Excel Servicesin ja Excel Web Accessin käytön aloittaminen

Excel Services mahdollistaa Excel-työkirjojen (.xlsx-, xslb- ja .xls-tiedostojen) tarkastelemisen ja käsittelemisen selaimessa silloin, kun tietokoneessa ei ole asennettuna Exceliä. Jos tietokoneeseen on asennettu Excel, voit julkaista työkirjan Excel Servicesin kautta SharePoint-sivustoon. Sen jälkeen työkirjoja voivat käyttää myös organisaation muut jäsenet ja niiden käyttöä voidaan rajoittaa sivuston käyttöoikeuksin. Työkirjan tiedot on suojattu, eikä suojaukseen vaikuta se, sijaitsevatko tiedot työkirjassa vai ovatko ne peräisin ulkoisesta tietolähteestä, kuten tietokannasta. Excel Servicesin ansiosta voit ylläpitää vain yhtä työkirjan kopiota eikä aikaa kulu usean version ylläpitoon useassa eri tietokoneessa. Voit myös olla varma, että vain valtuutetut henkilöt voivat muokata työkirjan tietoja.

Jos haluat käyttää koko työkirjaa tai työkirjan osaa Raporttinäkymät-ikkunassa tai toisen sivuston sivulla, voit yhdistää työkirjan Excel Web Access ‑WWW-osaan. Voit myös mukauttaa Excel Web Access ‑WWW-osan ulkoasua ja toimintoja määrittämällä ominaisuuksia, kuten sen alueen koon, jossa työkirja näytetään, työkalurivillä näkyvät vaihtoehdot sekä käyttäjien käytettävissä olevat vuorovaikutteisuusasetukset (esimerkiksi arvojen määrittäminen parametreille ja lataaminen). Lisäksi voit muodostaa yhteyden Excel Web Access ‑WWW-osasta muihin WWW-osiin, kuten Nykyinen käyttäjä ‑WWW-osaan tai Suodatin-WWW-osaan.

Tässä artikkelissa käsiteltävät aiheet

Mikä Excel Services on?

Excel Servicesin ja Excel-ohjelman yhteistoiminta

Työkirjan käsitteleminen Excel Servicesissä

Työkirjan julkaiseminen SharePoint-sivustoon

Yhteyden muodostaminen ulkoisiin tietoihin

Excel Services ja sisältöoikeuksien hallinta (IRM, Information Rights Management)

Mikä Excel Services on?

Excel Services on SharePoint-tekniikka, joka laajentaa Excelin käyttömahdollisuuksia organisaatiossa palvelintekniikkaa hyödyntämällä. Käyttäjät voivat käsitellä työkirjaa selaimella, ja palvelin huolehtii suojaus- ja tallennusasetusten hallinnasta ja suorittaa kaikki tarvittavat laskutoimitukset. Käyttäjät voivat siirtyä työkirjassa sekä lajitella ja suodattaa sen tietoja selainta käyttäen.

Työkirjan laatija voi määrittää tietyt lähdetyökirjan solut parametreiksi, joiden avulla käyttäjät voivat syöttää arvoja suorituksenaikaisia laskutoimituksia varten. Jos käyttäjän tietokoneessa on asennettuna Excel ja käyttäjällä on vaaditut käyttöoikeudet, hän voi luoda selaimessa työkirjasta tilannevedoksen tai ladata työkirjan ja käsitellä sitä Excelissä.

Excel Services sisältää kolme pääosaa, jotka toimivat yhdessä julkaistaessa työkirja SharePoint-sivustoon:

Yleistä Excel Servicesistä

1. Excel-laskentapalvelut     on ikään kuin Microsoft SharePoint Server 2010:n moottori, joka lataa työkirjan, laskee laskutoimitukset Microsoft Excel 2010:tä vastaavalla teholla, päivittää ulkoiset tiedot ja ylläpitää istuntoja. Excel-laskentapalvelut suorittaa laskutoimitukset palvelimessa; käyttäjät eivät voi käyttää funktioita ja kaavoja suoraan.

2. Excel Web Access    on WWW-osa. Se voi näyttää koko työkirjan tai työkirjan osan, ja se mahdollistaa työkirjan käsittelemisen selaimessa DHTML (Dynamic Hierarchical Tag Markup Language)- ja JavaScript-kieliä hyödyntäen. Koska Excel Web Access on WWW-osa, sen voi lisätä sivuston sivulle esimerkiksi ryhmäsivustoon ja sitä voi käyttää toisella sivulla milloin tahansa tarvitsematta ladata ActiveX-komponenttia tietokoneeseen. Lisäksi voit yhdistää Excel Web Access ‑WWW-osan muihin WWW-osiin, kuten suodattimiin, kaavioihin ja luetteloihin.

3. Excel Web Services toimii ohjelmointirajapintana, jonka avulla kehittäjät voivat luoda Excel-työkirjaan perustuvia mukautettuja sovelluksia.

