTP:" & info.OnPremiseEmailAddress & "))"
Attributes = "distinguishedName,msExchMailboxGUID,mail,proxyAddresses,legacyExchangeDN"
Query = BaseDN & ";" & adFilter & ";" & Attributes & ";subtree"
objCommand.CommandText = Query
Set objCommand.ActiveConnection = objConnection
On Error Resume Next
Set objRecordSet = objCommand.Execute

'Handle any errors that result from the query
If Err.Number <> 0 Then
WScript.Echo "Error encountered on query " & Query & ". Skipping user."
lastADLookupFailed = true
return
End If

'Handle zero or ambiguous search results
If objRecordSet.RecordCount = 0 Then
WScript.Echo "No users found for address " & info.OnPremiseEmailAddress
lastADLookupFailed = true
return
ElseIf objRecordSet.RecordCount > 1 Then
WScript.Echo "Ambiguous search results for email address " & info.OnPremiseEmailAddress
lastADLookupFailed = true
return
ElseIf Not objRecordSet.EOF Then
info.LegacyDN = objRecordSet.Fields("legacyExchangeDN").Value
info.Mail = objRecordSet.Fields("mail").Value
info.MailboxGUID = objRecordSet.Fields("msExchMailboxGUID").Value
proxyCounter = 1
For Each address in objRecordSet.Fields("proxyAddresses").Value
info.ProxyAddresses.Add proxyCounter, address
proxyCounter = proxyCounter + 1
Next
info.DistinguishedName = objRecordSet.Fields("distinguishedName").Value
objRecordSet.MoveNext
End If

objConnection = nothing
objCommand = nothing
objRecordSet = nothing
On Error Goto 0

End Sub

'Populate data from the CSV file
Function ReadCSVFile()

'Open file
Set objFS = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set objTextFile = objFS.OpenTextFile(csvFileName, 1, false, -1)

'Loop through each line, putting each line of the CSV file into an array to be returned to the caller
counter = 0
Dim CSVArray()
Do While NOT objTextFile.AtEndOfStream
ReDim Preserve CSVArray(counter)
CSVArray(counter) = objTextFile.ReadLine
counter = counter + 1
Loop

'Close and return
objTextFile.Close
Set objTextFile = nothing
Set objFS = nothing
ReadCSVFile = CSVArray

End Function

'Process the migration
Sub ProcessMailbox(User)

'Get user properties
userADSIPath = "LDAP://" & domainController & "/" & User.DistinguishedName
Set MyUser = GetObject(userADSIPath)

'Add x.500 address to list of existing proxies
existingLegDnFound = FALSE
newLegDnFound = FALSE

'Loop through each address in User.ProxyAddresses
For i = 1 To User.ProxyAddresses.Count
If StrComp(address, "x500:" & User.LegacyDN, vbTextCompare) = 0 Then
WScript.Echo "x500 proxy " & User.LegacyDN & " already exists"
existingLegDNFound = true
End If
If StrComp(address, "x500:" & User.CloudLegacyDN, vbTextCompare) = 0 Then
WScript.Echo "x500 proxy " & User.CloudLegacyDN & " already exists"
newLegDnFound = true
End If
Next

'Add existing leg DN to proxy list
If existingLegDnFound = FALSE Then
WScript.Echo "Adding existing legacy DN " & User.LegacyDN & " to proxy addresses"
User.ProxyAddresses.Add (User.ProxyAddresses.Count+1),("x500:" & User.LegacyDN)
End If

'Add new leg DN to proxy list
If newLegDnFound = FALSE Then
'Add new leg DN to proxy addresses
WScript.Echo "Adding new legacy DN " & User.CloudLegacyDN & " to existing proxy addresses"
User.ProxyAddresses.Add (User.ProxyAddresses.Count+1),("x500:" & User.CloudLegacyDN)
End If

'Dump out new list of addresses
WScript.Echo "Original proxy addresses updated count: " & User.ProxyAddresses.Count
For i = 1 to User.ProxyAddresses.Count
WScript.Echo " proxyAddress " & i & ": " & User.ProxyAddresses(i)
Next

