Excel-sanasto

Tärkeää: Tämä on artikkeli on käännetty koneellisesti. Lue vastuuvapauslauseke. Tämän artikkelin englanninkielinen versio on täällä .

3-D

A

B

C

D

E

F

G

H

Voin

J

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

3-D

Sivun alkuun

kolmiulotteinen viittaus

Viittaus alueeseen, joka ulottuu työkirjan useaan laskentataulukkoon.

kolmiulotteiset sivu- ja pohjatasot

Useita kolmiulotteisia kaaviolajeja ympäröivät alueet, jotka muodostavat kaavion reunukset ja saavat aikaan kolmiulotteisen vaikutelman. Piirtoalueella näkyy kaksi sivutasoa ja yksi pohjataso.

A

Sivun alkuun

aktivoida

Laskentataulukon muuttaminen aktiiviseksi eli valituksi taulukoksi. Aktivoitu taulukko määrittää, mitkä välilehdet näkyvät näytössä. Taulukko aktivoidaan napsauttamalla työkirjassa näkyvää taulukonvalitsinta.

aktiivinen solu

Valittu solu, johon tiedot tulevat, kun ne kirjoitetaan. Vain yksi solu kerrallaan on aktiivinen. Aktiivista solua ympäröi paksu reunus.

aktiivinen taulukko

Työkirjan taulukko, jota parhaillaan muokataan. Aktiivisen taulukon nimi taulukonvalitsimessa on lihavoitu.

osoite

Polku objektiin, asiakirjaan, tiedostoon, Web-sivulle tai muuhun kohteeseen. Osoite voi olla URL (Web-osoite) tai UNC-polku (verkon osoite) ja se voi sisältää tiedoston tiettyyn paikkaan, kuten Wordin kirjanmerkkiin tai Excelin solualueeseen, osoittavan määrityksen.

vaihtoehtoinen käynnistyskansio

XLStart-kansion ohessa käytettävä kansio. Se sisältää työkirjoja tai muita tiedostoja, joiden halutaan avautuvan automaattisesti, kun Excel käynnistetään, ja malleja, joiden halutaan olevan käytettävissä, kun uusia työkirjoja luodaan.

vaihtoehtoinen käynnistyskansio

XLStart-kansion ohessa käytettävä kansio. Se sisältää työkirjoja tai muita tiedostoja, joiden halutaan avautuvan automaattisesti, kun Excel käynnistetään, ja malleja, joiden halutaan olevan käytettävissä, kun uusia työkirjoja luodaan.

argumentti

Arvot, joita funktio käyttää laskutoimitusten suorittamiseen. Funktion käyttämät argumenttilajit ovat juuri kyseiselle funktiolle tyypillisiä. Tavallisia funktioiden käyttämiä argumentteja ovat esimerkiksi lukuarvot, tekstiarvot, soluviittaukset ja nimet.

matriisi

Käytetään muodostamaan yksittäisiä kaavoja, jotka tuottavat useita tuloksia tai käyttävät riveille tai sarakkeisiin järjestettyjä argumenttijoukkoja. Matriisialueella käytetään samaa kaavaa. Matriisivakio on vakiojoukko, jota käytetään kaavan argumenttina.

matriisikaava

Kaava, joka suorittaa useita laskutoimituksia yhdelle tai usealle arvojoukolle ja palauttaa sitten joko yhden tai useita tuloksia. Matriisikaavat sijoitetaan aaltosulkeisiin { }, ja ne kirjoitetaan painamalla CTRL+VAIHTO+ENTER.

pivot-kaavioraporttiin liittyvä pivot-taulukkoraportti

Pivot-taulukkoraportti, josta pivot-kaavioraportin lähdetiedot ovat peräisin. Se luodaan automaattisesti, kun uusi pivot-kaavioraportti luodaan. Kun jommankumman raportin ulkoasua muutetaan, myös toinen raportti muuttuu.

automaattinen muotoilu

Valmis joukko solumuotoiluja, kuten fonttikoko, kuviotäyttö ja tasaus, joita voidaan käyttää tietoalueen muokkaamiseen. Excel määrittää valitun alueen yhteenveto- ja yksityiskohtatasot sekä soveltaa muotoiluja vastaavasti.

akseli

Kaavion piirtoalueen yhdellä sivulla oleva viiva, joka muodostaa kaavion mitta-asteikon. Pystysuora akseli on tavallisesti y-akseli, joka sisältää tiedot. Vaakasuora akseli on tavallisesti x-akseli, joka sisältää luokat.

B

Sivun alkuun

perusosoite

Suhteellinen polku, jota Excel käyttää hyperlinkin kohteen osoitteessa, kun hyperlinkki lisätään. Polku voi olla Internet-osoite (URL-osoite), kiintolevyllä olevan kansion polku tai verkon kautta käytettävissä olevan kansion polku.

reuna

Koristeellinen viiva, joka voi suojata laskentataulukon soluihin tai objektit, kuten kaavioiden, kuvien ja tekstiruudut. Reunojen erottaa, korostaa tai ryhmitellä kohteet.

C

Sivun alkuun

laskettu sarake

Excel-taulukossa lasketun sarakkeen käyttää kullekin riville yhden kaavan, joka muuttuu. Näin saat automaattisesti sisällyttää rivejä niin, että kaava on heti laajennettu kyseiset rivit.

laskettu kenttä (tietokanta)

Kyselyn tulosjoukon kenttä, joka näyttää lausekkeen tuloksen suoraan tietokannasta haetun tiedon sijasta.

laskettu kenttä (pivot-taulukkoraportti)

Pivot-taulukkoraportin tai pivot-kaavioraportin kenttä, joka käyttää käyttäjän luomaa kaavaa. Lasketut kentät voivat suorittaa laskutoimituksia käyttämällä pivot-taulukkoraportin tai pivot-kaavioraportin muiden kenttien sisältöjä.

laskettu osa

Pivot-taulukon tai pivot-kaavion kentän osa, joka käyttää käyttäjän luomaa kaavaa. Lasketut osat voivat suorittaa laskutoimituksia käyttämällä pivot-taulukkoraportin tai pivot-kaavioraportin saman kentän muiden osien sisältöjä.

luokka-akseli

Kaavion akseli, joka edustaa kunkin tietopisteen luokkaa. Akseli näyttää satunnaiset tekstiarvot, kuten Nelj.1, Nelj.2 ja Nelj.3, mutta ei pysty näyttämään skaalattuja numeroarvoja.

luokkakenttä

Pivot-raportti-näkymän luokka-alueen kenttä. Luokkakentän tekstit näkyvät luokka-akselin selitteinä.

solu

Muotoiltu rivin ja sarakkeen laskentataulukon tai taulukon, jossa kirjoitat tietoja leikkauskohdan mukaan ruutu.

soluviittaus

Solun sijaintipaikan koordinaatit laskentataulukossa. Esimerkiksi sellaisen solun viittaus, joka on sarakkeen B ja rivin 3 leikkauskohdassa, on B3.

sertifikaatin myöntäjä

Kaupallinen organisaatio tai yrityksen sisäinen ryhmä, joka tiettyjä työkaluja, kuten Microsoft Certificate Serveriä, käyttämällä myöntää digitaalisia sertifikaatteja. Ohjelmistojen kehittäjät voivat sertifikaatteja käyttäen allekirjoittaa makroja ja käyttäjät allekirjoittaa asiakirjoja.