Koska Excel Services on osa SharePoint-tekniikkaa, käytettävissäsi on esimerkiksi sellaisia ominaisuuksia kuin suojaus ja käyttöoikeuksien hallinta, palvelinpohjainen suorituskyvyn hallinta ja skaalattavuus.

Sivun alkuun

Sivun alkuun

Excel Servicesin ja Excel-ohjelman yhteistoiminta

Kun Exceliä ja Excel Servicesiä käytetään yhdessä, Excel on sisällön luontityökalu ja Excel Services on raportointityökalu. Työkirja luodaan Excelissä ja julkaistaan sen jälkeen SharePoint-sivustossa. Tämän jälkeen voit avata työkirjan selaimessa tai käyttää sitä WWW-osassa.

Excel Services -palvelujen ja Excel 2007:n yhteistoiminta

1. Työkirjan tekijä luo työkirjan Excelissä. Työkirjan tekijä voi valita useita haluamiaan Excel-ominaisuuksia, kuten taulukoita, Pivot-taulukoita, kaavioita ja suodattimia. Lisäksi työkirjan tekijä voi määrittää nimettyjä kohteita valikoivaa tarkastelemista varten tai määrittää parametreja, joille käyttäjät voivat syöttää arvoja Excel Servicesissä.

2. Työkirjan tekijä tallentaa työkirjan tiedostokirjastoon (tai verkkoon tai WWW-kansioon). SharePoint-järjestelmänvalvoja hallitsee tiedostoa ja suojaa sen.

3. Työkirjan tekijä ja muut käyttäjät voivat luoda työkirjaa käyttäviä raportteja ja WWW-osien sivuja.

4. Useat yrityskäyttäjät voivat käyttää työkirjaa selaimellaan. Jos työkirjan tekijä on luonut ulkoisia tietoyhteyksiä, käyttäjät voivat myös päivittää tiedot. Järjestelmänvalvoja hallitsee työkirjan suojausta ja käyttöoikeuksia.

5. Käyttäjät, joilla on tarvittavat käyttöoikeudet, voivat kopioida työkirjan kulloisenkin tilan sekä istunnon aikana suoritettujen toimintojen (esimerkiksi lajittelun ja suodatuksen) tulokset paikalliseen tietokoneeseen Excelissä tapahtuvaa tarkempaa analysointia varten.

Sivun alkuun

Työkirjan käsitteleminen Excel Servicesissä

Vaikka et voi muokata Excel-työkirjan tietoja Excel Servicesissä, voit käyttää niitä monin eri tavoin. Seuraavassa taulukossa on luettelo artikkeleista, jotka sisältävät tietoja työkirjan käyttämisestä Excel Servicesissä.

Artikkeli

Kuvaus

Työkirjan avaaminen selaimessa

Avaa työkirja tarkasteltavaksi selaimessa tai muokattavaksi Excelissä.

Kaavojen laskeminen selainpohjaisissa työkirjoissa

Tarkastele kaavan uusimpia tuloksia laskemalla työkirjan tiedot uudelleen.

Ulkoisten tietojen päivittäminen selainpohjaisissa työkirjoissa

Päivitä tietokannan, OLAP-kuution tai muun ulkoisen tietolähteen reaaliaikaiset tiedot.

Työkirjan tietojen lajittelu selaimessa

Lajittele työkirjan sarakkeiden tiedot.

Työkirjan tietojen suodattaminen selaimessa

Valitse vain määrittämiäsi ehtoja vastaavat arvot käyttämällä suodattimia.

Tekstin, lukujen tai päivämäärien etsiminen työkirjasta selaimessa

Etsi haluamasi arvot työkirjasta hakutoiminnolla.

Työkirjan kaavioiden ja Pivot-kaavioraporttien käyttäminen selaimessa

Tee työkirjasta tehokas lisäämällä kaavioita tai Pivot-taulukkoraportteja.

Työkirjan parametrien käyttäminen selaimessa

Muuta solujen arvoja väliaikaisesti määrittämällä parametrien arvot, joilla voit päivittää kaavion tulokset tai tehdä yksinkertaisen entä jos -analyysin.

Excel-työkirjan tulostaminen selaimessa

Kopioi työkirja Exceliin ja tulosta se käyttäen Excelin monipuolisia muotoiluasetuksia.

Sivun alkuun

Sivun alkuun

Työkirjan julkaiseminen SharePoint-sivustoon

Ennen kuin voit julkaista työkirjan SharePoint-sivustossa, työkirja on luotava Excelissä. Voit sisällyttää työkirjaan monia Excelin ominaisuuksia, kuten taulukoita, kaavioita ja Pivot-taulukoita.

Vihje: Excel Services tukee useimpia Excelin toimintoja, mutta joitakin se tukee hieman eri tavoin. Lisätietoja toiminnoista, joita tuetaan ja joita ei tueta, on artikkelissa Erot käytettäessä työkirjaa selaimessa ja Excelissä.