'Delete the Mailbox
WScript.Echo "Opening " & userADSIPath & " as CDOEXM::IMailboxStore object"
Set Mailbox = MyUser
Wscript.Echo "Deleting Mailbox"
On Error Resume Next
Mailbox.DeleteMailbox

'Handle any errors deleting the mailbox
If Err.Number <> 0 Then
WScript.Echo "Error " & Err.number & ". Skipping User." & vbCrLf & "Description: " & Err.Description & vbCrLf
Exit Sub
End If
On Error Goto 0

'Save and continue
WScript.Echo "Saving Changes"
MyUser.SetInfo
WScript.Echo "Refeshing ADSI Cache"
MyUser.GetInfo
Set Mailbox = nothing

'Mail Enable the User
WScript.Echo "Opening " & userADSIPath & " as CDOEXM::IMailRecipient"
Set MailUser = MyUser
WScript.Echo "Mail Enabling user using targetAddress " & User.CloudEmailAddress
MailUser.MailEnable User.CloudEmailAddress
WScript.Echo "Disabling Recipient Update Service for user"
MyUser.PutEx ADS_PROPERTY_APPEND, "msExchPoliciesExcluded", Array("{26491CFC-9E50-4857-861B-0CB8DF22B5D7}")
WScript.Echo "Saving Changes"
MyUser.SetInfo
WScript.Echo "Refreshing ADSI Cache"
MyUser.GetInfo

'Add Legacy DN back on to the user
WScript.Echo "Writing legacyExchangeDN as " & User.LegacyDN
MyUser.Put "legacyExchangeDN", User.LegacyDN

'Add old proxies list back on to the MEU
WScript.Echo "Writing proxyAddresses back to the user"
For j=1 To User.ProxyAddresses.Count
MyUser.PutEx ADS_PROPERTY_APPEND, "proxyAddresses", Array(User.ProxyAddresses(j))
MyUser.SetInfo
MyUser.GetInfo
Next

'Add mail attribute back on to the MEU
WScript.Echo "Writing mail attribute as " & User.Mail
MyUser.Put "mail", User.Mail

'Add msExchMailboxGUID back on to the MEU
WScript.Echo "Converting mailbox GUID to writable format"
Dim mbxGUIDByteArray
Call ConvertHexStringToByteArray(OctetToHexString(User.MailboxGUID), mbxGUIDByteArray)
WScript.Echo "Writing property msExchMailboxGUID to user object with value " & OctetToHexString(User.MailboxGUID)
MyUser.Put "msExchMailboxGUID", mbxGUIDByteArray

WScript.Echo "Saving Changes"
MyUser.SetInfo
WScript.Echo "Migration Complete!" & vbCrLf

End Sub

'Returns the primary SMTP address of a user
Function GetPrimarySMTPAddress(Addresses)
For Each address in Addresses
If Left(address, 4) = "SMTP" Then GetPrimarySMTPAddress = address
Next
End Function

'Converts Hex string to byte array for writing to AD
Sub ConvertHexStringToByteArray(ByVal strHexString, ByRef pByteArray)

Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set Stream = CreateObject("ADODB.Stream")

Temp = FSO.GetTempName()
Set TS = FSO.CreateTextFile(Temp)

For i = 1 To (Len (strHexString) -1) Step 2
TS.Write Chr("&h" & Mid (strHexString, i, 2))
Next

TS.Close

Stream.Type = 1
Stream.Open
Stream.LoadFromFile Temp

pByteArray = Stream.Read

Stream.Close
FSO.DeleteFile Temp

Set Stream = nothing
Set FSO = Nothing

End Sub

'Converts raw bytes from AD GUID to readable string
Function OctetToHexString (arrbytOctet)

OctetToHexStr = ""
For k = 1 To Lenb (arrbytOctet)
OctetToHexString = OctetToHexString & Right("0" & Hex(Ascb(Midb(arrbytOctet, k, 1))), 2)
Next

End Function

Sub ShowHelp()