muutosloki

Jaetussa työkirjassa ylläpidetyt tiedot, jotka koskevat aiemmilla muokkauskerroilla tehtyjä muutoksia. Sisältää tietoja siitä, minkä niminen henkilö muutokset on tehnyt, milloin muutos on tehty ja mitä tietoja muutettiin.

kaavioalue

Koko kaavio ja kaikki sen osat.

kaaviotaulukko

Työkirjan laskentataulukko, joka sisältää vain kaavion. Kaaviotaulukkoa kannattaa käyttää, kun halutaan katsella kaaviota tai pivot-kaavioraporttia erillään laskentataulukon tiedoista tai pivot-taulukkoraportista.

sarakekenttä

Kenttä, jonka tiedot ovat pivot-taulukkoraportin sarakkeessa. Sarakekenttään liittyvät osat näkyvät sarakkeiden otsikkoina.

sarakeotsikko

Tietoruutusarakkeen yläosassa oleva varjostettu alue, joka sisältää kentän nimen.

sarakeotsikko

Kirjaimella tai numerolla merkitty harmaa alue jokaisen sarakkeen yläpuolella. Koko sarake voidaan valita napsauttamalla saraketunnistetta. Sarakkeen leveyttä voidaan suurentaa tai pienentää vetämällä saraketunnisteen oikealla puolella olevaa viivaa.

vertailuehdot

Joukko hakuehtoja, joita käytetään tietojen etsimiseen. Vertailuehdot voivat käsittää joukon merkkejä, joiden halutaan vastaavan toisiaan, kuten "Northwind Traders", tai lausekkeen, kuten "300".

vertailuoperaattori

Merkki, jota käytetään vertailuehdoissa, kun verrataan kahta arvoa. Operaattorit ovat: = (yhtä suuri kuin), > (suurempi kuin), < (pienempi kuin), >= (suurempi tai yhtä suuri kuin), <= (pienempi tai yhtä suuri kuin), <> (eri suuri kuin).)

ehdollinen muotoilu

Muotoilu, esimerkiksi solun sävytys tai fontin väri, jota Excel käyttää automaattisesti soluissa, jos määritetty ehto on tosi.

koontitaulukko

Yhdistetyt tulokset sisältävä taulukko, joka tulee näyttöön kohdealueella. Excel luo koontitaulukon käyttämällä yhteenvetofunktiota, joka on valittu määritetyn kohdealueen arvoille.

vakio

Arvo, jota ei tuoteta laskemalla. Esimerkiksi luku 210 ja teksti Vuosineljänneksen tulos ovat vakioita. Lauseke tai sen tuottama arvo ei ole vakio.

reunaehdot

Ratkaisin-ongelmaan liittyviä rajoituksia. Reunaehtoja voidaan käyttää muutettavien solujen, kohdesolun tai muiden kohdesoluun suorasti tai epäsuorasti liittyvien solujen kohdalla.

kopiointialue

Solut, jotka kopioidaan, kun tietoja halutaan liittää toiseen paikkaan. Kopioinnin jälkeen solujen ympärillä näkyy vilkkuva reunus, joka osoittaa, että solut on kopioitu.

ehdot

Käyttäjän määrittämät olosuhteet tai ehdot, joilla rajoitetaan kyselyn tulosjoukkoon tulevien tietueiden määrää. Esimerkiksi seuraava ehto valitsee tietueet, joiden tilausmäärän arvo on suurempi kuin 30 000: Tilausmäärä > 30000

ehtoruutu

Ikkunan alue, jossa näkyy kyselyn tulosjoukon tietueiden rajoittamisessa käytettävä ehto.

nykyinen alue

Täytettyjen solujen alue, joka sisältää valitut solut. Alue jatkuu kaikissa suunnissa ensimmäiseen tyhjään riviin tai sarakkeeseen asti.

oma laskenta

Pivot-taulukkoraportin tietoalueen arvojen yhteenvetotapa, jossa käytetään muiden tietoalueen solujen arvoja. Mukautettuja laskutoimituksia luodaan käyttämällä Pivot-taulukon kenttä -valintaikkunan Näytä tiedot -luetteloa tietokenttänä.

D

Sivun alkuun

tietolomake

Valintaikkuna, joka näyttää yhden kokonaisen tietueen kerrallaan. Tietolomakkeen avulla voi lisätä, muuttaa, etsiä ja poistaa tietueita.

arvopisteen otsikko

Otsikko, joka sisältää lisätietoja laskentataulukon solusta peräisin olevan yksittäistä arvopistettä tai arvoa edustavan arvopisteen merkistä.

arvopisteen merkki

Kaavion palkki, alue, piste, sektori tai muu merkki, joka edustaa yhtä taulukkonäkymän solusta peräisin olevaa arvopistettä. Kaavion toisiinsa liittyvät arvopistemerkit muodostavat arvosarjan.

tietoruutu

Ikkunan alue, jossa näkyy kyselyn tulosjoukko.

arvopisteet

Yksittäiset kaaviossa esitetyt arvot. Toisiinsa liittyvät arvopisteet muodostavat arvosarjan. Arvopisteitä voivat edustaa palkit, pylväät, viivat, ympyrä- tai rengaskaavion sektorit, pisteet ja muut kuviot. Näitä kuvioita kutsutaan arvopisteiden merkeiksi.

tietoalue

Solualue, joka sisältää tietoja ja jota ympäröivät tyhjät solut tai taulukkonäkymän reunaviivat.

arvosarja

Toisiinsa liittyviä kaavion arvopisteitä, joiden arvot ovat peräisin saman laskentataulukon joltakin riviltä tai jostakin sarakkeesta. Kullakin kaavion arvosarjalla on oma värinsä tai kuvionsa. Kaaviossa voi esittää yhden tai monta arvosarjaa. Ympyräkaavioissa on vain yksi arvosarja.

arvosarja

Toisiinsa liittyviä kaavion arvopisteitä. Jokaisella kaavion arvosarjalla on yksilöllinen väri tai kuvio ja jokainen arvosarja kuvataan selitteessä. Kaaviossa voidaan esittää yksi arvosarja tai useita arvosarjoja. Ympyräkaavioissa on vain yksi arvosarja.

tietolähde

Tallennettu joukko lähdetietoja, joita käyttäen luodaan yhteys tietokantaan. Tietolähde voi sisältää tietokantapalvelimen nimen ja sijainnin sekä tietokantaohjaimen nimen ja tiedot, jotka tietokanta tarvitsee, kun käyttäjä kirjautuu sisään.

tietolähdeohjain

Ohjelmatiedosto, jonka avulla luodaan yhteys tiettyyn tietokantaan. Kukin tietokanta tai hallintajärjestelmä vaatii erilaisen ohjaimen.

tietotaulukko

Solualue, joka näyttää yhden tai usean kaavan eri arvoja korvaamalla syntyvät tulokset. Arvotaulukoita on kahdenlaisia: yhden muuttujan ja kahden muuttujan taulukoita.

kaavioiden arvotaulukot

Ruudukko, joka voidaan lisätä joihinkin kaavioihin ja joka sisältää kaavion luomisessa käytettävät numeeriset tiedot. Arvotaulukko on tavallisesti liitetty kaavion vaaka-akseliin, ja se korvaa vaaka-akselin jakoviivojen otsikot.

tietojen kelpoisuustarkistus

Excelin toiminto, jonka avulla voidaan määrittää, millaisia tietoja soluun voi tai pitää kirjoittaa, ja näyttää sanomia, jotka pyytävät käyttäjää korjaamaan kirjoittamansa tiedot sekä huomauttavat käyttäjälle virheellisistä merkinnöistä.

tietokanta

Joukko tietoja, jotka liittyvät tiettyyn aiheeseen tai tarkoitukseen. Tietokannassa tiettyyn kokonaisuuteen, esimerkiksi työntekijään tai tilaukseen, liittyvät tiedot on järjestetty taulukoiksi, tietueiksi ja kentiksi.