Seuraavassa taulukossa on luettelo artikkeleista, jotka sisältävät tietoja työkirjan julkaisemisesta Excel Servicesissä.

Artikkeli

Kuvaus

Työkirjan julkaiseminen Excel Servicesissä

Julkaise työkirja ja käytä työkirjan asetuksia, kuten parametreja ja nimettyjä kohteita.

Excel-työkirjan julkaiseminen "yhtenä totuusversiona"

Tutustu kaikkiin työkirjan julkaisemisen vaiheisiin, myös hallinta-asetusten määrittämiseen.

Työkirjan muokkaaminen tai poistaminen Excel Servicesistä

Muokkaa julkaistua työkirjaa.

Sivun alkuun

Yhteyden muodostaminen ulkoisiin tietoihin

Kaikki tiedot voivat sisältyä Excel-työkirjaan, tai työkirja voi käyttää ulkoisia tietoja tietoyhteyksien välityksellä. Kun työkirja julkaistaan Excel Servicesiin, tietosäilö on aina samanlainen riippumatta siitä, onko työkirja tallennettu tiedostokirjastoon vai käytetäänkö sitä Excel Web Access -WWW-osassa. Joidenkin Excel Servicesin työkirjojen kaikki tiedot on tallennettu työkirjaan, ja jotkin käyttävät tietoyhteyksiä ulkoisiin tietolähteisiin, kuten tietokantaan tai OLAP-kuutioon.

Ulkoinen tietolähde voidaan löytää ja sitä voidaan käyttää tietoyhteyden sisältämien tietojen perusteella. Näihin tietoihin kuuluvat myös kirjautumista ja kyselyn luomista koskevat tiedot. Yhteystiedot voidaan tallentaa myös työkirjaan, mutta usein ne tallennetaan Officen tietoyhteystiedostoksi (.odc). Näin on erityisesti silloin, kun usea käyttäjä jakaa samat tiedot ja tietoyhteys on päivitettävä säännöllisesti. Työkirjan laatija tai järjestelmänvalvoja voi luoda tietoyhteyden yhteystiedot Microsoft Excelissä ja viedä tiedot .odc-tiedostoksi. Lisätietoja ulkoisten tietoyhteyksien luomisesta Excel-työkirjassa on artikkelissa Yleistä yhteyksien muodostamisesta tietoihin (tietojen tuomisesta).

Järjestelmänvalvoja voi yksinkertaistaa .odc-tiedostojen tallennus-, suojaus-, jakamis- ja hallintatoimia määrittämällä luotetuksi sijainniksi SharePoint Server 2010:n tietoyhteyskirjaston. Tämän jälkeen järjestelmänvalvoja voi käyttää tietoyhteysmuutosten hallintaan yhtä keskitettyä tiedostoa. Esimerkiksi testipalvelimen muuttaminen tuotantopalvelimeksi on tietoyhteyden muutos. Tietoyhteystiedoston muutokset voidaan noutaa asiakas- tai palvelintietokoneen päivitystoiminnolla. Voit määrittää SharePoint Servicesin ja käyttäjän asiakastietokoneen myös siten, että ne havaitsevat tietoyhteystiedostoon tehdyt muutokset automaattisesti. Lisätietoja tietoyhteyskirjastoista on artikkelissa Ulkoisten tietoyhteyksien jakaminen ja hallinta.

Sivun alkuun

Sivun alkuun

Excel Services ja sisältöoikeuksien hallinta (IRM, Information Rights Management)

Sisältöoikeuksien hallinta (IRM, Information Rights Management) on tekniikka, jolla tietoja suojataan valtuuttamattomalta käytöltä. Sisältöoikeuksien hallinnalla voidaan suojata työkirja tai muu tiedosto sekä varmistaa, että vain valtuutetut käyttäjät voivat tarkastella luottamuksellisia tietoja. Voit käyttää sisältöoikeuksien hallintaa esimerkiksi sen varmistamiseen, että vain valitut johtoryhmän jäsenet voivat tarkastella tiettyjä taloustietoja ennen niiden julkistamista.

Windows SharePoint Servicesin versio 3.0 ja sitä uudemmat versiot tukevat sisältöoikeuksien hallintaa tiedostokirjastoissa ja kaikissa kirjaston tiedostoissa (riippumatta siitä, onko sisältöoikeuksien hallinta otettu käyttöön yksittäisissä tiedostoissa). Kun tiedosto ladataan tiedostotiedostoon, joka käyttää sisältöoikeuksien hallintaa, sisältöoikeuksien hallinta otetaan käyttöön myös tiedostossa.

Excel Services ei lataa Excel-työkirjaa, jossa sisältöoikeuksien hallinta on otettu käyttöön tai joka on peräisin tiedostokirjastosta, jossa sisältöoikeuksien hallinta on käytössä. Lisätietoja on artikkelissa Sisältöoikeuksien hallinta Office 2010:ssä.

Sivun alkuun

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×