WScript.Echo("This script runs in two modes, CSV Mode and Manual Mode." & vbCrLf & "CSV Mode allows you to specify a CSV file from which to pull user names." & vbCrLf& "Manual mode allows you to run the script against a single user.")
WSCript.Echo("Both modes require you to specify the name of a DC to use in the local domain." & vbCrLf & "To run the script in CSV Mode, use the following syntax:")
WScript.Echo(" cscript Exchange2003MBtoMEU.vbs -c x:\csv\csvfilename.csv dc.domain.com")
WScript.Echo("To run the script in Manual Mode, you must specify the users AD Distinguished Name, Remote SMTP Address, Remote Legacy Exchange DN, and Domain Controller Name.")
WSCript.Echo(" cscript Exchange2003MBtoMEU.vbs " & chr(34) & "CN=UserName,CN=Users,DC=domain,DC=com" & chr(34) & " " & chr(34) & "user@cloudaddress.com" & chr(34) & " " & chr(34) & "/o=Cloud Org/ou=Cloud Site/ou=Recipients/cn=CloudUser" &
chr(34) & " dc.domain.com")
WScript.Quit

End Sub

Mitä komentosarjat tekevät?

ExportO365UserInfo.ps1

Tämä on Windows PowerShell -komentosarja, jonka suoritat pilvipohjaisessa organisaatiossa tietojen keräämiseksi pilvipohjaisista postilaatikoista, jotka siirsit vaiheistetun Exchange-siirron aikana. Se määrittää käyttäjäerät CSV-tiedoston avulla. Suosittelemme, että käytät samaa CSV-siirtotiedostoa, jota käytit käyttäjäerän siirtämiseen.

Kun suoritat ExportO365UserInfo -komentosarjaa:

 • Pilvipohjaisista postilaatikoista kerätään seuraavat ominaisuudet käyttäjille, jotka on lueteltu CSV-syötetiedostossa:

  • Ensisijainen SMTP-osoite

  • Vastaavan paikallisen postilaatikon ensisijainen SMTP-osoite

  • Pilvipohjaisen postilaatikon muut välityspalvelinosoitteet

  • LegacyExchangeDN

 • Kerätyt ominaisuudet tallennetaan CSV-tiedostoon nimeltä Cloud.csv.

Exchange2003MBtoMEU.vbs

Tämä on VB-komentosarja, jonka suoritat paikallisessa Exchange 2003 -organisaatiossa postilaatikoiden muuntamiseksi sähköpostin käyttäjiksi. Se käyttää Cloud.csv-tiedostoa, jonka tulostaa ExportO365UserInfo-komentosarja.

Kun suoritat Exchange2003MBtoMEU.vbs-komentosarjan, se tekee seuraavan kullekin postilaatikolle, joka on lueteltu CSV-syötetiedostossa:

 • Kerää tietoja CSV-syötetiedostosta ja paikallisesta postilaatikosta.

 • Luo välityspalvelinosoitteiden luettelon paikalliseen ja pilvipohjaiseen postilaatikkoon sähköpostin käyttäjän lisäämiseksi.

 • Poistaa paikallisen postilaatikon.

 • Luo sähköpostin käyttäjän ja täyttää seuraavat ominaisuudet:

  • legacyExchangeDN – Paikallisen postilaatikon arvo.

  • sähköposti – Pilvipohjaisen postilaatikon ensisijainen SMTP.

  • msExchMailboxGuid – Paikallisen postilaatikon arvo.

  • proxyAddresses – Sekä paikallisen postilaatikon että pilvipohjaisen postilaatikon arvot.

  • targetAddress – Lue paikallisesta postilaatikosta; arvo on pilvipohjaisen postilaatikon ensisijainen SMTP.

   Tärkeää: Jotta voit ottaa käyttöön siirron Office 365:stä Exchange 2003:een, sinun on korvattava sähköpostin käyttäjän msExchMailboxGuid-arvo pilvipohjaisen postilaatikon Guid-arvolla. Voit hankkia postilaatikoiden Guid-arvot pilvipohjaisessa organisaatiossa ja tallentaa ne CSV-tiedostoon suorittamalla seuraavan PowerShell-komennon:

   Get-Mailbox | Select PrimarySmtpAddress, Guid | Export-csv -Path .\guid.csv

   Tämä komento poimii ensisijaiset SMTP-osoitteet ja kaikkien pilvipohjaisten postilaatikoiden Guid-arvon guid.csv-tiedostoon ja tallentaa sitten tämän tiedoston nykyiseen hakemistoon.