DDE-keskustelu

Kahden sovelluksen välinen vuorovaikutus. Sovellukset kommunikoivat keskenään ja vaihtavat tietoja käyttäen erityisiä funktioita ja koodia. Prosessista käytetään nimitystä dynaaminen tietojen siirto (Dynamic Data Exchange, DDE).

oletuksena oleva käynnistystyökirja

Uusi tallentamaton työkirja, joka tulee näyttöön, kun Excel käynnistetään. Oletusarvon mukainen käynnistystyökirja tulee näyttöön vain siinä tapauksessa, että XLStart-kansio ei sisällä muita työkirjoja.

oletuksena oleva työkirjamalli

Käyttäjän luoma Book.xlt-malli, jolla muutetaan uusien työkirjojen oletusmuoto. Excel luo tyhjän työkirjan tätä mallia käyttämällä, kun Excel käynnistetään tai uusi työkirja luodaan määrittämättä mallia.

oletuksena oleva laskentataulukkomalli

Taulukko.xlt-malli, jonka käyttäjä luo muuttaakseen uusien laskentataulukoiden oletusarvon mukaista muotoa. Excel käyttää mallia laskentataulukkoa luodessaan, kun työkirjaan lisätään uusi laskentataulukko.

seuraajat

Solut, jotka sisältävät muihin soluihin viittaavia kaavoja. Jos esimerkiksi solu D10 sisältää kaavan =B5, solu D10 on solun B5 seuraaja.

kohdealue

Solualue, johon koonnin yhteenvetotiedot sijoitetaan. Kohdealue voi olla samassa tai eri laskentataulukossa kuin lähdetiedot. Laskentataulukko voi sisältää vain yhden koonnin.

yksityiskohtaiset tiedot

Automaattisten välisummien ja laskentataulukon jäsennyksien välisummarivit ja -sarakkeet, jotka on laskettu yhteen luettelon ulommilla tasoilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat tavallisesti yhteenvetotietojen yläpuolella tai vasemmalla puolella.

arvoviivat

Viiva- ja aluekaavioiden viivat, jotka kulkevat arvopisteestä luokka-akselille (x). Arvoviivat ovat hyödyllisiä aluekaavioissa, joissa niiden avulla voidaan selventää, mihin toinen arvopisteen merkki päättyy ja mistä toinen alkaa.

avattava luetteloruutu

Valikossa, työkalurivillä tai valintaikkunassa oleva ohjausobjekti, joka näyttää vaihtoehtoluettelon, kun luetteloruudun vieressä olevaa pientä nuolta napsautetaan.

tietokenttä

Lähdeluettelon, taulukon tai tietokannan kenttä, joka sisältää pivot-taulukko- tai pivot-kaavioraportissa yhteenvedetyt tiedot. Tietokenttä sisältää tavallisesti numeerisia tietoja, esimerkiksi tilastoja tai myyntilukuja.

tietoalue

Pivot-taulukkoraportin yhteenvetotiedot sisältävä osa. Tietoalueen kunkin solun arvot edustavat lähdetietueiden tai -rivien yhteenvetotietoja.

E

Sivun alkuun

upotettu kaavio

Kaavio, joka on sijoitettu laskentataulukkoon erillisen kaaviotaulukon sijasta. Upotettuja kaavioita kannattaa käyttää, kun kaaviota tai pivot-kaavioraporttia halutaan tarkastella lähdetietojen tai laskentataulukon muiden tietojen kanssa tai kaavio tai pivot-kaavioraportti halutaan tulostaa.

virhepalkit

Käytetään tavallisesti tilastollisia tai tieteellisiä tietoja käsiteltäessä. Virhepalkit ilmaisevat mahdollisen, kuhunkin arvosarjan arvopisteen merkkiin liittyvän virheen (tai epätarkkuuden).

Excel-apuohjelma

Tietokoneeseen asennettavia komponentteja, joilla voidaan lisätä komentoja ja toimintoja Exceliin. Nämä apuohjelmat on tarkoitettu vain Exceliä varten. Muut apuohjelmat, joita voi käyttää Excelissä tai Officessa, ovat COM (Component Object Model) -apuohjelmia.

Excel-taulukko

Voit järjestää laskentataulukon tiedot luomalla, muotoilemalla ja laajentamalla Excel-taulukon. Excel-taulukoita kutsuttiin aiemmin Excel-luetteloiksi.

lauseke

Operaattoreiden, kenttien nimien, funktioiden, literaalien ja vakioiden yhdistelmä, joka ilmaistaan yhtenä arvona. Lausekkeilla voidaan määrittää ehtoja (kuten Tilausmäärä>10000) tai suorittaa laskutoimituksia kenttien arvoilla (kuten Hinta*Määrä).

ulkoiset tiedot

Tietokantaan, kuten Access-, dBASE- tai SQL Server -tietokantaan, tallennetut tiedot, jotka ovat erillään kyselystä ja kyselyn käynnistämiseen käytetystä ohjelmasta.

ulkoiset tiedot

Tiedot, jotka on tallennettu Excelin ulkopuolelle, esimerkiksi Access-, dBASE- tai SQL Server -tietokantaan tai Web-palvelimen tietokantaan.

ulkoinen tietoalue

Työkirjaan tuotu tietoalue, joka sijaitsee Excelin ulkopuolella, esimerkiksi tietokannassa tai tekstitiedostossa. Tietoja voidaan muotoilla Excelissä, tai niitä voidaan käyttää laskutoimituksissa muiden tietojen tapaan.

ulkoinen viittaus

Viittaus toisessa Excel-työkirjassa olevaan laskentataulukon soluun tai alueeseen tai viittaus toisessa työkirjassa olevaan määritettyyn nimeen.

F

Sivun alkuun

kenttä (tietokanta)

Taulukkoon tallennettu tietoluokka, esimerkiksi sukunimi tai tilausmäärä. Kun Query näyttää Tiedot-ruudussa tulosjoukon, kenttä esitetään sarakkeena.

kenttä (pivot-taulukkoraportti)

Pivot-taulukkoraportissa tai pivot-kaavioraportissa tietojen luokka, joka on peräisin lähdetietojen kentästä. Pivot-taulukkoraporteissa on rivi-, sarake-, sivu- ja tietokenttiä. Pivot-kaavioraporteissa on sarja-, luokka-, sivu- ja tietokenttiä.

täyttökahva

Pieni musta nelikulmio valitun alueen vasemmassa alakulmassa. Kun hiiren osoitin asetetaan täyttökahvan päälle, osoitin muuttuu mustaksi ristiksi.

suodatin

Käytetään, kun luettelossa halutaan näyttää vain ne rivit, jotka täyttävät asetetut ehdot. Pikasuodata-komentoa käytetään, jos halutaan näyttää ainoastaan ne rivit, jotka sisältävät yhden tai useamman määritetyn arvon tai lasketun arvon tai täyttävät asetetut ehdot.

fontti

Kuvan rakenne, kaikki numerot, symbolit ja kirjaimia. Kutsutaan myös tyypin tai kirjasinta. Arial ja Courier New on esimerkkejä fontit. Fonttien tulevat yleensä erikokoisia, kuten 10 pistettä ja eri tyyleistä, kuten lihavointi.

kaava

Joukko solussa olevia arvoja, soluviittauksia, nimiä, funktioita tai operaattoreita, jotka yhdessä tuottavat uuden arvon. Kaava alkaa aina yhtäläisyysmerkillä (=).

kaavarivi

Excel-ikkunan yläosassa oleva rivi, jota käytetään solujen tai kaavioiden arvojen tai kaavojen kirjoittamiseen tai muokkaamiseen. Näyttää aktiivisen solun vakioarvon tai kaavan.

kaavavalikoima

Työkalu, jonka avulla voi luoda kaavan tai muokata sitä ja joka lisäksi antaa tietoja funktioista ja niiden argumenteista.

funktio (Microsoft Query)

Lauseke, joka palauttaa laskutoimituksen perusteella saadun tuloksen. Query olettaa, että tietolähteet tukevat Keskiarvo-, Määrä-, Maks-, Min- ja Summa-funktioita. Jotkin tietolähteet eivät ehkä tue kaikkia näitä funktioita, tai ne saattavat tukea myös lisäfunktioita.

funktio (Office Excel)

Valmiiksi kirjoitettu kaava, joka ottaa käsittelyyn yhden tai useita arvoja, suorittaa laskutoimituksen ja palauttaa yhden tai useita arvoja. Funktioita käytetään laskentataulukon kaavojen yksinkertaistamiseen ja lyhentämiseen, erityisesti jos ne suorittavat pitkiä tai monimutkaisia laskutoimituksia.

G

Sivun alkuun

tavoitteen haku

Menetelmä, jota käyttämällä solulle etsitään tiettyä arvoa toisen solun arvoa muuttamalla. Suorittaessaan tavoitteen hakua Excel muuntelee määritettyä solun arvoa, kunnes solusta riippuvainen kaava palauttaa halutun tuloksen.

ruudukko

Objektien tasaaminen käytettävä rajaamista joukko.

ruudukon viivat

Viivoja, joita voi lisätä kaavioon, jotta tietojen tarkasteleminen ja arvioiminen olisi helpompaa. Ruudukon viivat alkavat akselin jakoviivoista ja kulkevat piirtoalueen yli.

ryhmä

Jäsennyksessä tai pivot-taulukkoraportissa yksi tai monta yksityiskohtariviä tai -saraketta, jotka ovat yhteenvetorivin tai -sarakkeen vieressä alemmalla tasolla.

H

Sivun alkuun

vaihteluväliviivat

Kaksiulotteisten viivakaavioiden viivat, jotka ulottuvat jokaisen luokan suurimmasta arvosta pienimpään. Vaihteluväliviivoja käytetään usein pörssikaavioissa.

muutoslokitaulukko

Erillinen laskentataulukko, joka luetteloi jaetusta työkirjasta jäljitetyt muutokset, mukaan luettuna muutoksen tekijän nimi, missä ja milloin muutos on tehty, mitä tietoja on poistettu tai korvattu sekä miten ristiriidat on ratkaistu.

J

Sivun alkuun

tunniste

Lausekkeessa käytetyn kentän nimi. Esimerkiksi Tilausmäärä on sellaisen kentän tunniste (kentän nimi), joka sisältää tilausmääriä. Tunnisteen sijasta voidaan käyttää lauseketta (kuten Hinta*Määrä).

epäsuora leikkaus

Viittaus, joka yksittäisen solun sijasta viittaa solualueeseen, jonka arvo lasketaan kuten yhden solun arvo. Jos solu C10 sisältää kaavan =B5:B15*5, Excel kertoo solun B10 arvon viidellä, koska solut B10 ja C10 ovat samalla rivillä.

indeksi

Tietokannan osa, joka nopeuttaa tietojen etsimistä. Kun taulukossa on indeksi, sen sisältämiä tietoja voidaan etsiä indeksistä.

sisäliitos

Kahden taulukon kenttien välillä oleva oletusarvon mukainen yhteys, joka kyselyssä valitsee vain liitettyjen kenttien kanssa samanarvoiset tietueet. Kummankin taulukon täsmäävät tietueet yhdistetään, ja ne näytetään tulosjoukossa yhtenä tietueena.

syöttösolu

Solu, jonka arvot korvataan tietotaulukon arvoilla. Mikä tahansa laskentataulukon solu voi olla syöttösolu. Vaikka syöttösolun ei tarvitse olla tietotaulukon osa, tietotaulukon kaavojen on viitattava syöttösoluun.

lisäysrivi

Erityinen Excel-taulukon luettelon rivi, joka mahdollistaa tietojen kirjoittamisen. Lisäysrivi on merkitty tähdellä.

Internet Explorer

Web-selainohjelma, joka lukee HTML-tiedostoja, muotoilee ne Web-sivuiksi ja näyttää ne käyttäjälle. Internet Explorer voidaan ladata Microsoftin Web-sivustosta osoitteesta http://www.microsoft.com/.

kohde

Kentän alaluokka pivot-taulukko- ja pivot-kaavioraporteissa. Esimerkiksi kentällä Kuukausi voi olla kohteina Tammikuu ja Helmikuu.

iteraatio

Laskentataulukossa suoritettava laskutoimitus, jota toistetaan, kunnes tietty lukuehto saavutetaan.

K

Sivun alkuun

liitos

Useiden taulukoiden välinen liitos, joka mahdollistaa sen, että eri taulukoissa olevat tietueet, joiden tietyissä kentissä on toisiaan vastaavat arvot, voidaan näyttää yhtenä tietueena. Liitoksen lajin mukaan tietueet, joissa ei ole toisiaan vastaavia arvoja, voidaan joko näyttää tai jättää pois.

liitosviiva

Queryn viiva, joka yhdistää kenttiä kahden taulukon välillä ja osoittaa Querylle, kuinka tiedot liittyvät yhteen. Liitoksen laji osoittaa, mitkä tietueet on valittu kyselyn tulosjoukkoon.

liitosviiva

Queryn viiva, joka yhdistää kenttiä kahden taulukon välillä ja osoittaa, kuinka tiedot liittyvät yhteen. Liitoksen laji osoittaa, mitkä tietueet on valittu kyselyn tulosjoukkoon.

Tasaa molemmat reunat

Säädä vaakasuora väli, niin, että teksti on tasattu tasaisesti sekä vasemman ja oikean reunuksen pitkin. Tasainen reunan tasattavan tekstin Luo molemmille puolille.