Sen sijaan, että käyttäisit CSV-syötetiedostoa postilaatikkoerän muuntamiseen, voit suorittaa Exchange2003MBtoMEU.vbs-komentosarjan manuaalisessa tilassa ja muuntaa yhden postilaatikon kerrallaan. Tämän suorittamiseksi sinun on annettava seuraavat syöteparametrit:

 • Paikallisen postilaatikon DN-nimi.

 • Pilvipohjaisen postilaatikon ensisijainen SMTP.

 • Pilvipohjaisen postilaatikon Exchangen vanha DN-nimi.

 • Toimialueen ohjaimen nimi Exchange 2003 -organisaatiossa.

Vaiheet paikallisten sähköpostilaatikoiden muuntamiseksi sähköpostin käyttäjiksi

 1. Suorita ExportO365UserInfo pilvipohjaisessa organisaatiossa. Käyttää CSV-tiedostoa syötetiedostona siirtoerää varten. Komentosarja luo CSV-tiedoston nimeltä Cloud.csv.

  .\ExportO365UserInfo.ps1 <CSV input file>

  Esimerkki:

  .\ExportO365UserInfo.ps1 .\MigrationBatch1.csv

  Tässä esimerkissä oletetaan, että komentosarja ja CSV-syötetiedosto sijaitsevat samassa hakemistossa.

 2. Kopioi Exchange2003MBtoMEU.vbs ja Cloud.csv paikallisen organisaation samaan kansioon.

 3. Suorita paikallisessa organisaatiossa seuraava komento:

  cscript Exchange2003MBtoMEU.vbs –c .\Cloud.csv <FQDN of on-premises domain controller>

  Esimerkki:

  cscript Exchange2003MBtoMEU.vbs –c .\Cloud.csv DC1.contoso.com

  Jos haluat suorittaa komentosarjan manuaalisessa tilassa, kirjoita seuraava komento. Käytä välilyöntejä kunkin arvon välissä.

  cscript Exchange2003MBtoMEU.vbs “<DN of on-premises mailbox>” “
  <Primary SMTP of cloud mailbox>” “<ExchangeLegacyDN of cloud mailbox>”
  <FQDN of on-premises domain controller>

  Esimerkki:

  cscript Exchange2003MBtoMEU.vbs “CN=Ann Beebe,
  CN=Users,DC=contoso,DC=com”
  “annb@contoso.onmicrosoft.com” “/o=First Organization/ou=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=d808d014cec5411ea6de1f70cc116e7b-annb” DC1.contoso.com
 4. Varmista, että on luotu uusia sähköpostin käyttäjiä. Toimi Active Directory Users and Computers -työkalussa seuraavasti:

  1. Napsauta Toiminto > Etsi.

  2. Napsauta Exchange-välilehteä.

  3. Valitse Näytä vain Exchange-vastaanottajat, ja valitse sitten Käyttäjät, joilla on ulkoinen sähköpostiosoite.

  4. Napsauta Etsi nyt.

  Sähköpostin käyttäjiksi muunnetut postilaatikot on lueteltu Hakutulokset-kohdassa.

 5. Tarkista Active Directory Users and Computers -työkalun, ADSI Editin tai Ldp.exen avulla, että seuraaviin sähköpostin käyttäjien ominaisuuksiin on täytetty oikeat tiedot.

  • legacyExchangeDN

  • sähköposti

  • msExchMailboxGuid*

  • proxyAddresses

  • targetAddress

  * Kuten aiemmin mainittiin, Exchange2003MBtoMEU.vbs-komentosarja säilyttää paikallisen postilaatikon msExchMailboxGuid-arvon. Siirron mahdollistamiseksi Office 365:stä Exchange 2003:een, sinun on korvattava sähköpostin käyttäjän msExchMailboxGuid-arvo pilvipohjaisen postilaatikon Guid-arvolla.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×