M

Sivun alkuun

selite

Kehys, josta näkee, mikä kuvio tai väri liittyy mihinkin kaavion arvosarjaan tai luokkaan.

selitteen avaimet

Selitteen symbolit, jotka näyttävät kaavion arvosarjoihin (tai luokkiin) liittyvät kuviot ja värit. Selitteen avaimet näkyvät selitteiden vasemmalla puolella. Jos selitteen avaimen muotoilua muutetaan, myös siihen liittyvien arvopisteiden merkkien muotoilu muuttuu vastaavasti.

lukittu kenttä tai tietue

Tietokannan tietueen, kentän tai muun objektin ehto, joka sallii kohteen tarkastelemisen, mutta ei muuttamista (vain luku) kyselyssä.

M

Sivun alkuun

määritetty alue

XML-luettelon alue, joka on linkitetty XML-määrityksen osaan.

matriisi

Suorakulmainen, arvoja tai solualueen sisältävä taulukko, joka on yhdistetty toisiin taulukoihin tai alueisiin useiden summien tai tulojen tuottamiseksi. Excelissä on valmiiksi määritettyjä matriisifunktioita, joiden avulla voidaan laskea summia tai tuloja.

yhdistetty solu

Yksi solu, joka on luotu yhdistämällä useita valittuja soluja. Yhdistetyn solun soluviittaus on alkuperäisen alueen vasemmassa yläkulmassa ollut solu.

Microsoft Excel -ohjausobjekti

Excelin sisäinen ohjausobjekti, joka ei ole ActiveX-komponentti.

Microsoft Visual Basicin ohje

Voit avata Excelin Visual Basic -ohjeet valitsemalla Kehitystyökalut-välilehden Koodi-ryhmästä Visual Basic ja valitsemalla Ohje-valikosta Microsoft Visual Basic Ohje.

liukuva keskiarvo

Keskiarvojen sarja, joka on laskettu arvosarjan osien perusteella. Taulukossa liukuva keskiarvo vähentää tiedoissa tapahtuvaa vaihtelua ja näyttää näin kehityssuunnat selkeämmin.

valintakehys

Liikkuva kehys, joka tulee näyttöön leikatun tai kopioidun laskentataulukon alueen ympärille. Valintakehys voidaan poistaa painamalla ESC-näppäintä.

monitasoiset luokkaotsikot

Työkirjan tietoihin perustuvat kaavion luokkaotsikot, jotka näytetään automaattisesti hierarkian usealla viivalla. Esimerkiksi otsikko Tuotteet saattaa esiintyä otsikot Persikat, Omenat ja Päärynät sisältävän rivin yläpuolella.

N

Sivun alkuun

nimi

Sana tai merkkijono, joka edustaa solua, solualuetta, kaavaa tai vakioarvoa. Vaikeaselkoisille alueille, kuten Myynti!C20:C30, kannattaa antaa helposti muistettava nimi, kuten Tuotteet.

nimiruutu

Kaavarivin vasemmassa reunassa oleva ruutu, joka osoittaa valittuna olevan solun, kaavion osan tai piirrosobjektin. Solu tai alue voidaan nimetä kirjoittamalla nimi tähän ruutuun ja painamalla sitten ENTER-näppäintä. Siirtyminen nimettyyn soluun ja sen valitseminen tapahtuu valitsemalla solun nimi ruudusta.

epäjatkuva alue

Usean erillään olevan solun tai alueen valinta. Kun kaavio luodaan tällaisen valinnan perusteella, on varmistettava, että yhdistetyt valinnat muodostavat suorakulmion.

muut kuin OLAP-lähdetiedot

Pivot-taulukko- tai pivot-kaavioraportin lähdetiedot, jotka eivät tule OLAP-tietokannasta. Tällaisia lähteitä ovat relaatiotietokannat, Excel-työkirjojen taulukot ja tekstitiedostotietokannat.

O

Sivun alkuun

ObjectLink

OLE-tietomuoto, joka kuvaa linkitetyn objektin yksilöimällä luokan, asiakirjan nimen ja objektin nimen. Kukin näistä tiedoista on null-merkkiin päättyvä merkkijono.

offline-datakuutiotiedosto

Kiintolevyllä tai jaetussa verkkoresurssissa sijaitseva tiedosto, joka toimii pivot-taulukko- tai pivot-kaavioraportin tietolähteenä. Offline-datakuutiotiedostoja käyttämällä on mahdollista jatkaa työskentelyä, kun yhteyttä OLAP-palvelimeen ei ole.

OLAP

Tietokantatekniikka, joka keskittyy tapahtumasarjojen käsittelyn sijaan kyselyjen ja raporttien tekoon. OLAP-tiedot on järjestetty hierarkkisesti, ja ne on tallennettu taulukoiden sijaan datakuutioihin.

OLAP-palveluohjelmisto

Ohjelmisto, joka mahdollistaa yhteyden tietyntyyppiseen OLAP-tietokantaan. Tämä ohjelmisto voi sisältää tietolähdeohjaimen ja muita asiakasohjelmistoja, joita tarvitaan tietokantayhteyden luomiseksi.

operandi

Kaavaoperaattorin jommallakummalla puolella olevat tiedot. Excelissä operandit voivat olla arvoja, soluviittauksia, nimiä, otsikoita ja funktioita.

operaattori

Merkki tai symboli, joka määrittää kaavan osilla suoritettavan laskutoimituksen lajin. Käytössä on matemaattisia ja loogisia sekä vertailu- ja viittausoperaattoreita.

ulkoliitos

Queryn liitos, jossa toisen taulukon kaikki tietueet valitaan, vaikka toisessa taulukossa ei olisikaan yhtään vastaavaa tietuetta. Tietueet, joissa on täsmäävät tiedot, yhdistetään ja näytetään yhtenä tietueena. Tietueet, joilla ei ole vastaavia tietueita toisessa taulukossa, näytetään tyhjinä.

ulkoliitos

Liitos, jossa toisen taulukon kaikki tietueet valitaan, vaikka toisessa taulukossa ei olisikaan yhtään vastaavaa tietuetta. Tietueet, joiden tiedot täsmäävät, näytetään yhtenä tietueena. Tietueet, joilla ei ole vastaavaa tietuetta toisessa taulukossa, näytetään tyhjinä.

jäsennys

Laskentataulukon tiedot, joissa rivit tai sarakkeet on ryhmitetty niin, että voidaan luoda yhteenvetoraportti. Jäsennyksen avulla voi tehdä yhteenvedon joko koko laskentataulukosta tai sen valitusta osasta.

jäsennystiedot

Laskentataulukon jäsennyksen sisältämät tiedot. Jäsennystietoihin sisältyvät jäsennyksen yhteenveto- ja yksityiskohtarivit sekä -sarakkeet.

jäsennyssymbolit

Symbolit, joita käytetään muuttamaan jäsennetyn laskentataulukon näkymää. Yksityiskohtaiset tiedot voi näyttää tai piilottaa napsauttamalla plusmerkkiä, miinusmerkkiä ja numeroa 1, 2, 3 tai 4, jotka ilmaisevat jäsennyksen tason.

OwnerLink

OLE-tietomuoto, joka kuvaa upotetun objektin yksilöimällä luokan, asiakirjan nimen ja objektin nimen. Kukin näistä tiedoista on null-merkkiin päättyvä merkkijono.

R

Sivun alkuun

sivunvaihto

Erotin, joka jakaa työkirjan erillisiksi sivuiksi tulostusta varten. Excel lisää automaattiset sivunvaihdot paperin koon, reunusasetusten, skaalausasetusten ja käyttäjän asettamien manuaalisten sivunvaihtojen perusteella.

sivunvaihtojen esikatselu

Laskentataulukon näkymä, joka näyttää laskentataulukon tulostettavat alueet ja sivunvaihtojen paikat. Tulostettava alue näkyy valkoisena, automaattiset sivunvaihdot näkyvät katkoviivoina ja manuaaliset sivunvaihdot yhtenäisinä viivoina.

parametri

Lisäämällä, muuttamalla tai poistamalla parametreja Excelissä voit määrittää Excel Servicesin näytettävien laskentataulukkotietojen soluja, joita voi muokata. Kun työkirja tallennetaan, muutokset näkyvät automaattisesti palvelimessa.

parametrikysely

Kyselylaji, joka sitä suoritettaessa pyytää tulosjoukon tietueiden valitsemiseen käytettäviä arvoja (ehtoja), jotta samaa kyselyä voidaan käyttää erilaisten tulosjoukkojen hakemiseen.

salasana

Laskentataulukon tai työkirjan suojaamiskeino. Kun laskentataulukon tai työkirjan osia suojataan salasanalla, salasanan muistaminen on ensiarvoisen tärkeää. Työkirjaa tai laskentataulukkoa ei saa auki ilman salasanaa. Kannattaa aina käyttää vahvoja salasanoja, joissa on pieniä ja isoja kirjaimia, numeroita ja erikoismerkkejä. Huonoissa salasanoissa ei ole käytetty näitä osia. Vahva salasana: Y6dh!et5. Huono salasana: Talo27. Käytä sellaista vahvaa salasanaa, jonka pystyt muistamaan ulkoa, jotta sinun ei tarvitse kirjoittaa sitä muistiin.

kohdealue

Alue, johon sijoitetaan Officen Leikepöydälle leikatut tai kopioidut tiedot.

pivot-alue

Laskentataulukon alue, johon pivot-taulukon tai pivot-kaavion kenttiä vedetään, kun raportin ulkoasua muutetaan. Uutta raporttia luotaessa sininen katkoviivareuna näyttää, missä pivot-alue sijaitsee laskentataulukossa.

pivot-kaavion luokkakenttä

Kenttä, joka on asetettu pivot-kaavioraportissa luokan suuntaiseksi. Kaavion luokat sijaitsevat yleensä kaavion x-akselilla (vaaka-akselilla).

pivot-kaavioraportti

Kaavio, joka analysoi tiedot vuorovaikutteisesti pivot-taulukkoraportin tapaan. Tietoja voidaan tarkastella erilaisissa näkymissä, yksityiskohdat voidaan nähdä eri tasoilla, ja kaavion ulkoasua voidaan muuttaa kenttiä vetämällä sekä näyttämällä tai piilottamalla kentissä olevia kohteita.

pivot-kaavion sarjakenttä

Kenttä, joka on asetettu pivot-kaavioraportissa sarjan suuntaiseksi. Kaavion sarjat luetellaan kaavion selitteessä.

pivot-taulukon tiedot

Pivot-taulukkoraportin yhteenvetotiedot, jotka on laskettu lähdeluettelon tai -taulukon tietokentistä.

pivot-taulukon loppusummat

Pivot-taulukkoraportin yhden rivin tai sarakkeen kaikkien solujen yhteissummat. Loppusummarivien tai -sarakkeiden arvot lasketaan käyttämällä samaa yhteenvetofunktiota kuin pivot-taulukkoraportin tietoalueella.

pivot-taulukkoluettelo

Microsoft Officen Web-komponentti, jota käyttämällä voi luoda Excelin pivot-taulukkoraporttia vastaavan rakenteen. Käyttäjät voivat tarkastella pivot-taulukkoluetteloa Web-selaimessa ja muuttaa luettelon ulkoasua samalla tavalla kuin Excelin pivot-taulukkoraportin ulkoasua.

pivot-taulukkoraportti

Vuorovaikutteinen ristikkäintaulukoitu Excel-raportti, joka tekee yhteenvetoja ja analysoi erilaisista, myös Excelin ulkopuolisista, tietolähteistä peräisin olevia tietoja, kuten tietokannan tietueita.

pivot-taulukkoraportti

Vuorovaikutteinen ristikkäintaulukoitu Excel-raportti, joka tekee yhteenvetoja ja analysoi erilaisista, myös Excelin ulkopuolisista, tietolähteistä peräisin olevia tietoja, kuten tietokannan tietueita.

pivot-taulukon välisumma

Rivi tai sarake, joka näyttää pivot-taulukon kentän yksityiskohtaisten tietojen summan yhteenvetofunktiota käyttämällä.

piirtoalue

Kaksiulotteisen kaavion alue, jota ympäröivät akselit ja joka sisältää kaikki arvosarjat. Kolmiulotteisen kaavion alue, jota ympäröivät akselit ja joka sisältää arvosarjat, luokkien nimet sekä jakoviivojen ja akselien otsikot.

piste

Mittayksikkö, joka vastaa 1/72 tuumaa.

edeltäjät

Solut, joihin toisen solun kaava viittaa. Jos esimerkiksi solu D10 sisältää kaavan =B5, solu B5 on solun D10 edeltäjä.

perusavain

Yksi tai useita kenttiä, jotka yksilöivät taulukon jokaisen tietueen. Perusavain yksilöi tietueen samalla tavoin kuin rekisterinumero auton.

tulostusalue

Yksi tai useita solualueita, jotka käyttäjä määrittää, kun hän haluaa tulostaa vain osan laskentataulukosta. Jos laskentataulukko sisältää tulostusalueen, vain tulostusalue tulostetaan.

tulostusotsikot

Rivien tai sarakkeiden otsikot, jotka näkyvät tulostettavan laskentataulukon jokaisen sivun yläreunassa tai vasemmassa reunassa.

ominaisuuskentät

OLAP-datakuution kohteisiin tai jäseniin liittyviä itsenäisiä määritteitä. Jos esimerkiksi palvelindatakuution kaupunkijäsenellä on koko- ja asukaslukuominaisuus, pivot-taulukkoraportissa voidaan näyttää kunkin kaupungin koko ja asukasmäärä.

suojaaminen

Sellaisten asetusten tekeminen laskentataulukkoon tai työkirjaan, jotka estävät muita käyttäjiä tarkastelemasta tai käyttämästä kyseistä laskentataulukkoa tai työkirjan osaa.

raporttisuodatin

Kenttä, jota käytetään suodattaminen pivot-taulukossa tai pivot-kaavion tietojen alijoukon raportin yhden sivulle edelleen asettelun ja analysointia varten. Voit näyttää kaikki kohteet yhteenvedon raporttisuodattimen tai näyttää yhden kohteen kerrallaan, joka suodattaa pois muiden kohteiden tiedot.

Q

Sivun alkuun

kysely

Queryssä tai Accessissa käytetty tapa etsiä tietueet, jotka vastaavat käyttäjän tietokannan tietoja koskeviin kysymyksiin.

kyselykanava

Käytetään kyselyssä DDE-keskustelussa kohdesovelluksen ja tietyn kyselyn (esimerkiksi Kysely1) välillä. Kyselykanavan avaaminen edellyttää, että kyselyikkuna on avattu järjestelmäkanavaa käyttämällä.

kyselyn rakenne

Kaikki kyselyikkunassa näkyvät osat, kuten taulukot, ehdot, tietojen lajittelujärjestys ja niin edelleen. Rakenne määrittää lisäksi, onko automaattinen kysely käytössä ja voidaanko lähdetietoja muokata.

R

Sivun alkuun

alue

Vähintään kaksi taulukon solua. Alueen solut voivat olla vierekkäin tai erillään toisistaan.

vain luku

Asetus, joka sallii tiedoston lukemisen tai kopioimisen, mutta ei salli tiedoston muokkaamista tai tallentamista.

tietue

Joukko tiettyyn henkilöön, paikkaan, tapahtumaan tai asiaan liittyviä tietoja. Kun Query näyttää Tiedot-ruudussa tulosjoukon, tietue esitetään rivinä.

päivitys (ulkoinen tietoalue)

Ajan tasalla olevien tietojen hakeminen ulkoisesta tietolähteestä. Kun tiedot päivitetään, näyttöön tulevat uusimmat tietokannan tiedot kaikkine muutoksineen.

päivitys (pivot-taulukkoraportti)

Pivot-taulukko- tai pivot-kaavioraportin sisällön päivittäminen vastaamaan raportin pohjana olevien lähdetietojen muutoksia. Jos pivot-taulukkoraportti pohjautuu ulkoisiin tietoihin, päivitys hakee uudet tai muuttuneet tiedot suorittamalla pohjana olevan kyselyn.

regressioanalyysi

Ennustuksissa käytetty tilastollisen analyysin muoto. Regressioanalyysi arvioi muuttujien välisen suhteen, niin että annettu muuttuja voidaan ennustaa yhden tai usean muun muuttujan perusteella.

suhteellinen viittaus

Solun osoite kaavassa. Suhteellinen soluviittaus perustuu kaavan sisältävän solun ja viitatun solun suhteelliseen sijaintiin. Jos kaava kopioidaan, viittaus päivittyy automaattisesti. Suhteellinen viittaus esitetään muodossa A1.

etäviittaus

Viittaus tietoihin, jotka on tallennettu toisen ohjelman tiedostoon.

raportin malli

Excel-malli (.xlt-tiedosto), joka sisältää yhden tai useita ulkoisiin tietoihin perustuvia kyselyitä tai pivot-taulukkoraportteja. Kun raportin malli tallennetaan, Excel tallentaa kyselyn määritykset, mutta ei tallenna noudettuja tietoja malliin.

tulosjoukko

Kyselyn tuloksena palautettava tietuejoukko. Kyselyn tulosjoukkoa voidaan tarkastella Queryssä, tai tulosjoukko voidaan palauttaa Excelin laskentataulukkoon, jos tuloksia halutaan tarkastella tarkemmin.

riviotsikko

Numeroitu harmaa alue jokaisen rivin vasemmalla puolella. Koko rivi voidaan valita napsauttamalla rivitunnusta. Rivin korkeutta voidaan suurentaa tai pienentää vetämällä rivitunnuksen alapuolella olevaa viivaa.

riviotsikko

Kenttä, jonka tiedot ovat pivot-taulukkoraportin rivillä.

korrelaatiokertoimen arvo

Välillä 0–1 oleva luku, joka ilmoittaa, kuinka hyvin trendiviivan arvioidut arvot vastaavat kaavion todellisia tietoja. Trendiviiva on luotettavin silloin, kun sen korrelaatiokertoimen arvo on 1 tai lähes 1.

S

Sivun alkuun

skenaario

Nimetty joukko syöttöarvoja, jotka voi sijoittaa laskentataulukkomalliin.

Scroll lock -tila

Kun Scroll lock -tila on käytössä, nuolinäppäimet vierittävät aktiivista taulukkoa eri solun aktivoimisen sijaan. Scroll lock -tila voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä painamalla SCROLL LOCK -näppäintä.

osa

Mikä tahansa laskentataulukon, näkymän ja skenaarion yhdistelmä, joka valitaan raporttia luotaessa. Raportti voi sisältää useita osia.

valitseminen

Korostaa laskentataulukon solun tai solualueen. Seuraava komento tai toiminto vaikuttaa valittuihin soluihin.

Valitse kaikki -painike

Harmaa suorakulmio taulukkonäkymän vasemmassa yläkulmassa, jossa rivi- ja saraketunnukset kohtaavat. Näkymän kaikki solut voidaan valita napsauttamalla tätä painiketta.

sarja-akseli

Kaavion akseli, joka edustaa syvyysulottuvuutta oikeassa kolmiulotteisessa kaaviossa. Akseli näyttää sarjojen nimet satunnaisina tekstiarvoina, mutta ei voi näyttää skaalattuja numeroarvoja.

sarjakenttä

Pivot-kaavioraportin sarja-alueen kenttä. Sarjakentän osat on luetteloitu selitteessä. Osien nimet ovat samalla arvosarjojen nimiä.

sarjaviivat

Kaksiulotteisten pinottujen palkki- ja pylväskaavioiden viivat, jotka yhdistävät jokaisen arvosarjan arvopisteiden merkit. Viivoilla osoitetaan sarjojen välisten mittojen erot.

jaettu työkirja

Työkirja, jota useat käyttäjät voivat tarkastella verkossa samanaikaisesti ja johon he voivat tehdä muutoksia. Jokainen työkirjan tallentava käyttäjä näkee muiden käyttäjien työkirjaan tekemät muutokset.

yksittäinen määritetty solu

Solu, joka on linkitetty XML-määrityksen muuhun kuin toistuvaan osaan.

lajittelujärjestys

Tapa järjestää tietoja arvon tai tietotyypin perusteella. Tiedot voidaan lajitella aakkosjärjestykseen, numerojärjestykseen tai aikajärjestykseen. Lajittelujärjestykset ovat nousevia (1–9, A–Ö) tai laskevia (9–1, Ö–A).

lähdealueet

Määritettyyn kohdealueeseen koottavat solualueet. Lähdealueet voivat olla missä tahansa työkirjan laskentataulukoissa, muissa avoimissa tai suljetuissa työkirjoissa tai Lotus 1-2-3-taulukoissa.

lähdetiedot

Luettelo tai taulukko, jota käyttäen luodaan pivot-taulukko- tai pivot-kaavioraportti. Lähdetiedot voidaan ottaa Excelin taulukosta tai alueesta, ulkoisesta tietokannasta tai kuutiosta tai toisesta pivot-taulukkoraportista.

SQL

Tietojen noutamiseen, päivittämiseen ja hallintaan käytettävä kieli. Kun kysely luodaan, Query luo tarvittavan SQL-kielisen SQL SELECT -lauseen. Jos osaat SQL-kieltä, voit tarkastella ja muokata SQL SELECT -lausetta.

vakiofontti

Laskentataulukoiden oletuksena oleva tekstifontti. Vakiofontti määrittää Normaali-solutyylin oletuksena olevan fontin.

yhteenvetotiedot

Automaattisten välisummien ja laskentataulukon jäsennyksen yhteydessä kaikki rivit tai sarakkeet, jotka tekevät yhteenvetoja yksityiskohtaisista tiedoista. Yhteenvetotiedot ovat tavallisesti yksityiskohtaisten tietojen vieressä tai alapuolella.

yhteenvetofunktio

Laskentalaji, joka yhdistää lähdetiedot pivot-taulukkoraportissa tai koontitaulukossa tai kun automaattiset välisummat lisätään luetteloon tai tietokantaan. Yhteenvetofunktioita ovat esimerkiksi SUMMA, MÄÄRÄ ja KESKIARVO.

järjestelmäkanava

Käytetään DDE-keskustelussa sovellusten välillä. Sen avulla sovellukset saavat järjestelmästä tietoja esimerkiksi avoimista yhteyksistä, avoimista kyselyistä ja kohdesovelluksen tilasta.

T

Sivun alkuun

taulukkoruutu

Kyselyikkunan osa, joka näyttää kyselyyn kuuluvat taulukot. Kussakin taulukossa näkyvät kentät, joista tiedot voidaan hakea.

malli

Työkirja, jota käytetään toisten samanlaisten työkirjojen pohjana. Malleja voidaan luoda sekä työkirjoja että laskentataulukoita varten. Työkirjan oletusmalli on nimeltään Työkirja.xlt. Laskentataulukon oletusmalli on nimeltään Taulukko.xlt.

muokkausruutu

Laskentataulukossa tai kaaviossa oleva suorakulmainen objekti, johon voidaan kirjoittaa tekstiä.

jakoviivat ja jakoviivojen otsikot

Jakoviivat ovat pieniä, viivaimen jakomerkkejä muistuttavia mittausmerkkejä, jotka leikkaavat akselin. Jakoviivojen otsikot yksilöivät kaavion luokkia, arvoja ja sarjoja.

kaavion otsikko

Selittävä teksti, joka on automaattisesti tasattu akselin suuntaisesti tai keskitetty kaavion yläpuolelle.

summarivi

Erityinen Excel-taulukon rivi, joka mahdollistaa numeeristen tietojen käsittelemisen tiettyjen koostefunktioiden avulla.

tulos

Yksi viidestä laskutoimituslajista, jotka on valmiiksi määritetty Queryssä: SUMMA, KESKIARVO, MÄÄRÄ, MAKS ja MIN.

jäljitinnuolet

Nuolet, jotka näyttävät aktiivisen solun ja siihen liittyvien solujen suhteen. Jäljitinnuolet ovat sinisiä, kun ne osoittavat soluun, jonka tietoja käytetään toisessa solussa. Jos solu sisältää virhearvon, esimerkiksi #ARVO!, jäljitinnuolet ovat punaisia.

trendiviiva

Arvosarjojen trendien graafinen esitys, kuten nouseva viiva, joka kuvaa myynnin kasvua ajanjakson aikana. Trendiviivoja käytetään ennusteiden laatimisessa. Tätä kutsutaan myös regressioanalyysiksi.

trendiviivan otsikko

Trendiviivaan liittyvä valinnainen teksti, joka sisältää joko regressioyhtälön tai korrelaatiokertoimen tai molemmat. Trendiviivan otsikkoa voidaan muotoilla tai siirtää, mutta sen kokoa ei voi muuttaa.

U

Sivun alkuun

ylä- ja alapalkit

Sellaisten viivakaavioiden palkkeja, joissa on useita arvosarjoja. Niiden avulla voidaan havaita ensimmäisen ja viimeisen arvosarjan arvopisteiden erot.

V

Sivun alkuun

arvo

Tekstin, päivämäärän, numero tai looginen syötteen, joka suorittaa haun tai suodattaminen, kenttä on täytettävä ehto. Esimerkiksi ehto < b > yhtä suuri kuin < /b > kenttään tekijä on sisällettävä arvoa, kuten < b > John < /b >, on valmis.

arvoakseli

Kaavion akseli, joka näyttää skaalatut numeroarvot.

kärkipisteet

Mustat neliskulmaiset pisteet, joita voi vetää ja jotka tulevat näkyviin tiettyjen automaattisten muotojen, kuten puolivapaan muodon, sisältämien suorien tai käyrien päihin ja leikkauspisteisiin, kun automaattista muotoa muokataan.

kärkipisteet

Mustat nelikulmaiset pisteet, joita voi vetää ja jotka tulevat näkyviin tiettyjen automaattisten muotojen, kuten puolivapaiden muotojen, vapaiden muotojen tai käyrien päihin.

näkymä

Näyttö- ja tulostusasetusten joukko, joka voidaan nimetä ja jota voi käyttää työkirjassa. Samaan työkirjaan voi luoda useita näkymiä tallentamatta työkirjasta erillisiä kopioita.

W

Sivun alkuun

Web-kysely

Kysely, joka noutaa tiedot intranetistä tai Internetistä.

entä jos -analyysi

Soluarvojen muuttaminen niin, että muutosten vaikutus laskentataulukon kaavojen tuloksiin paljastuu. Esimerkiksi maksuerien suuruus voidaan määrittää antamalla eri arvoja lainanhallintamallissa käytettävälle korkoprosentille.

työkirja

Laskentataulukon ohjelmatiedosto, jonka luot Excelissä. Työkirja sisältää laskentataulukon rivejä ja sarakkeita, johon voit kirjoittaa ja laskea tietoja.

laskentataulukko

Excelin perusasiakirja, johon tiedot tallennetaan ja jossa niitä käsitellään. Laskentataulukko koostuu soluista, jotka on järjestetty sarakkeiksi ja riveiksi. Laskentataulukko tallennetaan aina työkirjaan.

työtilatiedosto

Tiedosto, joka sisältää avoinna olevien työkirjojen näkymiä koskevia tietoja. Näiden tietojen avulla on mahdollista jatkaa työskentelyä myöhemmin käyttämällä samoja ikkunakokoja, tulostusalueita ja näyttöasetuksia sekä samaa näytön suurennusta. Työtilatiedosto ei sisällä itse työkirjoja.

World Wide Web

Järjestelmä, joka mahdollistaa Internetin sekä työkirjojen ja muiden Office-tiedostojen avaamisen ja lukemisen. Nämä resurssit on yhdistetty toisiinsa hyperlinkeillä, ja ne sijaitsevat jaetussa verkkoresurssissa, yrityksen intranetissä ja Internetissä.) Web-selainohjelman avulla voi katsella Webin tekstejä, kuvia ja digitaalisia elokuvia sekä kuunnella siihen liitettyihin palvelimiin tallennettuja ääniä.

rivitys

Teksti-tekstin automaattisesti kurottavat reunuksen tai objektin rivinvaihdon ja jatka tekstin uudelle riville.

X

Sivun alkuun

XML

Extensible Markup Language (XML): Tiivistetty muoto, Standard Generalized Markup Language ALAKIELI, joka kehittäjät voivat luoda mukautettuja tunnisteita, joka tarjoaa joustavuutta Generalized.

Huomautus: Konekäännöksestä ilmoittava vastuusvapauslauseke: Tämä artikkeli on käännetty tietokonejärjestelmällä, eikä kieliasiantuntija ole muokannut sitä. Microsoft tarjoaa nämä konekäännökset avuksi muille kuin englantia puhuville käyttäjille, jotta he saavat lisätietoja Microsoftin tuotteista, palveluista ja tekniikoista. Koska artikkeli on koneellisesti käännetty, se saattaa sisältää sanasto-, lauseoppi- ja kielioppivirheitä.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×